Printvenligt program - SkoleIntra

om.skoleintra.dk

Printvenligt program - SkoleIntra

SkoleIntra-træf2013Undervisertræffet 11.-12. martsOrganisationstræffet 13.-14. marts1


IndholdDe kommer på træffet ................................................................................................. 4Mandag den 11. marts ................................................................................................. 6Tirsdag den 12. marts .................................................................................................. 8Onsdag den 13. marts ................................................................................................ 10Torsdag den 14. marts ................................................................................................ 12Udstilling ............................................................................................................. 14Praktisk information ................................................................................................. 15Skovbrynet(1. sal)TeatersalenLokaleoversigtAlle fællesoplæg bliver holdt i Teatersalen.I Skovbrynet på 1. sal og auditorium A, B, C oglokale D og E holdes oplæg alle dage.Alle oplæg fra udstillerne foregår i lokale C,Dog E.RygeteltFoyer/ToiletterGalleriToiletterGarderobe C B AIndgangI lokalerne M2 til M5 kan du holde mereformelle møder med plads til ca. ti personer ihvert lokale. Du kan booke lokalerne i UNI•Csinfoskranke.Tøj og bagage kan du opbevare i lokale J.Auditorium BAuditorium CIntermezzoAuditorium AUNI•Cs infoskrankeRoomserviceToiletsTrapper tilværelserPool/Sauna/Spa.L(VIP) K JLokale DLokale HLokale Lokale EAdministrationF GM1 M2 M3 M4 M5OazeM6 M7 M8 M9PetanqueTrapper tilværelserElevator tilværelserRestaurantTrompetérenKøkkenRestaurantReposBarenIToiletter/GarderobeLuggageRoomRestaurantScipioM10 M11 M12 M13Indgang2


Velkommen tilSkoleIntra-træf 2013I år har vi for 11. gang fornøjelsen at byde velkommen til SkoleIntratræf.SkoleIntra-træffet giver en enestående mulighed for at blive opdateretom de nye muligheder i SkoleIntra og for at komme i direkte dialog medudviklerne.På træffet møder du kolleger fra andre skoler, der giver konkrete eksemplerpå, hvordan de bruger SkoleIntra – idéer, som du kan tage med dighjem og bruge på din egen skole.Ud over de mange konkrete oplæg om SkoleIntra er der også reflekterendeoplæg, der perspektiverer skolehverdagen.SkoleIntra-træf 2013 er delt i to træf:Undervisertræffet (11. – 12. marts) og Organisationstræffet (13.-14.marts). I dette program har vi samlet aktiviteterne for begge træf.Igen i år har vi en række udstillere med på træffet. Du kan møde dem påderes stande, og du kan høre deres oplæg. Udstilleroplæggene erbeskrevet i programmet sammen med de andre oplæg.Vi håber, at SkoleIntra-træffet vil give dig god inspiration, så du og dinskole fremover kan få endnu mere gavn af SkoleIntra og it generelt pådin skole.Velkommen til nogle spændende og udbytterige dage i Kolding.Ole WindeløvMartin HovbakkeSørensenLisbeth Møller3


Undervisertræffet11.-12. marts 2012Rune Klan underholdermandagaften.Counters spiller optil dans.RasmusAnkersenForfatter ogforedragsholderLars QvortrupProfessor, AalborgUniversitetAbelone GlahnJournalist medspeciale i socialemedier.Talent, der råber, og talent derhviskerI enhver klasse og på ethvertlandshold er der elever eller spillere,der har stort talent. Men nogletalenter råber, mens andre talenterhvisker.Rasmus Ankersen fortæller om,hvordan du finder talent frem ibegge grupper.I efteråret 2010 blev RasmusAnkersens bog ’Guldminerne’udgivet. I seks måneder rejste hankloden rundt for at leve og træne iverdens bedste elitemiljøer.Hvordan er det lykkedes én atletikklub,der træner på dieselbrændtegræsbaner i Kingston på Jamaica,at vinde ni medaljer i sprint veddet seneste OL? Hvorfor kommer35 af verdens 100 bedste kvindeligegolfspillere fra Sydkorea, der medet ubarmhjertigt koldt klima ogskyhøje greenfees kan skræmmede fleste golfspillere væk?Inklusion – et sociologisk blikAlle taler om inklusion. Menhvornår er inklusion vellykket? Ioplægget vil der blive lagt et sociologiskblik på inklusion.Udgangspunktet er, at en skole ogen klasse ikke består af ét, menaf mange fællesskaber. Derfor erinklusion og eksklusion mangeting.Det betyder, at man skal skelnemellem mindst tre typer inklusion:• Inklusion i klassen: Er barnetindenfor eller udenfor?• Inklusion i det sociale fællesskab:Er barnet med eller erdet ikke med – i klassenskammeratskabsfællesskab og ilæringsfællesskabet?• Inklusion som oplevet fællesskab:Oplever barnet selv,at det er med i klassens mangefællesskaber?Når underviseren selv er på desociale medier – online færdselpå godt og ondtFor nogle er det naturligt at inddragede sociale medier i undervisningen,for andre er det stadigsvært at få taget hul på.Er man ikke selv vant til at færdespå de sociale medier, er det ikkesikkert, man kender ‘færdselsreglerne’.Efter en kort introduktion medeksempler fra Facebook, blogs,Twitter og YouTube beskriveroplægget i praktiske vendinger,hvordan man færdes fornuftigtpå disse medier, her særligt iforhold til opdateringer, brug affotos, video og links, samt generel‘netikette’, også på SkoleIntra. Tilslut kommer oplægget kort indpå førstehjælp til lærere, der kanvære udsat for netchikane.4


