It og læring i fagene - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

jeppe.bundsgaard.net

It og læring i fagene - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

6-byernes minikonference8. april 2010It og læring i fageneTak til Lisbet Kühn for ideer og inspirationLektor, ph.d. Jeppe BundsgaardDanmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet


Hvad gør et lærermiddel/etbeskrevet undervisningsforløb?●●●Formidler et indhold●●●På et niveauMed et fagsynI en form (billeder/tekst/lyd/aktiviteter osv.)Tilrettelægger●●Struktur i indholdI en progression (taxonomi)Organiserer●●●Lægger op til/skaber relationer mellem elever og lærerLægger op til processer i undervisningenUnderstøtter processer, samarbejde


”Traditionelt” lærebogssystem●●●●●●Alle spørgsmål er besvaret:➢➢➢Hvad skal jeg gøre nu?Hvad skal jeg vide og hvad skal eleverne vide?Hvad skal jeg få eleverne til at gøre (eller hvad fårsystemet eleverne til at gøre)?Indholdet er ”certificeret”Progressionen er sikretKontrol af elevernes forståelse er sikret (opgaver)Giver mig som lærer overblik og kontrol”Jeg kan være tryg”


Undervisningsforløb med it●Hvis man skal lave et forløb med integration afit så må man overveje➢➢➢➢Hvilke kompetencer er det målet at eleverneudvikler undervejs i forløbet?Hvilke faglige færdigheder, hvilken viden, hvilkeforståelser, hvilke holdninger udgøreskompetencerne af?Hvilken situation og hvilke typer aktiviteter kanbidrage til at elevene udvikler denne viden,færdighed osv.?Hvordan oplever eleverne at aktiviteterne ermeningsfulde?


Et eksempelAutentisk kommunikation


Skrivning i kommunikativesammenhænge Breve til og fra bedsteforældre 3. a skal skrive et brev til en af deresbedsteforældre eller forældre. En del går i gang med krum hals. Men nogle sidder meget hurtigt og kigger ud iluften. Peter siger: ”Jeg ved ikke hvad jeg skalskrive!”.


Peter har fat i den lange ende For uden en reel kommunikationssituation, så erdet meget ofte umuligt at finde på noget at skriveom. Peters lærer må altså skabe en ramme omproduktionen af tekst.


Forfra●●●●3. a arbejder med samfundskendskab➢➢For at udvikle en dybere forståelse af det samfund delever iog derigennem blive i stand til at deltage i dedemokratiske beslutningsprocesser og til at bidrage tildette samfund.De skal finde ud af hvilke jobs der skal varetages.Efter en fælles brainstorm har de skrevet noglealmindelige jobs op på tavlen.Men læreren siger at der er mange flere. Derfor foreslårhun at eleverne skriver emails til deres bedsteforældreog spørger dem hvilke jobs de har haft gennem tiden.


Skrivning med mål●●Peter skriver på livet løs til alle sine bedsteforældre. To dagesenere åbner eleverne deres e-mailbokse og går i gang medat læse.Læreren deler tavlen op i fire kategorier:Laver tingog madSælgerHolder styrpå ting ogmenneskerPasser påogunderviser


Læsning med mål●●Nu skal eleverne sige hvilke jobs de har oghvilke kategorier de findes inden for.De læser deres tekster igen – denne gang skalde finde og kategorisere information


Hvorfor er det smart? Skrivning med mål Læsning med mål Fokus i læsningen Abstraktion - generalisering Funktionel skrivning og læsning Autentiske situationer


Hjemmeside i det små●●●●●Læreren tager et digitalfoto af tavlen efter timenog skriver oversigten rent derhjemme.Hun lægger oversigten på hjemmesiden.Næste dag skriver eleverne en kort tekst påhver deres side på hjemmesiden.De skriver bl.a. hvad de gerne vil være når debliver store.Læreren sætter en gæstebog ind på hver afelevernes sider.


Kommunikationen fortsætter●●Tredje dag sender eleverne endnu en e-mail tilbedsteforældrene og forældrene. Med tak forsvaret og en link til klassens hjemmeside.Der går et par dage og elevernes gæstebøgerbugner efterhånden af kommentarer forforældre og bedsteforældre.


Hvorfor er det smart?●●●Skrive til interesserede modtagereGenren gives af den autentiske situationJeg skriver for at kommunikere – ikke for atblive rettet.


