Virksomhedsjuristen - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Virksomhedsjuristen - IBC Euroforum

V i r k s o m h e d s j u r i s t e n 2 0 0 9– forum for erfaringsudveksling og diskussionIBC Euroforum inviterer igen i år til konference for virksomhedsjurister.Konferencen sætter fokus på de udfordringer, som erhvervslivets udvikling betyder for denjuridiske funktion og dermed for den enkeltes daglige arbejde som virksomhedsjurist.Programmet for dette års konference har fokus på følgende:• Juridisk rådgivning & den kommercielle dagsorden• Ledelse for og af specialister• Best Practise: Ledelse og organisering af juridisk afdeling• De globale tendenser• Juridisk funktion og den økonomiske krise• Legal Risk Management i praksis – værktøjer og implementeringFå inspiration til nye løsninger & deltag i debattenEn lang række yderst kompetente og erfarne indlægsholdere fra ind- og udland vil bidrage tilkonferencen – ikke alene med interessante indlæg, også med aktiv deltagelse i den debat,programmet lægger op til. Blandt oplægsholderne er såvel chefjurister, topledere som merespecialiserede eksperter.Konferencen er således et unikt forum for erfaringsudveksling og diskussion af aktuelleproblemstillinger du som virksomhedsjurist møder i dit daglige arbejde.Netværksmiddag – husk at tilmelde digEfter konferencens første dag er det oplagt at fortsætte erfaringsudvekslingen med dinekolleger til den uformelle middag – HUSK at tilmelde dig!Bliv bedre rustet til at løse erhvervskonflikter – deltag i workshoppenWorkshoppen om konfliktløsning vil øge din indsigt i fordele/ulemper ved valg af forskelligekonfliktløsningsmetoder – mediation, voldgift og domstolsbehandling. Der vil blive inddragetpraktiske eksempler og en række værktøjer vil blive præsenteret. Disse værktøjer vil ogsåkunne anvendes forebyggende og dermed være med til at forhindre uoverensstemmelser i atudvikle sig til egentlige konflikter.Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til et par interessante dageMed venlig hilsenRikke Ryge CasperProjektlederIBC Euroforum


Dag 1O n s d a g d e n 2 5 . f e b r u a r 2 0 0 9V i r k s o m h e d s j u r i s t e n 2 0 0 908.30 Udlevering af navneskilte og deltagermaterialeKaffe/te og morgenbrød09.00 Åbning af konferencenProjektleder Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum09.05 Introduktion ved ordstyrerenJuridisk direktør, advokat Poul Hartvig Nielsen, LEGO Juris A/SAktuelle udfordringer09.10 Virksomhedsjuristen og de aktuelle udfordringer• Hvad er de aktuelle udfordringer for virksomhedsjurister?• Den seneste udvikling i de forskellige advokatorganisationer og DanskeVirksomhedsjuristers plads i den nye strukturAdvokat, Vice President Vibeke Holst Andersen, Dako A/SVibeke Holst-Andersen er formand for Danske Virksomhedsjurister09.45 Pause med kaffe/teJuridisk rådgivning og den kommercielle dagsorden10.00 PANELDEBAT: Juridisk rådgivning og den kommercielle dagsordenJuridisk rådgivning og de forretningsmæssige hensyn• Når juridiske og forretningsmæssige hensyn mødes – hvor skal grænsen trækkes?Den juridiske funktion – rolle og værdi• Hvilken rolle skal den juridiske funktion spille og hvilken værdi tilføjer denvirksomheden?Relationen mellem den juridiske funktion og topledelsen• Hvad kendetegner den idéelle relation mellem topledelsen og den juridiske funktion?P A N E L D E L T A G E R E :Afdelingsdirektør, General Counsel Henrik Rasmussen, Corporate Affairs, VKR Holding A/SHenrik Rasmussen er medlem af direktionen i VKR Holding A/SLegal Director Nanna-Louise Wildfang Linde, Microsoft Northern and Central EuropeNanna-Louise Wildfang Linde er medlem af direktionen i Microsoft DanmarkEn tredje paneldeltager annonceres senere på www.ibceuroforum.dk/vjSend dine spørgsmål til paneldebatten på forhånd til helle.gram@ibceuroforum.dk


