Klik her for at se Visions- og Målsætningsprogram - Boligkontoret

boligfa.dk

Klik her for at se Visions- og Målsætningsprogram - Boligkontoret

INDHOLD3456911131518ForordBoligkontorets VISIONER og MÅLVisionØkonomiBeboerneBebyggelserneKøb af serviceydelserOrganisationImageINDHOLD2


BOLIGKONTORET FREDERICIAsVISIONERBoligkontoret Fredericia:• Bygger og administrerer boliger, som brede kredse i samfundet efterspørger.• Har som almen boligorganisation en særlig forpligtigelse over for de grupper, der har svært ved at skaffe sigen passende bolig.• Skal være med til atse aktuelle boligbehov, som kommunen har nu eller vil få i årene fremover.• Skal sikre boliger, der hele tiden kan konkurrere med private lejeboliger og andre almene boligorganisationer.• Skal sikre, at boligerne og deres beboersammensætning er med til at give en god udvikling i afdelingerne.• Skal være en attraktiv arbejdsplads med dygtige, engagerede og fleksible medarbejdere.MÅLBoligkontoret Fredericia skal:• Bevare og udbygge beboerdemokratiet, der er fundamentet under og forudsætningen for at BoligkontoretFrede ricia får en positiv udvikling til gavn for beboerne.• Tilbyde gode boliger målt på pris og kvalitet.• Konstant udvikle vores boliger og andre ydelser.• Udøve moderne forvaltning, der giver den enkelte beboer en god service og administration.• Søge et tæt og godt samarbejde med kommune og andre offentlige myndigheder for at give boligafdelingernede bedste betingelser.• Have klare og velfungerende målsætninger, som er gennemskuelige for medarbejdere og beboere.• Være organiseret og ledet, så man kan løse opgaverne i en tilfredsstillende kvalitet og en konkurrencedygtig• effektivitet.• Have administrative procedurer og kompetenceregler på alle væsentlige områder.• Lægge vægt på et sikkert, trygt og velfungerende arbejdsmiljø.• Sikre de ansatte mulighed for efteruddannelse og anden udvikling.• Formulere og kommunikere en samlet personalepolitik for at synliggøre forventninger til personalet under deresansættelse.VISION · MÅL · MÅLSÆTNINGER4


1. VISIONMÅLSÆTNINGERA) Den overordnede politikB) BeboerdemokratietC) Kvalitet i administrationenA) Den overordnede politikI Boligkontoret Fredericia skal vi indgå som en naturlig del af en helhedsorienteret bypolitik i tæt samspil, delsmellem myndigheder på kommunalt, regionalt og statsligt niveau, dels mellem myndigheder, borgere og erhvervslivet.Vi skal ogforsøge at udvikle boligtyper, der afspejler lokalområdets behov – og vi skal kvalitetsudvikle ogkvalitetssikre vores nuværende opgaver og ydelser i tråd med de vedtagne politikker. Målet er at videreudvikleden fælles ramme, så beboerne bor godt og trives her.B) BeboerdemokratietBeboerne i den almene sektor – og dermed også i Boligkontoret Fredericia – har direkte indflydelse på den enkelteboligafdelings drift og fremtidige udvikling.Det beboerdemokratiske arbejde skal ske i en professionel ånd med gensidig respekt – og så skal det hele tidenudvikles, så beboerne oplever det nærværende og vedkommende, måske endda får lyst til at deltage aktivt i det.Det udvidede beboerdemokrati er fortsat noget helt særligt for den almene sektor, og det er med til at skabetryghed og trivsel i afdelingen.C) Kvalitet i administrationenBoligkontoret Fredericia vil fortsat arbejde for, at:• Administrationen foregår rationelt og effektivt.• Medarbejderne er sikret uddannelse, trivsel og indflydelse m.v.• Forretningsgangene er rationelle og vi har udvikling og opfølgning af vores mål.Forvaltningen er et vigtigt element i den almene boligsektors konkurrenceevne. Vi skal derfor sikre, at vores forvaltninger baseret på service og effektivitet over for beboere, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen– i praktisk henseende og samtidig på en økonomisk forsvarlig måde. En forudsætning for at det lykkes er, at vikan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.Vores personalepolitik skal sikre både nuværende og fremtidige medarbejdere de bedste ansættelsesforholdog indflydelse på dem.VISION5