Organisationstræffet13.-14. marts 2012Tommy Kenterunderholder onsdagaften.Counters spiller optil dans.Mads ThimmerDirektør,InnovationLabPeter HesseldahlForfatter ogjournalistKarsten GyntherForskningsleder,University CollegeSjællandDen digitale skole i den NyeDigitale VerdenDigitaliseringen har afløstIndustrialiseringen og vendt op ogned på de vaner, vi har tillagt osgennem 150 års udbudsøkonomi.Avanceret teknologi er tilgængeligfor alle, men hvad skal vi brugeden til? Helt nye måder at arbejdeog lære på er gjort mulige – menhvordan ændrer det leder- oglærerroller? Hvilke undervisningsmetodervirker overfor de digitalegenerationer?Innovation Lab har de seneste seksår arbejdet med digitaliseringenog den nye verdens muligheder forskole- og undervisningsområdet.Stifter og adm. dir. Mads Thimmerog Education Lead MortenVontilius Holten Andersen fortællerfronthistorier fra det digitalebrydningsfelt, giver erfaringervidere om, hvad der virker i endigital verden og relaterer det heletil en skolekontekst.Det, vi lærer i dag, er ikke det,vi skal kunne i morgenDer er et gab mellem det, vi lærer idag og det, vi skal kunne i morgen.Vi står overfor grundlæggendeforandringer i samfundet ogøkonomien, og for at kunne mødede udfordringer, får vores børnbrug for en række nye kompetencer.Den vigtigste forandring erformentlig vores mindset.Den type produkter og løsningersom vi skal leve af, og måden visamarbejder og udveksler videnog værdi på vil fordre en ganskeanden forståelse af den enkeltesrolle end industrialderens og forbrugssamfundetsstruktur, som vistadig i høj grad opdrager børn til.Fremover vil den enkelte både fåstørre indflydelse, kompetence ogansvar, samtidig med at hensynettil – og kravene fra – fællesskabetvil vokse.Didaktik 2.0: Didaktisk designfor skolen i vidensamfundetKarsten Gynther præsenterer resultaterneaf et toårigt forskningsogudviklingsprojekt fraLæremiddel.dk – Nationalt videncenterfor læremidler.Projektet har kortlagt lærere ogelevers brug af gratis internetbaseredematerialer med henblik påat udvikle og formidle viden omnye undervisnings- og arbejdsformer,der kan matche de udfordringer,som brugen af internettetgiver grundskolen og gymnasiet.Der præsenteres modeller, begreber,refleksioner og teorier foren ny didaktik 2.0, begreber ogprincipper, som er udviklet i etaktionslæringsforløb med lærerei Kolding, Odense og Køge kommuner.5


Mandag den 11. marts – Undervisertræffet9.0010.0010.1011.00Ankomst og morgenkaffeVelkommen ved Ole Windeløv, Martin Hovbakke Sørensen og Lisbeth MøllerTeatersalenSkoleIntra – nu og i fremtidenSkoleIntras udviklere, Bent Thomsen og Carsten Borre Larsen, fortæller om nyheder og forbedringer i SkoleIntra 5.2 og i den kommende version.TeatersalenKaffe og frugt11.20En digital folkeskoleRegeringen har fremlagt et udspil til et fagligtløft af folkeskolen. Digitalisering spiller en heltnaturlig rolle, og yderligere anvendelse af it iundervisningen skal medvirke til at realiserereformens mål.Hør hvilke initiativer, der planlægges, og hvadder videre kommer til at ske.Jakob Harder, vicedirektør, UNI•CAuditorium AUndgå unødig oprydning– lav en kommunikationspolitikHvordan opbygger skolen en god kommunikationsstrukturi PersonaleIntra? Mange skoler harallerede udarbejdet en kommunikationspolitikmellem skole og hjem, men ikke nødvendigvisfor personalet indbyrdes. Hvordan gøres det? Høreksempler på, hvordan skolen opnår en bedrekommunikation mellem og på tværs af personalegrupperne.Christina Harting, konsulent, PædagogiskUdviklingscenter, BallerupSkovbrynet (1. sal)Engelsk og ElevIntraHvordan kan du inddrage ElevIntra i din engelskundervisning?Jeg vil indledningsvis fortælle,hvordan du kan bruge ’Bogkassen’, ’Boganmeldelser’,’Arbejdsrum’ og ’Læsekontrakten’, men dereftervise, hvordan du kan gøre brug af forskelligetilføjelsesprogrammer som Pinterest, Symbaloo,Voki, Flipsnack, Toondoo i engelskundervisningvia ElevIntra.Henriette Hjelm Hansen, engelsk- og it-vejleder,Gug SkoleAuditorium B12.00Frokost13.00Faglig læsning i matematik og naturfagunderstøttet af ElevIntra ogweb 2.0-ressourcerArbejdet med faglige begreber og faglig læsninger på dagsordenen i alle fag. ElevIntra har værktøjer,hvor faglæreren kan udvikle opgaver, somstøtter elevernes faglige læsning og begrebsdannelsen.Samtidig er fx skærmoptagelse ogblogging gode måder til at dokumentere elevensforståelse af ord og begreber.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UC LillebæltAuditorium AiPad som støtteredskab til elever med læsevanskelighederog andre vanskelighederEn didaktiseret gennemgang af Ipadens funktionersom læse/stavestøtte.Herunder apps til oplæsning, skrivestøtte,scanner-funktioner og import fra materialedatabasen.Niels Esmann, lærer og it-vejleder, BredagerskolenSkovbrynet (1. sal)Dialog om SkoleIntra i fremtidenHvordan skal SkoleIntra udvikle sig de kommendeår. I denne session kigger vi på hvilketing SkoleIntra skal kunne om et, to og tre år.Hvordan kan SkoleIntra understøtte dialog omkommunale og nationale indsatsområder ogden kommende folkeskolereform. Hvor vigtigt erdet fx, at den enkelte skole og den enkelte lærerkan bestemme, hvilke elementer, der skal vises iForældreIntra for den enkelte klasse? Kom meddit input til SkoleIntra i fremtiden.Jakob Harder, vicedirektør, UNI•CAuditorium B13.40Kaffe og frugt14.00SkolePorten – tankerne bag og planer forfremtidenHvad kan den nye SkolePort, og hvordan ser denud? Hvornår kan skolerne komme i gang, og hvadkræver det? Hvordan kan kommunerne få dereseget design?Hvilke erfaringer har vi gjort og hvad er planernefor den fremtidige udvikling?Ole Windeløv, produktchef, UNI•CAuditorium AElevIntra i danskundervisningen5. – 6. klasseDer er efterhånden rigtigt mange kanaler i dendigitale danskundervisning. Med ElevIntra harman muligheden for netop at samle og strukturereden digitale del af undervisningen i dansk påmellemtrinnet. Jeg vil komme med eksempler påbrugen af logbøger, arbejdsrum, samlemapperog dagbøger, samt fortælle lidt om inddragelseaf andre tjenester.Dennis Schmock, pædagogisk it-konsulent, VallensbækKommuneSkovbrynet (1. sal)IKT-vejleder og SkoleIntraHvordan kan man bruge SkoleIntra til at samlealle informationer til lærerne om ikt, portaler,digitale læremidler, obligatoriske nationale test,forløb fra EMU mm?Jeg vil præsentere konkrete eksempler på følgende:IKT-arbejdsrum, arbejdsrum til NationaleTest, arbejdsrum til indsatsområder, links ogbrug af genveje samt tips fra maskinrummetTwitter, Scoop.it og PLC på Skoleblogs.Andreas Nielsen, lærer og pædagogisk it-vejleder,KalbyrisskolenAuditorium B14.40Kaffe og kage15.0016.0019.00Abelone Glahn: Når underviseren selv er på de sociale medier – online færdsel på godt og ondt (se beskrivelse side 4)TeatersalenUdstillingen er åben til klokken 17.00.Middag og underholdning med Rune Klan. Efter middagen spiller Counters.6


