Overenskomst, dagpenge, SU… - Internationale Socialisters Ungdom

socialister.dk

Overenskomst, dagpenge, SU… - Internationale Socialisters Ungdom

SIDE 08Socialistisk ArbejderavisNr. 326, 26. januar 2013Frederiksberg Lærerforening:Vi skal gøre det der virker- Vi har gjort det før!OK13“Det er vigtigtat frustrationvendes tilhandling”Socialistisk Arbejderavis hartalt med Ane Søegaard, formandfor Frederiksberg Kommunelærerforeningom Folkeskolereformenog lærernesarbejdstid i forbindelse medoverenskomsten 2013 (OK13).af Lene JunkerDet tegner til at blive et barskforår for lærerne og de andre offentligeansatte. Hvordan ser detud, set fra din og FrederiksbergKommunelærerforenings side?“Ved OK13 gælder det omat sikre reallønnen og voresarbejdstid. Vi har en væsentligopgave i at få overbevist befolkningenog hinanden om, at detfortsat er legitime krav at stille.Befolkningen er blevet pådutteten over-krisebevidsthed, og detsmitter af på os også. Vi skal haverealistiske forventninger, men viskal ikke grave os selv ned, så viikke udfordre regeringen og KL.Jeg mener, at krisen er menneskeskabt,så hvis der er politiskvilje, kan man vælge enanden vej. Hele fagbevægelsener forpligtet på at forsvare lønog arbejdsvilkår og sikre demgennem kollektive aftaler”Den pædagogiske tænketank,Sophia beskylder regeringen ogKL for at afhumanisere, afdemokratisereog udmarve hele denoffentlige sektor. Hvilke tegnser du på, at de forskellige faggrupperbegynder at samle sig,og at regeringen og KL mødermodstand?“Vi skal gøre det der virker. Vihar gjort det før. I 2010 samledesvi 3000 tillidsfolk til stormøde iFredericia for at forsvare efterlønnen.Denne gang har BUPL´sformand, Henning Pedersen,udtalt sig kritisk overfor angrebenepå lærernes arbejdstid. Detsamme gælder også Socialrådgiverforeningensnye formandMajbritt Berlau. På vores ekstraordinærekongres talte HaraldBørsting. Han understregede,at regeringen skulle holde sigude af arbejdsmarkedets overenskomster.En del borgmestreer også kritiske overfor bådeFolkeskolereformen og angrebetpå lærernes arbejdstid”Hvad sker der i FrederiksbergKommunelærerforening?“Vi arbejder aktivt på at sendeet positivt budskab til forældreog elever om både Folkeskolereformenog lærernes arbejdstid.Vi har lavet en fælles udtalelsemed BUPL Hovedstaden medtitlen: ”Når mere undervisningikke er bedre, men bare mere”Og vi skal mødes med KøbenhavnsLærerforening, BUPLHovedstaden og LFS og drøftehvordan vi kan lave fælles arbejdefor at sikre os alle sammenbedst muligt til det varme forår,som kommer.”Hvad gør I for at mobilisere ogaktivere lærerne?Kender man lærernes virkelighed,og arbejder ud fra den er detnemt at få folk engageret. Voresbestyrelse er til frokostmøder påalle skolerne på Frederiksbergflere gange om året, og vi laverjævnligt intensive kampagneri lokal målestok, som den DLFnetop nu gennemfører.Det er helt afgørende at fåsikret en kontinuerlig og dynamiskkommunikation mellemmedlemmerne og de valgterepræsentanter i fagforeningen.Kun på den måde sikrer vi, atogså politikken og metoden hardialektik. Vi er ret aktivistiskepå Frederiksberg. Vi er ikke forfine til at male bannere og gåpå gaden. Men vi bruger megetsociale medier, fx facebook, ogvi sender videohilsner og elektroniskenyhedsbreve ud.Derudover afholder vi jævnligeTR-konferencer, inviterermedlemmerne til kurser, stormøder,fester mv. Omkvædeter altid at styrke fællesskabetog kollektivet i foreningen. Detskaber sammenhængskraft,politisk set.Vores OK kampagne her tilforåret skal opbygge selvtillidenblandt lærerne, så vi kan genskabeden nødvendige styrke ogselvrespekt til at sige fra overforregering og KL.Socialistisk Arbejderavis har snakket med Rasmus Keis Neerbek,lærer på Ganløse Skole i Egedal Kommune og aktiv iEnhedslistens Lærernetværk, om opbygning af modstand modangrebet på lærerne og andre faggrupper i forbindelse medoverenskomstforhandlingerne.af Lene JunkerHvordan er stemningen blandt dine kollegaer efter at regeringenoffentliggjorde sin skolereform og KL’s angreb på lærernesarbejdstid?Der er en enorm frustration over de fremtidsudsigter, vi bliverbudt. Jeg synes det er vigtigt at denne frustration vendes til handling,og her spiller socialister en afgørende rolle. Vi skal kommemed meget konkrete bud på hvordan kampen kan vindes.I Egedal Kommune har vi dannet en gruppe på tværs af skolerne,som skal i gang med at planlægge forskellige aktiviteter.Den er resultatet af de nationale fagligklubmøder, som DanmarksLærerforening holdt på alle skoler i december.Initiativet er opstået blandt almindelige lærere, som forsøgerat mobilisere hinanden og flere kollegaer til aktiviteter i forbindelsemed OK 13.Du er også blevet aktiv i Enhedslistens Lærernetværk. Hvorforskal man deltage i Lærernetværket?Vi har rigtig mange medlemmer ude omkring på lærerværelserne.Netværket bør blive en motor i at forsøge at organisereprotester og modstand på vores arbejdspladser og i vores fagforeninger.Koordinerede aktiviteter på tværs af skoler og kommuner giverstyrke, og erfaringer kan deles. Vi må nok erkende, at størreinitiativer kun kommer fra Enhedslistens medlemmer. Der erikke andre.Enhedslistens lærernetværk holder landsmøde den 26. januar.Skal du med og hvad synes du der skal komme ud af det landsmøde?Ja, jeg deltager i landsmødet. Jeg håber vi bl.a kan bruge dettil at lave nogle fælles udspil, som vi kan fremsætte på foråretsgeneralforsamlinger i kredsene. Vi skal stille spørgsmål til lokalebyrødder fra S, SF og R om de støtter regeringens og KLs angrebpå lærerne og de andre offentligt ansatte og deres fagforeninger.Tvinge dem til at tage stilling. Der vil være røre i regeringspartiernesbaglande, og vi skal konstant puste til det bål. Kun på denmåde kan vi lægge et pres på regeringstoppen.Vi skal stille forslag, der kan mobilisere aktivitet blandt kollegaerneog bygge en alliance mellem alle offentligt ansatte. DLFhar forsømt det i mange år, men vi har mulighed for at vinde dekampe lokalt, hvis vi handler i fællesskab.

More magazines by this user
Similar magazines