2. ØKONOMIMÅLSÆTNINGERA) AdministrationsbidragB) LikviditetC) Finansiering af nybyggeri og renoveringerD) Afdelingernes henlæggelserE) DispositionsfondF) BudgetG) HuslejeniveauH) Udlejning og fraflytningerI) DebitorplejeJ) RegnskabK) Trækningsret LandsbyggefondenA) Administrationsbidrag, beløb pr. lejemålsenhedBoligkontoret Fredericia skal oplyse administrationsbidraget i afdelingernes regnskaber.Administrationsbidraget følger prisudviklingen, under hensyntagen til det aktuelle prisindeks for nybyggeri ogrenoveringer.Administrationsbidraget fastsættes som et fast beløb.B) LikviditetDet er Boligkontoret Fredericias politik at forvalte organisationens og afdelingernes midler bedst muligt medlavest mulig risiko og bedst mulig forrentning – vi skal uomtvistelig have en god sikkerhed for investerede midler,og sikkerhed for at disse kan blive frigjort med kort varsel.Vi ønsker en god balance mellem højt afkast og lav risiko og en tæt opfølgning i bestyrelsen og ledelsen.Vi ønsker at anvende Portefølje Management hos 2-4 anerkendte banker og/eller investeringsselskaber af en visstørrelse, som vælges ud fra objektive kriterier – fx afkast, referencer, gebyrer og satser.Vi ønsker med en tidshorisont på 1-2 år at fortsætte samarbejdet med de samarbejdspartnere, der klarer sigbedst, og opsige samarbejdet med dem, der efter denne tidshorisont måtte have klaret sig dårligt. Dog skalmindre afvigelser ikke straffes.C) Finansiering af drift, nybyggeri og renoveringerBoligkontoret Fredericia har fælles forvaltning af hovedforeningens og afdelingernes midler.Den daglige drift bliver finansieret gennem huslejen.Nybyggeri bliver finansieret ved at optage lån i et realkreditinstitut.Renoveringsarbejder bliver primært finansieret ved en kombination af egne midler og lån i penge- eller realkreditinstituteller hovedforeningslån, alt efter omkostninger og renteniveau.ØKONOMI6


Ved nybyggerier, hvor kommunen kræver mindst 2 byggelån, hjemtager Boligkontoret Fredericia tilbud fra kreditforeninger,man anvender i det daglige.Ud over ovennævnte situationer foretager Administrationen en individuel vurdering af de enkelte projekter, fxhvorvidt man vil anvende hovedforeningens likvider eller skal hjemtage et byggelån.D) Afdelingernes henlæggelserLovgivningen kræver, at der årligt henlægges midler til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse samt tilhovedistandsættelse af bygningsdele eller tekniske installationer m.v. Der skal altid i afdelingerne som minimumvære henlagt beløb på kontoen, så de kan dække det kommende års planlagte arbejder, jf. langtidsbudgetterne.E) DispositionsfondVi skal overholde lovens krav om henlæggelse til dispositionsfonden – og når der er opnået det maksimalebeløb pr. lejemålsenhed, skal der ikke opkræves mere.F) BudgetDe årlige driftsbudgetter skal udarbejdes, så der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter i afdelingerneog i hovedforeningen.G) HuslejeniveauBoligkontoret Fredericia fastsætter huslejen i henhold til lovgivningen og følger bestemte procedurer omkringopkrævning og opfølgning på manglende indbetaling følges for at minimere tab.Målet er, at huslejeopkrævning bliver udsendt rettidigt, at huslejestigninger varsles rettidigt, og at restancerbliver fulgt af rykkerbreve.Huslejen bliver holdt på et niveau, så Boligkontoret kan opretholde en god og tidssvarende boligstandard, dertil enhver tid kan konkurrere med det øvrige boligmarked.H) Udlejning og fraflytningerBoliger forsøges udlejet til indflytning 6 uger efter modtagelsen af opsigelsen – ved ungdomsboliger dog ofte4 uger.Flytning og synsproces skal foregå så let for fraflytter som muligt.Boligorganisationen overholder gældende lovgivning og frister for at udsende synsrapport og opgørelse medhenblik på at undgå tab ved eventuelle retssager pga. fejl.Vi skal sikre, at flytteafregninger bliver opgjort korrekt, og at alle relevante udgifter er medtaget.Det skal sikres, at der er en rykkerprocedure for tilgodehavende for at minimere tab ved fraflytninger.I) DebitorplejeOpkrævningen af restancen skal gøres så let for lejeren som muligt.ØKONOMI7


