SIN (Ø/V) Generelle instrukser - Banedanmark

banedanmark.dk

SIN (Ø/V) Generelle instrukser - Banedanmark

SIN (Ø/V)Generelle instrukser


SINNummeret på sidste indsatte rettelsesblad:SIN (Ø)517 518/572/573621/622691/695541574/576623/624696/697542/544577/578625/629698/700545/548579/590630/632701/703549 550/591/594633/636704/726552/551 553595/ 599/598 604637 638/667554/ 560/559 563605/ 610/609 613668 669/672564/567614/616673/686568/570617/620687/69009.10.2006


SINNummeret på sidste indsatte rettelsesblad:SIN (V)916 917/918955 956/9581018/ 1029/1028 10311085/1092919/922959/9611032/1034923/926962/9631035/1040927 928/929964/ 978/977 9831041/ 1043/1042 1055930/938984/9871056/1057939/942988/9911058/1062943/945992/9961063/1075946/949997/10041076/1081950/9541005/10171082/1084


SIN (Ø/V) 1 - 12SIN udgives af:BanedanmarkDriftTrafikproduktionTrafiksikkerhedAmerika Plads 152100 København ØSikkerhedsinstrukser består af tre afsnit- SIN (Ø/V) indeholdende generelle instrukser. For enkelte instrukserkan der være angivet et begrænset gyldighedsområde.- SIN (Ø) indeholdende instrukser for strækninger 1 - 11- SIN (V) indeholdende instrukser for strækninger 21 - 36Fordeling:SIN (Ø/V), SIN (Ø) og SIN (V) fordeles efter behov til- operatører- entreprenører- rådgivere- fremmende baner- Trafikstyrelsen- BanedanmarkHenvendelse vedrørende fordeling og udsendelse bedes rettet tilDSB SalgBillet og tryksagslagererOtto Busses Vej 5A, bygning 202450 København SV01.06.2005 Ø 621/V 1035


2 - 12 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 3 - 35IndholdsfortegnelseSideInstruks 1 Godsbaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Instruks 2 Kørsel med knuste ruder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Instruks 3Instruks 4LedigLedigInstruks 5 Nummerering af visse tog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Instruks 6 Ophold i betjente førerrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Instruks 7 Tog uden togfører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Instruks 8 Kørsel med MR-, ML- og privatbanernes Y-tog . . . . 21Instruks 9Svenske lokomotivførere på Banedanmarks ogØresundsbro Konsortiets strækninger . . . . . . . . . . . 23Instruks 10 Sikringsanlæg på fjernstyrede stationer . . . . . . . . . . 55Instruks 11LedigInstruks 12 Kørsel med plantog efter reglerne for arbejdstog . . . 75Instruks 13Kørsel med tog uden indbygget mobilt ATC-anlægpå strækninger med fast ATC-anlæg . . . . . . . . . . . . . 77aInstruks 14 Anvendelse af radiokanal C 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Instruks 15Instruks 16Uorden ved automatisk sikret overkørsler.Manuel betjening af anlægget (SR § 11) . . . . . . . . . . 80LedigInstruks 17 Strækningsradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Instruks 18Lys i dørmeldelampe og åbentstående døre ipersonførende tog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100dInstruks 19 Bestemmelser for prøvekørsel af materiel . . . . . . . . 100f05.06.2006 Ø687/V1085


4 - 35 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 5 - 8Instruks 1Godsbaner1. Almindelige bestemmelserInstrukserne for de enkelte godsbaner i SIN (Ø) henholdsvis SIN (V)indeholder en beskrivelse af godsbanerne og særlige bestemmelserfor visse ekspeditionssteder, blandt andet i form af en skematiskoversigt over ekspeditionssteder og overkørsler.De med "R" mærkede ekspeditionssteder er forsynet med mærket"rangergrænsen" mellem ekspeditionsstedet og hovedsporet.2. Kørslen på godsbanerForegår som rangering, jf RR, og ledes af en rangerleder.Der føres "almindelige kendingssignal" (signal nr 12.1.2).Trækkraften skal være forrest i køreretningen.Rangerpersonalet skal under kørslen tage plads på lokomotivet.Rangertrækket skal være trykluftbremset. Der skal udfærdigesbremseseddel.Der må kun være ét rangertræk ad gangen på strækningen.Sikring af sporskifter, ud- og tilbagelevering af nøgler mvSporskifterne er normalt ikke forsynet med sporskiftesignaler.Sporskifter til læssespor samt sporspærrer er sikret ved nøgleaflåsningsanlæg.Nøglerne kan være anbragt i centrallås.På en godsbane anvendes samme nøgleprofil til alle nøgleaflåsningsanlægog centrallåse.Nøglen er anbragt på den eller de stationer, hvorfra rangertræk kørerind på godsbanen.Der kan være anbragt reservenøgle på andre stationer.Kun én af nøglerne må udleveres, jf. dog punkt 5.15.01.1989 Ø332/V526


6 - 8 SIN (Ø/V)Instruks 1Inden udlevering af nøglen til rangerlederen skal der - såfremtgodsbanens endestationer begge er betjent - træffes aftale mellemstationsbestyrerne for disse stationer om udleveringen.Nøglen udleveres i øvrigt til rangerlederen umiddelbart førrangertrækkets afgang.Nøglen skal tilbageleveres af rangerlederen straks efter kørslen pågodsbanen. Tilbageleveringen er garanti for- at hovedsporet er frit- at henstående vogne på læssesporene er anbragt sporfri ogforskriftsmæssigt afbremsede- at samtlige sporskifter i hovedsporet og dækningssporskifter errigtigt stillet og aflåst.Når nøglen er modtaget tilbage fra rangerlederen, underrettes destationer, der er truffet aftale med om udleveringen.4. OverkørslerOverkørsler kan være sikret vedAdvarselssignalanlæg (A)Automatisk bomanlæg (B)Manuelt betjente bomme (M)Tavler mod vej4.1 Sikret ved advarselssignalanlæg eller automatisk bomanlægOverkørselsanlæg kan være forsynet med kontrolsignal i stedet foroverkørselssignal.Kontrolsignalets baggrundsplade har samme form somoverkørselssignalets baggrundsplade og er forsynet med gul kant."Overkørslen sikret" vises med hvidt blinklys."Overkørslen ikke sikret" vises ikke (signalet slukket).Vises "overkørslen sikret", må overkørslen passeres med den forbanen og rangertrækket største tilladte hastighed.


SIN (Ø/V) 7 - 3Instruks 1Er overkørslen ikke sikret, forholdes som foreskrevet i SR § 11.Den begrænsede kørsel på strækningen kan medføre, atadvarselssignalanlæggene ikke virker med samme stabilitet som påegentlige banestrækninger.På ekspeditionsstederne skal anlægget stå i stilling "standsendetog".Når overkørslen først passeres ved viderekørsel, skal rangerlederenumiddelbart inden passage sætte anlægget i funktion ved betjeningaf trykknappen "tænding (og ned)" i betjeningskassen.Uregelmæssigheder ved overkørselsanlæggene meldes til den førstebetjente station, som snarest videregiver meldingen tilelektrotjenesten.4.2 Sikret ved manuelt betjente bommeRangertrækket skal standse foran overkørsel, og rangerpersonaletskal betjene bomanlægget.4.3 ØvrigeSåfremt der ikke er fri oversigt over overkørslen og dennesnærmeste omgivelser, skal der afgives lydsignaler fra lokomotivet.Der må ikke køres med større hastighed, end at rangertrækket kanstandse, hvis der viser sig hindringer på overkørslen.5. Arbejder mv. på strækningenTil brug for arbejder på godsbaner er der til banetjenestens ogelektrotjenestens personale udleveret nøgle til sporskifterne tillæssesporene.Nøglen må kun anvendes efter tilladelse fra stationsbestyreren for enaf godsbanens endestationer.Stationsbestyreren må kun give tilladelse hertil- når der ikke befinder sig rangertræk på strækningen eller- når der er truffet aftale med rangerlederen herom.Når arbejdet er endt, skal arbejdslederen underrettestationsbestyreren for en af godsbanens endestationer herom.29.05.1994 Ø430/V727


8 - 3 SIN (Ø/V)Instruks 1Underretningen er tillige garanti for, at pågældende sporskifter ihovedsporet og dæknings-sporskifter er rigtigt stillet og aflåst.Tilladelse til anvendelse af nøgler og melding om arbejdets afslutningskal pågældende stationsbestyrer underrette godssbanens andenendestation om, såfremt denne er betjent.6. ArbejdskøretøjerKørsel med arbejdskøretøjer i tidsrum, i hvilken der befinder sigrangertræk på strækningen, må kun finde sted, såfremt der er truffetaftale herom med rangerlederen.


SIN (Ø/V) 9 - 16Instruks 2Kørsel med knuste ruder1. Almindelige bestemmelserKnuste eller revnede ruder i materiel der anvendes til befordring afpassagerer, skal meldes jf. operatørens meldeprocedurer.2. Kørsel med knuste ruderHvis der under kørsel knuses ruder i en passagerafdeling, skal detaf operatørens driftsinstrukser fremgå, hvordan den knuste rude skalsikres, så passagerer og personale, i tog eller på perron, ikke kankomme til skade.04.04.2005 Ø617/V1032


10 - 16 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 11 - 6Instruks 3Ledig21.05.2003 Ø592/V989


12 - 6 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 13 - 4Instruks 4Ledig01.10.2002 Ø575/V957


14 - 4 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 15 - 17Instruks 5Nummerering af visse tog1. Særtog, der erstatter plantogVed tillysning af særtog, der erstatter/dublerer et plantog, benyttesplantogets nummer med 8 hhv. 80 som første cifre, således at deraltid anvendes mindst 5 cifre. Der må ikke forekomme flere tog medsamme tognummer,Eksempel 1Tog 4234 er forsinket fra Kalundborg , og der indsættes et rettidig togfra Roskilde.Tognummer for det rettidige tog: 84234.Eksempel 2Tog 148 er forsinket fra Aalborg, og der indsættes et tog fra Århus.Tognummer for det tog: 80148.Eksempel 3Tog 233 skal af drifshensyn omlægges til kørsel via Køge.Tognummer for det omlagte tog: 80233Eksempel 4Tog 7412 skal af driftshensyn omlægges fra Århus Rangerbanegård.Tognummer for det omlagte tog: 87412.Ved evt senere omlægning af særtoget benyttes almindeligt særtogsnummer.For særtoget gælder bestemmelserne i tjenstekøreplanerne for dettog, særtoget erstatter.Når to tog har samme afgangstidspunkt i samme retning fra enstation, skal rækkefølgen fremgå af toganmeldelsen.05.06.2006 Ø688/V1086


16 - 17 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 17 - 16Instruks 6Ophold i betjente førerrum1. GenereltForuden den tjenestegørende lokomotivfører må følgende tageophold i det betjente førerrum under rangering og togkørsel:- Lokomotivpersonale under indøvelse/uddannelse.- Lokomotivinstruktører.- Personale med jernbanesikkerhedsuddannelse derrepræsenterer jernbanevirksomheden ved tilsyn.- Rangerpersonale, når deres ophold er krævet i forbindelse medkørsel på godsbaner, rangering på stationer, forbirangering af UTeller tilsvarende forhold.- Jernbanesikkerhedsuddannet personale frainfrastrukturforvalteren eller personale medjernbanesikkerhedsuddannelse der repræsentererinfrastrukturforvalteren ved tilsyn/eftersyn af infrastrukturen.- Personer, der på grund af fejl ved trykluftbremsen skal tageophold i betjent førerrum, jf. SR § 62, punkt 2.2.1.- Personale, der efter en påkørsel skal tage ophold i det betjenteførerrum, jf. UR, punkt 1.2.- Personale fra Trafikstyrelsen, Havarikommissionen, politiet mv. iforbindelse med deres myndighedsudøvelse.- Personer med skriftligt tilladelse med observationspligt.- Personer med skriftlig tilladelse uden observationspligt. Dissepersoner må kun tage ophold i betjent førerrum under ledsagelseaf lokomotivinstruktør, ekstra lokomotivfører eller anden udpegetsikkerhedsuddannet medarbejder.Personer, der tager ophold i førerrum, skal opgive navn, tjenestestedog formål til lokomotivføreren. Lokomotivføreren skal anføre dette pålokomotivførerrapporten.Personale, der ikke skal have skriftlig tilladelse, skal bære uniformeller arbejdsbeklædning med firmanavn.05.06.2006 Ø689/V1087


18 - 16 SIN (Ø/V)De nævnte tilladelser gælder kun, hvis der efter lokomotivførerensskøn, er plads i førerrummet. I tilfælde af manglende plads harpersoner fra Trafikstyrelsen, Havarikommissionen, politiet,jernbanevirksomhedens eller infrastrukturforvalterensjernbanesikkerhedsfunktioner fortrinsret til ophold i førerrummet.Jernbanesikkerhedsuddannet personale har det sammesikkerhedsmæssige ansvar som den tjenestegørende lokomotivførerved signalobservation af ydre signaler. Alle observationer afrestriktive signaler skal repeteres med lokomotivføreren.Togpersonale må kun kortvarigt tage ophold i betjent førerrum for atblive orienteret om trafikafviklingen eller afgive nødvendige tjenstligemeldinger.2. NedbrudHvis der opstår fejl, så der skal være to personer i førerrummet, skal"anden personen" have kendskab til hvordan trækkraften afbrydes ogtoget bremses.Hvis "anden personen" ikke forud er kendt med betjening aftrækkraften, skal vedkommende modtage nødvendig instruktion ogefterfølgende underskrive en erklæring om, at en sådan instruktion ermodtaget. Af erklæringen skal fremgå navn og firma. Denunderskrevne erklæring kan skrives på lokomotivførerrapporten ellerpå en anden blanket der vedlægges lokomotivførerrapporten."Anden personen" må ikke forlade førerrummet under kørslen.Lokomotivføreren skriver på lokomotivførerrapporten, hvilke fejl, derhar været, og hvad der er gjort for at fjerne fejlene.


SIN (Ø/V) 19a - 19Instruks 7Tog uden togfører1. Almindelige bestemmelser1.1. Ikke-personførende togAlle ikke-personførende tog er uden togfører undtagen- ekstratog, for hvilke der i toganmeldelsen eller afskriften heraf(blanket S 3) er angivet, at toget medgives togfører.Såfremt et tog befordrer vogne med militært personel, skal togetmedgives togfører, og lokomotivføreren skal underrettes herom.Dette gælder dog ikke, såfremt der alene er tale om ledsagere afgodstransporter, jf. punkt 7.2.1.2. Personførende togPersonførende tog kan fremføres uden togfører, såfremtlokomotivføreren fra førerpladsen kan overvåge ind- og udstigningunder igangsætning, samt kontrollere at dørene er lukkede. Når etenmandsbetjent tog ekstraordinært medgives togfører, skal dennemelde til- og fratræden til lokomotivføreren.Såfremt et personførende tog ikke kører i sporet nærmest stationen,skal lokomotivføreren - på fjernstyrede stationer - advarepassagererne mod faren for tog i nabosporet gennem togetshøjttaleranlæg.Enmandsbetjente tog kan fremføres på følgende strækninger- Strækning 1Odense - Fredericia (med 2 MQ)- Strækning 8S-banen (med S-togsmateriel)- Strækning 9Helsingør - Hillerød (med 1 ML eller 1 MR)- Strækning 21Odense - Svendborg (med 2 MR, 1 MF eller 2 MQ)I køreretning Odense - Svendborg dog 3 MQ på betingelse af, atforreste og bageste togsæt er aflåst.- Strækning 23Fredericia - Vejle (med 2 MR eller 1 MF)Århus - Skanderborg (med 2 MR, 1 MF eller 3 AR)01.04.2005 Ø614/V1029


19b - 19Instruks 7SIN (Ø/V)- Strækning 24Århus - Randers (med 2 MR, 1 MF eller 3 AR)- Strækning 28Sønderborg - Tinglev (med 2 MR, 1 MF eller 1 ER)- Strækning 29Bramming - Esbjerg (med 2 MR, 1 MF eller 3 AR)- Strækning 30Bramming - Tønder (med 2 MR, 1 MF eller 3 AR)- Strækning 31Esbjerg - Struer (med 2 MR, 1 MF eller 3 AR)- Strækning 32Langå - Struer (med 2 MR, 1 MF eller 3 AR)- Strækning 33Holstebro - Vejle (med 2 MR eller 1 MF)- Strækning 34Struer - Thisted (med 2 MR, 1 MF eller 2 AR)- Strækning 35Skanderborg - Skjern (med 2 MR, 1 MF eller 3 AR)- Strækning 36Århus - Grenaa (med 1 MR eller 1 MF)Hvis der på øvrige strækninger, undtagen strækningerne Korsør -Nyborg og København H/Vigerslev - Peberholm, mangler togførerkan toget, over kortere strækninger og indtil togfører kan skaffes,fremføres på følgende betingelser:- tog bestående af ER, MR, ML, MQ, MF og ET/X31 kan fremføresenmandsbetjent, såfremt lokomotivføreren fra førerpladsen kanovervåge ind- og udstigning under igangsætning, samt kontrollereat dørene er lukkede.- i tog bestående af andet materiel anvendes personale der eruddannet i SR § 17 til at gennemføre afgangsproceduren medlokomotivføreren.Visse personførende tog, der fremføres af privatbanemateriel, kanvære uden togfører. Togførerens opgaver varetages da af lokomotivføreren.


SIN (Ø/V) 19c - 19Instruks 71.2.1. Aflåste togsætPå følgende strækninger er det tilladt at tilkoble aflåste tomme MRog MF togsæt- Strækning 23Fredericia - Vejle (1 aflåst MF)Århus - Skanderborg (3 aflåste MR og 4 aflåste MF)- Strækning 24Århus - Randers (3 aflåste MR og 4 aflåste MF)- Strækning 28Tinglev - Sønderborg (3 aflåste MR og 4 aflåste MF)Sønderborg - Tinglev (1 aflåst MF).- Strækning 31Holstebro - Struer (1 aflåst MF)- Strækning 33Holstebro - Vejle (1 aflåst MF)De aflåste togsæt skal køre bagerst.1.2.1.1. StandsningsstedToget standser ved det standsningsmærke der svarer til antallet afåbne togsæt. MF standser altid som 2 MR.1.2.1.2. Klargøring af aflåste togsætDen der klargører et togsæt til aflåst transport har ansvaret for at- lyset i de aflåste togsæt er slukket- de aflåste togsæt er beskiltet ”Medtager ikke passagerer”.2. Personaleskifte (SR § 2, punkt 5.5.)Når lokomotivføreren afløses undervejs, og der samtidigt foretagesmaskinskifte, skal han gennem stationen underrette den tiltrædendelokomotivfører om, hvad der har betydning for togets videre kørsel ogoverlevere endnu gældende skriftlige meddelelser.01.04.2005 Ø615/V1030


19d - 19Instruks 7SIN (Ø/V)3. Aflevering af telegrammer og skriftlige meddelelser tillokomotivføreren (SR § 32, punkt 6.)Telegrammer og skriftlige meddelelser om sikkerhedsmæssigeforhold (f.eks. bremseseddel, toganmeldelse, cirkulære omusædvanlige transporter) skal lægges i en særlig mappe og afleverestil lokomotivføreren uden for bundter med ekspeditionspapirer.4. Afholdelse af bremseprøve (SR § 66)Stationen skal forestå eftersyn og afholdelse af bremseprøve.Når bremseprøven er afsluttet, underretter bremseprøverenlokomotivføreren og stationen herom.5. Bremseseddel (SR § 62, punkt 1.11.)Når en klargøringsmedarbejder på blanket S 2 har nedsathenholdsvis forhøjet et togs største tilladte hastighed, skaltogklargøreren underrette stationsbestyreren på afgangsstationenherom. Stationsbestyreren underretter herefter øvrigestationsbestyrere og FC-ledere, som underretningen har betydningfor.Den af togføreren i tog fra vest til København H udstedtebremseseddel gælder helt til Østerport henholdsvis Helgoland, nårtoget uden ændring af togstørrelsen mv. videreføres uden togfører tilØsterport henholdsvis Helgoland.6. Eftersyn af toget (SR § 65)Stationen efterser at- vogne er forsvarligt læsset- den foreskrevne bremsevægt er til stede og rigtigt fordelt- GP- og GPR-omstillere er rigtigt stillet- skruebremser er løse- slutsignaler er rigtigt anbragt.Bremseprøveren skal udover det i SR § 66 anførte efterse at- lokomotiver og vogne er forskriftsmæssigt sammenkoblet- vognenes udligningstræk er fri, og at udligningsventiler ikkeblæser.


SIN (Ø/V) 19e - 19Instruks 7Når der ved afkobling af vogne fra bageste ende af toget ikke skalforetages bremseprøve, jf. SR § 66, skal den, der foretagerafkoblingen kontrollere, at togets bageste vogn ikke er stillet tilledning.Operatøren kan for visse tog og stationer fastsætte afvigelser medhensyn til fordelingen af ovennævnte arbejder.7. Underretning af lokomotivføreren om særlige forhold7.1. Medgivet rangerpersonaleSåfremt et tog skal befordre en usædvanlig transport, der skalrangeres forbi et farepunkt på den fri bane, skal den station, derindrangerer vognen i toget sørge for, at toget bliver medgivetpersonale til at lede rangeringen. Lokomotivføreren underrettesherom.7.2. Medgivet personale på beordret passagerrejse eller somledsagere af godstransporterLokomotivføreren skal underrettes herom.01.04.2005 Ø616/V1031


20 - 3 SIN (Ø/V)Instruks 7


SIN (Ø/V) 21 - 10Instruks 8Kørsel med MR-, ML- og privatbaners Y-tog påBanestyrelsen strækninger1. GenereltDet er sket at MR-, ML- og Y-tog ikke har kortsluttetsporisolationerne.For at begrænse risikoen gælder følgende:2. Lokomotivførerens forholdLokomotivføreren bør undgå at bruge sandning ved opbremsning.Hvis sandning fortages, skal toget umiddelbart efter standsning,rykke ca. 2 m frem.Hvis lokomotivføreren af en stationsbestyrer får melding om, at togetikke har kortsluttet en sporisolation, skal lokomotivføreren vedankomst til alle efterfølgende stationer give ankomstmelding tilstationen/FC.3. Stationsbestyrerens forholdUnder vejrforhold med risiko for rimdannelse samt ved løvfald, skalstationsbestyreren være særligt opmærksom på besættelse afsporisolationer.Konstateres der manglende besættelse, skal efterfølgendetogfølgestationer samt DcDk underrettes.Lokomotivføreren skal underrettes om, at der skal givesankomstmelding ved alle efterfølgende stationer.Der må ikke, efter det pågældende tog, sendes tog i mindre afstandend stationsafstand, og der må ikke gives efterfølgende tog tilladelsetil at passere signaler i stop, før det med sikkerhed vides, at sporet erfrit.02.12.2000 Ø545/V923


22 - 10 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 23 - 11Instruks 9Svenske lokomotivførere på Banestyrelsens ogØresundsbro Konsortiets strækninger1. BaggrundDe svenske lokomotivførere har ikke det der svarer til en dansklokomotivføreruddannelse. Derfor er det nødvendigt at indføresærlige sikkerhedsbestemmelser for at svenske lokomotivførere kanfremføre tog på Banestyrelsens og Øresundsbro Konsortietsstrækninger.2. Anvendelsesbetingelser for svenske lokomotivførere2.1. AnvendelsesområdeDe svenske lokomotivførere må fremføre tog på følgendestrækninger- København H - Ringsted- København H - Helsingør. På strækningen mellem Snekkersten -Helsingør og Helsingør - Snekkersten, dog kun af højre spor- København H/Hvidovre Fjern - Peberholm.2.2. ATC-betingelser2.2.1. Uvirksom ATC før afgang fra udgangsstationEt tog, som fremføres af en svensk lokomotivfører, må kun afgå fraudgangsstationen, hvis toget har virksomt ATC.2.2.2. Uvirksom ATC efter afgang fra udgangsstationEt tog, som fremføres af en svensk lokomotivfører, må videreføres tilnæste togfølgestation med vigespor, hvis en fejl har gjort detnødvendigt at udkoble ATC.For personbefordende tog gælder endvidere, at der skal væremulighed for passagerudveksling.Toget må ikke afgå fra København H, Vigerslev henholdsvisKøbenhavns Lufthavn Kastrup uden virksomt ATC.Hastigheden for tog med udkoblet ATC, er max 40 km/t.09.07.2001 Ø553/V937


24 - 11 SIN (Ø/V)Instruks 92.3. Særlige regler for togenes fremførelse2.3.1. Arbejds-, snerydnings- og hjælpetogEn svensk lokomotivfører må ikke fremføre arbejdstog,snerydningstog eller hjælpetog.Operatøren har ansvaret for, at svenske lokomotivførere ikkeanvendes til at fremføre arbejdstog, snerydningstog eller hjælpetogtillyst som ekstratog.Banestyrelsen Driftsdivisionen skal underrette operatøren omsådanne tillyste ekstratog.Stationsbestyreren har ansvaret for, at plantog fremført af svenskelokomotivførere ikke benyttes som hjælpetog.2.3.2. Arbejde i/ved Banestyrelsens og Øresundsbro KonsortietsinfrastrukturVed planlagte arbejder i/ved Banestyrelsens infrastruktur, hvor ATCeller linieblokken aflyses, skal Banestyrelsen Driftsdivisionenunderrette operatøren.Når ATC- eller linieblokanlæg er aflyst, må tog, som skal passere detaflyste anlæg, ikke fremføres af svenske lokomotivførere.2.4. RangeringOrdrer fra rangerlederen til en svensk lokomotivfører må ikke givesved håndsignaler, men skal gives via rangerradio eller mundtligmelding direkte til lokomotivføreren.3. Stationsbestyrerens forhold3.1. Strækningen Snekkersten - HelsingørStationsbestyreren i Helsingør henholdsvis Snekkersten er ansvarligfor at tog fremført af svensk lokomotivfører, ikke ekspederes afvenstre spor mellem Helsingør og Snekkersten.3.2. SprogVed kommunikation med en svensk lokomotivfører, skalstationsbestyreren- tale tydeligt og langsomt dansk og uden brug af slang- sige alle talord èt ciffer ad gangen.


SIN (Ø/V) 27 - 11Instruks 9BanedanmarkHjælpeblanket til sikkerhedsmeldingerTog nr. …………… Dato ……………IndrangeringToget holder for stop ved: Stationsnavn ………………I-signal nr. ……….. VI-signal nr. ……….. SI-signal nr. ………..Hvilket hovedspor må der indrangeres fra ……………….Hvilket spor må der indrangeres til……………….Normalt standsningsstedAndet standsningssted………………………Sporet er besatEventuel kontrol af sporskiftestilling for sporskifte nummer…………Rigtig forstået ____________________________(Stationsbestyrerens navn)UdrangeringToget holder for stop på: Stationsnavn ………………PU-signal nr. ……… SU-signal nr. ………. U-signal nr. ………. VU-signal nr. ……….Hvilket spor må der udrangeres til ……………….Hovedspor nummerHøjre sporVenstre spormod ………………………….. stationEventuel kontrol af sporskiftestilling for sporskifte nummer…………Rigtig forstået ____________________________(Stationsbestyrerens navn)HUSK AT MODTAGE AFGANGSTILLADELSEEn sikkerhedsmelding skal altid gentages, og må aldrig efterkommes hvis der er tvivl om meldingens indhold.Der skal altid køres på sigt ved ind-, ud-, og forbirangering max. 40 Km/t.S 4 1/0504.04.2005 Ø618/V1033


28 - 11/54 - 5 SIN (Ø/V)Instruks 9ForbirangeringToget holder for stop ved:AM-signal nr. ……… AM/DS-signal nr. ……… VM-signal nr. ……… VM/DS-signal nr. ……….Eventuel kontrol af sporskiftestilling for sporskifte nummer…………Rigtig forstået ____________________________(Stationsbestyrerens navn)En sikkerhedsmelding skal altid gentages, og må aldrig efterkommes hvis der er tvivl om meldingens indhold.Der skal altid køres på sigt ved ind-, ud-, og forbirangering max. 40 Km/t.Kørsel med udkigAlmindeligt udkigSkærpet udkig (NB. Max 60 km/t)


SIN (Ø/V) 55 - 4Instruks 10Sikringsanlæg på fjernstyrede stationer1. Generelt1.1. BetjeningsskabBetjeningsskab er anbragt på stationsbygningen eller på perronen.Betjeningsskabet indeholder- to transportable låsebolte med tilhørende hængelåse og nøgler foraflåsning af sporskiftetunger- stopknap hvormed stationens signaler - f eks i en faresituation - kansættes i stopstilling- håndsving til nødomstilling af sporskifter- sikkerhedstelefoner- sportavle med betjeningsknapper for omstilling af sporskifter,indkobling af reservekontrolsikringer samt tableaulamper forsporskiftestilling og sporisolationer.Betjeningsskabet oplåses med kupénøgle. Stopknappen kan dognormalt benyttes ved at slå en beskyttelsesrude itu.Efter endt brug skal betjeningsskabet lukkes og låses.1.2. SporskifterSporskifter i forbindelser mellem togvejsspor er centralbetjente.Sporskifter i forbindelser mellem togvejsspor og sidespor er entencentralbetjente eller centralaflåste.1.2.1. Centralbetjente sporskifterkan omstilles fra- FC- betjeningsskab (frigives fra FC eller fra stationen)- stedbetjeningskontakter (frigives fra FC eller fra stationen).Centralbetjente sporskifter er normalt sikrede mod utidig omstilling,hvilket vil sige, at sporskiftet ikke kan omstilles, hvis der holderkøretøjer i sporskiftet. Hvis et centralbetjent sporskifte ikke er sikretmod utidig omstilling, er det anført i det følgende. Inden omstillingskal det da ved direkte eftersyn konstateres22.01.1996 Ø451/V762


56 - 4 SIN (Ø/V)Instruks 10- at der ikke holder køretøjer i sporskiftet- at der ikke er køretøjer på vej ind i sporskiftet.1.2.2. Centralaflåste sporskifterdisse kan være nøgleaflåste, magnetaflåste eller el-stedbetjente.Nøgleaflåsede sporskifters hovednøgle er fastholdt i enelektromagnetisk nøglelås ved sporskiftet. Nøglen frigives fra FCeller fra stationens centralapparat. Samtidig med frigivningen tændesen lampe i den elektromagnetiske nøglelås, hvorefter hovednøglenkan omdrejes og udtages, når en knap på låsen indtrykkes. Efterbrugen skal hovednøglen indsættes og omdrejes i nøglelåsen og FChenholdsvis stationen underrettes.Magnetaflåsede sporskifter frigives fra FC eller fra stationenscentralapparat. Når sporskiftet er frigivet til omlægning (oplåst), vil enlampe i aflåsningskassens låg lyse, og sporskiftet kan da omstilles.El-stedbetjente sporskifter har elektriske drev, men kan kun omstillesmed stedbetjeningskontakt, som frigives fra FC hhv stationen.Stedbetjeningskontakten kan være udstyret med en hvid lampe, somtænder, når sporskiftet er frigivet, og viser- fast lys når sporskiftet står i en stilling og må passeres- blinklys når kørsel ind i sporskiftet ikke må finde sted.Centralaflåste sporskifter har normalt ikke sikring mod utidigomstilling.1.3. Anvendelse af håndsving til omstilling af et centralbetjent ellerel-stedbetjent sporskifteHåndsvinget er indsat i en holder og må kun fjernes fra skabet eftertilladelse fra stationsbestyreren for pågældende station.Så længe håndsvinget er fjernet fra holderen i skabet, er allestationens signaler spærret i stopstilling, og elektrisk omstilling afsporskifter kan ikke finde sted. Håndsvinget skal derfor straks efterbenyttelsen sættes tilbage i holderen, og stationsbestyreren forpågældende station underrettes.I betjeningsskabet findes en vejledning for brug af håndsving.


SIN (Ø/V) 57 - 7Instruks 101.4. Anvendelse af låsebolte og hængelåseFC kan pålægge togets personale at aflåse sporskifter med fasteeller transportale låsebolte og evt hængelåse.Transportable låsebolte er anbragt i betjeningsskabet. Fastelåsebolte er anbragt i visse sporskifter.Om anbringelse af låsebolte, se plan 10.4., 10.5. og 10.6.Transportale låsebolte skal anbringes tættest muligt vedtungespidsen. Er der et mærke "L" på skinnen, skal låseboltenanbringes ved siden af mærket.FC underretter togets personale om, hvordan der efter aflåsningenskal forholdes med nøglen til hængelåsene.2. Stationer med relæsikringsanlæg på strækninger med linieblok2.1. Betjeningsskab (plan 10.1.)2.2. Sportavlen2.2.1. Omstilling af centralbetjente sporskifterEt hvidt tableau i sporsignaturen angiver sporskiftets stilling.Omstilling sker ved at indtrykke den sorte knap i sporsignaturen, dersvarer til den ønskede ny stilling. Tableauet for den hidtidige stillingvil da slukke, og tableauet for den nye stilling vil blinke. Knappen skalherefter slippes, og når sporskiftet er i ny stilling, skifter tableauet tilfast lys.Ved fejl i sporskiftets isolation, kan omstilling ske ved indtrykning afblå knap mærket "O" samtidig med knappen i sporsignaturen.Sporskiftet er da ikke sikret mod utidig omstilling. Den blå knap måkun benyttes efter ordre fra FC.2.2.2. Indkobling af reservekontrolsikringBetjeningsknapperne er plomberede og må kun benyttes efter ordrefra FC.Indkobling sker ved at omdreje og udrykke betjeningsknappen.Visse anlæg har en kontakt, som skal omstilles fra OFF til ON.22.01.1996 Ø452/V763


58a - 7Instruks 10SIN (Ø)2.2.3. Indkobling af AG-drift.På nogle stationer kan AG-drift indkobles fra en sort knap isportavlen.Betjeningsknappen må kun betjenes efter ordre fra FC.Indkobling af AG-drift sker ved at indtrykke betjeningsknappen.Indkoblet AG-drift vises ved lys i tableaulampen overbetjeningsknappen.På visse stationer findes endvidere AG-knapper vedindkørselssignalerne.3. Stationer med relæsikringsanlæg på strækninger uden linieblokDer er ikke anbragt signaltelefoner ved I-signalerne. Alle tog ogarbejdskøretøjer, der kører på disse strækninger, skal have mobiltradioanlæg.3.1. Betjeningsskab (plan 10.2.)Ud over det i punkt 1.1. anførte, kan der fra betjeningsskabetforetages- overgang til/fra understationsbetjening- signalgivning for indkørsel- signalgivning/fastlægning for udkørsel- nødopløsning af togveje.Betjeningsskabet indeholder ikke telefoner, men ved siden afbetjeningsskabet er anbragt en perrontelefon, hvorfra der normalt viadet offentlige telefonnet kan opnås forbindelse med FC. FC'stelefonnummer er angivet i telefonskabet. Samtidig med betjening afperrontelefon, skal knappen "Signal telf" i betjeningsskabet holdeskonstant indtrykket.Knappen kan evt holdes indtrykket ved omdrejning.Da perrontelefonen er tilsluttet telefonnettet over samme forbindelsesom fjernstyringsudstyret, kan FC ikke betjene den pågældendestation under samtale.Ved siden af betjeningsskabet er etableret nødtelefon.


SIN (Ø/V) 58b - 6Instruks 103.2. Understationsbestjening3.2.1. Overgang til/fra understationBetjening af sikringsanlægget må kun ske efter tilladelse fra FC.Overgang til understationsbetjening sker ved, at knappen"Understation/Fjernstyring" omdrejes og udrykkes.Tilbagestilling til fjernstyring sker ved, at knappen indtrykkes ogomdrejes.3.2.2. Omstilling af centralbetjent sporskifteEt hvidt tableau i sporsignaturen angiver sporskiftets stilling.Omstilling sker ved at indtrykke den sorte knap i sporsignaturen, dersvarer til den ønskede ny stilling. Tableauet for den hidtidige stillingvil da slukke. Knappen kan herefter slippes, og når omstillingen ertilendebragt, tændes tableauet for den nye stilling.Sporskifterne er ikke sikret mod utidig omstilling.Ved omstilling skal det iagttages- at omstillingen varer 2 sekunder- at tableauet efter omstillingen viser sporskiftets stilling rigtigt.3.2.3. Indkobling af reservekontrolstrømsikringIndkobling sker ved betjening af plomberet vippekontakt og må kunske efter ordre fra FC.3.2.4. SignalgivningInden der foretages signalgivning, skal det sikres-at togvejen er fri-at sporskifterne er rigtigt stillet3.2.4.1. IndkørselVed signalgivning for indkørsel benyttes knappen ved pågældendesignal (gul indgraveret I) samt knappen mellem togvejssporene (grønindgraveret T).Knapperne holdes indtrykket samtidig, indtil signalgivningen harfundet sted. Dette vises ved grønt lys i signaltableauet samt vedgrønt lys i isolationstableauerne for sporskifterne og for pågældendespor.22.01.1996 Ø453/V764


58c - 6Instruks 10SIN (Ø/V)Såfremt tog har passeret tændestedet for en overkørsel, inden der erforetaget signalgivning, vises dette ved hvidt lys i et tableau vedpågældende signal. I så fald skal betjeningen gentages. Ved førsteindtrykning sker togvejsfastlægning og tænding af overkørselsanlæg.Ved anden indtrykning sker signalgivning.Stopfald på signalet sker, når sporisolationen bag signalet besættes.Togvejsopløsning sker, når sporisolationen ved indgangssporskiftetforlades.Togvejsopløsning vises ved, at sporisolationstableauerne slukker.3.2.4.2. UdkørselVed signalgivning for udkørsel benyttes knappen i strækningssporet(gul mærket U) for pågældende køreretning samt knappen mellemtogvejssporene (grøn indgraveret T).Knapperne holdes indtrykket samtidig, indtil fastlægning af togvejenhar fundet sted. Dette vises ved grønt lys i tableauet forsporskifteisolationen samt i tableauet ved U-knappen. På en stationuden U-signal medfører betjeningen ingen ydre signalgivning, menskal foretages af hensyn til fastlægning af sporskiftet og tænding afoverkørselsanlæg.Togvejsopløsning sker, når sporskifteisolationen forlades.3.2.4.3. Nødopløsning af togvejeSåfremt den automatiske togvejsopløsning udebliver hvilket visesved, at sporisolationstableauerne ikke slukker, kan opløsning skeved indtrykning af rød knap mærket "Stop/Nødopl".Togvejen opløses først efter en tidsforsinkelse.3.2.5. StopknapHvis et signal ønskes sat på "stop" f eks i en faresituation sker detteved betjening af rød knap mærket "Stop/Nødopl".4. Sidespor dækket af AM/DS-signaler4.1 BetjeningsskabUdstyret i betjeningsskabet (hvor det findes) er beskrevet i SINinstruksernefor de enkelte sidespor.