Sådan strukturerer vi arbejdet for elevermed generelle indlæringsvanskelighederHvordan gør vi hverdagen og undervisningenoverskuelig for eleverne? Struktur og forudsigeligheder nøgleord, ikke kun i specialklasserne.Jeg vil komme med idéer til at skabe strukturenfor eleverne, og til hvordan ElevIntra bliver ennaturlig del af undervisningen.Susanne Graae, lærer, Maribo SkoleAuditorium CDansk fra Alinea:iLitt.dk og iSkriv.dk til DanskAlinea har netop introduceret iLitt.dk, som erlitteraturundervisning, som du kender den – baredigitalt og iSkriv.dk, der fokuserer på skriftligfremstilling gennem en række skriveforløb, inspireretaf den australske skrivepædagogik.Onlineprøver også til dansk, som giver eleverneoptimale muligheder for at blive dus med danskeksamen, før det går løs.AlineaLokale DElevplan/karakterark som inddrager elever,forældre & lærere og styrker dialogenSe, hvordan man kan kombinere standpunkter,elevplaner eller anden evaluering i én samletløsning, og hvordan lærere, elever og forældrekan bidrage til den samlede evaluering af elevengennem SkoleIntra. Vi kalder det dialogbaseretevaluering.Hvis der er 20-30 sekunder i overskud, viser viogså, hvordan vi registrerer fravær for en helklasse på vores iPad.Karakternet & NetprotokollenLokale EDigitale læremidler påMaterialeplatformen® og e-museum®– til dig og dit fagTilskudsberettigede læremidler finder du påMaterialeplatformen – men du finder ogsåmeget andet. Vi gør det let for dig at søge efterog hente læringsresurser direkte på nettet. Komog hør, hvordan du kan få inspiration til dinundervisning, og hvordan du nemt deler dinematerialer med andre.Niklas Grønlund Lind, konsulent,UNI•CLokale DStyrket samarbejde med digitale værktøjerFor Kongehøjskolen er SMART Sync et stærktkommunikations- og inspirationsværktøj foreleverne i undervisningen. For lærerne giverSMART Sync et overblik over elevernes arbejdeog en unik mulighed for at vejlede dem under etforløb. Med SMART Response kan du nemt oghurtigt gennemføre digitale evalueringer. Det eren fremtidssikret løsning, som understøtter alledevices.Martin Bonde Ekskelund, Kongehøjskolen og LarsJensen, SolutorsAuditorium CLæseriet – læsning på flere platformeNu kan eleverne bruge deres mobile enheder tilat blive dygtige og motiverede læsere! Læserietstekster læses med støtte, og der er aktiviteter tilhele læseprocessen. Læseriet suppleres af de toapps Læse Log og Læs Op, så samspillet mellemprogram og apps fungerer pædagogisk optimalt.Rie Thyssen, Mikro VærkstedetLokale EeTwinning – vejen til europæisk samarbejdeOnline samarbejde med skoler/klasser i heleEuropa. Inddrag eTwinning i din undervisning.eTwinning-portalen gør det muligt at finde samarbejdspartneretil projekter. Samtidig kan duhente viden, få inspiration samt idéer til virtueltsamarbejde på tværs af grænserne. Brug ogsåeTwinning som platform for Comenius-projekter.Projektet har over 100.000 deltagende europæiskeskoler, heraf ca. 1.300 danske.Lisbeth Kodal, konsulent, Varde Kommune og EbbeSchultze, chefkonsulent, UNI•CAuditorium CLærIT giver den gas i 2013 – kom ind og hør!Skoletubes blå fugl er landet midt i SkoleIntraversion 5.3. Den giver din undervisning vinger!Skoletube bliver dermed nu for alvor en ’del’af SkoleIntra – ligesom Skoletube også i 2013bliver en vigtig del af forlagenes og museernesplatforme.Skoleblogs udvider med Facebook Timeline,Twitter theme, interne beskeder, nye skabeloner– kort sagt et komplet kollaborativt, socialtnetværk bag UNI•Login.LærITLokale DGyldendals fagportaler og koblingen tilSkoletubeFå et overblik over Gyldendals fagportaler ogse, hvordan vi med koblingen til værktøjerne iSkoletube giver mulighed for at tilgå det fagligestof på nye, givende måder til gavn for bådelærere og elever. Få konkrete tips og gode råd fraJonatan Gissel, som til daglig drager stor nytte afkoblingen i sin undervisning.Rikke Deleuran, markedskonsulent og Jonatan Gissel,lærer, GyldendalLokale E7