Dette undervisningsforløb med it●●●●Hvilke kompetencer er det målet at eleverne udvikler undervejs iforløbet?➢Kommunikative kompetencer, demokratisk kompetence(samfundskundskab)Hvilke faglige færdigheder, hvilken viden, hvilke forståelser, hvilkeholdninger udgøres kompetencerne af?➢At skrive til en modtager, faglig læsning, viden om samfundetssammenhænge, samfundsforståelse, jeg skal ville bidrage tilsamfundsproduktionen, jeg skal ville vælge et område at bidrage påHvilken situation og hvilke typer aktiviteter kan bidrage til at eleveneudvikler denne viden, færdighed osv.?➢Situationer hvor de får konkrete erfaringer med forskellige typer jobs.Situationer hvor de kan forholde det de arbejder med i undervisningen tilderes egen fremtid.Hvordan oplever eleverne at aktiviteterne er meningsfulde?➢De kommunikerer med personer der betyder noget for dem. De opleverat deres egne overvejelser betyder noget.


Digitale læremidler


Der er mange slagsdigitale læremidler●●●●●●●TræningsprogrammerInteraktive undervisningsprogrammerVidensplatformeSkalprogrammerSamarbejdsplatformePraksisstilladserende interaktive platformeLæringsspil/rollespil


Træningsprogrammer


Træningsprogrammer●●●Hop om bord computerspilletMingovilleDele af Dansklandskabet


Hop om bord computerspillet


Hop om bord●●●Hvad er forbogstavet i dette ord?➢Spand, båd, hus osv.Evaluering➢Hvor er du dygtig, det var godt, flot!, det varrigtigt… nej, det var ikke rigtigt, prøv igen,forkert!”Spil spillet”:➢Prøv alle fire, og svaret er: Hvor er du dygtig!


Behavioristisk læringsteori●●●Operant betingning➢➢Rigtig handling belønnes, forkert handling straffesEn læringsproces der uomtvisteligt virkerTilrettelæggelse➢➢➢Det faglige stof skal kunne ordnes i sekvenser af stof som kanformidlesAfbrudt af kontrolspørgsmål som kan belønnesMålet er at eleverne kan undervise sig selvProblemer➢➢Den lærende responderer som en marionetDen lærende lærer ikke at agere og reflektere, men at reagere oggætte


Hvad læres i Hop om bord?●●●●●Lærer eleven hvordan man finder indlyden i et ord?Lærer eleven at stave?Lærer eleven at de elever som kan alting i forvejen,er gode, og dem som ikke kan er forkerteLærer eleven at skrivning handler om atkommunikere?Lærer eleven at det er vigtigt at engagere sig?


Problemer med Hop om bord●●●●Eleven der ikke kan, lærer noget om egenuduelighedEleven der kan, begynder at kede sigEleven lærer at der findes rigtigt og forkertEleven lærer at sprog skal være korrekt –ikke at det handler om at kommunikere


Edutainment som ikke erbehavioristisk


Stjerneløb med computer i 0.kl.●●På et udleveret papir til hver gruppe står enbesked.Eleverne skriver sedlen af og får den læst opmed adgang for alle fx.➢Løb ud til flagstangen og find papkassen.


Stjerneløb fortsat●●●●Ved flagstangen finder de et stykke agurk. Sammenmed agurken ligger endnu en seddelosv. til eleverne har samlet til en lækker frokost.De to i gruppen hjælpes ad med at sige og skrivebogstaverne, så de både bliver set, hørt, talt ogskrevet.Og de får erfaring med samarbejde


Interaktiveundervisningsprogrammer


Udforskende programmerNetLogo●●●●Med NetLogo kanalverdens processersimuleresEleverne kan ændrepå faktorer og sekonsekvenserneFx Klimaforandringerccl.northwestern.edu/netlogo


Udforskende programmerGeogebra●●Geogebra er etdynamisk matematiksoftwaresom foreneraritmetik, geometri,algebra ogInfinitesimalregning.Med GeoGebra kanmatematiske udtryk ogformler afbildes ogafprøves


Konstruktivistisk læringsteori●●●●Eleverne skal selv konstruere deres forståelse af etfænomen.➢➢De skal udfordres og gives input som de selv kanagere medIndholdet er forståelse af viden og færdigheder tilhåndteringLæremidlet udfordrerEleverne er de aktive – læreren vejlederElev-computer-organisering


Vidensplatforme


Vidensplatforme●●●●●●●DanskeDyr.dkFrilaesning.dkAbc.dkWikipedia.dk og andre leksikaInfoguide.dkNielsen Litteratur InformationOsv.


Læringssyn●●Svagt specificeret (og derfor næsten ikke etlæremiddel).Kan både bruges til➢➢➢➢➢InformationssamlingProjektarbejdeLærerstyret hhv. elevstyretStolebundet hhv. interaktivtOsv.


