Lærervejledning for 0.-3. klasse: Vi undersøger ... - Experimentarium

experimentarium.dk

Lærervejledning for 0.-3. klasse: Vi undersøger ... - Experimentarium

IndholdVAND – et hav af oplevelser© Experimentarium 2012Tekst og redaktion: Lene Hybel Kofod.Tema for 0.-3. klasse: Vi undersøger vand side 3Om undervisningsforløbet side 4Undervisningsforløbet skridt for skridt side 7Forklaring til Vandhjulet side 14Kopiark side 15Webtekster om udstillingen: Henrik Helsgaun,Ida Toldbod og Lasse Foghsgaard.Faglige konsulenter: KystlivredningschefErik Bech, Trygfonden. Driftleder AndersMyrhøj, Trygfonden. Fagbogsforfatter ifysik og kemi, Søren Storm. ProfessorPeter Westh, Institut for Natur, Systemerog Modeller, RUC. Overlæge, MHM LeifPanduro Jensen, Rigshospitalet, KarkirurgiskAfd. Lærer Svend Hessing. Cand.Pæd. Peter Jepsen.Illustrationer: Jesper Kikkenborg.Fotos: Thomas Cato og Henrik Helsgaun.Billedserie: TrygFonden, Henrik Helsgaunog Lars Petersen.Grafisk design: Bysted.ISBN: 978-87-91400-25-4Tak til: Githa Kvistbo og 1.b på Kildegårdskolen,som har testet undervisningsforløbet.Og til Lone Skafte Jespersen ogHelle Houkjær for sparring og gode ideer.Download flere eksemplarer af dennelærervejledning samt masser af ekstramaterialepå experimentarium.dk/vandSkoleservice‘VAND – et hav af oplevelser’ er en del af Experimentariums faste udstilling.Åbningstider, priser og anden praktisk information findes på experimentarium.dkBesøg med skoleklasser skal bookes på forhånd.Book online på experimentarium.dk/forsiden/undervisningDet samlede skolemateriale til ‘VAND– et hav af oplevelser’ er udviklet isamarbejde med TrygFonden.Temaer for skolen‘VAND – et hav af oplevelser’ er en udstilling for alle klassetrin i grundskolen.Der er tre lærervejledninger:• Vi undersøger vand, for 0.-3. klasseVi undersøger vand og badesikkerhed, for 4.-6. klasseVi undersøger vand og havets kræfter, for 7.-9. klasseStøttet af Den Danske Maritime Fond.0.3. klasse2


Vi undersøger vandTema for 0.3. klasseDe fleste børn i Danmark har erfaringer med både vand oghav. Alligevel byder stoffet vand konstant på nye overraskelser.I udstillingen ’VAND - et hav af oplevelser’ kan eleverneundersøge og lege med vand og nogle af de mangefænomener, der er på spil i havet.Eleverne kan lege med vandets tre tilstandsformer, og dekan undersøge, hvad der flyder, og hvad der synker. De kanvære slusevagter og afprøve, hvordan man får skibe til atsejle op ad bakke. De kan undersøge fænomenet overfladespænding,der tillader små insekter at gå på vandet.Eleverne kan også være skibskonstruktører og arbejde med,hvordan størrelse, facon og sejl kan passe sammen. Dekan “stikke hovedet under vandet” og opleve, hvordan lydopfører sig anderledes i vand end i luft. Og meget mere!Elevernes arbejde i udstillingen og på skolengiver dem en masse oplevelser og viden omvand. Gennem hele forløbet arbejder eleverne ud fra egneforestillinger, og de lærer, hvordan en undersøgelse er byggetop fra start til slut.1328293031427 89101112561415131632333427 2618173536192523202221241 Boldhavet for de små7 Havet former kysten13 Vibrerende vandkunst19 Kinesisk bowle25 Vippemusling og sprøjtefisk31 Overfladespænding2 Revlehuller8 Vandets bevægelser og former14 Skibe i blæsevejr20 Springvand med kugler26 Sandslottet32 Gæt lyd i vand3 De 5 baderåd9 Kolde hænder15 Byg din egen båd21 Vandklokker27 Sprøjtehval33 Lav lyd i vand4 Surf-bølgen10 Kulden i vandet16 Vandhvirvel22 Byg selv springvand28 Tryksøjle34 Vandhvirvel5 Fysikken i surfing11 Skibet synker17 Sluser23 Laminare vandpølser29 Vejr og havstrømme35 Bobler i vand6 Bølger12 Opdrift og sikkerhedsudstyr18 Vandorglet Nessie24 Bølgetoppe30 Vandets tilstandsformer36 Vandets polaritetKortet findes som kopiark på side 15.Download kortet og se beskrivelse af udstillingen påexperimentarium.dk/vand0.3. klasse3


Udvalgte opstillingerKortet på kopiark 1 giver et overblik over udstillingen. Der er udvalgt fire opstillinger,som eleverne skal fokusere særligt på under klassens besøg i udstillingen. Se kopiark3-6. Derudover kan du selv udvælge flere opstillinger, som eleverne skal prøve, hvis defår tid til overs, eller hvis der er kø.Se kopiark 3-6BILLEDSERIEUndervejs i undervisningsforløbet kan du vise kopiark og billeder på storskærm. Billedernekan give eleverne inspiration og ideer til egne undersøgelser. Det hele er samleti billedserie 1 til dette undervisningsforløb.Billedserie 1Billedserien kan downloadespå experimentarium.dk/vandVandhjuletVandhjulet er det redskab, eleverne skal bruge i deres arbejde med at undersøge vand,både på Experimentarium og på skolen. Vandhjulet rummer fem faser i en undersøgelsesproces.I Vandhjulet er der plads til elevernes planlægning og notater til en helundersøgelse fra start til slut.Vandhjulet kan downloades påexperimentarium.dk/vandSe kopiark 2Vandhjulet er enkelt opbygget, men kan ikke fungeresom et arbejdsark, der blot udleveres til eleverne.Det kræver en del refleksion at arbejde struktureretmed undersøgelser, og hver fase i Vandhjulet børgodkendes, før eleverne går videre.Se forklaring til Vandhjulet side 14.4. Forsøg og indsamling af oplysninger5. Dette fandt vi ud af1. Spørgsmål2. Hvad tror vi?Se forklaring tilVandhjulet side 14Differentiering3. PlanlægningUndervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at det er nyt for eleverne at sætte ord på,hvad det vil sige at opstille hypoteser og lave undersøgelser. Derfor er de første undersøgelseri forløbet delvist planlagt på forhånd. På den måde kan eleverne gradvistblive fortrolige med Vandhjulet. Fx skal eleverne i de første undersøgelser arbejde udfra et allerede defineret spørgsmål, og de skal vælge imellem nogle hypoteser i stedetfor at formulere deres egne.Fagord som ”data”, ”bekræftet” og ”afkræftet” er for de små klassers vedkommendeerstattet af ”oplysninger” og ”passede det, vi troede?” I denne vejledning lægges derop til at introducere ordet ”hypotese” allerede i de små klasser, men du kan eventueltvælge at bruge ”gæt” i stedet for.Afhængigt af elevernes alder og niveau kan de være med til at udfylde flere og flerefaser af Vandhjulet og blive introduceret for flere og flere fagord. Lærervejledningenindeholder materiale på flere niveauer, så alle elever kan arbejde med Vandhjulet,uanset om de er øvede i at lave undersøgelser eller ej.LinksPå experimentarium.dk/vand finder du og eleverne links til viden om udstillingenstemaer og om at arbejde med undersøgelser i naturfag.0.3. klasse5


Fælles målUndervisningsforløbet berører trinmål for:Natur og naturfaglige fænomener i børnehaveklassen, hvor eleverne blandt andet skalblive i stand til at:• lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder tænke over, stillespørgsmål til og tale om deres iagttagelser• få begyndende kendskab til dagligdagens ressourcer, herunder vandNatur/teknik i 1. – 3. klasse, hvor eleverne blandt andet skal blive i stand til at (forkortet):• undersøge hverdagsfænomener og ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen,herunder stoffet vand: Is der smelter, vand der fryser, vand der fordamper samtde tre tilstandsformer• opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser• formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser• gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter• anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler• ordne resultater og erfaringer på forskellige måder• sammenligne resultater og data fra undersøgelser• formidle resultater og erfaringer med relevant fagsprogBegreber og fagordUdvælg eventuelt en række af nedenstående begreber og fagord som dine elever skalstifte bekendtskab med i undervisningsforløbet. På side 13 er der ideer til, hvordan dukan bruge dem i evaluering af elevernes udbytte af forløbet.De udvalgte opstillinger berører følgende begreber og fagord:• tilstandsform• fast form – is• væskeform – vand• gasform – damp• fryse• smelte• koge• fordampe• frysepunkt• kogepunkt• temperatur• grader• flyde• synke• vandoverflade• overfladespænding• vandmolekyle• bassin• sluseListen kan forlænges afhængigtaf hvilke undersøgelser elevernelaver hjemme på skolen.0.-3. klasses arbejde med Vandhjuletberører følgende begreber og fagord:• undersøgelse• spørgsmål• hypotese• planlægning• forsøg• oplysninger• materialer• udstyr0.3. klasse6


Undervisningsforløbet skridt for skridtIntroduktion og Forberedelse af tur til experimentariumIntroduktionFortæl klassen om:• undervisningsforløbets opbygning• læringsmålene• hvad eleverne skal fortælle om som afslutning på forløbetLav et fælles forsøg for at introducere hvad en hypotese er:Vis en rulle plastikposer og nogle elastikker. Fortæl at alle om lidt får en plastikposepå den ene hånd og en elastik om håndleddet. Posen skal sidde på hånden i 3 minutter.Spørg eleverne hvad de tror, der vil ske under forsøget. Skriv alle forslag på tavlen.Fortæl at man kalder disse forslag eller gæt for hypoteser. Gennemfør forsøget og snakmed eleverne om deres hypoteser. Passede det, de troede? Giv en kort forklaring påforsøget: Kroppen afgiver vand - her sved - hele tiden.Vis et billede af Vandhjulet på storskærm og fortæl at det skal bruges, hver gang klassenlaver undersøgelser, dvs. også på turen til Experimentarium. Fortæl kort om Vandhjuletsfem faser men undlad at gå for meget i detaljer. Eleverne vil lære Vandhjulet atkende undervejs i undervisningsforløbet, imens de bruger det.PraktiskLokalekrav: Computer ogstorskærmTidsforbrug: 2 lektionerElevinddeling: Hele klassensamlet, derefter grupper á max4 eleverMaterialer: Billedserie 1, enplastpose og en elastik til hverelev, kopiark 3-6 til hver gruppeBilledserie 1 nr. 2Se forklaring til Vandhjuletside 14Forberedelse af tur til ExperimentariumFortæl eleverne hvad formålet med turen er:Klassen skal prøve opstillinger i vandudstillingen for at finde svar på fire spørgsmålom vand.Vis kortet over udstillingen på storskærm og fortæl lidt om, hvad man kan opleve ogprøve. Fortæl at klassen skal have særligt fokus på fire opstillinger om vand : “Vandetstilstandsformer”, “Opdrift og sikkerhedsudstyr”, “Overfladespænding” og “Sluser”. Vispå kortet hvor de er. Udpeg også de opstillinger, du selv har udvalgt, og som eleverneskal prøve, hvis de får tid til overs, eller hvis der er kø.Vis billeder af de fire Vandhjul som skal bruges på Experimentarium (kopiark 3-6).Forklar kopiarkenes opbygning og fortæl om:• hvad de fire opstillinger på Experimentarium handler om, og hvordan de skalbruges• hvilket spørgsmål klassen skal undersøge ved hver opstilling• hvilke hypoteser eleverne skal vælge imellem og teste ved hver opstillingBilledserie 1 nr. 1Billedserie 1 nr. 3-6Det er sjovest at lave forsøg, hvis man ikke kender udfaldet på forhånd. Derfor:Afslør endelig ikke svarene på spørgsmålene! Og vent med at lade eleverne kiggepå udstillingens hjemmeside til klassen er tilbage på skolen igen efter besøget påExperimentarium.0.3. klasse7


Del kopiark 3-6 ud til hver gruppe. Hjælp grupperne med at gennemgå ét kopiark adgangen og:• Læse fase 1 (Spørgsmål).• Læse og diskutere fase 2 (Hvad tror vi?) og vælge hvilken hypotese de tror mest på.Vigtigt: Eleverne behøver ikke at være enige med hinanden i grupperne. Det gælderfaktisk ikke om at “få ret”! Fortæl hvorfor: Dels skal alle hypoteser i hvert Vandhjultestes på Experimentarium. Og dels får man ofte lige så meget viden ud af at tagefejl som at få ret.• Læse fase 3 (Planlægning) og udfylde “Hvem gør hvad?”PraktiskElevinddeling:Grupper á max 4 eleverKopiark 3-6Fortæl at Vandhjulets fase 4 (Forsøg og indsamling af oplysninger) skal udfyldes påExperimentarium, og at fase 5 (Dette fandt vi ud af) skal udfyldes, når klassen ertilbage på skolen. Saml gruppernes Vandhjul ind og gem dem til turen på Experimentarium.Fortæl klassen om de praktiske ting i forhold til turen. Lav også gerne en fællestidsplan for klassens aktiviteter under besøget (fx hvornår eleverne arbejder fagligt,hvornår klassen holder pause osv.) Tidsplan og Vandhjul vil tilsammen give eleverneet klart billede af formålet med turen, og hvad der skal foregå på Experimentarium.Tur til experimentariumAnkomstFå samling på klassen inden I går hen til udstillingen. Uddel Vandhjul og kort over udstillingen.Repetér tidsplanen og aftal hvor I mødes i løbet af dagen. Rids op hvordangrupperne skal arbejde:Eleverne finder opstillingerne ved hjælpe af kortet, og de prøver hver opstilling ved atfølge “Hvem gør hvad” på Vandhjulet. Hvis der er kø ved de fire udvalgte opstillinger,skal eleverne bruge ventetiden til at prøve nogle af dem, du har valgt. Vis på kortethvor disse er.PraktiskTidsforbrug: ½ - 1 dag. Arbejde iudstillingen: Ca. 2 lektionerElevinddeling: Samme gruppersom sidstMaterialer: GruppernesVandhjul fra sidste lektion samtkopiark 1 til hver gruppeArbejde i udstillingenFordel lærerkræfterne i de områder eleverne arbejder. Hjælp grupperne med at fordeleroller, teste alle hypoteser i Vandhjulene og skrive notater. Tillad at grupperne holdersmå hvilepauser eller fænges af noget uventet, men relevant. Hjælp eventuelt med atformulere nye spørgsmål som kan være interessante for det videre arbejde på skolen.Prøv også selv opstillingerne uden at forstyrre elevernes undersøgelser. Det giver digen fornemmelse af, hvad eleverne oplever.Når grupperne er færdige med at arbejde i udstillingen, skal de have godkendt deresnoter i Vandhjulene. Måske skal de have hjælp til at gøre noterne færdige. Saml Vandhjuleneind. Klassen skal arbejde videre med dem hjemme på skolen.0.3. klasse8


Opsamling på turenFælles snak om turenLad eleverne fortælle om deres oplevelser på Experimentarium. Tag en kort snak omhvordan det var at arbejde med Vandhjulene.Grupperne færdiggør undersøgelserneDel Vandhjulene fra turen ud til grupperne. Bed eleverne se på deres indsamledeoplysninger og diskutere hvilke hypoteser der passede. Lad derefter grupperne udfyldefase 5 (Dette fandt vi ud af) i hvert Vandhjul.FremlæggelserHver gruppe skal nu fremlægge arbejdet med et af de fire Vandhjul. Det gør ikkenoget, at flere grupper fortæller om den samme undersøgelse. Grupperne skal fortælleud fra de fem faser i Vandhjulet:Fase 1: Hvilket spørgsmål skulle undersøges?Fase 2: Hvilken hypotese valgte gruppen inden turen?Fase 3: Hvilken opstilling skulle de prøve på Experimentarium, og hvem skulle gøre hvad?Fase 4: Hvordan gik det med at prøve opstillingen, og hvilke oplysninger skrev gruppen ned?Fase 5: Hvilken hypotese passede? Fik gruppen svar på spørgsmålet?PraktiskLokalekrav: Hvis du vil brugebilledserie 1: Computer ogstorskærmTidsforbrug: 2 lektionerElevinddeling: Samme gruppersom sidstMaterialer: Gruppernes Vandhjulfra turen til Experimentariumog deres kort over udstillingen.Eventuelt billedserie 1Kopiark 3-6Billedserie 1 nr. 1 og 3-6Bed ikke eleverne i de små klasser om at begrunde deres svar i fase 5. Faglig fortolkningog konklusion af en undersøgelse er ikke nødvendig på dette niveau. I stedet kandu selv fortælle om det faglige bag forsøgene og lade eleverne supplere med fortællingerom, hvor de har oplevet fænomenet før.Fortæl om den lille pil mellem fase 5 og fase 1. Pilen symboliserer, at der ofte opstårnye hypoteser i løbet af en undersøgelse. Derfor giver det tit mening at “lade Vandhjuletkøre rundt” et antal gange for at få svar på et spørgsmål. Konkret ville dette skeved, at eleverne udfylder et nyt Vandhjul, men med samme spørgsmål i fase 1.OpsamlingSnak om klassens undersøgelser samlet set:Er alle 4 spørgsmål blevet besvaret? Har nogle grupper fx fået én hypotese til atpasse, mens en anden grupper ikke har? Diskuter i givet fald hvad årsagen mon kanvære. Har grupperne fx gjort nøjagtig det samme, eller har der været små eller storeforskelle? Og hvilken betydning det kan have?Hvad ved klassen nu om tilstandsformer, flyde/synke, overfladespænding og sluser?Hvad ved klassen nu om at lave undersøgelser?Inden næste lektionI de næste lektioner skal klassen arbejde med nye undersøgelser om vand.Vurder om eleverne er i stand til selv at planlægge undersøgelser ud fra deresegne spørgsmål og hypoteser (gå til 4a), eller om de har behov for at lægge udmed nogle undersøgelser, som er planlagt på forhånd (gå til 4b).0.3. klasse9


Lektion 2-6Gruppearbejde med elevernes egne undersøgelserOm fase 1 - Spørgsmål:Vælg mellem to muligheder:1. Giv grupperne lov til frit at vælge et spørgsmål de vil undersøge. På denne mådeopnår klassen samlet set at arbejde med mange forskellige aspekter af vand.Eller:2. Lad alle grupper arbejde med det samme spørgsmål (valgt af dig eller ved afstemning)men lad hver gruppe formulere deres egen hypotese. På denne måde opnårklassen samlet set at indsamle mange oplysninger om det samme spørgsmål.Vis eventuelt det tomme Vandhjul på storskærm og repetér de fem faser i en undersøgelse.Giv så hver gruppe kopiark 2 og hjælp dem med at arbejde med faserne én efterén. De kan skrive på bagsiden af Vandhjulet, hvis der ikke er plads nok på forsiden. Duskal godkende hver fase, så eleverne ikke bevæger sig ud af et sidespor.Om fase 2 - Hvad tror vi:Grupperne kan lave flere forslag til hypoteser, hvorefter de vælger den, de vil teste.Om fase 3 - Planlægning:Denne fase er omfattende, så her har de fleste grupper brug for hjælp. Hjælp med atbeskrive hvad grupperne konkret vil gøre for at teste hypotesen: Kan de udtænke etforsøg? Kom eventuelt med forslag. Hvordan skal forsøget konkret foregå skridt forskridt? Hvilke materialer skal der bruges? De lidt større elever kan eventuelt supplereforsøget med at indhente oplysninger fra udstillingens hjemmeside, andre netstedereller måske fra bøger eller eksperter.PraktiskLektion 2-6, eventuelt fordeltover flere dageLokalekrav: Gerne naturfagslokale,adgang til vand,eventuelt 2-4 computere mednetforbindelse samt adgangtil skolebibliotek. Hvis du vilbruge billedserie 1: Computer ogstorskærmElevinddeling: 2-4-mandsgrupperMaterialer: Kopiark 2 til hvergruppe. Derudover vil behovetfor materialer afhænge af,hvilke undersøgelser elevernelaver. Eventuelt billedserie 1Billedserie 1 nr. 2Kopiark 2Grupperne skal også beslutte, hvordan de bedst husker de oplysninger, de samler ind.Hjælp dem med at vælge metode, fx et skema, en liste, lyd- og billedoptagelseeller måske en kombination. Hjælp med at udforme et eventuelt skema og medat skaffe materialer.Afrunding af en undersøgelse og start på en nySnak undersøgelsen igennem med hver gruppe når de har taget turen helevejen rundt i Vandhjulet. Hvordan fungerede processen? Var der ting, somutilsigtet påvirkede undersøgelsens resultater? Hvilke oplysninger har undersøgelsengivet?Skal gruppen undersøge det samme spørgsmål ud fra en ny hypotese (symboliseretved den lille pil mellem fase 5 og 1), eller er de klar til at undersøge et nytspørgsmål fra listen? I begge tilfælde skal de bruge et nyt tomt Vandhjul (kopiark2), og en ny undersøgelsesproces begynder.Gå nu til pkt. 50.3. klasse11


undersøgelser som er planlagt på forhåndGruppearbejdeRepetér de fem faser i en undersøgelse. Vis eventuelt det tomme Vandhjul på storskærmimens.Vælg så mellem to muligheder:1. Skriv spørgsmålene fra Vandhjulene i kopiark 7-9 op på tavlen. Lad grupperne diskuterehvilket spørgsmål de vil undersøge og giv dem det tilhørende kopiark. På dennemåde opnår klassen samlet set at arbejde med flere forskellige aspekter af vand.Eller:2. Giv alle grupper det samme kopiark og lad dermed klassen gennemføre den sammeundersøgelse. På denne måde opnår klassen samlet set at indsamle mange oplysningerom det samme spørgsmål.Hjælp grupperne med at forstå og arbejde med faserne i Vandhjulet. Under fase 4 kande lidt større elever eventuelt hjælpes med at finde ud af, om deres oplysninger er itråd med andre gruppers oplysninger, og hvad der i øvrigt er af viden på området i fxbøger eller på nettet. Godkend hver fase inden de går videre til den næste.PraktiskLokalekrav: Gerne naturfagslokale,adgang til vand,eventuelt elevcomputere mednetforbindelse samt adgangtil skolebiblioteket. Hvis du vilbruge billedserie 1: Computer ogstorskærmTidsforbrug: Ca. 6 lektioner,eventuelt fordelt over flere dageElevinddeling: 2-4-mandsgrupperMaterialer: Kopiark 7-9 samtmaterialer til de enkelte undersøgelser(angivet på kopiarkene).Eventuelt billedserie 1Afrunding af en undersøgelse og start på en nySnak undersøgelsen igennem med hver gruppe når de har taget turen hele vejen rundti Vandhjulet. Hvordan fungerede processen? Var der ting som utilsigtet påvirkedeundersøgelsens resultater? Hvilke oplysninger har undersøgelsen givet?Billedserie 1 nr. 2Skal gruppen undersøge det samme spørgsmål ud fra en ny hypotese (symboliseretved den lille pil mellem fase 5 og 1), eller er de klar til at undersøge et nyt spørgsmål?I begge tilfælde skal gruppen bruge et nyt Vandhjul (kopiark 2), og en ny undersøgelsesprocesbegynder.Vurdér løbende om eleverne er klar til at arbejde med egne undersøgelser (gå i givetfald til 4a), eller om de fortsat skal holde sig til undersøgelser, der er planlagt påforhånd.0.3. klasse12


Formidling og evalueringFormidlingSom afrunding på undervisningsforløbet skal grupperne formidle en af deresundersøgelser om vand. Grupperne skal bruge Vandhjulet som ramme og fortælleom indholdet af hver af de fem faser i undersøgelsen.Vælg en fælles formidlingsform eller lad hver gruppe vælge hvordan de vil formidlederes arbejde. Det kan være mundtligt og praktisk ved et lille foredrag, hvor forsøgetogså vises. Det kan også være via tekst og billeder, fx i form af en planche der viserVandhjulets fem faser.PraktiskLokalekrav: Gerne naturfagslokale,adgang til vand, eventueltelevcomputere og storskærmTidsforbrug: 2 lektioner.Elevinddeling: GrupperMaterialer til hver gruppe:Materialer til de undersøgelserder skal formidlesEvalueringElevernes formidling vil give dig en fornemmelse af deres faglige udbytte af forløbet.Her kan du bruge listen over de begreber og fagord, dine elever skulle stiftebekendtskab med i forløbet. Du kan fx skrive begreberne og fagordene op efterfremlæggelserne og snakke med eleverne om, hvad de betyder. De lidt større eleverkan eventuelt lave begrebskort og diskutere, hvordan begreberne er relateret tilhinanden.Formidling for gæsterDet er ofte motiverende for eleverne at have andet publikum end deres egen klasse,så hvis I har mulighed for det, kan I invitere gæster til at komme og se og høre omjeres arbejde. Hvis flere klasser på skolen har besøgt ‘VAND – et hav af oplevelser’,kan de formidle for hinanden. I kan også invitere en mindre klasse eller forældrene.0.3. klasse13


3. PlanlægningForklaring til VandhjuletEleverne bruger Vandhjulet til at strukturere deres arbejde med at lave undersøgelser.Vandhjulets fem faser giver eleverne et indblik i, hvordan en undersøgelse er byggetop fra start til slut. Eleverne vil opleve, at de af og til er nødt til at springe lidt frem ogtilbage mellem faserne, inden en undersøgelse kan afsluttes.Vandhjulet er enkelt opbygget, men kan ikke fungere som et arbejdsark, der blot udleverestil eleverne. Det kræver en del refleksion at arbejde struktureret med undersøgelser,og hver fase i Vandhjulet bør godkendes, før eleverne går videre.4. Forsøg og indsamling af oplysningerHer udfører eleverne forsøg og indsamleroplysninger på den planlagte måde.Det er vigtigt at skrive alle oplysningerned, uanset om de be- eller afkræfterhypotesen! De lidt større elever kandesuden notere eventuelle bemærkningertil indsamlingen af oplysninger, fx omder var fejlkilder, dvs. ting som utilsigtetpåvirkede undersøgelsens resultater.4. Forsøg og indsamling af data5. Dette fandt vi ud afNu studerer eleverne oplysningerne og overvejer, om hypotesenblev be- eller afkræftet eller ingen af delene. De vurderer også, omdet er muligt at give et svar på spørgsmålet. Bed ikke eleverne i desmå klasser om at give dybere begrundelser herfor. Faglig fortolkningog konklusion af en undersøgelse er ikke nødvendig på detteniveau. I stedet kan du selv fortælle om det faglige bag forsøgeneog lade eleverne supplere med hverdagsfortællinger.4. Forsøg og indsamling af oplysninger5. Fortolkning og konklusion5. Dette fandt vi ud af1. Spørgsmål2. Hvad tror vi?Den lille pilsymboliserer, at der ofteopstår nye hypoteser i løbet afen undersøgelse. Derfor giver dettit mening at “lade Vandhjulet kørerundt” et antal gange for at få svar pået spørgsmål. Konkret vil dette skeved, at eleverne udfylder et nytVandhjul, men med sammespørgsmål i fase 1.1. Spørgsmål1. SpørgsmålHer skriver eleverne det spørgsmål, deskal undersøge. Spørgsmålet kan værevalgt på forhånd, eller det kan vælgesaf eleverne.3. PlanlægningPlanlægningen er en stor del af undersøgelsen. Her skal eleverneudtænke et forsøg, de vil lave for at teste hypotesen og indsamleoplysninger. Med lærerhjælp kan de eventuelt også finde oplysningerved at læse noget eller spørge en ekspert. Eleverne skalbeskrive, hvad de vil gøre: Hvilket forsøg vil gruppen lave? Hvordanskal det konkret foregå skridt for skridt? Hvilke materialer og hvilketudstyr vil de bruge? Hvem i gruppen skal gøre hvad? Grupperne skalogså aftale, hvordan de bedst får styr på og husker de indsamledeoplysninger. Det kan gøres på mange måder, fx via et enkelt skema,en liste, lyd- og billedoptagelse eller måske en kombination.2. Hvad tror vi?En hypotese er en formodning om, hvad svaret påspørgsmålet er. I 0. - 3. klasse kan eleverne eventueltbruge ordet ”gæt” i stedet for ”hypotese”. En hypotesekan være alt fra en svag fornemmelse - et gæt - til enfagligt velbegrundet antagelse. Eleverne behøver ikkevære enige i en hypotese. Det gælder ikke om at ”fåret”, for uanset hvad et forsøg viser, er man kommetnærmere et svar på spørgsmålet.2. Hypotese3. Planlægning0.3. klasse14


Kopiark 121 Boldhavet for de små2 Revlehuller3 De 5 baderåd4 Surf-bølgen5 Fysikken i surfing6 Bølger28293303127 267 Havet former kysten8 Vandets bevægelser og former9 Kolde hænder10 Kulden i vandet11 Skibet synker12 Opdrift og sikkerhedsudstyr42513 Vibrerende vandkunst14 Skibe i blæsevejr15 Byg din egen båd16 Vandhvirvel17 Sluser18 Vandorglet Nessie519 Kinesisk bowle20 Springvand med kugler21 Vandklokker22 Byg selv springvand23 Laminare vandpølser24 Bølgetoppe7 896141518231925 Vippemusling og sprøjtefisk26 Sandslottet27 Sprøjtehval28 Tryksøjle29 Vejr og havstrømme30 Vandets tilstandsformer2210111316202131 Overfladespænding32 Gæt lyd i vand33 Lav lyd i vand34 Vandhvirvel35 Bobler i vand36 Vandets polaritet12172432333435360.3. klasse11515


Kopiark 2VandhjuletOplysninger4. Forsøg og indsamling af oplysningerSådan vil vi gøre5. Dette fandt vi ud afPassede det, vi troede?JaNejFik vi svar påspørgsmålet?JaNej1. SpørgsmålMaterialer og udstyrHvad vil vi gøre?Lave forsøgLæse nogetSpørge nogen2. Hvad tror vi?Sådan husker vi oplysningerneSkemaNoterFotoHvem gør hvad?3. Planlægning0.3. klasse16


Kopiark 3Vandets tilstandsformerHer kan I sprøjte vand på tre store plader: En is-kold plade (under nulgrader), en brand-varm plade (over 100 grader) og en lunken plade (stuetemperatur).På denne måde kan I lege med vandets tre tilstands-former.Vandets tilstandsformer4. Forsøg og indsamling af oplysningerSådan skal vi gøre1. Tryk på knapperne så vandet sprøjter på pladerne2. Hold øje med hvad der sker med vandetOplysningerOver 100 graderIsUnder 0 graderFlydendeStue-temperaturDamp5. Dette fandt vi ud afPassede det, vi troede?JaNejFik vi svar påspørgsmålet?JaNejHvad er temperaturen når vander flydende, is og damp?1. SpørgsmålTegn streger mellem det I tror passer sammenHvem gør hvad?sprøjter med vand på de tre pladerholder øje med hvad der sker med vandetOver 100 graderUnder 0 graderStue-temperaturIsFlydendeDamp2. Hvad tror vi?tegner streger, under ”Oplysninger”3. Planlægning0.3. klasse17


Kopiark 4Overflade-spændingHer skal I dryppe vand ned i et glas og se hvordan vand-overfladen serud, lige inden vandet flyder over. Man kan se, at vandet har overfladespænding.Det er på grund af overflade-spændingen, at en clips kan liggepå vandet.Overflade-spændingSådan skal vi gøre1. Tryk på knappen så der kommer vand ud af slangen2. Dryp vand i et af glassene til glasset er lige ved at flyde over3. Kig på vand-overfladen igennem luppenOplysninger4. Forsøg og indsamling af oplysninger5. Dette fandt vi ud afPassede det, vi troede?JaNejFik vi svar påspørgsmålet?JaNejHvordan ser vand-overfladen ud,lige inden glasset flyder over?1. SpørgsmålSæt ét krydsVand-overfladen buer nedadVand-overfladen buer opadVand-overfladen buer ikkeSæt ét krydsVand-overfladen buer nedadVand-overfladen buer opadHvem gør hvad?drypper vand i glassetholder øje med hvordan vand-overfladen ser udVand-overfladen buer ikke2. Hvad tror vi?sætter kryds, under ”Oplysninger”3. Planlægning0.3. klasse18


Kopiark 5SluserHer skal I få et skib til at sejle opad, igennem en sluse. I er sluse-vagter,som lukker og åbner for vandet og portene i slusen.SluserSådan skal vi gøre1. Byg et skib2. Sejl skibet gennem slusen i den række-følge, I har gættet på3. Hvis jeres gæt er forkert: Prøv at finde den rigtige række-følge4. Forsøg og indsamling af oplysningerOplysninger5. Dette fandt vi ud afPassede det, vi troede?JaNejFik vi svar påspørgsmålet?JaNej1. SpørgsmålHvordan virker en sluse, når manskal sejle opad?Skriv tal så række-følgen passerFyld vand i slusen oppe-fraLuk den nederste portSejl ind i slusen gennem den nederste portHvem gør hvad?bygger et skib og styrer detfylder vand i slusenåbner og lukker sluse-porteneskriver tal, under ”Oplysninger”Skriv tal som I tror række-følgen erFyld vand i slusen oppe-fraLuk den nederste portSejl ind i slusen gennem den nederste port2. Hvad tror vi?3. Planlægning0.3. klasse19


Kopiark 6Opdrift og sikkerheds-udstyrHer skal I undersøge hvilke ting der kan flyde.Opdrift og sikkerheds-udstyrOplysningerKan det flyde?Ja NejTræMetalPlastikModel-isbjergModel-skibRednings-vestRednings-kransBowling-kugle4. Forsøg og indsamling af oplysningerSådan skal vi gøreTag en ting ad gangen og se om den kan flyde5. Dette fandt vi ud afPassede det, vi troede?JaNejFik vi svar påspørgsmålet?JaNejHvilke ting kan flyde?Gæt: Kan det flyde?JaNej1. SpørgsmålTræMetalHvem gør hvad?prøver om tingene kan flydeholder øje med at alle ting prøves afsætter krydser, under ”Oplysninger”PlastikModel-isbjergModel-skibRednings-vestRednings-kransBowling-kugle2. Hvad tror vi?3. Planlægning0.3. klasse20


Kopiark 7Undersøgelse om hvad der kan opløses i vandOplysningerBlev det opløst?JaNej4. Forsøg og indsamling af oplysningerHvad skal vi gøre?Lave et forsøgSådan skal vi gøre1. Hæld vand i glasset2. Put noget fra skemaet i3. Se om det bliver opløst og skriv i skemaet4. Skyl glasset og start forfraSukkerMelSaltSmørKakao-pulverJordCremeVaskepulverBagepulverSådan husker vi oplysningerneVi skriver i et skemaMaterialer og udstyr• De ting som står i skemaet• Glas• Vand• Teske5. Dette fandt vi ud afPassede det, vi troede?JaNejFik vi svar påspørgsmålet?JaNejHvad kan opløses i vand?Gæt: Kan det opløses?JaNej1. SpørgsmålSukkerMelSaltSmørKakao-pulverJordCremeVaskepulverBagepulver2. Hvad tror vi?Hvem gør hvad?finder materialerstiller forsøget opudfører forsøgetskriver i skemaetFind gerne selvpå flere ting3. Planlægning0.3. klasse21


Kopiark 8Undersøgelse om hvad der er vand iOplysninger4. Forsøg og indsamling af oplysningerSådan skal vi gøre1. Put alle ting i hver sin pose.Bind knuder på poserne2. Sæt poserne et lunt sted og hold øje meddem et stykke tid3. Skriv i skemaetKommer der dug i posen?JaNejÆbleViskelæderSømElastikBrødKødMælkGaffelJordHvad skal vi gøre?Lave et forsøgSådan husker vi oplysningerneVi skriver i et skemaMaterialer og udstyr• Plastikposer• De ting som står i skemaet• Et lunt sted, fx en radiator5. Dette fandt vi ud afPassede det, vi troede?JaNejFik vi svar påspørgsmålet?JaNejHvilke ting er der vand i?Gæt: Er der vand i?JaNejÆbleViskelæderSømElastikBrødKødMælkGaffelJord1. Spørgsmål2. Hvad tror vi?Hvem gør hvad?finder materialerstiller forsøget opudfører forsøgetskriver i skemaetFind gerne selvpå flere ting3. Planlægning0.3. klasse22


Kopiark 9Undersøgelse om hvad der både kan flyde og synkeOplysninger4. Forsøg og indsamling af oplysningerSådan skal vi gøre1. Hæld vand i vasken eller baljen2. Put ét materiale ad gangen i vandet3. Se om det flyder eller synker. Sæt kryds i skemaet4. Form en lille båd af de materialer, du kan. Putalle materialerne i vandet i lang tid, fx til næste dag5. Sæt kryds i skemaet igenKan det både flyde og synke?JaNejTing5. Dette fandt vi ud afPassede det, vi troede?JaNejFik vi svar påspørgsmålet?JaNejHvilke materialer kan bådeflyde og synke?1. SpørgsmålPapirPlastikMetalBomuldsstofModellervoksGlasTræHvad skal vi gøre?Lave et forsøgSådan husker vi oplysningerneVi skriver i et skemaMaterialer og udstyr• De materialer som står i skemaet• Vask eller balje• VandHvem gør hvad?finder materialerputter materialer i vandskriver i skemaetGæt: Kan det både synke og flyde?JaNejPapirPlastik (fx en flaske)Metal (fx sølvpapir)Bomuldsstof (fx en vaskeklud)ModellervoksGlas (fx et drikkeglas)TræFind gerne selv påflere materialer2. Hvad tror vi?3. Planlægning0.3. klasse23

More magazines by this user
Similar magazines