Årsrapport 2011/12 - Roblon A/S

roblon.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2011/12 - Roblon A/S

Roblon i talHovedtal (mio. kr.) *) 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12Resultatopgørelse:Nettoomsætning 251,9 185,9 201,7 223,8 253,8Heraf eksport 234,3 174,4 183,7 199,4 230,2Driftsresultat 32,8 12,0 27,8 36,4 39,3Finansiering m.v. (netto) 1,7 1,8 3,4 0,5 1,8Resultat før skat 34,5 13,8 31,2 36,9 41,1Årets resultat 26,5 10,2 23,5 27,6 30,8Balance:Samlede aktiver 226,2 209,2 224,9 242,0 244,0Aktiekapital 35,7 35,7 35,8 35,8 35,8Egenkapital 185,5 178,3 190,5 200,7 207,0Selskabets børsværdi 282,1 213,6 221,4 213,9 298,6Pengestrømme:Pengestrømme fra drift 27,4 33,6 24,9 34,8 34,1Pengestrøm fra investering (6,7) (17,7) (36,6) 15,5 6,1Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) (6,3) (4,3) (2,2) (1,4) (3,5)Pengestrøm fra finansiering (17,6) (17,8) (10,7) (17,9) (25,0)Ændring i likviditet 3,1 (1,9) (22,4) 32,5 15,2NøgletalOverskudsgrad (%) 13,0 6,4 13,8 16,3 15,5ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%) 24,3 9,4 22,8 29,3 31,6Soliditetsgrad (%) 82,0 85,2 84,7 82,9 84,8Egenkapitalens forrentning (%) 14,6 5,6 12,7 14,1 15,1Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 74,5 28,6 65,8 77,3 86,2Pris pr. overskudskrone (PE) 10,6 20,9 9,4 7,7 9,7Payout ratio (%) 67 105 76 91 58Pengestrømme pr. 100 kr. aktie fra driften 76,6 94,1 69,6 97,4 95,3Udbytte (% af pålydende værdi) 50 30 50 70 50Aktiernes indre værdi 519 499 533 561 579Børskurs noteret ultimo 790 598 619 598 835Gns.antal fuldtidsansatte medarbejdere 158 143 123 125 136*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne.Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.4 / Ledelsesberetning / Roblon i tal


Resumé• Omsætning og resultat blev for regnskabsåret 2011/12betydeligt bedre end forventet ved årets start.• Forslag om udbyttebetaling på 50 %, svarende til17,9 mio. kr.• Omsætningen blev på 253,8 mio. kr., hvilket er en stigningpå 30 mio. kr. og 13,4 % i forhold til sidste års omsætning på223,8 mio. kr.• Resultatet før skat blev på 41,1 mio. kr., hvilket svarer tilen stigning på 11,4 % i forhold til sidste års resultat før skatpå 36,9 mio. kr.• Resultatet efter skat steg med 3,2 mio. kr. til 30,8 mio. kr.mod 27,6 mio. kr. sidste år.• Driftsresultatet steg med 8,0 % og blev på 39,3 mio. kr.mod 36,4 mio. kr. sidste år.• Der er i året fastholdt betydelige investeringer i udvikling afvirksomhedens strategiske platforme, resulterende i positivudvikling i omsætningen for alle 4 produktgrupper med enspeciel tilfredsstillende omsætningsudvikling for produktgruppenTWM, som steg godt 50 %.• For at fastholde og udbygge stærkere kundefokusering ermatrixorganisationen styrket ved at forretningsudvikling,som tidligere bestod af to business units, nu består af énforretningsudviklingsfunktion indeholdende 4 produktgrupper.Matrixorganisationen består hermed af én forretningsudviklingsfunktionog én supportfunktion.• Forretningsstrukturen betyder, at Roblon A/S afrapportereralle forhold og oplysninger i årsrapporten under ét og somén virksomhed. Oplysningerne gives på ét segment, dog ogsåmed omsætning fordelt på 4 produktgrupper.• For regnskabsåret 2012/13 forventes en omsætning i intervallet235 – 260 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet30 – 40 mio. kr.• Set i lyset af den europæiske gældskrise og turbulenteglobale markedsforhold, anser bestyrelsen for Roblon A/Sårets resultat som særdeles tilfredsstillende.resultat før skat (mio.kr.)passiver (mio.kr.)40RESULTAT FØR SKAT250EGENKAPITALGÆLD OG HENSÆTTELSER322002415016100805002007/082008/092009/102010/112011/122007/082008/092009/102010/112011/12Resumé / Ledelsesberetning / 5


På vejForretningsåret 2011/12 blev endnu et ganske specielt år, der kanlægges til rækken af efterhånden udfordrende, usædvanlige ogskelsættende år, som har været fremherskende siden finanskrisenindtog den globale scene.Året startede med en spirende optimisme for det globale marked,og makroøkonomiske indikatorer udsendte signaler omen begyndende trend mod en positiv udvikling. Denne blevimidlertid hurtigt afløst af dårlige udmeldinger for den globaleøkonomi, blandt andet på grund af den europæiske gældskriseproblematiksfortsatte hærgen.Turbulent verden med uforudsigelige markedsforhold satte dagsordenen,og året bød på udfordringer, som blev betragtelige ogstore, også betydeligt større end forventet ved årets start.På trods af turbulens og europæisk gældskrise har Roblon A/Salligevel præsteret gode resultater, og målsætningen for omsætningog indtjening blev for året 2011/12 indfriet, og enddabetydeligt bedre end forventet ved årets start.Turbulente markedsforhold og en verden i konstant forandringer blevet en naturlig del af vores dagligdag. Roblon har medimplementeringen af den nye strategiproces og strategigrundlagtilpasset strategier og aktiviteter, og som resultat heraf, ogsåvirksomhedens forretningsmodel efter de fremherskende oggældende markedsforhold. Dette medfører muligheder for forretningsmæssigudvikling og fremdrift, også i tider med lavkonjunkturerog ingen medvind fra markederne.Vi vælger at udnytte og se på muligheder, frem for at fokuserepå og lade os diktere af markedsmæssig turbulens og begrænsninger.Vi er stærkt dedikerede med hensyn til at forfølge oggøre vores vækststrategier succesfulde, og vi er i bevægelse ogpå vej.Vi har et stærkt og motiveret medarbejderteam, som er megetomstillingsparate og opsatte på at virksomhedens overordnedemålsætninger skal nås og indfries. Denne grundholdning og motivationer altafgørende for succes, og disse er sammen med ledelseskraftet af de væsentlige elementer for at realisere voresambitiøse planer. Ledelsesfokus har i året været: business drive,kunder, empowerment, kampgejst og handlekraft. Områder derogså fremover vil være fokus på.Vi har endvidere igennem året fortsat vores betydelige investeringerfor at sikre udvikling af vores strategiske platforme indenfor global kundefokus, salg, marketing og markedsudvikling,produktudvikling og produktion.Vi har blandt andet for første gang fået en Roblon-repræsentationuden for landets grænser med ansættelse af en kinesiskmedarbejder med base i Shanghai.Vi har igen koncentreret vores salgs- og markedsføringsmæssigeinvesteringer og aktiviteter mod vækstmarkeder som BRIKS-landene.Vi har udvidet landene med et ekstra ”I”, så de primærevækstlande nu består af 6 lande, BRIIKS.Det ekstra ”I” betegner Indonesien, et land vi ser et stort potentialei for Roblon, og som vi har store forventninger til i dennærmeste fremtid.Med henblik på at forstærke global kundefokus og kundeorientering,har vi styrket vores matrixorganisation, således at voresforretningsudvikling, som før bestod af 2 forretningsenheder,nu består af én forretningsudviklingsfunktion indeholdende 4produktgrupper. Matrixen består herefter af én forretningsudviklingsfunktionog én supportfunktion indeholdende fælles produktion,udvikling og indkøb.Vi har som et væsentligt fokusområde et skarpt blik på kundernesbehov nu og i fremtiden. Derfor tager vi nu skridtet tiletablering af et helt nyt businesscenter i bygningen i Frederikshavn,hvor vi blandt andet udnytter et areal på 2500 kvm. til etarbejdende showroom.Udsigten for den kommende periode synes ikke at have væretmere usikker og uforudsigelig end netop nu. Der er med indgangentil det nye år udsigt til et globalt marked med betydelig6 / Ledelsesberetning / På vej


turbulens, samt et europæisk marked med ringe vækst. Ensituation vi nok må indstille os på flere år frem. Med baggrundi implementering af vores strategiske tiltag er vi imidlertid fortrøstningsfuldemed hensyn til Roblons fortsatte udvikling.Vi vil rette en varm tak til Roblons medarbejdere for indsatseni det forløbne år og ser frem til udfordringerne i 2012/13. Vi vilsamtidig takke alle for interessen for vores virksomhed.Vi er en virksomhed i bevægelse og vi er på vej.Klaus KalstrupBestyrelsesformandJens-Ole SørensenAdministrerende direktørPå vej / Ledelsesberetning / 7


Ledelsens beretningUnder påvirkning af den europæiske gældskrise og uforudsigeligeglobale markedsforhold, fortsatte Roblon med den målrettedeindsats med implementering af den nye vækststrategi og strategiproces.Eksekveringen af strategiplanerne har til formål at opfylde voresoverordnede målsætning for omsætning og indtjening og skalsamtidig modsvare de krav, der stilles fra en turbulent verden ikonstant forandring.Vi tilpasser vores forretningsmodel efter de fremherskendeforhold og de muligheder, som verdensmarkederne nu engangbyder.Styrkelse af matrixorganisationenFor at forstærke kundefokus og kundeorientering, dynamik ogeksekvering af salg og potentielle forretningsudviklingsmuligheder,samt demonstrere og tydeliggøre de forretningsmæssigebeslutningskompetencer over for kunder og markeder, har vi organiseretRoblons forretningsudvikling i én enhed, indeholdende4 produktgrupper:• Kabelmaterialer/kabelmaskiner• TWM• Offshore/øvrig industri• LysTWM området fremstiller twistere og tovværksmaskiner til tovværksindustriensamt windere til kulfiberbranchen.Offshore/øvrig industri området fremstiller produkter til offshoreindustriensamt industrien for elektrisk højspændingsforsyning.Inden for produktgruppen lys fremstilles belysningsprodukterinden for LED belysning og fiberoptisk belysning.Matrixen består hermed af én forretningsudviklingsenhed (businessdevelopment), samt én support enhed, indeholdende énfælles produktionsfunktion, én fælles udviklingsfunktion og énfælles indkøbsfunktion.Der er i forretningsåret fastholdt betydelige investeringer forat sikre udvikling af vores strategiske platforme inden for salg,marketing og markedsudvikling, produktion og produktudvikling.Fokus har blandt andet været koncentreret omkring aktiviteterinden for de strategiske områder:Produktgrupperne har ansvaret for det globale salg, marketingog forretningsudvikling inden for de respektive produktgruppeområder.Inden for området kabelmaterialer/kabelmaskiner fremstillesprodukter til den fiberoptiske industri.• Globalisering• Energi og miljø• Sikkerhed• Akkvisitioner og partnerskaber8 / Ledelsesberetning / Ledelsens beretning