SIN (Ø/V) 59 - 4Instruks 104.2. SporskifterEr normalt centralaflåste. Om betjening se punkt 1.2.5. Stationer med datamatstyrede sikringsanlæg type DSB 19775.1. Disse anlæg findes på strækningerne (Roskilde) - (Køge) -(Næstved) og (Vejle) - Herning - Holstebro.5.2. Betjeningsskab (plan 10.1)Betjeningsskabet er indrettet som anført i punkt 1.1, men udensportavle. Sportavle findes i nødpaneler.5.3. SporskifterCentralbetjente sporskifter kan omstilles fra- FC- nødpanel (efter tilladelse fra FC)- stedbetjeningskontakter (frigives fra FC eller stationen)Ved omstilling af centralbetjente sporskifter fra stedbetjeningskontakterer sporskifterne ikke sikret mod utidig omstilling.5.4. Nødpanel med sportavle (plan 10.3)Nødpanel er anbragt i hver ende af stationen i nærheden afindgangssporskiftet.Nødpanelet må kun betjenes efter tilladelse fra FC.Fra nødpanelet kan følgende foretages i den pågældende ende afstationen- omstilling af sporskifter- indkobling af sporskifters kontrolstrømssikring- vending af blok (d v s vending af kørselsretning)- signalgivning og stopfald på U-signalNødpanelet åbnes ved hjælp af kupénøgle.Efter endt brug skal nødpanelet lukkes og aflåses.5.5. Betjening af nødpanel5.5.1. Omstilling af centralbetjente sporskifterSort knap mærket "Nødbetj spsk" indtrykkes og omdrejes.22.01.1996 Ø454/V765


60a - 4Instruks 10SIN (Ø/V)Efter ca 2 minutters forløb tændes lys i sporskiftets kontroltableau/sporisolationstableau. Lyset tændes i den gren, der svarer tilsporskiftets nuværende stilling. Der tændes hvidt lys, hvissporisolationen er ubesat, og rødt lys, hvis sporisolationen er besateller fejlbehæftet.Omstilling af sporskifte foretages herefter ved at indtrykke den sorteknap anbragt i sporsignaturen til den gren af sporskiftet, som detønskes omstillet til.Viser tableauet rødt, foretages omstilling ved samtidig indtrykning afsort knap i sporsignaturen og blå knap mærket "Udkobl sporisol"anbragt mellem de to sorte knapper. Sporskiftet er da ikke sikret modutidig omstilling.Efter endt betjening omdrejes og udrykkes sort knap mærket"Nødbetj spsk". Herved slukkes tableauerne.5.5.2. Indkobling af kontrolstrømssikringTil hvert sporskifte hører en kontrolstrømsikring (automatsikring),som er anbragt øverst på nødbetjeningspanelet.Sikringen kan indkobles ved at betjene vippekontakten fra stillingen"OFF" til "ON".5.5.3. Vending af blok og signalgivning fra U-signalI visse situationer tænder indikeringer for U-signal og linieblokanlæg:- U-signal: rød eller grøn- gult pilformet tableau, hvis blokretningen er fra stationen- grønt tableau i sporsignaturen, såfremt 1. blokafsnit er frit, ogblokretningen er fra stationen- rød bjælke, såfremt blokretninger er mod stationen.Skal et tog afgå fra stationen, konstateres det først, om blokretningener fra stationen. Er dette ikke tilfældet, vendes blokken ved atindtrykke knappen mærket "vending af blok". Når den nyekøreretning er indstillet, tændes der gult lys i det pilformede tableau.Herefter kan U-signalet bringes på "kør" ved at indtrykke den guleknap mærket "kør" i sporsignaturen ved signalet.Forinden signalgivning skal det dog påses, at sporskifterne står irette stilling for pågældende togvej, idet signalgivningen kun erafhængig af linieblokkens tilstand.Signalet kan bringes på "stop" ved indtrykning af den røde knapmærket "stop" anbragt ved siden af signalet.


SIN (Ø/V) 60b - 2Instruks 106. Stationer med datamatstyrede sikringsanlæg type DSB 19906.1. Disse anlæg findes på stationerne Københavns Lufthavn Kastrup,Kalvebod, Korsør, Sprogø, Nyborg, Århus H, Fårup og Hobro.6.2. Betjeningsskab (plan 10.7)Skabet er opdelt i 3 dele, som hver for sig er låst med kupenøgle.6.2.1. BetjeningsdelenIndeholder sportavle med tableauer og betjeningsknapper tilbetjening af sporskifter.6.2.1.1. Omstilling af centralbetjente sporskifterEt hvidt tableau i sporsignaturen angiver sporskiftets stilling.Omstilling sker ved samtidig at indtrykke en sort knap ved sporskiftetog en sort fællesknap. Tableauet for den hidtidige stilling vil daslukke, og tableauet for den nye stilling vil blinke. Knapperne kanherefter slippes, og når sporskiftet er i ny stilling skifter tableauet tilfast lys.6.2.2. NødpaneletIndeholder:- Stopknap (jf. afsnit 1.1).- En overstropningsknap (blå), som anvendes til omstilling af et sporskifteuden sikring mod utidig omstilling, i forbindelse med knappentil betjening af det pågældende sporskifte i betjeningsdelen.- Sort knap til indkobling af kontrol på et sporskifte. Knappen anvendessammen med sporskiftets betjeningsknap i betjeningsdelen tilgenindkobling af kontrol på et sporskifte.Overstropningsknappen og knappen til indkobling af kontrol på etsporskifte må kun betjenes efter tilladelse fra FC.- Sporskiftehåndsving.Når håndsvinget tages ud, går alle signaler på "stop" henholdsvis"forbikørsel forbudt".Udtagning af håndsvinget spærrer ikke omstilling af sporskifterne fraFC henholdsvis stationen. Denne spærring indkobles, nårhåndsvinget sættes ind i sporskiftedrevet.- 2 transportable låsebolte med hængelåse.29.03.1999 Ø506/V891


60c - 2Instruks 10SIN (Ø/V)6.2.3. TelefonskabIndeholder sikkerhedstelefon, som giver direkte forbindelse til FChenholdsvis stationsbestyreren.6.3. AG-knapperI nærheden af I-signalerne findes et skab med knapper til indkoblingaf AG-drift.Knapperne må kun betjenes efter aftale med FC henholdsvisstationen.Vejledning i brugen findes på indersiden af lågen.


SIN (Ø/V) 61 - 2Instruks 10Plan 10.127.09.1981 Ø187/V286


62 - 2 SIN (Ø/V)Instruks 10Plan 10.1


SIN (Ø/V) 63 - 2Instruks 10Plan 10.227.09.1981 Ø188/V287


64 - 2 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 65 - 3Instruks 10Plan 10.327.09.1981 Ø189/V288


66 - 3 SIN (Ø/V)Instruks 10Plan 10.3


SIN (Ø/V) 67 - 4Instruks 10Plan 10.4Transportabel låsebolt - udvendig typetilliggende tunge01.01.1986 Ø276/V404


68a - 4Instruks 10Plan 10.4SIN (Ø/V)Transportabel låsebolt - udvendig typefraliggende tunge


SIN (Ø/V) 68b - 1Instruks 10Plan 10.5Transportabel låsebolt - indvendig typetilliggende tunge01.01.1986 Ø277/V405


68c - 1Instruks 10Plan 10.5SIN (Ø/V)Transportabel låsebolt - indvendig typefraliggende tunge


SIN (Ø/V) 69 - 5Instruks 10Plan 10.6Fast låsebolt - indvendig typefraliggende tunge22.01.1996 Ø456/V767


70a - 5Instruks 10SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 70b - 1Instruks 10Plan 10.7Skabet består af to dele, venstre del (betjeningsskab) og højre del ( nødpanel)Billedet står lodret.22.01.1996 Ø457/V768


70c - 1SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 71 - 14Instruks 11Ledig05.06.2006 Ø690/V1088


72 - 14 / 74 - 14 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 75 - 18Instruks 12Kørsel med plantog efter reglerne for arbejdstogUanset bestemmelserne i SR § 2 punkt 4 kan plantog optages itjenestekøreplanen med bemærkning om, at de fremføres efterreglerne for arbejdstog.For disse tog gælder følgende:- Togene må standse og køre tilbage på fri bane- Hvis toget befordrer passagerer, skal det betjenes fra et førerrum ispidsen af toget- Hvis toget befordrer passagerer, skal kendingssignal vises foran påforreste køretøj og slutsignal bag på bageste køretøj- Lokomotivføreren skal melde til stationsbestyreren, at sporet er frit,når toget er ankommet til en af de stationer, der begrænser detpågældende banestykke.21.10.1996 Ø465/V802


76 - 18 SIN (Ø/V)Instruks 12


SIN (Ø/V) 77a - 16Instruks 13Kørsel med tog og arbejdskøretøjer uden indbyggetmobilt ATC-anlæg på strækninger med faste ATC-anlægog faste ATC-togstopanlæg1. Almindelige bestemmelserBestemmelserne gælder for kørsel med tog og arbejdskøretøjeruden indbygget mobilt ATC-anlæg.I denne instruks betyder spormæssig dækning, at det ved hjælp afsporskifter, sporspærrer og lignende forhindres, at tog ogarbejdskøretøjer uden indbygget mobilt ATC-anlæg, kan køre ind i etandet togs togvej i forbindelse med krydsning og overhaling.2. Tog uden indbygget mobilt ATC-anlæg2.1. TilladelseKørsel efter denne instruks kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen.Den der optager tog uden indbygget mobilt ATC-anlæg i tjenestekøreplanenhenholdsvis tillyser ekstratog skal sikre, atTrafikstyrelsens tilladelse foreligger.2.2. Planlægning af kørselStationer med spormæssig dækning fremgår af Trafikcirkulæret”Fortegnelse over stationer med spormæssig dækning”.I tjenestekøreplanen henholdsvis toganmeldelsen anføressporbenyttelsen på stationer, hvor der er planlagt krydsning elleroverhaling.Køreplanen skal tilrettelægges, så krydsninger og overhalinger findersted på stationer, hvor der for tog uden indbygget mobilt ATC-anlægkan etableres spormæssig dækning.Det er tilladt at tilrettelægge køreplanen for tog uden indbyggetmobilt ATC-anlæg til krydsning på en station uden spormæssigdækning, hvis krydsningsstationen er bestemmelsesstation for togetuden indbygget mobilt ATC-anlæg.2.3. Togets hastighedDen højest tilladte hastighed for tog uden indbygget mobilt ATCanlæger 70 km/t.17.06.2005 Ø623/V1041


77b - 16Instruks 13SIN (Ø/V)2.4. Kørsel som hjælpetogTog uden indbygget mobilt ATC-anlæg, må undtagelsesvis anvendessom hjælpetog ved tognedbrud, hvis hjælpetoget udgår fra én af destationer, der begrænser banestykket, hvor det nedbrudte togbefinder sig.Kørsel ud af, henholdsvis ind på stationen, skal så vidt muligt ske fra,henholdsvis til spor med spormæssig dækning.3. Stationsbestyrerens forhold3.1. Almindelige bestemmelserDet fremgår af tjenestekøreplanen henholdsvis toganmeldelsen omtoget skal ekspederes efter bestemmelserne i denne instruks.Tog uden indbygget mobilt ATC-anlæg skal køre efter togetskøreplan.3.2. Arbejdskøretøjer uden indbygget mobilt ATCVed aftale om kørsel med arbejdskøretøj jf. SR § 71 punkt 2.8.1. skalstationsbestyrerne sikre, at krydsninger og overhalinger finder stedpå stationer, hvor der for arbejdskøretøjer uden indbygget mobiltATC-anlæg kan etableres spormæssig dækning.3.3. UregelmæssighederHvis et tog uden indbygget mobilt ATC-anlæg ikke kan fremføresefter køreplanen og toget skal ekspederes på en station, hvor detikke er muligt, at opnå spormæssig dækning, skal toget ekspederesefter bestemmelserne i punkt 3.3.1. og 3.3.2.Bestemmelserne gælder også for arbejdskøretøjer uden indbyggetmobilt ATC-anlæg.3.3.1. KrydsningToget med mobilt ATC-anlæg tages ind på stationen først.I tilfælde af, at ingen af de to tog der skal krydse har indbygget mobiltATC-anlæg, kontakter stationsbestyreren lokomotivføreren for detførst ankomne tog- for at underrette lokomotivføreren om at der skal krydses påstationen- for at få bekræftet, at toget holder stille på stationen.Derefter må det andet tog ekspederes.


SIN (Ø/V) 77c - 16Instruks 133.3.2. OverhalingNår toget uden indbygget mobilt ATC-anlæg er ankommet tilstationen, skal stationsbestyreren ved hjælp af sporskifter sikre modindløb i det overhalende togs togvej, før der stilles signal for detoverhalende tog.Hvis overhalingen ikke kan sikres ved hjælp af sporskifter, skalstationsbestyreren kontakte lokomotivføreren for det først ankomnetog- for at underrette lokomotivføreren om at der skal overhales påstationen- for at få bekræftet, at toget holder stille på stationen.Derefter må det andet tog ekspederes.17.06.2005 Ø624/V1042


78 - 16 SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 79 - 13Instruks 14Anvendelse af radiokanal C 451. GenereltRadiokanal C 45 er en landsdækkende nød- og nedbrudskanal, hvilketvil sige, at den ikke anvendes nogen steder ved Banestyrelsen idaglig drift.Kanal C 45 er tilgængelig i alle køretøjer, der er udstyret med strækningsradiosamt i et mindre antal bærbare radioer.Anvendelse af kanal C 45 skal begrænses mest muligt og aftalesmellem stationsbestyrer og lokomotivfører i hvert enkelt tilfælde.2. AnvendelseRadiokanal C 45 kan anvendes i følgende tilfælde:- Til samtale mellem lokomotivførerne for et nedbrudt tog og et hjælpetogi forbindelse med sammenkobling og videre kørsel.- Til at dirigere næstforreste lokomotiv i tog med to betjente førerpladser.- I MF eller ER i forbindelse med sammenkobling og adskillelse.- I MR-tog bestående af flere togsæt, når togpersonalet i nødsituationer(tilkaldelse af ambulance og politi) skal kommunikere medlokomotivføreren eller andet togpersonale i et af de andre togsæt.- Kommunikation mellem bærbare radioer på et uheldssted.3. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren kan, så længe kanal C 45 anvendes, kun medsikkerhed komme i forbindelse med lokomotivføreren, hvis køretøjeter udstyret med strækningsradio type MSR 3.Hvis køretøjet er udstyret med strækningsradio type MSR 2 skallokomotivføreren manuelt vælge mellem vagt i A- eller D-drift.Hvis køretøjet er udstyret med strækningsradio type MSR 1, er derkun vagtfunktion i D-drift.03.06.2002 Ø560/V946


80 - 13 SIN (Ø/V)Instruks 15Uorden ved automatisk sikret overkørsel.Manuel betjening af anlægget. (SR § 11)1. Almindelige bestemmelserNår lokomotivføreren i henhold til SR § 11, punkt 9.2., skal foretagemanuel betjening af anlægget ved en automatisk sikret overkørsel,der er i uorden, skal dette ske fra betjeningskassen ved overkørslen.Anlæg, som er i afhængighed med trafiksignaler (gadesignalanlæg)samt anlæg på dobbeltsporede fjernstyrede strækninger, må dogførst betjenes efter tilladelse fra stationen henholdvis FC.Betjeningskassen er forsynet med opslag herom.Eksempler på betjeningskasser ved overkørsler, se punkt 3.2. BetjeningFølgende trykknapper skal betjenes:- "Slukning (og op)", hvorved anlægget går i normalstilling- "Tænding (og ned)", hvorved vejsignaler (og bomlygter) tændes,klokkerne ringer (og bomme går ned).Ved et elektronisk bomanlæg, skal ”Tænding (og ned)” holdesindtrykket i mindst 2 sekunderDrejeomskiftere i betjeningskassen må ikke benyttes.Betjeningskassens låge skal lukkes efter betjeningen.


SIN (Ø/V) 81 - 8Instruks 153. Betjeningskasser ved overkørsler3.1. Advarselssignalanlæg03.06.2002 Ø561/V947


82 - 8 SIN (Ø/V)Instruks 15


SIN (Ø/V) 82a - 1Instruks 153.2. Bomanlæg03.06.2002 Ø562/V948


82b - 1Instruks 15SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 82c - 1Instruks 153.3. Elektronisk bomanlæg03.06.2002 Ø563/V949


82d - 1Instruks 15SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 83 - 20Instruks 16Ledig11.12.2002 Ø578/V963


84 - 20 SIN (Ø/V)Instruks 16


SIN(Ø/V) 85-10Instruks 17Strækningsradio1. FormålFormålet med strækningsraclioen er at tilvejebringe muligheden foroprettelse af hurtige forbindelser til formidling af- sikkerhedssamtaler- samtaler vedr. trafikafviklingen- andre samtalertil/fra tog på strækningerne.Sikkerhedssamtaler har fortrinsret frem for øvrige samtaler.Samtaler, der ikke er sikkerhedsmæssig karakter, og samtaler, derikke vedrører den øjeblikkelige trafikafvikling, bør kun føres overradio, hvis det er absolut nødvendigt.2. Beskrivelse2.1. GenereltI radiosystemet indgår faste radioanlæg herunder radiocentraler,mobile radioanlæg (i tog og arbejskøretøjer), samt andet tekniskudstyr. Om radiocentraler og mobile anlæg, se nedenfor.Sende- og modtageudstur er placeret langs stækningerne og står vedkabelnet i forbindelse med radiocentralerne.2.2. RadiocentralerDisse er placeret på stationer med fjernstyringscetråler og kan væreplaceret på enkelte andre stationer. Placeringen og arten af hverenkelt central samt dennes dækningsområde fremgår af TIB.Betjeningsudstyret, der er datastyret, omfatter- dataskærn indeholdende registerfelt, køfelt, fejlmeldefelt og arbejdsfelt- tastatur- mikrotelefon og højtaler.01.01.1986Ø 272/V 400


86 -10 SIN(Ø/V)Instruks 17På ikke fjernstyrede strækninger med enkte trafikforhold kananvendes radiocentraler "B-centraler" hvis betjeningsudstyr ikke erdatamastyret og ikke indeholder dataskærm.Alle samtaler, der føres over stækningsradioen optages på lydbånd.2.3. Mobile anlægI alle trækkraftenher og styrevogne undtagen MH-lokomotiver ograngertraktore er indbygget mobile radioanlæg.Disse anlægs betjeningudstyr omfatter- betjeningsboks, se plan 17.2- kanalvælgerboks, se plan 17.3.- mikrotelefon og to højttalere.Endvidere findes slæbbare mobileanlæg til anvendelse i bl aarbejdskøretøjer.2.4 DriftarterEt mobilt anlæg kan indstilles til følgende fire driftarter:Driftart A( lt A-driff)Samtaletrafik afvikles som modtale (dupleks).Følgende funktioner kan etableres:- selektiv opkald til et tog- fætlsopkald- identifikation af kaldte/kaldende mobilanlæg ved gengivelse af tognummeretpå dataskærmen i radiocentralerne- samtale mellem radiocentral og tog- overførsel af faste meldinger- nødopkald med automatisk medhør i alle tog inden for pågældendeområde- gennnemstilling af samtaler til/fra fjerntelefonettet- gennemstilling til togpersolale (samtale iokofører - togpersonale ellerradiocentral - togpersonale)- gennemstilling til højtalere i tog.


SIN (Ø/V) 87 - 14Instruks 17Driftart B("B-drift")Samtaletrafik afvikles som modtale (dupleks).Følgende funktioner kan etableres:- opkald fra radiocentralen til et eller flere tog ("stemmeopkald") ogopkald fra tog til radiocentral- samtale mellem radiocentral og tog- nødopkald med medhør i alle tog inden for pågældende område.Driftart C ("RANG")Samtaletrafik afvikles som skiftetale (simpleks).Drifarten anvendes på stationer til forbindelse med bærbart udstyr(rangerleder eller inspektionspersonale), jf i øvrige RR, bilag 12.2,samt endvidere i visse tilfælde til basisanlæg.Driftart D ("KMP")Samtaletrafik afvikles som modtale ( Dupleks).Denne driftart anvendes på stationer til forbindelse medrangerradioanlæg (basisanlæg), på strækninger med radiodirigerettrafikafvikling samt endvidere på S-baner (samtaletrafik somskiftetale).2.2. Strækningernes udstyrelseDet fremgår af TIB, i hvilken omfang strækninger og stationer erudstyret med radio, herunder hvilken kanaler der skal benyttes.10.05.1990 Ø361/V560


88 - 14 SIN (Ø/V)Instruks 173. Anvendelse3.1. omfangStækningsradioen kan bruges til udveksling af allesikkerhedsbetonede meldinger, på S-baner dog kun i det i SI anførteomfang.Udveksling af sikkerhedsmeldinger mellem tog og station udenradiocentral må kun finde sted, ved at radiocentralen gennemradio/telefongennemstillingen etablerer direkt samtale mellempågældende lokomotivfører og stationsbestyrer.På stationer, hvor ankommende tog ifølge TIB skal skifte til enrangerradiokanal, må tilladelse til passere I-, SI- og VI-signaler istopstilling gives over rangerradioen. Denne må også benyttes tilformidling af tilsvarende tilladelser til afgående tog for såvidt angårsignaler i udkørselsenden.Når det er hensigtsmæssigt for at fremme trafikafviklingen, børradioen - udover til formidlingen af de SR foreskrevne meldinger ogaf andre vigtige meldinger (uregelmæssigheder ved forbikørende togo l) - også anvendes til udveksling af meldinger af mere orienterendeart.


SIN (Ø/V) 89 - 11Instruks 173.2. Meldingsudveksling3.2.1 Klargøring, afslutning m v af mobile anlæg i togVed foretages/sker følgende BemærkningerKlargøring - tilslut sikringsautomatfor strækningsradio- tænd radioanlægget- tilkobl betjeningspladstryk på TÆND/SLUKtryk på TILFørerrumskift- på sammeloko- i andre tilfældeKanalskift- indstil tognummer påkanalvælgerboks- indstil kanal(herunder evt forvalg)- indstil driftart- foretag prøveopkald(kun A-drift)- forlad førerummetuden at afbryde radioanlægget.Tilkobl betjeningspladsi detandet førerrum- sluk radioanlægget,inden loko eller styrevognforlades- indstil kanaltryk på TEST ogSENDtryk på TILtryk på TÆND/SLUK- foretag tilmelding A-drift:tryk på TILMELD ogSENDÆndring afdriftartAfslutning- indstildriftart- indstil kanal- foretag prøveopkald(kun A-drift)B-drift:stemmeopkaldtryk på TEST ogSEND01.06.1986 Ø291/V430


90 - 11 SIN (Ø/V)Instruks 173.2.2. TilmeldingTilmeldinger sker ved A-drift ved tryk på TILMELD og SEND ogforetages af afgående tog tidligt, når der er udkørsel, og senestumiddelbart før passage af U-signalet. Endvidere foretagers tilmeldingi forbindelse med kanalskift, jf pkt 3.2.1. Ankommende tog,der ifølge TIB skal skifte til rangerradio (driftart D), skal ikke foretagesærlig tilmelding.Ved B-drift foretages mundtlig tilmelding, når toget kører indpågældende strækning.3.2.3. Faste meldingerDer kan udveksles følgende faste meldinger (kun ved A-drift):Fra radiocentral til togMelding1. Samtale2. Kør hurtigere*)3. Kør langsommere*)4. Fastebremser*)Signatur påmobilanlægSAMTALEHURTIGLANGSOMSLÆB BREMSBetydningSamtale ønskes med lkf, dertager mikrotelefonen, hvilketåbner talevejenAf afviklingmæssige grundeønskes toget fremført så hurtigtsom muligt og tilladeligt.Afviklingsmæssigegrunde f eks langsommeforankørende tog ellerforsinket mødende toggør det hensigtsmæssig,at toget fremføreslangsommere, eksempelvisfor om muligt at undgåstandsning foran signaler,der viser stop.Det er observeret,at toget har faste bremserForsøg at løse bremsen


SIN (Ø/V) 91 - 9Instruks 17Melding7. Samtaletogfører8. Nødstop*)9. HøjttalerindkobletSignatur på mobileanlægSAMT TGFNØDSTOPHØJT ANLBetydningRadiocentralen har kobletsig ind på taleledningentil togførerenToget skal straks bringes tilstandsning (se 3.2.6.)Radiocentralen har kobletsig ind på togets højttaleranlæg*) Lokomotivføreren skal kvittere for meldingerne 2, 3, 4 og 8 vedat trykke på KVIT og SENDFra tog til radiocentralMelding1. Samtaleønskes aflkfSignatur på mobileanlægLKFBetydningLokomotivføreren ønskerat tale med radiocentralen2. Samtaleønskes aftgf3. Telefonomstilling4. Dårligtkørende6. Kvittering7. Tilmelding0. TestTGFDSB TLFDÅRL KØRKVITTIL MELD ))TEST )Togføreren ønsker attale med radioncentralenDer ønskes omstillingtil fjerntelefonnettetToget er dårligt kørendeog kan ikke holde tidKvittering for sidst modtagnemeldingSe foran under punkt3.2.1 og 3.2.2Lokomotivføreren afgiver disse meldinger ved tryk på pågældendemeldeknap og SEND. Når det faste lys slukker i disse knapper, ermeldinger modtaget i radiocentralen.01.01.1979 Ø103/V158


92 - 9 SIN (Ø/V)Instruks 173.2.4. SamtalerDriftart ASamtaleartLKF ønskersamtale medcentral (FC)Tgf ønskersamtale medcentral (FC)Central (FC)ønsker samtalemed lkfFølgende foretages/sker på mobile anlæg- tryk på LKF- tryk på SENDNedbrydning af forbindelsensker fraradiocentralen- tryk på SAMT TGF(hvorefter tgf høres imikrotelefon)- tryk på TGF- tryk på SEND(videre forløb somforan – nedbrydningsker fra centralen)- løft mikrotelefonBemærkningTognummer sendes automatisktil radiocentralen,hvor det fremtræderpå dataskærmen.Operatøren i radiocentralenskal ved udveksling afsikkerhedsmeldinger kontrollereoverensstemmelsemellem det af lokomotivførerenmuntligt opgivnetognummer og tognummeretpå dataskærmen.Dette gælder også vedgennemstillede telefonsamtalertil/fra andre stationsbestyrereend FC-lederen.Togførerens opkald høres ivagthøjttalerenOpkaldet registreres i centralenmed angivelse af, attgf ønsker samtaleBlink i SAMTALE – opmærksomhedstone(Blink i SAMTALE ændres tilfast lys)Ved udveksling af sikkerhedsmeldingerforholdesmed hensyn til verfikationaf tognummer som anførtovenfor.


SIN (Ø/V) 93 - 10Instruks 17SamtaleartLkf ønskersamtale medabonnent påfjerntelefonnettetTgf ønskersamtale medabonnent påfjerntelefonnettetFølgende foretages/sker på mobile anlæg- tryk på DSB TLF- tryk på SEND- anmod om omstillingtil den ønskede abonnent,når centralenmelder sig- tryk på SAMT TGF(hvorefter tgf`s anmodning:"telefonomstilling"høres i mikrotelefonen)- tryk på TGF- tryk på SEND(når centralen meldersig, anmoder tgfom omstilling til denønskede telefonabonnent)BemærkningOpkaldet registreres icentralen med angivelseaf, at der ønskestelefonomstillingTogførerens opkaldhøres i vagthøjttalerenOpkaldet registreres icentralen som ovenforLkf kan hænge mikrotelefonpå plads, udenat forbindelsen nedbrydes.Driftart BSamtaleartLkf ønskersamtale medcentralen(FC)Følgende foretages/sker på mobile anlæg- løft mikrotelefon- tryk på LKF, hvisklartone høres- tryk på SENDNedbrydning sker,når centralen pålæggermikrotelefon ellertrykker på ANNBemærkningOpkaldet registreres icentralen ved ringetone01.06.1986 Ø292/V431


94 - 10 SIN (Ø/V)Instruks 17SamtaleartTgf ønskersamtale medcentral (FC)Central (FC)ønsker samtalemed lkfFølgende foretages/sker på mobile anlæg- tryk på SAMTTGFog bed tgf vente- nedbrydning- løft mikrofonen- tryk på LKF, hvisklartone høres- tryk på SEND- anmeld tgf`'s ønskeom samtale, når centralenmelder sig- tryk på SAMTTGFNedbrydning sker fracentralen- løft mikrofonen- tryk på LKF- tryk på SEND- besvar opkaldf eks:"Tog 4280 her "Nedbrydning sker fracentralenBemærkningTogførerens opkaldhøres i vagthøjttalerenOpkaldet registreres icentralen ved ringetoneCentralens opkaldhøres i højttaleren,f eks: "FC Kalundborgkalder tog 4280"


SIN (Ø/V) 95 - 10Instruks 17SamtaleartCentral (FC)ønsker samtalemed tgfFølgende foretages/sker på mobile anlæg- nedbrydning- tryk på HØJT ANLog tilkald tgf- nedbrydning- tryk på SAMTTGFog bed tgf vente- nedbrydning- løft mikrotelefon- tryk på LKF, hvisklartone- tryk på SEND- tryk på SAMTTGFnår centralenhar meldt sigNedbrydning skerfra centralenBemærkningCentralens opkaldhøres og besvares,jf umiddelbart foranTGF melder sig ivagthøjtaleren3.2.5. NødopkaldSåfremt det f eks i tilfælde af driftsuheld er absolut nødvendigt forlokomotivføreren at få forbindelse over radioen omgående, kannødopkald benyttes.Fremgangsmåden er følgende:- tryk på NØDOPK- tryk på SEND- tal straks og gentag evt. meldingen flere gange, indtil radiocentralensvarer.Udsendelse af nødopkald fra et tog medfører, at andre forbindelsermellem tog og radiocentral nedbrydes. Nødopkaldet høres i alle togindenfor pågældende område.Togets nummer gengives ikke i centralen, selv om det mobile anlægbenytter A-drift (nødopkald svarer systemmæssigt til B-drift).01.06.1986 Ø293/V432


96 - 10 SIN (Ø/V)Instruks 173.2.6. NødstopDenne ordre kan kun udsendes af centraler med A-drift og kun til ettog ad gangen.På det mobile anlæg tændes ved opkald fra centralen fasr rødt lys iNØDSTOP, og der høres en alarmtone. Lokomotivføreren skal- straks standse toget- trykke på KVIT og SEND (alarmtone ophører)- foretage opkald til radoicentralen, såfremt denne endnu ikke hargivet forholdsordre.3.2.7. HøjtaleranlægTogenes højttaleranlæg kan benyttes af såvel radiocentralen (kunved A-drift) som lokomotivføreren - og vil af radiocentralen bl a blivebenytet til anmode togføreren om at foretage opkald, når centralenønsker at komme i forbindelse med ham, jf iøvrigt punkt 3.2.4.Fremgangsmåde:Benytter Følgende sker/fore- Bemærkningertages på mobile anlægCentralen Ved opkald tændes lysi HØJTANL. Slukkerved nedbrydbrydning.Gennemkobling til togetshøjtaleranlægsker automatiskLokoføreren - tryk på HØJTANL- løft mikrotelefonen,hvorefter talevejener åbenNedbrydningen skerved pålægning afmikrotelefonen


SIN (Ø/V) 97 - 17Instruks 174. Uregelmæssigheder4.1. Nedbrud på anlægVed fuldstændig nedbrud af en A-central etableres nøddrift med B-centraludstyr, hvorefter kun B-drift er muligt. Togene indenforpågældende område underretes herom i muligt omfang.Såfremt et tog ikke kan opnå nødvendig forbindelse over radioen,skal lokomotivføreren benytte en sikkerhedstelefon.Ved uorden i radio- og/eller sikringsanlæg kan radiocentralenanmode lokomotivføreren om at benytte en sikkerhedstelefon i stedetfor radioen.4.2. FejlmeldingerFaste anlægDataskærmens fejludskrift samt andre oplysninger om fejl i fasteanlæg (dvs centraler og bassisstationer) meddeles sikringsmesterenevt. STORNO`s servicevagt, jf eltj`s vagtbog.Mobile anlægFejl på trækkraftenheder rapporteres af lkf-tograpporten og ivognbog.Fejl på styrevogn rapportes på lkf-rapporten samt på blanket A 716.01.06.1986 Ø294/V433


98 - 17 SIN (Ø/V)Instruks 17Plan 17.1Ledig


SIN (Ø/V) 99 - 8Instruks 17Plan 17.2Gyldig fra 01.10.1977Ø73/V100


100a - 8Instruks 17SIN (Ø/V)


SIN (ØV) 100b - 9Instruks 17Plan 17.3Gyldig fra 01.01.1979Ø107/V162


100c - 9Instruks 17SIN (Ø/V)


SIN (Ø/V) 100d - 8Instruks 18Lys i dørmeldelampe og åbentstående døre i personførendetog1. Togpersonalets forholdTogpersonale, der observerer og lukker åbne døre under togetskørsel, skal snarest underrette en station (FC) herom, så der kaniværksættes det nødvendige strækningseftersyn.2. Stationsbestyrerens forholdNår der observeres lys i en dørmeldelampe henholdsvis enåbentstående dør i et kørende personførende tog, forholdes således:- i tog med radio underrettes lokomotivføreren. Om lokomotivførerensforhold, se punkt 3.- i tog uden radio skal stationsbestyreren sørge for, at togetstandses, så vidt muligt ved en perron, og at døren lukkes.Vender den åbentstående dør væk fra nabospor, eller drejer det sigom en enkeltsporet strækning, skal næste tog ad samme sporunderrettes om almindeligt udkig.Vender den åbentstående dør mod et nabospor, skal næste tog adsamme spor underrettes om almindeligt udkig. Endvidere skal førstetog på nabosporet til den side, hvor døren har stået åben,underrettes om skærpet udkig.Drejer det sig om en åbentstående endedør, skal næste tog adsamme spor underrettes om skærpet udkig.Hvis det skønnes sandsynligt, at en passager er faldet af toget,tilkaldes personale til strækningseftersyn.01.12.2005 Ø632/V1060


100e - 8Instruks 18SIN (Ø/V)3. Lokomotivførerens forholdI et tog med radio skal lokomotivføreren, når han er underrettet omlys i en dørmeldelampe henholdsvis en åbentstående dør, strakskontakte togføreren og anmode om at få lukket døren.Kan der ikke opnås kontakt med togføreren i løbet af 2 minutter, skallokomotivføreren standse toget - så vidt muligt ved perron - og sørgefor, at døren bliver lukket.Når lokomotivføreren er underrettet om at holde almindeligt udkig,kan toget fremføres med normal hastighed, men lokomotivførerenskal være opmærksom på arealerne ved siden af sporet.Når lokomotivføreren er underrettet om at holde skærpet udkig, skaltogets hastighed nedsættes til 60 km/t, og lokomotivføreren skalvære opmærksom på såvel sporet, toget kører på, som arealerneved siden af sporet.


SIN (Ø/V) 100f - 2Instruks 19Bestemmelser for prøvekørsel af materiel1. Almindelige bestemmelserEftersyn af prøvetoget må så vidt muligt ikke foregå i nærheden afandre spor.Under ophold skal prøvetoget være afbremset.2. PrøvetogslederenEthvert prøvetog medgives en prøvetogsleder, der fungerer somtogfører.Prøvetogslederen er normalt bremseprøver ved prøvetoget. I vissetilfælde er lokomotivføreren bremseprøver jf pkt 3.Prøvetogslederen henholdsvis lokomotivføreren udfylderbremseseddel for prøvetoget, når dette kræves.Foruden eftersyn i henhold til SR § 65 kontrollerer prøvetogslederen,at prøvetoget opfylder de betingelser, som er opstillet i forbindelsemed en eventuel dispensation for prøvekørslen.Prøvetogslederen er ansvarlig for, at lokomotivføreren er orienteretom særlige forhold i forbindelse med prøvekørslen, herunderindholdet af eventuelle dispensationer.Skal der arbejdes under prøvetoget, har prøvetogslederen ansvaretfor, at bestemmelserne i SR § 33 punkt 4.1 og 4.4 overholdes.3. LokomotivførerenInden prøvekørslen foretager lokomotivføreren normal forberedelsesom foreskrevet for den pågældende trækkraftenhed.For enkeltkørende lokomotiver og togsæt kan lokomotivførerenfungere som prøvetogsleder.22.01.1996 Ø459/V770


100g - 2SIN (Ø/V)


SIN (Ø)InstrukserØst


SIN (Ø) 101 - 51IndholdsfortegnelseStrækning 1København H - Fredericia / TaulovSideInstruks 1.1 Kørsel ad maskinsporene mellem København H ogKøbenhavn G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Instruks 1.2 Omlægning af tog via Københavns Godsbanegård . 107aInstruks 1.3 København H. Kørsel til spor 2 - 8 som blindspor . . . 111Instruks 1.4 Korsør - Nyborg. Sikkerhedsbestemmelser . . . . . . . 113aInstruks 1.5 Uheld på Storebæltsforbindelsen.Stationsbestyrerens forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113gInstruks 1.6 Uheld på Storebæltsforbindelsen.Lokomotivførerens forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115aInstruks 1.7 Uheld på Storebæltsforbindelsen.Togpersonalets forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115iInstruks 1.8 Odense. Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Strækning 2Ringsted - Rødby FærgeInstruks 2.1 Rødby Færge. Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Strækning 5Roskilde - KalundborgInstruks 5.1 Kalundborg. Udkørselstogveje . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Strækning 6Slagelse - HøngInstruks 6.2 Godsbanen Høng - Gørlev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Strækning 8S-banerInstruks 8.0 Kørsel på S-baner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165aInstruks 8.0.1 Kørsel med tog uden indbygget mobilt HKT-anlægpå strækninger med fast HKT-anlæg . . . . . . . . . . . 179aStrækning 8.2Høje Taastrup - København - HillerødInstruks 8.2.1 København H - ØsterportKatastrofeforanstaltninger i boulevardbanetunnelen . 181Instruks 8.2.2 Jægersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Strækning 8.3Frederikssund - København H - FarumInstruks 8.3.1 Flintholm T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18509.10.2006 704


102 - 51 SIN (Ø)Strækning 8.4Vigerslev - HellerupInstruks 8.4.1 Flintholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Instruks 8.4.2 LedigStrækning 9Hillerød - HelsingørInstruks 9.2 Kvistgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Instruks 9.3 Helsingør. Kørsel mellem maskindepot ogdepotsporene med ML/FL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192aStrækning 10København H - HelsingørInstruks 10.1 København H - Østerport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Instruks 10.2 Helgoland. Togs afgang (SR § 13) . . . . . . . . . . . . . . 194Instruks 10.3 Kørsel mellem Helgoland station og vedligeholdesesdepot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Strækning 11København H - PeberholmInstruks 11.1 København H / Vigerslev - Peberholm,sikkerhedsbestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Instruks 11.2 Københavns Lufthavn Kastrup. Rangering . . . . . . . . 203Instruks 11.3 Uheld i tunneler København H - Peberholm,stationsbestyrerens forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Instruks 11.4 Uheld i tunneler København H - Peberholm,lokomotivførerens forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Instruks 11.5 Uheld i tunneler København H - Peberholm,togpersonalets forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217


SIN (Ø) 103 - 11Instruks 1.1Kørsel ad maskinsporene mellem København H ogKøbenhavn G1. Almindelige bestemmelserMaskinsporene er udformet således:Tårnet134DV 217.3DV 226.3DV 217.2M 6T88MTS89M 1T telefonDV 227.3DV 227.4HjælpevognspladsDV 226.4M 6M 190DV 227.1M 4TM 2DV 316.4 (Kh)DV 232.3M 2KhMdtDV 217.1DV 226.1M 1DV 282.1DV 315.1 (Kh)DV 232.2M 100821.10.1996 468


104 - 11Instruks 1.1SIN (Ø)Maskinsporene betegnes således:- fra København H til sporskifte nr 88: 1. maskinspor (M1)- fra København H til sporskifte nr 89: 2. maskinspor (M2)- til maskindepotet fra sporskifte nr 90: 4. maskinspor (M4)- fra maskindepotet til sporskifte nr 134: 6. maskinspor (M6)2. Kørsel fra maskindepotetVed 6. maskinspor findes en overkørsel sikret ved manuelt betjentebomme.Normalstillingen er lukkede bomme. Bomme åbnes af maskindepotetspersonale, når overkørslen skal passeres af vejkøretøjer. Den,der åbner bommene, sørger for, at rangering over overkørslen standses,medens bommene er åbne.Passage af overkørslen skal ske med forsigtighed.2.1. Kørsel fra maskindepotet til København HKørslen foregår ad 6. og 2. maskinspor.Lokomotivføreren giver melding om tognummer og bestemmelsesstation(Kh eller Gb) gennem telefonen ved DV 217.2 og kører derefter tilstandsningsmærke ”S” foran DV 217.2.Efter passage af DV 217.2 kører lokomotivføreren videre over sporskifte88 og standser således, at han kan se signalgivningen for kørselmod København H på DV 226.3.Lokomotivføreren skal være opmærksom på, at der kan holde køretøjerforan DV-signal M.2.2. Kørsel fra maskindepotet til København GKørslen foregår ad 6. maskinspor.Lokomotivføreren giver melding om tognummer og bestemmelsesstation(Kh eller Gb) gennem telefonen ved DV 217.2 og kører dereftertil standsningsmærke ”S” foran DV 217.2.2.3. Kørsel fra maskindepot til hjælpevognspladsenKørslen betragtes som en lokal rangerbevægelse på maskindepotetsområde.Udkørsel finder sted som anført i pkt 2.1. og 2.2.