Skalprogrammer


Skalprogrammer●●Tekstbehandling, PræsentationsprogrammerAudacity, Photo Story, tegneprogrammer etc.● CD-Ord 4➢➢Hjælpemiddel til svage elever (fx ordblinde)Karin Levinsens undersøgelser i Rødovre viserat det også kan bruges til retskrivning og somkreative indspark til skriveprocessen


Læringsteori●●●Svagt defineret➢og derfor først et læremiddel når det anvendessom sådan i klassenRedskab i mange typer processer➢ganske som blyanten og kladdehæftetElevstyret➢men hvis læreren underviser i brugen afprogrammet bliver det… lærerstyret.


Skalprogrammer og vidensplatforme isamarbejde og projektarbejde●●●Et eksempel: Projektarbejde i 2. klasseRammer:➢➢➢Hvad er et projektarbejdeÆldre elever fortæller om projektarbejdeOplæg om faglig læsning ved læsevejlederEleverne skal udvikle deres læsestrategierog kende til hvilke strategier, man benytter iforbindelse med faglig læsning.


Finde viden●●●Inspiration: Faglig læsning i bøger efter egetvalg➢➢➢inspirationsudstilling på biblioteket med fagbøgerDanskeDyr.dkFrilaesning.dkOveremnet præsenteres➢brainstorm, ”det ved vi”, valg af underemne,probemformuleringInformationssøgning➢i udvalgte sider på nettet og i faglitteratur


Fagbognettet●●Eleverne fremlæggerderes arbejde ved atskrive en fagbognettet.Bogen skal formidle➢➢den viden elevernehar fået om deresemne, ogder skal sættes flottebilleder ind der kanillustrere det deskriver om.www.bundsgaard.net/2ab.


Fremlæggelse●●Elevernes bøger vises på det interaktivewhiteboard➢eleverne vælger noget vigtig ny viden ud, som devil fortælle deres klassekammerater om.Til sidst går eleverne på opdagelse ihinandens fagbøger.


Læringsteori●●●●●Indholdet er➢viden og de kompetencer som udvikles gennem at finde, udvælge,bearbejde og præsentere videnElevrolle➢➢➢Aktivt søgende, formidlendeEleverne arbejder sammen og diskutererElever bliver eksperter – som ved noget de andre kan lære afLæreren➢VejlederRummet organiseres som et arbejdsværelseComputeren er et redskab på mange forskellige måder


Andrepræsentationsformer


Video og billede●●Et besøg ved et vandhulEleverne tager video/billeder af dyr i vandet,dyr i luften, dyr på jorden➢Fx fordelt på forhånd så hver gruppe har en af detre opgaver


Produkter - eksempler●●●Videoen klippes med Windows Movie MakerBillederne sættes ind i Word eller powerpointtil en billedhistorieDer sættes lyd til billederne med Audacity ellerWindows Lydoptager – kan lægges ind ipowerpointen


Eller: En troldehistorie●●●Eleverne laver troldeSætter dem op i tableauerTager billeder og skriver/indtaler tekster


Fremvisning●●●Produkterne vises på computeren med headsets, såeleverne kan gå rundt til hinanden og se og høre oggrineUdvalgte produkter vises tilforældremødet/klassefesten – og mulighed for at gårundt og se dem alle i computerrummetProdukterne kan lægges på nettet sammen med engæstebog


Andre ideer til foto/video●Eleverne tager et eller flere fotos/videoer medeget eller skolens kamera/mobil:➢➢➢➢➢➢> det bedste sted hjemme hos mig selv> eller mit værelse> eller det farligste sted på min skolevej> eller mit kæledyr> mit bedste legetøj> min familie


Teknik●Vado Mobiltelefon Webcam


Tegneserier


Computer Support forCollaborative Learning


Samarbejdsplatform: Dynamitbogen●●●●Elever arbejder sammen om at skabedynamiske lærebøger til hinandenpå internettetpå tværs af skoler, klasser og årgange.


Dynamitbogen●Væsentligste begrundelse➢Kommunikationssituationen er autentisk●●●At skrive til konkrete modtagereDe sociale relationer indgår som integreret del afprojektetDer er klare faglige mål som kan nås i denfunktionelle sammenhæng


I forløbet indgår●●●●●Overvejelser over modtagergruppensforudsætninger og interesserValg af genre og tiltaleform.Informationssøgning og fokusering ogproblemformuleringSkrivning og gensidig responsgivningLøbende publicering og opbygning afhypertekststrukturen.