Tirsdag den 12. marts – Undervisertræffet7.008.509.0010.00Morgenmad på de respektive hotellerDagens programTeatersalenLars Qvortrup: Inklusion – et sociologisk blik (se beskrivelse side 4)TeatersalenKaffe og frugt10.20SkolePorten – kom godt i gangEn praktisk gennemgang af hvordan skolenskifter fra den nuværende SkolePort til den nyeSkolePort. Hvilke data kan kan genbruges fra dengamle SkolePort? Hvor dan gøres det i praksis?Hvordan planlægges processen?Ole Gram Clausen, konsulent, UNI•CAuditorium AInklusion via elever som it-hjælpereVejen frem til alsidig it-brug på skolerne gårbl.a. gennem eleverne! På Syvstjerneskolen harvi udvalgt en gruppe elever med udfordringeri den daglige undervisning, som bliver skolensnye it-hjælpere. De er blevet oplært af voksneit-vejledere, og har efterfølgende været ude iforskellige klasser og være hjælpere, hvor de harvideregivet deres viden. Eleverne har bl.a. lært frasig om ElevIntra, web 2.0 og basale it-færdigheder.Ida Harlev og Tobias Smith, lærer og it-vejleder,SyvstjerneskolenSkovbrynet (1. sal)Aktiv deltagelse af tosprogede forældre gennemundervisning i ForældreIntraHent inspiration til, hvordan skole-hjem samarbejdetmed de tosprogede forældre kan styrkesgennem undervisning i den danske folkeskole ogForældreIntra. Her er gode idéer til, hvordan duinddrager de tosprogede forældre.Christiane Bech, konsulent og Lene Mose, konsulent,Sprogcenter SydAuditorium B11.00Kaffe og frugt11.20iPad og IntraJeg vil først kort komme ind på, hvordan det ermest hensigtsmæssigt at bruge iPads sammenmed SkoleIntra.Med udgangspunkt i Facebook-siden ’Apps i undervisningen’vil jeg derefter vise forskellige typerapps – både værktøjsapps og fagspecifikke appssom jeg synes er gode at bruge i undervisningenfx appen ’Socrative’.Henriette Hjelm Hansen, it-vejleder, Gug SkoleAuditorium AErfaringsudveksling med udviklerneDu har i denne session mulighed for at stillespørgsmål og fremsætte ønsker i direkte dialogmed udviklerne af SkoleIntra.Bent Thomsen og Carsten Borre LarsenSkovbrynet (1. sal)ElevIntra for 3. klasseI en 3. klasse har vi arbejdet med ElevIntra somden primære digitale platform. Det er her elevernebegynder deres arbejde. Mulighederne ermange – og vi har (specielt i matematik) arbejdetmod at bruge ElevIntra til at samle elevernesarbejde. Jeg vil præsentere konkrete forløb til: Arbejdsrumi ElevIntra, samlemapper, links og brugaf genveje, den internationale dimension, blogs,link til klassekanalen på skoletube og beskeder.Andreas Nielsen, lærer og pædagogisk it-vejleder,KalbyrisskolenAuditorium B12.00Frokost13.00ForældreIntra – og hva’ så?!?Oplægget tager afsæt i forældrenes konkretebud på, hvad ForældreIntra kan, skal og børbruges til i relation til samspillet med skolen.Derudover kommer der konkrete eksempler påsituationer, hvornår og hvorfor ForældreIntrakan være med til at gøre en forskel i samarbejdetmed forældrene.Jacob Kjær Hansen, lærer og pædagogisk it-vejlederTommerup SkoleAuditorium ADigitalisering i udskolingen med SkoleIntraEn af de største udfordringer i at køre undervisningendigitalt er at holde styr på læremidlerog elevproduktioner. De mange forskelligewebbaserede muligheder kræver en organisatoriskramme og her giver SkoleIntra en rækkemuligheder.Steen Juhl Møller, lærer og læringscentermedarbejder,FælleshåbsskolenSkovbrynet (1. sal)SkoleKom – National videndelingPå SkoleKom drøfter tusindvis af lærere dagligtfaglige problemstillinger med kollegaer fra helelandet.Se konkrete eksempler på SkoleKoms fagligedialog, se hvordan du finder de faglige fora,der interesserer dig og hør bl.a. om nyesøgemuligheder, som gør det lettere at finde det,du leder efter.Kristian Johnsen, konsulent, UNI•CAuditorium B13.40Kaffe og kage14.0015.00Rasmus Ankersen: Talent der råber, og talent der hvisker (se beskrivelse side 4)TeatersalenFarvel og tak for denne gang8