Dag 1O n s d a g d e n 2 5 . f e b r u a r 2 0 0 9V i r k s o m h e d s j u r i s t e n 2 0 0 911.15 Pause med kaffe, te og frugtLedelse af juridisk afdeling11.30 Ledelse for og af specialisterIndlægget omhandler de særlige udfordringer, som kendetegner chefjuristers ledelseaf en juridisk afdeling bestående af specialiserede jurister.• Hvad er forskellen til ledelse af andre typer afdelinger?- Rekruttering, fastholdelse, motivation, karrieremuligheder etc.• Hvilke faktorer skaber effektiv ledelse af selvledende medarbejdere?• Hvordan motiveres højt motiverede medarbejdere mhp. at sikre øget produktivitet?- Hvilke faktorer skal man som leder være bevidst om?Partner Karin Jessen, House of Leadership - PS4 A/S12.45 FrokostKarin Jessen har 25 års erfaring med ledelse, herunder særligt i relation til advokat- ogrevisionsvirksomheder. Hun var fx tilknyttet Ernest & Young i 4 år som ledelseskonsulent.Karin Jessen er desuden redaktør på Børsens Ledelseshåndbog ”Praktisk Ledelse”.13.45 Best Practise – ledelse og organisation af juridisk afdeling• Hvordan skaber juridisk afdeling størst mulig værdi?• Effektivitet i opgaveløsningen• Rekruttering og motivation af medarbejdere• Udvælgelse og håndtering af eksterne advokaterSenior Vice President and Chief Legal Counsel Bengt Gustafson, Securitas ABBengt Gustafson er medlem af direktionen i Securitas Group. Bengt Gustafson har væretformand for European Company Lawyers Association 2004-2007 og har tidligere bl.a.været Chief Legal Officer hos Metso Minerals Holding AB og Chief Legal Counsel hosSvedala Industri AB.indlægget holdes på engelsk14.45 Pause med kaffe/te, kage og frugt15.00 Samarbejdet med eksterne advokater• Håndtering af udenlandske advokater• Håndtering af retssager• Outsourcing af juridiske opgaver- Priser og prisstrukturer- Forhandling af juridiske servicekontrakter• AndetTaler annonceres senere på www.ibceuroforum.dk/vj15.45 Pause med kaffe/te


Dag 1O n s d a g d e n 2 5 . f e b r u a r 2 0 0 9V i r k s o m h e d s j u r i s t e n 2 0 0 9Det globale perspektiv16.00 Global Trends in the Inhouse Legal Function• How inhouse lawyers are moving from being a business partner to providing scalablelegal services• How to bring legal discipline to the business & business discipline to legal• How insourcing legal work reduces cost and legal liability in the short and long termPractice Lead Europe Maarten Westermann, Legal & Compliance, Corporate Executive Board16.55 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren17.00 Konferencens første dag slutterIndlægget holdes på engelskN E T V Æ R K S M I D D A GFortsæt erfaringsudvekslingen efter konferencen ognyd en middag i en afslappet atmosfære med dinekolleger fra andre virksomheder. Arrangementetforegår på Hotel Skt. Petri.17.15 - 18.00Velkomstdrink i Bar Rouge18.00 - 21.002-retters menu med 2 glas vin og kaffei Restaurant BleuHusk at krydse af ved tilmelding, hvis duønsker at deltage i netværksmiddagen.Pris kr. 495,- (ekskl.moms)NB! Det er kun muligt at deltage i middagen, hvis man deltager på selve konferencen.