PraksisStilladserendeinteraktiv platform


At arbejde som...●●●●●JournalisterRådgivende ingeniørerKriminalefterforskereKommunikationsrådgivereFilmskabere


Hvorfor? Tankerammer!●●●●Fællesskaberne udvikler tankerammer:➢➢➢Forskellige måder at vide noget,beslutte hvad der er værd at vide noget om,og at tilføje til den fælles fond af viden og forståelsei fællesskabetTankerammer er praksiskompetencerFaglige kompetencer læres gennem➢autentisk arbejdeMeningsfuldt!


Men, men, men...●●●●Faglighed➢Drukner let i produktmåletKaos➢Lærerens tid går med organiseringAt få alle med➢De svage og de dovne dukker sigStruktur på arbejdet➢Hvad skal jeg nu gøre?


Praksis-Stilladserende InteraktivPlatform●●●Stilladserer➢➢➢Organiserer samarbejdeStrukturerer processenStiller relevante redskaber til rådighed fordeltagerneGør praksisfællesskabet relevant for skolen vedat➢➢Fokusere på de aspekter af praksisfællesskabetsom aktualiserer relevante kompetencerUnderstøtte udviklingen af faglige kompetencerReducerer kompleksiteten i praksis


Ekstra Bladet Redaktionen●●●Elever producerer avis onlineAvisen trykkes i 1000 eksemplarerGratis


Elevernes arbejde struktureresFaser fraprofil over planlægning, research, foto,fokus ogskrivning tilLayout og Deadline


Kaos håndteresooooOrganisering af arbejdetfra start til slut•Eleverne opretterartikler …•fordeler opgaver …•sætter deadlines …Eleverne ved hvad deskalLæreren har overblikketLæreren kan sætte indhvor der er behov.


Future City●●●Future City er i problemer➢➢Bruger for meget energi fra kulkraftværker, forurener åer ogsøer, har mest tung industri osv.Arbejdsløshed, dårlige skoler etc.Eleverne er rådgivende ingeniører.Mål: At præsentere den bedste plan for Future City.


Læringssyn●●●●Det faglige indhold➢➢bliver vigtigt at lære i praksis– og læres gennem praksisAutentisk kommunikation er➢motiverendeEleverne er➢engagerede og samarbejder om autentiskeudfordringerLæreren er➢Deltager i praksis og faglig vejleder


Og så var der det der med fagligheden…●●●●Udfordringen for læreren:At få faglige aspekter af arbejdet tematiseretnår der er behov for det.At kunne gennemskue hvad der er faglighed iAt kende alle de faglige aspekter


Faglige loops i projektarbejdeKarsten Schnack 2000Interaktive assistenter


Faglighed: Interaktive assistenter●●Tager udgangspunkt ien konkret opgavesom eleven harLeder eleven gennemarbejdsgangen ellererkendelsen●●Computeren strukturerer – eleven tænkerComputeren sidder ikke med alle svarene – deer ikke ”multiple choice”


Interaktive assistenter II●●●Computeren stiller noglegennemtænkte spørgsmål,så eleven tænker videreComputeren integrererelevens respons i denvidere procesPræsenterer fagligebegreber og metoderundervejs – integreret●Se også www.it-didaktik.dk


Interaktive assistenter: Læringsteori●●●Situeret, konstruktivistiskDet kan lade sig gøre at beskrive mereformelt hvad der skal til for at kunne udføreen given opgaveDer er noget som bedst læres i struktureredeforløb


RollespilHurtigt


”Velkommen på forsiden”Et dilemmaspil●●●●Et spil om at skabe➢den bedste forsideSom at være der selv➢➢➢JournalistFotografRedaktør2 lektionerGod indledning til Redaktionen


Velkommen på forsiden…●●●●Eleverne kan udvikle➢mere kritisk sans over for avisernes nyhederLærer om➢presseetikLærer om➢journalisters, fotografers og redaktørers roller(deres tankerammer)Eleverne diskuterer på baggrund af forskelligviden – har behov for hinandens viden


Rollespil: Drabssag Melved


Rollespilo Konfrontationo Spillet om magteno Drabssag Melvedo Velkommen på forsiden


Læringsteori●●●●●Indholdet er i praksis➢➢kompetencer i diskussion, refleksion, præsentation osv.kompetencer mere end videnSpillene aktiverer eleverne➢provokerer til diskussioner og overvejelserLæreren er➢organisator og vejlederEleverne➢arbejder sammen med hinanden og mod hinandenRummet er som➢en moderne kontor-arbejdsplads


Tak for nuTak til Lisbet Kühn for ideer og inspirationwww.jeppe.bundsgaard.netjebu@dpu.dkSpørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines