Skole-hjemsamarbejde i praksis - Social

sm.dk
  • No tags were found...

Skole-hjemsamarbejde i praksis - Social

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSISSkole-hjemsamtalerHusk• Overvej omgivelserne for samtalen• Overvej deltagernes placering• Enkelt sprog i indbydelsen• Vedlæg dagsorden i indbydelsen• Hvis eleven skal deltage, skal han/hun have enfunktion• Vær direkte i din retorik• Forklar, hvorfor du taler om det, du taler om• Inddrag elevplanen, så den giver mening forforældrene• Bestil tolk• Sæt ekstra tid af til tolkede samtaler- Pernille Hejmann, Abildgårdskolen i OdenseInterne kurser for lærere og SFO-pædagogerEn styrkelse af skole-hjemsamarbejdet kan medfordel tage udgangspunkt i en styrkelse af skolens/personalets kompetencer i forhold til at inddrage ogsamarbejde med nydanske forældre.”Forandringen i vores organisation kommer ikkeved kun at arbejde med den gruppe, der haranden etnisk baggrund end dansk. Vi er nødt til atlave et udviklingsarbejde, der skaber ændring ogrefleksion i den gruppe, der er bærere af kultureni organisationen, og det er lærerne.”- Pia Irene Petersen, Valhøj Skole i RødovreNogle skoler har gennemført kurser i fx interkulturelpædagogik for alle medarbejdere og kurseromkring anvendelse af anerkendende dialogmodellersom optakt til hjemmebesøg. Andre skolerhar lavet egentlige udviklingsforløb, hvor skolehjemvejlederentypisk er startet med at afdækkeskolens hidtidige praksis og personalets holdningertil skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre.Ved derefter at sætte skole-hjemsamarbejdet pådagsordenen på pædagogiske rådsmøder og lignende,har man i fællesskab fundet frem til, hvordanskolen mest hensigtsmæssigt kan ændre sin praksispå området.Der er også en del skoler, der har valgt at lade skolehjemvejlederengå ind som konsulent og ressourcepersonover for skolens lærerteams.Erfaringerne fra både kurser og udviklingsforløber positive. Lærere og pædagoger er blevet merebevidste om deres egen og skolens ofte noget indforståedeog traditionsbundne opfattelse af skole-hjemsamarbejde.Der er skabt ændringer i uhensigtsmæssigpraksis, og mange lærere har fået øjnene op forde nydanske forældres ressourcer.”Indsatsen har generelt rykket ved lærernes tilgangtil samarbejdet med de nydanske forældre.Man springer ikke længere så hurtigt til ’skældeud-funktionen’, men giver sig tid til at sætte sigind i familiernes baggrunde og bevæggrunde.”- Tine Rønnebæk-Pedersen, Herlev Byskole6

More magazines by this user
Similar magazines