Dag 2T o r s d a g d e n 2 6 . f e b r u a r 2 0 0 9V i r k s o m h e d s j u r i s t e n 2 0 0 908.30 Kaffe/te og morgenbrød09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlægPåvirkning udefra – den økonomiske krise09.05 Den økonomiske krises påvirkning af virksomhedsjuristers arbejde• Jura & Compliance’s rolle og organisatoriske placering i forhold til direktionen• Den økonomiske afmatning – de afledte konsekvenser:- Konkurs, tvangsauktioner og kreditstramninger- Øget lovgivningsmængde - krisepakker, redningsaktioner- Hurtigere gennemført lovgivning – kræver større påpasselighed fra juridisk side- Fokus på misbrug, bedrageri, mv.- Flere klagesager• Forretningens og direktionens brug af Jura & Compliance i modgangstider:- Direktionens forventninger - legal risk management & proaktiv initiering afprocesser mhp. forebyggelse af tab- Ændring af tidspunktet for juristens involvering i beslutningsprocessen- Virksomhedsjuristen som ”advokat”- Øget fokus og større ansvar - mere jura end forretning og tilbage til de juridiskekernediscipliner• Showstopper/brandslukker > medspiller > showstopper/brandslukker >……Chefjurist, underdirektør Karen Havers-Andersen, Realkredit Danmark A/S09.45 Pause med kaffe/teLegal risk management10.00 Legal risk management i praksisIndlægsholderne præsenterer og diskuterer konkrete værktøjer og praktiske erfaringermed implementering af juridiske risikostyringsprogrammer.Indlægget vil bl.a. have fokus på følgende:• Risikoidentifikation, -vurdering og -rapportering• Metoder til at håndtere eller imødegå risici gennem:- Koncernstrukturer- Kontrakthåndtering- Retssagshåndtering- Compliance programmer, herunder etiske retningslinier, og dokumenthåndteringChefjurist Jon Iversen, Koncernjura, DSBVice President, advokat Søren Thor Jensen, Novo Nordisk A/SDer indlægges en pause undervejs12.55 Opsummering af konferencen ved ordstyreren13.00 Frokost14.00 Konferencen slutter


T o r s d a g d e n 2 6 . f e b r u a r 2 0 0 9W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o pK o n f l i k t l ø s n i n g– bliv bedre til at løse erhvervskonflikter!Workshoppen omhandler konfliktløsning i erhvervsvirksomheder.Du vil som deltager øge din indsigt i de forskellige muligheder for konfliktløsning og vilblive bedre rustet til at afgøre, hvordan konflikterne kan løses, når disse ikke er formåetløst ved forhandling mellem de stridende parter.De metoder og værktøjer som præsenteres på workshoppen, vil desuden kunne anvendesforebyggende og dermed styrke deltagernes muligheder for at forhindre uoverensstemmelsermellem parterne i at udvikle sig til egentlige konflikter.Workshoppens indholdWorkshoppen omhandler forskellige muligheder for løsning af erhvervskonflikter:• Mediation• Voldgift• DomstolsbehandlingWorkshoppen vil bl.a. indeholde en gennemgang og drøftelse af følgende:• Fordele/ulemper ved valg af forskellige konfliktløsningsmetoder• Eksempler på lovvalgs- og værnetingsklausuler, herunder eskalationsprocedurer• Hvor og hvordan opstartes og gennemføres henholdsvis en mediationssag, retssagog voldgiftssag?• Hvilke institutioner tilbyder voldgiftsbehandling og mediation i Danmark og udlandet?• Eksempler fra praksis på anvendelse af forskellige konfliktløsningsmetoder• Bidrag med egne erfaringerWorkshoppens formWorkshoppen vil føre deltagerne igennem eksempler fra praksis på håndtering afkonflikter som ikke er formået løst ved forhandling.Deltagerne vil efterfølgende blive inddelt i grupper med henblik på at bidrage med egneerfaringer. Inddragelsen af egne erfaringer vil gøre det lettere for deltagerne efterfølgendeat anvende workshoppens case studies i deres respektive virksomheder