Fokus på globaliseret forretningsudviklingEt af de væsentligste strategiske fokusområder er globaliseretforretningsudvikling med speciel fokus på vækstmarkederneBRIKS. Dette betyder, at Roblon nu for første gang har etablereten egentlig selvstændig og permanent repræsentation uden forlandets grænser, idet der er ansat en kinesisk medarbejder medbase og kontor i Shanghai.Kina investerer massivt i udvikling og udbygning af effektive oghurtige kommunikationsnet til hele landets professionelle såvelsom private forbrugere, og det kinesiske marked udgør skønsmæssigthalvdelen af verdensmarkedet for fiberoptiske kabler.Markedets størrelse og fortsatte hastige udvikling udgør et attraktivtpotentiale, men det medfører samtidig meget storekonkurrencemæssige forhold.Vi har endvidere intensiveret salgs- og markedsføringsindsatsenbetydeligt på det indonesiske marked, og vores BRIKS fokus erudvidet med et ”I” mere, så de væsentligste strategiske vækstmarkederfor Roblon nu udgøres af BRIIKS. Indonesien er etmarked i stærk vækst og er verdens fjerde folkerigeste nationmed en middelklasse, der udgør 45 mio., og som hvert år voksermed 8 mio.Områder inden for infrastruktur og telekommunikation har betydeligeforretningsmæssige muligheder på markedet. Samtidigudgør fiskeindustrien attraktive muligheder med mere end 5mio. fiskere i landet.Det er helt afgørende med en lokal samarbejdspartner, der kenderkultur og markedskrav. Roblon har prioriteret udviklingenaf stærke relationer til et effektivt partnerskab meget højt, ogsalgsudviklingen inden for vores TWM produktgruppe er mereend fordoblet i forhold til sidste år på det indonesiske marked.Energi- og miljøoptimerede produkterDet er af afgørende strategisk betydning for Roblon at værepå forkant med udvikling og lancering af innovative, værdiskabendeog energi- og miljøoptimerede produkter.Vi har lanceret et komplet ”LED Spotlight” produktprogram, tilbelysning inden for områder som eksempelvis kontorer, skolerog andre kommunale bygninger, bilhuse, sygehuse, butikker ogmeget mere.Produkterne giver typisk besparelser helt op til 90 % på elektricitetsregningeni forhold til traditionelle halogen-spot belysninger.Hvor traditionelle halogen belysningsarmaturer typisk skalskiftes ved ca. hver 6-7000 timer, kan Roblons nye LED Spotlightsholde mere end 50.000 timer før et eventuelt skifte.Vi arbejder løbende med at energioptimere det eksisterendemaskinproduktprogram, således at Roblon altid sælger og markedsførerde mest energioptimale produkter på markederne.Således er vores standard twisterprogram udviklet og optimeretmed hensyn til energiforbrug, som foreløbig er reduceret medmere end 25 %.Videreudvikling af markedsområdet vedr. sikkerhedVi har fortsat indsatsen inden for forretningsudviklingen af markedsområdetsikkerhed.Til beskyttelse og sikkerhed i forbindelse med operation og driftpå olieplatforme, kan vi nu, foruden vores FOG-net, også tilbydenetløsninger til beskyttelse af undersøiske olieinstallationerpå flere kilometers dybde.Endvidere kan vi tilbyde netløsninger til andre maritime forretningsområder.F.eks. beskyttelse af store kommunikations-/De væsentligste strategiske vækstmarkeder forRoblon udgøres nu af BRIIKS.* BRIIKS består af Brasilien, Rusland, Indien, (Indonesien), Kina og Sydafrika.10 / Ledelsesberetning / Ledelsens beretning


Forretningsåret 2011/12 har til fulde levet op tilvores forventninger fra årets start. Set i lyset afden europæiske gældskrise samt meget turbulenteglobale markedsforhold, betragtes åretsresultat som særdeles tilfredsstillende.Akkvisitioner og partnerskaberDet er vigtigt at styrke vores globale position og kunne tilbydekunderne mere komplette løsninger samt udnytte vores salgsressourcer,produktionsapparat og supportfunktioner yderligere.Et af målene hertil er indgåelse af strategiske partnerskabersamt akkvisitioner.Vi fortsætter det målrettede arbejde med at identificere egnedeakkvisitionskandidater og samarbejdspartnere, som harproduktprogrammer, der naturligt udvider vores eksisterendeproduktporteføljer. Der pågår løbende dialog med forskelligevirksomheder om muligheder.Medarbejdere og ledelseDet er vigtigt for opnåelse af vores overordnede mål, at voresmedarbejdere løbende uddannes og motiveres ved involvering,samt at de handler, fokuserer og agerer efter samme mål, somer at skabe værdi for kunderne.Ledelseskraft er et af de væsentlige elementer for at realiserevores ambitiøse planer, og der fokuseres løbende på udviklingog uddannelse af vores ledere. Fokusområder for vores ledelsevil blandt andet koncentrere sig omkring: kundefokus, businessdrive, empowerment, handlekraft og kampgejst.Forretningsåret 2011/12 har til fulde levet op til vores forventningerfra årets start. Set i lyset af den europæiske gældskrisesamt meget turbulente globale markedsforhold betragtes åretsresultat som særdeles tilfredsstillende.Forventninger til omsætning og resultatUdsigterne for det nye år synes ikke at være mere usikre oguforudsigelige end netop nu, hvor der fortsat er stor global markedsturbulens,gældskrise og med ringe, hvis overhovedet nogenvækst på de europæiske markeder i de kommende år.Med baggrund i implementeringen af vores strategiske tiltag ogfortsat betydelige investeringer, forventer Roblon, at den positiveudvikling også kan fortsætte i den kommende periode.Vi forventer derfor en samlet omsætning for Roblon i 2012/13 iintervallet 235 – 260 mio. kr. og et resultat før skat i et intervalpå 30 – 40 mio. kr.Lovpligtig redegørelse for samfundsansvarRoblon betragter samfundsansvarlighed som en naturlig del afselskabets forretningsprincipper. Ansvaret overfor samfundet ermed til at definere de overordnede rammer for de aktiviteter,der iværksættes.Roblon arbejder således løbende for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.Vi fokuserer kontinuerligt på reduktion af virksomhedensmiljøpåvirkning på vores omgivelser, bruger materialer effektivtog optimalt, og genbruger endvidere materialer, hvor det er muligtog reducerer hermed løbende spild. Samtidig arbejdes dermed at reducere energiforbruget. God forretningsetik er ligeledeset helt naturligt ”must” hos Roblon.Roblon har ikke udarbejdet en struktureret tilgang til belysningaf sammenhængen mellem samfundsansvarlighed og værdiskabendevirksomhedsdrift, og har således ikke vedtaget politikkerfor området. Som følge heraf afgives der ikke en særskilt redegørelsefor området.14 / Ledelsesberetning / Ledelsens beretning


Roblon multi straps monteret på en olieplatform.Foto: Balmoral GroupLedelsens beretning / Ledelsesberetning / 15


Et større globalt aftrykRoblon gjorde i 2012 gode fremskridt med den globalisering,som er en grundpille i virksomhedens strategi. Efterfremgang på flere oversøiske markeder hentede Robloni regnskabsåret 2011/12 ca. 40 % af sin omsætning udenfor Europa – en stigning på 12 % i forhold til året før.Det er nogle år siden, Roblon for alvor slog igennem på eksportmarkederne, og eksportsalg har i en årrækkestabilt leveret omkring 90 % af omsætningen. Men for 3 år siden begyndte Roblon mere systematiskat bearbejde oversøiske markeder for at få adgang til ny vækst og mindske afhængigheden af de traditionellemarkeder i Vesteuropa. Den indsats har fået ekstra næring af den økonomiske turbulens i landene iEurozonen, ikke mindst i Sydeuropa.Overordnet er Roblon optaget af de markeder i Asien, Nord-, Syd- og Latinamerika samt dele af Østeuropa,hvor væksten er mest attraktiv for Roblons produktgrupper. Særlig fokus har Roblon på de såkaldteBRIKS-lande – Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika – og med tilføjelse af et ekstra ”I” også på Indonesien,hvor Roblon har omfattende aktiviteter inden for tovværksbranchen.På disse markeder arbejder Roblon på at styrke den lokale afsætning via agenter og distributører, ved deltagelsei messer og andre markedsføringstiltag samt ved løbende at opsøge faktiske og potentielle kunder.Roblon lægger vægt på at bruge den nødvendige tid på at være opsøgende og skabe stærke relationer tilkunderne, fordi disse relationer sammen med kundefokuseret produktudvikling og markedstilpasning giverdet bedste samarbejde på lang sigt.EKSPORTHJEMMEMARKEDET300240180120600eksportsalg har ien årrække stabiltleveret omkring90 %af omsætningen2007/082008/092009/102010/112011/12Et større globalt aftryk / Ledelsesberetning / 17


Roblon multi straps anvendt på rør til offshore olieindustrien.Foto: Aker SolutionsPå trods af udfordringerne på de europæiske markeder bliverRoblon ved med at investere i en række aktiviteter for at styrkesin konkurrencekraft, udvide forretningen og tage markedsandelei Europa. Roblons omsætning i Vest- og Sydeuropa varsåledes i 2011/12 17 % bedre end sidste år. Men virksomhedensvækst leveres primært af de oversøiske markeder. Såledesskabte Roblon betydelig vækst uden for Europa: Omsætningensteg således 13 % i Asien, 103 % i Kina, 38 % i Sydamerika og 43 %i Nordamerika.Egne salgsrepræsentationerRoblon fik i marts 2012 sin første permanente repræsentationuden for Danmark med ansættelsen af en sælger i Shanghai. Resultaternehar været gode, og Roblon vurderer løbende, hvornårder er basis for at udvide staben i Kina.Samtidig analyserer Roblon mulighederne for at få varigt fodfæstemed egne sælgere på andre markeder. Der fokuseres blandtandet på Brasilien og Rusland.Brasilien er først og fremmest i fokus, fordi landet hurtigt harudviklet sig til et meget stort marked for olie- og gasindustrienefter fundet af store olie- og gasforekomster ud for kysterne.Med det statslige selskab Petrobras som primus motor sker deren hastig udbygning af oliefelter, infrastruktur og havne, ogmange internationale virksomheder er også kommet dertil for atfå del i boomet.direkte med større kunder, herunder Petrobras. Men det er udfordrende;det kræver tid og vedholdenhed at skabe holdbarerelationer til kunder i Brasilien, og derfor analyserer Roblon mulighedenfor at ansætte dedikerede sælgere og eventuelt kombineredet med en lokal produktion af eksempelvis sikkerhedsnetog andre produkter til offshore-industrien. Også industriellefibre til fiberoptiske kabler kan have en fremtid i Brasilien.Rusland er i fokus for overvejelserne om fast repræsentation,fordi relationer er så vigtig en del af den russiske forretningskultur.Ofte er de ligeså vigtige som en vares pris eller kvalitet.Roblon ser derfor en konkurrencemæssig fordel i at være påmarkedet for at skabe stærke, vedvarende relationer til kunderne.Men også markedets kompleksitet, sproget og kulturenudgør barrierer, som det er nemmest at overvinde, hvis manpermanent er på markedet. Det er de fordele, som skal gøres opmod udgifterne til et fast kontor.Roblon har allerede en væsentlig afsætning til russiske kabelproducenteraf industrielle fibre til fiberoptiske kabler. Men derer muligheder for alle Roblons fire produktgrupper i landet.Roblon leverer allerede produkter til offshore-virksomheder iBrasilien - især bånd og stropper med høj styrke og lav vægt.Roblon er dog primært underleverandør og vil gerne arbejde18 / Ledelsesberetning / Et større globalt aftryk


Høj vækst i IndonesienI Indonesien knytter Roblon på sin vis båndene til sin egenfortid. Roblon blev i 1957 stiftet for at fremstille tovværk tilfiskere i det nordlige Jylland - og i Indonesien anno 2012 udgør5 mio. lokale fiskere en stærk base for Roblons aktiviteter indenfor maskiner til fremstilling af kvalitetstovværk, net, garn,fiskeliner m.v.Roblon har i regnskabsåret 2011-12 øget salget af maskiner medmere end 100 % i Indonesien. Virksomheden har et stærkt brandblandt lokale producenter af tovværk, der står allerede Roblonpå mange maskiner, og desuden nyder Roblon godt af indsatsenfra en dedikeret lokal agent i landets hovedstad og største by,Jakarta.Har modstået afmatningIndonesien er et af de lande, der bedst har været i stand til atmodstå den globale økonomiske afmatning. Ganske vist er nogleaf landets vigtigste råvarer faldet i pris, og eksporten er ramt aflavere efterspørgsel fra Europa, ligesom den indonesiske Rhupianer faldet i værdi. Men det er næsten blevet opvejet af etstærkt indenlandsk forbrug drevet af høje investeringer i bl.a.infrastruktur og en hurtigt voksende middelklasse.45 mio. mennesker, næsten en femtedel af befolkningen, tilhørernu middelklassen, og med en fremskrivning af både den økonomiskevækst og væksten i middelklassen har landet potentialetil at blive den tredjestørste forbrugerbase efter Kina og Indien.Agenten er 100 % fokuseret på maskiner til produktion af tovværk.Hans brancheindsigt har åbnet døre for Roblons sælgereog teknikere fra Danmark og banet vejen for en tæt dialog medkunderne. Agenten hjælper også Roblon med at begå sig i etmarked, som er attraktivt, men også kan være besværligt.Bureaukratiet er tungt. Meget kræver tilladelser, og det tagertid at få disse tilladelser. Desuden er lovgivningen kompliceret,så en international virksomhed skal gøre sit hjemmearbejdeekstra grundigt, være tålmodig og vedholdende – og have engod, troværdig lokal partner, som kan hjælpe virksomhedenmed at begå sig.Den Internationale Valutafond (IMF) venter en BNP-vækst i Indonesienpå solide 6% i 2012 og lidt højere vækst i 2013, dog medforbehold for effekten af den globale afmatning.Det er ikke kun Indonesien, som efterspørger maskiner til fremstillingaf tovværk. Roblon har også en god afsætning i landesom Vietnam, Thailand, Taiwan og Kina. Samtidig skaber disselandes vækst og modernisering nye markeder for Roblons øvrigeprodukter, ikke mindst industrielle fibre til fiberoptiske kabler.Høj vækst i Indonesien / Ledelsesberetning / 19


