Elprisstatistik juli 2007 - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Elprisstatistik juli 2007 - Energitilsynet

ENERGITILSYNETElprisstatistik juli 2007Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 2007. Som følgeaf ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar2007 ikke umiddelbart sammenlignes med elprisstatistikker opgjort før 1.januar 2007.Elprisstatistikken blev før 1. januar 2007 baseret på 11 elselskabers priser.Efter 1. januar 2007 baseres elprisstatistikken på en totaltælling hver 1. januarog derefter en månedlig fremskrivning af 34 elselskabers priser.Elprisstatistikken juli 2007 indeholder rekonstruerede elpriser for alle månederi 2006.Elprisstatistikken for juli 2007 er en opgørelse for perioden januar 2006 tiljuli 2007 og viser elprisen fordelt på kundetyper. Kundetyperne er henholdsvishusholdninger med et årsforbrug på 4.000 kWh, små virksomhedermed et årsforbrug på 100.000 kWh samt store virksomheder med et årsforbrugpå 50 GWh (svarende til 50 mio. kWh).28-08-2007ENR4/0706-0300-0008/CJUENERGITILSYNETsekretariatsbetjenes afKONKURRENCESTYRELSENCenter for EnergiElprisenElprisen kan dekomponeres i en lang række poster for både husholdninger,små virksomheder og store virksomheder. Især for husholdninger kan enstor del af prisen henføres til moms og afgifter. I juli måned 2007 var elprisentil husholdninger 179,4 øre/kWh mens den for små og store virksomhedervar henholdsvis 71,8 og 50,3 øre/kWh, jf. tabel 1.


2/7Tabel 1. Elprisen juli 2007Pris i øre/kWhvirksom-SmåhederHusholdningerStore virksomhederNet-abonnement 14,2 3,8 0,1Nettarif 32,9 30,5 23,1Heraf til distribution 12,6 10,3 2,9Heraf regional transmission 0,6 0,6 0,5Heraf PSO 14,2 14,2 14,2Heraf net- og systemtarif 5,5 5,5 5,5Samlet netbetaling 47,1 34,3 23,2Ren elpris-abonnement 2,2 0,1 0Ren elpris 27,7 27,7 19,7Samlet elpris uden moms og afgifter76,9 62,1 42,9Moms og afgifter102,5 9,7 7,3Heraf CO2-afgift 9,0 8,7 6,3Heraf elafgift 53,0 0 0Heraf eldistributionsbidrag 4,0 1,0 1,0Heraf elsparebidrag 0,6 0 0Heraf moms 35,9 0 0Samlet elpris med moms og afgifter179,4 71,8 50,3Note: Forbrugerstørrelserne er 4.000 kWh for husholdninger, 100.000 kWh for små virksomheder og50 GWh for store virksomheder. Det er forudsat, at husholdninger og små virksomheder køber forsyningspligtigel mens store virksomheder køber Nord Pools spotprodukt.Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 34 elselskaber på Elpristavlen.Bagerst i statistikken findes en ordforklaring indeholdende en beskrivelse afhver af elprisens elementer. En uddybende metodebeskrivelse for elprisstatistikkenkan findes på Energitilsynets hjemmeside.Udvikling i elprisenDen rene elpris for husholdningskunder steg med knapt 1,5 øre/kWh fra 2.kvartal 2007 til 3. kvartal 2007, jf. figur 1. Den rene elpris for husholdningskunderog små virksomheder er baseret på den elpris som kendes fraforsyningspligt. Der er tale om et kvartalsprodukt, hvor prisen ligger fast foret kvartal ad gangen.


3/7Figur 1. Udvikling i elprisen for husholdningskunderøre/kWh100øre/kWh100808060604040202000juljunmajaprmarfebjan-07decnovoktsepaugjuljunmajaprmarfebjan-06Ren elpris Nettarif Samlet elpris uden afgifter og momsNote: Forbrugerstørrelserne er 4.000 kWh for husholdninger. Det er forudsat, at husholdninger køberforsyningspligtig el.Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 34 elselskaber på Elpristavlen.Nettariffen for husholdningskunder faldt fra 2. kvartal 2007 til 3. kvartal2007 med godt 0,5 øre/kWh som følge af en faldende PSO-afgift. Energinet.dkændrer kvartalsvis PSO-afgiften. I perioder med høje priser på el opkrævesen lav PSO-tarif. Det skyldes, at miljøvenlig el behøver et mindretilskud for at være rentabelt i perioder med høje priser på el. Omvendt opkrævesen høj PSO-tarif i perioder med lave priser på el som følge af, atmiljøvenlig el i disse perioder har brug for et større tilskud for at være rentabelt.Den samlede elpris uden moms og afgifter – der udgøres af summen af netbetaling,net-abonnement, ren elpris og ren elpris-abonnement – steg forhusholdninger med knapt 1 øre/kWh fra 2. kvartal 2007 til 3. kvartal 2007.Den rene elpris for små virksomheder steg tilsvarende husholdningskundersrene elpris med ca. 1,5 øre/kWh, mens PSO-tariffen faldt med godt 0,5øre/kWh. Det indebar en stigning i den samlede elpris for små virksomhederpå knapt 1 øre/kWh, jf. figur 2.


6/7OrdforklaringNet-abonnementNet-abonnementsbetaling udgøres af en fast betaling til netselskaberne, der transportererel.Abonnementet er en fast beløbsstørrelse pr. kunde og falder derfor med forbrugetaf kWh. Af denne grund betaler virksomheder mindre i abonnement målt pr. kWhend husholdninger.NetbetalingNetbetaling omfatter transport af el og består af omkostninger til transmission afel på det overordnede elnet og udlandsforbindelserne (Energinet.dk) samt betalingfor distribution gennem det nedre elnet – henholdsvis regional transmission og distribution.Distributionsbetalingen afhænger af det spændingsniveau, hvorpå enforbruger er tilkoblet nettet. Husholdninger er koblet til lavspændingsnettet ogskal derfor betale for brug af såvel høj- mellem- og lavspændingsnettet. I modsætningtil husholdninger er virksomheder koblet direkte til mellemspændingsnettetog ikke lavspændingsnettet, og skal derfor kun betale for brug af mellem- og højspændingsnettet.Virksomheder betaler som følge heraf en lavere distributionstarifend husholdninger.Systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningenskvalitet. PSO-tariffen dækker primært pristillæg til vedvarende energi og decentraleværker samt forskningsmidler og administration af disse.Ren elpris-abonnementRen elpris-abonnement indeholder en fast betaling til de udgifter, elhandlere hartil kundeadministration.Abonnementet er en fast beløbsstørrelse pr. kunde og falder derfor med forbrugetaf kWh. Af denne grund betaler virksomheder mindre i abonnement målt pr. kWhend husholdninger.Ren elprisDen rene elpris for husholdninger og små virksomheder er baseret på den elpris,som kendes fra forsyningspligt. Der er tale om et kvartalsprodukt, hvor prisen liggerfast for et kvartal ad gangen. Energitilsynet priskontrollerer produktet kvartalsvist,når selskaberne indberetter deres priser.Prisen på kvartalsproduktet fastlægges af Energitilsynet umiddelbart op til et månedsskifte(et gennemsnit af de sidste 20 dage) og udtrykker den elpris, der forventesat være gældende i det efterfølgende kvartal.For store kunder med et årsforbrug på 50 GWh haves umiddelbart ikke energipriser.Derfor benyttes elbørsen Nord Pool som kilde til en sådan opgørelse. Efterhver måned udregnes for Østdanmark og Vestdanmark et gennemsnit af senestemåneds børspriser (spotpriser). Efter sammenvejning af Østdanmark og Vestdanmark(efter landsdelenes seneste målte årlige totalforbrug) lægges en mark-up.Mark-up’en afspejler omkostninger til avance, balancehåndtering, likviditetsrenter,spotkurtage, kapitalomkostninger og administration. Størrelsen på mark-up’enfastlægges med udgangspunkt i mark-up’en på forsyningspligt som fordeles udover store virksomheders større forbrug af strøm.


7/7I løbet af en måned kan prisen på kvartalsprisproduktet ikke sammenlignes medden aktuelle børspris (spotprisen). Børsprisen udtrykker den aktuelle dagspris,mens kvartalsprisen fastsat forud for kvartalet og udtrykker de forventede elprisertil det kommende kvartal.I sagens natur vil de forventede elpriser flere måneder frem ikke præcist svare tilde faktiske elpriser og derfor vil månedsprisproduktet som oftest også være forskelligfra børsprisen.Samlet elpris uden afgifter og momsDen samlede elpris uden moms og afgifter er summen af netbetaling, netabonnement,ren elpris og ren elpris-abonnement.Moms og afgifterAfgiftslovgivningen indebærer, at moms og afgifter udgør størstedelen af elprisenfor husholdningerne.Samlet elpris med afgifter og momsDen samlede elpris med moms og afgifter er summen af ’samlet elpris uden afgifterog moms’ og ’afgifter og moms’.

More magazines by this user
Similar magazines