3. BEBOERNEMÅLSÆTNINGERA) MiljøB) RåderetC) Det sociale livD) BeboerdemokratiE) Fremleje af lejlighedF) Bytning af lejlighedG) KlagesagerA) MiljøBoligkontoret Fredericia skal arbejde for en så miljø- og energirigtig profil som muligt og følge den teknologiskeudvikling i det omfang, det er økonomisk forsvarligt.Vi skal generelt have fokus på ressource- og energiforbrug omkring boligområdernes indretning og drift. Men viskal også udvikle og forbedre indsatsen, når vi planlægger nybyggeri og renovering.B) RåderetBeboerne skal have mulighed for selv at beslutte og iværksætte forandringer og forbedringer i deres lejlighederved hjælp af Råderetten.Regler og lovgivning om Råderetten skal være tilgængelig for beboerne, fx gennem informationsskrivelser ognyhedsbreve m.v.Vi skal generelt arbejde for, at beboernes individuelle valgmuligheder og råderet bliver styrket.C) Det sociale livVi vil stille muligheder til rådighed for at iværksætte forebyggende arbejder i særlige boligområder med henblikpå at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet.Ansættelse af beboerrådgiver og projektmedarbejdere skal, sammen med evt. andre ordninger, være med tilat styrke det sociale liv.D) BeboerdemokratiVi vil arbejde for, at:• Beboerne bliver inddraget i udviklingen af lokalområdet.• Finde nye veje for beboerdemokratiet.• Afdelingsbestyrelserne er med til at styrke beboernes individuelle arbejde i lokalområdet, herunder at beboersammensætningenbliver afspejlet i det beboerdemokratiske arbejde.Vi vil fortsat arbejde for:• Uddannelse af de beboervalgte i det beboerdemokratiske arbejde.• Udarbejdelse af entydig information om rettigheder og pligter samt afdelingernes økonomi, drift og øvrigeforhold.BEBOERNE9


E) Fremleje af lejlighedAnsøgere skal føle sig godt behandlet – ogselvom de får afslag på fremleje.Både fremlejer og fremlejetager skal informeres grundigt, så de ud fra det skriftlige materiale kan forstå oggennemføre deres rolle i processen.F) Bytning af lejlighedAnsøgere skal føle sig godt behandlet – ogselvom de får afslag på bytning.Ansøgere skal informeres grundigt, så de ud fra det skriftlige materiale kan forstå og gennemføre deres rolle iprocessen.G) KlagesagerVi skal sikre, at klager over overtrædelse af ordensreglerne bliver behandlet hurtigt og professionelt fra voresside.Klagesager skal forsøges løst i mindelighed, men skal i øvrigt sagsbehandles, så chancerne for at få gennemførten evt. sag ved domstolene med et positivt resultat bliver øget.Vi skal sikre, at klager, som virker uberettigede, bliver vurderet af flere parter, før beboeren, der bliver klaget over,bliver orienteret om klagen. Det skal sikre, at ingen beboere får skrivelser med uberettigede klager.Ved uberettigede klager skal vi tilstræbe at få en samtale med klager og derigennem forsøge atse problemet.Dette er vigtigt, da vedvarende uberettigede klager kan være belastende for miljøet i afdelingen.Ved berettigede klager må vi i Boligkontoret tilstræbe at give klager størst mulig opbakning for at undgå, atklager (som løsning på problemet) fraflytter sit lejemål – det løser ofte ikke klageforholdet, men overfører detblot til den nye beboer.BEBOERNE10