Indsatsen i Kina har været en succes.Der er i 2012 skabt flere leads og salget afindustrielle fibre til kabler og kabelmaskiner iKina er næsten fordoblet i forhold til 2011.Foto: RoblonRoblons kinesiske ansigt / Ledelsesberetning / 21


Innovative teknologiløsninger i højsæde.Foto: Roblon


Grønt fokus skabervækstRoblons energi- og miljørigtige produkter efterspørges afkunder fra vidt forskellige industrier i flere end 160 lande.Energibesparelser og miljømæssige hensyn er blevet afgørende,når der skal træffes beslutning om at investerei nye tovværks- eller kabelmaskiner samt belysningsprodukter.I den forbindelse er Roblons stærke historik og innovationsevnevæsentlige konkurrencemæssige fordele.Samarbejde skaber resultaterRoblon rådgiver i stigende omfang kunderne om energioptimering og valg af de rette løsninger. Det harmedført udviklingen af en forbedret twister, som bruger 25 % mindre energi end den forrige generation afmaskinerne.Samarbejdet om at reducere energiforbruget er et godt eksempel på, hvordan Roblons fokus på at løsekundernes udfordringer skaber resultater og nye forretningsmuligheder. Den energieffektive maskine erblevet positivt modtaget af kunderne ved den globale lancering og bidrager til at fastholde og udbyggeRoblons ledende markedsposition.Roblons salg af tovværksmaskinerog windere steg med50 %blandt andet drevet af lanceringenaf den energieffektive Tornado 300.Flere energibesparende produkterblev introduceret i30lande af Roblon i 2012.Grønt fokus skaber vækst / Ledelsesberetning / 23


Frederikshavn Art MuseumFØRFoto: Ejgil Lihn for RoblonFrederikshavn Art MuseumEFTERFoto: Ejgil Lihn for RoblonGlobal totalleverandør af energieffektivebelysningsløsningerRoblon har en stærk position på belysningsmarkedet og er i dagen global totalleverandør af belysningsløsninger. Den positiveudvikling skyldes først og fremmest Roblons fortsatte produktudviklingog løbende udbygning af produktprogrammet. Denstyrkede markedsposition bekræftes af, at Roblon har intensiveretsamarbejdet med en række anerkendte arkitekter og ingeniørvirksomhederpå globalt plan.Roblon introducerede sidste år lysgiveren FL 1000, som kombinererfiberoptik med energieffektiv LED-teknologi og som imange tilfælde har et energiforbrug på ned til 25 % sammenlignetmed en traditionel halogenløsning. Lanceringen af FL 1000har bidraget til at skabe fornyet interesse for fiberoptik, og dennye teknologi er blevet positivt modtaget hos både eksisterendeog nye kunder. Udover det lavere energiforbrug, en længerelevetid og lavere omkostninger til udskiftning af lyskilder harkunderne lagt vægt på, at FL 1000 giver mulighed for at opnåden rette belysning uden generende støj fra kølesystemer.I 2012 har Roblon lanceret LED-baserede højlumenprodukterSingle, Track og Cube, som tilbyder fleksibel spotbelysning ogreducerer energiforbruget med op til 90 % sammenlignet medtraditionelle halogen- og metalhalogensystemer, som ikke kandæmpes, hvilket LED produkterne kan.Derudover har lyskilderne i LED-produkterne en fuldt funktionellevetid på omkring 50.000 timer, hvorefter lysniveauet typiskreduceres til 90 %. Traditionelle metalhalogensystemer har ensamlet levetid på 7.000 timer, og i løbet af den tid er lysniveauettypisk faldet til 70 %. LED-produkterne sikrer således, at kun-På Frederikshavns Biblioteks læsesal er halogenspotsm.v. udskiftet med Roblon LED Track(spotlight) armaturer. Det har resulteret i endaglig energibesparelse på op til 90%.24 / Ledelsesberetning / Grønt fokus skaber vækst


Frederikshavn Bibliotek oplyst med Roblon lys.Foto: Ejgil Lihn, The Blue Roomderne kan minimere både tidsforbrug og omkostninger forbundetmed udskiftning af lyskilder. På det danske marked gav denye produkter i 2012 Roblon mulighed for at løse en opgave forbilhuse, hvor bilerne skulle præsenteres bedst muligt i dags- ogaftenlys. Opgaven blev løst ved installation af Single- og Cubeprodukterog medførte et dokumenteret fald i energiforbrugetpå 78 % samt en reduktion af de samlede driftsomkostninger på69 %. Investeringen i det moderne, fleksible belysningssystemhavde en tilbagebetalingstid på mindre end fire år. De goderesultater gør de nye produkter særdeles attraktive, og efterspørgslener stigende. Med udgangspunkt i en stærk salgsindsatsi Danmark har Roblon i 2012 afsat produkterne i en række nordeuropæiskelande, og det internationale salgsarbejde intensiveresi de kommende år.Introduktionen af FL 1000 og de nye LED-baserede højlumenprodukter(LED spotlights) har åbnet nye markeder for Roblon, somi årets løb har leveret belysningsløsninger til så forskellige kundersom museer, lufthavne, bilhuse, juvelerer, tøjbutikker, kasinoer,hoteller, restauranter, hospitaler, skoler og private hjemover hele verden. Fællesnævneren for de nye produktserier erhøj kvalitet, og med udbygningen af produktudbuddet har Roblonet stærkt udgangspunkt for at udnytte det store potentialei de nye belysningsteknologier i de kommende år.Det globale marked for LED-belysning voksede medca. 6% i 2012, og Roblons vækst på området udgjorde117 %Roblons nye LED-højlumenprodukterreducerer energiforbruget med op til90 %sammenlignet med traditionellemetalhalogensystemerGrønt fokus skaber vækst / Ledelsesberetning / 25


Roblon Precision Take-up er en unik løsning til opspoling afkabler. Opviklestyringen er 100 % automatisk og giver bedreopspolingskvalitet samt øget personalesikkerhed.Foto: RoblonIntelligente løsninger ersikre løsningerSikkerhed kommer i første række for virksomheder verdenover, og Roblon tilbyder både produkter og rådgivning, somskaber et trygt og sikkert arbejdsmiljø samt minimerer risikoenfor beskadigelse af værdifuldt materiel. Udgangspunktetfor Roblons arbejde og produktudvikling er, at intelligenteløsninger på kundernes udfordringer altid er sikre løsninger.26 / Ledelsesberetning / Intelligente løsninger er sikre løsninger


Effektivitet og sikkerhed med nye teknologierI 2012 har Roblon udviklet og lanceret en ny teknologi, som øgereffektiviteten på industrielle opspolingsmaskiner med op til40 % og samtidig tilbyder væsentlige sikkerhedsmæssige forbedringer.Roblon er den første virksomhed, der tilbyder den nyeteknologi, som er baseret på en højere grad af automatiseringend traditionelle løsninger og som kan implementeres som optimeringaf eksisterende produktionslinjer eller gennem investeringi nye maskiner. I årets løb har Roblon rådgivet kunder omimplementering af teknologien, som blandt andet tilbyder bedreafskærmning ved opspoling samt en række automatiske sikkerhedsanordninger.Indtil i dag er opspolingen blevet udført manueltaf en operatør og var dermed ofte forbundet med betydeligrisiko for operatøren under opspolingsprocessen. Tilbagemeldingernehar været positive, og Roblons skræddersyede rådgivningskaber værdi og styrker forholdet til kunderne. Interessen forden nye teknologi er omfattende, også i vækstmarkeder somBrasilien, Rusland og Mellemamerika, og Roblon forventer påden baggrund at øge det samlede salg af opspolingsmaskinervæsentligt i 2013.Roblon har i årets løb været involveret i udviklingen af en nytype net til beskyttelse af undersøiske olieinstallationer på optil flere kilometers dybde. Den traditionelle beskyttelse udgøresaf en kraftig stålkonstruktion, som er dækket af et stålgitter,der skærmer de avancerede og dyre installationer mod ankre ellerandre objekter, der måtte falde over bord fra skibe på havoverfladen.Vægten af stålgitret og tilhørende installationer kanoverstige 200 tons, og både etablering og servicering fordyresog kompliceres af de tunge elementer. Derfor har Roblon udvikletet stærkt letvægtsnet, som kan monteres i stålstrukturensom delvis erstatning for de tunge metalgitre og som tilbyderden samme beskyttelse. Ved anvendelse af de nye net kan densamlede vægt af stålkonstruktionerne reduceres betragteligt,ligesom det bliver muligt at effektivisere servicearbejdet vedat lette adgangen til installationerne gennem en ny type låger inettene. Interessen for den nye sikkerhedsløsning er et eksempelpå den stigende fokus på sikkerhed i forbindelse med olieudvinding– og med mere end 40 år som leverandør til offshoreindustrienog stærke relationer til olieselskaber verden over harRoblon et godt udgangspunkt for at tage del i markedsvæksten.Kundernes behov i centrumRoblon tager udgangspunkt i kundernes behov og indgår oftei fælles udviklingsprojekter for at kunne tilbyde de rette løsningerog produkter. Den tilgang skaber tillid og sikrer, at kundernehenvender sig igen, når de har brug for produkter ellerrådgivning inden for Roblons kompetenceområder. I 2012 harRoblon blandt andet samarbejdet med en amerikansk kunde omudvikling af et sikkerhedstæppe til tryktest af fleksible højtryksslanger,som anvendes til transport af eksempelvis olie, gas ogvand. Under testen udsættes slangerne for et tryk på mere end300 bar, og med sikkerhedstæppet minimerer kunden risikoenfor, at en eksplosion i en fejlbehæftet slange spreder vand ogfragmenter af stål og gummi, som kan skade medarbejdere ellermateriel.Derudover har et mangeårigt samarbejde med en stor og anerkendtproducent af redningsudstyr og -flåder til blandt andetskibe og olieboreplatforme verden over i 2012 givet anledningtil at revidere materialevalget til nedfiring af redningsflåder.Producenten har i mange år anvendt Roblons fiberprodukter tilproduktionen af evakueringsslisker, og på den baggrund er deriværksat et fælles projekt om at anvende Roblons Flextape somalternativ til stålwirer, når redningsflåder skal fires ned i vandetfra op til 40 meters højde. Stålwirer er tunge og har skarpe kanter,der kan beskadige redningsflåderne, og det stærke og holdbareletvægtsmateriale fra Roblon er derfor et oplagt alternativ.Den automatiske opspolingsmaskine opspoler op til300 meter i minuttet – en forbedring på40 %sammenlignet med traditionelle maskiner, som stadigbetjenes manuelt.Roblons net vejer i gennemsnitmindre end20 %af traditionelle stålgitre ogtilbyder øget fleksibilitet.Intelligente løsninger er sikre løsninger / Ledelsesberetning / 27


28 / Ledelsesberetning / 2.500 kvm. arbejdende showroom


2.500 kvm.arbejdendeshowroomRoblon indvier i sommeren 2013 et 2.500 kvadratmeterstort showroom i tilknytning til hovedsædeti Frederikshavn. Men det bliver ikkeet showroom i traditionel forstand – derimodet område, hvor kunder og partnere ”live” kanteste og optimere produkter og produktionsudstyrsamt prøve nye idéer af sammen medRoblons teknikere, servicefolk og sælgere.Initiativet udspringer af Roblons vedholdende indsats for at styrke sit fokus på kunderne.Kundefokus er en hjørnesten i strategien og en forudsætning for virksomhedensfortsatte udvikling. Derfor vil Roblon – ved siden af de færdige produkter og maskiner– også tilbyde indgående rådgivning om produktionsknowhow, optimeringer og effektiviseringer.Ved på den måde at give kunderne ekstra værdi vil Roblon differentiere sig på markedspladsenog befæste sine kundeforhold.Et businesscenter med alle processer under ét tagBusinesscenteret kommer til at rumme udstillingsområde, arbejds- og møderum samtVIP-faciliteter, og Roblon samler alle kommercielle processer under samme tag.Der bliver produkter fra alle fire produktområder, herunder maskiner til produktion aftovværk og kabelmaskiner. Men kunder og partnere skal ikke nøjes med at se maskinerneog få demonstreret nye features. De skal også kunne opleve maskinerne køre ogfungere i en samlet linje, og kunderne skal sammen med Roblons teknikere på stedethave adgang til at afprøve idéer til at trimme maskiner og optimere processer.Ved siden af de konkrete forbedringer af produktionsudstyr er idéen også, at kunderneog Roblon sammen skal kunne være kreative og tage idéerne fra arbejds- og møderummed ud i showroomet og prøve dem af i praksis.Det nye showroom indvies ved et stort åbent hus arrangement for kunder og samarbejdspartnerei maj.2.500 kvm. arbejdende showroom / Ledelsesberetning / 29


