EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

1 Baggrund1.1 Baggrund og formålDer findes ikke entydige opgørelser over antallet af børn og unge, som udsættes forovergreb, herunder seksuelt overgreb, i Danmark. Det skyldes bl.a. et mørketal,idet nogle tilfælde af overgreb formentlig aldrig kommer til myndighedernes kendskab.Mange børn, som udsættes for overgreb, oplever et så stort tillidsbrud, at der er storrisiko for, at hændelsen sætter sig varige spor. Det er derfor afgørende, at barnet ogdets familie modtager den bedst mulige indsats og hjælp, og at barnet altid er i centrum.En sag om overgreb på børn kan involvere flere forskellige sektorer, herunder desociale myndigheder, politiet og sundhedsvæsenet. At sikre den bedst mulige indsatsog hjælp til barnet og dets familie stiller store krav til de involverede fagpersonerog til samarbejdet på tværs af sektorerne. Selvom der allerede ydes en stor indsatspå området, skal der fortsat være fokus på forbedringspotentialet, herunder iforhold til rammerne for det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde.Med satspuljeaftalen for 2012 blev der aftalt en styrkelse af rammerne for det tværfagligeog tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod børn.1.2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætningArbejdet med styrkelse af rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejdei sager om overgreb på børn, herunder seksuelle overgreb, fik følgendekommissorium:Arbejdsgruppen har deltagelse af et bredt udsnit af faglige eksperter, der skal bidragetil belysningen af området, herunder vedrørende modeller, der kan styrke dettværsektorielle og tværfaglige samarbejde på området.Arbejdsopgaven omfatter bl.a. en beskrivelse af:• Gruppens størrelse og karakteristika – forekomst• Det nationale udgangspunkt, herunder de nuværende tilbud i Danmark ogindsatser i forskellige sektorer samt opgave- og ansvarsfordeling• International og national viden og erfaringer på området, herunder konkretemodeller for børnehuse• Principper, kriterier og forudsætninger for etablering og drift af børnehuse• Behovet for specialiseret kapacitet i de forskellige sektorer, herunder opgave-og ansvarsfordeling samt samarbejde• Mulige modeller for børnehuse i Danmark• Behov for dokumentation, evaluering og forskningPå baggrund af arbejdsgruppens drøftelser og bidrag udarbejder en tværministerielgruppe bestående af Social- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Ministe-7

More magazines by this user
Similar magazines