Overenskomst, dagpenge, SU… - Internationale Socialisters Ungdom

socialister.dk

Overenskomst, dagpenge, SU… - Internationale Socialisters Ungdom

Udtalelse til IS/U’s landsmøde, 2.-3. februar 2013Ideer kan ikke vinde uden organisationEn stærk, selvstændigrevolutionærorganisation er nødvendigDe seneste par års udviklinghar på flere planerunderstreget behovet foren langt stærkere, selvstændigtorganiseret revolutionærvenstrefløj.Den dybe og langvarigeøkonomiske krisehar sammen den accelererendeklimatrusselunderstreget, hvor barbariskkapitalismen er.For at sikre mulighedenfor profit vil klodens elite,de 1%, kapitalen, smadrelevevilkårene for milliarderaf mennesker i såvelrige som fattige lande. Ensocialistisk revolution erikke kun en drøm om enanden verden. Den er endagsaktuel nødvendighed.Den herskende klassesangreb er en lille elitesangreb på det store flertalaf befolkningen. Men detstore flertals mulighedfor effektiv modstand afhængeraf organisering ogaktivitet. Uden stærke ogaktive fagforeninger, elevogstudenter-organisationerosv. er det umuligtat organisere andet endsymbolsk modstand modselv en meget lille elitesøkonomiske og politiskemagt. En stærkere revolutionærvenstrefløj er enforudsætning for at gøredisse organisationer tilkamporganisationer.De store arbejderpartiersunderkastelse undernyliberalismen er nublevet til, at de brutaltadministrerer elitensangrebspolitik. Det kræveret politisk modsvar,som både kan organisereudenomsparlamentariskmodstand mod kapitalensudenomsparlamentariskemagt og levere etanti-kapitalistisk, politiskperspektiv. Det politiskemodsvar mod de borgerligearbejderpartier kanikke kun, eller overvejende,være parlamentarisk.I mange europæiskelande, og udenfor, harvenstre-reformistiske,anti-kapitalistiske partiergennem de seneste år haftstor parlamentarisk fremgang.Men oftest har deresparlamentariske overfokuseringforhindret demi politisk at udtrykke derestilhængeres modstandmod kapitalens angreb.Krisen, kapitalens angreb,reformismens kriseog venstre-reformismensutilstrækkelighed er generelletræk, som har forskelligeudtryk fra land tilland.Modstand og politiskalternativI Danmark er udviklingenaccelereret voldsomt:Før valget udtrykte ”rødblok” befolkningsflertallets“håb om forandring”.Blot 18 måneder senereer de udtryk for den mestbrutale krise-politik i årtier.Det har lammet mangeaf deres tidligere tilhængereog gjort det svært atorganisere modstand modangrebene.Dette er først og fremmestet politisk problem:Enhedslistens fortællingom principfast, parlamentariskindflydelsevirkede tiltrækkende påmange – og fik næstenlov at stå alene. I dag erdet åbenlyst, at det varen naiv drøm, og at der erbehov for en langt mereudenomsparlamentariskfokuseret venstrefløj.Organiserede socialistersførste pligt er atvære en del af at opbyggeog forme modstanden.Især mod krise-politikken,men også mod nazisterne,når de stikker hovedetfrem, mod angrebene påflygtninge og indvandrere,mod de ideologiskeangreb på fattige og påsolidaritet og faglig organiseringosv.At være en del af modstanden,selv når den erlille, er en forudsætningfor at være en central delaf modstanden, når denbliver større. Hvornårmodstanden bliver større,er uden for vores kontrol(selv om vi bidrager detbedste, vi kan).Men når den bliver det,er det afgørende, at en delaf den er forberedt på atslås for, at modstanden erdemokratisk, involverendeog aktiv – og imod fagbureaukratersog parlamentarikeresforsøg på atkontrollere den fra oven.Vi arbejder for at vindede konkrete kampe i dagog forbereder os samtidigpå en større modstand imorgen.Dette er en politiskkamp. En kamp mellemen reformistisk linje, dersiger “overlad løsningernetil os”, og en revolutionærlinje, der siger “vi skal byggemodstand og solidaritetfra neden”. At byggeen stærkere revolutionærvenstrefløj er derfor en afgørendedel af at opbyggeen stærkere modstand.Et stærkere IS/UIS/U er ikke bare en delaf venstrefløjen i Enhedslisten.IS/Us projekt er atbygge et revolutionærtparti, som er en forudsætningfor at afskaffe kapitalismenog vinde et socialistiskarbejder-demokrati.Dertil kræves langt mereend små organisationerpå venstrefløjen. At vindeen revolution kræver enrevolutionær masseorganisation,som er til stedeog aktiv på langt de flestearbejdspladser, uddannelsesstederog i samfundetsbund i det hele taget.Her er vi langtfra i dag.Men hvis ”revolution indenfor 20 år” skal blive enrealitet, og det tror vi pådet kan, så må vi de næstefå år tage nogle skridtfremad – gerne sammenmed andre.Vores kortsigtede mål erinden for de næste par årat blive det primære valgfor folk, der søger et kæmpendealternativ til denparlaments-orienteredevenstrefløj.Udfordringer og mulighederRevolutionære socialister– ikke kun i IS/U – ståri dag med store udfordringer:Vi skal kunne levereideologiske modsvar tilde mange, der tvivler påde parlamentariske projekter.Vi skal organiseretil modstand blandt dem,der i skuffelse over regeringenssvigtede løfterønsker at slås. Og vi skalbygge et stærkere og selvstændigtpolitisk alternativtil de reformistiskepartiers fallit.De opgaver kan småorganisationer kun løse enbrøkdel af. Derfor er ingenvej uden om vækst, fokuseringog organisation.IS/U skal vokse i antalmedlemmer og i kollektivaktivitet. Vi skal fokuserepå kampen mod de angreb,som magthavernebruger alle midler til atføre. Og vi skal organisere– både i form af mereorganiseret modstandog en mere organiseretudenomsparlamentariskvenstrefløj.Organiserede socialisterhar en verden at vinde!SocialistiskArbejderavisRETURADRESSE: ISU, Postboks 522, 1505 Kbh. V

More magazines by this user
Similar magazines