Praktisk-musiske fag i SkoleIntraHvordan kan praktisk-musiske fag brugeForældreIntra og ElevIntra som udstillings- ogarbejdssted?Hør en af vinderne af Springfrøprisen 2012fortælle om tankerne bag billedkunstprojektet’Opgaveknuserne’, og hvordan SkoleIntra aktivtblev brugt i forløbet.Tine Brandt Mortensen, lærer, Engdalsskolen, AarhusAuditorium CMitClioMitClio er et nyt digitalt lærer- og elevredskab påalle Clio Onlines portaler. I MitClio får eleverneadgang til en digital portfolio og lærerne enrække redskaber til f.eks. årsplaner, lektiegivningog elevevaluering. Alt dette gør det nemmereat forberede, gennemføre og evaluere undervisningen.Clio OnlineLokale DDigitalisering i folkeskolenDigitaliseringen slår igennem på nye felter i folkeskolen.KMD ønsker at støtte denne udviklingmed løsninger inden for fire områder: Strategi forden digitale udvikling i folkeskolen, understøttelseaf digital forberedelse og læring, styrkelseaf skolens it-infrastruktur, samt ledelsesfokus ogdet digitale mindset.KMDLokale EVærktøjskassens hemmelighederI værktøjskassen kan du finde ting, som kanlette dit arbejde i hverdagen. På sessionen vil demange muligheder, der ligger gemt i værktøjskassenblive vist og mulighederne udfoldet.Andre ‘intra-hemmeligheder’ vil også blivepræsenteret. Sessionen henvender sig primærttil brugere af Intra, der ikke er så erfarne.Andreas Bøgedal Flint, lærer og it-vejleder, SølystskolenLokale DLærIT giver den gas i 2013 – kom ind og hør!Skoletubes blå fugl er landet midt i SkoleIntraversion 5.3. Den giver din undervisning vinger!Skoletube bliver dermed nu for alvor en ’del’af SkoleIntra – ligesom Skoletube også i 2013bliver en vigtig del af forlagenes og museernesplatforme.Skoleblogs udvider med Facebook Timeline,Twitter theme, interne beskeder, nye skabeloner– kort sagt et komplet kollaborativt, socialtnetværk bag UNI•Login.LærITAuditorium CFremmedsprog fra Alinea: Gekko.dk ogSuperreaders.dkGekko.dk er afsluttede forløb med film, musik,kulturmøder og projektarbejde til både tysk ogengelsk.Superreaders.dk er ca. 110 digitale læseoplevelserpå både engelsk, tysk og fransk. Og biblioteketvokser hele tiden.Onlineprøver i sprog giver eleverne optimalemuligheder for at blive dus med den skriftligeeksamen i engelsk, tysk og fransk, før det går løs.AlineaLokale ESkolePorten– det kan du også med SkolePortenI dette oplæg præsenterer vi forskellige designmulighederi den nye SkolePorten.Ole Gram Clausen, konsulent og Mik Tuver , seniorkonsulent,UNI•CAuditorium CAktivitet bliver til læringAnvend digitale læringsaktiviteter i undervisningentil at engagere og motivere eleverne. Fåinspiration til, hvordan du kan kombinere nyedigitale løsninger, så som SMART Table, SMARTBoard og SMART Dokumentkamera m.v.Lars Jensen, SolutorsLokale D9


Onsdag den 13. marts – Organisationstræffet9.0010.0010.10Ankomst og morgenkaffeVelkommen ved Ole Windeløv, Martin Hovbakke Sørensen og Lisbeth MøllerTeatersalenSkoleIntra nu og i fremtidenSkoleIntras udviklere, Bent Thomsen og Carsten Borre Larsen, vil fortælle om nyheder og forbedringer i SkoleIntra 5.2 og i den kommende version.Teatersalen11.00Kaffe og frugt11.20En digital folkeskoleRegeringen har fremlagt et udspil til et fagligtløft af folkeskolen. Digitalisering spiller en heltnaturlig rolle, og yderligere anvendelse af it i undervisningenskal medvirke til at realisere reformensmål.Hør hvilke initiativer, der planlægges, og hvad dervidere kommer til at ske.Thomas Fredenslund, direktør, UNI•CAuditorium ASkoleIntra og de administrative rutinerI oplægget belyses de daglige arbejdsopgaver forskolens administrative personale.Jeg vil bl.a. komme omkring ajourføring af databaser,import og eksport fra andre skemalægnings-og elevadministrationssystemer, dynamiskeog statiske sider i SkoleIntra samt opdateringaf fotos af elever og personale.Leif Andersen, lærer, BobjergskolenSkovbrynet (1. sal)Fra team af navn til team af gavnOverlund Skole arbejder intensivt med at få etreelt udbytte af at være organiseret i selvstyrendeteam. Det har bl.a. betydet ny mødestruktur,bortskaffelse af koordinatorfunktionen, lederensom teamchef/teamcoach og detaljerede teamkontrakter.Hør om erfaringerne og hvordanSkoleIntra indgår i arbejdet.Thomas Born Smith, pædagogisk leder og souschef ,Overlund skoleAuditorium B12.00 Frokost13.00Intern videndeling i SkoleIntraHvordan kan vi udnytte SkoleIntra som platformfor den nødvendige, interne videndeling ogdermed få sat viden i spil om anvendelsen afdigitale læremidler?Vi ser bl.a. på arbejdsrum, logbøger, samlemapperog brug af eksterne ressourcer via links ogembedding.Erik S. Kristensen, pæd. administrativ konsulent,Tønder KommuneAuditorium ADialog om SkoleIntra i fremtidenHvordan skal SkoleIntra udvikle sig de kommendeår? I denne session kigger vi på hvilketing SkoleIntra skal kunne om et, to og tre år.Hvordan kan SkoleIntra understøtte dialog omkommunale og nationale indsatsområder ogden kommende folkeskolereform? Hvor vigtigt erdet fx, at den enkelte skole og den enkelte lærerkan bestemme, hvilke elementer, der skal vises iForældreIntra for den enkelte klasse? Kom meddit input til SkoleIntra i fremtiden.Thomas Fredenslund, direktør, UNI•CSkovbrynet (1. sal)Import af data til SkoleIntra via UNI•LoginOplægget henvender sig til nye administratorerog til dem, der ønsker genopfriskning.Få overblik over, hvordan data kommer fra detadministrative system til SkoleIntra viaUNI•Login og se konkrete eksempler på, hvordanadministrative opgaver kan uddelegeres til flerepersoner.Kristian Johnsen, konsulent, UNI•CAuditorium B13.40Kaffe og frugt14.00SkolePorten – tankerne bag og planer forfremtidenHvad kan den nye SkolePort, og hvordan ser denud? Hvornår kan skolerne komme i gang, og hvadkræver det? Hvordan kan kommunerne få dereseget design? Hvilke erfaringer har vi gjort, oghvad er planerne for den fremtidige udvikling?Ole Windeløv, produktchef, UNI•CTeatersalenForældreintra – Facebook for forældreDanske forældre er meget aktive brugere af internetog sociale medier. Facebook bruges dagligtaf halvdelen af Danmarks befolkning, mens trafikkenpå ForældreIntra er noget mere beskeden.Landsformand for Skole og Forældre, MetteWith Hagensen, giver et indblik i, hvad forældretænker om ForældreIntra og giver et bud på,hvordan ForældreIntra kan blive et samlingsstedfor skolens forældre.Mette With Hagensen, Landsformand for Skole ogForældreSkovbrynet (1. sal)eTwinning – vejen til europæisk samarbejdeOnline samarbejde med skoler/klasser i heleEuropa. Inddrag eTwinning i din undervisning.eTwinning portalen gør det muligt at finde samarbejdspartneretil projekter. Samtidig kan duhente viden, få inspiration samt ideer til virtueltsamarbejde på tværs af grænserne. Brug ogsåeTwinning som platform for Comenius-projekter.Projektet har over 100.000 deltagende europæiskeskoler, heraf ca. 1.300 danske.Lisbeth Kodal, konsulent, Varde Kommune og EbbeSchultze, chefkonsulent, UNI•CAuditorium B14.40Kaffe og kage15.0016.0019.00Peter Hesseldahl, forfatter og journalist : Det, vi lærer i dag, er ikke det, vi skal kunne i morgen (se beskrivelse side 5)TeatersalenUdstillingen er åben til klokken 17.00.Middag og underholdning ved Tommy Kenter. Efter middagen spiller Counters.10


