EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

ning og behandling samt krisestøtte til barnets nære relationer. I den enkeltekonkrete sag bør relevante fagpersoner fra de involverede myndighederdeltage, dvs. relevante kommunale sagsbehandlere, polititjenestemænd ogsundhedsfagligt personale. Politiet kan foretage videoafhøring af barnet ibørnehuset samt vurdere behovet for retsmedicinsk undersøgelse. Sundhedsfagligtpersonale fra de højt specialiserede sygehusafdelinger kan deltagei samtaler, samråd og netværksmøder i børnehuset samt foretage envurdering af barnets behov for sundhedsfaglig indsats og evt. viderevisitation.6) Alle fem børnehuse (inkl. Region Nordjylland og Region Sjælland) børvære omfattet af samarbejdsaftaler med de tre højtspecialiserede sygehusafdelingerog retsmedicinske institutter om varetagelse af visitation, undersøgelserm.v., herunder indlæggelsesmulighed i de sager, hvor en specialiseretsundhedsfaglig indsats er påkrævet. For børnehusene placeret i RegionNordjylland og Region Sjælland skal der endvidere være en samarbejdsaftalemed et af regionens egne sygehuse, jf. ovenfor.7) Det er centralt, at der sikres tæt og forpligtende samarbejde og netværk påtværs af børnehuse og involverede myndigheder om den faglige udviklingpå området. Det betyder, at børnehusene skal opfylde fælles minimumskravtil tværsektoriel funktionalitet i børnevenlige rammer. Herudover betyderdet, at netværksmøder, årsmøder, kurser, temadage m.m. afholdes foralle involverede i netværket, og at der udarbejdes fælles retningslinjer ogkvalitetsstandarder for indsatsen i børnehusene med henblik på at sikre etensartet tilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet. Der bør endvidereske fælles registrering og dokumentation med henblik på at kunne opsamleerfaringerne og evaluere indsatsen.5.3.1 Børnehusenes målgruppe og opgaveMålgruppen for børnehusene er børn og unge (til og med 17 år), der har været udsatfor overgreb, herunder både seksuelle overgreb og vold, (eller hvor der er mistankeherom) samt deres familier. Rapporten har taget udgangspunkt i den nuværendelovgivnings bestemmelser vedr. opgaver og ansvar, men ud fra en tanke omet mere forpligtende tværsektorielt samarbejde end hidtil. Børn kan blive henvist tilbørnehuset fra flere sider, både fra kommuner, politi og sundhedsvæsen.Kommunen har et hovedansvar for at forebygge, at overgreb mod børn forekommer,og har pligt til at yde støtte efter serviceloven til børn, der har behov herfor fxpga. overgreb, evt. suppleret med sundhedsfaglige ydelser fx i pædiatrien eller børne-og ungdomspsykiatrien m.v. efter behov. Det er endvidere et kommunalt ansvarat iværksætte opfølgende og evt. længerevarende behandling og indsats over forbarnet. Kommunen er således en gennemgående myndighed i alle overgrebssager.Opgaver, der knytter sig til det forebyggende og opsporende arbejde (fase 1, jf.ovenfor) varetages primært af kommunerne. Opgaverne i den intensive undersøgelsesfase,hvor hændelsesforløbet samt barnets behov for støtte undersøges og afklares(fase 2, jf. ovenfor) involverer tværfagligt samarbejde mellem myndighederneog bør ske i regi af børnehusene.Opgaverne efter en sag (fase 3, jf. ovenfor), fx opfølgning/længerevarende efterbehandling,bliver primært iværksat på baggrund af kommunal beslutning og vareta-49

More magazines by this user
Similar magazines