4. BEBYGGELSERNEMÅLSÆTNINGERA) Udenomsarealer/”grønne områder”B) HuslejeniveauC) Lejlighedernes standardD) NybyggeriE) RenoveringerF) ByggestyringG) Drift og vedligeholdelse, herunder henlæggelserH) EnergiA) Udenomsarealer/”grønne områder”Vi skal:• Fastlægge omfanget og kvaliteten af arbejdsopgaverne i marken.• Sikre at arbejdets omfang stemmer overens med de økonomiske rammer – og omvendt.• Sikre, at friarealerne har en god, faglig og tidssvarende standard.B) HuslejeniveauHuslejeniveauet skal til enhver tid være konkurrencedygtigt ift. huslejeniveauet i en privat lejebolig af sammestandard.Huslejen skal holdes på et niveau, der afspejler beboernes ønsker.C) Lejlighedernes standardVi skal:• Arbejde på fornyelse af lejlighedernes standard i eksisterende afdelinger ud fra tekniske, beboermæssige ogkonkurrencemæssige overvejelser.• Sørge for, at lejlighederne er af en tidssvarende standard, der sikrer en bred og varierende beboersammensætning.• Minimere tiden, hvor lejligheder står tomme med tab for afdelingen til følge.D) NybyggeriKvantitet:Vores hovedformål er at opføre og administrere almene boliger. Omfanget og arten af nybyggeri bliver fastsataf kommunalbestyrelsen i samarbejde med boligorganisationerne. Vi skal derfor fastsætte vores mål realistiskinden for det aktuelle behov og de politiske meldinger.Målene bør ikke kun fastsættes som et samlet antal boliger, men også gerne ud fra arten af boliger – fx ungdoms-,ældre- og familieboliger.Kvalitet:Der er stigende krav til professionalisering af vores bygherrerolle, og både myndigheder og lejere stiller store kravtil almene boligorganisationers byggerier – dette især efter indførelsen af totaløkonomi i nybyggeriet og regu l e­ring af maksimum for rammebeløbet.BEBYGGELSERNE11


Ved større byggerier bliver der udarbejdet en egentlig byggemanual/byggeprogram med vores krav til byggerietog brugsmæssige krav som miljø og materialevalg samt arkitektur.I Boligkontoret Fredericia vil vi søge atse boligsociale opgaver ved øget nybyggeri, der imødekommer kravenetil og fastholdelse af en alsidig beboersammensætning.E) RenoveringerVi skal:• Arbejde på at forny eksisterende afdelinger ud fra tekniske og beboermæssige overvejelser.• Udvikle metoder til at sikre bedre kvalitet i byggeriet og effektivisere bygge- og vedligeholdelsesprocesser.F) ByggestyringVi skal administrere byggesager på en effektiv, ansvarlig og engageret måde, der tilgodeser både afdelingernesbehov for optimal støtte og service og offentlige myndigheders behov for professionelt bygherre-/driftsherresamspilog professionel sagsbehandling.G) Drift og vedligeholdelseherunder henlæggelserVi skal overholde driftsbekendtgørelsens krav om at udarbejde en10-års plan.Boligkontoret Fredericia anvender integreret IT-system fra EG-bolig.Der skal udarbejdes en tilstandsrapport for den respektive afdeling, og tilstandsrapporten justeres løbende påbaggrund af årlige besigtigelser – ved behov skal der foretages supplerende tekniske undersøgelser somsupple ment til tilstandsrapporten.På baggrund af tilstandsrapporterne samt evt. supplerende undersøgelser foretages en justering af langtidsbudgettetog om nødvendigt af de afsatte midler.H) EnergiEnergiforbrug som el, vand og varme aflæses løbende, og der foretages vurdering og sammenligning medtidligere perioder.EMO-ordningen gennemføres på afdelingsniveau.Der skal udarbejdes egentlige grønne regnskaber for el, varme, vand og affald på afdelingsniveau. Dermed kanvi også sammenligne afdelinger, fx ved at opsætte ressourcebarometre i de enkelte afdelinger.BEBYGGELSERNE12


5. SERVICEYDELSERMÅLSÆTNINGERA) ITB) ForsikringerC) LeverandørpolitikD) Indkøb via rekvisitionssystemetE) Teknisk rådgivningF) RevisorG) AdvokatH) RealkreditinstitutA) ITVi skal sikre, at vores IT (hardware og software m.v.) til enhver tid er opgraderet, så den daglige drift kan afvikles påen hensigtsmæssig og forsvarlig måde, samtidig med at vi opfylder de lovgivningsmæssige krav til systemer m.v.IT-sikkerheden skal være optimal, og det sker gennem udarbejdede retningslinjer i vores IT-politik.B) ForsikringerBoligkontoret Fredericia skal til enhver tid have tegnet de fornødne forsikringer for både organisationen, densafdelinger og de ansatte.Forsikringerne skal afspejle aktivitetsniveauet i Boligkontoret Fredericia, og derfor skal forsikringerne løbendetilpasses organisationen.C) LeverandørpolitikVi skal anvende et bredt udsnit af leverandører både fra lokalområdet og udenbys fra.På individuelle arbejdsområder udbydes arbejde eller leverancer i licitation.D) Indkøb via rekvisitionssystemetVi skal sikre, at kun ansatte med tillagt kompetence kan købe via rekvisition.E) Teknisk rådgivningVi skal til enhver tid anvende den nødvendige ekspertise i forbindelse med rådgivningsopgaver.Opgaver, som vi ikke kan løse i egen teknisk afdeling, eller som det af ressourcemæssige årsager ikke er muligtatse, overdrages til eksterne rådgivere.F) RevisorBoligkontoret Fredericias afdelinger revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, der vælges på Boligkontoretsrepræsentantskabsmøde. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges.SERVICEYDELSER13


Den valgte revisor skal til enhver tid kunne dokumentere, at der i dennes organisation er den fornødne viden omkringboligforeningsområdet, så revisor kan give den fornødne assistance i forbindelse med revision af årsregnskabetog evt. anden rådgivning.G) AdvokatBoligkontoret Fredericias advokat skal have den fornødne uddannelse og ekspertise i dennes organisation, såvores opgaver kan blive løst på en tilfredsstillende måde for boligorganisationen, både økonomisk og juridisk.H) RealkreditinstitutBoligkontoret Fredericia anvender et eller flere realkreditinstitutter, der kan yde lån i forbindelse med nybyggerierog renoveringsprojekter – ved renoveringsprojekter kan også fastforrentede lån hos pengeinstitutter optages.SERVICEYDELSER14


6. ORGANISATIONMÅLSÆTNINGERA) RepræsentantskabB) HovedbestyrelseC) AfdelingsbestyrelserD) PersonaleE) UddannelseA) RepræsentantskabRepræsentantskabet er Boligkontoret Fredericias øverste myndighed, hvis arbejdsopgaver bliver reguleret i vedtægterne.Repræsentantskabet skal have den nødvendige information om og indsigt i Boligkontoret Fredericias virke, sådet kan træffe de nødvendige beslutninger til gavn for boligorganisationen og dens beboere.Bestyrelse og administration m.fl. sørger for den fornødne information til repræsentantskabet. Repræsentantskabetindbydes til fælles temadage, hvor aktuelle emner bliver behandlet.B) HovedbestyrelseHovedbestyrelsens arbejde og ansvar bliver fastlagt gennem vedtægter og forretningsorden samt gældendelovgivning på området.Hovedbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for boligorganisationerne som helhed. Ansvaretgælder også de enkelte afdelingers drift.Som led i Boligkontoret Fredericias langsigtede planlægning er det naturligt for hovedbestyrelsen at arbejde forudvikling af nye aktiviteter og fungere som inspirator for afdelingsdemokratiet.C) AfdelingsbestyrelseAfdelingsbestyrelsen er beboernes lokalvalgte tillidsrepræsentanter, der skal sørge for, at tingene fungerer sågodt, at bebyggelsen bliver rammen om et aktivt og harmonisk socialt liv for dem, der ønsker at være med.Ifølge lov om almene boliger skal alle afdelingsbestyrelser arbejde efter en vedtaget forretningsorden, der skalsikre det bedst mulige grundlag for afdelingsbestyrelsens arbejde.D) PersonaleVores mål er at Boligkontoret Fredericia bliver opfattet som en attraktiv arbejdsplads med dygtige, engageredeog fleksible medarbejdere. Fx skal medarbejderne have mulighed for at udvikle egne kvalifikationer og få indflydelsepå egen arbejdssituation.Den bærende idé i personalepolitikken er, at alle medarbejdere indgår og deltager i et samvær og samarbejdsforum,der bygger på:• Ansvarlighed.• Anstændighed.• Respekt.ORGANISATION15


Bestyrelserne og ledelse lægger vægt på, at Boligkontoret Fredericia til enhver tid fungerer som en effektiv organisation,hvor medarbejderne er indstillet på kvalitetsudvikling og fleksibilitet i et miljø, der er præget af godintern information.Overordnet målsætning for personalepolitikken i Boligkontoret Fredericia er at:• Være en attraktiv arbejdsplads med dygtige, engagerede og fleksible medarbejdere.• Tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere.• Tilstræbe at undgå ansættelser i midlertidige stillinger.• Skabe et udviklende og trygt arbejdsklima med henblik på at fremme medarbejdernes effektivitet og trivsel.• Give den enkelte medarbejder mulighed for i videst muligt omfang at have et selvstændigt samt fagligt ogpersonligt udviklende arbejde.• Udvikle og styrke samarbejdet på alle niveauer.• Sikre, at demokratiet fungerer både i kollegiale organer og i den daglige arbejdssituation.• Foretage løbende evaluering af personalepolitikken.I de formulerede målsætninger og principper respekteres generelle aftaler og kollektive overenskomster, somgælder inden for de enkelte arbejdsområder. Endvidere respekteres vedtægterne for Boligkontoret Fredericiafuldt ud.Personalepolitik ved sygdom og alvorlig sygdomMedarbejderne er Boligkontoret Fredericias vigtigste ressource. Derfor er det afgørende, at medarbejdere haroptimale vilkår, så de kan fastholde og udbygge deres engagement og arbejdsglæde. Det er derfor et mål ividest muligt omfang og gennem en aktiv indsats at forebygge sygefravær.Det er vores mål gennem en tidlig opfølgningsindsats i samarbejde med den sygemeldte medarbejder atafklare, hvorvidt der kan ske tilbagevenden til arbejdspladsen og eventuelt på hvilke vilkår.Vi forventer, at både den sygemeldte og lederen forholder sig aktivt til medarbejderens sygdom for at opnå enåben og ærlig dialog.Holdningen er, at sygdom er lovligt forfald, og evt. ønske om diskretion skal respekteres.Medarbejderen skal have den nødvendige støtte fra både leder og kolleger i sygdomsforløbet. Det er derforvigtigt, at vi har en udmeldt personalepolitik i forbindelse med sygdom, herunder alvorlig sygdom (livstruende).ForebyggelseEn aktiv forebyggende indsats tager udgangspunkt i de faktorer, der på den enkelte arbejdsplads kan væremedvirkende årsager til sygefravær. En forebyggende indsats kan ske som initiativer, der retter sig imod:• Det fysiske arbejdsmiljø.• Det psykiske arbejdsmiljø.• Generel sundhed.• Foranstaltninger i forhold til medarbejderens livsforløb.Ofte er det nødvendigt at sætte ind over for flere faktorer på samme tid.E) UddannelseInden for de bevillingsmæssige rammer skal vi i størst muligt omfang give adgang til efter- og videreuddannelseaf alle medarbejdere ved at støtte både interne og eksterne uddannelsestilbud og kurser.ORGANISATION16


