11.07.2015 Views

KIROPRAKTORERNE I SPIL - Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL - Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KIROPRAKTORERNE I SPILDansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor Forening


Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL1. Fortsat fokus på forskning & uddannelseDansk Kiropraktor Forening ønsker at konsolidere den meget entydigeplacering af kiropraktikken som et evidens- og forskningsbaseretklinisk fagområde. Denne placering har vist sig at være, og vilfortsat være, en forudsætning for fagets udvikling.Endnu mere forskningDansk Kiropraktor Forening skal arbejde for at sikre fortsat forskninginden for det kiropraktiske område, bl.a. ved at understøtte og styrkede allerede eksisterende forskningsinstitutioner.Dansk Kiropraktor Forening skal iværksætte tiltag, som rekruttererflere kiropraktorer og klinikker til forsknings- og kvalitetsudviklinginden for det kiropraktiske område, herunder også til tværfaglige aktiviteter.Endnu mere efteruddannelseDeltagelsen i efteruddannelse skal øges, og der skal udvikles en modelfor obligatorisk efteruddannelse, som skal afprøves og evt. iværksættes.Forsknings- og uddannelsesmiljøerDansk Kiropraktor Forening vil medvirke til at bevare og udvikle detkiropraktiske miljø omkring Syddansk Universitet, Nordisk Institut forKiropraktik og Klinisk Biomekanik og Rygcenter Syddanmark.Foreningen vil derudover arbejde på at etablere forskningsmiljøerinden for det kiropraktiske område på andre, primært danske, universiteterend Syddansk Universitet, og vil også afsøge muligheden foreventuelt at etablere prægraduate uddannelsesmiljøer på andre universiteteri Danmark.FinansieringDer skal udarbejdes en langsigtet plan for Kiropraktorfondens fortsatteudvikling. Samtidig skal foreningen arbejde for, at også andre finansieringskilderbidrager til kiropraktiske forskningsaktiviteter.Synergi mellem forskning og klinikForskningens sammenhæng med den kliniske praksis skal vedligeholdesog udbygges, så synergieffekten mellem den kiropraktiske virkelighedog den ny viden bevares. Dansk Kiropraktor Forening skal understøtteaktiviteter, som har til formål at øge og udbygge samarbejdetmellem forskere og klinikker, og som tilsigter øget formidling af nyviden til klinikere.Side 6Dansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor Forening Side 6


Kiropraktorerne i spilKIROPRAKTORERNE I SPIL2. Synlig kvalitetDe danske kiropraktorklinikker skal fortsat specialisere sig og opbyggespidskompetencer, ligesom metodefriheden skal bevares. Menomverdenen skal vide sig sikker på, at kvaliteten af kiropraktorpraksiser høj og homogen.Kliniske retningslinjerDansk Kiropraktor Forening skal arrangere organisatoriske rammerog tilvejebringe ressourcer, som muliggør udarbejdelse af kliniskeretningslinjer i løbet af de næste fem år.Målet er, at der inden for mindst tre af kiropraktorernes virkeområderskal være udarbejdet kliniske retningslinjer, og inden for mindst treyderligere områder skal udarbejdelse være planlagt.Det afklares, hvordan de kliniske retningslinjer mest succesfuldt kanimplementeres i alle kiropraktorers praksis, og i perioden, hvor dekliniske retningslinjer udkommer, skal de fornødne tiltag i forholdhertil gennemføres.Retningslinjerne skal udvikles og implementeres i tæt kontakt mellemklinikere og forskere.Der skal gøres en særlig indsats for, at udgivelsen af kliniske retningslinjerog resultaterne af deres implementering synliggøres over forrelevante, eksterne aktører, ikke mindst regionerne og Sundhedsstyrelsen.KvalitetssikringKiropraktorerne skal fortsat deltage proaktivt i udviklingsarbejdetomkring Den Danske Kvalitetsmodel i primærpraksis. Der arbejdesfor, at Det Nationale Indikator Projekt (NIP)’s lænderygprojekt, NIP-Kiropraktik, videreudvikles med henblik på at involvere alle klinikker,men udbredes i første omgang til en større skare. Projektet og resultaternesynliggøres over for politiske beslutningstagere såvel som andresundhedsaktører.KvalitetserklæringDet skal beskrives, hvad en patient kan forvente ved et besøg i en hvilkensom helst kiropraktorklinik. Hver enkelt klinik kan efterfølgendeaktivt tilslutte sig denne beskrivelse og kan brande sig med, at klinikkenfølger disse kvalitetskrav.Dansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor Forening Side 7Side 7


Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL3. Mere samarbejde & kommunikationKiropraktorprofessionen skal ikke blot igangsætte tværfagligt samarbejde,men aktivt og tydeligt gå i front, hvor det er til gavn forborgerne, at kiropraktorkompetencer anvendes. Kiropraktorprofessionenmå anlægge en mere proaktiv profil og invitere til øget samarbejdemed andre organisationer i spørgsmål af fælles interessebåde i organisationspolitiske og rent faglige sammenhænge.Viden og netværkDer skal igangsættes en proces, så Dansk Kiropraktor Forening kanunderstøtte kiropraktorerne i at initiere og facilitere et øget lokaltsamarbejde med andre sundhedsaktører. Det kan indebære udviklingaf materialer, arrangementer, kurser og andre aktiviteter.Dansk Kiropraktor Forening skal via kiropraktorkredsforeningernearbejde for at etablere lokale erfaringsgrupper, hvor kiropraktorerlokalt kan støtte hinanden i at være opsøgende efter nye former forsamarbejde.Plan for øget samarbejdeDansk Kiropraktor Forening skal fremme praksistværfaglighed, sundhedscentremed kiropraktorer og klinikfællesskaber generelt.Dansk Kiropraktor Forening skal via øget dialog og samarbejde medandre fag- og sundhedsorganisationer understøtte øget tværfaglighed iklinikkerne, i lokalsamfundet, regionalt og nationalt. Foreningen skaligangsætte proaktive initiativer rettet mod sundhedsfaglige grupper,som kiropraktorer med fordel kan samarbejde mere med.ITDansk Kiropraktor Forening skal understøtte udvikling af ITsystemer,som fremmer tværfaglig og tværsektoriel kommunikation.Derudover skal der gøres en indsats for at fremme brugen af EdiFactmed det mål, at alle medlemmer bruger EdiFact i deres praksis.DokumentationDer skal tilvejebringes sundhedsøkonomiske analyser, som konkretbelyser, hvor og hvordan kiropraktorers kompetencer gør bedst nytte.Side 8Dansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor Forening Side 8


Kiropraktorerne i spilKIROPRAKTORERNE I SPIL4. Integration med det øvrige sundhedsvæsenDer er brug for afklaring af, hvor kiropraktorerne har noget at tilbyde,og hvor de aktivt kan byde ind. Dansk Kiropraktor Forening skalarbejde for at komme med, hvor vi allerede ved, at kiropraktorer kangøre mere nytte.Primærsektoren – kiropraktik til flereKiropraktorer skal spille en mere central rolle og være et mere naturligtvalg for flere patienter med problemer relateret til bevægeapparatet.Det kræver, at kiropraktorer integreres mere i primærsektoren, ogdet kræver, at samarbejdet med almen praksis udbygges.Dansk Kiropraktor Forening skal søge samarbejde med de praktiserendelæger om udvikling af en henvisningsplatform fra praktiserendelæge til kiropraktor. Dansk Kiropraktor Forening skal også iværksætteandre former for tiltag, fx af kommunikativ art, som fremmer øgetintegration i denne sektor.Flere hospitalskiropraktorerDansk Kiropraktor Forening skal arbejde for, at der ansættes flerekiropraktorer på hospitaler og på andre hospitaler end Sygehus Lillebælt.Forsøget med en specialuddannelse til hospitalskiropraktor i RegionSyddanmark skal formelt godkendes af Region Syddanmark og Sundhedsstyrelsen.Desuden skal flere kiropraktorer have afsluttet ellervære i gang med uddannelsesforløbet.Billeddiagnostikken yderligere konsolideretDansk Kiropraktor Forening arbejder fortsat aktivt for at videreudviklekiropraktorernes billeddiagnostiske kernekompetence. Konkret skaldette arbejde udmønte sig i, at følgende opnås:alle kiropraktorklinikker skal have ret til at henvise til udvidetbilleddiagnostisk udredning25 procent klinikker skal tilbyde ultralydsundersøgelser oghave gennemgået den formaliserede ultralydsuddannelse80 procent kiropraktorklinikker skal digitalt kunne udvekslebilleder fra røntgen-, ultralyd-, CT- og MR-undersøgelser viafx KirPACS.OpgavekatalogPræcist hvad kiropraktorer kan bidrage med inden for forebyggelsesopgaver(målrettet udvalgte fag, aldersgrupper m.v.), rehabilitering,tiltag ved arbejdsfastholdelse m.v. skal afklares og beskrives. Mindstfem initiativer fra dette katalog skal sættes i gang via samarbejde medfx kommunerne, regionerne, politikere osv.Dansk Dansk Kiropraktor Forening Side 9Side 9


Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL5. Klar identitetKiropraktorernes stærke brand skal udvikles og kvalitetssikres. Mender er også behov for at afklare kiropraktorernes identitet midt i entid med stor udvikling, hvor opgaveporteføljen udvides og grænsefladertil andre sundhedsgrupper udforskes.IdentitetDansk Kiropraktor Forening skal gennemføre et systematisk arbejde,som indkredser den nutidige kiropraktoridentitet. Det skal ske vedhjælp af undersøgelser af kiropraktorernes selvopfattelser, holdningerog handlinger samt viden om eksempelvis befolkningens opfattelser ogforventninger.BrandingPå baggrund af det afklarende identitetsarbejde udarbejdes en brandingstrategi,som har til formål at synliggøre og udvikle standen i henholdtil de øvrige strategier formuleret i dette målprogram.Strategien skal bruges til at guide professionens synliggørelsesinitiativeri klinikker, på organisationsniveau og i fremtidige visioner.Side 10Dansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor Forening Side 10


Dansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor Forening

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!