11.07.2015 Views

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rasmus Nielsen 37 Aar tjener gl. Hans Pedersen, DrejøRasmus Nielsen 28 Aar tjener Hans Hansen, DrejøMaren Nielsdatter ~ Hans Hansen, Gaardmand, DrejøAnne Hansdatter, Drejø, 15.08.1771, 1055Enke efter Hans HansenHans Hansen, Gaardmand paa stedetJohanne Hansdatter ~ Morten Hansen, Husmand, DrejøAnne Cathrine Hansdatter ~ Anders Clausen, Gaardmand, StrynøMaren Hansdatter ~ Jens Andersen, BirkholmDer var <strong>til</strong>falden hende en arv efter hendes afdøde Mands Søster Sophie Dorthea Blishmern, som døde i LauenborgDer var testamente dateret 14.09.1760Arvingerne havde undladt at anmelde dødsfaldet efter moderen, og det fremkom at arvingerne havde delt moderens udenlandske arvAnne Erichsdatter, Drejø, 01.05.1772, 1060~ 1º Peder JosephsenJoseph Pedersen, BirkholmHans Pedersen, DrejøMorten Pedersen, DrejøErich Pedersen † ~ <strong>til</strong> huse i GaardenJens Erichsen 4 AarAnne Marie Erichsdatter 7 AarVærge Enkens StedfarderJohanne Pedersdatter ~ Peder Lassen, Gaardmand, Drejø~2º Rasmus AndersenRasmus Jensen, Drejø, hos Farbroder Rasmus Andersen, 23.06.1773han havde faaet fæstebrev paa Gaarden, men endnu ikke taget den i beboelse~ Margrethe Hansdatter (~2º Niels Nielsen, Ungkarl, Drejø)Enken Frugtsommelig hun fødte ved PinsetideAnne Rasmusdatter døbt 2. PinsesdagBarnets Farfader Jens Andersen, Hjortø

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!