SIN (Ø) 105 - 12Instruks 1.13. Kørsel til maskindepot3.1. Kørsel fra København H til maskindepotetKørslen foregår ad 1. og 4. maskinspor.Lokomotivføreren kører til DV 227.4.Videre kørsel sker efter signalgivning fra DV 226.4.3.2. Kørsel fra København G til maskindepotetKørsel til DV 217.3 foregår på tilladelse fra rangerleder eller fra postTårnet.Videre kørsel foregår ad 6., 1. og 4. maskinspor.4. Kørsel mellem København H og København G4.1. Kørsel fra København H til København GKørsel foregår ad 1. og 6. maskinspor til DV signal M.Videre kørsel sker efter signalgivning fra DV-signal M.4.2. Kørsel fra København G til København HKørsel til DV 217.3 foregår på tilladelse fra rangerleder eller fra postTårnet.Kørslen foregår ad 6., 1. og 2. maskinspor.5. Signaler på lokomotiver m. v."Almindeligt kendingssignal" skal føres. Endvidere føres slutsignal,på lokomotiver evt. ved hvidt lys.21.10.1996 469


106 - 12 SIN (Ø)Instruks 1.16. Spærring af maskinsporNår et maskinspor mellem København G og København H bliverufarbart, skal det spærres. Kørslen ad det farbare spor aftalesmellem København H og København G, post Tårnet.Når et maskinspor mellem København G og maskindepotet bliverufarbart, skal det spærres. Kørslen ad det farbare spor aftalesmellem København G, post Tårnet og pladsen i BV LOK øst (1 4193).7. Forbud mod afprøvning af el-varmeVed kørsel til maskindepot Gb skal lokomotivføreren udkoble elvarmenog udtage el-varmenøglen senest ved passage af mærket"Strækning med el-togvarme ophører".I forbindelse med tiltrædelsestjenesten klargøres el-varmeanlæggetog på lokomotiver med særlige hjælpediesel startes denne, men derforetages ikke prøveindkobling af el-varmeanlægget.Ved udkørsel fra maskindepotet og efter passage af mærket"Strækning med el-varme ophører" for modsatte køreretning,indsættes el-varmenøglen og el-varmen prøveindkobles, således atlokomotivføreren via telefon til København G, post Tårnet kan afgivemelding, såfremt el-varmen ikke kan indkobles.Sporområdet "Trekanten" ud for hjælpevognspladsen er ikke omfattetaf forbudet, hvorfor afprøvning ved tiltrædelse på lokomotiver i dettesporområde foretages, inden der køres frem til telefon.


SIN (Ø) 107a - 1Instruks 1.2Omlægning af tog via Københavns Godsbanegård1. Almindelige bestemmelserTog på strækningen København H – Hvidovre Fjern og HvidovreFjern – København H kan ved planlagte infrastrukturarbejder ogdriftsforstyrrelser omlægges til at køre via København G.2. Planlagt omlægning via København G2.1. Toganmeldelse2.1.1. IndholdVed planlagte omlægninger skal toganmeldelsen indeholdebemærkning om, at kørslen mellem København H og København Gsker jf. denne instruks.2.1.2. Tog i køreretningen mod København HToget tillyses med ankomststation København G og bemærkning om,at toget videreføres til København H.2.1.3. Tog i køreretningen fra København HToget tillyses med afgangsstation København G og bemærkning om,at toget udgår fra København H.3. Ikke planlagt omlægning via København G3.1. TognummerVed en ikke planlagt – her og nu – omlægning via København Gudsendes ikke toganmeldelse, og toget ændrer ikke tognummer.3.2. Tog i køreretningen mod København HStationsbestyreren for Hvidovre Fjern skal, inden der givesafgangstilladelse mod Vigerslev sikre, at lokomotivføreren erunderrettet om kørsel via København G, jf. denne instruks.3.3. Tog i køreretningen fra København HStationsbestyreren for København H skal, inden der gives tilladelse tilrangering mod København G sikre, at lokomotivføreren er underrettetom kørsel via København G, jf. denne instruks.09.10.2006 705


107b - 1Instruks 1.2SIN (Ø)4. Kørsel mellem København G og København HKørslen foregår i begge køreretninger som rangering medlokomotivføreren som rangerleder.I tilknytning til bestemmelserne i SR § 2 punkt 6.1.2.”Lokomotivføreren som rangerleder” kan lokomotivføreren værerangerleder på personførende tog, hvor lokomotivføreren ikke kanbetjene og overvåge de udvendige døre fra den betjente førerplads.Toget skal være medgivet togfører.4.1. Kørsel fra København G til København H4.1.1. Stationsbestyrernes forholdNår tog er klar til afgang fra København G aftaler stationsbestyrerenfor København G rangerbevægelsen med stationsbestyreren forKøbenhavn H.Aftale med lokomotivføreren samt tilladelse til rangering sker somanført i SR § 36.Såfremt toget på København H ekspederes i spor 1, 40 eller 41 forbiSI-signalet, skal der om muligt indstilles hovedtogvej fra SI-signalet afhensyn til opdatering i togets mobile ATC-anlæg.4.1.2. Lokomotivførerens forholdVed ankomst til København G vil toget modtage Y-information fra I-signalet til København G.I tilknytning til bestemmelserne i ATC-instruks afsnit 3.4. ”Rangeringmed togkontrolanlæg” fortsætter toget mod København H påY-information, selv om kørslen sker på rangering.Togets mobile ATC-anlæg opdateres til fuld ATC-overvågning ved SIsignal,hvis signalet viser en kørtilladelse.Aftale med stationsbestyreren samt tilladelse til rangering sker somanført i SR § 36.Når lokomotivføreren har modtaget tilladelse til rangering modKøbenhavn H, rangerer lokomotivføreren toget mod København H.Alle signaler skal respekteres under rangeringen. Rangeringenforegår normalt for signal "forbikørsel tilladt" eller "forsigtig forbikørseltilladt".Hvis toget ekspederes forbi et SI-signal, vil kørslen så vidt muligt skepå en kørtilladelse.


SIN (Ø) 107c - 1Instruks 1.24.2. Kørsel fra København H til København G4.2.1. Stationsbestyrernes forholdNår tog er klar til afgang fra København H aftaler stationsbestyrerenfor København H rangerbevægelsen med stationsbestyreren forKøbenhavn G.Aftale med lokomotivføreren samt tilladelse til rangering sker somanført i SR § 36.4.2.2. Lokomotivførerens forholdATC-anlægget skal indstilles til rangering.Aftale med stationsbestyreren samt tilladelse til rangering sker somanført i SR § 36.Når lokomotivføreren har fået tilladelse til rangering til København Gudveksler lokomotivføreren for personførende tog færdigmelding medtogføreren, og rangerer herefter toget mod København G.Alle signaler skal respekteres under rangeringen. Rangeringenforegår normalt for signal "forbikørsel tilladt" eller "forsigtig forbikørseltilladt".Efter ankomst til København G klargør lokomotivføreren ATCanlæggettil togkørsel.09.10.2006 706


107d - 1 /110 - 17SIN (Ø)


SIN (Ø) 111 - 17Instruks 1.3København H. Kørsel til spor 2 - 8 som blindspor1. IndledningDer udføres betonrenovering af haldækket under København H fremtil efteråret 2008.Spor 2-8 ændres på skift i byggeperioden til blindspor.Sporene under arbejdsområdet spærres og arbejdsstedet afskærmesmod spor med trafik.Når det pågældende spor er ændret til blindspor kan det kunanvendes af tog fra henholdsvis til Hvidovre Fjern og Kalvebod.2. Forholdsregler ved ændring til blindsporDet fremgår af TIB, hvilket af sporene 2-8 på København H, der erændret til blindspor.Der opsættes en sporstopper med rødt lys og refleks lige syd forrøgåbningen.Til markering af seneste standsningssted er der 10 meter foransporstopperen anbragt et standsningsmærke (SR-mærke 17.18).2.1. Hastighed ved rangeringVed rangering frem mod en sporstopper er den højst tilladtehastighed fra sidste PU-signal til standsningsmærke(SR-mærke 17.18) 15 km/t.Hastighedsnedsættelsen er markeret med et særligt mærke (vejskilttil hastighedsbegrænsning til 15 km/t).Ved alle rangerbevægelser skal lokomotivføreren være i detførerrum, som er forrest i den øjeblikkelige køreretning.09.10.2006 707


112 - 17 SIN (Ø)


SIN (Ø) 113a - 1Instruks 1.4Korsør – Nyborg. Sikkerhedsbestemmelser1. DefinitionerRFC anvendes her som betegnelse for stationsbestyreren for Korsør,Sprogø og Nyborg, enten denne er placeret i RFC Roskilde,Driftscenter Danmark (DcDk) eller på stationen.Betjeningspladsen for Sprogø sikringsanlæg står på Korsør station.Den fri bane omfatter to banestykker, Korsør - Sprogø, hvor der eren tunnel fra km 110,5 til km 118,6 og Sprogø - Nyborg, hvor der eren bro, Vestbroen, fra km 121,3 til km 127,9.Tunnelen består af 2 tunnelrør, der er forbundet med 31tværtunneler. Et rødt/grønt fodgængersignal styrer adgangen fratværtunnelerne til de to tunnelrør.Der er etableret anlæg for SRO (Styring, Regulering og Overvågning)i RFC Roskilde, DcDk, hos politiet i Slagelse og på Korsør station,hvor der endvidere er etableret en SROC (SRO-centralen) tilovervågning og betjening af de tekniske installationer.Profilkontrolanlægget i km 101,2 i Forlev og km 136,8 i Hjulby,kontrollerer togene i begge spor og køreretninger.Profilkontrolanlægget er en del af SRO-anlægget.2. Kørsel på strækningen Korsør - Nyborg2.1. TunnelTogføreren skal i togsæt være placeret i bageste togsæt i nærhedenaf personaleafsnittet med internt samtaleanlæg. I øvrigt materiel skaltogføreren være i nærheden af bageste personalekupé med talested.I tog, hvor det er muligt at lukke for friskluftindtaget, skal dette lukkesinden toget kører ind i tunnelen. Det må først åbnes igen, når togeter ude af tunnelen.I tog, der befordrer personvogne, som ikke er udstyret med mulighedfor recirkulation, skal lokomotivføreren sikre at el-varmen er slukketinden kørsel i tunnelen.Ventilationsanlægget i hver enkelt vogn skal være slukket indenkørsel ind i tunnelen.El-varmen og ventilationsanlægget må tændes igen, når toget harpasseret tunnelen.09.10.2006 708


113b - 1Instruks 1.4SIN (Ø)Togføreren skal skaffe sig overblik over passagererne, herunderhandicappede og barnevogne.Inden toget kører ind i tunnelen, skal lokomotivføreren underrettesom det anslåede antal passagerer (0-100, 100-200 osv.).I tog uden togfører skal lokomotivføreren sikre sig oplysning omeventuelle personer, der ledsager transporter. Der må højst være 10personer i tog uden togfører.2.2. VestbroenPå Vestbroen skal tog og arbejdskøretøjer køre med nedblændedekendingssignaler af hensyn til vejtrafikken.3. Togklargøring (SR § 65)3.1. Personførende tog3.1.1. Almindelige bestemmelserDer skal være gennemgang i hele toget. Er dette undtagelsesvis ikkemuligt, skal der være togpersonale i de enkelte togdele.Der må kun anvendes materiel, som er konstrueret afbrandhæmmende materiale og hvor der kan sikres mulighed for atetablere nødudgange.Materiellet skal endvidere være forsynet med- nødbremseoverstropning- togbelysning- ildslukkere- megafon i personalekupéer (minimum 1 pr. tog)- højttaler- og internt samtaleanlæg- strækningsradio med samtalemulighed mellem lokomotivfører ogRFC.For at kunne passere tunnelen, skal materiellet opfylde ovenståendekrav samt kravene i punkt 3.1.2.Lokomotiver og personvogne med NødBremseOverstropning ermærket med følgende piktogram


SIN (Ø) 113c - 1Instruks 1.43.1.2. Tunnelcheck3.1.2.1. Stort tunnelcheckMindst én gang for hver 24 timer skal den, der klargør toget, sikre, atildslukkere er tilstede. Endvidere skal det sikres atnødbremseoverstropning, togbelysning, megafon, højttaler- og interntsamtaleanlæg og strækningsradioen virker.Den der klargør toget udfylder en særlig blanket, der følgertoget/togsættet indtil næste tunnelcheck.3.1.2.2 Lille tunnelcheck3.2. GodstogVed ændret oprangering, f.eks. lokomotivskift, skal den der klargørtoget, sikre, at nødbremseoverstropning, højttaler- og interntsamtaleanlæg og strækningsradio virker.Når der skiftes førerrum, skal strækningsradioen afprøves.3.2.1 VognlisterDen pågældende jernbanevirksomhed skal sikre, at RFC har envognliste der er i overensstemmelse med den faktiske oprangering aftoget.RFC skal, af hensyn til alarmering, have vognlisten inden togetpasserer Korsør henholdsvis Nyborg.4. Fejlbehæftet materiel4.1 StrækningsradioTog, som på grund af fejl i togets radio, ikke har virksomstrækningsradio, må ikke afgå- fra Korsør mod Sprogø- fra Nyborg mod Sprogø.Såfremt der efter afgang fra Korsør henholdsvis Nyborg opstår fejl påstrækningsradioen eller forbindelse ikke kan opnås, skal RFC så vidtmuligt sikre stationsafstand foran og efter toget, mellem Korsør ogSprogø09.10.2006 709


113d - 1Instruks 1.4SIN (Ø)4.2. Nødbremseoverstropning, togbelysning, samtale- oghøjttaleranlægHvis det konstateres, at nødbremseoverstropningen, togbelysning,og/eller højttaleranlæg ikke virker i en eller flere vogne, skal RFCstraks underrettes, og der må ikke være passagerer i den/depågældende vogn(e).Når RFC er underrettet, skal RFC så vidt muligt sikre stationsafstandforan og efter toget mellem Korsør og Sprogø.Hvis nødbremseoverstropningen, togbelysning og/eller samtale- ellerhøjttaleranlæg ikke virker i hele toget, må tog med passagerer ikkepassere tunnelen.4.3. Fejl ved trykluftsbremsen, vogne efter slutbremsen (SR § 62)I tilfælde af fejl ved trykluftsbremsen under togfremførsel må vogneefter slutbremsen ikke befordres mellem Korsør og Nyborg.Opstår fejlen på strækningen mellem Korsør og Nyborg- skal der så vidt muligt køres i stationsafstand efter toget- må der ikke være passagerer i vognene efter slutbremsen- skal skruebremsen i bageste vogn betjenes- skal der køres med forsigtighed til Korsør henholdsvis Nyborg.4.4. Alarm fra profilkontrolanlægHvis der kommer en alarm fra profilkontrolanlægget, skal RFCunderrette lokomotivføreren om- hvilken type alarm det drejer sig om (varme lejer, varmehjulringe, afsporing, overskredet profil)- hvor i toget fejlen er- at toget ikke må køre videre, før lokomotivføreren har laveteftersyn af toget.Ved underretning om alarm fra varme lejer eller varme hjulringe påpassagertogsmateriel må lokomotivføreren efter endt eftersyn, ommuligt genoptage kørslen med forsigtighed til nærmeste station, hvortoget kan tømmes for passagerer.Jernbanevirksomheden fastsætter regler for hvornår toget igen kansættes i drift.


SIN (Ø) 113e - 1Instruks 1.45. Togfølge på den fri bane5.1. Tog uden virksomt ATCFor tog uden virksomt ATC skal RFC sikre stationsafstand forantoget i tunnelrøret.5.2. ArbejdskøretøjerFor arbejdskøretøjer skal RFC sikre stationsafstand foran og efterarbejdskøretøjet i tunnelrøret.5.3. Godstog5.3.1. RID-restriktionHvis toget befordrer RID gods skal der være stationsafstand bådeforan og efter toget mellem Korsør og Sprogø.For at sikre dette, skal der indlægges en restriktion på togarten iATNS (Automatisk Tog Nummer System), for alle godstog.DcDk har ansvaret for, at DcDk og RFC i samarbejde indlæggerdenne restriktion.Når et godstog ifølge vognlisten ikke befordrer RID gods, må RFCbortkoble restriktionen i ATNS, så der kan køres i blokafstandmellem Korsør og Sprogø.Hvis et godstog befordrer RID klasse 1 (dog ikke klasse 1.4 S), måder ikke være personførende tog i nabotunnelrøret.6. Særlige bestemmelserne for godstog6.1. Profilkontrolanlæg ude af driftSåfremt hele eller dele af profilkontrolanlægget er ude af drift, skalRFC underrette lokomotivføreren i godstog på vej mod tunnelen om,at- hastigheden skal nedsættes til max 40 km/t ved indkørsel itunnelen- hastigheden må øges til 80 km/t, når hele toget er inde itunnelen- toget må køre med normal hastighed, når hele toget er ude aftunnelen.09.10.2006 710


113f - 1SIN (Ø)Instruks 1.46.2. TunnelkørselSkal et godstog starte op ad stigningen i tunnelen, anmoder RFCSROC om, at der ventileres mod togets køreretning. RFC meldertil SROC, når toget er ude af tunnelen.7. Vedligeholdelsesarbejder (SR §§ 34 og 86. Arbejde i spor)7.1. Almindelige bestemmelserAl vedligeholdelsesarbejde og adgang til tunnelen kræversporspær- ring.To nabotværtunneler må ikke planlægges spærret på samme tid.7.1.1. SR- arbejdslederens forholdSR-arbejdslederen skal- følge bestemmelserne i cirkulære ”Storebæltsforbindelsen.Retningslinier for arbejder i tunnel og på Vestbroen"- have tilladelse hos RFC til at åbne nøddøren ud til det ikkespærrede tunnelrør, når han skal markere, at tværtunnelen erspærret- melde til RFC og SROC, hvilke tværtunneler eller fortove derikke kan benyttes til flugtvej.7.1.2. RFC forholdRFC skal- underrette SROC, når sporspærringen er etableret- notere i telegramjournalen, hvis der er tværtunneler ellerfortove der ikke kan benyttes som flugtvej- underrette SROC, når sporspærringen er hævet.7.1.3. SROC forholdSROC skal- tænde "grøn mand" mod det spærrede spor, når RFC har meldtat sporet er spærret- udveksle meldinger med RFC om spærrede tværtunneler ellerfortove- tænde "rød mand", når RFC har meldt at sporspærringen erhævet.


SIN (Ø) 113g - 1Instruks 1.5Uheld på Storebæltsforbindelsen.Stationsbestyrerens forhold1. DefinitionerRFC anvendes her som betegnelse for stationsbestyreren for Korsør,Sprogø og Nyborg, enten denne er placeret i RFC Roskilde,Driftscenter Danmark (DcDk) eller på stationen.Den fri bane omfatter to banestykker, Korsør - Sprogø, hvor der eren tunnel fra km 110,5 til km 118,6 og Sprogø - Nyborg, hvor der eren bro, Vestbroen, fra km 121,3 til km 127,9.Der er ambulancevej til perronen for spor 1 og 2 på Korsør station.Foran tunnelmundingerne er der etableret et sporsætningsareal tilsporsætning af redningsberedskabets Bane Vej Køretøj (BVK).Adgangen til sporsætningsarealet er afspærret ved hjælp af kæder.Tunnelen består af 2 tunnelrør, der er forbundet med 31tværtunneler. Et rødt/grønt fodgængersignal styrer adgangen fratværtunnelerne til de to tunnelrør.Ved hver tværtunnel er der nødtelefoner og brandtryk.Flugtvejsskilte viser retning og afstand til nærmeste flugtvej.Brandhanerne på Sprogø er markeret med skilte.På Vestbroen er der etableret overgange, for hver 600 meter, mellemjernbane- og vejbroen.På Sprogø og Vestbroen er der ikke sikkerhedstelefoner, men telefonernepå motorvejen har forbindelse til alarmcentralen i Slagelse.På Korsør station er der etableret en SROC (Styring, Regulering ogOvervågningCentralen) til overvågning og betjening af de tekniskeinstallationer.09.10.2006 711


113h - 1Instruks 1.52. Særlige forholdsregler2.1. Ved kørsel i tunnelen og på broen2.2. Ledig2.3. Ledig2.4. Ledig2.5. LedigSIN (Ø)Hvis lokomotivføreren underretter RFC om, at toget hurtigst muligtønskes kørt ud af tunnelen eller væk fra broen, til nærmeste station,ved- brand, røgudvikling eller kemikalieudslip- akut sygdom eller tilskadekomne passagerer- brug af nødbremseoverstropningskal RFC så vidt muligt sørge for, at dette kan lade sig gøre.3. Tænding af tunnelbelysningRFC kontakter SROC for at få tændt lyset i tunnelen.Lyset skal tændes hvis- et tog skal tømmes for passagerer- et tog skal evakueres for passagerer- lokomotivføreren skal undersøge årsagen til, at et tog er standset- et tog skal køre med almindelig eller skærpet udkig- lokomotivføreren anmoder om at få lyset tændt.4. Tømning af togVed nedbrud på toget eller fejl på infrastruktur, hvor toget ikke kankøre videre, skal toget tømmes for passagerer. Tømningen indledesførst når toget til videre befordring er klar.4.1. Tømning af tog i tunnelen4.1.1. ViderebefordringI samarbejde med DcDk skal RFC hurtigst muligt sørge for et tog tilafhentning af passagerer.Inden toget kører ind i tunnelen, skal det tømmes for eventuellepassagerer.


SIN (Ø) 113i - 1Instruks 1.54.1.2. Tilladelse til tømningNår RFC har sikret sig at- signalgivningen til begge hovedspor i tunnelen er hindret- SROC er underrettet om at toget skal tømmes for passagerer- SROC er underrettet om passagererne bliver i samme eller deskal over i det modsatte tunnelrør- SROC er underrettet om togets position- SROC er anmodet om at tænde lys i tunnelrørene- SROC er anmodet om at tænde grønt lys i tværtunnelerne, hvispassagererne skal over i det modsatte tunnelrørgiver RFC lokomotivføreren tilladelse til tømning af toget.RFC underretter lokomotivføreren, hvis nogle af tværtunnelerne ellerfortovene ikke kan benyttes.4.1.3. Ledig4.1.4. Ledig4.2. Tømning af tog på vestbroen4.2.1. Tilladelse til tømningHvis passagererne skal viderebefordres med biler/busser, måtilladelse til tømning af toget først gives når politiet er til stede og hargivet tilladelse (vejtrafikken er standset).5. Uheld5.1. AnmeldelseHvis RFC bliver underrettet om et uheld i tunnelen, skal RFC sikresig oplysninger om- togets placering, signal-/kilometerangivelse eller tværtunnelnummer- uheldets art og omfang- eventuel nødvendig assistance frajernbanevirksomheder/Banedanmark- antal tilskadekomne- antal passagerer (0 - 100, 100 - 200 osv.).09.10.2006 712


113j - 1SIN (Ø)Instruks 1.5Oplysninger i anmeldelsen kan blive givet i flere omgange.5.2. Bestilling af hjælpRFC alarmerer via SRO-anlægget alarmcentralen i Slagelse ogSROC, ved hjælp af "Uheld Bane".Alarmering skal også ske, hvis RFC ikke kan få kontakt med etekstraordinært standset tog i tunnelen.5.2.1. Alarmering1. underretning skal indeholde oplysninger om- hvad der er sket- hvilket togmateriel der er indblandet- hvor det er sket.Supplerende information bør indeholde oplysninger om- nærmere stedangivelse (signalangivelse, kilometer, tværtunnelnummer)- uheldstogets kørselsretning- hvor mange passagerer der er i toget- hvor mange der er tilskadekomne og fastklemte- tømning af toget til det samme tunnelrør- tømning af toget til det modsatte tunnelrør- der er radiokontakt til toget- der er andre tog/arbejdskøretøjer i tunnelen- anden information til redningsberedskabet/SROC- farligt gods.Ved uheld med godstog skal RFC telefaxe vognlisten tilalarmcentralen i Slagelse og SROC.5.3. Evakuering af tog i tunnelenVed uheld, hvor passagererne er i fare (brand, røgudvikling,kemikalieudslip m.m), skal toget evakueres hurtigst muligt.5.3.1. Viderebefordring af evakueredeDcDk sørger for, at et tog bestående af personvognsmateriel -fortrinsvis dieseltog – hurtigst muligt holder klar på Korsør ogSprogø station, til afhentning af evakuenter eller tilskadekomnesamt til transport af politi og læger.


SIN (Ø) 113k - 1Instruks 1.5Disse tog benævnes EVAKueringstog KORSØR (EVAK Korsør)henholdsvis EVAKueringstog SPROGØ (EVAK Sprogø).Inden toget kører ind i tunnelen, skal toget tømmes for eventuellepassagerer i Nyborg henholdsvis så vidt muligt i Slagelse.RFC melder evakueringstog(ene) klar til politiets KommandoSTadeleder(KST-leder).5.3.2. Tilladelse til evakuering5.3.3. Ledig5.3.4. LedigNår RFC har sikret sig at- signalgivningen til begge hovedspor i tunnelen er hindret- SROC er underrettet om at toget skal tømmes for passagerer- SROC er underrettet om passagererne bliver i samme eller deskal over i det modsatte tunnelrør- SROC er underrettet om togets position- SROC er anmodet om at tænde lys i tunnelrørene- SROC er anmodet om at tænde grønt lys i tværtunnelerne, hvispassagererne skal over i det modsatte tunnelrørgiver RFC lokomotivføreren tilladelse til evakuering af toget.RFC underretter lokomotivføreren, hvis nogle af tværtunnelerne ellerfortovene ikke kan benyttes.5.4. Kørsel til og fra tunnelen5.4.1. Generelle forholdKST-lederen har den koordinerende ledelse af indsatsområdet ogskal have overblik over, hvilke køretøjer der befinder sig på sporenemellem Korsør og Sprogø, inkl. de to stationer.PolitiLeder TOG (PL-tog), som er placeret i KST, assisterer KST-lederog bestiller kørslerne hos RFC.Politiets ForbindelsesOfficer (FO) er med evakueringstogene ogtroljen.FO kommunikerer med togføreren henholdsvis rangerlederen.09.10.2006 713


113l - 1Instruks 1.55.4.1.1. LedigSIN (Ø)Redningsberedskabets indsatsleder kører med på BVK henholdsvisTrolje BVK og kommunikerer med Redningsberedskabetsnæstkommanderende i SROC.5.4.1.2. Benævnelse af materielFølgende betegnelser benyttes for materiel der indsættes i tunnelenved uheld:- "BVK". BVK indsats fra Korsør- eller Sprogøsiden og køres afRedningsberedskabet Korsør.- ”Trolje BVK” anvendes når arbejdskøretøj 419 eller 420 erstatterBVK og køres af Banedanmark.- "Unimog". Unimog med BVK-container, indsats fra Sprogø ogkøres af Redningsberedskabet Korsør.- "Trolje". Arbejdskøretøj 419 eller 420 indsats fra Korsør og køresaf Banedanmark.- "EVAK Korsør". Tog indsats fra Korsør.- "EVAK Sprogø". Tog indsats fra Sprogø.5.4.2 Kørsel med BVK / Trolje BVK5.4.2.1. Ind i tunnelenSporsætning med BVK aftales mellem RFC ogRedningsberedskabets indsatsleder.Tilladelsen fra RFC til sporsætning og kørsel må først gives, nårtogtrafikken er standset og signalgivningen til hovedsporene erhindret.RFC underretter Redningsberedskabets indsatsleder, hvis der erarbejdskøretøjer eller et tog til afhentning af passagerer i tunnelen.Redningsberedskabets indsatsleder, der er med på BVK anmoder omtilladelse til sporsætning ved følgende melding:”BVK anmoder om tilladelse til sporsætning i hovedspor 1 (det sydligetunnelrør) eller hovedspor 2 (det nordlige tunnelrør) i Korsørhenholdsvis på Sprogø”.Når betingelserne er opfyldt, giver RFC følgende melding:”BVK har tilladelse til at sporsætte i hovedspor 1 (det sydligetunnelrør) eller hovedspor 2 (det nordlige tunnelrør) i Korsørhenholdsvis på Sprogø”.


SIN (Ø) 113m - 1Instruks 1.5Redningsberedskabets indsatsleder gentager meldingen.Når BVK har fået tilladelse til at sporsætte, er det samtidigtilladelse til at køre ind i tunnelen ad det pågældende hovedspor.Trolje BVK holder i spor 11 eller 12 på Korsør station.Når BVK / Trolje BVK er ankommet til skadestedet i tunnelen ogholder stille, skal føreren melde dette til RFC.RFC underretter føreren om at kalde op og få en ny tilladelse, førBVK / Trolje BVK flyttes.Når RFC har givet tilladelse til kørsel ind i et tunnelrør med BVK /Trolje BVK, må RFC kun give tilladelse til anden kørsel, når førerenaf BVK / Trolje BVK har meldt at den holder stille.5.4.2.2. Ud af tunnelenBVK skal indhente tilladelse hos RFC til at køre ud af tunnelen.5.4.3. Kørsel med Unimog5.4.3.1. Ind i tunnelenKørsel til tunnelmunding på Sprogø henholdsvis ind i tunnelen medUnimog aftales mellem RFC og føreren af Unimog.Inden RFC giver føreren af Unimogen tilladelse til at køre fra spor 0på Sprogø, skal- sporet fra dværgsignal D02 til tunnelmundingen være frit- sporskifter, der skal befares, stå i rette stilling og somminimum være lokalaflåst.RFC skal give melding til føreren af Unimog med følgende indhold- der må køres fra spor 0- der må køres til tunnelmunding Nord henholdsvis Syd- der må kun køres til tunnelmundingen- der skal kaldes op til RFC før igangsætning vedtunnelmundingen- afgangstilladelse.Når RFC har fået melding om, at BVK holder stille i tunnelen, måRFC give Unimog tilladelse til at køre ind i tunnelen.09.10.2006 714


113n - 1SIN (Ø)Instruks 1.5Når Unimog er ankommet til skadestedet i tunnelen og holder stille,skal føreren melde dette til RFC.RFC underretter føreren om at kalde op og få en ny tilladelse, førUnimog flyttes.Når RFC har givet tilladelse til kørsel ind i et tunnelrør med Unimog,må RFC først give tilladelse til anden kørsel, når føreren af Unimoghar meldt, at den holder stille.5.4.3.2. Ud af tunnelenFør Unimog kører ud af tunnelen, skal føreren indhente tilladelse hosRFC.5.4.4. Kørsel med TroljeKørsel med trolje aftales mellem RFC og PL-tog.RFC melder troljen klar til PL-tog.Kørslen ind på henholdsvis ud af Korsør station skal så vidt muligtforegå for signal.5.4.4.1. Første kørsel ind i henholdsvis ud af tunnelenNår PL-tog har bestilt kørsel ind i tunnelen med trolje, skal RFC- give Trolje afgangstilladelse, jf. SR § 13- eventuelt forbirangere Trolje og underrette føreren om at kørepå sigt efter stop-visende signaler på den fri bane.Når RFC giver Trolje tilladelse til at passere det sidste signal førbestemmelsesstedet, skal RFC underrette føreren om- at Trolje må afgå fra tunnelen uden at indhente tilladelse hosRFC- at Trolje må passere samtlige AM-signaler og køre på sigt tilstationsgrænsen på Korsør station.5.4.4.2. Efterfølgende kørsler ind i henholdsvis ud af tunnelenNår PL-tog har bestilt kørsel ind i tunnelen med trolje, skal RFCunderrette føreren om- at Trolje må køre på sigt frem til bestemmelsesstedet(Tværtunnel m.m.)- at Trolje må afgå fra tunnelen uden at indhente tilladelse hosRFC- at Trolje må passere samtlige AM-signaler og køre på sigt tilstationsgrænsen på Korsør station.RFC giver herefter afgangstilladelse, jf. SR 13, til Trolje.


SIN (Ø) 113o - 1Instruks 1.55.4.5. EVAK Korsør og EVAK SprogøKørsel med EVAK Korsør og EVAK Sprogø aftales mellemRFC og PL-tog.RFC melder evarkueringstog(ene) klar til PL-tog.Kørslen ind på henholdsvis ud af Korsør og Sprogø station skal såvidt muligt ske for signal.5.4.5.1. EVAK Korsør5.4.5.1.1. Første kørsel ind i henholdsvis ud af tunnelen5.4.5.1.2. LedigNår PL-tog har bestilt kørsel ind i tunnelen med EVAK Korsør, skalRFC- underrette lokomotivføreren om at toget er evakueringstog:benævnt ”EVAK Korsør”- give EVAK Korsør afgangstilladelse, jf. SR § 13- eventuelt forbirangere EVAK Korsør og underrettelokomotivføreren om at køre på sigt efter stop-visende signalerpå den fri bane.Når RFC giver EVAK Korsør tilladelse til at passere det sidste signalfør bestemmelsesstedet, skal RFC underrette lokomotivføreren om- at EVAK Korsør må afgå fra tunnelen uden at indhente tilladelsehos RFC- at EVAK Korsør må passere samtlige AM-signaler og køre påsigt til stationsgrænsen på Korsør station.5.4.5.1.3. Efterfølgende kørsler ind i henholdsvis ud af tunnelenNår PL-tog har bestilt kørsel ind i tunnelen med EVAK Korsør, skalRFC underrette lokomotivføreren om- at EVAK Korsør må køre på sigt frem til bestemmelsesstedet(Tværtunnel m.m.)- at EVAK Korsør må afgå fra tunnelen uden at indhente tilladelsehos RFC- at EVAK Korsør må passere samtlige AM-signaler og køre påsigt til stationsgrænsen på Korsør station.RFC giver herefter afgangstilladelse, jf. SR 13, til EVAK Korsør.09.10.2006 715


114 - 17 SIN (Ø)Instruks 1.55.4.5.2. EVAK Sprogø5.4.5.2.1. Første kørsel ind i henholdsvis ud af tunnelen5.4.5.2.2. LedigNår PL-tog har bestilt kørsel ind i tunnelen med EVAK Sprogø, skalRFC- underrette lokomotivføreren om at toget er evakueringstog:benævnt ”EVAK Sprogø”- give EVAK Sprogø afgangstilladelse, jf. SR § 13- eventuelt forbirangere EVAK Sprogø og underrettelokomotivføreren om at køre på sigt efter stop-visende signalerpå den fri bane.Når RFC giver EVAK Sprogø tilladelse til at passere det sidste signalfør bestemmelsesstedet, skal RFC underrette lokomotivføreren om- at EVAK Sprogø må afgå fra tunnelen uden at indhente tilladelsehos RFC- at EVAK Sprogø må passere samtlige AM-signaler og køre påsigt til stationsgrænsen på Sprogø station.5.4.5.2.3. Efterfølgende kørsler ind i henholdsvis ud af tunnelenNår PL-tog har bestilt kørsel ind i tunnelen med EVAK Sprogø, skalRFC underrette lokomotivføreren om- at EVAK Sprogø må køre på sigt frem til bestemmelsesstedet(Tværtunnel m.m.)- at EVAK Sprogø må afgå fra tunnelen uden at indhente tilladelsehos RFC- at EVAK Sprogø må passere samtlige AM-signaler og køre påsigt til stationsgrænsen på Sprogø station.RFC giver herefter afgangstilladelse, jf. SR 13, til EVAK Sprogø.5.5. AfslutningKST-leder underretter RFC om, at skadestedet er frigivet tilBanedanmarks disposition.