Digitalisering i udskolingen med SkoleIntraEn af de største udfordringer i at køre undervisningen digitalt er at holde styr på læremidler og elevproduktioner. De mange forskellige webbaseredemuligheder kræver en organisatorisk ramme og her giver SkoleIntra en række muligheder.Steen Juhl Møller, FælleshåbsskolenSkovbrynet (1. sal)IKT-vejleder og SkoleIntraHvordan kan man bruge SkoleIntra til at samlealle informationer til lærerne om IKT portaler,digitale læremidler, obligatoriske nationale test,forløb fra EMU mm?Jeg vil præsentere konkrete eksempler på følgende:IKT-arbejdsrum, arbejdsrum til NationaleTest, arbejdsrum til indsatsområder, links og brugaf genveje samt tips fra maskinrummet Twitter,Scoop.it og PLC på Skoleblogs.Andreas Nielsen, lærer og pædagogisk it-vejleder,KalbyrisskolenAuditorium CNaturfag fra Alinea: Elevlab.dk og TopMaps.dkSå er Elevlab.dk ude i undervisningen – et kæmpelager af spændende og motiverende, digitaleresurser. Samlet i færdige emneforløb lige til atinddrage i undervisningen, eller til at plukke i ogbruge i projektopgaverne. Natur og teknik til 4.-6.kl., Matematik 5.-6. kl., Biologi 8.-9. kl., Geografi8.-9. kl., Matematik 7.-10. kl. og Fysik/kemi 7.-9. kl.Få digital adgang til animationer og simulationer,film, billeder, test og opgaver. Du kan trække påde færdige emneforløb – eller skabe dine egne.AlineaLokale DStyrket samarbejde med digitale værktøjerFor Kongehøjskolen er SMART Sync et stærktkommunikations- og inspirationsværktøj foreleverne i undervisningen. For lærerne giverSMART Sync et overblik over elevernes arbejdeog en unik mulighed for at vejlede dem under etforløb. Med SMART Response kan du nemt oghurtigt gennemføre digitale evalueringer. Det eren fremtidssikret løsning, som understøtter alledevices.Martin Bonde Ekskelund, Kongehøjskolen og LarsJensen, SolutorsLokale EFællesnettet, arbejdsrum ogExperimentariumPædagoger, lærere og elever i Gentofte kommunehar fri adgang til Experimentarium. Desudenhar de mulighed for at bruge Experimentariumskonsulenter. Anette V Nielsen præsenterer,hvordan Fællesnettet (fx arbejdsrum) udgøren del af kommunikationen mellem lærere ogeksterne konsulenter.Annete Nielsen, læringskonsulent, ExperimentariumLokale DLærIT giver den gas i 2013 – kom ind og hør!Skoletubes blå fugl er landet midt i SkoleIntraversion 5.3. Den giver din undervisning vinger!Skoletube bliver dermed nu for alvor en ’del’af SkoleIntra – ligesom Skoletube også i 2013bliver en vigtig del af forlagenes og museernesplatforme.Skoleblogs udvider med Facebook Timeline,Twitter theme, interne beskeder, nye skabeloner– kort sagt et komplet kollaborativt, socialtnetværk bag UNI•Login.LærITAuditorium CMitClioMitClio er et nyt digitalt lærer- og elevredskab påalle Clio Onlines portaler. I MitClio får eleverneadgang til en digital portfolio og lærerne enrække redskaber til fx årsplaner, lektiegivning ogelevevaluering. Alt dette gør det nemmere at forberede,gennemføre og evaluere undervisningen.Clio OnlineLokale ESkift til nyt skoleår i SkoleIntra – ny guideFunktionerne til at skifte skoleår i SkoleIntra harfået en gennemgribende revision i version 5.3.Processen er gjort lettere og mere fejlsikker.På denne session gennemgås og demonstreresden nye metode til skift af skoleår og håndteringaf klasser, der skal oprulles, deles, sammenlæggeseller nedlægges. Der vil være mulighed for atstille spørgsmål til funktionerne undervejs.Peter Schnipper, konsulent, UNI•C og Bent Thomsen,SkoleSoftAuditorium CDigitale læremidler – hvorfor det?Få et overblik over Gyldendals digitale tilbud, nårMalte Von Sehested og Christian Bach fører jerigennem ‘landskabet’ og sætter fokus på forlagetsalmendidaktiske overvejelser og tilgange tildigital læring og undervejs giver bud på svar påspørgsmålet: Hvorfor digitalt?Christian Bach, projektleder, og Malte von Sehested,digital udviklingschef, GyldendalLokale DDigitalisering i folkeskolenDigitaliseringen slår igennem på nye felter i folkeskolen.KMD ønsker at støtte denne udviklingmed løsninger inden for fire områder: Strategi forden digitale udvikling i folkeskolen, understøttelseaf digital forberedelse og læring, styrkelseaf skolens it-infrastruktur, samt ledelsesfokus ogdet digitale mindset.KMDLokale E11


