EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Omfanget af tilbuddet på hver af de tre specialiserede sygehusfunktioner varierer,som det er i dag. Derfor tænkes funktionerne udbygget med henblik på at muliggøreet styrket samarbejde med kommuner og politi i regi af de kommende børnehusesamt med henblik på at sikre et ensartet tilbud af høj kvalitet på tværs af landet. Foreksempel betyder det, at alle højt specialiserede sygehusfunktioner bør have enegentlig centerfunktion specifikt rettet mod målgruppen. Alle tre funktioner børvære bemandede med relevante tværfaglige særlige kompetencer på området i formaf et antal faste medarbejdere. Funktionerne bør endvidere udbygges, så de ogsåomfatter en psykosocial indsats både til barnet og dets nære relationer som integreretdel af de udrednings- og behandlingsforløb, der foregår på disse sygehuse. Detteskal dog samtænkes med den øvrige samlede indsats i den kommende børnehusfunktion.Den psykosociale indsats skal forløbe parallelt og integreret med de øvrigeindsatser igennem hele forløbet. I mange sager vil den psykosociale indsats foregåi børnehuset. I andre sager kan der være behov for en korterevarende psykosocialindsats i forbindelse med sygehusbehandling på den højt specialiserede sygehusafdeling,fx hvis barnet først modtages på sygehuset, eller hvis det vurderes relevantfor barnet i den konkrete situation.5.3.2 Et styrket tværsektorielt og tværfagligt samarbejdeDet er afgørende, at der er et tæt og fast aftalt samarbejde mellem involverede fagpersoneri børnehusene om faglig udvikling på området.Alle børnehuse, herunder det involverede kommunale personale, polititjenestemændog sundhedsfaglige personale, indgår i et samlet netværk i forhold til løbendekvalitetsudvikling, dokumentation og evaluering. Det betyder, at ledelsesnetværk,ledermøder, koordinationsgrupper, årsmøder, kurser, temadage m.m. er foralle involverede myndigheder/parter i dette netværk. Eventuelle monofaglige udviklingsaktiviteterbør involvere alle myndigheder/parter involveret i børnehusene.Samarbejdet bør også omfatte udarbejdelse og vedligeholdelse af fælles retningslinjerog kvalitetsstandarder for indsatsen, herunder også klare visitationsretningslinjer.Indsatsen bør endvidere dokumenteres ensartet og samlet med henblik påopsamling og evaluering af det landsdækkende tilbud.51

More magazines by this user
Similar magazines