SIN (Ø) 115a - 1Instruks 1.6Uheld på Storebæltsforbindelsen.Lokomotivførerens forhold1. DefinitionerRFC anvendes her som betegnelse for stationsbestyreren for Korsør,Sprogø og Nyborg, enten denne er placeret i RFC Roskilde,Driftscenter Danmark (DcDk) eller på stationen.Den fri bane omfatter to banestykker, Korsør - Sprogø, hvor der eren tunnel fra km 110,5 til km 118,6 og Sprogø - Nyborg, hvor der eren bro, Vestbroen, fra km 121,3 til km 127,9.Tunnelen består af 2 tunnelrør, der er forbundet med 31tværtunneler. Et rødt/grønt fodgængersignal styrer adgangen fratværtunnelerne til de to tunnelrør.Ved hver tværtunnel er der nødtelefoner og brandtryk.Flugtvejsskilte viser retning og afstand til nærmeste flugtvej.Brandhanerne på Sprogø er markeret med skilte.På Vestbroen er der etableret overgange, for hver 600 meter, mellemjernbane- og vejbroen.På Sprogø og Vestbroen er der ikke sikkerhedstelefoner, men telefonernepå motorvejen, har forbindelse til alarmcentralen i Slagelse.På Korsør station er der etableret en SROC (Styring, Regulering ogOvervågningCentralen) til overvågning og betjening af de tekniskeinstallationer.2. Særlige kørselsregler i tunnelen og på broen2.1. Brand, røgudvikling eller kemikalieudslipHvis lokomotivføreren opdager eller underrettes om brand,røgudvikling eller kemikalieudslip skal lokomotivføreren fortsætte udaf tunnelen henholdsvis væk fra broen. Lokomotivføreren skalfortsætte til nærmeste station, så evakuering kan foretages. Signalerpå stop skal respekteres. Hvis toget standses som følge af signalerpå stop, skal toget evakueres hurtigst muligt, jf. punkt 5.09.10.2006 716


115b - 1Instruks 1.6SIN (Ø)2.2. Akut sygdom eller tilskadekomne passagerHvis lokomotivføreren underrettes om akut sygdom ellertilskadekomne passagerer skal lokomotivføreren fortsætte tilnærmeste station. Lokomotivføreren skal standse toget på det sted,der er aftalt med stationsbestyreren. Signaler på stop skalrespekteres.2.3. NødbremseaktiveringAktiveres nødbremsen i tunnelen, på broen eller så tæt på disse, atstandsning vil ske i tunnelen eller på broen, skal lokomotivførerenoverstroppe nødbremsen og fortsætte kørslen.Lokomotivføreren anmoder straks togpersonalet om at finde denvogn, hvor nødbremsen er aktiveret samt få fastslået grunden tilnødbremseaktiveringen.Under kørslen med nødbremseoverstropning skal signaler på stoprespekteres.Hvis toget standses i tunnelen som følge af signaler på stop eller veden fejl i nødbremseoverstropningen, se punkt 2.4.Togpersonalet melder tilbage til lokomotivføreren om grunden til atnødbremsen blev aktiveret.Hvis tilbagemeldingen fra togpersonalet er at nødbremsen eraktiveret på grund af brand, røgudvikling, kemikalieudslip, akutsygdom og/eller tilskadekomne passagerer køres der efterbestemmelserne i punkt 2.1. henholdsvis 2.2.I øvrige tilfælde afgør lokomotivføreren ud fra den konkrete situationom toget skal fortsætte kørslen.2.4. Ekstraordinær togstandsning i tunnelen (SR § 89)Hvis et tog standses i tunnelen uden lokomotivførerens medvirkenskal lokomotivføreren åbne et vindue for at registrere eventuel brandeller røgudvikling.Er der brand eller røgudvikling i et standset tog, skal toget evakuereshurtigst muligt, jf. punkt 5.Der skal gennemføres en afgangsprocedure inden kørslengenoptages. Afgangsproceduren kan undlades, når lokomotivførerenfra førerpladsen kan overvåge og sikre sig, at de udvendige døre itoget ikke er eller har været frigivet og er lukkede.


SIN (Ø) 115c - 1Instruks 1.62.5. Underretning af RFCLokomotivføreren skal hurtigst muligt underrette RFC, hvis de særligekørselsregler i tunnelen eller på broen anvendes samt træffe denødvendige aftaler om kørslen og eventuel tilkaldelse af hjælp.Lokomotivføreren anmoder RFC om at få tændt tunnelbelysningen,hvis det skønnes nødvendigt.2.6. Underretning af togpersonale3. LedigLokomotivføreren underretter i hvert enkelt tilfælde togpersonalethurtigst muligt om den aktuelle situation og aftaler de nærmereforholdsregler for det videre forløb.4. Tømning af togVed nedbrud på toget eller fejl på infrastruktur, hvor toget ikke kankøre videre, skal toget tømmes for passagerer. Tømningen indledesførst når toget til videre befordring er klar.4.1. Tømning af tog i tunnelen4.1.1. Ledig4.1.2. Tilladelse til tømningLokomotivføreren indhenter, eventuelt efter anmodning fratogføreren, tilladelse til tømning af toget hos RFC.Hvis lokomotivføreren opdager forhold, der nødvendiggør tømning aftoget, skal han straks underrette togføreren.Hvis RFC oplyser, at nogle af tværtunnelerne eller fortovene ikke kanbenyttes, skal lokomotivføreren underrette togføreren om dette.4.1.3 GennemførelseLokomotivføreren skal videregive oplysning om, i hvilken retningpassagererne ledes væk fra toget, til RFC.I tog uden togfører skal lokomotivføreren varetage tømningen aftoget for personer, der ledsager transporter.Lokomotivføreren skal blive på toget længst muligt for at sikrekommunikation med RFC og for afbremsning af toget.09.10.2006 717


115d - 1Instruks 1.6SIN (Ø)Hvis lokomotivføreren må forlade toget af sikkerhedshensyn, skal hanafbremse toget med trykluftsbremsen og i muligt omfang med skrueellerfjederbremse, så det ikke kan komme i bevægelse.4.1.4. AfslutningLokomotivføreren skal underrette RFC når tømningen er afsluttet.4.2. Tømning af tog på Vestbroen5. UheldHvis passagererne skal viderebefordres med biler/busser, må de ikkeledes over på vejbroen, før politiet er til stede og har givet tilladelse(vejtrafikken er standset).5.1. Anmeldelse5.2. Ledig5.2.1. LedigAnmeldelsen til RFC skal indeholde- togets placering, signal-/kilometerangivelse eller tværtunnelnummer- uheldets art og omfang- eventuel nødvendig assistance frajernbanevirksomheder/Banedanmark- antal tilskadekomne- antal passagerer (0 – 100, 100 – 200 osv.).Oplysningerne i anmeldelsen kan gives i flere omgange.5.3. Evakuering af tog i tunnelen5.3.1. LedigVed uheld, hvor passagererne er i fare (brand, røgudvikling,kemikalieudslip m.m), skal toget evakueres hurtigst muligt.5.3.2. Tilladelse til evakueringLokomotivføreren indhenter, eventuelt efter anmodning fratogføreren, tilladelse til evakuering af toget hos RFC.Hvis lokomotivføreren opdager forhold, der nødvendiggør evakueringaf toget, skal han straks underrette togføreren.Hvis RFC oplyser, at nogle af tværtunnelerne eller fortovene ikke kanbenyttes, skal lokomotivføreren underrette togføreren om det.


SIN (Ø) 115e - 1Instruks 1.65.3.3. GennemførelseLokomotivføreren skal videregive oplysning om, i hvilken retningpassagererne ledes væk fra toget, til RFC.I tog uden togfører skal lokomotivføreren varetage evakueringen aftoget for personer, der ledsager transporter.Kørestole og bagage skal efterlades i toget.Evakuering skal ske således, at passagererne bliver mindst muligtudsat for at skulle bevæge sig i områder, hvor der er brand eller røg.Ved brand eller røgudvikling på ydersiden af toget, skal passagerneledes forbi brandstedet inde i toget.Passagererne skal hurtigst muligt ledes væk fra stedet, hvor der erbrand eller røg.Lokomotivføreren skal blive i toget længst muligt for at sikrekommunikation med RFC og for afbremsning af toget.Hvis lokomotivføreren må forlade toget af sikkerhedshensyn, skaltoget afbremses med trykluftsbremsen og i muligt omfang med skrueellerfjederbremse, så det ikke kan komme i bevægelse.5.3.4. AfslutningLokomotivføreren skal underrette RFC når evakueringen er afsluttetherunder om der er passagerer eller alvorligt tilskadekomne, der ikkekan forlade det uheldsramte tog.5.4. Kørsel til og fra tunnelen5.4.1. Generelle forholdDer anvendes personvognsmateriel fra Korsør og Sprogø stationsamt Trolje fra Korsør station, til afhentning af evakuenter ellertilskadekomne samt til transport af politi og læger.Inden personvognsmateriel kører ind i tunnelen, skal det tømmes foreventuelle passagerer i Nyborg henholdsvis så vidt muligt i Slagelse.Politiets ForbindelsesOfficer (FO) er med evakueringstogene ogtroljen.FO giver klarmelding til togføreren henholdsvis rangerlederen indenafgang fra Korsør / Sprogø henholdsvis tunnelen.09.10.2006 718


115f - 1Instruks 1.6SIN (Ø)5.4.1.1. Særlig opmærksomhedAlle førere af køretøjer der skal køre i tunnelen skal væreopmærksom på at der kan være personer i hele tunnelen.Hastigheden ved kørsel i tunnelen er højst 40 km/t.5.4.1.2. Benævnelse af materiel5.4.2. Ledig5.4.2.1. Ledig5.4.2.2. Ledig5.4.3. Ledig5.4.3.1. Ledig5.4.3.2. Ledig5.4.4. TroljeFølgende betegnelser benyttes for materiel der indsættes i tunnelenved uheld:- "BVK". BVK indsats fra Korsør- eller Sprogøsiden og køres afRedningsberedskabet Korsør.- ”Trolje BVK” anvendes når arbejdskøretøj 419 eller 420 erstatterBVK og køres af Banedanmark.- "Unimog". Unimog med BVK-container, indsats fra Sprogø ogkøres af Redningsberedskabet Korsør.- "Trolje". Arbejdskøretøj 419 eller 420 indsats fra Korsør og køresaf Banedanmark.- "EVAKueringstog KORSØR” (EVAK Korsør)Tog indsats fra Korsør.- "EVAKueringstog SPROGØ" (EVAK Sprogø)Tog indsats fra Sprogø.Føreren melder klar til RFC.Føreren skal have en færdigmelding fra rangerlederen inden afgangfra Korsør henholdsvis tunnelen.Ved kørsel ud af tunnelen skal føreren ikke indhente afgangstilladelsehos RFC.


SIN (Ø) 115g - 1Instruks 1.65.4.4.1. Første kørsel ind henholdsvis ud af tunnelenFøreren skal have en afgangstilladelse fra RFC ved kørsel fraKorsør.Ved kørsel ud af tunnelen må føreren uden tilladelse passere ogkøre på sigt efter AM-signaler til stationsgrænsen på Korsørstation.5.4.4.2. Efterfølgende kørsler ind henholdsvis ud af tunnelenFøreren skal have en afgangstilladelse fra RFC ved kørsel fraKorsør.På den fri bane må føreren uden tilladelse passere og køre på sigtefter samtlige AM-signaler til stationsgrænsen på Korsør station.5.4.5. EVAK Korsør og EVAK SprogøLokomotivføreren melder toget klar til RFC på Korsør henholdsvisSprogø station.ATC-anlægget skal være indkoblet.Efter ankomst til bestemmelsesstedet i tunnelen, skallokomotivføreren gå i det modsatte førerrum.Der gennemføres en afgangsprocedure inden afgang fra Korsør ogSprogø henholdsvis tunnelen.Ved kørsel ud af tunnelen skal lokomotivføreren ikke indhenteafgangstilladelse hos RFC.5.4.5.1. EVAK Korsør5.4.5.1.1. Første kørsel ind i tunnelenNår lokomotivføreren er blevet underrettet af RFC om, at toget erevakueringstog, kan toget afgå fra Korsør, når betingelserne ertilstede, jf. SR § 13.5.4.5.1.2. Første kørsel ud af tunnelenVed kørsel ud af tunnelen, må lokomotivføreren uden tilladelsepassere og køre på sigt efter AM-signaler der viser stop tilstationsgrænsen på Korsør station.09.10.2006 719


115h - 1SIN (Ø)Instruks 1.65.4.5.1.3. Efterfølgende kørsler ind i henholdsvis ud af tunnelenNår lokomotivføreren er blevet underrettet af RFC, kan toget afgåfra Korsør når betingelserne er tilstede, jf. SR § 13.På den fri bane må lokomotivføreren uden tilladelse passere ogkøre på sigt efter AM-signaler til stationsgrænsen på Korsørstation.5.4.5.2. EVAK Sprogø5.4.5.2.1. Første kørsel ind i tunnelenNår lokomotivføreren er blevet underrettet af RFC, om at toget erevakueringstog, kan toget afgå fra Sprogø når betingelserne ertilstede, jf. SR § 13.5.4.5.2.2. Første kørsel ud af tunnelenVed kørsel ud af tunnelen, må lokomotivføreren uden tilladelsepassere og køre på sigt efter AM-signaler der viser stop tilstationsgrænsen på Sprogø station.5.4.5.2.3. Efterfølgende kørsler ind i henholdsvis ud af tunnelenNår lokomotivføreren er blevet underrettet af RFC, kan toget afgåfra Sprogø når betingelserne er tilstede, jf. SR § 13.På den fri bane må lokomotivføreren uden tilladelse passere ogkøre på sigt efter AM-signaler til stationsgrænsen på Sprogøstation.5.5. Ledig


SIN (Ø) 115i - 1Instruks 1.7Uheld på Storebæltsforbindelsen.Togpersonalets forhold1. DefinitionerRFC anvendes her som betegnelse for stationsbestyreren for Korsør,Sprogø og Nyborg, enten denne er placeret i RFC Roskilde,Driftscenter Danmark (DcDk) eller på stationen.Den fri bane omfatter to banestykker, Korsør - Sprogø, hvor der eren tunnel fra km 110,5 til km 118,6 og Sprogø - Nyborg, hvor der eren bro, Vestbroen, fra km 121,3 til km 127,9.Tunnelen består af 2 tunnelrør, der er forbundet med 31tværtunneler. Et rødt/grønt fodgængersignal styrer adgangen fratværtunnelerne til de to tunnelrør.Ved hver tværtunnel er der nødtelefoner og brandtryk.Flugtvejsskilte viser retning og afstand til nærmeste nødudgang.Brandhanerne på Sprogø er markeret med skilte.På Vestbroen er der etableret overgange, for hver 600 meter, mellemjernbane- og vejbroen.På Sprogø og Vestbroen er der ikke sikkerhedstelefoner, men telefonernepå motorvejen, har forbindelse til alarmcentralen i Slagelse.På Korsør station er der etableret en SROC (Styring, Regulering ogOvervågningCentralen) til overvågning og betjening af de tekniskeinstallationer.2. Særlige forholdsregler i tunnelen og på broen2.1. Brand, røgudvikling eller kemikalieudslipHvis togpersonalet opdager eller underrettes om brand, røgudviklingeller kemikalieudslip skal lokomotivføreren straks underrettes.2.2. Akut sygdom eller tilskadekomne passagerHvis togpersonalet opdager eller underrettes om akut sygdom ellertilskadekomne passagerer skal lokomotivføreren straks underrettes.09.10.2006 720


115j - 1Instruks 1.72.3. NødbremseaktiveringSIN (Ø)Hvis togpersonalet opdager eller underrettes om, at der har værettrukket i nødbremsen, skal togpersonalet hurtigst muligt undersøge:- Hvor i toget at nødbremsen er aktiveret.- Grunden til at nødbremsen er aktiveret.Togpersonalet melder resultatet til lokomotivføreren.Togpersonalet underrettes af lokomotivføreren om den aktuellesituation. Lokomotivføreren afgør ud fra den konkrete situation omtoget skal fortsætte kørslen.2.4. Ekstraordinær togstandsning i tunnelen (SR § 89)2.5. Ledig3. LedigTogpersonalet skal så vidt muligt underrette passagererne omårsagen, hvis toget er standset i tunnelen.Togpersonalet skal gå til følgende placeringer i- togsæt til nærmeste personaleafsnit med internt samtaleanlæg.Togføreren skal være placeret i bageste togsæt.- øvrigt materiel skal togføreren være placeret ved bagestepersonalekupé med talested og det øvrige personale fordeler sig itoget.Der skal gennemføres en afgangsprocedure inden kørslengenoptages. Afgangsproceduren kan undlades, når lokomotivførerenfra førerpladsen kan overvåge og sikre sig, at de udvendige døre itoget ikke er eller har været frigivet og er lukkede.4. Tømning af togVed nedbrud på toget eller fejl på infrastruktur, hvor toget ikke kankøre videre, skal toget tømmes for passagerer. Tømningen indledesførst når toget til videre befordring er klar.4.1. Tømning af tog i tunnelen4.1.1. Ledig4.1.2. Tilladelse til tømningTogføreren indhenter, gennem lokomotivføreren, tilladelse til tømningaf toget hos RFC.


SIN (Ø) 115k - 1Instruks 1.74.1.3. GennemførelseNår togføreren har fået tilladelse til at tømme toget, skal han via højttaleranlæggetunderrette passagererne og det øvrige personale om,at toget skal forlades.Togføreren beslutter gangretning(er) og sikrer, at en af togpersonaletså vidt muligt går forrest med megafon til vejledning af passagererne.Togføreren skal oplyse lokomotivføreren om, i hvilken retningpassagererne ledes væk fra toget.4.1.4. AfslutningTogføreren skal sikre sig at- alle passagerer har forladt tunnelrøret- alle døre i de benyttede tværtunneler, er rigtigt lukkede- passagerer er kommet ind i det andet toget.Togføreren underretter lokomotivføreren om, at tømningen erafsluttet.4.2. Tømning af tog på Vestbroen5. UheldHvis passagererne skal viderebefordres med biler/busser, må de ikkeledes over på vejbroen, før politiet er til stede og har givet tilladelse.5.1. Anmeldelse5.2. Ledig5.2.1. LedigTogføreren skal så vidt muligt give lokomotivføreren oplysning om- uheldets art og omfang- eventuel nødvendig assistance frajernbanevirksomheder/Banedanmark- antal tilskadekomne.Oplysningerne i anmeldelsen kan gives i flere omgange.09.10.2006 721


115l - 1Instruks 1.7SIN (Ø)5.3. Evakuering af tog i tunnelen5.3.1. LedigVed uheld, hvor passagererne er i fare (brand, røgudvikling,kemikalieudslip m.m), skal toget evakueres hurtigst muligt.5.3.2. Tilladelse til evakueringTogføreren indhenter, gennem lokomotivføreren, tilladelse tilevakuering af toget hos RFC.5.3.3. GennemførelseNår togføreren har fået tilladelse til at evakuere toget, skal han viahøjttaleranlægget underrette passagererne og det øvrige personaleom, at toget skal forlades. Kørestole og bagage skal blive i toget.Togføreren beslutter gangretning(er) og sikrer, at en af togpersonaletså vidt muligt går forrest med megafon til vejledning af passagererne.Evakuering skal ske således, at passagererne bliver mindst muligtudsat for at skulle bevæge sig i områder, hvor der er brand eller røg.Ved brand eller røgudvikling på ydersiden af toget, skal passagerneledes forbi brandstedet inde i toget.Passagererne skal hurtigst muligt ledes væk fra stedet, hvor der erbrand eller røg.Togføreren skal oplyse lokomotivføreren om, i hvilken retningpassagererne ledes væk fra toget.5.3.4. AfslutningTogføreren skal sikre sig at- alle passagerer, der har mulighed for det, har forladt tunnelrøret- alle døre i de benyttede tværtunneler, er rigtigt lukkede- passagerer, der har mulighed for det, er kommet ind ievakueringstoget.Togføreren underretter lokomotivføreren om, at evakueringen erafsluttet, herunder om der er passagerer eller alvorligt tilskadekomne,der ikke kan forlade det uheldsramte tog.


SIN (Ø) 115m - 1Instruks 1.75.4. Kørsel til og fra tunnelen5.4.1. Generelle forhold5.4.1.1. LedigDer anvendes personvognsmateriel fra Korsør og Sprogø station ogTrolje fra Korsør station, til afhentning af evakuenter ellertilskadekomne samt til transport af politi og læger.Inden personvognsmateriel kører ind i tunnelen, skal det tømmes foreventuelle passagerer i Nyborg henholdsvis så vidt mulgt i Slagelse.Politiets ForbindelsesOfficer (FO) er med evakueringstogene ogtroljen.FO giver klarmelding til togføreren henholdsvis rangerlederen indenafgang fra Korsør / Sprogø henholdsvis tunnelen.5.4.1.2. Benævnelse af materiel5.4.2. Ledig5.4.2.1. Ledig5.4.2.2. Ledig5.4.3. Ledig5.4.3.1. LedigFølgende betegnelser benyttes for materiel der indsættes i tunnelenved uheld:- "BVK". BVK indsats fra Korsør- eller Sprogøsiden og køres afRedningsberedskabet Korsør.- ”Trolje BVK” anvendes når arbejdskøretøj 419 eller 420 erstatterBVK og køres af Banedanmark.- "Unimog". Unimog med BVK-container, indsats fra Sprogø ogkøres af Redningsberedskabet Korsør.- "Trolje". Arbejdskøretøj 419 eller 420 indsats fra Korsør og køresaf Banedanmark.- "EVAKueringstog KORSØR” (EVAK Korsør)Tog indsats fra Korsør.- "EVAKueringstog SPROGØ" (EVAK Sprogø)Tog indsats fra Sprogø.09.10.2006 722


116 - 17 / 120 - 19 SIN (Ø)Instruks 1.75.4.3.2. Ledig5.4.4. TroljeUdover ansvaret som rangerleder, jf. SR, har rangerlederen ansvaretfor- at dørene i personvognen er lukket- at udveksle færdigmelding med førerennår troljen skal afgå fra Korsør station henholdsvis tunnelen.5.4.4.1. Kørsel ind henholdsvis ud af tunnelen5.4.2.2. LedigPolitiets forbindelsesofficer skal med troljen og skal melde klar tilrangerlederen, inden denne kan give færdigmelding til føreren.5.4.5. EVAK Korsør og EVAK Sprogø5.4.5.1. Ledig5.4.5.1.1. Ledig5.4.5.1.2. Ledig5.4.5.1.3. Ledig5.4.5.2. Ledig5.4.5.2.1 Ledig5.4.5.1.2. Ledig5.4.5.1.3. Ledig5.5. LedigPolitiets forbindelsesofficer skal med EVAK Korsør henholdsvisEVAK Sprogø og skal melde klar til togføreren, inden togførerengennemfører afgangsprocedure med lokomotivføreren.


SIN (Ø) 121 - 11Instruks 1.8Odense. Rangering1. Almindelige bestemmelser1.1. GyldighedsområdeDenne instruks gælder for Odense station.1.2. Rangering i områder med offentlig færdselTraktorveje findes i spor 4, 5, 6 og 7.1.3. StedbetjeningskontakterDer er stedbetjeningskontakter ved følgende sporskifter:115 a/b, 116a/b, 119, 122, 123, 124, 127 a/b, 128, 136 a/b, 139 a/b,140 a/b, 147, 149, 155 a/b, 156 a/b og 157 a/b.1.4. HastighedHøjst tilladte hastighed i alle sidespor er 10 km/t.1.5. Betjening af sporskifterne 124 og 149Sporskifterne 124 og 149 må kun omstilles efter aftale medstationsbestyreren.Sporskifterne omstilles fra en sort betjeningsknap anbragt på enkasse øverst på standeren ved sporskiftet. Betjeningsknappen erdubleret forneden på standeren.Sporskifterne har ikke sikring mod utidig omstilling. Omstilling afsporskifterne må kun finde sted, når der er foretaget direkte eftersynaf, om sporskiftet er frit.Omstilling sker ved at holde betjeningsknappen indtrykket i ca. tresekunder.Øverst på stedbetjeningsstanderen findes en hvid og en rød lampe.Den hvide lampe lyser, når sporskiftet har kontrol i en stilling.Den røde lampe lyser, når sporskiftet er uden kontrol eller er underomstilling.Sporskiftet må befares, når sporskiftet står i rigtig stilling for denpåtænkte kørsel og den hvide lampe lyser.09.10.2006 723


122 - 11 SIN (Ø)Instruks 1.82. Regler for rangeringens gennemførelse2.1. Spor 3 vest2.1.1. BeliggenhedSpor 3 vest er forlængelsen af spor 3 bag Dv-signal Z.2.1.1. Hensætning af køretøjer i spor 3 vestSpor 3 vest / ”hullet” må kun undtagelsesvis benyttes til hensætningaf køretøjer.Såfremt der hensættes køretøjer i spor 3 vest, skal rangerlederenunderrette stationsbestyreren.Når der henstår køretøjer i spor 3 vest, skal stationsbestyrerenunderrette rangerlederen, før der gives tilladelse til rangering.2.1.2. Rangering til spor 3 vestStationsbestyreren skal, inden der gives tilladelse til rangeringunderrette rangerlederen, om- anden rangering i området, såfremt der er givet tilladelse hertil- der eventuelt skal foretages omstilling af sporskifte 124.2.2. DSBs forsyningsanlæg2.2.1 BeliggenhedForsyningsanlægget er beliggende på sporstykket mellem sporskifte147 i spor 1 og sporskifte 124 i spor 3 vest.2.2.2. Rangering til forsyningsanlæggetNår lokomotivføreren er klar til at rangere til forsyningsanlæggetanmodes stationsbestyreren om tilladelse til rangering.Stationsbestyreren skal, inden der gives tilladelse til rangeringunderrette lokomotivføreren, om- anden rangering i området, såfremt der er givet tilladelse hertil- der eventuelt skal foretages omstilling af sporskifte 124.Lokomotivføreren melder til stationsbestyreren, når rangertrækket erankommet til forsyningsanlægget.


SIN (Ø) 123 - 12Instruks 1.82.2.3. Rangering fra forsyningsanlæggetNår lokomotivføreren er klar til at rangere fra forsyningsanlæggetanmodes stationsbestyreren om tilladelse til rangering.Stationsbestyreren skal inden der gives tilladelse til rangeringunderrette lokomotivføreren, om- anden rangering i området, såfremt der er givet tilladelse hertil- hvilket spor der må rangeres til- der eventuelt skal foretages omstilling af sporskifte 124.Mærke ”Kald KMP” opstillet ved sporskifte 124 i sporet fraforsyningsanlægget må kun passeres efter tilladelse frastationsbestyreren.3. Veterantogskørsel på havnebanenRangerlederen for veterantoget aftaler begyndelses- ogsluttidspunkt for kørsel med stationsbestyreren.Stationsbestyreren sikrer, inden der gives tilladelse til kørslen- at der ikke foregår anden rangering på havnebanen- at sporskifte 148a/b er omstillet til kørsel i venstre gren.Omstilling af sporskifte 148 a/b hindres jf. SODB.Såfremt der bliver behov for anden rangering på havnebanen, mensder foregår veterantogskørsel, aftaler stationsbestyreren dennerangering med rangerlederen for veterantoget.09.10.2006 724


124 - 12 / 130 - 15 SIN (Ø)


SIN (Ø) 131 - 9Instruks 2.1Rødby Færge. Rangering1. Almindelige bestemmelser1.1. GyldighedsområdeDenne instruks gælder for Rødby Færge station.1.2. StedbetjeningskontakterDer er stedbetjeningskontakter ved følgende sporskifter:49, 50 a/b og 55 a/b.2. Regler for rangeringens gennemførelse2.1. Almindelige bestemmelserDer kan kun rangeres i sporene 18, 19 og 20.Ved understationsdrift foregår rangering normalt for signal”forbikørsel tilladt” og ”forsigtig forbikørsel tilladt”.Når stationen er fjernstyret foregår rangering mellem spor 19 ogfærgen normalt ved signal ”forbikørsel tilladt” eller ”forsigtigforbikørsel tilladt”. Øvrig rangering foregår ved stedbetjening og for”signalet annulleret”.2.2. Rangerlederens forholdNår stationen er fjernstyret, kontakter rangerlederen FC NykøbingFalster, inden rangering påbegyndes.Rangerlederen skal straks underrette FC Nykøbing Falster, nårrangeringen er afsluttet.2.3. Stationsbestyrerens forholdFC Nykøbing Falster indkobler stedbetjening efter anmodning frarangerlederen. FC Nykøbing Falster frakobler stedbetjeningen, nårrangerlederen melder rangeringen afsluttet.3. Rangering på færgens område3.1. Færgens områdeFærgens område omfatter færgen, broklappen samt sporstykket frabroklappen til og med PU-signal V henholdsvis SR-mærke 17.17. ispor 20.05.09.2005 627


132 - 9 SIN (Ø)Instruks 2.13.2. Almindelige bestemmelser3.2.1. RangerledelseRangerlederen skal inden der påbegyndes rangering på færgensområde indhente tilladelse hos færgens styrmand.Når rangering på færgens område er afsluttet, skal rangerlederenmelde dette til færgens styrmand.3.2.2. OverkørslerInden ombordkørsel og ilandkørsel skal rangerlederen sikre sig, atfærgens personale har igangsat overkørslen. Til underretning forrangerlederen er opstillet traktorvejsignal med blå blinkende lanternefor igangsat overkørsel.3.2.3. HastighedDen højst tilladte hastighed er 5 km/t ved kørsel på broklappen og påfærgen.3.2.4. Køretøjers sammenkoblingRangerlederen skal forud for ombordsætning sikre, atskruekoblingerne slækkes mellem de køretøjer, hvor afkobling skalfinde sted.3.2.5. Kørsel på broklapDer må kun rangeres på broklappen, når den har forbindelse med enfærge.3.2.6. Lukning og aflåsning af vogndøre, skydedøre m.v.Rangerlederen skal inden der rangeres til henholdsvis fra færgensikre- at udvendige døre på personvogne, togsæt m.v. er aflåst- at skydedøre og lemme på godsvogne, er lukkede eller fastholdti åben stilling af de dertil bestemte anordninger.3.3. Ekspedition af DSB MF-tog3.3.1. Ankomst fra Nykøbing FalsterAlle tog ankommer i spor 19. Toget skal standse ved SR-mærke17.18. der er opstillet foran sporskifte 55a.


SIN (Ø) 133 - 2Instruks 2.13.3.2. Rangering fra perron mod færge3.3.2.1. Færgepersonalets forholdFærgens personale skal inden tilladelse til omborgkørsel i RødbyFærge gives igangsætte overkørslen fra betjeningskassen påfærgeklappen.Tilladelse til ombordkørsel på færgen gives via radio jf. punkt 3.3.5.3.3.2.2. Lokomotivførerens forholdNår ekspeditionen er afsluttet og der er modtaget færdigmelding fratogføreren, må lokomotivføreren, såfremt der er tilladelse tilrangering, rangerer toget fra spor 19 og frem til SR-mærke 17.17. ispor 20.Rangering fra SR-mærke 17.17. og videre mod færgen må ske, nårmelding nævnt i punkt 4.3.5. er modtaget og lokomotivføreren harkontrolleret, at overkørslen er igangsat jf. punkt 3.2.2.3.3.3. StandsningsstedPå dansk færge skal toget køre helt frem til stopbommen i færgenssydende og koble i stopbommen.På tysk færge er standsningsstedet tæt på inderporten.Standsningsstedet er markeret ved opsat mærke på skibssiden ”SIC-3”. Standsningsstedet er når lokomotivføreren kan se mærket isideruden fra førerpladsen.3.3.4. Kørsel fra færge til perron3.3.4.1. Færgepersonalets forholdFærgens personale skal inden tilladelse til ilandkørsel i RødbyFærge gives igangsætte overkørslen fra betjeningskassen påfærgeklappen.Tilladelse til ilandkørsel fra færgen gives via radio jf. punkt 3.3.5. ellerved håndsignal "Frem".3.3.4.2. Lokomotivførerens forholdRangering fra færgen må ske, når melding nævnt i punkt 3.3.5. ermodtaget eller tilladelse er givet ved håndsignal "Frem" oglokomotivføreren har kontrolleret, at overkørslen er igangsat jf. punkt3.2.2.05.09.2005 628


134 - 2 SIN (Ø)Instruks 2.1Tilladelse til rangering fra færgen gælder frem til PU-signal V.Rangering fra PU-signal V og videre mod perron sker for signal”forbikørsel tilladt” henholdsvis ”forsigtig forbikørsel tilladt” eller der erindhentet tilladelse hos stationsbestyreren.3.3.5. Radiokommunikation3.3.5.1. RadiokanalerLokomotivføreren indstiller sin radio på kanal C-19. Styrmanden pådansk færge indstiller sin radio på kanal 12. Færgepersonalet på tyskfærge indstiller sin radio på kanal 5. Færgeradio kanal 12henholdsvis kanal 5 er samme frekvens som C-19.3.3.5.2. Dansk færgeFor tog mod færge skal styrmanden til lokomotivføreren anvende:”Tog XX, der er ret ombord i færge NN”.For tog fra færge skal styrmanden til lokomotivføreren anvende: "TogXX, der er ret i land."3.3.5.3. Tysk FærgeFor tog mod færge skal styrmanden til lokomotivføreren anvende:”Zug XX, bitte an Bord Fährschiff NN fahren”.For tog fra færge skal styrmanden til lokomotivføreren anvende: "ZugXX bitte an Land fahren".


SIN (Ø) 135 - 2Instruks 2.2Ledig05.09.2005 629


136 - 2 / 148 - 15 SIN (Ø)


SIN (Ø) 149 - 12Instruks 5.1Kalundborg. Udkørselstogveje1 Almindelige bestemmelserPU C1 er afhængig af at overkørsel nummer 232 over Slagelsevej, ersikret.1.1 GyldighedsområdeDisse bestemmelser gælder for udkørsel fra Kalundborg spor 1, 2, 3og 4.I tilslutning til bestemmelserne i SR § 6 gælder følgende:2. Signal betydningVed signal ”kør” i PU signalerne D1, D2, E3 og E 4,må PU-signal C1 påregnes at vise ”stop”.10.01.2005 611


150 - 12 / 162 - 9 SIN (Ø)


SIN (Ø) 163 - 8Instruks 6.2Godsbanen Høng - Gørlev1. Stigninger og faldStørste stigningsbokstav er MH-lokomotiver må dog belastes med600 tons.Bremseprocent:Hastighed km/t 35 40 450-360m360- 550m2830333742462. Lokomotivbenyttelse, hastighed m vStrækningen må kun befares af ikke-personførende rangertrækfremført af MX-, MH-lokomotiv eller rangertraktorStørste tilladte hastighed er 45 km/t.3. AkseltrykStørste tilladte akseltryk er 16t.4. Ekspeditionssteder, overkørsler m vPå godsbanen findes følgende ekspeditionssteder og overkørsleroverkørselKm ekspeditionssted nr sikret ved bemærkninger12,813,013,517,017,117,8HøngGørlev (R)32a3341a42BAAAI-signal, U-signalSe punkt 7Se punkt 75. TelefonerDer er anbragt telefon ved I-signalet på Høng station.01.11.1992 405


164 - 8 SIN (Ø)Instruks 6.26. Særlige bestemmelser, GørlevRangertrækket skal standse ved mærket "rangergrænsen og derefter køre forsigtig ind på stationen.Firmaet De Danske Sukkerfabrikker, Gørlev, anvender egenrangertraktor til flytning af vogne på sidesporet. Denne traktor mådog ikke benyttes til rangering i spor 1 eller tranversalerne hertil.7. Særlige bestemmelser, HøngUdkørsel i retning mod Gørvel kan stilles fra spor 1 og spor 2.Udkørselssignal er forsynet med bokstavvisere der har følgendebetydning:G = GørlevT = TølløseU-signalerne er forsynet med signal 11.6 "Automatisk sikretoverkørsel følger", gælder for overkørsel 32a.7.2. Overkørsel 32a og 33 tændes automatisk i forbindelse medudkørselssignalet.For overkørsel 32a 0g 33 gælder følgende afvigelse ibestemmelserne i SR:- ved overkørsel 32a, der er en automatik sikret overkørsel iafhængighed af hovedsignaler, er anvendt overkørselssignaler istedet for uordensignaler.- overkørsel 33 tændes automatik samtidig med at overkørsel 32atændes, men er ikke i afhængighed med U-signalet.7.3. Indkørsel fra Gørlev sker på følgende måde:- rangertrækket kontakter FC Dianalund fra I-signalet,- efter aftale med FC Dianalund igangsættes overkørsel 32a frabetjeningskassen ved I-signalet umiddelbart før togets indkørsel,- der kan stilles signal til spor 1 og 2 i Høng,- I-signalet er forsynet med hastighedstavle og signal 11.6."Automatisk sikret overkørsel følger", gældende for overkørsel 32a.


SIN (Ø) 165a - 2Instruks 8.0Kørsel på S-banerAfsnit/punkt Indholdsfortegnelse Side1. Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165d2. HKT-anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165e2.2. Strækninger med gennemgående linjeleder……... 165f2.3. Strækninger uden gennemgående linjeleder…….. 165h3. Førerrumssignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165k4. Betingelse for kørsel efter HKT-informationer . 165l4.1. S-tog litra MM +FS…………………………………... 165l4.2. S-tog litra FC……………………………………........ 165l4.3. S-tog litra SA og SE……………………………........ 165m5. Køreregler på strækninger medgennemgående linjeleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165o5.1. Kørsel med virksomt/indkoblet mobilt HKTanlæg………………………………………………….165o5.3. Kørsel med uvirksomt/udkoblet mobilt HKTanlæg…………………………………….……………165q5.4. Bortkobling af HKT-informationer i faste anlæg….. 165r6. Køreregler på strækninger udengennemgående linjeleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165s6.1. Kørsel med virksomt/indkoblet HKT-anlæg………. 165s6.6. Kørsel med uvirksomt/udkoblet HKT-anlæg……… 1667. Særlige forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167a7.1. Systemskifte i Lyngby……………........................... 167a7.2. Udkørsel fra Hareskov spor 1 modBuddinge……………………………………………... 167b7.3. HKT-sløjfer ved rangering………………………….. 167b7.4. Kørsel på nødfjedre med litra SA/SE…………....... 167c7.5. Evakuering af tog……………………………………. 167c8. Bestemmelser med tilknytning til SR . . . . . . . . 167e8.1. Hovedsignaler……………………………………….. 167e8.2. Hovedsignal/dværgsignal slukket eller i uorden.... 167e8.3. Sporskiftesignaler og sporspærresignaler……….. 167f20.08.2006 701


165b - 2Instruks 8.0SIN (Ø)8.4. Standsignaler………………………………………... 167f8.5. Mærker………………………………………………... 167g8.6. Forstyrrelser i sikringsanlæg. Arbejder ved ogibrugtagning af sporanlæg og sikringsanlæg...... 167g8.6.1. Nødopskæring af sporskifter………………………. 167g8.7. Rangering……………………………………………. 167g8.8. Togfølge på den fri bane samt enkeltspordriftved større uregelmæssigheder…………….……… 1688.9. Togfølge på den fri bane, særlige bestemmelserfor arbejdstog, kørsel på spærret spor samtenkeltspordrift ved større planlagt infrastrukturarbejde…………………………...............................169a8.10. Ind- ud- eller forbirangering samt skriftligud- og forbikørselstilladelse.………….................... 169c8.10.1. Strækninger med gennemgående linjeleder……... 169c8.10.2. Strækninger uden gennemgående linjeleder…….. 169e8.11. Banestrækningens hastighed…………….………... 169e8.12. Ekstratog……………………………………………... 1708.13. Bremser………………………………………………. 1708.14. Eftersyn af tog samt bremseprøver……………….. 171c8.15. Togenes hastighed…………………………………. 171c8.16. Enkeltspordrift..……………………………………… 171c8.17. Togenes standsning på den fri bane.Nedbrudte tog……………………………………….. 171c8.18. S-baneradio………………………………………….. 171d9. Ledig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171g10. Bestemmelser med tilknytning til UR . . . . . . . . 17210.1. Personpåkørsler…………………………………….. 17211. Bestemmelser med tilknytning til SIN . . . . . . . . 17212. Bestemmelser med tilknytning til Arbejde ispor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17213. Kørselsbestemmelser for S-tog litra SA og SE. 173a


SIN (Ø) 165c - 1Instruks 8.0Plan 1 S-banestrækningernes udstyrelse med HKT…. 173cPlan 2 Førerrumssignal Litra MM+FS…………………… 173dPlan 3 Førerrumssignal Litra FC…………………………. 173fPlan 4 Førerrumssignal Litra SA og SE………………… 174Plan 5 Oversigt over togveje udenhastighedsinformation, på stationer medgennemgående linjeleder………………………… 175bPlan 6 Andre SIN-instrukser med tilknytningtil S-banen………………………………………….... 175cBilag 1 ”Rød seddel” (Indgreb i bremsesystem)….…… 175eBilag 2 Bremseprøveseddel ogkvalitetsrapport for S-tog…………………………. 17601.02.2006 639


165d - 1Instruks 8.0SIN (Ø)1. IndledningGyldighedsområdet er TIB strækning 8, der i denne instruksdefineres som ”S-banen”.På S-banen er signalsystemet suppleret med et togkontrolanlæg,benævnt HKT.Dette togkontrolanlæg består dels af et fast anlæg og dels et mobiltanlæg, som til sammen udgør et Hastigheds- Kontrol- og automatiskTogstopanlæg.Tog og arbejdskøretøj uden mobilt HKT-anlæg fremføres efter SIN(Ø) instruks 8.0.1.S-banen er udstyret med køreledningsanlæg, der er forsynet med1500 volt jævnspænding.