Produktudviklingi RoblonDet er af væsentlig betydning for Roblon, tilstadighed at være i stand til, at tilbyde markedernede mest innovative og værdiskabendeprodukter.Vi ønsker konstant at bidrage til markedernesopfattelse af, at Roblon inden for de respektiveproduktgruppeområder er trendsættereog markedsledende, og at vi er absolut i frontmed produkt- og teknologiudvikling, somtager udgangspunkt i nyskabende miljø- ogenergirigtige produkter.Dette er af strategisk vigtighed, ikke mindst i perioder med kriser og lavkonjunkturerpå verdensmarkederne. Roblon har således stor fokus på at udvikle nye produkter, dersom udgangspunkt har et væsentligt markedspotentiale, og hvor det samtidig vurderesat kunne bidrage signifikant til omsætningen.Der er en naturlig stigende konkurrence inden for produktgruppeområderne, og samtidigter mange af markederne kendetegnet ved at være generelt modne markeder medlav vækst. På sådanne markeder er det foruden en styrket markedsføring og salgsindsats,ofte kun nye produkter, der kan skabe de ønskede konkurrencemæssige fordele ogskabe vækst i omsætning og indtjening.Der er i årets løb udviklet og lanceret mange nye produkter. Flere er allerede langt iudviklingspipelinen og vil i den kommende periode blive lanceret på markederne.Vores nye udviklingsfunktion i teknologicenteret i Sæby, hvor alle vores teknologi- ogudviklingsressourcer nu er samlet, er kommet rigtig godt fra start og er i bevægelse ogfremdrift.30 / Ledelsesberetning / Produktudvikling i Roblon


Foto: Roblon“Det skaber nytænkning at arbejde på tværs afproduktgruppeområder. Når man flytter over forat hjælpe til i et nyt fagområde, stiller man banalespørgsmål i starten. Det provokerer de erfarnetil at tænke nyt, og det giver et større løsningsrum.Der kommer flere løsningsforslag, og vi finderbedre løsninger.”Goran Rudan, UdviklingProduktudvikling i Roblon / Ledelsesberetning / 31


Vores mål er at vi skal få idéer og udviklenye banebrydende produkter før konkurrenterne,og det skal foregå på den halveudviklingstid i forhold til tidligere. Vi er godtpå vej imod den målsætning.Der er endvidere blevet fokuseret på evaluering og identificeringaf interessante produkter, som via insourcing kan supplereRoblons nuværende produktporteføljer og medvirke til at tilbydekunderne innovative løsninger.Endelig har vi undersøgt og etableret muligheder for via partnerskaberat udvide vores udviklingsfunktion til at være enmere global udviklingsfunktion. Der kan således hurtigt udviklesog tilpasses produkter, eksempelvis med udgangspunkt i deteksisterende produktprogram tilpasset regionale kundeønsker.Fokuseringen vil være rettet mod de asiatiske markedsområder.Produktudvikling i Roblon / Ledelsesberetning / 33


Medarbejdereog organisationVores organisation består af meget kompetente,dedikerede og motiverede medarbejdere, ogmålet er at kunne fastholde, tiltrække og udviklemedarbejdere med interesse i og evne til at udbyggeog opnå stabile og gode resultater, samtyde en stor indsats for virksomheden.Roblon ønsker at forstærke og skabe en virksomhedskultur, derprioriterer ansvar, åbenhed og direkte kommunikation højt pådagsordenen. Herigennem efterlever vi kundernes ønsker ogrealiserer de forretningsmæssige målsætninger.at udbygge og opnå stabile og gode resultater samt yde en storindsats for virksomheden.Derfor motiveres medarbejderne i det daglige til at udvikle inspirerendearbejdsforhold.Vores organisation består af meget kompetente, dedikeredeog motiverede medarbejdere, og målet er at kunne fastholde,tiltrække og udvikle medarbejdere med interesse i og evne tilForandringsparathed og arbejdet med kontinuerlige forbedringeri arbejdsprocesserne er altafgørende kompetencer, som måvære fremherskende i organisationen for at være i stand til atkonkurrere på verdensmarkederne. Medarbejderne hos Roblonroblon a/sForretningsudviklingSupport34 / Ledelsesberetning / Medarbejdere og organisation


honorerer disse krav og er meget dedikerede og indstillet på attage udfordringer op.Derfor arbejder vi også målrettet og struktureret med udviklingenaf medarbejdernes kompetencer. Mens det er den enkeltemedarbejders forpligtigelse at tage medansvar for egen udvikling,er det virksomhedens ansvar at skabe gode og tilstrækkeligerammer for medarbejderne ved at sikre, at de rette udviklingsmulighederer til stede.Matrixen består herefter af én forretningsudviklingsfunktion ogén supportfunktion bestående af en fælles produktions-, en fællesudviklings- og en fælles indkøbsfunktion.Effektivitet og motivation er betinget af et godt arbejdsmiljø,som er vigtigt og afgørende for medarbejdernes fortsatte trivsel.Fokus igennem året har blandt andet været at skabe ogoprette et aktivt netværk på tværs af vores matrixorganisation,og skabe en proaktiv sikkerhedskultur.Ledelseskraft og professionel ledelse er et væsentligt områdefor at realisere vores mål og ambitiøse planer.Der arbejdes derfor løbende på at styrke de ledelsesmæssigekompetencer i virksomheden og ledernes evne til at skabe resultatergennem udvikling af medarbejderne. Dette arbejde omfatterblandt andet fastlæggelse af hvad god ledelse er, herunderhvilke evner, adfærd samt indstilling lederne i virksomhedengenerelt bør udvise og besidde.• Medlemmer af virksomhedens ArbejdsMiljøOrganisationgruppe,deltager årligt i efteruddannelse som led i at øgekompetenceniveauerne i forbindelse med det fremadrettedearbejde• Vi fremmer en rummelig arbejdsstruktur, hvor psykisk og fysiskarbejdsmiljø er i fokus, og skaber rummelighed for denenkelte ved at være en socialt ansvarlig arbejdspladsRoblons nye matrix-lignende organisationsstruktur betyder størredynamik, effektivitet og fleksibilitet end tidligere.Vi har i året tilpasset den kommercielle struktur i matrixenyderligere for at blive endnu mere effektive og kundeorienterede.• Interne og externe audits, samt regelmæssige sikkerhedsrunderingerer med til at sikre, at der opretholdes et godtog sikkert arbejdsmiljø• Vi arbejder målrettet med forebyggelse af arbejdsulykkerFra at have en forretningsenhed bestående af 2 business unitshar vi nu struktureret vores forretningsudvikling til at bestå afén enhed, indeholdende 4 produktgrupper, som hver har detglobale ansvar for salg, marketing og produktporteføljeledelseinden for det respektive område.• Der arbejdes kontinuerligt med at reducere brugen af skadeligestoffer i produktionen, hvilket tilsvarende kræves afvores underleverandører.Ledelseskraft og professionel ledelse er etvæsentligt område for at realisere vores målog ambitiøse planer.Antal medarbejdere2011/122010/11Roblon A/S har i 2011/12 beskæftiget gennemsnitligt 136medarbejdere, hvor vi i 2010/11 beskæftigede 125 medarbejderei gennemsnit. Antal medarbejdere ved starten af det nyeår udgør 132 mod 130 sidste år.Medarbejdere og organisation / Ledelsesberetning / 35


RisikofaktorerKonjunkturforholdRoblon følger løbende udviklingen af konjunkturforholdene, daudsving i forholdene har en væsentlig indflydelse på selskabetsøkonomiske resultater.Generelt set er der en god spredning af produkter og markeder,og som respons til geografisk bestemte udsving i efterspørgslenfokuserer Roblon inden for produktgruppeområderne på yderligereglobalisering af afsætningen på alle produktområder. Endvidererettes aktiviteterne mod flere forskellige kundeområder.Det skal dog bemærkes, at denne spredning ikke giver effekt,hvis der er generel nedgang i de internationale konjunkturer.MiljøforholdRoblons produktionsenhed i Gærum er miljøcertificeret efterISO 14001 og har ikke afledning fra processer, der belaster deteksterne vandmiljø, og emission til luft er begrænset og kontrolleresløbende.Miljøbelastningen fra Roblons produktionsenhed i Frederikshavnsker primært i form af opvarmning og belysning. Der anvendesligeledes energi til kontrol af lysgivere. Der er en meget begrænsetemission til luft i forbindelse med limprocessen vedfremstilling af fiberbundter.ForsikringsforholdSelskabets politik er at forsikre mod risici, der kan true denøkonomiske stilling. Udover de lovpligtige forsikringer er dertegnet forsikringer mod produktansvar og driftstab. Ejendomme,driftsmateriel og varelagre er på all-risk basis forsikret tilgenanskaffelsespris.Finansielt beredskabRoblon har finansieret sine aktiviteter over driften og har pr.31.10.12 et likviditetsoverskud. Roblon har endvidere en uudnyttetløbende kreditramme, og yderligere finansielle midlerkan tilføres ved optagelse af lån mod sikkerhed i bygninger ogmaskiner.Roblons produktionsenhed i Sæby anvender ingen specieltmiljøbelastende produktionsprocesser, hvilket betyder, at deneksterne miljøbelastning er stærkt begrænset og hovedsageligter relateret til energiforbruget i forbindelse med belysning, opvarmningog maleproces.36 / Ledelsesberetning / Risikofaktorer


Lovpligtig redegørelsefor virksomhedsledelseNASDAQ OMX Copenhagen A/S har vedtaget et sæt anbefalingerom god selskabsledelse – Corporate Governance. Selskabetforholder sig til disse anbefalinger og har særskilt forklaret,hvor praksis afviger fra anbefalingerne. Roblons bestyrelse ogdirektion har taget detaljeret stilling til anbefalingerne (ajourførtnovember 2011 og 2012 og findes detailbeskrevet i sin fuldelængde på Roblons hjemmeside http://www.roblon.com/en/company_profile/investor_relationer_dansk/selskabsledelse.htm). Roblon A/S efterlever i al væsentlighed anbefalingerne ogbeskriver nedenfor et uddrag på områder, hvor bestyrelsen harvalgt en anden praksis:1. RapporteringBestyrelsen har besluttet også fremover at indsende periodemeddelelser,da vurderingen er, at kvartalsrapporter ikke vilbidrage til en bedre forståelse af selskabets aktiviteter.2. BestyrelseRoblon offentliggør ikke rekrutteringskriterier og bestyrelsesprofil,og der bliver ikke gennemført en formaliseret årlig evaluering.Bestyrelsen sammensættes, så der sikres et bredt professionelterfaringsgrundlag. Det bliver løbende vurderet, ombestyrelsens kompetencer harmonerer med selskabets behov ogaktiviteter. Ud fra denne betragtning er der ikke fastsat nogenaldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.Der har i 2011/12 været afholdt fem bestyrelsesmøder.Tre af de fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmervurderes som uafhængige, mens et bestyrelsesmedlem ikke eruafhængigt. Næstformand Ole Krogsgaard er ikke uafhængiggrundet familiemæssige relationer til ES Holding FrederikshavnApS.3. Bestyrelsens og direktionens vederlagSelskabet giver i årsrapporten oplysninger om det samledevederlag til bestyrelse og direktion. Oplysningerne er afgivetfor bestyrelse og direktion som helhed og ikke på individueltplan. Det er gjort ud fra en betragtning om, at der er tale ominformation af personlig karakter, som desuden vil have begrænsetrelevans for aktionærerne. Selskabet anvender ikkeincitamentsordninger eller særlige fratrædelsesordninger overfor direktionen.4. LedelsesudvalgSelskabet benytter på grund af størrelse og kompleksitet ikkebestyrelsesudvalg, herunder nominerings- og vederlagsudvalg.Det er besluttet, at den samlede bestyrelse varetager revisionsudvalgetsopgaver.5. MangfoldighedRoblon A/S er bevidst omkring styrkerne ved mangfoldighed iselskabets ledelsesniveauer. Der er lige muligheder for beggekøn på alle ledelsesniveauer i selskabet. Ledelsesniveauernebesættes med vægt på personlige kvalifikationer, faglige kompetencerog erfaring.Bestyrelsen har valgt ikke at opstille konkrete mål for mangfoldighed,men behandler emnet løbende.På Roblons hjemmeside http://www.roblon.com/en/company_profile/investor_relationer_dansk/selskabsledelse.htm liggeren uddybende redegørelse for god selskabsledelse.Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse / Ledelsesberetning / 37


Glasrester genanvendes.Foto: Roblon38 / Ledelsesberetning / Bæredygtighed i Roblon


Bæredygtighed i RoblonEnergibesparelser og miljøhensyn står højt på dagsordenen i Roblon,som løbende arbejder med procesoptimering og reduktionaf ressourcespild. Initiativerne skaber et bæredygtigt udgangspunktfor Roblons fortsatte vækst, og der er fokus på at synliggøremålsætningerne for medarbejderne gennem afholdelse afinformationsmøder og inddragelse i konkrete projekter.I 2012 har indsatsen blandt andet omfattet en gennemgang afRoblons tre produktionsfaciliteter af interne og eksterne energirådgiveresamt energioptimering af både bygninger og produktionsprocesser.På den baggrund er Roblons samlede energiforbrugreduceret med 3 %, og indsatsen fortsætter i 2013,hvor forbruget skal nedbringes med 8 %. Målet skal nås ved atforbedre energiudnyttelsen gennem eksempelvis øget genindvindingaf varme med varmevekslere og automatisering.Bæredygtighed er også en afgørende faktor i udviklingen af nyeprodukter, hvor der løbende arbejdes med at optimere energieffektivitetog sikkerhed, så kunderne opnår optimale produktionsforhold.Den samlede indsats for at skabe mere bæredygtigeproduktionsprocesser og produkter stiller Roblon stærkere i denglobale konkurrence ved at reducere produktionsomkostningerneog sikre, at kunderne også fremover kan tilbydes produktermed en attraktiv energi- og miljøprofil.Derudover har Roblon fokuseret på at reducere unødigt ressourceforbruggennem fortsat procesoptimering samt øget genbrugaf affald og emballage. I 2012/2013 betyder det blandt andet,at mere end 100 tons glasrester fra kabelproduktionen blivergenbrugt hos en forretningspartner frem for at blive bortskaffetog skrottet som tidligere.Roblon har fokus på procesoptimering,og som en del heraf genanvendes glasresterfra kabelproduktionen.Bæredygtighed i Roblon / Ledelsesberetning / 39


Rapportering om internekontrol- og risikostyringssystemerBestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabetskontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen,inklusiv overholdelse af relevant lovgivningog anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Selskabetskontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig,men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver,tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsenbliver undgået.KontrolmiljøBestyrelsen vurderer mindst én gang årligt selskabets organisationsstruktur,risikoen for besvigelser og tilstedeværelsen afinterne regler og retningslinier.Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnedepolitikker, procedurer og kontroller på væsentlige områderi forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsenhar vedtaget politikker, manualer, procedurer mv. inden forvæsentlige områder vedrørende regnskabsaflæggelsen, og devedtagne politikker, manualer og procedurer er tilgængelige påselskabets intranet. Overholdelse bliver løbende indskærpet, ogen stikprøvevis overvågning og kontrol af overholdelsen bliverløbende foretaget.RisikovurderingMinimum én gang årligt laver bestyrelsen en overordnet vurderingaf risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoenfor besvigelser og til de foranstaltninger, der bliver taget medhenblik på at reducere og/eller helt fjerne disse risici. I denforbindelse bliver ledelsens eventuelle incitament/motiv forregnskabsmanipulation eller anden besvigelse diskuteret.RevisionTil varetagelse af aktionærernes og offentlighedens interesserbliver der på den årlige ordinære generalforsamling valgt etstatsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling.Revisorerne aflægger rapport til den samlede bestyrelse en gangom året og derudover umiddelbart efter konstatering af eventuelleforhold, som bestyrelsen bør forholde sig til. Revisorernedeltager i bestyrelsesmøde i forbindelse med vedtagelse afårsrapporten.Forud for indstilling til valg på generalforsamlingen foretagerbestyrelsen i samråd med direktionen en vurdering af revisorsuafhængighed, kompetencer mv.Direktionen kontrollerer jævnligt overholdelsen af relevant lovgivningog andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse medregnskabsaflæggelsen og rapporterer herom til bestyrelsen.40 / Ledelsesberetning / Rapportering om interne kontrol- og risikostyringssystemer


AktionærforholdUdbyttePå generalforsamlingen den 25. februar 2013 vil bestyrelsenforeslå et udbytte på 50 %, svarende til 17,9 mio. kr.Ved fastsættelsen af årets udbytte vil der blive taget hensyn tildet aktuelle investeringsbehov og vurdering af den fremtidigelikviditetsudvikling.Bestyrelsen foreslår et udbytte for 2011/12 på 50 % (svarende til50 kr. pr. 100 kr. B-aktie og 500 kr. pr. 1.000 kr. A-aktie) mod 70% i 2010/11. Udlodningen udgør 58 % af årets resultat. Ved kurs835 (ultimokurs) medfører dette et direkte afkast på 6 %.Udsendte meddelelser til fondsbørsen9. januar 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2010/1111. januar 2012 Storaktionærmeddelelse28. februar 2012 Periodemeddelelse29. februar 2012 Ændring i Roblon A/S bestyrelse2. april 2012 Storaktionærmeddelelse28. juni 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2011/1223. august 2012 Storaktionærmeddelelse30. august 2012 Periodemeddelelse21. september 2012 Finansiel kalender 2012/131. oktober 2012 Storaktionærmeddelelse29. november 2012 Afvigelse fra tidligere offentliggjorteforventningerFinansiel kalender10. januar 2013 Årsregnskabsmeddelelse 2011/1225. februar 2013 Afholdelse af ordinær generalforsamlingog periodemeddelelse27. juni 2013 Halvårsrapport 2012/1329. august 2013 Periodemeddelelse9. januar 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2012/1324. februar 2014 Generalforsamling og periodemeddelelseEgenkapitalVed årets udgang udgør selskabets egenkapital 207 mio. kr.Roblons aktiekapital er opdelt i A-aktier og B-aktier. Med dennuværende ejerstruktur har bestyrelsen ingen umiddelbareplaner om at foreslå en sammenlægning af de to aktieklasser.Denne ejerstruktur har efter ledelsens opfattelse været medtil at sikre grobund for en langsigtet, konsekvent strategi forselskabet med ambitiøse, langsigtede mål. Ved at realiseremålene, bliver der skabt øget værdi for aktionærer, kunder ogmedarbejdere.Et godt kapitalberedskab anses for en væsentlig styrke af hensyntil eventuelle fremtidige aktivitetsudvidelser.Egne aktierSelskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelseerhverve egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen. Bemyndigelsenløber frem til 30/6 2013. Bestyrelsen vil anmode om fornyetbemyndigelse på generalforsamlingen.VedtægterSelskabets vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de afgivne stemmer,såvel som af den på generalforsamlingen repræsenteredestemmeberettigede aktiekapital, afgiver stemme for forslaget.Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på4-7 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.RevisionDeloitte, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabGøteborgvej 18, 9200 Aalborg SVAdvokatAdvokatfirmaet Hjulmand & KaptainHavnepladsen 7, 9900 FrederikshavnBankDanske Bank, Finanscenter Jylland Nord, 9000 AalborgEjerforholdFølgende aktionærer er omfattet af Selskabslovens § 55:Ejerandel % Stemmeandel %ES Holding Frederikshavn ApS, Bøgevej 11, 8370 Hadsten 25,1 68,8FMS Investeringsrådgivning A/S, Østergade 27 b, 7400 Herning 11,8 4,9Roblon A/S indgår i koncernregnskabet for ES Holding Frederikshavn ApS.Aktionærforhold / Ledelsesberetning / 41


Bestyrelsen for Roblon A/S set fra venstre: Ole Krogsgaard, Eva Lyngen, Klaus Kalstrup, Birthe Tofting, Peter Sloth Vagner KarlsenFraværende: Lasse Ø. Nielsen.Bestyrelse og direktionI henhold til Årsregnskabslovens § 107 om øvrige ledelseshvervder beklædes af bestyrelses- og direktionsmedlemmerne i RoblonAktieselskab, er oplyst følgende:BestyrelseKlaus Kalstrup, direktør- (formand) født 1965, indtrådt i bestyrelsen 2004Direktør i KKI Aps.Formand for bestyrelsen i Royal Termo Træ ApS.Medlem af bestyrelsen i Scandinavian Instore Design A/Sog Hepion ApS.Ole Krogsgaard, lektor- (næstformand) født 1947, indtrådt i bestyrelsen 2002Peter Sloth Vagner Karlsen, Group Senior Vice President- født 1963, indtrådt i bestyrelsen 2011Medlem af bestyrelsen i Hals Sparekasse.Birthe Tofting, Director of Int. Sales, Marketing & HR- født 1958, indtrådt i bestyrelsen 2012Director of International Sales, Marketing & HR i VOLA A/S.Medlem af bestyrelsen i CRECEA A/S, CRECEA Fonden og E VMetalværk A/S.Eva Lyngen, maskinoperatør *)- født 1956, indtrådt i bestyrelsen 2007Medlem af bestyrelsen i Håndværkerafdelingen A/S.Lasse Østergaard Nielsen, Sales Manager *)- født 1978, indtrådt i bestyrelsen 2011DirektionJens-Ole Sørensen, adm. direktør- født 1958, ansat i Roblon i 2009Bestyrelsens aktiebesiddelserAntal aktier pr. 31. oktober 2012:Klaus Kalstrup 0 stk.Ole Krogsgaard 168 stk., (Birgitte Krogsgaard 2789 stk.)Peter Sloth Vagner Karlsen 79 stk.Birthe Tofting 0 stk.Eva Lyngen 25 stk.Lasse Østergaard Nielsen 25 stk.*) valgt af medarbejderne42 / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion


RegnskabsberetningI tilknytning til ledelsens beretning indeholder regnskabsberetningenkommentarer til årsregnskabet for 2011/12 og anvendtregnskabspraksis.BalanceSelskabets balancesum er steget til 244,0 mio. kr. fra 242,0 mio.kr. året før.Regnskabet for 2011/12 aflægges i overensstemmelse med InternationalFinancial Reporting Standards, som er godkendt afEU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasseD (børsnoteret), jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt ihenhold til årsregnskabsloven.ResultatopgørelseOmsætningen i regnskabsåret blev 253,8 mio. kr. mod 223,8mio. kr. året før.Eksportandelen blev på 90,7 % mod 89,1 % året før.Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er steget somfølge af den større omsætning, ligesom andre eksterne omkostningerog personaleomkostninger.Driftsresultatet for Roblon A/S udgør 39,3 mio. kr. mod 36,4mio. kr. i 2010/11.Resultatet før skat for Roblon A/S blev 41,1 mio. kr. mod 36,9mio. kr. i 2010/11.Immaterielle aktiver udgør 9,0 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. åretfør. Materielle aktiver er faldet til 41,9 mio. kr. fra 44,9 mio. kr.Kortfristede aktiver er steget til 191,9 mio. kr. fra 186,5 mio.kr. Varebeholdninger er faldet til 53,6 mio. kr. fra 53,8 mio. kr.,mens tilgodehavender er steget til 45,8 mio. kr. fra 44,2 mio.kr., og likvide beholdninger og obligationer er steget til 92,5mio. kr. mod 88,5 mio. kr. året før.Egenkapitalen i selskabet udgør 207,0 mio. kr., og soliditetsgradener 84,8 %.PengestrømsopgørelsePengestrømme fra driftsaktivitet har i regnskabsåret været på34,1 mio. kr. mod 34,8 mio. kr. året før. Driftsresultatet udgør39,3 mio. kr. mod 36,4 mio. kr. sidste år. Der er kun mindreforskydninger i varebeholdninger og hensatte forpligtelser,mens tilgodehavender er steget med 1,7 mio.kr. og kortfristedegældsforpligtelser er faldet med 3,9 mio. Samlet set reducererdisse nettolikviditeten med 5,6 mio. kr., mens den blev reduceretmed 4,4 mio. kr. året før. Betalt selskabsskat udgør 10,6mio. kr. mod 6,4 mio. kr. året før.Pengestrømme fra investeringsaktivitet viser et likviditetsoverskudpå 6,1 mio. kr. (heraf 12,0 mio. kr. vedr. afhændelse afobligationer) mod 15,5 mio. kr. (heraf 18,5 mio. kr. vedr.obligationer) i 2010/11. Pengestrømme fra finansieringsaktivitetvedrører udbyttebetaling på 25,0 mio. kr.Likvider er i regnskabsåret steget med 15,2 mio. kr. til 81,9mio. kr.Regnskabsberetning / Ledelsesberetning / 43


LedelsespåtegningBestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendtårsrapporten for regnskabsåret 1. november 2011 – 31. oktober2012 for Roblon A/S.Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med InternationalFinancial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskravtil årsrapporter for børsnoterede selskaber.Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisenderedegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter ogøkonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stillingsamt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,som selskabet står over for.Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisendebillede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.31. oktober 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter ogpengestrømme for regnskabsåret 1. november 2011 – 31. oktober2012.Frederikshavn, den 10. januar 2013DirektionJens-Ole SørensenAdm. direktørBestyrelseKlaus Kalstrup Ole Krogsgaard Birthe ToftingFormandNæstformandPeter Sloth Vagner Karlsen Eva Lyngen Lasse Østergaard Nielsen44 / Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning


Den uafhængige revisorserklæringerTil kapitalejerne i Roblon A/SPåtegning på årsregnskabetVi har revideret årsregnskabet for Roblon A/S for regnskabsåret1. november 2011 – 31. oktober 2012 der omfatter totalindkomstopgørelse,balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelseog noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabetudarbejdes efter International Financial Reporting Standardssom godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoteredeselskaber.Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab,der giver et retvisende billede i overensstemmelse med InternationalFinancial Reporting Standards som godkendt af EU ogdanske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen harendvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen ansernødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Revisors ansvarVores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet pågrundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelsemed internationale standarder om revision og yderligerekrav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vioverholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionenfor at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er udenvæsentlig fejlinformation.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligtog egnet som grundlag for vores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billedeaf selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.31. oktober 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter ogpengestrømme for regnskabsåret 1. november 2011 – 31. oktober2012 i overensstemmelse med International Financial ReportingStandards som godkendt af EU og danske oplysningskrav forbørsnoterede selskaber.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg tilden udførte revision af årsregnskabet.Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne iledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.Aalborg, den 10. januar 2013En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnårevisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgterevisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herundervurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingenovervejer revisor intern kontrol, der er relevant forvirksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver etretvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,der er passende efter omstændighederne, men ikkeat udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedensinterne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsensregnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentationaf årsregnskabet.DeloitteStatsautoriseret RevisionspartnerselskabPoul Erik WagnerTorben Toft Kristensenstatsautoriseret revisor statsautoriseret revisorDen uafhængige revisors erklæringer / Ledelsesberetning / 45


Pengestrømsopgørelset.kr. 2011/12 2010/11Driftsresultat 39.337 36.404Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver 0 -954Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver 9.275 9.749Ændring i andre hensatte forpligtelser -219 19Ændring i varebeholdninger 204 -4.764Ændring i tilgodehavender -1.708 -3.564Ændring i kortfristede forpligtelser -3.923 3.904Pengestrømme vedrørende primær drift 42.966 40.794Modtagne finansielle indbetalinger 1.824 1.282Betalte finansielle omkostninger -68 -798Betalt selskabsskat -10.628 -6.441Pengestrømme vedrørende drift 34.094 34.837Investering i immaterielle aktiver -2.335 -2.580Køb af materielle aktiver -3.544 -1.384Salg af materielle aktiver 0 954Køb og salg af finansielle aktiver disponible for salg (netto) 11.985 18.532Pengestrømme vedrørende investeringer 6.106 15.522Betalt udbytte -25.034 -17.882Pengestrømme vedrørende finansiering -25.034 -17.882Ændring i likvider 15.166 32.477Likvider 1/11 2011 66.687 34.210Likvider 31/10 2012 81.853 66.68746 / Regnskab


Totalindkomstopgørelse for perioden 1. november 2011 - 31. oktober 2012t.kr. Note 2011/12 2010/11Nettoomsætning 3 253.782 223.835Andre driftsindtægter 0 954Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 4 -117.560 -94.755Andre eksterne omkostninger 5,6 -28.946 -26.886Personaleomkostninger 7 -58.664 -56.995Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver -9.275 -9.749Driftsresultat 39.337 36.404Finansielle indtægter 8 1.824 1.282Finansielle omkostninger 9 -68 -798Resultat før skat 41.093 36.888Skat af årets resultat 10 -10.278 -9.251Årets resultat 30.815 27.637Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 731 32Dagsværdiregulering af afviklede finansielle aktiver 8,9overført til resultatopgørelsen 68 508Dagsværdiregulering af afviklede finansielle instrumenter 8,9overført til resultatopgørelsen 0 -2Skat af anden totalindkomst 10 -200 -134Anden totalindkomst 599 404Totalindkomst 31.414 28.041Resultat pr. aktie (EPS) 11 86,2 77,3Regnskab / 47


Balance pr. 31. oktober 2012t.kr. Note 2011/12 20010/11AktiverLangfristede aktiverFærdiggjorte udviklingsprojekter 6.602 5.852Erhvervet patent 0 605Udviklingsprojekter under udførelse 4,5,7 2.444 3.008Immaterielle aktiver 12 9.046 9.465Grunde og bygninger 34.065 36.334Produktionsanlæg og maskiner 4,7 5.841 6.867Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.350 1.688Materielle aktiver under udførelse 684 28Materielle aktiver 13 41.940 44.917Tilgodehavender fra salg 15 1.158 1.101Langfristede aktiver i alt 52.144 55.483Kortfristede aktiverVarebeholdninger 14 53.626 53.830Tilgodehavender fra salg 15 43.499 41.942Andre tilgodehavender 2.146 1.941Periodeafgrænsningsposter 181 292Tilgodehavender 45.826 44.175Finansielle aktiver disponible for salg 16 10.599 21.786Likvide beholdninger 17 81.853 66.687Kortfristede aktiver i alt 191.904 186.478Aktiver i alt 244.048 241.96148 / Regnskab


Balance pr. 31. oktober 2012t.kr. Note 2011/12 2010/11PassiverEgenkapitalAktiekapital 18 35.763 35.763Andre reserver 19 565 -34Overført resultat 170.713 164.932Egenkapital i alt 207.041 200.661Langfristede forpligtelserUdskudt skat 20 4.071 4.648Andre hensatte forpligtelser 21 350 569Langfristede forpligtelser i alt 4.421 5.217Kortfristede forpligtelserLeverandører af varer og tjenesteydelser 13.885 13.986Selskabsskat 22 7.122 6.696Anden gæld 11.579 15.401Kortfristede forpligtelser i alt 32.586 36.083Passiver i alt 244.048 241.961Finansielle risici 23Eventualforpligtelser 24Nærtstående parter 25Aktionærforhold 26Begivenheder efter balancedagen 27Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse 28Anvendt regnskabspraksis 29Regnskab / 49


Noter1. Anvendt regnskabspraksis for regnskabsåret 2011/12Årsregnskabet for 2011/12 for Roblon A/S aflægges i overensstemmelsemed International Financial Reporting Standards somgodkendt af EU og danske oplysningskrav til årsregnskaber forregnskabsklasse D (børsnoteret virksomhed), jf. IFRS-bekendtgørelsenudstedt i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabet opfyldertillige International Financial Reporting Standards (IFRS)udstedt af International Accounting Standards Board (IASB).I regnskabsåret er anvendt alle de nye og ændrede standarderog fortolkningsbidrag, som er relevante for selskabet, og som ertrådt i kraft med virkning for regnskabsperioder, som begynder1. november 2011. Implementeringen af nye og ændrede standarderhar ikke påvirket selskabets anvendte regnskabspraksis.Den anvendte regnskabspraksis fremgår i sin helhed af note 29.2. Regnskabsmæssige skøn og vurderingerSkønsmæssig usikkerhedOpgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver ogforpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger omfremtidige begivenheder.Regnskabsmæssige vurderingerSom led i anvendelsen af selskabets regnskabspraksis foretagerledelsen vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de iårsrapporten indregnede beløb.Sådanne vurderinger omfatter bl.a. om udviklingsprojekter opfylderkriterierne for aktivering.Genindvinding af immaterielle aktiver frembragt internt i koncernenI løbet af regnskabsåret har selskabets ledelse vurderet mulighederfor at genindvinde den regnskabsmæssige værdi af selskabetsfærdiggjorte og igangværende udviklingsprojekter, derpr. 31. oktober 2012 har en værdi på 6,6 mio. kr. og 2,4 mio. kr.(31.10.2011: 5,9 mio kr. og 3,0 mio. kr.).Der er udarbejdet detaljerede følsomhedsanalyser på de enkelteprojekter, og selvom indtjeningen ikke bliver så høj somoprindelig forudsat, er det ledelsens vurdering, at de regnskabsmæssigeværdier for de enkelte udviklingsprojekter vil blivegenindvundet. Ledelsen vil nøje overvåge den fremtidige udviklingpå området og foretage yderligere justeringer af de regnskabsmæssigeværdier, hvis udviklingen nødvendiggør dette.I den forbindelse er det nødvendigt at forudsætte et hændelsesforløbe.l., der afspejler ledelsens vurdering af det mestsandsynlige hændelsesforløb. Forudsætningerne kan væreufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder elleromstændigheder kan opstå. Dette har en væsentlig indflydelsepå de indregnede aktiver og forpligtelser og kan nødvendiggørekorrektioner i efterfølgende regnskabsår, såfremt de forudsattehændelsesforløb ikke realiseres som forventet.Regnskab / 51


Noter3. SegmentoplysningerFra regnskabsårets start har selskabet styrket den globale kundefokus ved at ændre selskabets salgs- og forretningsudvikling i matrixorganisationenfra at være organiseret i to forretningsenheder til nu at være organiseret i én forrretningsudviklingsfunktion indeholdende4 produktgrupper.Oplysninger gives hermed på ét segment dog også med omsætning fordelt på 4 produktgrupper. For nærmere beskrivelse af denstrukturelle og organisatoriske ændring henvises til omtalen i ledelsesberetningen.t.kr. 2011/12 2010/11ProduktgruppeLys 36.776 36.475Offshore og øvrig industri 43.557 41.423TWM (twistere, windere og tovværksmaskiner) 79.032 52.579Kabelmaterialer og kabelmaskiner 94.417 93.358Total 253.782 223.835Omsætningsfordeling på geografiske områder:Europa 153.913 143.872Asien 58.887 50.689Amerika 40.982 29.274Total 253.782 223.835Virksomhedens aktiver er alene placeret i Danmark.4. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialerVareforbrug 119.298 95.139Vareforbrug 627 423119.925 95.562Materialer indregnet under langfristede aktiver - note 12 -962 -807Materialer indregnet under langfristede aktiver - note 13 -1.403 0Vareforbrug vedrørende solgte varer 117.560 94.7555. ProduktudviklingsomkostningerAfholdte produktudviklingsomkostninger 10.638 9.249Produktudviklingsomkostninger indregnet som immaterielle aktiver -2.335 -2.580Indregnet i resultatopgørelsen under andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger 8.303 6.66952 / Regnskab