Torsdag den 14. marts – Organisationstræffet7.008.509.0010.00Morgenmad på de respektive hotellerDagens programTeatersalenKarsten Gynther: Didaktik 2.0: Didaktisk design for skolen i vidensamfundet (se beskrivelse side 5)TeatersalenKaffe og frugt10.20SkolePorten – kom godt i gangEn praktisk gennemgang af hvordan skolenskifter fra den nuværende SkolePort til den nyeSkolePort. Hvilke data kan kan genbruges fra dengamle SkolePort? Hvordan gøres det i praksis?Hvordan planlægges processen?Ole Gram Clausen, konsulent, UNI•CAuditorium ADigital forandringsledelse i praksisDigitaliseringen af skolen afspejler sig i en rækkeskolelederovervejelser – både om undervisning,administration og kommunikation. Hør mitbud på flg. overvejelser: Hvordan jeg videndeleroptimalt på PersonaleIntra? Hvordan kommunikererjeg bedst skolens profil på hjemmesiden?It-vejleder eller faglige vejledere? Laptops ellertablets? Skolecomputere eller ’Bring Your OwnDevices’? Trådløst netværk og IWB? Forbud ellerpædagogik?John Larsen, skoleleder, SkælskørSkovbrynet (1. sal)Årets gang med SkoleIntra – for kontoretspersonaleOplægget fokuserer på de arbejdsopgaver, dergennem et skoleår er særlig markante, og somskal løses, for at SkoleIntra fungerer inden forfastsatte terminer.Jeg vil bl.a. komme ind på adgang og rettigheder,oprettelse af team, hold, prøveafvikling ogimport fra andre administrative systemer.Leif Andersen, lærer, BobjergskolenAuditorium B11.00Kaffe og frugt11.20iPad’ens indtog i Odder – et år efterElever og lærere har levet et år med digital skoletaske.Mange udefra har noget at sige, men hvadsiger Odder selv? Hvordan bruges iPad i dagligdagen,hvad er succeserne og faldgruberne?Hør fra elever og forskere, hvad 2012 bragte.Hvordan er de digitale læremidler blevet brugt oghvad bringer fremtiden?Rikke Thonbo, Skole IT-konsulent, OdderTeatersalenIt og inklusion som forandringskatalysatorer– Indsatsområder på Vestre Skole i SilkeborgPå Vestre Skole i Silkeborg er vi i gang med en udviklingsproces,som vil gøre os i stand til at mødefremtidens udfordringer om at yde en bedrekvalitet for færre penge. Omdrejningspunktet fordenne forandringsproces er vores to hovedindsatsområder– it og inklusion.Oplægget tager udgangspunkt i de digitaleværktøjer, som vi bruger til at visualisere voresforandringsstrategi.Kristian Toft, Skoleleder, Vestre SkoleSkovbrynet (1. sal)SkolePorten – det kan du også med SkoleportenI dette oplæg præsenterer vi forskellige designmulighederi den nye SkolePorten.Ole Gram Clausen, konsulent, og Mik Tuver, seniorkonsulent,UNI•CAuditorium A12.00Frokost13.00Alle lærertyper i gang med at bruge it iundervisningenLærere har forskellige tilgange til at bruge it iundervisningen. På Syvstjerneskolen ønsker viat skabe interesse hos alle lærere uafhængigt afmangel på iPads og andet grej. Vi vil fjerne fokusfra udstyr og se på it som fagligt hjælpemiddel. Vihar med succes afholdt it-workshop for lærerne.Efter workshoppen har alle lærere kendskab til etnyt it-værktøj, som de kan bruge dagen efter!Ida Harlev og Tobias Smith, lærer og it-vejleder,SyvstjerneskolenTeatersalenMegastore skoler og SkoleIntra– implementering og driftHelsingør Kommune har ligesom mange andrekommuner valgt at sammenlægge skoler – her 11skoler til tre skoler. Der er tale om, at tidligere selvstændigeskoler samles under en fælles ledelse,men også under et fælles SkoleIntra, som samlerafdelingerne under en hat. Aktuelt er fire tidligereskoler samlet til en skole med 2.000 elever og 350ansatte. Hør overvejelser om processen.Tommy Sørensen, pædagogisk afdelingsleder, EspergærdeSkoleAuditorium ASnitflader til andre systemerHvordan kan SkoleIntra interagere med andresystemer?Hvad kan skolen selv gøre og hvilke nye løsningerkan vi lave i samarbejde med leverandørerne?Hvilke yderligere behov er der og hvordan overvejervi at dække disse?Hvad er visionerne på længere sigt?Ole Windeløv, produktchef, UNI•CAuditorium B13.40Kaffe og kage14.0015.00Mads Thimmer og Morten Vontilius Holten-Andersen, InnovationLab: Den digitale skole i den Nye Digitale Verden (se beskrivelse side 5)TeatersalenFarvel og tak for denne gang12