SIN (Ø) 165e - 1Instruks 8.02. HKT-anlæg2.1. Beskrivelse af det faste HKT-anlægDet faste HKT-anlæg består af linjeledere der er anbragt midt isporet, og kan udsende HKT, HKT-La- og Y-informationer.S-banestrækninger kan være udstyret- med gennemgående linjeleder (hastighedskontrol ogtogstop)- uden gennemgående linjeleder (togstop).Plan 1 viser de enkelte S-banestrækningers udstyr.01.02.2006 640


165f - 1Instruks 8.0SIN (Ø)2.2. Strækninger med gennemgående linjeleder (hastighedskontrolog togstop)2.2.1. Kørsel med HKT-informationPå strækninger og stationer med gennemgående linjeleder kan alletyper HKT-informationer udsendes, og tog med virksomt mobilt HKTanlægbliver kontinuerligt opdateret.På disse strækninger er I-, U- og AM-signaler indrettet til at kunnevise signal ”betinget stop”, ”kør” eller ”kør igennem”.PU-signaler kan vise signal ”forbikørsel tilladt”, ”kør” eller ”kørigennem”.HKT-informationer udsendes ved kørsel- ad højre spor på den fri bane- ind på stationer fra højre spor- ud af stationer til højre spor.Førerrumssignalet kan tillade en hastighed, der afviger frahastighedsangivelsen i TIB og i de ydre signaler. Toget må køre medden hastighed førerrumssignalet tillader.Enkelte togveje udsender ikke hastighedsinformation (se plan 5).Alle HKT-afsnit afsluttes med et HKT-standsningsmærke (SR mærke17.21., mærke 17.22. eller mærke 17.24.).2.2.2. Kørsel med HKT-La-informationVed midlertidige hastighedsnedsættelser omkobles det faste HKTanlæg,så det udsender information om den tilladte lavere hastighed.Såfremt det ikke er muligt at omkoble hastigheden ioverensstemmelse med hastighedsnedsættelsen, omkobleshastigheden til nærmeste lavere hastighed.2.2.3. Kørsel med Y-informationVed kørsel fra en station med gennemgående linjeleder mod etbanestykke uden gennemgående linjeleder udsendes der Y-information umiddelbart foran U-signalet, når dette viser signal ”kør”eller ”kør igennem”.


SIN (Ø) 165g - 1Instruks 8.0Ved kørsel mod et banestykke med gennemgående linjeleder, hvorHKT-informationerne er bortkoblede, udsendes Y-informationumiddelbart foran U-signalet, når dette viser signal ”kør” eller ”kørigennem”.Kørsel ad venstre spor sker med Y-information. Y-information bliverudsendt foran det PU-signal, der viser signal ”kør” mod venstre spor.Hvis toget ikke modtager Y-information foran PU-signalet, når detviser ”kør” mod venstre spor, skal der gives en afgangsmelding tillokomotivføreren.Ved kørsel på Y-information mod et signal i stopstilling, modtagertoget ikke stop-information.2.2.4. Fejl i det faste HKT-anlægFejl i det faste HKT-anlæg skal meldes til stationsbestyreren, dervideregiver meldingen til sikringsteknisk personale.2.2.5. Bortkobling af HKT-informationerVed infrastrukturarbejder, anmodning fra det sikringstekniskepersonale eller fejl kan HKT-informationerne i det faste anlægbortkobles.Ved fejl i det faste HKT-anlæg, der medfører, at der ikke kanudsendes HKT-informationer, må HKT-anlægget bortkobles.Bortkobling må kun benyttes, hvis der er mere end to fejl i sammehovedspor på et banestykke.Når det faste HKT-anlæg er bortkoblet, fremføres togene på Y-information, og den højst tilladte hastighed er 70 km/t (se afsnit5.4.2.).Der udsendes ikke stopinformation ved signaler i stilling ”stop” eller”forbikørsel forbudt”.01.02.2006 641


165h - 1Instruks 8.0SIN (Ø)2.3. Strækninger uden gennemgående linjeleder (togstop)2.3.1. BeskrivelseDenne form for fast anlæg er udelukkende etableret for at sikre, attog nødbremses ved passage af et signal i stilling ”stop” eller”forbikørsel forbudt”.Foran I-, VI-, PU-, SU-, U-, AM-, og AM/DS-signaler er der placeretlinjeledersløjfer.Disse linjeledersløjfer kan kun udsende Y-information,stopinformation eller være helt bortkoblede.Når tog kører ad venstre spor på strækninger med linjeblok forvenstre spor, er linjeledersløjferne ved signalerne for kørsel ad højrespor, bortkoblede.2.3.2. Kørsel med Y-informationY-information udsendes- ved signal ”kør” eller ”kør igennem” fra I-, VI-, PU-, U-, AM-,og AM/DS-signaler- ved signal ”stop og ryk frem” fra U-, AM- og AM/DS-signaler.2.3.3. StopinformationStopinformation udsendes- ved signal ”stop” fra I-, VI-, PU-, U-, AM- og AM/DS-signaler- ved signal ”stop og ryk frem” fra I- og PU-signaler- ved signal ”forbikørsel forbudt” fra VI- og PU-signaler.2.3.4. Fejl i det faste togstopanlægFejl i det faste togstopanlæg skal meldes til stationsbestyreren, dervideregiver meldingen til sikringsteknisk personale.


SIN (Ø) 165i - 1Instruks 8.02.4. Beskrivelse af det mobile HKT anlægDet mobile HKT-anlæg er det udstyr i togene, der modtagerinformationer fra det faste togstop anlæg, og viser informationerne iførerrumssignalet.Der findes tre typer mobilt HKT-anlæg:- Litra MM+FS er udstyret med et anlæg af typen DSB HKT75- Litra FC er udstyret med et anlæg af typen DSB HKT 82- Litra SA og SE er udstyret med et anlæg af typen DSB HKT96.De tre typer førerrumssignaler er vist i planerne 2, 3 og 4.Det mobile HKT-anlæg skal altid være indkoblet medmindre fejlumuliggør togets viderekørsel eller udkobling er påkrævet jf. afsnit8.9.3. eller afsnit 8.10.3.01.02.2006 642


165j - 1Instruks 8.0SIN (Ø)


SIN (Ø) 165k - 2Instruks 8.03. Førerrumssignal - betydning af HKT-informationer3.1. HKT-informationKørslen foregår efter førerrumssignalet, jf. punkt 5.1.3.2. HKT-La-informationHKT-La-information angiver, at der er en midlertidighastighedsnedsættelse og at HKT-informationerne er ændret ioverensstemmelse hermed.Hastigheden afpasses efter standsignalerne forhastighedsnedsættelse.3.3. Y-informationHvor der ikke er etableret gennemgående linjeleder, eller hvor derikke udsendes HKT-hastighedsinformationer, foregår kørslen på Y-information.3.4. HKT-fejlEt tog med HKT-information vil automatisk blive HKT-nødbremset,hvis HKT-informationerne bortfalder i mere end 0,6-1,2 sek.Hvis et tog med HKT-stopinformation passerer- et HKT-standsningsmærke (SR mærke 17.21., mærke17.22. eller mærke 17.24.) ved et HKT-afsnits endepunkt- signal ”stop”- signal ”forbikørsel forbudt”vil HKT-informationen falde bort, og toget vil blive HKT-nødbremsetog holde med ”fejl” i førerrumssignalet.01.05.2006 669


165l - 2Instruks 8.0SIN (Ø)4. Betingelse for kørsel efter HKT-informationer, samt medvirksomt HKT-anlæg4.1. Litra MM+FS(Plan 2)Kørsel efter HKT-information må finde sted, når følgende betingelserer opfyldt- hastighedsviseren skal bevæge sig fra ”0” under kørslen- den grønne HKT lampe skal lyse, når der modtages HKTinformationer- driftslampen skal lyse.4.1.1. Slukkede lamper i førerrumssignaletHvis en hastighedsinformation ikke kan vises, eller hvis ovenståendeikke er opfyldt, skal det meldes til stationsbestyreren.Toget skal videreføres efter ydre signaler jf. SR, men med indkobletHKT-anlæg.Eventuelle HKT-informationer må ikke efterkommes og hastighedenmå ikke overstige 70 km/t.4.2. Litra FC(Plan 3)Kørsel efter HKT-information må finde sted, når følgende betingelserer opfyldt- der skal vises HKT-informationer og tilsvarendekontrolhastighed- hastighedsviseren skal bevæge sig fra ”0” under kørsel- displayet skal kunne vise ”YY”, når der er kvitteret for kørselefter ydre signaler.4.2.1. Manglende visning i førerrumssignaletEr ovenstående ikke opfyldt, skal det meldes til stationsbestyreren.Toget skal videreføres efter ydre signaler jf. SR, men med indkobletHKT-anlæg.Eventuelle HKT-informationer må ikke efterkommes og hastighedenmå ikke overstige 70 km/t.


SIN (Ø) 165m - 1Instruks 8.04.3. Litra SA og SE(Plan 4)Kørsel efter HKT-information må finde sted når følgende betingelserer opfyldt- der skal vises både HKT-information og tilsvarendeovervågningshastighed- hastighedsviseren skal bevæge sig fra ”0” under kørsel- de 2 grønne dioder over ”HKT inde” skal lyse- displayet skal vise gul ”YY”, når der kvitteres for kørsel påydre signaler- de 2 gule dioder over tasten ”Ydre signal” skal lyse når derkøres på ydre signaler.4.3.1. Manglende visning i førerrumssignaletEr ovenstående ikke opfyldt, skal det meldes til stationsbestyreren.Toget skal videreføres efter ydre signaler jf. SR, men med indkobletHKT-anlæg.Eventuelle HKT-informationer må ikke efterkommes og hastighedenmå ikke overstige 70 km/t.01.02.2006 644


165n - 1Instruks 8.0SIN (Ø)


SIN (Ø) 165o - 1Instruks 8.05. Køreregler på strækninger med gennemgående linjeledere5.1. Kørsel med virksomt/indkoblet mobilt HKT-anlægHvis en lokomotivfører ikke efterkommer førerrumssignalets HKTinformationerom en lavere hastighed, iværksættes en HKTdriftsbremsning.5.2. Kørsel med HKT-information5.2.1. HKT-stopinformationVed modtagelse af HKT-stopinformation må hastigheden højst være30 km/t.Toget skal standse foran efterfølgende HKT-standsningsmærke, dermarkerer et HKT-afsnits endepunkt.5.2.2. HKT-hastighedsinformation ”30”-”120”Der køres efter HKT-hastighedsinformationerne, dog kan der væreudsendt en ”Rettelse til La”, som ikke er indkodet i det faste HKTanlæg.Der køres efter informationerne i ”Rettelsen til La”. Følgendesignaler har ingen hastighedsmæssig betydning og der må køresmed den hastighed førerrumssignalet tillader, jf dog. pkt. 8.2.1.1.:- signal ”betinget stop”- signal ”forbikørsel tilladt” eller ”forsigtig forbikørsel tilladt”- signal ”kør” eller ”kør igennem”- standsignaler for hastighedsnedsættelse.5.2.3. HKT-La-informationDer køres efter HKT-La-hastighedsinformationerne. Hastighedenafpasses efter standsignalerne for hastighedsnedsættelse.Følgende signaler har ingen hastighedsmæssig betydning, jf. dogpkt. 8.2.1.1.:- signal ”betinget stop”- signal ”forbikørsel tilladt” eller ”forsigtig forbikørsel tilladt”- signal ”kør” eller ”kør igennem”.01.02.2006 645


165p - 1Instruks 8.0SIN (Ø)5.2.4. Kørsel med Y-informationDer køres efter de ydre signaler jf. SR. Der skal kvitteres for Y-information. Hastigheden er højst 70 km/t.Hvis der ikke kvitteres for Y-information, når denne modtages ogtoget kører, HKT-nødbremses toget.En Y-information bortfalder ved modtagelse af HKThastighedsinformation,eller ved afslutning af førerrum.5.2.5. Kvitteringsknap ”Rangering”5.2.5.1. Litra MM+FS og FCKvitteringsknap ”Rang.” bruges til at ophæve en HKT-fejl.Efter kvittering kan toget fremføres med højst 40 km/t.Kvitteringsknap ”Rang.” må betjenes i følgende situationer- ved rangering, når betingelserne for rangering er til stede- efter tilladelse til ind-, ud- eller forbirangering.5.2.5.2. Litra SA og SEKvitteringsknap ”Ranger” bruges ved rangering til/fravendespor/depot/værksted.Efter kvittering kan toget fremføres med højst 25 km/t.Kvitteringsknap ”Ranger” må betjenes ved rangering, nårbetingelserne for rangering er til stede5.2.6. Kvitteringsknap ”Pass. stop” (Litra SA og SE)Kvitteringsknap ”Pass. stop” bruges til at forhindre HKTnødbremsningved passage af farepunkt.Efter kvittering kan toget fremføres med højst 40 km/t.Kvitteringsknap ”Pass. stop” må betjenes efter tilladelse til ind-, udellerforbirangering.


SIN (Ø) 165q - 1Instruks 8.05.2.7. Kvitteringsknap ”Nødbremse” (Litra SA og SE)Kvitteringsknap ”Nødbremse” bruges til at ophæve en HKT-fejl.Efter kvittering kan toget fremføres med højst 40 km/t.Kvitteringsknap ”Nødbremse” må betjenes i følgende situationer- efter tilladelse til ind-, ud- eller forbirangering, hvis togetholder helt eller delvis ved perron- hvis toget holder med HKT-fejl, og der er indhentet tilladelsefra stationsbestyreren til henholdsvis ind-, ud- ellerforbirangering.5.3. Kørsel med uvirksomt/udkoblet mobilt HKT-anlægVed kørsel med uvirksomt eller udkoblet mobilt HKT-anlæg, køresder efter de ydre signaler jf. SR og hastigheden er som i TIB, La ellersærlig meddelelse, dog højst 70 km/t.Eventuelle HKT-informationer må ikke efterkommes. Udkobling af detmobile HKT-anlæg må kun ske med tilladelse fra stationsbestyreren.Stationsbestyreren skal informere lokomotivføreren, om eventuelle”Rettelse til La” for den pågældende strækning.Udkobling af det mobile HKT-anlæg må kun foretages, når- fejl i anlægget umuliggør togets viderekørsel- der køres på skriftlig ud- og forbikørselstilladelse jf. punkt8.10.3.Lokomotivføreren skal forsøge at genindkoble det mobile HKT-anlægpå første togfølgestation. Stationsbestyreren underrettes omresultatet.Stationsbestyreren underretter nabotogfølgestationer/FC om, at togetkører med udkoblet mobilt HKT-anlæg.Ved førerrumsskift og ved lokomotivførerskift skal det mobile HKTanlæggenindkobles.Den tiltrædende lokomotivfører skal indhente tilladelse hosstationsbestyreren til udkobling af det mobile HKT-anlæg.01.02.2006 646


165r - 1Instruks 8.0SIN (Ø)5.4. Bortkobling af HKT-informationer i det faste HKT-anlægHKT-informationerne fra det faste HKT-anlæg kan bortkobles, hvisder er fejl i mere end to HKT-afsnit i samme hovedspor på etbanestykke, se også 2.2.5.5.4.1. BekendtgørelseVed planlagt bortkobling af HKT-informationer i det faste HKT-anlæg,optages dette i La.5.4.2. Lokomotivførerens forholdVed kørsel på strækninger med det faste HKT-anlæg bortkoblet,køres der efter de ydre signaler jf. SR og hastigheden er som i TIB,La eller særlig meddelelse, dog højst 70 km/t.


SIN (Ø) 165s - 1Instruks 8.06. Køreregler på strækninger uden gennemgående linjeleder6.1. Kørsel med virksomt/indkoblet mobilt HKT-anlægKørslen sker med Y-information eller ved betjening af kvitteringsknap”Rangering”, ”Pass. stop” eller ”Nødbremse”.6.2. Kørsel med Y-informationDer køres efter de ydre signaler jf. SR. Hastigheden er som i TIB, Laeller særlig meddelelse. Strækningen er udstyret med togstop jf.punkt 2.3.Hvis der ikke kvitteres for Y-information, når denne modtages ogtoget kører, iværksættes en HKT-nødbremsning.En Y-information bortfalder ved modtagelse af HKT-hastighedsinformation,eller ved afslutning af førerrum.6.3. Kvitteringsknap ”Rangering”6.3.1. Litra MM+FS og Litra FCKvitteringsknap ”Rang.” bruges til at ophæve en HKT-fejl. Efterkvittering kan toget fremføres med højest 40 km/t.Kvitteringsknap ”Rang.” må kun betjenes i følgende situationer- ved rangering, når betingelserne for rangering er til stede.- efter tilladelse til ind-, ud- eller forbirangering.- når der vises signal ”kør”, ”kør igennem” eller ”stop og rykfrem”.6.3.2. Litra SA og SEKvitteringsknap ”Ranger” må betjenes ved rangering, nårbetingelserne for rangerbevægelsen er til stede.6.4. Kvitteringsknap ”Pass. stop” (Litra SA og SE)Kvitteringsknap ”Pass. stop” bruges til at forhindreHKT-nødbremsning ved passage af farepunkt.Efter kvittering kan toget fremføres med højst 40 km/t.Kvitteringsknap ”Pass. stop” må betjenes i følgende situationer- efter tilladelse til ind-, ud- eller forbirangering- når der vises signal ”kør”, ”kør igennem” eller ”stop og rykfrem”.01.02.2006 647


166 - 16 SIN (Ø)Instruks 8.06.5. Kvitteringsknap ”Nødbremse” (Litra SA og SE)Kvitteringsknap ”Nødbremse” må betjenes i følgende situationer- efter tilladelse til ind-, ud- eller forbirangering, hvis togetholder ved perron- når der vises signal ”kør”, ”kør igennem” eller ”stop og rykfrem”, hvis toget holder helt eller delvis ved perron.6.6. Kørsel med uvirksomt/udkoblet mobilt HKT-anlægVed kørsel med uvirksomt/udkoblet mobilt HKT-anlæg køres derefter de ydre signaler jf. SR. Hastigheden er som i TIB, La ellersærlig meddelelse, dog højst 70 km/t.Udkobling af det mobile HKT-anlæg må kun ske med tilladelse frastationsbestyreren.Udkobling af det mobile HKT-anlæg må kun foretages når- fejl i anlægget umuliggør togets viderekørsel- der køres på skriftlig ud- og forbikørselstilladelse (S1) jf.punkt 8.10.3.Lokomotivføreren skal forsøge at genindkoble det mobile HKT-anlægpå første togfølgestation. Stationsbestyreren underrettes omresultatet.Stationsbestyreren underretter nabotogfølgestation/FC om, at togetkører med udkoblet mobilt HKT-anlæg.Ved førerrumsskift og ved lokomotivførerskift skal det mobile HKTanlæggenindkobles.Den tiltrædende lokomotivfører skal indhente tilladelse hosstationsbestyreren til udkobling af det mobile HKT-anlæg.


SIN (Ø) 167a - 2Instruks 8.07. Særlige forhold7.1. Systemskift mellem strækning med gennemgående linjeleder oguden gennemgående linjeleder i Lyngby7.1.1. Lokomotivførerens forhold7.1.1.1. Indkørsel på Lyngby fra GentofteIndkørselssignalet i Lyngby fra Gentofte kan ikke vise ”betinget stop”jf. SR § 6.HKT afsnit (5332) før indkørselssignalet i Lyngby, er det sidste afsnit,der modtages HKT informationer.Når indkørselssignalet i Lyngby viser ”kør” eller ”kør igennem” vil der85 meter bag indkørselssignalet blive udsendt ”Y-information”. Togetfortsætter herefter kørslen som på strækning uden gennemgåendelinjeleder.7.1.1.2. Udkørsel fra Lyngby mod GentoftePU-signalerne i Lyngby spor 2 og spor 3 kan vise "stop", "stop og rykfrem" og "kør igennem".PU-signalet i spor 2 kan endvidere vise "kør" ved udkørselstogvejmod venstre spor.U-signalet mod Gentofte kan vise ”stop”, "kør" eller "kør igennem".På grund af den korte afstand mellem PU-signalerne i spor 2henholdsvis spor 3 og U-signalet mod Gentofte kan der ikke vises"kør" når U-signalet viser "stop".Når PU-signalet i spor 2 viser "kør" eller "kør igennem", udsendesder Y-information i linjelederen foran PU-signalet.Når PU-signalet i spor 3 viser "kør igennem", udsendes derY-information i linjelederenen foran PU-signalet.Ca. 200 m efter PU-signalet, hvis der er udkørselstogvej til U-signaletmod Gentofte, modtager toget hastighedsinformation.Hvis det faste HKT-anlæg er bortkoblet på strækningen, vil togetfortsætte med den ”Y-information”, som blev modtaget ved perron.20.08.2006 702


167b - 2Instruks 8.0SIN (Ø)7.1.2. Særlige forhold om udkobling af mobilt HKT-anlæg i Hillerød ogmellem Hillerød og LyngbyHvis et tog får tilladelse til at udkoble det mobile HKT-anlæg, indenafgang fra Hillerød mod Lyngby, eller på vej til Lyngby gælderfølgende bestemmelser.7.1.2.1. Stationsbestyrerens forholdHvis stationsbestyreren i Hillerød eller en stationsbestyrer mellemHillerød og Lyngby giver et tog på vej mod Lyngby tilladelse til atudkoble det mobile HKT-anlæg, skal stationsbestyreren for Lyngbyunderrettes straks.Når stationsbestyreren for Lyngby modtager en sådan melding, skalAG-/AS-drift straks fjernes fra spor 2 og spor 3. Der må ikkeforetages signalgivning for udkørsel mod Gentofte før toget erankommet til Lyngby og lokomotivføreren har fået tilladelse til atfortsætte med udkoblet mobilt HKT-anlæg.Først herefter må AG-/AS-drift genindkobles.7.1.2.2. Lokomotivføreren forholdHvis lokomotivføreren for et tog i Hillerød, eller en lokomotivfører påstrækningen mellem Hillerød og Lyngby, får tilladelse til at udkobledet mobile HKT-anlæg skal lokomotivføreren, når toget holder iLyngby spor 2 eller spor 3, indhente fornyet tilladelse til at forsættemed udkoblet mobilt HKT-anlæg.7.2. Udkørsel fra Hareskov spor 1 mod BuddingeNår der foretages signalgivning for udkørsel fra Hareskov spor 1 tilhøjre spor mod Buddinge, udsendes der hastighedsinformationer,som fejlagtigt tillader en højere hastighed, end den der er tilladt i TIB.7.2.1. Stationsbestyrerens forholdFør der foretages signalgivning for udkørsel, skal stationsbestyrerenunderrette lokomotivføreren om, at hastighedsinformationerne underudkørsel fra spor 1 i Hareskov til højre spor mod Buddinge, ikke måefterkommes, før hele toget er fri af sporskifterne.7.3. HKT-sløjfer ved rangeringPå nogle stationer er der ved udvalgte Dv-signaler udlagt HKTsløjfer,som vil sende en stop-information, hvis de passeres i”forbikørsel forbudt” under rangering fra depotspor/vendespor tilperronspor.


SIN (Ø) 167c - 2Instruks 8.07.4. Kørsel på nødfjedre med litra SA og SEVed litra SA må hastigheden ikke overstige 60 km/t ved kørsel pånødfjedre.Ved litra SE må hastigheden ikke overstige 40 km/t ved kørsel pånødfjedre.Stationsbestyreren skal underrettes om kørsel på nødfjedre.7.5. Evakuering af togHvis et tog skal evakueres, og dette ikke kan ske ved at evakuere tilet andet tog i nabosporet, skal følgende være opfyldt- nabosporet skal spærres, hvis der ikke udelukkendeevakueres til den side, der vender bort fra trafikerede spor- de evakuerede skal følges til nærmeste perron eller udgangfra baneområdet af en person, der jf. Arbejde i spor hartilladelse til dette.20.08.2006 703


167d - 2Instruks 8.0SIN (Ø)


SIN (Ø) 167e - 2Instruks 8.08. Bestemmelser med tilknytning til SR8.1. Hovedsignaler (SR § 6)8.1.1. Østerport stationFor tog til spor 13 vises der fra I-signalet ”Togvej udensikkerhedsafstand”, uanset om toget kører med virksomt/indkobletmobilt HKT-anlæg, eller med uvirksomt/udkoblet mobilt HKT-anlæg.8.2. Hovedsignal/dværgsignal slukket eller i uorden8.2.1. Strækninger med gennemgående linjeleder, samt ved kørselmed indkoblet/virksomt mobilt HKT-anlæg8.2.1.1. Lokomotivførerens forholdSelvom toget kører med virksomt/indkoblet mobilt HKT-anlæg, skalde ydre signaler og førerrumssignalets HKT-informationerrespekteres.Kan et signal opfattes på mere end én måde, skal den betydning afsignalet efterkommes, som påbyder størst forsigtighed.Fejlen meldes til stationsbestyreren.8.2.1.2. Stationsbestyrerens forholdNår stationsbestyreren har modtaget underretning om at signallysenei et hovedsignal er slukkede eller i uorden, skal stationsbestyrerensørge for, at de i betragtning kommende tog bliver underrettet.Hvis betingelserne for viderekørsel forbi hovedsignalet er til stedegives følgende melding:”Tog …..(nr.). Signal ….(nr.) er slukket/i uorden, men der må køresefter førerrumssignalets HKT-information.”8.2.2. Strækninger uden gennemgående linjeleder, samt ved kørselmed udkoblet/uvirksomt mobilt HKT-anlægDer forholdes som SR § 6 punkt 12.01.05.2006 670


167f - 2Instruks 8.0SIN (Ø)8.3. Sporskiftesignaler og sporspærresignaler (SR § 10)Da der ikke er anbragt køreledning over alle togvejsspor og sidesporskal lokomotivføreren på følgende stationer- Høje Taastrup- Køge- Solrød Strand- Ballerup- København H- Svanemøllen- Lersøen- Hellerup- Klampenborg- Hillerød- Vigerslevhave opmærksomheden henledt på, at der ikke køres ind i spor udenkøreledning ved at iagttage den brandgule farve i sporskiftesignalet,signal nr.10.3.Strømaftagere, der er kommet uden for køreledningen eller er ligeved at slippe denne, skal omgående sænkes.I tilfælde af at strømaftagere har været uden for køreledningenunderrettes stationsbestyreren. Før dette er sket, må toget ikkesøges bragt tilbage under køreledningen.8.4. Standsignaler (SR § 16)På strækninger med gennemgående linjeleder opstilles standsignalerfor hastighedsnedsættelse kun for hastigheder på 70 km/t ellerderunder.Standsignaler for hastighedsnedsættelse for kørsel ad venstre sporopstilles kun når der er planlagt kørsel ad venstre spor i mere end etdøgn.For venstre spor opstilles standsignal ”hastighedsnedsættelse følger”SR mærke 16.2.1. 400 meter før standsignal ”hastighedsnedsættelsebegynder” SR mærke 16.2.2.


SIN (Ø) 167g - 1Instruks 8.08.5. Mærker (SR § 17)8.5.1. ”Frispor” (SR mærke 17.14)Da S-togsmateriel ikke kan passere vogne, der er placeretumiddelbart op til mærket ”frispor”, skal der ved henstilling af S-togsmateriel og vogne tages hensyn hertil.8.6. Forstyrrelser i sikringsanlæg. Arbejder ved og ibrugtagning afsporanlæg og sikringsanlæg (SR § 34)8.6.1. Nødopskæring af sporskifterNødopskæring af sporskifter kan af hensyn til trafikafviklingentillades, hvis total trafikstandsning ellers må forudses.Ved nødopskæring gælder følgende- kun sporskifter med ét opskærligt drev må nødopskæres- tilladelse skal foreligge fra Toglederen (DcH)- hastigheden ved opskæring, samt for efterfølgende tog, måhøjst være 25 km/t- lokomotivføreren underrettes om beliggenhed(sporskiftenummer) af det sporskifte der skal nødopskæres- efter opskæring må sporskiftet kun befares i ”ny”medgående stilling- sikringsteknisk personale underrettes. Det sikringstekniskepersonale vurderer på stedet, om der endvidere skaltilkaldes baneteknisk personale.8.7. Rangering (SR § 36)8.7.1. RangeringHastigheden må ved rangering ikke overstige 25 km/t.Alle rangerbevægelser skal foretages fra det førerrum, som er forresti den øjeblikkelige køreretning.01.02.2006 650


168 - 15 SIN (Ø)Instruks 8.08.8. Sporbenyttelse og togfølge på den fri bane (SR § 41 og § 87)8.8.1. Togfølge på den fri bane (SR § 41) samt enkeltspordrift (SR § 87)ved større uregelmæssighederI forbindelse med større uregelmæssigheder, såsom skinnebrud,køreledningsnedfald eller nedbrud, kan toglederen (DcH) givetilladelse til at tog kører ud fra en togfølgestation og ud på den fribane til et trinbræt og retur. Kørslen foregår efter reglerne forarbejdstog.8.8.1.1. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren er alene ansvarlig for, at der ikke gives tilladelsetil kørsel med mere end ét arbejdstog mellem togfølgestation ogtrinbræt.Lokomotivføreren underrettes i hvert tilfælde om, hvilket navngivettrinbræt der må køres ud til og om kørslen foregår ad højre ellervenstre spor.Kan der ikke gives signal, udrangeres toget, og der køres på sigtfrem til det omtalte trinbræt.Når lokomotivføreren er klar til at returnere fra trinbrættet, kontaktesstationsbestyreren.Stationsbestyreren giver herefter lokomotivføreren tilladelse til atrangere fra omtalte trinbræt på sigt tilbage til stationsgrænsen på dentogfølgestation, hvorfra arbejdstoget afgik.Stationsbestyreren skal sikre sig, at lokomotivføreren melder sporetfrit ved ankomst til togfølgestationen, inden næste tog afsendes.8.8.1.2. Lokomotivførerens forholdKendingssignal vises foran på forreste køretøj og slutsignal bag påbageste køretøj i køreretningen.Når lokomotivføreren er underrettet om hvilket trinbræt der må køresud til, gentages underretningen.Foregår kørslen ikke for signal, køres der på sigt.Når lokomotivføreren er klar til at returnere fra trinbrættet, kontaktesstationsbestyreren.Stationsbestyreren giver herefter lokomotivføreren tilladelse til atrangere fra omtalte trinbræt på sigt tilbage til stationsgrænsen på dentogfølgestation, hvorfra arbejdstoget afgik.


SIN (Ø) 169a - 1Instruks 8.0Lokomotivføreren skal give ankomstmelding til stationsbestyreren,når toget er ankommet til stationen, der begrænser det pågældendebanestykke.8.9. Sporbenyttelse og togfølge på den fri bane (SR § 41), særligebestemmelser for arbejdstog (SR § 55), kørsel på spærret spor(SR § 86) samt enkeltspordrift (SR § 87) ved større planlagteinfrastrukturarbejderVed større infrastrukturarbejder kan der gives tilladelse til, at togkører ud fra en togfølgestation og ud på den fri bane til et trinbræt, ogretur.Når togene kører ad det venstre spor fra togfølgestationen tiltrinbrættet, fremføres togene som arbejdstog fra togfølgestationen tiltrinbrættet og tilbage igen.Toget skifter nummer på trinbrættet.Denne tilladelse vil blive givet på et Trafikcirkulære, med henvisningtil dette afsnit i SIN.8.9.1. Betingelser for kørsel som arbejdstog mellem togfølgestation ogtrinbrætTrafikken afvikles ad det spor, der er venstre spor i køreretningen fratogfølgestationen til trinbrættet, hvor der skal vendes.Der må kun befinde sig et arbejdstog mellem togfølgestationen ogtrinbrættet ad gangen.Der etableres signalgivning for udkørsel og indkørsel fra og tiltogfølgestationen.Tilladelsen gælder kørsel til trinbrættet, hvor der skal vendes.Ved trinbrættet skal der være etableret et signal, der viser ”stop”, jf.SR § 6 punkt 2.Signalet skal være synligt fra standsningsstedet ved trinbrættet, ogmå ikke passeres af arbejdstogene fra togfølgestationen.Eventuelle AM-signaler på strækningen er overdækkede ogugyldiggjorte.50 m bag det signal der viser ”stop”, jf. SR § 6 punkt 2, opsættesmidt i sporet et dobbeltrettet standsignal ”stop” (16.1.2.). Dettesuppleres med to enkelte hæmsko for at hindre kørsel ud fra sporet,hvor der arbejdes.01.02.2006 651


169b - 1Instruks 8.0SIN (Ø)Togene må afgå fra trinbrættet mod togfølgestationen udenyderligere tilladelse.Tilladelse til kørsel ind på togfølgestationen gives ved signalgivningfra I-signalet.8.9.2. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren er ansvarlig for, at der ikke gives tilladelse tilkørsel med mere end ét arbejdstog mellem togfølgestation ogtrinbræt.Togfølgestationerne der ligger på hver side af trinbrættet skalbetjenes ved MC-drift.Inden kørslen iværksættes skal SR-arbejdslederen have meddelt, at- det stopvisende signal er etableret,- standsignal ”stop” er opstillet og de to enkelte hæmsko erplaceret,- AM-signalerne er overdækket og ugyldiggjort.8.9.3. Lokomotivførerens forholdEfter ankomst til trinbrættet foretages førerrumsskift. Nårførerrummet mod togfølgestationen er klargjort, udkobles det mobileHKT-anlæg.Lokomotivførerne skal efter ankomst til togfølgestationen giveankomstmelding og melde, at kørslen med arbejdstoget er afsluttet.Inden afgang fra togfølgestationen efter kørslen som arbejdstog, skaldet mobile HKT-anlæg være indkoblet.8.9.4. SR-arbejdslederens forholdSR-arbejdslederen er ansvarlig for at- AM-signalerne på strækningen overdækkes og ugyldiggøres- der ved trinbrættet etableres et signal der viser ”stop”, jf. SR§ 6 punkt 2, i det tidsrum hvor trafikken afvikles efterreglerne i denne instruks- der 50 m efter det signal som viser ”stop”, jf. SR § 6 punkt 2,etableres dobbeltrettet standsignal ”stop”. Dette suppleresmed to enkelte hæmsko for at hindre kørsel ud fra sporethvor der arbejdes.


SIN (Ø) 169c - 1Instruks 8.08.9.5. LaForholdet optages i La under henvisning til gældende instruks ogmed angivelse af, i hvilket tidsrum trafikken afvikles efter denneinstruks.8.10. Ind-, ud- eller forbirangering samt skriftlig ud- ogforbikørselstilladelse (SR § 46 og § 47)Når et tog ekstraordinært holder- ved signal ”stop”- ved signal ”forbikørsel forbudt”- med stopinformation ved et HKT-standsningsmærke- med HKT-fejl ved et HKT-standsningsmærke eller- uden HKT-information ved et HKT-standsningsmærkeskal der indhentes forholdsordre hos stationsbestyreren.Lokomotivføreren skal oplyse- tognummer- hvor der holdes for stop (HKT-standsningsmærke, hvis detkendes eller spor hhv.-signalbetegnelse)- om toget har udkoblet HKT-anlæg.8.10.1. Strækninger med gennemgående linjeleder8.10.1.1. Tog med virksomt/indkoblet mobilt HKT-anlæg8.10.1.1.1.IndrangeringStationsbestyreren underretter lokomotivføreren jf. SR § 46 punkt 3,samt angiver, hvilket HKT-standsningsmærke tilladelsen gælder fra,hvis mærkets nummer kendes.Kørslen foregår på sigt, og eventuelle HKT-hastighedsinformationermå ikke efterkommes.01.02.2006 652


169d - 1Instruks 8.0SIN (Ø)8.10.1.1.2.UdrangeringSker fra det spor toget skal afgå fra og kan gælde frem til- første HKT-standsningsmærke efter U-signalet- første holdesteds perron- næste stations I-signal.Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren jf. SR § 46 punkt 4,samt hvilket HKT-standsningsmærke tilladelsen gælder fra, hvismærkets nummer kendes.Kørslen foregår på sigt, og eventuelle HKT-hastighedsinformationermå først efterkommes efter passage af U-signalet.8.10.1.1.3.ForbirangeringForbirangering sker fra det sted, hvor toget er standset.Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren jf. SR § 47 punkt2.4.Tilladelse til forbirangering kan gælde til- første HKT-standsningsmærke- første holdesteds perron- næste stations I-signal.Kørslen foregår på sigt, men hvis der modtages HKThastighedsinformationer,må kørsel efter disse genoptages.8.10.1.2. Tog med uvirksomt/udkoblet mobilt HKT-anlæg8.10.1.2.1.Ind-, ud- eller forbirangeringHer forholdes som SR § 46 og § 47.


SIN (Ø) 169e - 1Instruks 8.08.10.2. Strækninger uden gennemgående linjeleder8.10.2.1. Tog med virksomt/indkoblet mobilt HKT-anlæg8.10.2.1.1.Ind-, ud- eller forbirangeringHer forholdes som SR § 46 og § 47.8.10.2.2. Tog med uvirksomt/udkoblet mobilt HKT-anlæg8.10.2.2.1.Ind-, ud- eller forbirangeringHer forholdes som SR § 46 og § 47.8.10.3. Skriftlig ud- og forbikørselstilladelse (S1)I bemærkningsrubrikken på den skriftlige ud- ogforbikørselstilladelse, skal stationsbestyreren anføre, hvorvidt detmobile HKT-anlæg skal udkobles og i givet fald over hvilkenstrækning.I øvrigt forholdes jf. SR § 46 og § 47.8.11. Banestrækningens hastighed (SR § 52)Hastighedsnedsættelser markeres med standsignaler forhastighedsnedsættelse jf SR § 16 og § 52 samt punkt 8.4.8.11.1. Faste hastighedsnedsættelser på strækninger medgennemgående linjelederPå strækninger med gennemgående linjeleder, skal informationer omalle faste hastighedsnedsættelser gives gennem det faste HKTanlæg.8.11.2. Midlertidig hastighedsnedsættelse på strækninger medgennemgående linjelederVed midlertidig hastighedsnedsættelse på strækninger medgennemgående linjeleder, skal det faste HKT-anlæg omkobles, sådet udsender information om den tilladte hastighed.Det faste HKT-anlæg skal omkobles, så hastighedsnedsættelsensamt minimum 170 meter efter dennes ophør er dækket afomkoblingen.8.11.2.1. Midlertidig hastighedsnedsættelse på stationerVed midlertidig hastighedsnedsættelse på en station må hastighedensom vises på standsignalerne højst være 40 km/t. Det faste HKTanlægskal kodes til at sende ”LA 30”.01.02.2006 653


169f - 1Instruks 8.0SIN (Ø)8.11.2.2. Midlertidig hastighedsnedsættelse på den fri baneVed midlertidig hastighedsnedsættelse på den fri bane, måhastigheden som vises på standsignalerne kun være en af trefølgende hastigheder: 30 km/t, 50 km/t eller 70 km/t.Hvis hastigheden er lavere end 30 km/t, vises dog den aktuellehastighed.Det faste HKT-anlæg skal kodes til at sende henholdsvis ”LA 30”,”LA 50” eller ”LA 70”.8.11.2.3. Bane- og sikringsteknisk personales forholdDen der i forbindelse med en hastighedsnedsættelse omkobler detfaste HKT-anlæg, skal sikre at togene bliver nedbremset til denkrævede hastighed, inden de når frem til strækningsafsnittet medhastighedsnedsættelse ved omkodning af foranliggende HKT-afsnit ihenhold til en ”normaltegning for omkobling af HKT”.Endvidere skal den, som omkobler det faste HKT-anlæg sikre, athastighedsnedsættelsen er bekendtgjort i TIB, La eller særligmeddelelse.Når det faste HKT-anlæg er omkoblet, skal stationsbestyrerenunderrettes.8.11.2.4. Stationsbestyrerens forholdNår stationsbestyreren har modtaget melding om, at det faste HKTanlæger omkoblet, skal det noteres i telegramjournalen, ogstationsbestyrere for andre aktuelle stationer underrettes.Lokomotivføreren for første tog med virksomt/indkoblet HKT-anlæg,der skal passere hastighedsnedsættelsen, skal underrettes omhastighedsnedsættelsen samt anmodes om at kontrollerestandsignalerne for hastighedsnedsættelse og om hastigheden viseskorrekt i førerrumssignalet.8.11.2.4.1.Signalgivning til spor med hastighedsnedsættelseDer må - uden underretning af lokomotivføreren - anvendes signal”betinget stop” samt ”forbikørsel tilladt” med tilhørende HKTinformationertil spor med en midlertidig hastighedsnedsættelseuanset hastighedsnedsættelsen ikke er bekendtgjort i La, hvis HKTinformationernei det faste HKT-anlæg er omkoblet ioverensstemmelse med afsnit 8.11.2.


SIN (Ø) 169g - 1Instruks 8.0Derudover skal- toget have virksomt HKT-anlæg jf. punkt 4.- hastighedsnedsættelsen være på en strækning medgennemgående linjeleder- HKT være omkoblet til La- lokomotivføreren i første tog, der har passerethastighedsnedsættelsen, have kontrolleret, athastighedsnedsættelsen blev vist korrekt (HKT ogeventuelle standsignaler), og meldt dette tilstationsbestyreren.Hvis lokomotivføreren efter passage af det sidste signal ”betingetstop” har fået fejl på HKT-anlægget så der køres efter reglerne ipunkt 5.3, skal lokomotivføreren underrettes om den midlertidigehastighedsnedsættelse.Der forholdes i øvrigt som i SR § 16 samt SR § 52.Såfremt den midlertidige hastighedsnedsættelse er under 30 km/t,forholdes altid som i SR § 52 punkt 3.1.8.11.2.5. Lokomotivførerens forholdStationsbestyreren kan anmode lokomotivføreren om at kontrollerestandsignalerne samt at en midlertidig hastighedsnedsættelse viseskorrekt i førerrumssignalet.Det angivne spor skal passeres med den nedsatte hastighed. Efterpassagen skal lokomotivføreren underrette stationsbestyreren om,hvorvidt standsignalerne var korrekt opstillet samt athastighedsnedsættelsen (sted og hastighed) blev vist korrekt iførerrumssignalet, og at toget ikke kunne overskride dennehastighed.Såfremt der anvendes signal ”betinget stop” eller ”forbikørsel tilladt”til spor med en midlertidig hastighedsnedsættelse og- hastighedsnedsættelsen ikke er bekendtgjort i La- HKT-informationerne er omkoblet i overensstemmelse medafsnit 8.11.2.kan underretning af lokomotivføreren bortfalde, når- toget har virksomt mobilt HKT-anlæg jf. punkt 4.01.02.2006 654


170 - 15 SIN (Ø)Instruks 8.0- hastighedsnedsættelsen er på en strækning medgennemgående linjeleder- det faste HKT-anlæg er omkoblet til visning af ”La”- lokomotivføreren i det første tog, der passererhastighedsnedsættelsen har kontrolleret, athastighedsnedsættelsen vises korrekt i det mobile HKTanlægsamt eventuelle standsignaler forhastighedsnedsættelse og meldt dette til stationsbestyreren.8.11.3. Midlertidige hastighedsnedsættelser på strækninger udengennemgående linjelederHer forholdes som SR § 16 samt SR § 52.8.12. Ekstratog (SR § 55)Ved tillysning af ekstratog i tidsrummet kl. 01.00-05.00 skalToglederen i Driftscenter Hovedstad underrette OvervågningscenterKørestrøm.8.13. Bremser (SR § 62)8.13.1. Hydrauliske bremser på litra SA og SELitra SA og SE er udstyret med hydrauliske bremser på alle aksler.Bestemmelserne vedrørende trykluftbremsen kan ikke anvendes.8.13.2. Afspærring af bremsesystem på S-tog på Litra MM+FS samtLitra MC+FCNår bremsesystemet på en eller flere bogier på en S-togsvogn erafspærret, betragtes hele vognen som stillet til ledning.Den lokomotivfører eller den der klargør toget (en afjernbanevirksomheden udpeget), der foretager indgreb ibremsesystemet på en vogn skal melde dette til stationsbestyrerenog materieldisponenten, samt udfylde rød meldeseddel ”indgreb ibremsesystem” (Bilag 2).Meldesedlen skal følge vognen og overleveres personligt tillokomotivføreren eller en af jernbanevirksomheden udpeget personindtil vognen har været til reparation.


SIN (Ø) 171a - 1Instruks 8.08.13.2.1. Tog hvor antallet af ledningsvogne ikke overstiger 25 % påstrækninger med gennemgående linjeledere8.13.2.1.1.Tog med virksomt/indkoblet HKT-anlægTogets højst tilladte hastighed er 20 km/t under den iførerrumssignalet viste hastighed.Ved HKT-hastighedsinformation 30 km/t og HKT-stopinformation erhastigheden dog højst 20 km/t.Ved modtagelse af en lavere HKT-hastighedsinformation eller HKTstopinformation,skal lokomotivføreren straks nedsætte hastighedentil den lavere højst tilladte hastighed.8.13.2.1.2.Tog med kørsel efter Y-information, eller meduvirksomt/udkoblet HKT-anlægTogets højst tilladte hastighed er 70 km/t og bremsningen skalafpasses efter togets nedsatte bremseevne.8.13.2.2. Tog hvor antallet af ledningsvogne ikke overstiger 25 % påstrækninger uden gennemgående linjeledere8.13.2.2.1.Tog med virksomt/indkoblet HKT-anlægTogets hastighed og bremsningens indledning afpasses efter togetsnedsatte bremseevne.8.13.2.2.2.Tog med uvirksomt/udkoblet HKT-anlægTogets højst tilladte hastighed er 70 km/t og bremsningen skalafpasses efter togets nedsatte bremseevne.8.13.2.3. Tog hvor antallet af ledningsvogne overstiger 25 %Toget skal videreføres efter ”ydre signaler” jf. SR, men med indkobletmobilt HKT-anlæg.Kørsel sker efter bestemmelserne i punkterne 5.3. og 6.6. vedr.uvirksomt/udkoblet mobilt HKT-anlæg.Toget fremføres som rangering til en station, hvor det kan sættes udaf drift.01.02.2006 655


171b - 1Instruks 8.0SIN (Ø)8.13.2.4. Forreste eller bageste køretøj uden automatisk trykluftbremse8.13.2.4.1.Tilsluttet den gennemgående bremseledning samt virksomfjederbremseToget må videreføres som beskrevet i punkterne 8.13.2., 8.13.2.1. og8.13.2.3.8.13.2.4.2.Ikke tilsluttet den gennemgående bremseledning eller tilsluttetgennemgående bremseledning og uden virksom fjederbremseLokomotivføreren giver melding til stationsbestyreren om fejlen.Toget fremføres som rangering til næste station.Stationsbestyreren skal hindre signalgivning til banestykket indtiltoget med bremseproblemer er ankommet til næste station.Stationsbestyreren skal sikre sig at hele toget er ankommet tilstationen, eventuelt gennem melding fra lokomotivføreren.8.13.3. Litra SA og SE8.13.3.1. Strækninger med gennemgående linjelederVed kørsel med nedsat bremseevne beregner toget automatisk ennedskrevet hastighed svarende til togets bremseevne.Dette bliver vist i førerrumssignalet. Der må køres efter den vistehastighedsinformation.Hvis bremsefejlen forsvinder, ophæves hastighedsbegrænsningenautomatisk, når toget har holdt stille i 5 sekunder.Ved kørsel med Y-information, se punkt 8.13.3.2.8.13.3.2. Strækninger uden gennemgående linjelederVed kørsel med nedsat bremseevne beregner toget automatisk ennedskrevet hastighed svarende til togets bremseevne.Dette vises ikke i førerrumssignalet ved en hastighedsreduktion, menved rødt ”LB” for lav bremseprocent.Hvis den tilladte hastighed overskrides, slår traktionen fraautomatisk. Når rødt ”LB” vises, må hastigheden ikke overstige 70km/t.


SIN (Ø) 171c - 1Instruks 8.08.14. Eftersyn af tog (SR § 65) samt Bremseprøver (SR § 66)Lokomotivføreren for S-togsmateriel er alene ansvarlig for, at et togikke afgår før der er foretaget bremseprøve.Der gives ikke melding til stationsbestyreren om bremseprøvensafslutning.Bremseprøven kan foretages af en af jernbanevirksomheden udpegetperson, der overfor lokomotivføreren skriftligt bekræfter, atbremseprøven er afholdt på blanketten ”Bremseprøveseddel ogkvalitetsrapport for S-tog” (Bilag 1)8.15. Togenes hastighed (SR § 68)På den fri bane ad venstre spor må hastigheden ikke overstige 70km/t.8.16. Enkeltspordrift (SR § 87)Første tog ad venstre spor skal ikke fremføres med forsigtighed oghyppig brug af fløjte.8.17. Togenes standsning på den fri bane. Nedbrudte tog (SR § 89)8.17.1. Nedbrudte togHer forholdes som SR § 89 punkt 3.8.17.2. Hjælpetogets kørsel til nedbrudt togHjælpetoget skal standse 10 meter fra det nedbrudte tog og fløjte ”givagt”, SR signal 15.1.1.8.17.3. Betragtet nedbrudHvis en stationsbestyrer konstaterer, at et tog holder stille i mere end5 minutter, og der ikke kan opnås kontakt med togets lokomotivfører,kan Toglederen i Driftscenter Hovedstad give tilladelse til, atefterfølgende tog gøres til hjælpetog for det standsede tog, uden atdet er meldt eller erklæret nedbrudt.Det standsede tog er således betragtet nedbrudt, og detefterfølgende tog er hjælpetog.Tilladelsen gives på følgende betingelser- der må ikke indføres enkeltspordrift- hjælpetoget må kun køres bagpå det standsede tog og kun isamme køreretning01.02.2006 656


171d - 1Instruks 8.0SIN (Ø)- hjælpetoget skal underrettes om, at det standsede tog ikkeer meldt eller erklæret nedbrudt, men betragtet nedbrudt- hjælpetoget skal standse 10 meter fra det standsede tog ogfløjte ”giv agt”, SR signal 15.1.1, for at påkalde sig dette togslokomotivførers opmærksomhed.8.18. S-baneradioTog på S-banen skal have virksom radio. Kommunikationen påradioen optages.8.18.1. RadioområderS-baneradioen er opdelt i to radioområder, radioområde syd ogradioområde nord.Radioområde syd omfatter følgende strækninger- København H – Køge- København H – Frederikssund- København H – Høje Taastrup- Vigerslev – Flintholm (ekskl.)Radioområde nord omfatter følgende strækninger- Vesterport – Farum- Vesterport – Hillerød- Vesterport – Klampenborg- Hellerup – FlintholmDet fremgår af TIB hvilken radiokanal der skal anvendes.8.18.1.2. Supplerende bestemmelser for kørsel på strækningen Hellerup –VigerslevKøreretning Hellerup – Vigerslev:Ved indkørselssignal til Flintholm, skal lokomotivføreren foretagemanuelt radioområdeskift fra nord til syd.SR mærke 17.39. med teksten ”Radio Syd” er opsat.Køreretning Vigerslev – Hellerup:Ved indkørselssignal til Flintholm, skal lokomotivføreren foretagemanuelt radioområdeskift fra syd til nord.SR mærke 17.39. med teksten ”Radio Nord” er opsat.


SIN (Ø) 171e - 1Instruks 8.08.18.2. NødopkaldVed nødopkald nedbrydes andre radioforbindelser i områdetautomatisk. I alle betjente førerrum vil der være medhør.Nødopkald må kun anvendes i situationer, hvor der foreligger enfaresituation eller ved ulykker/uheld.8.18.3. Uvirksom S-baneradio8.18.3.1 Lokomotivførerens forholdSåfremt lokomotivføreren ikke kan få kontakt til stationsbestyrerenvia S-baneradioen, skal mobiltelefon bruges til de i TIB nævntetelefonnumre. Kommunikationen på disse telefoner optages.Da der ikke sker automatisk identifikation ved opkald framobiltelefon, skal følgende oplyses- tognummer- HKT-mærke/signal nr./spor nr.Stationsbestyreren underrettes om lokomotivførerensmobiltelefonnummer.Ved lokomotivførerafløsning skal den fratrædende lokomotivførerunderrette den tiltrædende lokomotivfører om at oplyse sitmobiltelefonnummer til stationsbestyreren.8.18.3.2. Stationsbestyrerens forholdHvis en stationsbestyrer ønsker at opnå kontakt til et tog viamobiltelefon, kontaktes driftslederen i personalecenteret i DSB S-tog,som kan oplyse mobiltelefonnummeret til den lokomotivfører, derfremfører toget.8.18.4. Tog uden S-baneradioFor tog uden S-baneradio, som skal køre på S-banen, skallokomotivføreren inden afgang fra udgangsstationen oplysestationsbestyreren om tognummer og mobiltelefonnummer.01.02.2006 657


171f - 1Instruks 8.0SIN (Ø)


SIN (Ø) 171g - 1Instruks 8.09. Ledig01.02.2006 658


172 - 15 SIN (Ø)Instruks 8.010. Bestemmelser med tilknytning til UR10.1. Personpåkørsler10.1.1. Lokomotivførerens forholdVed personpåkørsler er toget nedbrudt, så snart melding ompersonpåkørsel er afgivet til stationsbestyreren.Lokomotivføreren skal være forberedt på at der bliver indførtenkeltspordrift jf. SR § 89.Et tog der har afgivet melding om personpåkørsel, må kungenoptage kørslen når tilladelse fra stationsbestyreren er givet.Ved en personpåkørsel skal strømaftageren sænkes.10.1.2. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren skal straks sørge for at- tilkalde hjælp- iværksætte sporspærring- underrette toglederen (DcH).Inden stationsbestyreren giver et tog, som har afgivet melding ompersonpåkørsel, tilladelse til at genoptage kørslen, skalstationsbestyreren sikre sig, at indsatslederen har frigivet tog ogstrækning. Tilladelsen kan gives af indsatslederen til trafikvagten, derderefter underretter stationsbestyreren.11. Bestemmelser med tilknytning til SIN instruks 1011.1. Sikringsanlæg på fjernstyrede stationerFaste låsebolte til brug ved aflåsning af tilliggende tunge er anbragt ialle sporskifter i togvejsspor.Der forefindes kun udvendige betjeningsskabe vedstationsbygningen i Birkerød og Allerød.12. Bestemmelser med tilknytning til Arbejde i sporFærden på langs mellem trafikerede spor, og ophold mellemtrafikerede spor på S-banen er forbudt, medmindre der kan opnås ensikkerhedsafstand på minimum 1,75 meter til nærmeste skinne, tilbegge trafikerede spor.På S-banens strækninger skal personale der skal arbejde i og vedspor, være forberedt på, at der kan komme tog fra beggekøreretninger.


SIN (Ø) 173a - 2Instruks 8.013. Kørselsbestemmelser for S-tog litra SA og SE13.1. GenereltLitra SA og SE skal fremføres efter gældende bestemmelser forkørsel med S-tog, samt følgende supplerende og afvigendebestemmelser.Hvor der er begrænsninger vedrørende kørsel med litra SA og SE erSR mærke 17.11. ”stop for litra” opsat.13.2. HovedsporLitra SA og SE må befare alle hovedspor på S-banen.13.3. TogvejssporLitra SA og SE må befare alle togvejsspor på stationer, dog mednedennævnte begrænsninger:13.3.1. KlampenborgSpor 5 må ikke benyttes.13.4. SidesporLitra SA og SE må befare alle sidespor (depot- og vendespor) påstationer, dog med nedennævnte begrænsninger:13.4.1. Høje TaastrupVed kørsel på Taastrup depotområde, køres efter bestemmelserne ilokal rangerinstruks, benævnt ”Lokale kørselsbestemmelser for S-toglitra SA (4. generation)”.13.4.2. København HSpor 118 må ikke benyttes.01.05.2006 671


173b - 2Instruks 8.0SIN (Ø)13.5. StandsningsmærkerNår litra SA og SE skal ekspederes ved perron, skal toget standsessåledes:Ét SA-togsæt skal standse med førerpladsen ud for 4-vognsmærket.To SA-togsæt skal standse med førerpladsen ud for 8-vognsmærket.To SE-togsæt skal standse med førerpladsen ud for 4-vognsmærket.Ét SE-togsæt skal standse med førerpladsen ud for 2-vognsmærket.Ét SA-togsæt + Ét SE-togsæt skal standse med førerpladsen ud for6-vognsmærket.Tre SE-togsæt skal standse med førerpladsen ud for6-vognsmærket


SIN (Ø) 173c - 2Instruks 8.0Strækninger med gennemgående linjeleder (HKT)8.1. Køge - København H - Klampenborg8.2. Høje Taastrup - København H - Lyngby (ekskl.)8.3. Frederikssund - København H - Farum8.4. Vigerslev - HellerupStrækninger uden gennemgående linjeleder (Togstop)8.2. Lyngby - HillerødPlan 101.05.2006 672


173d - 2Instruks 8.0SIN (Ø)Plan 2FørerrumssignalDSB HKT-75 (Litra MM+FS)1. Driftslampe2. HastighedslamperViser togets tilladte hastighed.3. HastighedsviserAngiver togets faktiske hastighed.4. FejllampeViser at HKT-anlægget ikke modtager HKT-information fradet faste anlæg.5. Højttaler6. La LampeAngiver at der er en midlertidig hastighedsnedsættelse påen strækning med gennemgående linieledere.7. HKT LampeAngiver at der modtages HKT-informationer på enstrækning med gennemgående linieledere.8. Y LampeAngiver at der køres efter de ydre signaler.9. Stop Lampe10. Dag/nat omskifterKan øge og dæmpe lyset i førerrumssignalet.


SIN (Ø) 173e - 1Instruks 8.0Plan 21.Driftslampe2.Hastighedslamper3.Hastighedsviser4.Fejllampe40 608020 1000km / tY HKT La120Nat Dag5.Højttaler6.La - lampe7.HKT - lampe8.Y - Lampe9.Stop - lampe10.Dag/nat - omskifter01.02.2006 661


173f - 1Instruks 8.0SIN (Ø)Plan 3FørerrumssignalDSB HKT-82 (Litra FC)1. Kontrolhastighedsviser/randviserAngiver den højeste hastighed HKT-anlægget tillader.2. HastighedsviserAngiver togets faktiske hastighed.3. Gule bogstav/ciffertableauerViser at HKT-anlægget modtager- Y-information eller- La-information ogkontrolhastighed ved rangering efter betjening afkvitteringsknap "Rangering".4. Røde ciffertableauerViser togets tilladte hastighed.5. Ingen information fra det faste anlægViser at HKT-anlægget ikke modtager HKT-information fradet faste anlæg.6. HKT-fejl i mobilanlægViser at HKT-anlægget ikke modtager HKT-informationpga. fejl i det mobile anlæg.7. Kvitteringsknap "Rangering"Viser at kvitteringsknappen er aktiveret.8. Dag/nat omskifterKan øge og dæmpe lyset i førerrumssignalet.9. Meldelampe HKT-udkoblingViser at det mobile anlæg er udkoblet.10. Kvitteringsknap "Ydre signaler"Viser at HKT-anlægget fastholder en Y-information.11. Meldelampe for HKT-nødbremse:Viser at toget HKT-nødbremses


SIN (Ø) 173g - 1Instruks 8.0Plan 31.Kontrolhastighedsviser2.Hastighedsviser3.Gule bogstav/ciffertableauer4.Røde ciffertableauer6020400km / t80100120NB 1 NB 2YDRESIGN.HKTUDK.RANG.FEJLINFOMGL.DAGNAT5.Ingen information fra det faste anlæg6.HKT - fejl i mobilanlæg7.Kvitteringskontakt rangering8.Dag/nat omskifter9.Meldelampe HKT - udkobling10.Kvitteringskontakt for kørsel efterydre signaler11.Meldelamper for HKT - nødbremse01.02.2006 662


174 - 15 SIN (Ø)Instruks 8.0FørerrumssignalDSB HKT-96 (Litra SA og SE)1. HastighedsviserAngiver den faktiske hastighed.Plan 42. OvervågningshastighedAngiver den højeste hastighed HKT-anlægget tillader.3. Har ingen funktion4. DigitaldisplayDisplayet angiver togets hastigheder, driftstilstande ogfejlmeldinger.5. Har ingen funktion6. Meldelampe for fejl i havarilog7. Meldelampe for HKT-fejl8. Meldelamper for HKT-driftsbremsning9. Meldelampe for kørsel på ydre signaler10. Knap "Ranger"Benyttes ved rangering. Meldelamper lyser fast, når der erkvitteret for rangering.11. Meldelampe for "HKT inde"Meldelampe lyser fast, når toget kører på en strækning medgennemgående linjeleder og modtager HKT-informationer.12. Meldelampe og for HKT-nødbremsning og knap forkvittering af nødbremse13. Knap "PASS STOP"14. Har ingen funktion15. Knap "TEST"Anvendes ved test af førerrumssignal.16, 17 og 18. Har ingen funktion


SIN (Ø) 175a - 1Instruks 8.0Plan 401.02.2006 663


175b - 1Instruks 8.0Togveje uden hastighedsinformationSIN (Ø)Plan 5Oversigt over togveje uden hastighedsinformationer, på stationermed gennemgående linjeleder:• Udkørsel fra spor 1 i Åmarken til højre spor modVallensbæk.• Udkørsel fra spor 9 + 10 + 11 + 12 via pladsen påKøbenhavn H mod Skelbæk.• Udkørsel fra spor 11 + 12 på København H til højrespor mod Østerport.• Udkørsel fra spor 10 på København H til højre spormod Østerport, via sporskifte 04b i stilling til venstre.


SIN (Ø) 175c - 1Instruks 8.0Andre SIN instrukser med tilknytning til S-banenSIN (Ø/V)Plan 6Instruks 2Instruks 6Instruks 7Instruks 8Instruks 10Instruks 18Instruks 19Kørsel med knuste ruderOphold i førerrumTog uden togførerKørsel med MR-, ML- og privatbaners Y-tog påBanestyrelsen strækningerSikringsanlæg på fjernstyrede stationerÅbentstående døre i kørende passagertogBestemmelser for prøvekørsel af materielSIN (Ø)Instruks 8.0.1Instruks 8.2.1Instruks 8.2.2Instruks 8.3.1Instruks 8.4.1Instruks 8.4.2.Instruks 10.1Kørsel med tog uden indbygget mobilt HKT-anlægpå strækninger med faste HKT-anlægKøbenhavn H - Østerportkatastrofeforanstaltninger i BoulevardtunnelenJægersborg ▲Flintholm TFlintholmLersøen. Automatisk gennemkørselsdriftKøbenhavn H – Østerport”Særligt slutsignal”01.02.2006 664


175d - 1Instruks 8.0SIN (Ø)


SIN (Ø) 175e - 1Instruks 8.0Bilag 101.02.2006 665


176 - 15 / 178 - 15 SIN (Ø)Instruks 8.0Bilag 2


SIN (Ø) 179a - 1Instruks 8.0.1Kørsel med tog uden indbygget mobilt HKT-anlæg påstrækninger med faste HKT-anlæg1. Almindelige bestemmelserInstruksen er gyldig for tog uden mobilt HKT-anlæg i hele døgnet,samt for arbejdskøretøjer i tidsrummet 05.00-01.00.1.1. Tillysning af tog uden mobilt HKT-anlægTillysning af tog uden mobilt HKT-anlæg skal ske i trafiksvageperioder. Se punkt 2.5.1.2. Spormæssig dækningVed overhaling af tog og arbejdskøretøjer uden mobilt HKT-anlæg,skal der være spormæssig dækning således, at indløb ind igennemkørselstogvejen (det HKT-overvåget togs togvej), er hindretfor tog og arbejdskøretøjer uden mobilt HKT-anlæg.2. Kørsel med tog uden mobilt HKT-anlæg2.1. OverhalingNår toget eller arbejdskøretøjet uden mobilt HKT-anlæg erankommet til stationen og indkørselstogsvejen er opløst, sikrestationsbestyreren at- relevante sporskifter omstilles i udkørselsenden, så indløb ind igennemkørselstogvejen er hindret- de pågældende sporskifter mod omstilling, jf. SODB- der stilles signal for det overhalende tog.Særlige forhold, se punkt 2.32.2. Kørsel med stationsafstandPå følgende banestykker skal tog og arbejdskøretøjer uden mobiltHKT-anlæg kører med stationsafstand til forankørende tog- København H - Østerport- Østerport - København H- Vanløse - Valby- Valby - Vanløse.Ovennævnte stationer skal have indkoblet driftsformen MC/MU vedekspedition af tog og arbejdskøretøjer uden mobilt HKT-anlæg.01.02.2006 666


179b - 1Instruks 8.0.1SIN (Ø)2.3. Særlige forhold2.3.1. Svanemøllen stationVed ekspedition af tog og arbejdskøretøjer uden mobilt HKT-anlæggennem spor 5 og 6, skal signalgivningen ”Kør igennem” anvendesfor tog og arbejdskøretøjer uden mobilt HKT-anlæg.2.3.2. Valby stationVed ekspedition af tog og arbejdskøretøjer uden mobilt HKT-anlæggennem spor 3 og 4, i køreretning mod København H skalsignalgivningen ”Kør igennem” anvendes for tog og arbejdskøretøjeruden mobilt HKT-anlæg.2.3.3. Hellerup stationVed ekspedition af tog og arbejdskøretøjer uden mobilt HKT-anlægskal signalgivningen ”kør igennem” så vidt mulig anvendes.Ved anvendelse af signalgivning ”kør” for tog og arbejdskøretøjeruden moblit HKT-anlæg skal stationsbestyreren sikre spormæssigdækning for tog og arbejdskøretøjer uden mobilt HKT-anlæg,således at indløb til andre indstillet togveje på stationen, er hindret.Se endvidere punkt 2.1.2.3.4. København HOverhaling af tog og arbejdskøretøjer uden mobilt HKT-anlæg måfinde sted på København H spor 9 og 10.2.4. Togets hastighedDen højst tilladte hastighed for tog og arbejdskøretøjer uden mobiltHKT-anlæg er 70 km/t.2.5. DcHs tillysning af tog uden mobilt HKT-anlæg på S-banenI tilfælde af større driftsuregelmæssigheder kan DcH tillyse tog udenmobilt HKT-anlæg på følgende strækninger:- Hellerup - København H - Køge (TIB-strækning 8.1.)- København H - Høje Taastrup (TIB-strækning 8.2.).Derudover kan DcH tillyse kørsel med snerydnings- og hjælpetoguden mobilt HKT-anlæg på samtlige S-baner.Henvisning til denne instruks skal fremgå af toganmeldelsen.


SIN (Ø) 179c - 1Instruks 8.0.12.6. Jernbanevirksomhedens forholdJernbanevirksomheden skal indhente en overensstemmelseserklæringhos Banedanmark.Jernbanevirksomheden er selv ansvarlig for indhentning af relevantetilladelser hos den godkendende myndighed, før kørselen kanpåbegyndes. Se dog punkt 2.5.01.02.2006 667


180 - 15 SIN (Ø)


SIN (Ø) 181 - 10Instruks 8.2.1København H - Østerport katastrofeforanstaltninger iBoulevardbanetunnelen1. Forhold til UR.Udover de almindelige bestemmelser i UR gælder følgende særligeforhold.2. Særligt udstyr.Af hensyn til uheld, brand o l i tunnelafsnittet mellem København Hog Østerport er der etableret særlige "stopknapper" for signalernemellem København H og Østerport. Disse "stopknapper" er etableretpå Nørreport station, i RFC Kh og i RFC S-bane. Når den særligestopknap anvendes sættes alle signaler foran og i tunnelafsnittet ide 4 hovedspor på "stop".Når signalerne er stillet på "stop" fra Nørreport eller RFC Kh underrettesRFC S-bane. RFC S-bane overtager herefter ansvaret forsignalernes senere frigivning.3. Modtager af anmeldelse.Modtageren af en anmeldelse om uheld o l, skal straks foranledigetoggangen standset i alle 4 hovedspor.Underretning af Nørreport station påhviler altid RFC S-bane.4. Indsættelse af redningshjælp.Melding om, at toggangen er standset, gives til TFC af- RFC Kh for spor 1 og 2-RFC S-bane for spor 3 og 4TFC sørger for afbrydelse af kørestrømmen i sporene 1, 2, 3 og 4Kh (eksl) - Kk (eksl).Bekræftelse på- at toggangen er standset- at kørestrømmen er afbrudt (men ikke jordet) i alle 4 sporgives af TFC til alarmcentralen, der videregiver denne meldingentil redningberedskabets indsatsleder.25.06.1999 514


182 - 10 SIN (Ø)Instruks 8.2.1På Nørreport placeres personale ved hovedtrappen for at kunnevideregive direktiver fra RFC S-bane.Nørreport station søges om nødvendigt tømt for passagerer, og deretableres afspærring af adgangsvejene. Politiassistance hertil ernødvendig. Alarmering af brandvæsenet udløser automatisktilkaldelse af politi og redningskorps.5. Genoptagelse af trafikken.Genoptagelse af kørslen på de enkelte spor sker efter direktiver fraBanestyrelsen's skadestedsleder eller politiets indsatsleder.


SIN (Ø) 183 - 10Instruks 8.2.2Jægersborg ▲1. Almindelige bestemmelserSidesporet (forbindelse til Nærumbanen) ligger i km 12,7 i HKT-afsnit5327 på den fri bane mellem Gentofte og Lyngby og er tilsluttet højrespor Gentofte - Lyngby ved sporskiftet S1b og afløbssko S1a.Sidesporet er sikret ved aflåsning som er i afhængighed afAM/DS-signal 5323.Oplåsning og aflåsning betjenes fra Lyngby som normalt fjernstyresfra Driftscenter Hovedstad, Nordbanen.Sporskiftet er etableret med el-stedbetjent sporskifte og er kobletmed afløbssko i sidesporet. Sporskiftet er ikke sikret mod utidigomstilling2. Aftale om rangeringFør tilladelse til rangering ved sidesporet gives, skal rangeringved sidesporet samt kørsel mellem sidesporet og Nærumbanen(Jægersborg station), aftales mellem stationsbestyreren i DriftscenterHovedstad, Nordbanen og stationsbestyreren for Jægersborg station(DC Hillerød)Telefonnummer til DC Hillerød: 48 29 88 32.3. BetjeningSporskiftet ved sidesporet betjenes af personalet på rangertrækketder skal rangere ved sidesporet.Rangerlederen er ansvarlig for betjening af sporskiftet vedsidesporet.Rangerlederen skal give melding om rangeringens påbegyndelse ogafslutning til stationsbestyreren i Driftscenter Hovedstad, Nordbanen.Melding om rangeringens afslutning er garanti for, at rangerlederenhar sikret sig- at sporforbindelser mellem sidespor og hovedspor er fri- at færdigrangerede vogne er hensat afbremset påsidesporet- at sporskifte og sporspærre er stillet så de forhindrekørsel ud i hovedsporet.01.06.2005 622


184 - 10 SIN (Ø)Instruks 8.2.24. Kørsel til sidesporet4.1. Fra Gentofte4.1.1. Kørsel til sidesporetRangertrækket til sidesporet skal køre forbi S-mærketgældende for den modsatte køreretning, før sporskiftet oplåser.4.2. Fra Lyngby4.2.1. Kørsel til sidesporet (venstresporskørsel)Rangertrækket til sidesporet skal standse foran S-mærket.Sidesporet oplåser først 1 minut efter at rangertrækket har forladtLyngby.5. BegrænsningerDer må ikke køres til og fra sidesporet når der er planlagtenkeltsporsdrift på det højre spor mellem Gentofte og Lyngby.Maksimal hastighed ved rangering ved sidesporet er 20 km/t.Maksimalt akseltryk er 20 tons.


SIN (Ø) 185 - 12Instruks 8.3.1Flintholm T1. Brand i tog på Flintholm1.1. Lokomotivførerens forholdHvis lokomotivfører opdager eller bliver underrettet om brand i togetskal lokomotivføreren gøre følgende:1.1.1. Tog i spor 1 og 2 på Flintholm TLokomotivføreren underretter Driftscenter Hovedstad, FC Sydhurtigst muligt.Lokomotivføreren standser toget på Flintholm T, så den/de vogn(e)der er brand i så vidt muligt ikke holder under perrontaget(glasoverdækningen).Hvis toget holder under perrontaget (glasoverdækningen), skal togetnår det er tømt for passagerer, så vidt mulig (signalgivning m.v.) kørevæk så toget ikke holder under perrontaget (glasoverdækningen).1.1.2. Tog i spor 11 og 12 på FlintholmLokomotivføreren underretter Driftscenter Hovedstad, FC Nordbanenhurtigst muligt.Lokomotivføreren standser toget, ved perron, på Flintholm.Når toget er tømt for passagerer skal toget så vidt mulig(signalgivning m.v.) køre væk så toget ikke holder under perrontaget(glasoverdækningen).20.09.2004 608


186 - 12 SIN (Ø)Instruks 8.3.11.2. Stationsbestyrerens forholdNår stationsbestyreren er underrettet om brand i et S-tog på eller vedFlintholm station henholdsvis Flintholm trinbræt skalstationsbestyreren gøre følgende:• Sørge for at øvrige tog på vej mod spor 1 og spor 2henholdsvis spor 11 og 12 bliver stoppet inden Flintholm.• Så vidt muligt, sørge for (signalgivning m.v.) at tog derholder eller vil komme til at holde under perrontaget(glasoverdækningen) for mulighed for at køre væk, så togetikke holder under perrontaget (glasoverdækningen).• Hvis toget, der er brand i, holder under perrontaget(glasoverdækningen), skal der iværksættes evakuering afperronen ved spor 1 og 2 samt spor 11 og 12 på Flintholmstation.• Metro Service, telefon 22 77 77 38, skal informeres om atder er en brand i tog på Flintholm station.Evakueringen gennemføres ved følgende informationer overFlintholm stations højttaleranlæg:• Der er brand i et tog på Flintholm station og alle passagererskal forlade stationen. Passagererne skal gå til GrøndalsParkvej henholdsvis Flintholm Alle, ud i det fri, hurtigstmuligt.Informationen om evakuering skal gentages i 10 minutter med 15sekunders interval.


SIN (Ø) 187 - 12Instruks 8.4.1Flintholm1. Brand i tog på Flintholm1.1. Lokomotivførerens forholdHvis lokomotivfører opdager eller bliver underrettet om brand i togetskal lokomotivføreren gøre følgende:1.1.1. Tog i spor 1 og 2 på Flintholm TLokomotivføreren underretter Driftscenter Hovedstad, FC Sydhurtigst muligt.Lokomotivføreren standser toget på Flintholm T, så den/de vogn(e)der er brand i så vidt muligt ikke holder under perrontaget(glasoverdækningen).Hvis toget holder under perrontaget (glasoverdækningen), skal togetnår det er tømt for passagerer, så vidt mulig (signalgivning m.v.) kørevæk så toget ikke holder under perrontaget (glasoverdækningen).1.1.2. Tog i spor 11 og 12 på FlintholmLokomotivføreren underretter Driftscenter Hovedstad, FC Nordbanenhurtigst muligt.Lokomotivføreren standser toget, ved perron, på Flintholm.Når toget er tømt for passagerer skal toget så vidt mulig(signalgivning m.v.) køre væk så toget ikke holder under perrontaget(glasoverdækningen).20.09.2004 609


188 - 12 SIN (Ø)Instruks 8.4.11.2. Stationsbestyrerens forholdNår stationsbestyreren er underrettet om brand i et S-tog på eller vedFlintholm station henholdsvis Flintholm trinbræt skalstationsbestyreren gøre følgende:• Sørge for at øvrige tog på vej mod spor 1 og spor 2henholdsvis spor 11 og 12 bliver stoppet inden Flintholm.• Så vidt muligt, sørge for (signalgivning m.v.) at tog derholder eller vil komme til at holde under perrontaget(glasoverdækningen) for mulighed for at køre væk, så togetikke holder under perrontaget (glasoverdækningen).• Hvis toget, der er brand i, holder under perrontaget(glasoverdækningen), skal der iværksættes evakuering afperronen ved spor 1 og 2 samt spor 11 og 12 på Flintholmstation.• Metro Service, telefon 22 77 77 38, skal informeres om atder er en brand i tog på Flintholm station.Evakueringen gennemføres ved følgende informationer overFlintholm stations højttaleranlæg:• Der er brand i et tog på Flintholm station og alle passagererskal forlade stationen. Passagererne skal gå til GrøndalsParkvej henholdsvis Flintholm Alle, ud i det fri, hurtigstmuligt.Informationen om evakuering skal gentages i 10 minutter med 15sekunders interval.


SIN (Ø) 189 - 14Instruks 8.4.2Ledig09.10.2006 725


190 - 14 SIN (Ø)


SIN (Ø) 191 - 5Instruks 9.2Kvistgård T1. Betjening af overkørselsanlægPå grund af placering af tændstedet til overkørsel 119 skal alle togfra Snekkersten standse på Kvistgård TTændstedet er placeret umiddelbart foran perronen. Tog skal derforafvente, at overkørsel 199 bliver sikret inden afgang fra Kvistgård T.02.06.1991 378


192a - 5Instruks 9.3SIN (Ø)Helsingør, kørsel mellem maskindepot og depotspor medML/FL.1. Almindelige bestemmelser1.1. Lokomotivførerens forhold.Ved rangering mellem spor 50, 51 eller 52 ved maskindepotet ogspor 3,4 (i kulgården) eller spor 6 (langs enderampen) via sporeneP1, P2 eller P3 må lokomotivføreren fungere som rangerleder, selvom del af rangervejen ligger i det usikker område. I det sikredeområde skal signalerne respekteres.1.2. Stationsbestyrerens forhold.Inden der gives tilladelse til rangering skal stationsbestyreren sikresig- at alle centralbetjente sporskifter, der skal befares, er retstillede.- at sporskifte S1 er aflåst i rette stilling.- at der ikke samtidig foregår andre fjendtlige rangerbevægelser iområdet.2. Kørsel2.1. Fra spor 50, 51 eller 52 til spor 3, 4 (i kulgården) eller 6 (langsenderampen), via P1, P2 eller P3.Lokomotivføreren indhenter stationsbestyrerens tilladelse tilrangering ved Dv 50 eller 51.Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren om- hvilke spor, der må rangeres til- hvilke spor, der rangeres gennemLokomotivføreren gentager underretningen og rangerer tilpågældende spor.Under rangeringen skal lokomotivføreren- sikre sig, at de håndbetjente sporskifter er rigtige stillede,og om fornødent selv omstille den.- være forberedt på, at sporene kan være besat.


SIN (Ø) 192b - 2Instruks 9.32.2. Fra spor 3, 4 (i kulgården) eller 6 (langs enderampen) til spor 50,51 eller 52 via sporene P1, P2 eller P3.Lokomotivføreren giver melding til stationsbestyreren, når toget erklar til rangering.Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren om- hvilke spor der må rangeres til- hvilke spor der må rangeres gennemLokomotivføreren gentager underretningen og rangerer tilpågældende spor.Under rangeringen skal lokomotivføreren- sikre sig, at de håndbetjente sporskifter er rigtig stillede og omfornødent selv omstille dem- være forberedt på at sporene kan være besat.02.06.1991 379


192c - 2SIN (Ø)


SIN (Ø) 193 - 11Instruks 10.1København H - Østerport1. KatastrofeforanstaltningerOm katastofeforanstaltninger i Boulevardbanetunnelen, se instruks8.2.1.09.10.2006 726


194 - 11 SIN (Ø)Instruks 10.2Helgoland. Togs afgang (SR § 13)1. Fælles PU-signalFælles for sporene 3-5, 7-11 og 13-15 er der efter sporenessammenløb opstillet et PU-signal.2. Særligt lysafgangssignalDa der ikke er opstillet PU-signaler i de pågældende spor, er der istedet anbragt særlige lysafgangssignaler, som ved fast lys angiver,for hvilket spor der er foretaget signalgivning for udkørsel.Inden et tog afgår, skal lokomotivføreren sikre sig, atlysafgangssignalet for det pågældende spor er tændt.


SIN (Ø) 195 - 14Instruks 10.3Kørsel mellem Helgoland station og vedligeholdelsesdepot.1. Kørsel fra vedligeholdelsesdepotetRangerlederen afgiver færdigmelding til lokomotivføreren ogkommandoposten.Lokomotivføreren må køre når der fra det spor, toget holder på, viseshvidt lys.2. Kørsel til vedligeholdelsesdepotForegår fra mærke "stop" (signal nr 17.12) ved spor 30 og underledelse af rangerlederen.09.07.2001 555


196 - 14 SIN (Ø)Instruks 10.4Ledig


SIN (Ø) 197 - 15Instruks 11.1København H / Vigerslev – Peberholm,sikkerhedsbestemmelser1. DefinitionerRFC anvendes her som betegnelse for stationsbestyreren forKøbenhavns Lufthavn Kastrup, placeret i RFC København H,Driftscenter Danmark (DcDk) eller på stationen.Betjeningspladsen for Kalvebod sikringsanlæg står i KøbenhavnsLufthavn Kastrup.Kalvebod betragtes derfor SR-mæssigt som fjernstyret, også vedMU-drift.DLC er betegnelsen for stationsbestyreren for Peberholm, normaltplaceret i Malmø.Vognkontrolanlægget i km 5,2 kontrollerer togene i begge spor ogkøreretninger.Vognkontrolanlægget er en del af SRO-anlægget (Styre-, ReguleringogOvervågning).Sydhavnsgadetunnelen, som består af ét rør, ligger i km 2,7 - 4,5.Den nordlige del af Kalvebod station mod København H, ligger iSydhavnsgadetunnelen.Tårnbytunnelen, som består af et rør, ligger i km 8,4 - 9,1.Tårnby T ligger i Tårnbytunnelen.Kastruptunnelen Godsbanen, som består af ét rør, ligger ikm 11,0 - 11,3.Kastruptunnelen Personbanen, som består af ét rør, ligger ikm 11,0 - 12,7.Københavns Lufthavn Kastrup ligger i Kastruptunnelen.Øresundstunnelen, som består af to rør, ligger i km 13,5 - 17,5.De 300 m af tunnelen, nærmest mundingerne i begge ender, bestårdog kun af ét rør.2. Tjeneste i togI tog, hvor det er muligt at lukke for friskluftindtaget, skal dette værelukket, mens toget kører igennem strækningens tunneler.I tog, der befordrer personvogne, som ikke er udstyret med mulighedfor recirkulation, skal lokomotivføreren sikre at el-varmen er slukketinden kørsel i en tunnel.01.06.2006 674


198 - 15 SIN (Ø)Instruks 11.1Ventilationsanlægget i hver enkelt vogn skal være slukket indenkørsel ind i en tunnel.El-varmen og ventilationsanlægget må tændes igen, når toget harpasseret tunnelerne.Togføreren skal skaffe sig overblik over passagererne, herunderantal handicappede og barnevogne.Togføreren videregiver passagertallet, 0 - 100, 100 - 200 osv., tillokomotivføreren umiddelbart efter afgang fra København Hhenholdsvis Svågertorp.Der afgives ny melding om passagertal efter afgang fra KøbenhavnsLufthavn Kastrup.I tog uden togfører skal lokomotivføreren sikre sig oplysning omeventuelle personer, der ledsager transporter. Der må i tog udentogfører højst være 10 personer der ledsager transporter.3. Bremser (SR § 62)3.1. BremseprocentPå grund af de høje faldtal på banestykket København H – Kalvebodhenholdsvis Københavns Lufthavn Kastrup spor 1 og 2, skal togenehave en bremseprocent på mindst 60.4. Togklargøring (SR § 65)4.1. Personførende tog4.1.1. Almindelige bestemmelserDer skal være gennemgang i hele toget. Er dette undtagelsesvis ikkemuligt, skal der være togpersonale i de enkelte togdele.Der må kun anvendes materiel, som er konstrueret afbrandhæmmende materiale og hvor der kan sikres mulighed for atetablere nødudgange, f.eks. gennem vinduer.Materiellet skal endvidere være forsynet med- nødbremseoverstropning- togbelysning- ildslukkere- megafon i personaleområdet- højttaler- og internt samtaleanlæg- strækningsradio med samtalemulighed mellem lokomotivfører ogRFC.


SIN (Ø) 199 - 15Instruks 11.1Ved kørsel i tunnelerne, skal materiellet opfylde ovenstående kravsamt kravene i punkt 4.1.2.Lokomotiver og personvogne med NBO (NødBremseOverstropning)er mærket med følgende piktogram4.1.2. Øresundscheck4.1.2.1. Stort ØresundscheckMindst én gang for hver 24 timer skal den, der klargør toget, sikre atildslukkere er tilstede. Endvidere skal det sikres, atnødbremseoverstropning, togbelysning, megafon, højttaler- og interntsamtaleanlæg samt strækningsradioen virker.Den der klargør toget, skal udfylde en særlig blanket, der følgertoget/togsættet indtil næste Øresundscheck.4.1.2.2. Lille ØresundscheckVed ændret oprangering, f.eks. lokomotivskift, skal den, der klargørtoget, sikre at nødbremseoverstropning, højttaler- og interntsamtaleanlæg samt strækningsradioen virker.Når der skiftes førerrum, skal strækningsradioen afprøves.4.2. Godstog4.2.1. VognlisterDen pågældende jernbanevirksomhed skal sikre, at RFC har adgangtil en vognliste, der er i overensstemmelse med den faktiskeoprangering af toget.RFC skal, af hensyn til alarmering, have vognlisten inden togetafsendes fra Kalvebod eller København H mod KøbenhavnsLufthavn Kastrup henholdsvis inden DLC får tilladelse til at afsendetoget fra Peberholm.01.06.2006 675


200 - 15 SIN (Ø)Instruks 11.15. Fejlbehæftede tog5.1. StrækningsradioTog, som på grund af fejl i togets radio, ikke har virksomstrækningsradio, må ikke afsendes- fra Vigerslev eller København H mod Kalvebod- fra Københavns Lufthavn Kastrup mod Kalvebod eller modPeberholm.5.2. Nødbremseoverstropningen, samtale- eller højttaleranlægHvis det konstateres, at nødbremseoverstropningen, samtale- ellerhøjttaleranlæg ikke virker i en eller flere vogne, skal RFC straksunderrettes, og der må ikke være passagerer i den/de pågældendevogn(e).Når RFC er underrettet, skal RFC så vidt muligt sikre tunnelafstand(se punkt 6.2.) foran og efter toget.Hvis nødbremseoverstropningen, samtale- eller højttaleranlæg ikkevirker i hele toget, må det ikke køre med passagerer gennemSydhavnsgade- henholdsvis Øresundstunnelen.5.3. Fejl ved trykluftsbremsen, vogne efter slutbremsenTog med vogne efter slutbremsen må ikke afsendes- fra Vigerslev eller København H mod Kalvebod- fra Københavns Lufthavn Kastrup mod Kalvebod eller modPeberholm.Opstår fejlen mellem de nævnte stationer- skal der køres i tunnelafstand (se punkt 6.2.) efter toget- må der ikke være passagerer i vognene efter slutbremsen- må toget videreføres med forsigtighed til den første af følgendestationer, København H, Vigerslev eller Københavns LufthavnKastrup, som toget kommer til.


SIN (Ø) 201a - 2Instruks 11.15.4. Alarm fra vognkontrolanlæggetVed alarm fra vognkontrolanlægget, skal RFC underrettelokomotivføreren om- hvilken type alarm det drejer sig om (varme lejer, varmehjulringe, afsporing og overskredet profil)- hvor i toget fejlen er- at toget ikke må køre videre, før lokomotivføreren har foretageteftersyn af toget.Ved underretning om alarm fra varme lejer eller varme hjulringe påpassagertogsmateriel må lokomotivføreren efter endt eftersyn, ommuligt genoptage kørslen med forsigtighed til nærmeste station, hvortoget kan tømmes for passagerer.Jernbanevirksomheden fastsætter regler for hvornår toget igen kansættes i drift.6. Togfølge og sporbenyttelse6.1. Afsendelse af tog fra PeberholmDLC skal indhente tilladelse til afsendelse af hvert enkelt tog fraPeberholm mod Københavns Lufthavn Kastrup hos RFC.6.2. Tunnelafstand6.2.1. SydhavnsgadetunnelenVed tunnelafstand forstås stationsafstand mellem stationerneKøbenhavn H og Kalvebod inkl. Kalvebod station.6.2.2. Øresundstunnelen6.2.2.1. Køreretning Københavns Lufthavn Kastrup - PeberholmTog eller arbejdskøretøj må først afsendes fra Københavns LufthavnKastrup (signalgivning i PU 121 / PU 111 / SU 21 / SU 11 / SU 111eller udrangering), når det er sikret, at det forankørende tog, i sammekøreretning og ad samme hovedspor, har passeret stationsgrænsenpå Peberholm.01.06.2006 676


201b - 2Instruks 11.1SIN (Ø)6.2.2.2. Køreretning Peberholm - Københavns Lufthavn KastrupTog eller arbejdskøretøj må først afsendes fra Peberholm(signalgivning eller udrangering), når det er sikret, at detforankørende tog, i samme køreretning og ad samme hovedspor, harpasseret sporskifte 11 henholdsvis sporskifte 12 på KøbenhavnsLufthavn Kastrup.6.3. Tog uden virksomt ATCTog uden virksomt ATC, må ikke afsendes- fra Vigerslev henholdsvis København H mod Kalvebod- fra Københavns Lufthavn Kastrup mod Kalvebod eller modPeberholm.Hvis det bliver nødvendigt at udkoble ATC under kørsel mellem denævnte stationer, skal RFC så vidt muligt sikre tunnelafstand(se punkt 6.2.) foran toget.6.4. ArbejdskøretøjerVed kørsel med arbejdskøretøjer skal der i Sydhavnsgade- ogØresundstunnelen, være tunnelafstand foran og efterarbejdskøretøjet.6.5. Godstog6.5.1. SydhavnsgadetunnelenHvis ekspedition af godstog via Vigerslev er forhindret på grund af- manglende kontrol på sporskifter- sporspærring- tognedbrud- uheldmå godstog ekspederes gennem Sydhavnsgadetunnelen påfølgende betingelser:RFC skal sikre- tunnelafstand foran og efter godstoget- at der ikke samtidig er personførende tog i nabosporet- at lokomotivføreren er underrettet om, at toget højst måfremføres med 40 km/t gennem Sydhavnsgadetunnelen.


SIN (Ø) 201c - 2Instruks 11.1Hvis godstoget befordrer vogne med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6, skalRFC hindre signalgivningen til det hovedspor der ikke benyttes afgodstoget ved at indkoble blokspærring.Blokspærring må først frakobles når godstoget har passeretSydhavnsgadetunnelen.6.5.2. TårnbytunnelenHvis et godstog, der befordrer vogne med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6,kører gennem tunnelen, må der ikke samtidig være personførendetog i nabosporet.6.5.3. Kastruptunnelen PersonbanenHvis ekspedition via Kastruptunnelen Godsbanen er forhindret pågrund af- manglende kontrol på sporskifter- sporspærring- tognedbrud- uheldmå godstog ekspederes gennem spor 1 eller spor 2 på KøbenhavnsLufthavn Kastrup på følgende betingelser:RFC skal sikre- at der ved signalgivning er frit gennem stationen, i det spor somgodstoget skal benytte- at lokomotivføreren er underrettet om, at toget højst måfremføres med 40 km/t gennem Københavns Lufthavn Kastrup.Hvis godstoget befordrer vogne med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6, måder ikke samtidig være personførende tog i nabosporet.6.5.4 ØresundstunnelenRFC skal sikre tunnelafstand foran og efter godstog iØresundstunnelen.01.06.2006 677


202 - 15 SIN (Ø)Instruks 11.17. Særlige bestemmelser for godstog7.1. Vognkontrolanlæg ude af driftSåfremt hele eller dele af vognkontrolanlægget er ude af drift, skalRFC underrette lokomotivføreren i godstog på vej modØresundstunnelen om, at hastigheden skal nedsættes til højst 40km/t gennem Københavns Lufthavn Kastrup station.8. Vedligeholdelsesarbejder8.1. Almindelige bestemmelserI tilslutning til ”Arbejde i spor” og SR §§ 34 og 86, gælder følgende:Alt vedligeholdelsesarbejde og færdsel i tunneler eller områder medlodrette vægge, kræver sporspærring.I Sydhavnsgade- og Kastruptunnelen Personbanen må tonaboflugtveje ikke planlægges spærret på samme tid.I tunneler, der består af ét rør kræver arbejde på et fortov kunsporspærring i sporet nærmest fortovet.SR-arbejdslederen skal melde til RFC, hvilke flugtvejsdøre/nøddøreeller fortove der ikke kan benyttes og foretage afmærkning af disse.RFC skal notere i telegramjournalen, hvis flugtvejsdøre/nøddøre ellerfortove ikke kan benyttes som flugtvej henholdsvis adgangsvej forredningsberedskabet.


SIN (Ø) 203 - 14Instruks 11.2Københavns Lufthavn Kastrup. Rangering.1. Almindelige bestemmelserHastigheden må ikke overstige 40 km/t.2. Kørsel til og fra spor 31, 32, 33, 34, 35 og 36 henholdsvisklargøringscenter Kastrup (KAC)2.1 Kørsel fra spor 1, 2 og 11 til sporene 31, 32, 33, 34, 35 og 36henholdsvis KACRangering sker efter bestemmelserne i RR afsnit 5.Inden rangering fra spor 1, 2 og 11, skal lokomotivføreren ændreATC-anlægget til rangering.Tog til KAC skal ekspederes gennem spor 31. Ændret sporbenyttelseaftales mellem stationsbestyreren og vagthavende driftsleder i KAC.Stationsbestyreren har ansvaret for ekspedition af togene frem tilmærke 17.17 ”Grænse mellem sikret og usikret område”, hvorpersonale fra KAC senest skal overtage ansvaret for toget.2.2. Kørsel fra KAC henholdsvis sporene 31, 32, 33, 34, 35 og 36til spor 1, 2 og 11Rangering sker efter bestemmelserne i RR afsnit 5.ATC-anlægget skal være klargjort til togkørsel, indenlokomotivføreren indhenter tilladelse hos stationsbestyreren til atkøre fra vendesporsanlægget/klargøringscenteret.Når tog holder ved dværgsignal D312, D322, D332, D342, D352 ellerD362, skal lokomotivføreren kontakte stationsbestyreren.Tog fra KAC skal ekspederes gennem spor 33. Ændretsporbenyttelse aftales mellem stationsbestyreren og vagthavendedriftsleder i KAC.3. Rangering til henholdsvis fra sporspærring i ØresundstunnelenVed rangering til eller fra sporspærring i Øresundstunnelen skalarbejdskøretøjer ekspederes i spor 1 eller spor 11.10.01.2005 613


204 - 14 SIN (Ø)


SIN (Ø) 205 - 13Instruks 11.3Uheld i tunneler København H – Peberholm,stationsbestyrerens forhold1. DefinitionerBetegnelsen RFC anvendes her som betegnelse forstationsbestyreren for Københavns Lufthavn Kastrup, placeret i RFCKøbenhavn H, Driftscenter Danmark (DcDk) eller på stationen.I alle tunneler er der nødtelefoner og brandtryk. Flugtvejsskilte viserretning og afstand til nærmeste flugtvej.Sydhavnsgadetunnelen, som består af ét rør, ligger i km 2,7 - 4,5.Den nordlige del af Kalvebod station mod København H, ligger iSydhavnsgadetunnelen.Tårnbytunnelen, som består af ét rør, ligger i km 8,4 - 9,1.Tårnby T ligger i Tårnbytunnelen.Kastruptunnelen Godsbanen, som består af ét rør, ligger ikm 11,0 -11,3.Kastruptunnelen Personbanen, som består af ét rør, ligger ikm 11,0 - 12,7.Københavns Lufthavn Kastrup ligger i Kastruptunnelen.De tekniske installationer i disse tunneler overvåges og styres fraOvervågningsCentral Kørestrøm (OCK).Øresundstunnelen, som består af to rør, ligger i km 13,5 - 17,5.De første 300 meter af tunnelen, nærmest mundingerne i beggeender, består dog kun af ét rør.De tekniske installationer i Øresundstunnelen overvåges og styresfra TrafikCenteret (TC), som er beliggende i Lernacken i Sverige.I Øresundstunnelen er nøddørene uaflåst mellem de tojernbanetunnelrør og mellem det nordlige jernbanetunnelrør og detsydlige motorvejstunnelrør.Det er kun politi og redningsmyndigheder, som kan åbne nøddørenefra det sydlige motorvejstunnelrør mod jernbanetunnelrøret.For at sikre en hurtig og korrekt alarmering, er der for strækningenKøbenhavns Lufthavn Kastrup - Lernacken, etableret et Computerbaseret alarmeringssystem-Øresund (COMBAS-Ø).Rednings- og politimyndighederne i Danmark og Sverige, RFC,DcDk, Driftledningscentral Malmø og TC er koblet til COMBAS-Ø.01.06.2006 678


206 - 13 SIN (Ø)Instruks 11.32. Særlige forholdsregler2.1. Ved kørsel i en tunnelHvis lokomotivføreren underretter RFC om, at toget hurtigst muligtønskes kørt ud af en tunnel ved- brand, røgudvikling eller kemikalieudslip- akut sygdom eller tilskadekomne passagerer- brug af nødbremseoverstropningskal RFC så vidt muligt sørge for, at dette kan lade sig gøre.2.2. Ledig2.3. Ledig2.4. Ledig2.5. Ledig3. Tænding af tunnelbelysningen3.1. Sydhavnsgade-, Tårnby- og Kastruptunnelen Personbanen ogGodsbanenRFC tænder lyset i en tunnel når- et tog skal tømmes for passagerer (udenfor perron)- lokomotivføreren skal undersøge årsagen til, at et tog er standset- et tog skal køre med almindelig eller skærpet udkig- lokomotivføreren anmoder om at få lyset tændt.3.2. ØresundstunnelenRFC anmoder TC om at få lyset tændt når- et tog skal tømmes for passagerer- lokomotivføreren skal undersøge årsagen til, at et tog er standset- et tog skal køre med almindelig eller skærpet udkig- lokomotivføreren anmoder om at få lyset tændt.4. Tømning af tog i en tunnel4.1. NedbrudVed nedbrud, hvor toget ikke kan køre videre, skal passagererneblive i det nedbrudte tog for at vente på videre befordring.RFC kan dog beslutte at passagererne skal forlade den pågældendetunnel til fods.


SIN (Ø) 207 - 13Instruks 11.34.2. Tilladelse til tømning4.2.1. Sydhavnsgade-, Tårnby- og Kastruptunnelen Personbanen ogGodsbanenRFC skal give lokomotivføreren tilladelse til tømning af toget.Tilladelsen må først gives når RFC har sikret sig at- der er etableret sporspærring i begge spor- der er tændt lys (udenfor perron).RFC skal underrette lokomotivføreren om nøddøre eller fortove, somikke kan benyttes.4.2.2. ØresundstunnelenRFC skal give lokomotivføreren tilladelse til tømning af toget.Tilladelsen må først gives når RFC har sikret sig at- der er etableret sporspærring i begge spor- TC er underrettet om at toget skal tømmes- TC er underrettet om togets position- TC er anmodet om at tænde lyset og betjene ventilationen.RFC skal underrette lokomotivføreren om nøddøre eller fortove, somikke kan benyttes.4.3. Ledig4.4. Ledig5. Uheld5.1. Anmeldelse (UR afsnit 1)Hvis RFC bliver underrettet om uheld i en tunnel, skal RFC sikre sigoplysninger om- togets placering, signal-/kilometerangivelse, nøddørnummer- uheldets art og omfang- eventuel nødvendig assistance fra Jernbanevirksomheder- antal tilskadekomne- antal passagerer (0 - 100, 100 - 200 osv.).01.06.2006 679


208 - 13 SIN (Ø)Instruks 11.35.2. Bestilling af hjælp (UR afsnit 2)5.2.1 Sydhavnsgade-, Tårnby- og Kastruptunnelen Personbanen ogGodsbanenRFC alarmerer alarmcentralen i København.Alarmering skal også ske, hvis RFC ikke kan få kontakt med etekstraordinært standset tog med passagerer.5.2.2. ØresundstunnelenRFC alarmerer via COMBAS-Ø alle involverede myndigheder.I tilfælde af nedbrud på COMBAS-Ø anvendes telefon og papirudgavenaf COMBAS-Ø.I RFC henholdsvis DcDk er der etableret en alarmboks der anvendesved uheld. Når alarmboksen anvendes modtager TC en alarm om atstandse vejtrafikken.Alarmering skal også ske, hvis RFC ikke kan få kontakt med etekstraordinært standset tog med passagerer.5.3. AlarmeringFørste underretning skal indeholde oplysninger om- hvad der er sket- hvilket togmateriel der er indblandet- hvor det er sket.Supplerende information bør indeholde oplysninger om- nærmere stedangivelse (signalangivelse, kilometer,nøddørnummer)- uheldstogets kørselsretning- hvor mange passagerer, der er i toget (0 - 100, 100 - 200 osv.).- hvor mange, der er tilskadekomne og fastklemte- tømning af toget- der er radiokontakt til toget- hvilke(n) nøddør(e), der benyttes- anden information til redningsberedskabet, f.eks. spærredeflugtveje, nøddøre eller fortove- RID-gods.Ved uheld med RID-gods faxes vognlisten til alarmcentralen iKøbenhavn.


SIN (Ø) 209 - 13Instruks 11.35.4. Evakuering af tog i en tunnel5.4.1. UheldVed uheld, hvor passagererne er i fare, skal toget evakueres hurtigstmuligt.I Øresundstunnelen skal passagerne evakueres tilmotorvejstunnelrøret. RFC skal underrette TC om stop af vejtrafik.5.4.2. Tilladelse til evakuering5.4.2.1. Sydhavnsgade-, Tårnby- og Kastruptunnelen Personbanen ogGodsbanenRFC skal give lokomotivføreren tilladelse til evakuering af toget.Tilladelsen må først gives når RFC har sikret sig at- der er etableret sporspærring i begge spor- der er tændt lys (udenfor perron).RFC skal underrette lokomotivføreren om nøddøre eller fortove, somikke kan benyttes.5.4.2.2. ØresundstunnelenRFC skal give lokomotivføreren tilladelse til evakuering af toget.Tilladelsen må først gives når RFC har sikret sig at- der er etableret sporspærring i begge spor- der er kvitteret for alarmen for standsning af vejtrafikken fra TC.Kvittering fra TC vises ved grønt lys på alarmboksen- TC er underrettet om at toget skal tømmes- TC er underrettet om togets position- TC er anmodet om at tænde lyset og betjene ventilationen.RFC skal underrette lokomotivføreren om nøddøre eller fortove, somikke kan benyttes.5.4.3. Ledig5.4.4. Ledig01.06.2006 680


210 - 13 SIN (Ø)5.5. Viderebefordring af evakueredeDcDk koordinerer viderebefordring af evakuerede og tilskadekomne.Inden et tog, som skal bruges til viderebefordring, sendes ind i entunnel, skal toget tømmes for passagerer.5.6. Disponering og aftaler med politietVed uheld skal RFC aftale al kørsel ind i henholdsvis ud af denpågældende tunnel med politiets indsatsleder.5.7. AfslutningSporspærringen må først hæves efter tilladelse fra politietsindsatsleder.


SIN (Ø) 211 - 13Instruks 11.4Uheld i tunneler København H – Peberholm,lokomotivførerens forhold1. DefinitionerBetegnelsen RFC anvendes her som betegnelse forstationsbestyreren for Københavns Lufthavn Kastrup, placeret i RFCKøbenhavn H, Driftscenter Danmark (DcDk) eller på stationen.I alle tunneler er der nødtelefoner og brandtryk. Flugtvejsskilte viserretning og afstand til nærmeste flugtvej.Sydhavnsgadetunnelen, som består af ét rør, ligger i km 2,7 - 4,5.Den nordlige del af Kalvebod station mod København H, ligger iSydhavnsgadetunnelen.Tårnbytunnelen, som består af ét rør, ligger i km 8,4 - 9,1.Tårnby T ligger i Tårnbytunnelen.Kastruptunnelen Godsbanen, som består af ét rør, ligger ikm 11,0 -11,3.Kastruptunnelen Personbanen, som består af ét rør, ligger ikm 11,0 -12,7.Københavns Lufthavn Kastrup ligger i Kastruptunnelen.Øresundstunnelen, som består af to rør, ligger i km 13,5 - 17,5. Deførste 300 meter af tunnelen nærmest mundingerne i begge enderbestår dog kun af ét rør.De tekniske installationer i Øresundstunnelen overvåges og styresfra TrafikCenteret (TC), som er beliggende i Lernacken i Sverige.I Øresundstunnelen er nøddørene uaflåst mellem de tojernbanetunnelrør og mellem det nordlige jernbanetunnelrør og detsydlige motorvejstunnelrør.Det er kun politi og redningsmyndigheder som kan åbne nøddørenefra det sydlige motorvejstunnelrør mod jernbanetunnelrøret.01.06.2006 681


212 - 13 SIN (Ø)Instruks 11.42. Særlige kørselsregler i en tunnel2.1. Brand, røgudvikling eller kemikalieudslipHvis lokomotivføreren opdager eller underrettes om brand,røgudvikling eller kemikalieudslip skal lokomotivføreren fortsætte udaf tunnelen. Lokomotivføreren skal standse umiddelbart efter togethar forladt tunnelen, så evakuering kan foretages. Signaler på stopskal respekteres. Hvis toget standses som følge af signaler på stop,skal toget evakueres hurtigst muligt, jf. punkt 5.2.2. Akut sygdom eller tilskadekomne passagerHvis lokomotivføreren underrettes om akut sygdom ellertilskadekomne passagerer skal lokomotivføreren fortsætte ud aftunnelen. Lokomotivføreren skal standse toget på det sted, der eraftalt med stationsbestyreren. Signaler på stop skal respekteres.2.3. NødbremseaktiveringAktiveres nødbremsen i en tunnel, eller så tæt på, at standsning vilske i en tunnel, skal lokomotivføreren overstroppe nødbremsen ogfortsætte ud af tunnelen. Lokomotivføreren skal standse umiddelbartefter toget har forladt tunnelen. Signaler på stop skal respekteres.Hvis toget standses som følge af signaler på stop eller ved en fejl inødbremseoverstropningen, se punkt 2.4.Når nødbremseoverstropningen har været anvendt, skallokomotivføreren straks underrette togpersonalet om, at der harværet trukket i nødbremsen og anmode togpersonalet om at findeden vogn, hvor nødbremsen er aktiveret.Togpersonalet melder tilbage til lokomotivføreren om grunden til atnødbremsen blev aktiveret.Hvis grunden til nødbremseaktiveringen er som nævnt i punkt 2.1eller 2.2 fortsætter lokomotivføreren ud af tunnelen. I ørige tilfældeafgør lokomotivføreren ud fra den konkrete situation, hvorvidttoget skal fortsætte ud af tunnelen.Lokomotivføreren underretter togpersonalet.2.4. Ekstraordinær togstandsning (SR § 89)Hvis et tog standses i en tunnel uden lokomotivførerens medvirkenskal lokomotivføreren åbne et vindue for at registrere eventuel brandeller røgudvikling.Er der brand eller røgudvikling i et standset tog, skal toget evakuereshurtigst muligt, jf. punkt 5.


SIN (Ø) 213 - 13Instruks 11.4I materiel hvor lokomotivføreren ikke kan overvåge dørene fra denbetjente førerplads, gennemføres en afgangsprocedure indenkørslen genoptages.2.5. Underretning af RFCLokomotivføreren skal hurtigst muligt underrette RFC, hvis desærlige kørselsregler i en tunnel anvendes samt træffe denødvendige aftaler om kørslen og eventuel tilkaldelse af hjælp.3. Ledig4. Tømning af tog i en tunnel4.1. NedbrudVed nedbrud, hvor toget ikke kan køre videre, skal passagererneblive i det nedbrudte tog for at vente på videre befordring.RFC kan dog beslutte at passagererne skal forlade den pågældendetunnel til fods.4.2. Tilladelse til tømningLokomotivføreren indhenter, eventuelt efter anmodning fratogføreren, tilladelse til tømning af toget hos RFC.Hvis RFC oplyser, at nogle af nøddørene eller fortovene ikke kanbenyttes, skal lokomotivføreren underrette togføreren om det.4.3. GennemførelseLokomotivføreren skal videregive oplysning om, i hvilken retningpassagererne ledes væk fra toget, til RFC.I tog uden togfører skal lokomotivføreren varetage tømningen aftoget for personer, der ledsager transporter.Lokomotivføreren skal blive i toget længst muligt for at sikrekommunikation med RFC og for afbremsning af toget.Hvis lokomotivføreren skal forlade toget af sikkerhedshensyn, skaltoget afbremses med trykluftsbremsen og i muligt omfang medskrue- eller fjederbremse, så det ikke kan komme i bevægelse.4.4. AfslutningLokomotivføreren skal underrette RFC når tømningen er afsluttet.01.06.2006 682


214 - 13 SIN (Ø)5. Uheld5.1. Anmeldelse (UR afsnit 1)Anmeldelsen til RFC skal indeholde- togets placering, signal-/kilometerangivelse, flugtvejs-/nøddørnummer- uheldets art og omfang- eventuel nødvendig assistance fra jernbanevirksomheder- antal tilskadekomne- antal passagerer (0 – 100, 100 – 200 osv.).Oplysningerne i anmeldelsen kan gives i flere omgange.5.2. Ledig5.3. Ledig5.4. Evakuering af tog i en tunnel5.4.1. UheldVed uheld, hvor passagererne er i fare, skal toget evakueres hurtigstmuligt.I Øresundstunnelen skal passagererne evakueres tilmotorvejstunnelrøret.5.4.2. Tilladelse til evakueringLokomotivføreren indhenter, eventuelt efter anmodning fratogføreren, tilladelse til evakuering af toget hos RFC.Hvis lokomotivføreren opdager forhold, der nødvendiggør evakueringaf toget, skal han snarest underrette togføreren.Hvis RFC oplyser, at nogle af nøddørene eller fortovene ikke kanbenyttes, skal lokomotivføreren underrette togføreren om det.5.4.3. GennemførelseLokomotivføreren skal videregive oplysning om, i hvilken retningpassagererne ledes væk fra toget, til RFC.I tog uden togfører skal lokomotivføreren varetage evakueringen aftoget for personer, der ledsager transporter.Kørestole og bagage skal efterlades i toget.Evakuering skal ske således, at passagererne bliver mindst muligtudsat for at skulle bevæge sig i områder, hvor der er brand eller røg.


SIN (Ø) 215 - 14Instruks 11.4Ved brand eller røgudvikling på ydersiden af toget, skal passagerneledes forbi brandstedet inde i toget.Passagererne skal hurtigst muligt ledes væk fra stedet, hvor der erbrand eller røg.Lokomotivføreren skal blive i toget længst muligt for at sikrekommunikation med RFC og for afbremsning af toget.Hvis lokomotivføreren må forlade toget af sikkerhedshensyn, skaltoget afbremses med trykluftsbremsen og i muligt omfang medskrue- eller fjederbremse, så det ikke kan komme i bevægelse.5.5. Ledig5.6. Ledig5.7. AfslutningLokomotivføreren skal underrette RFC når evakueringen er afsluttet.01.06.2006 683


216 - 14 SIN (Ø)


SIN (Ø) 217 - 13Instruks 11.5Uheld i tunneler København H – Peberholm,togpersonalets forhold1. DefinitionerBetegnelsen RFC anvendes her som betegnelse forstationsbestyreren for Københavns Lufthavn Kastrup, placeret i RFCKøbenhavn H, Driftscenter Danmark (DcDk) eller på stationen.I alle tunneler er der nødtelefoner og brandtryk. Flugtvejsskilte viserretning og afstand til nærmeste flugtvej.Sydhavnsgadetunnelen, som består af ét rør, ligger i km 2,7 - 4,5.Den nordlige del af Kalvebod station mod København H, ligger iSydhavnsgadetunnelen.Tårnbytunnelen, som består af ét rør, ligger i km 8,4 - 9,1.Tårnby T ligger i Tårnbytunnelen.Kastruptunnelen Godsbanen, som består af ét rør, ligger ikm 11,0 -11,3.Kastruptunnelen Personbanen, som består af ét rør, ligger ikm 11,0 -12,7.Københavns Lufthavn Kastrup ligger i Kastruptunnelen.Øresundstunnelen, som består af to rør, ligger i km 13,5 - 17,5.De 300 meter af tunnelen nærmest mundingerne i begge enderbestår dog kun af ét rør.De tekniske installationer i Øresundstunnelen overvåges og styresfra TrafikCenteret (TC), som er beliggende i Lernacken i Sverige.I Øresundstunnelen er nøddørene uaflåst mellem de tojernbanetunnelrør og mellem det nordlige jernbanetunnelrør og detsydlige motorvejstunnelrør.Det er kun politi og redningsmyndigheder som kan åbne nøddørenefra det sydlige motorvejstunnelrør mod jernbanetunnelrøret.2. Særlige forholdsregler i en tunnel2.1. Brand, røgudvikling eller kemikalieudslipHvis togpersonalet opdager eller underrettes om brand, røgudviklingeller kemikalieudslip skal lokomotivføreren straks underrettes.01.06.2006 684


218 - 13 SIN (Ø)Instruks 11.52.2. Akut sygdom eller tilskadekomne passagerHvis togpersonalet opdager eller underrettes om akut sygdom ellertilskadekomne passagerer skal lokomotivføreren straks underrettes.2.3. NødbremseaktiveringHvis togpersonalet opdager eller underrettes om, at der har værettrukket i nødbremsen, skal togpersonalet hurtigst muligt undersøge:- Hvor i toget at nødbremsen er aktiveret.- Grunden til at nødbremsen er aktiveret.Togpersonalet melder resultatet til lokomotivføreren.Lokomotivføreren afgør alt efter den konkrete situation, hvorvidt togetskal fortsætte ud af tunnelen. Togpersonalet underrettes aflokomotivføreren.2.4. Ekstraordinær togstandsning i en tunnel (SR § 89)Togpersonalet skal så vidt muligt underrette passagererne omårsagen hvis toget er standset i en tunnel.Togpersonalet skal gå til følgende placeringer i- togsæt til nærmeste personaleafsnit med internt samtaleanlæg.Togføreren skal være placeret i bageste togsæt.- øvrigt materiel skal togføreren være placeret ved bagestepersonalekupé med talested og det øvrige personale fordeler sig itoget.2.5. Ledig3. LedigI materiel hvor lokomotivføreren ikke kan overvåge dørene fra denbetjente førerplads, gennemføres en afgangsprocedure indenkørslen genoptages.


SIN (Ø) 219 - 13Instruks 11.54. Tømning af tog i en tunnel4.1. NedbrudVed nedbrud, hvor toget ikke kan køre videre, skal passagererneblive i det nedbrudte tog for at vente på videre befordring.RFC kan dog beslutte at passagererne skal forlade den pågældendetunnel til fods.4.2. Tilladelse til tømningTogføreren indhenter gennem lokomotivføreren, tilladelse til tømningaf toget hos RFC.4.3. GennemførelseNår togføreren har fået tilladelse til at tømme toget, skal togførerenvia højttaleranlægget underrette passagererne og det øvrigepersonale om, at toget skal forlades. Kørestole og bagage skal blive itoget.Togføreren beslutter gangretning(er) og sikrer, at en af togpersonaletså vidt muligt går forrest med megafon til vejledning af passagererne.Togføreren skal oplyse lokomotivføreren om, i hvilken retningpassagererne ledes væk fra toget.4.4. AfslutningTogføreren skal sikre sig, at- alle passagerer, der har mulighed for det, har forladtjernbanetunnelen/jernbanetunnelrøret- alle døre i de benyttede flugtveje, er rigtigt lukkede- passagerer, der har mulighed for det, er inde i evakueringstoget,hvis der benyttes tog til transport væk fra den pågældende tunnel.Togføreren underretter lokomotivføreren om, at tømningen erafsluttet.01.06.2006 685


220 - 13 SIN (Ø)Instruks 11.55. Uheld5.1. Anmeldelse (UR afsnit 1)Togføreren skal så vidt muligt give lokomotivføreren oplysning om- uheldets art og omfang- eventuel nødvendig assistance fra jernbanevirksomheder- antal tilskadekomne fastklemte.Oplysningerne i anmeldelsen kan gives i flere omgange.5.2. Ledig5.3. Ledig5.4. Evakuering af tog i en tunnel5.4.1. UheldVed uheld, hvor passagererne er i fare, skal toget evakueres hurtigstmuligt.I Øresundstunnelen skal passagererne evakueres tilmotorvejstunnelrøret.5.4.2. Tilladelse til evakueringTogføreren indhenter gennem lokomotivføreren, tilladelse tilevakuering af toget hos RFC.5.4.3. GennemførelseNår togføreren har fået tilladelse til at evakuere toget, skal togførerenvia højttaleranlægget underrette passagererne og det øvrigepersonale om, at toget skal forlades. Kørestole og bagage skal blive itoget.Togføreren beslutter gangretning(er) og sikrer, at en af togpersonaletså vidt muligt går forrest med megafon til vejledning af passagererne.Evakuering skal ske således, at passagererne bliver mindst muligtudsat for at skulle bevæge sig i områder, hvor der er brand eller røg.Ved brand eller røgudvikling på ydersiden af toget, skal passagerneledes forbi brandstedet inde i toget.Passagererne skal hurtigst muligt ledes væk fra stedet, hvor der erbrand eller røg.Togføreren skal oplyse lokomotivføreren om, i hvilken retningpassagererne ledes væk fra toget.


