EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

4) De tre børnehuse i hhv. Region Midtjylland, Region Syddanmark og RegionHovedstaden kan med fordel placeres tæt ved og i samfunktion med detre højtspecialiserede sygehusfunktioner, som af Sundhedsstyrelsen ergodkendt til at varetage funktionen seksuelt misbrugte børn i samarbejdemed de retsmedicinske institutter, der er beliggende de samme steder. Deto øvrige børnehuse i hhv. Region Nordjylland og Region Sjælland kanmed fordel placeres tæt ved et større sygehus i regionen med en pædiatriskafdeling.5) I børnehusene håndteres sager, hvor der er behov for et samarbejde mellemkommune og politi og sundhedsvæsenet. Indsatsen i børnehuset kan fx beståaf børnefaglig, psykosocial og/eller psykologisk undersøgelse, udredningog behandling samt krisestøtte til barnets nære relationer. I den enkeltekonkrete sag bør relevante fagpersoner fra de involverede myndighederdeltage, dvs. relevante kommunale sagsbehandlere, polititjenestemænd ogsundhedsfagligt personale. Politiet kan foretage videoafhøring af barnet ibørnehuset samt vurdere behovet for retsmedicinsk undersøgelse. Sundhedsfagligtpersonale fra de højt specialiserede sygehusafdelinger kan deltagei samtaler, samråd og netværksmøder i børnehuset samt foretage envurdering af barnets behov for sundhedsfaglig indsats og evt. viderevisitation.6) Alle fem børnehuse (inkl. Region Nordjylland og Region Sjælland) børvære omfattet af samarbejdsaftaler med de tre højtspecialiserede sygehusafdelingerog retsmedicinske institutter om varetagelse af visitation, undersøgelserm.v., herunder indlæggelsesmulighed i de sager, hvor en specialiseretsundhedsfaglig indsats er påkrævet. For børnehusene placeret i RegionNordjylland og Region Sjælland skal der endvidere være en samarbejdsaftalemed et af regionens egne sygehuse, jf. ovenfor.7) Det er centralt, at der sikres tæt og forpligtende samarbejde og netværk påtværs af børnehuse og involverede myndigheder om den faglige udviklingpå området. Det betyder, at børnehusene skal opfylde fælles minimumskravtil tværsektoriel funktionalitet i børnevenlige rammer. Herudover betyderdet, at netværksmøder, årsmøder, kurser, temadage m.m. afholdes foralle involverede i netværket, og at der udarbejdes fælles retningslinjer ogkvalitetsstandarder for indsatsen i børnehusene med henblik på at sikre etensartet tilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet. Der bør endvidereske fælles registrering og dokumentation med henblik på at kunne opsamleerfaringerne og evaluere indsatsen.6

More magazines by this user
Similar magazines