Notert.kr. 2011/12 20010/116. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisorLovpligtig revision af årsregnskabet 198 168Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed 4 3Skatterådgivning 20 5Honorar for andre ydelser 100 837. PersonaleomkostningerBestyrelseshonorar og gage direktion 2.365 2.887Gager og lønninger 53.423 51.797Bidragsbaserede pensioner øvrige 4.355 4.000Andre omkostninger til social sikring 1.183 994Omkostningsrefusion modtaget fra offentlige myndigheder - 717 - 61160.609 59.067Løn og gager indregnet under langfristede aktiver - note 12 -1.373 -1.672Løn og gager indregnet under langfristede aktiver - note 13 -572 -400Personaleomkostninger udgiftsført i resultatopgørelsen 58.664 56.995Hertil kommer fri bil til rådighed for direktionen, hvoraf skattemæssig værdi udgør t.kr. 109.Selskabet har alene bidragsbaserede pensionsordninger og indbetaler løbende bidrag til etuafhængigt pensionsselskab og har ikke nogen risiko med hensyn til den fremtidige udviklingi rente, inflation, dødelighed, invaliditet m.v. for så vidt angår det beløb, der til sin tid skaludbetales til medarbejderen.Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 136 1258. Finansielle indtægterAndre renteindtægter 525 601Renter af tilgodehavender 66 110Renter af obligationer 564 571Renteindtægter 1.155 1.282Valutakursgevinst og -regulering (netto) 457 0Realiserede kursgevinster obligationer 212 0Indregnet i resultatopgørelsen 1.824 1.2829. Finansielle omkostningerRenteomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 0 8Valutakurstab og -regulering (netto) 0 83Realiserede kurstab obligationer 0 201Dagsværdiregulering af afviklede finansielle aktiveroverført fra anden totalindkomst 68 508Dagsværdiregulering af afviklede terminsforretningeroverført fra anden totalindkomst 0 -2Indregnet i resultatopgørelsen 68 798Regnskab / 53


Notert.kr. 2011/12 2010/1110. Skat af årets resultatAktuel skat 11.055 9.185Ændring i udskudt skat -577 200Skat i alt 10.478 9.385Heraf skat af anden totalindkomst -200 -134Skat af årets resultat 10.278 9.251Skat af årets resultat forklares således:25 % skat af resultat før skat 10.273 9.223Skattemæssig værdi af ikke-fradragsberettigede omkostninger 5 2810.278 9.251Effektiv skatteprocent (%) 25,0 25,1Skat af indtægter og omkostninger indregnet i anden totalindkomst vedrører:Ændring af reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 200 134200 13411. Resultat pr. aktieÅrets resultat efter skat 30.815 27.637Antal A-aktier á 1.000 kr. 5.555 5.555Antal B-aktier á 100 kr. 302.080 302.080Resultat pr. A-aktie 861,6 773,0Resultat pr. B-aktie 86,2 77,3Antal aktier påvirkes ikke af aktieoptioner eller andet, der påvirker det udvandede resultat pr. aktie.Udvandet resultat pr. A-aktie 861,6 773,0Udvandet resultat pr. B-aktie 86,2 77,354 / Regnskab


Notert.kr.Udviklings-Færdiggjorteprojekterudviklings- Erhvervet underprojekter patent udførelse12. Immaterielle aktiverKostpris:Saldo 1/11 2011 11.334 3.025 3.008Tilgang af egenudviklede aktiver 2011/12 0 2.335Overførsler 2011/12 2.899 -2.899Afgang af egenudviklede aktiver 2011/12 -1.204 0Saldo 31/10 2012 13.029 3.025 2.444Af- og nedskrivninger:Saldo 1/11 2011 5.482 2.420 0Vedrørende afhændede aktiver -1.204 0Årets afskrivninger 2.149 605 0Saldo 31/10 2012 6.427 3.025 0Regnskabsmæssig værdi 31/10 2012 6.602 0 2.444Kostpris:Saldo 1/11 2010 10.258 3.025 1.504Tilgang af egenudviklede aktiver 2010/11 1.076 0 1.504Afgang 2010/11 0 0 0Saldo 31/10 2011 11.334 3.025 3.008Af- og nedskrivninger:Saldo 1/11 2010 3.494 1.815 0Årets afskrivninger 1.988 605 0Saldo 31/10 2011 5.482 2.420 0Regnskabsmæssig værdi 31/10 2011 5.852 605 3.008Bortset fra igangværende udviklingsprojekter anses alle andre immaterielle anlægsaktiver for at have bestemmelige brugstider, somaktiverne afskrives over, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i note 29.Udviklingsprojekter under udførelse testes årligt for værdiforringelse.Regnskab / 55


Notert.kr.Andre anlæg, MaterielleGrunde Produktions- drifts- aktiverog byg- anlæg og materiel underninger maskiner og inventar udførelse13. Materielle aktiverKostpris:Saldo 1/11 2011 80.841 76.912 8.856 28Tilgang af egenudviklede aktiver 2011/12 57 1.763 155Tilgange i øvrigt 2011/12 106 506 428 529Overførsler 2011/12 28 -28Afgang 2011/12 -121 0Saldo 31/10 2012 81.004 79.181 9.191 684Af- og nedskrivninger:Saldo 1/11 2011 44.507 70.045 7.168 0Vedrørende afhændede aktiver -121Årets afskrivninger 2.432 3.295 794Saldo 31/10 2012 46.939 73.340 7.841 0Regnskabsmæssig værdi 31/10 2012 34.065 5.841 1.350 684Kostpris:Saldo 1/11 2010 80.841 76.460 8.535 336Tilgang af egenudviklede aktiver 2010/11 400Tilgange i øvrigt 2010/11 971 321 28Afgang 2010/11 -919 0 -336Saldo 31/10 2011 80.841 76.912 8.856 28Af- og nedskrivninger:Saldo 1/11 2010 41.880 67.240 6.362 0Vedrørende afhændede aktiver 0 -919 0 0Årets afskrivninger 2.627 3.724 806 0Saldo 31/10 2011 44.507 70.045 7.168 0Regnskabsmæssig værdi 31/10 2011 36.334 6.867 1.688 28Årets avance ved salg af materielle aktiver udgør 0 t.kr. Sidste år udgjorde det 954 t.kr. og varindregnet under andre driftsindtægter.56 / Regnskab


Notert.kr. 2011/12 2010/1114. VarebeholdningerRåvarer og hjælpematerialer 30.716 30.027Varer under fremstilling 11.934 5.935Fremstillede færdigvarer 10.976 17.86853.626 53.83015. Tilgodehavender fra salgTilgodehavender fra salg langfristet del 1.158 1.101Tilgodehavender fra salg kortfristet del 43.499 41.94244.657 43.043Af de samlede tilgodehavender fra salg er 16.527 t.kr. sikret ved remburs, anden sikkerhed stilletaf trediemand eller kreditforsikret (23.821 t.kr. i 2010/11).Der foretages nedskrivninger af tilgodehavender, hvis værdien ud fra en individuel vurdering afde enkelte debitorers betalingsevne er forringet, f.eks. ved betalingsstandsning, konkurs e.l.Nedskrivninger foretages til opgjort nettorealisationsværdi.Tilgodehavender nedskrives direkte og hensættelser til tab anses for realiserede, når det ikkelængere anses for sandsynligt, at der vil komme yderligere indbetalinger på fordringen.Hensættelser 1/11 2011 345 265Årets konstaterede tab -315 0Årets hensættelser til dækning af tab 74 80Hensættelseskonto 31/10 2012 104 34516. Finansielle aktiver disponible for salgPosten består af børsnoterede virksomhedsobligationer, der måles til dagsværdien i form afbørskursen på balancedagen.17. Likvide beholdningerKontanter og bankindeståender 81.853 66.687Selskabet har uudnyttede trækningsrettigheder på 18.000 t.kr. (31/10 2011: 18.000 t.kr.)18. AktiekapitalÆndringer i aktiekapital:Aktiekapital 1/11 2006 35.383Kapitalforhøjelse medarbejderaktier i 2007/08 (B-aktier) 315Kapitalforhøjelse medarbejderaktier i 2009/10 (B-aktier) 65Aktiekapital 31/10 2012 35.763A-aktierne er ikke børsnoterede.B-aktierne er børsnoterede og har ret til forlods udbytte på 8 % af den pålydende værdii henhold til vedtægterne.Regnskab / 57


Notert.kr.Reservefor dagsværdireguleringerReserveaf finansiellefor sikrings-aktiver dispotransaktionernible for salg19. Andre reserverAndre reserver 1/11 2010 2 -440Overført til resultatopgørelsen efter skat vedrørende afvikledetransaktioner -2 382Dagsværdiregulering i 2010/11 0 24Andre reserver 31/10 2011 0 -34Overført til resultatopgørelsen efter skat vedrørende afviklede transaktioner 0 51Dagsværdiregulering i 2011/12 0 548Andre reserver 31/10 2012 0 565Afviklede sikringstransaktioner er indregnet i nettoomsætningen i resultatopgørelsen.Reserve for værdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien affinansielle aktiver, der er klassificeret som finansielle aktiver disponible for salg. Reserven opløses i takt med, at de pågældende finansielleaktiver afhændes eller udløber.58 / Regnskab


Notert.kr. 2011/12 2010/1120. Hensættelser til udskudt skatUdskudt skat 1/11 2011 4.648 4.448Årets udskudte skat indregnet i årets resultat -577 200Udskudt skat 31/10 2012 4.071 4.648Det hensatte beløb til udskudt skat vedrører:Kortfristede aktiver 418 522Immaterielle aktiver 2.262 2.366Materielle aktiver 1.479 1.760Langfristede forpligtelser -88 04.071 4.648Der er ved beregning af udskudt skat anvendt en skattesats på 25 %.21. Andre hensatte forpligtelserAndre hensatte forpligtelser 1/11 2011 569 550Tilgang i 2011/12 350 379Forbrug i 2011/12 -569 -360Tilbageført i 2011/12 0 0Andre hensatte forpligtelser 31/10 2012 350 569Andre hensatte forpligtelser består af garantiforpligtelser, der forventes forbrugt indenfor 1 år.Garantiforpligtelser vedrører solgte varer, der leveres med garanti, som varierer for de forskel ligeproduktgrupper. Forpligtelserne er opgjort på baggrund af tidligere års erfaringer.22. SelskabsskatSaldo 1/11 2011 6.696 3.952Betalt selskabsskat vedrørende tidligere år -9.077 -4.859-2.381 -907Aktuel skat 11.055 9.185Betalt acontoskat vedrørende 2011/12 -1.552 -1.582Saldo 31/10 2012 7.122 6.696Regnskab / 59


Notert.kr. 2011/12 2010/1123. Finansielle risiciSpecifikation af finansielle aktiver og forpligtelserFinansielle aktiver disponible for salg (værdipapirer), der måles til dagsværdi(noterede priser, niveau 1) 10.599 21.786Tilgodehavender 46.985 45.27657.584 67.062Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 32.586 36.083Selskabet er som følge af sin drift og investeringer eksponeret over for en række finansielle risici, herunder markedsrisici (valuta- ogrenterisici) og kreditrisici.Selskabets likviditetsreserve består af likvide beholdninger, obligationsbeholdning og uudnyttede kreditfaciliteter.Det er Roblons politik at operere med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår i forbindelse med kommercielleforhold. Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici.Selskabets beholdning af obligationer er nedbragt i 2011/12. Udover dette er der ingen væsentlige ændringer i selskabets risikoeksponeringeller risikostyring sammenholdt med 2010/11.ValutarisiciSelskabets valutarisici afdækkes primært ved at afpasse indbetalinger og udbetalinger i samme valuta. Valutakursudsving i enkeltvalutaervurderes at påvirke selskabets resultat og egenkapital i ubetydeligt omfang.Selskabets valutapositioner pr. 31. oktober 2012 opgjort i danske kroner:Tilgodehavender/Gældsfor- Netto-Valuta likvider pligtelser positionEUR 48.443 -6.442 42.001USD 4.232 -434 3.798GBP 1.868 -103 1.765Andre -3 -354.543 -6.982 47.561Selskabets valutapositioner pr. 31/10 2011 opgjort i danske kroner:Tilgodehavender/Gældsfor- Netto-Valuta likvider pligtelser positionEUR 47.243 -8.142 39.101USD 4.118 -811 3.307GBP 925 -48 877Andre 0 -17 -1752.286 -9.018 43.26860 / Regnskab


Notert.kr.23. Finansielle risici (fortsat)Selskabets tilgodehavender fra salg og leverandørgæld forfalder normalt senest 3 måneder efter levering.Renterisici:Selskabet har gennem årene opbygget et likviditetsoverskud og har ikke været afhængig af fremmedfinansiering.Overskudslikviditeten er placeret i banker og danske virksomhedsobligationer. Obligationerne er i EUR med en varighedpå 4,38 %, der er anvendt som grundlag for nedenstående beregning af rentens indvirkning på egenkapitalen.En stigning i markedsrenten på et procentpoint p.a. i forhold til balancedagens renteniveau vil have en negativ indvirkning på0,5 mio.kr. før skat på selskabets egenkapital relateret til kurstab på obligationsbeholdningen (2010/11: 1,2 mio.kr.).Likviditetsrisici:Selskabet har ikke nogen væsentlig kreditrisiko, idet der er en stor overskudslikviditet. Selskabets aktiver er ikke belånt, og der eringen gæld.Kreditrisici:Den primære kreditrisiko i selskabet er relateret til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Selskabet har ikke væsentligerisici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle størrekunder og samarbejdspartnere kreditvurderes. Tilgodehavender er delvis kreditforsikret og en betydelig del af selskabets tilgodehavenderer sikret ved alternativ sikkerhedsstillelse.Historisk set har selskabet haft relativt små tab på debitorer, og risikoen for væsentlige tab på de samlede tilgodehavender vurderesat være begrænset. Der henvises i øvrigt til note 15, Tilgodehavender fra salg.Regnskab / 61


Notert.kr.23. Finansielle risici (fortsat)Overforfaldne ikke nedskrevne tilgodehavender fordeler sig således:31.10.12 31.10.11Overforfaldne med op til en måned 5.229 9.120Overforfaldne mellem en og tre måneder 1.130 1.753Overforfaldne mellem tre og seks måneder 886 480Overforfaldne over 6 måneder 489 5367.734 11.889Den maksimale kreditrisiko knyttet til tilgodehavender svarer til deres regnskabsmæssige værdi.Optimering af kapitalstruktur:Ledelsen vurderer løbende, om selskabets kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser.Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet økonomisk vækst og samtidig maksimerer afkastettil selskabets interessenter. Selskabets overordnede strategi er uændret i forhold til sidste år.Selskabets kapitalstruktur består af finansielle aktiver disponible for salg, likvide midler og egenkapital, herunder aktiekapital, andrereserver samt overført resultat.Selskabet har en stor egenkapital og et godt kapitalberedskab, som anses for at være en væsentlig styrke af hensyn til eventuellefremtidige aktivitetsudvidelser. Med den nuværende ejerstruktur har selskabet ingen umiddelbare planer om at foreslå sammenlægningaf de to aktieklasser, hvilket må anses for at være en hindring for at hente kapital på børsen. Dette forhold bevirker, at der erbehov for et større kapitalberedskab end normalt.24. Eventualforpligtelser:Til sikkerhed for modtagne forudbetalinger er der afgivet bankgarantier for 1,9 mio. kr.62 / Regnskab


Notert.kr.25. Nærtstående parterNærtstående parter med kontrolES Holding Frederikshavn ApS, Bøgevej 11, 8370 Hadsten, ejer A-aktierne i Roblon A/S og har den bestemmendeindflydelse i selskabet.Der henvises til note 7 vedrørende vederlag til ledelsesmedlemmer.Der har ikke været transaktioner med nærtstående parter.26. AktionærforholdRoblon A/S har registreret følgende aktionærer med mere end 5 % af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:Ejerandel % Stemmeandel %2011 2012 2011 2012ES Holding Frederikshavn ApS,Bøgevej 11, 8370 Hadsten 25,1 25,1 68,8 68,8FMS InvesteringsRådgivning A/SØstergade 27b, 7400 Herning 6,6 11,8 2,8 4,9Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød 6,4 2,7Danske Bank KoncernenHolmens Kanal 2-12, 1092 København K 5,6 2,3Roblon A/S indgår i koncernregnskabet for ES Holding Frederikshavn ApS.27. Begivenheder efter balancedagenDer er efter balancedagen ikke indtrådt væsentlige begivenheder af betydning for årsrapporten.28. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelseBestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde den 10. januar 2013 godkendt nærværende årsrapport til offentliggørelse.Årsrapporten forelægges Roblon A/S aktionærer til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 25. februar 2013.Regnskab / 63


Noter29. Anvendt regnskabspraksisÅrsregnskabet for 2011/12 for Roblon A/S aflægges i overensstemmelsemed International Financial Reporting Standards somgodkendt af EU og danske oplysningskrav til årsregnskaber forregnskabsklasse D (børsnoteret virksomhed), jf. IFRS-bekendtgørelsenudstedt i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabet opfyldertillige International Financial Reporting Standards (IFRS)udstedt af International Accounting Standards Board (IASB).Årsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK) afrundet til nærmeste1.000 DKK.Årsregnskabet aflægges på basis af historiske kostpriser, bortsetfra finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, der ved førsteindregning måles til dagsværdi, jf. nedenfor.Selskabet har tidligere givet oplysninger på to driftssegmenter.Grundet organisatoriske ændringer til én samlet organisationopererer selskabet nu kun med ét driftssegment. Der er derforikke givet oplysninger om indtjening og omsætning på to driftssegmenteri år, ligesom der ikke er medtaget sidste års sammenligningstalfor daværende driftssegmenter. Ændringen i oplysningom segmenter er begrundet i, at ledelsen nu gennemgårdriftsresultater samlet for hele organisationen, når der træffesbeslutning om allokering af ressourcer.Omregning af fremmed valutaTransaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregningtil transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellemtransaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnesi resultatopgørelsen som finansielle poster.Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmedvaluta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellembalancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendetseller gældens opståen eller indregning i senesteårsregnskab, indregnes i resultatopgørelsen under finansielleindtægter og omkostninger.ResultatopgørelsenNettoomsætningNettoomsætning ved salg af handelsvarer og fremstillede varerindregnes i resultatet, når levering og risikoovergang til køberhar fundet sted.Omkostninger til råvarer og hjælpematerialerOmkostningerne består af råvarer og hjælpematerialer, der erbenyttet i produktionsprocessen til fremstilling for at opnå omsætningen.Generelt om indregning og målingAktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidigeøkonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdikan måles pålideligt.Andre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostninger består af omkostninger i forbindelsemed produktion, salg, indkøb og udvikling samt omkostningeri forbindelse med administration af virksomheden.Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge afen tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse,og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragåselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet forhver enkelt regnskabspost nedenfor.Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab ogrisici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som beellerafkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes,herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiverog forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseretkostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt forat opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivningerog hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrederegnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har væretindregnet i resultatopgørelsen.PersonaleomkostningerPersonaleomkostninger består af omkostninger til produktionspersonalesamt salg, indkøb, udvikling og administration.Finansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægterog -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og-tab på værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta samttillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.Vedhængende renter ved køb og salg indregnes som renter.SkatÅrets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudtskat, indregnes i resultatet med den del, der kan henførestil årets resultat, og i anden totalindkomst med den del, derkan henføres til posteringer i anden totalindkomst.Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagengældende skattesatser og –regler.Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle64 / Regnskab


Noter29. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber iforhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling medrefusion vedrørende skattemæssige underskud).Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket restværdien.Afskrivninger er beregnet lineært over forventet brugstid,der er fastsat således:BalancenImmaterielle aktiverImmaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumuleredeaf- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremtdenne er lavere.BygningerVæsentlige bygningsændringerProduktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 25 år5 år3-10 år3-5 årUdviklingsprojekter omfatter omkostninger og gager, der direkteog indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.Eventuelle renteomkostninger på lån til finansiering af udviklingsprojekterindregnes i kostprisen, hvis de vedrører udviklingsperioden.Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare,hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer oget potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomhedenkan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille,markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielleaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og derer tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kandække udviklingsomkostningerne og øvrige faste omkostninger.Den del af selskabets udviklingsomkostninger, der ikke opfylderovenfor nævnte kriterier for aktivering indregnes i resultatopgørelseni det år, de afholdes.Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært efter færdiggørelsenaf udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiskebrugstid. Afskrivningsperioden er for de aktiverede projekterfastsat til 5 år.Erhvervede patenter afskrives over patenternes løbetid.Udviklingsprojekter under udførelse testes årligt for værdiforringelse.Materielle aktiverGrunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andreanlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradragaf akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke pågrunde.Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direktetilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktiveter klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisendirekte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter,underleverandører og løn. Eventuelle renteomkostninger pålån til finansiering af fremstilling af materielle aktiver indregnesi kostprisen, hvis de vedrører fremstillingsperioden.Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøressom forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostningerog den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andredriftsindtægter og driftsomkostninger.Nedskrivning af immaterielle og materielle aktiverDen regnskabsmæssige værdi af langfristede immaterielle ogmaterielle aktiver vurderes løbende, mindst en gang årligt,for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Nåren sådan indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi.Genindvindingsværdien er det højeste af et aktivsdagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesomkostningereller kapitalværdien. Kapitalværdien beregnes som nutidsværdienaf forventede fremtidige pengestrømme fra aktivet eller depengestrømsfrembringende enheder, som aktivet er en del af.Udviklingsprojekter under udførelse testes årligt for værdiforringelseuanset om der er indikationer herpå.Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssigeværdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringendeenhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringendeenheds genindvindingsværdi.VarebeholdningerVarebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Ernettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives tildenne lavere værdi.Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprismed tillæg af hjemtagelsesomkostninger.Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstillingomfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkteløn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostningerindeholder indirekte materialer og løn samtvedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessenbenyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr.Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremtdenne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.Regnskab / 65


Noter29. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres somsalgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger,der afholdes for at effektuere salget, og fastsættesunder hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling iforventet salgspris.TilgodehavenderTilgodehavender omfatter tilgodehavender fra salg af varer ogtjenesteydelser samt andre tilgodehavender.Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi ogefterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarertil nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelseaf forventede tab. Nedskrivning foretages ved anvendelse af enhensættelseskonto.Finansielle aktiver disponible for salgFinansielle aktiver disponible for salg indregnet under kortfristedeaktiver omfatter børsnoterede obligationer.Finansielle aktiver disponible for salg måles ved første indregningtil dagsværdi på afregningsdagen tillagt henførbareomkostninger ved købet. Efterfølgende måles aktiverne tildagsværdi på balancedagen (svarende til børskursen), og ændringeri dagsværdien indregnes i anden totalindkomst. Når aktivernesælges eller afvikles, resultatføres de i anden totalindkomstpå handelsdatoen sammen med indregnede akkumulerededagsværdireguleringer.Andre hensatte forpligtelserHensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af enbegivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig ellerfaktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgivesøkonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.Udskudt skatUdskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetodeaf alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssigeværdier af aktiver og forpligtelser.Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, hvortil deforventes at blive anvendt ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.Udskudt skat måles på grundlag af de skattereglerog –satser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende,når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserindregnes i resultatet med den del, der kan henføres til resultatet,og i anden totalindkomst med den del, der kan henføres tilposteringer i anden totalindkomst.PengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metodemed udgangspunkt i resultatopgørelsens mellemresultat “Driftsresultat”.Pengestrømmene viser, hvorledes nedenstående 3aktiviteter har påvirket årets likviditet.Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter årets resultat reguleretfor ikke kontante driftsposter, årets ændringer i driftskapitalsamt betalt selskabsskat.Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømmefra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømmefra udbytte til aktionærerne samt køb og salg af egne kapitalandeleog tegning af medarbejderaktier.Likvider omfatter kontanter og bankindeståender.GældsforpligtelserKortfristede forpligtelser, som omfatter gæld til leverandørersamt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket normaltsvarer til nominel værdi.SelskabsskatAktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnesi balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst,reguleret for betalt acontoskat.Selskabet er sambeskattet med ES Holding Frederikshavn ApS.66 / Regnskab


Noter29. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)NøgletalNøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.Hoved- og nøgletal, der er angivet i oversigten er beregnet således:OverskudsgradDriftsresultat i procent af nettoomsætning.ROIC/afkast af gennemsnitliginvesteret kapitalDriftsresultat (EBIT) i procent af gennemsnitlig investeret kapital. I investeret kapital indgåregenkapital og selskabsskat med fradrag af likvider og obligationer.SoliditetsgradEgenkapital i procent af samlede aktiver, ultimo.Egenkapitalens forrentningResultat efter skat i procent af gennemsnitlig egenkapital.Resultat pr. 100 kr. aktieResultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier (ekskl. egne aktier).Pris pr. overskudskrone (PE)Børskursen i forhold til resultat pr. 100 kr. aktie.Payout ratioSamlet udbytteudbetaling i procent af ordinært resultat efter skat.Pengestrømme pr. 100 kr. aktiePengestrømme fra driftsaktivitet i forhold til gennemsnitligt antal aktier (ekskl. egne aktier).Aktiernes indre værdiEgenkapitalen i forhold til antal aktier ultimo (ekskl. egne aktier).Nøgletallene er korrigeret for kapitaludvidelser.Regnskab / 67


Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl asRoblon A/SNordhavnsvej 1PO Box 1209900 FrederikshavnDanmarkTlf.: +45 9620 3300Fax: +45 9620 3399info@roblon.comwww.roblon.comCVR-nr. DK 57 06 85 15

More magazines by this user
Similar magazines