Behovene for uddannelse bliver afdækket gennem medarbejdersamtaler og personaleudviklingssamtalersamt via en kontinuerlig registrering af afholdte kurser – både på individuelt niveau, afdelingsniveau og for heleboligorganisationen.Boligkontoret Fredericia lægger stor vægt på at imødekomme alle medarbejderes ønsker om efteruddannelse,der dog i hvert enkelt tilfælde skal aftales nærmere med ledelsen. Vi henviser endvidere til afsnit om uddannelsei de indgåede overenskomster.ORGANISATION17


7. IMAGEMÅLSÆTNINGERA) MarkedsføringB) PressenC) SamarbejdspartnereA) MarkedsføringVi skal sørge for en velorganiseret udlejningsindsats og en relevant fremtidsorienteret markedsføring.Vi skal løbende justere vores udlejningsindsats i forhold til aktuel lovgivning og efterspørgsel. Selv om der ikke eraktuelle udlejningsvanskeligheder, bør vi i Boligkontoret Fredericia synliggøre os i lokalsamfundet.Vi skal derfor markedsføre os både når vi har ledige boliger, men også som en stor og vigtig spiller og samarbejdspartneri lokalområdet og som en attraktiv arbejdsplads.Fremtidens boliger vil blive efterspurgt via Internettet - derfor skal alle afdelinger og lejligheder præsenteres påwww.boligfa.dk, og siden skal løbende opdateres.Beskrivelse af lejligheder og afdelinger skal dog også kunne rekvireres eller afhentes på Boligkontoret.Vi skal registrere og statistisk behandle vores ekspeditionstider for at kunne vurdere vores administrative effektivitetog rutiner i forbindelse med genudlejninger. Vi skal selvsagt tilstræbe at have færrest mulige tomme lejligheder,og fraflyttede lejeres udgift til husleje i opsigelsesperioden skal begrænses mest muligt.Boligkontoret Fredericia annoncerer i lokalpressen ved behov – fx når der er ledige lejligheder.B) PressenBoligkontoret Fredericia vil gerne medvirke til øget information og åbenhed over for beboere og pressen – ifølgende hovedpunkter:• Direktøren fastlægger, hvilke ledere og medarbejdere der må udtale sig på Boligkontoret Fredericias vegne.• Alle udtalelser skal ske i en balance mellem respekten for tavshedspligten og offentlighedens ønske omåbenhed omkring boligorganisationernes arbejde.• Påberåbelse af tavshedspligt må alene ske af hensyn til beskyttelse af beboere, virksomheder eller personeruden for Boligkontoret.C) SamarbejdspartnereBoligkontoret Fredericia skal anvende et bredt udsnit af håndværkere, leverandører og teknikere både fra lokalområdetog udenbys fra.Der anvendes altid den fornødne ekspertise i forbindelse med løsning af enhver opgave. Opgaver, der ikke kanløses internt i administrationen, overdrages til eksterne rådgivere.IMAGE18

More magazines by this user
Similar magazines