T o r s d a g d e n 2 6 . f e b r u a r 2 0 0 9W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o pK o n f l i k t l ø s n i n g– bliv bedre til at løse erhvervskonflikter!Workshoppens underviserAdvokat, partner og mediatoradvokatMarlene Winther PlasLind Cadovius AdvokataktieselskabMarlene Winther Plas er advokat og partner hos Lind Cadovius. Marlene Winther Plashar møderet for Landsretten, er uddannet mediatoradvokat og er i øvrigt specialiseretindenfor it-ret med fokus på kontrakter og konfliktløsning, selskabsret og børsret samtenergiret, herunder især voldgiftssager. Har undervist siden 1995 på bl.a. KøbenhavnsUniversitet, Forsikringsakademiet og forskellige kurser/konferencer for IBC Euroforum ogandre kursusudbydere.Workshoppens programpunkter14.00 Workshoppen starter17.00 Workshoppen slutterDer indlægges en pause undervejs


Kursus i DIN virksomhed– investér i dine medarbejdere!Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser ellerintern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder,leverandører eller personale til et interessant arrangement,hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IBC Euroforumet kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangementekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vikan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer,gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere.Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtendesnak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netopafdækker din virksomheds behov.Ring på 41 95 14 05 eller skriv på spex@ibceuroforum.dkIBC EuroforumIBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencerog kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakttil det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, derudvikler den enkelte deltagers kompetencer.Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold eren kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelleproblemstilling.IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 7110


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e rAfholdelsesdato og -stedKonferencen “Virksomhedsjuristen 2009” samt den efterfølgende workshop ”Konfliktløsning - bliv bedre tilat løse erhvervskonflikter” afholdes den 25. og 26. februar 2009 på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22,1172 København K, telefon 33 45 91 00.OvernatningOvernatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og KonferenceBooking for bestilling af hotelværelser. Kontakt NHG på www.nhg.dkParkeringDet kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er 5 minuttervæk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.KonferenceprisPrisen for konferencen er:Vælg alternativTilmelding senest16. januarSparTilmelding senest13. februarAlle priser er ekskl. moms.SparTilmelding efter13. februarKonference og workshop 13.995,- 2.000,- 14.995,- 1.000,- 15.995,-Konference 10.995,- 2.000,- 11.995,- 1.000,- 12.995,-Workshop 3.995,- 2.000,- 4.995,- 1.000,- 5.995,-Netværksmiddag 495,- 495,- 495,-Medlemmer af Danske Virksomhedsjurister får 10% rabat på konference og workshop.Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskelligetalere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.TilmeldingSend, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk ellerregistration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!AfbestillingAfbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10%.Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50%, og ved afbestilling senereend 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdragedeltagelsen til en kollega.Vi tager forbehold for ændringer i programmet.Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektlederRikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 29,e-mail rikke.casper@ibceuroforum.dkSe flere spændende arrangementer påwww.ibceuroforum.dk11


IBC Euroforum ApSBlegdamsvej 104 APostboks 8012100 København ØReturneres ved varig adresseændringT i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e nV i r k s o m h e d s j u r i s t e n 2 0 0 9København • Konference den 25. og 26. februar 2009 • Workshop den 26. februar 2009Jeg ønsker at deltage:Alle priser er ekskl. moms.Navn1Navn2Vælg alternativTilmelding senest16. januarSpar Tilmelding senest13. februarSpar Tilmelding efter13. februarKonference og workshop 13.995,- 2.000,- 14.995,- 1.000,- 15.995,-Konference 10.995,- 2.000,- 11.995,- 1.000,- 12.995,-Workshop 3.995,- 2.000,- 4.995,- 1.000,- 5.995,-Netværksmiddag 495,- 495,- 495,-Jeg er medlem af Danske Virksomhedsjurister og får 10% rabat på konference og workshop.Navn 1StillingAfdelingE-mailØnsker du at modtage information om kommendearrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej takNavn 2StillingAfdelingE-mailØnsker du at modtage information om kommendearrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej takFirmaAdressePostnr. og byTelefon (omstilling)Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.SekretærNærmeste chefS å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :❒Jeg er forhindret iat deltage og ønsker derforat rekvirere talernespræsentationsmaterialefra konferencen(kr. 2.495,- ekskl. moms).Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefeltFax35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/vj ö IBC EuroforumBlegdamsvej 104 A35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø15229

More magazines by this user
Similar magazines