PersonaleIntra på en efterskoleHobro Efterskole oplever PersonaleIntra som etnødvendigt redskab til videndeling og til at skabeet effektivt informationsflow.Oplev hvordan vi bruger Vagtbogen, udarbejderprotokoller, forbereder og evaluerer emnedage.Se hvordan ledelse og medarbejdere bruger ogudvikler tjenesteplaner på PersonaleIntra.Vibeke Riis Jacobsen, forretningsfører, og ThomasMünchow, lærer, Hobro EfterskoleLokale DAktivitet bliver til læringAnvend digitale læringsaktiviteter i undervisningentil at engagere og motivere eleverne. Fåinspiration til, hvordan du kan kombinere nyedigitale løsninger, såsom SMART Table, SMARTBoard og SMART Dokumentkamera m.v.Lars Jensen, SolutorsAuditorium C’Bring Your Own Device’… og hvad så?Vi vil fremover i stigende omfang se, at eleverselv medbringer deres forskellige bærbare ogmobile enheder til brug i undervisningen. Komog hør, hvordan vi hos Mikro Værkstedet vilunderstøtte denne udvikling. Det handler omonlineprogrammer og download til alle elever påwww.tjektasken.nu – alt sammen tilgængeligtvia UNI•Login.Niels Askær, Mikro VærkstedetLokale EErfaringsudveksling med udviklerneDu har i denne session mulighed for at stillespørgsmål og fremsætte ønsker i direkte dialogmed udviklerne af SkoleIntra.Bent Thomsen og Carsten Borre LarsenAuditorium BMatematik fra Alinea: MaxiMat.dkDet første heldækkende digitale-matematiksystem.0 – 10 kl. MaxiMat er et fleksibelt, digitaltmatematiksystem, der fuldt udbygget indeholderover 120 færdige undervisningsforløb fordelti læseplaner til 0.-10. klasse. Nemt at brugeog tilgodeser mange forskellige læringsprofilerog arbejdsmåder. Du kan bruge de færdige forløbeller sammensætte dine egne, så de passer tilnetop dine elever. Her udnyttes det digitalemedies mange muligheder.AlineaLokale DElevplan/Karakterark som inddrager elever,forældre & lærere og styrker dialogenSe, hvordan man kan kombinere standpunkter,elevplaner eller anden evaluering i én samletløsning, og hvordan lærere, elever og forældrekan bidrage til den samlede evaluering af elevengennem SkoleIntra.Vi kalder det dialogbaseret evaluering.Hvis der er 20-30 sekunder i overskud, viser viogså, hvordan vi registrerer fravær for en helklasse på vores iPad.Karakternet & NetprotokollenLokale ESkoleKom – videndeling og sikkerkommunikationI oplægget gives konkrete eksempler på skolerse-mail-strategi.Hør, hvordan der etableres krypterede e-mail-forbindelsertil eksterne e-mails, og hør, hvordanSkoleKoms faglige netværk forbinder lærere,pædagoger og administrativt personale på tværsaf skoler og kommuner.Kristian Johnsen, konsulent, UNI•CAuditorium CLærIT giver den gas i 2013 – kom ind og hør!Skoletubes blå fugl er landet midt i SkoleIntraversion 5.3. Den giver din undervisning vinger!Skoletube bliver dermed nu for alvor en ’del’af SkoleIntra – ligesom Skoletube også i 2013bliver en vigtig del af forlagenes og museernesplatforme.Skoleblogs udvider med Facebook Timeline,Twitter theme, interne beskeder, nye skabeloner– kort sagt et komplet kollaborativt, socialtnetværk bag UNI•Login.LærITLokale D13


UdstillingPå udstillingen kan du møde en lang række firmaer.1 2 3 49 1013 145 6 7 811 121. UVData, 2. Karakternet, 3. Mikro Værkstedet, 4. Gyldendal, 5. KMD, 6. Bureau 2000, 7. Alinea, 8. LærIT,9. Ordbogen.com, 10. Solutors, 11. Nordisk Skoletavle Fabrik/NSF, 12. Clio Online 13. Skoleskyen, 14. SystemtechOrdbogenClio OnlineInspirerer til ny viden14


Praktisk informationBustransportVi har busser til at transportere deltagerne til og fra Hotel Scandic,der ligger seks km fra Comwell, og fra Saxildhus og First Hotel, derligger i centrum (800 meter fra Comwell). Hotel Best Western liggerkun 200 m fra Comwell.HotellerneHotel ComwellSkovbrynet 16000 KoldingTlf. 76 34 11 00Den 11. marts og den 13. marts8.30 til 9.45 buskørsel i pendulfartmed 15 minutters interval fra KoldingBanegård til Comwell.Busserne holder ved rutebilstationentil højre for banegården.16.15 og 17.05 Busafgang fraComwell til Hotel Scandic oghotellerne i centrum.18.25 Afgang fra Scandic tilComwell.18.40 Afgang fra centrum tilComwell.23.00 til 00.30 Kørsel i pendulfarttil diverse hoteller.Den 13. marts kl. 9.30: Afgangfra Scandic Hotel til Comwell viaBanegården for deltagerne forbegge træf.Den 12. marts og den 14. marts8.15 Busafgang fra Scandic tilComwell.8.30 Busafgang fra hotellerne icentrum til Comwell.15.15 Busser til KoldingBanegård.Den 12. marts kl. 15.15:Én af busserne kører videre tilScandic Hotel for deltagerne påbegge træf.Saxildhus HotelBanegårdspladsen6000 KoldingTlf. 75 52 12 00Hotel Best WesternGrønningen 26000 KoldingTlf. 75 53 21 22First Hotel KoldingBanegårdspladsen 76000 KoldingTlf. 76 34 54 00Scandic HotelKokholm 2, Bramdrupdam6000 KoldingTlf. 75 51 77 00.15


SkoleIntra-træf 2014Undervisertræffet: 27.- 28. oktober 2014Organisationstræffet: 29. - 30. oktober 2014SkoleIntra kurserVi kommer gerne ud til din skole for at give dig og dine kolleger inspirationtil, hvordan I kan bruge SkoleIntra endnu bedre.I kan fx få kurser i:• ForældreIntra – kom godt i gang• SkoleIntra for kontorets personale• ElevIntra på mellemtrinnet• Den nye version af SkolePortenDer er mange andre muligheder for kurser. Læs mere påwww.uni-c.dk/Service/KurserMange skoler ønsker kurser, som er skræddersyet deres behov. Hvis Iønsker kurser, som er skræddersyet, så kontakt Kursussekretariatet påtlf. 3587 8889 eller kursus@uni-c.dk

More magazines by this user
Similar magazines