SIN (Ø) 221 - 13Instruks 11.55.4.4. AfslutningTogføreren skal sikre sig, at- alle passagerer, der har mulighed for det, har forladtjernbanetunnelen/jernbanetunnelrøret- alle døre i de benyttede flugtveje, er rigtigt lukkede- passagerer, der har mulighed for det, er inde i evakueringstoget,hvis der benyttes tog til transport væk fra uheldsstedet.Togføreren underretter lokomotivføreren om, at evakueringen erafsluttet, herunder om der er passagerer eller alvorligttilskadekomne, der ikke kan forlade det uheldsramte tog.5.5. Ledig5.6. Ledig5.7. Ledig01.06.2006 686


222 - 13 / 300 -13 SIN (Ø)


SIN (V)InstrukserVest


SIN (V) 301 - 62IndholdsfortegnelseSideStrækning 21 Odense - SvendborgInstruks 21.1 Odense - Svendborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Strækning 23 Fredericia - Århus HInstruks 23.1 LedigInstruks 23.2 Århus H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Instruks 23.3 Hasselager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337Instruks 23.4 Århus H. Kørsel i forbindelse med DSB Dieseltogsætsværksteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Strækning 24 Århus H - AalborgInstruks 24.1 Arden og Ellidshøj. Ubetjent station . . . . . . . . . . . . . . 347Instruks 24.2 LedigInstruks 24.3 Gudenåen. Godsbanen Gudenåen - Strømmen . . . 349Instruks 24.4 Fårup. Kørsel mellem stationen og Mariagerkommunes stamspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Instruks 24.5 LedigInstruks 24.6 Skalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Instruks 24.7 Skørping. Overkørsel 453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361Instruks 24.8 LedigStrækning 25 Aalborg - FrederikshavnInstruks 25.1 Hjørring. Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Instruks 25.2 Hjørring Øst. Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Instruks 25.3 Frederikshavn. Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369Strækning 26 Fredericia - PadborgInstruks 26.1 Padborg. Fast bremseprøveanlæg . . . . . . . . . . . . . . 375Instruks 26.2 Padborg - Friedensweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377Strækning 28 Tinglev - SønderborgInstruks 28.1 Tinglev - Sønderborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395Strækning 29 Lunderskov - EsbjergInstruks 29.1 Godsbanen Bramming - Grindsted . . . . . . . . . . . . . . 405Instruks 29.2 Esbjerg station. Rangering med lokomotivførerensom rangerleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408Instruks 29.3 Ledig05.06.2006 1089


302 - 62 / 304 - 32 SIN (V)Strækning 30 Bramming - TønderInstruks 30.1 Ribe - Tønder. Radiodirigeret trafikafvikling . . . . . . . 417aInstruks 30.2 Tønder Industrispor Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419Instruks 30.3 Tønder. Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423Instruks 30.4 Tønder - Niebüll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425Strækning 31 Esbjerg - StruerInstruks 31.1 Spangsbjerg sidespor - Kjersing . . . . . . . . . . . . . . . . . 433Instruks 31.2 Esbjerg - Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435Instruks 31.3 Vemb. Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437Instruks 31.4 Struer. Kørsel mellem station og maskindepot . . . . 439aInstruks 31.5 Søndergaard. Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439cStrækning 32 Langå - StruerInstruks 32.1 Estvad. Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441Instruks 32.2 Kørsel på banestrækningen mellem Langå og Struer . 443Strækning 33 Vejle - HolstebroInstruks 33.1 Vejle Sygehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451Strækning 34 Struer - ThistedInstruks 34.1 Struer - Thisted. Radiodirigeret trafikafvikling . . . . . . 455Strækning 35 Skanderborg - SkjernInstruks 35.1 Instruks for kørsel til/fra Herning Messecenter T . . . . 473Instruks 35.2 Højris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474Instruks 35.3 Kørsel på banestrækningen mellem Skanderborg ogHerning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475Strækning 36 Århus H - GrenåInstruks 36.1 Ledig


SIN (V) 305 - 10Instruks 21.1Odense - Svendborg.1. Bestemmelser i tilslutning af SR1.1. Sikring af perronovergange (§ 45, punkt 7.)På strækningen Odense - Svendborg er følgende stationer ikkeforsynet med varslingsanlæg- Ringe- Kværndrup- StenstrupLokomotivføreren skal udvise særlig opmærksomhed med hensyn tilfærdsel over sporene på disse stationer.05.09.2005 1044


306 - 10 / 332 - 13 SIN (V)


SIN (V) 333 - 5Instruks 23.1Ledig05.06.2006 1090


334 - 5 SIN (V)


SIN (V) 335 - 8Instruks 23.2Århus H1. Togvej med to SI-signalerFra Skanderborg (I-signal 501) er det muligt at få indkørsel tilsporene 2-7 (personbanegården), via SI-signal 801 i spor 80(godsankomsten) og SI-signal 201 i spor 20 (ankomstsporet fraLangå).I tilslutning til bestemmelserne i SR §§ 6 og 7 gælder følgende:1.1 ForsignaleringI-signal 501 forsignalerer SI-signal 801, men ikke SI-signal 201.SI-signal 801 forsignalerer SI-signal 201, således:Når SI-signal 801 viser "kør med 40 km/t eller derunder", måSI-signal 201 påregnes at vise "stop".29.03.1999 898


336 - 8 SIN (V)Instruks 23.2


SIN (V) 337 - 9Instruks 23.3Hasselager1. Almindelige bestemmelserI Hasselager mellem Århus H og Hørning findes to sidespor, som ertilsluttet hovedsporene på følgende måde.I køreretning Hørning - Århus H ligger sidesporet i km 99,3 vedsporskifte S3/S4 (sporskiftet er ikke sikret mod utidig omstilling).Sidesporet er sikret i afhængighed af AM/DS 2978 henholdsvisVM/DS 2997.I køreretning Århus H - Hørning ligger sidesporet i km 98,7 ved sporskifteS1/S2 (sporskiftet er sikret mod utidig omstilling). Sidesporet ersikret i afhængighed af AM/DS 1997 henholdsvis VM/DS 1978.Sporskifterne er el-stedbetjente. Sporskifte S1 og S3 er forsynet meduopskærligt drev.Telefoner med forbindelse til FC Skanderborg er anbragt vedsporskifte S2 og S4.2. AkseltrykStørste tilladte akseltryk på sidesporet i køreretning Århus H -Hørning i km 98,7 er 22,5 tons.3. BetjeningSidesporet betjenes af personale i tog eller arbejdskøretøjer, der skalrangere ved sidesporet.Rangerlederen er ansvarlig for betjening af sidesporets sikringsanlæg.Inden rangering påbegyndes skal rangerlederen anmode FCSkanderborg om frigivning af sporskifte S1/S2 eller S3/S4.Rangerlederen skal give melding til FC Skanderborg om rangeringenspåbegyndelse og afslutning.Melding om rangeringens afslutning er garanti for, at rangerlederenhar sikret sig at,- sporforbindelsen mellem sidespor og hovedspor er fri- færdigrangerede vogne er hensat afbremset på sidesporet- sporskifterne S1/S2 henholdsvis S3/S4 er stillet således, at dehindrer kørsel ud i hovedspor.04.04.2005 1034


338 - 9 SIN (V)Instruks 23.34. OverhalingNår toget er anbragt på et af sidesporene og rangerlederen har sikretsig, at hovedsporet samt sporforbindelsen mellem sidespor oghovedspor er fri, og sporskifterne er stillet således, at de hindrerkørsel ud i hovedspor, underrettes FC Skanderborg herom.Når toget igen skal ud i hovedsporet, anmoder rangerlederenFC Skanderborg om frigivning af sporskifterne.


SIN (V) 339 - 17Instruks 23.4Århus H.Kørsel i forbindelse med DSB Dieseltogsæts værksteder1. Almindelige bestemmelserI tilslutning til bestemmelserne i Rangerbestemmelser (RR) gælderfølgende1.1. GyldighedsområdeInstruksen gælder for kørsel i sporområdet ved MR-værkstedet ogvaskehallen.Tilladelse til kørsel sker i henhold til de opsatte ”Info-skilte”. Se iøvrigt skitse.Hastigheden må ikke overstige 30 km/t.Sporområdet må normalt kun befares af køretøjer, der medsikkerhed kan kortslutte sporisolationer.2. Betjening af sporskifter og signaler2.1. OmstillingsanlægDV-signalerne DV 110, DV 111, DV 112 og DV 114 samtsporskifterne K2 og K3 betjenes normalt ved hjælp af etomstillingsanlæg, som er uden afhængighed med stationens øvrigesikringsanlæg.Betjeningen sker fra betjeningsstandere opsat ved de nævnte DVsignaler.Omstillingsanlægget giver mulighed for følgende rangertogveje- fra DV-signal DV 110 til spor 600, spor 802 og spor 803- fra DV-signal DV 111, DV 112 og DV 114 til DV-signal DV 110.*)*) For at gennemkøre disse rangertogveje, vil rangerbevægelserbestående af 2 eller flere togsæt befare sporskifte K5 og K7.Disse sporskifter indgår ikke i rangertogvejen og skal omnødvendigt omstilles fra deres stedbetjeningskontakt.På hver af standerne for indstilling af rangertogveje findes enbetjeningsknap mrk. ”Annuller”. Ved tryk på denne knap sættes DVsignalerpå ”forbikørsel forbudt” og indstillede rangertogveje opløses"Annuller"-knappen benyttes f. eks. i en faresituation, eller hvisrangertogvejen ikke opløses automatisk.20.09.2004 1007


340 - 17 SIN (V)Instruks 23.43. Øvrige sporskifterSporskifterne K4, K5, K7, K8 og K9 betjenes fra stedbetjeningskontakterved det enkelte sporskifte.4. Rangering fra henholdsvis til Århus HRangering fra Århus H foregår ad spor 600.Rangering til Århus H foregår ad spor 700.Afvigelser aftales i hver enkelt tilfælde mellem Vagthavende lederDieseltogsæt og stationsbestyreren.5. UregelmæssighederVed konstatering af fejl i omstillingsanlægget samt ovenfor nævntesporskifter, må viderekørsel først ske efter underretning afVagthavnende leder Dieseltogsæt og forholdsordre er modtagetherfra.


SIN (V) 341 - 16KVaskehalSp 800 VK9 Mod ombygningsværkstedhhv. Århus GK8KKSp 600KSp 700 VMRværkstedKSp 600 AK5K7Sp 600Mærke “Grænse mellem sikret og usikret område”.UK Infotavle: “Kald vagthavende leder Dieseltogsæt”,for at indhente tilladelse til viderekørsel.Betjeningsstander for indstilling af rangertogvej.B“Stop”. Underret vagthavende leder Dieseltogsætom at rangerbevægelsen er tilendebragt.For viderekørsel kald kommandopost.SBetjeningsskab for manuel omstilling af sporskifterneK2 og K3.MH Opbevaringsskab for sporskiftehåndsving oglåsebolte.Sp 800ForsyningsanlægKK4Dv 110BSp 600UK3Sp 803Dv 111x) Århus sikringsanlægKommandopostRadiokanal D29tlf: 82 10 11 35Mod P-rist x )01.07.2004RelæhytteDv 701 x)710 HSSp 700SModÅrhus H x)MK2UDv 601 x)Sp 600Dv 114Sp 802B KUUUDv 112BBModIC-værksted o)o) Vagthavende leder DieseltogsætRadiokanal C41tlf: 89 35 67 00Vagthavende P-risttlf: 89 35 67 71x )995


342 - 16 / 346 - 16SIN (V)


SIN (V)ArdenEllidshøjUbetjent station347 - 4Instruks 24.11. Almindelige bestemmelserArden og Ellidshøj stationer deltager i hele eller dele af døgnet ikke iden sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen, og er da ubetjentestationer, jf. TIB.Indkørselssignalerne viser normalt ”kør igennem”, og udkørselssignalerneviser ”kør”.Signalgivning i Ellidshøj er afhængig af, at overkørsel 476 i km 234,1er sikret.2. Ændring af betjeningsform2.1. Overgang til ubetjent stationStationsbestyreren skal sikre sig, at- togveje m.v. stilles som foreskrevet i sikringsplanen- nøgler, der i henhold til sikringsplanen skal udtages af centralapparatet,er anbragt utilgængeligt for andre- stationsbestyreren for nabostationer underrettes om, at stationenændrer betjeningsform.Under driftsforstyrrelser må stationerne kun med toglederens tilladelseovergå til at være ubetjent station.2.2. Overgang til togfølgestationInden en station - planmæssigt eller ekstraordinært - overgår til atvære togfølgestation skal stationens sikringsanlæg bringes i normalstilling.Stationsbestyreren skal sikre sig, at- stationsbestyreren for nabostationer underrettes om den ændredebetjeningsform- der hos stationsbestyreren for nabostationer indhentes oplysningom toggangen- indkørselssignaler viser "stop".05.06.2006 1091


348 - 4Instruks 24.13. UregelmæssighederSIN (V)Viser hovedsignalerne på en ubetjent station "stop", må stationsbestyrerenfor den efterfølgende togfølgestation, give tilladelse tilind- og udrangering, jf. SR § 46.Før tilladelse gives skal stationsbestyreren sikre sig, at den ubetjentestation ikke - planmæssigt eller ekstraordinært - er ved at overgå tiltogfølgestation.


SIN (V) 348a - 3Instruks 24.2Ledig02.11.2000 919


348b - 3SIN (V)


SIN (V) 349 - 13Instruks 24.3GudenåenGodsbanen Gudenåen - Strømmen1. Gudenåen sidespor1.1. Almindelige bestemmelserSidesporet ligger i km 166,5 mellem Stevnstrup og Randers og ertilsluttet højre spor Stevnstrup - Randers ved sporskifterne 01a/b.Sidesporet betragtes som endestation for godsbanen, og FC ÅrhusNord har derfor det sikkerhedsmæssige ansvar, der påhvilerendestationen, jf. SIN (Ø/V) instruks 1.Sidesporet er i afhængighed af AM/DS-signal 2165 og VU-signalet iRanders.Sporskifterne 01a/b er el-stedbetjente. Sporskifte 01a er forsynetmed uopskærligt drev. Sporskifterne betjenes fra et betjeningsskab,der er placeret ved sporskifte 01a.Der er telefon ved betjeningsskabet.1.2. Betjening1.2.1. GenereltInden rangertræk til godsbanen afgår fra Randers, aftales detmellem Randers og FC Århus Nord, herefter foretager Randersvenstresporbelægning Randers - Stevnstrup.FC Århus Nord har det sikkerhedsmæssige ansvar for kørslen til ogfra godsbanen.FC Århus Nord frigiver sporskifterne.Ved understationsdrift kan Randers frigive sporskifterne, men dettemå først ske efter aftale med FC Århus Nord/Stevnstrup.Sidesporet betjenes af personale i rangertræk til og fra godsbanen.Rangerlederen er ansvarlig for betjening af sidesporetssikringsanlæg.01.06.1997 858


350 - 13 SIN (V)Instruks 24.31.2.2. Rangertræk fra RandersRangertrækket skal standse før sporskifte 01a. Rangerlederenanmoder FC Århus Nord om tilladelse til at omstille sporskifterne.Når rangertrækket er anbragt, så den bageste vogn er fri afsporskifte 01b, tilbagestiller rangerlederen sporskifterne og melderdette til FC Århus Nord. Denne melding er tillige garanti for, atsporforbindelsen mellem sporskifterne 01a og 01b er fri.Herefter giver FC Århus Nord rangertrækket tilladelse til at køre udpå godsbanen.1.2.3. Rangertræk fra StrømmenRangertrækket skal standse ved mærket "rangergrænsen" (mærke17.10). Rangerlederen anmoder herefter FC Århus Nord omtilladelse til at omstille sporskifterne og køre ud på hovedsporet. Nårrangertrækket er anbragt i hovedsporet, tilbagestiller rangerlederensporskifterne og melder dette til FC Århus Nord. Denne melding ergaranti for- at sporforbindelsen mellem sporskifterne 01a og 01b er fri.- at godsbanens hovedspor er frit- at henstående vogne på læssesporene er anbragt sporfrit ogforskriftmæssigt afbremset- at samtlige sporskifter i hovedsporet og dækningssporskifter pågodsbanen er rigtigt stillet og aflåst.Herefter giver FC Århus Nord rangertrækket tilladelse til at afgå modRanders.2. Godsbanen Gudenåen - StrømmenNøgler til godsbanens sidespor udleveres af og tilbageleveres tilrangermesteren i Randers.2.1. Belastning, bremseprocent og toglængdeBelastning i begge køreretningerLitra Belastning i tonsMH, MK og MT 600MT 1100


SIN (V) 351 - 12Instruks 24.3Belastning i tons og hastighed25 km/t 15 km/t 10 km/t 5 km/tRangertraktorer 40 60 90 150Bremseprocent: 50Største toglængde: 550 meter.2.2. Lokomotivbenyttelse, hastighed m vStrækningen må kun befares af ikke-personførende rangertrækfremført af:MY-, MH-, MK- og MT-lokomotiver eller rangertraktor.Største tilladte hastighed er 40 km/t.2.3. AkseltrykStørste tilladte akseltryk er 18 t.20 t er dog tilladt, hvis hastigheden ikke overstiger 30 km/t.2.4. Ekspeditionssteder, overkørsler m vPå godsbanen findes følgende ekspeditionssteder og overkørslerOverkørselKm Ekspeditionssted Nr Sikret ved Bemærkninger166.5 Gudenåen (R)1.8 2 M Se punkt 2.4.1.11.9 Strømmen2.4.1. Særlige bestemmelser2.4.1.1. Overkørsel 2Overkørslen er sikret ved bomme undtagen ved østlige fortov ogcykelsti, som er sikret ved advarselsanlæg.Anlægget betjenes fra 2 betjeningskasser, der er placeret i enafstand på ca. 40 m fra overkørslen (én på hver side).Betjeningskassen indeholder kontakter til tænding og slukning afanlægget samt en hvid kontrollampe og en gul fejllampe.01.06.1997 859


352 - 12 SIN (V)Instruks 24.3Passage af overkørslen foregår således- rangertrækket standser ved standsningsmærket vedbetjeningskassen- rangerlederen betjener kontakten "tænding" i en af betjeningskasserne- når kontrollampen viser hvidt blinklys, er det tegn på, at overkørslener sikret, og rangertrækket må nu passere overkørslen- rangerpersonalet skal være opmærksom på trafik fra nord på denøstlige cykelsti, da den ikke er sikret med advarselssignalanlægmod nord- efter passage af overkørslen skal rangerpersonalet sikre sig, at denautomatiske slukning af anlægget finder sted. Hvis anlægget ikkeslukkes automatisk, betjenes kontakten "slukning" i en afbetjeningskasserne.Hvis den gule fejllampe i betjeningskassen lyser, underrettes FCÅrhus Nord snarest.Hvis anlægget er helt eller delvis ude af drift, skal rangerpersonaletefter betjening af kontakt "tænding" standse vejfærdslen vedbenyttelse af politiets stoptegn (RR, punkt 7.3.). Rangertrækket måherefter passere overkørslen.2.4.1.2. Strømmen stationFor rangering på Stømmen station gælder følgende- det kommunale sidespor med afgrænsning til firmaet Løgstrup måikke benyttes til henstilling af vogne under rangering- stødrangering mod og på de private sidespor er ikke tilladt- til sikring af passagen af hovedvej A16 under rangering til det privatesidespor "Tronholmen" er der etableret et advarselssignanlæg.Foruden de for hovedvejen gældende vejsignaler er der opstilletsignaler for vejfærdslens udkørsel fra Randers Andels Svineslagteriog Jysk Automobil Centrum. Signalet ved Jysk Automobil Centrumer forsynet med "grøn pil", der tillader udkørende trafik at svinge tilhøjre (bort fra overkørslen)- anlægget for overkørslen betjenes fra en betjeningskasse, der eranbragt ca. 35 m fra overkørslen- advarselssignalanlægget er ikke udstyret med overkørselssignaler,og inden overkørslen passeres, skal rangerlederen derfor sikre sig,at anlægget er i funktion.


SIN (V) 353 - 11Instruks 24.3- ved betjening af advarselsignalanlægget, skal rangerlederen tagestørst muligt hensyn til vejtrafikken, herunder være opmærksom påden automatiske lysregulering i Strømmensgade- ved rangering på det private sidespor "Tronholmen", hvor detforløber på Tømmergårdens areal, skal rangerlederen sikre, at de togitterporte er åbne og forsvarligt fastholdt i åben stilling.21.10.1996 820


354 - 11 SIN (V)


SIN (V) 355 - 9Instruks 24.4Fårup. Kørsel mellem stationen og Mariager kommunesstamspor1. Placering og markeringMariager kommunes kommunale stamspor er tilsluttet sidesporet inordenden af Fårup station.Grænsen mellem DSB's område og stamsporet er markeret medmærke "rangergrænsen" (mærke 17.10) vendende såvel modstationen som mod stamsporet.2. Kørsel fra stamsporet til stationenKøretøjer, der ankommer fra stamsporet, skal standse ved rangergrænsemærketog telefonisk anmode FC Randers om tilladelse til atrangere ind på Fårup station.3. Kørsel fra stationen til stamsporetKøretøjer, der skal køre fra stationen til stamsporet, skal telefoniskanmode FC Randers om tilladelse til at rangere fra Fårup station tilstamsporet.Når Fårup station er forladt, gives melding herom til FC Randers.4. Kørsel med DSB køretøjer på stamsporetSåfremt DSB køretøjer skal befare stamsporet, skal der forud forkørslen indhentes tilladelse hertil hos:Mariager-Handest Veteranjernbane (MHVJ)att: TrafikafdelingenNy Havnevej 29550 Mariager.Telefonnumre på MHVJ-kontaktpersoner kan fås ved henvendelse tilFC Randers.14.03.1994 706


356 - 9 SIN (V)Instruks 24.4


SIN (V) 357 - 12Instruks 24.5Ledig11.12.2002 966


358 - 12 SIN (V)Instruks 24.5


SIN (V) 359 - 16Instruks 24.6Skalborg1. Almindelige bestemmelserSkalborg ligger i km 243,9 og er tilsluttet højre spor Aalborg -Ellidshøj. Sidesporet frigives fra og kontrolleres af Aalborgkommandopost.Ved sidesporet findes en telefon med forbindelse tilstationsbestyreren i Aalborg.Sidesporet er sikret ved DS-signal for kørsel af højre spor.Sporskifterne er aflåst med elektromagnetisk nøglelås.2. BetjeningSidesporet betjenes af personale i tog eller arbejdskøretøjer, somskal rangere ved sidesporet. Rangerlederen henholdsvis føreren afarbejdskøretøjet er ansvarlig for betjening af sidesporets sikringsanlæg.Rangerlederen anmoder gennem telefonen ved sidesporet omfrigivning af sporskifterne.Efter endt rangering skal rangerlederen sikre sig at- sporforbindelsen mellem sidespor og hovedspor er fri- færdigrangerede vogne er hensat og afbremset på sidesporet- sporskifter og sporspærrer er stillet således, at de hindrerkørsel ud i hovedsporet.Herefter giver rangerlederen melding om rangeringens afslutninggennem telefonen ved sidesporet.20.09.2004 1008


360 - 16 SIN (V)Instruks 24.63. OverhalingHvis der skal foregå kørsel ad hovedsporet, mens der er toghenholdsvis arbejdskøretøjer på sidesporet, skal rangerlederenunderrettes om det.Når toget henholdsvis arbejdskøretøjet er anbragt på sidesporet ograngerlederen har sikret sig at- hovedsporet samt sporforbindelsen mellem sidespor oghovedspor er fri- sporskifterne er rigtigt stillet og aflåstgives der melding om det gennem telefonen ved sidesporet.Når toget henholdsvis arbejdskøretøjet igen skal ud i hovedsporet,anmoder rangerlederen om frigivning af sporskifterne. Frigivning måførst foretages, når det pågældende hovedspor atter er frit.4. Kørsel ad venstre sporSidesporet er dækket af mærket "Holdested uden dækningssignal"(mærke nr. 17.5) for kørsel ad venstre spor.Tog ad venstre spor skal standse foran mærket og indhente tilladelsetil forbirangering, medmindre lokomotivføreren forud har modtagetskriftlig tilladelse (blanket S1) til at passere sidesporet.


SIN (V) 361 - 13Instruks 24.7Skørping. Overkørsel 4531. Almindelige bestemmelserOverkørsel 453 på Skørping station betjenes manuelt afstationsbestyreren.I TIB er overkørslen kendetegnet med "Manuel betj".2. Uregelmæssigheder2.1. Stationsbestyrerens forholdSåfremt overkørslen ikke kan lukkes, skal lokomotivførerenunderrettes herom. Endvidere skal sikringsteknisk personale straksunderrettes.2.2. Lokomotivførerens forholdNår en lokomotivfører er underrettet om uorden ved overkørsel 453,skal lokomotivføreren standse toget foran overkørslen og derefterføre toget forsigtig over overkørslen under afgivelse af lydsignal,indtil forreste køretøj har passeret overkørslen.Hvis signal "stop og ryk frem" anvendes, skal lokomotivførerenafpasse hastigheden, så toget kan standses foran overkørslen, hvisuordenssignalet er tændt.20.09.2004 1009


362 - 13 SIN (V)Instruks 24.7


SIN (V) 363 - 14Instruks 24.8Ledig05.06.2006 1092


364 - 14 SIN (V)


SIN (V) 365 - 5Instruks 25.1Hjørring. Rangering.1. Almindelige bestemmelser1.1. Gyldighedsområde1.2. AkseltrykDenne instruks gælder for Hjørring station.Højeste tilladte akseltryk i spor 5 og 6 samt rangerhovedet i syd er 18tons.1.3. Rangering i områder med offentlig færdselPerronovergang findes i spor 1.Traktorveje findes i spor 1 og 15.1.4. StedbetjeningskontakterDer er stedbetjeningskontakter ved følgende sporskifter:144 og 146.2. Regler for rangeringens gennemførelse2.1. Henstående vogneDer må ikke henstilles vogne i spor 3.Vogne der stilles til ekspedition ved enderampen i vest skal strakssikres mod udskridning ved hjælp af kædesikring, som findes vedrampen.2.2. Nordjyske Jernbaners remiseVed rangering til Nordjyske Jernbaners remise skal rangerlederenmelde rangeringen afsluttet, når rangertrækket er placeret vedremisen.3. Øvrige forhold3.1. Nøgle til drejeskivenNøgle til betjening af drejeskiven opbevares i kommandoposten.05.09.2005 1045


366 - 5 SIN (V)


SIN (V) 367 - 10Instruks 25.2Hjørring Øst. Rangering.1. Almindelige bestemmelserSidesporet ligger i km 299,3 mellem Hjørring og Sindal, og tilsluttethovedsporet ved sporskifterne 01b/01a.Sidesporet er sikret ved afhængighed af U-signalerne pånabostationerne.Sporskifterne er elektrisk betjent fra en betjeningskasse vedsidesporet.Ved betjeningskassen er anbragt en telefon med forbindelse tilHjørring kommandopost.2. BetjeningSidesporet betjenes af personale i tog eller arbejdskøretøjer, der skalrangere ved sidesporet. Rangerlederen hhv føreren afarbejdskøretøjet er ansvarlig for betjening af sidesporet.Rangerlederen anmoder gennem telefonen ved sidesporet omfrigivning ad sporskiftene.Rangerlederen skal give melding om rangeringens påbegyndelse ogafslutning. Melding om rangeringens afslutning er tillige garanti for, atrangerlederen har sikret sig- at sporforbindelser mellem sidespor og hovedspor er fri- at hensatte vogne på sidesporet er afbremsede- at sporskifterne er stillet således, at kørsel ud i hovedsporetforhindres.05.09.2005 1046


368 - 10 SIN (V)


SIN (V) 369 - 9Instruks 25.3Frederikshavn. Rangering.1. Almindelige bestemmelser1.1. GyldighedsområdeDenne instruks gælder for Frederikshavn station og havneplads.1.2. Rangering i områder med offentlig færdselPerronovergange findes i spor 3 og 4.Traktorveje findes i spor 1, 2, 3, 4 og 27.2. Regler for rangeringens gennemførelse2.1. Rangering i sporområder omfattet af sikringsanlægget2.1.1. Almindelige bestemmelserVed understationsdrift foregår rangering normalt for signal”forbikørsel tilladt” og ”forsigtig forbikørsel tilladt”.Når stationen er fjernstyret foregår rangering ved stedbetjening og for”signalet annulleret”.Stedbetjeningen omfatter ikke sporene 74, 75 og 76(Svenskersporene).Sporskifte 3 a/b skal stå til kørsel ad højre gren efter afsluttetrangering ved sporskiftet. Ved rangering med stedbetjening er detrangerlederens ansvar og under øvrige forhold stationsbestyrerens.2.1.2. Rangerlederens forholdNår stationen er fjernstyret, kontakter rangerlederen FC Aalborg, hvisder skal rangeres i sporområder omfattet af sikringsanlægget.Rangerlederen skal straks underrette FC Aalborg, når rangering isporområder, omfattet af sikringsanlægget, er afsluttet.2.1.3. Stationsbestyrerens forholdFC Aalborg indkobler stedbetjening efter anmodning frarangerlederen. FC Aalborg frakobler stedbetjeningen, nårrangerlederen melder rangeringen afsluttet.05.09.2005 1047


370 - 9 SIN (V)Instruks 25.32.1.4. StedbetjeningskontakterDer er stedbetjeningskontakter ved følgende sporskifter:1, 2 a/b, 3 a/b, 18 a/b, 14, 15, 19, 20, 27, 28, 30 a/b, 32 a/b, 35,36 a/b, 39 a/b, 40, 101, 102 og 103.3. Forholdsregler under rangeringens udførelse3.1. Rangerpersonalets forholdPå grund af indskrænket profil må rangerpersonalet må ikke opholdesig på køretøjers trinbrætter ved rangering forbi vaskeanlæggetsvaskeportaler samt i spor 50 langs vaskehallen. Der er ikke opstilletstedlig markering ved de spor hvor der er indskrænket profil.4. Overkørsler4.1. Overkørsler med automatiske bom- eller advarselssignalanlægPerronovergang i spor 60.4.2. Overkørsler med manuelt betjente bomanlæg4.2.1. BetjeningOverkørsel ved Kragholmen, benævnt ”Kragholmen Nord”.Overkørsel ved Horneværket, benævnt ”Horneværket”.Overkørsel ved Færgen, benævnt ”Færgen”.Overkørslerne er udstyret med overkørselssignaler.4.2.1.1. Kørsel fra stationen til færgenRangerlederen skal igangsætte overkørsel ”Kragholmen Nord” indenrangering over overkørslen.Når overkørslen ”Kragholmen Nord” er sikret, må overkørslerne”Horneværket” og ”Færgen” igangsættes.Overkørslerne ”Kragholmen Nord” og ”Horneværket” går inormalstilling efter rangertrækkets passage.Uanset ovenstående har rangerlederen ansvaret for, atoverkørslerne går i normalstilling efter endt rangering overoverkørslerne.Hvis dette ikke sker automatisk, skal overkørslerne bringes inormalstilling fra betjeningskasserne.


SIN (V) 371 - 8Instruks 25.3Rangerlederen skal bringe overkørsel ”Færgen” i normalstilling frabetjeningskassen efter endt rangering over overkørslen.4.2.1.2. Kørsel fra færgen til stationenRangerlederen skal igangsætte overkørsel ”Færgen” inden rangeringover overkørslen.Rangerlederen skal bringe overkørsel ”Færgen” i normalstilling frabetjeningskassen efter endt rangering over overkørslen.Først derefter må overkørslerne ”Horneværket” og ”KragholmenNord” igangsættes.Overkørslerne ”Horneværket” og ”Kragholmen Nord” går inormalstilling efter rangertrækkets passage.Uanset ovenstående har rangerlederen i alle tilfælde ansvaret for, atanlæggene ved ”Horneværket” og ”Kragholmen Nord” går inormalstilling efter endt rangering over overkørslerne.Hvis dette ikke sker automatisk, skal overkørslerne bringes inormalstilling fra betjeningskasserne.5. Rangering til og fra havnepladsGrænsen mellem stationsplads og havneplads er markeret medDV-signal 11.3. i spor 76.6. Rangering på færgens område6.1. Færgens områdeFærgens område omfatter færgen, broklappen samt sporstykket frabroklappen til og med sporskifte 1 foran broklappen.6.2. RangerledelseRangerlederen skal inden der påbegyndes rangering på færgensområde indhente tilladelse hos færgens styrmand.Når rangering på færgens område er afsluttet, skal rangerlederenmelde dette til færgens styrmand.6.3. MetervægtVægten pr. løbende meter må ikke overskride 4,5 tons ved kørsel tilog fra færgen.05.09.2005 1048


372 - 8 / 374 - 8 SIN (V)Instruks 25.36.4. HastighedDen højst tilladte hastighed er 5 km/t ved kørsel på broklappen.6.5. Køretøjers sammenkoblingRangerlederen skal forud for ombordsætning sikre, atskruekoblingerne slækkes mellem de køretøjer, hvor afkobling skalfinde sted.6.6. Kørsel på broklapDer må kun rangeres på broklappen, når den har forbindelse med enfærge.6.7. Lukning og aflåsning af vogndøre, skydedøre m.v.Rangerlederen skal inden der rangeres til og fra færgen sikre- at udvendige døre på personvogne, togsæt m.v. er aflåst- at skydedøre og lemme på godsvogne, er lukkede eller fastholdti åben stilling af de dertil bestemte anordninger.


SIN (V) 375 - 15Instruks 26.1Padborg. Fast bremseprøveanlæg1. Almindelige bestemmelserUanset bestemmelserne i SR § 66 pkt. 4 skal der kun afholdesbremseprøve C efter tilkobling af togets lokomotiv, når der har væretafholdt bremseprøve A fra bremseprøveanlægget.08.03.2006 1083


376 - 15 SIN (V)


SIN (V) 377 - 21Instruks 26.2Padborg - Friedensweg1. Almindelige bestemmelserDenne instruks gælder for kørsel ind på og ud af Padborg station iretning mod Friedensweg.For kørsel mod Friedensweg gælder endvidere bestemmelserne iKORil 408.I denne instruks benævnes stationsbestyreren i Padborg”stationsbestyreren” og stationsbestyreren i Flensburg Weiche”stationsbestyreren i Flensburg Weiche”.1.1. Tildeling af kanalKanaler må kun tildeles godkendte jernbanevirksomheder.Ansøgning om tildeling af kanal sker således:- mere end 48 timer før afgang ved henvendelse tilBanedanmark Trafikplanlægning.- mindre end 48 timer før afgang ved henvendelse tiltoglederen.Afbestilling af tildelt kanal – aflysning af tog – sker til toglederen.1.2. Krav til rullende materielTil kørsel over Rigsgrænsen må kun anvendes materiel, der ergodkendt til kørsel både på DB Netzs og Banedanmarksstrækninger.1.3. Krav til kørende personaleTil kørsel over Rigsgrænsen må kun anvendes personale, der ergodkendt til kørsel både på DB Netzs og Banedanmarksstrækninger.1.4. Strækningens udstyrelse1.4.1. LinjeblokanlægStrækningen Padborg - Friedensweg er dobbeltsporet og udstyretmed linjeblok for højre spor.1.4.2. SignalerDer er for højre spor mod Friedensweg opstillet tysk udkørselssignal– benævnt N12.01.02.2006 1077


378 - 21 SIN (V)Instruks 26.21.4.3. TogkontrolanlægStrækningen er udstyret med Indusi.Der er udlagt Indusi-balise ved udkørselssignal N12.1.4.4. TelefonerDer er ved udkørselssignal N12 opsat tysk signaltelefon medforbindelse til stationsbestyreren i Flensburg Weiche.1.4.5. RadioTog fra og mod Friedensweg anvender kanal C 21 til kommunikationmed stationsbestyreren.Ved rangering skal der anvendes radio.1.4.6. KøreledningsanlægStationen er systemvekselstation mellem 25 kV, 50 Hz (danskkørestrøm) og 15 kV, 16 2/3 Hz (tysk kørestrøm).Kørestrømsystemerne er adskilt med neutralsektioner, der i sporene1 og 13 er placeret i km 109,5 og i sporene 2 - 5 i km 109,8.Neutralsektionerne er markeret med tysk mærke EL 4 samt danskSR-mærke 17.36. ”Sænk strømaftageren” henholdsvis SR-mærke17.38. ”Systemspænding”.Tysk mærke EL 41.5. SprogSikkerhedsmeldinger mellem- stationsbestyreren og stationsbestyreren i FlensburgWeiche- stationsbestyreren og tyske lokomotivførere- tyske lokomotivførere og rangerledereudveksles normalt på tysk.


SIN (V) 379 - 18Instruks 26.22. Togenes størrelse og sammensætning2.1. Tog til og fra FriedenswegStørste tilladte toglængde er 650 meter.2.2. Tog fra FriedenswegUanset bestemmelserne i SR § 62 gælder- at tog med en toglængde på mere end 600 meter og/elleren togvægt over 800 tons må ankomme med denarbejdende trækkraftenhed i P-bremse.- at tog med en togvægt på mere end 1200 tons måankomme med den arbejdende trækkraftenhed og de femforreste vogne i G-bremse.Inden viderekørsel i Danmark skal toget opfylde bestemmelserne iSR.2.3. Melding om UTMelding om UT udveksles med stationsbestyreren i FlensburgWeiche. Meldingen skal indeholde det danske UT-tilladelsesnummer.3. Ekspedition af tog med elektrisk trækkraftenhed3.1. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren må foretage signalgivning til togveje, der frem tiltogvejens endepunkt ikke har samme type kørestrøm som den deranvendes af det ankomne togs trækkraftenhed(er).3.2. Lokomotivførerens forhold3.2.1. Elektrisk trækkraftenhed med 15 kV, 16 2/3 Hz(en-strømstrækkraft)3.2.1.1. Ankomst fra FriedenswegTogsæt og lokomotiver uden vogne standser foran tysk mærke EL 4henholdsvis SR-mærke 17.36. ”Sænk strømaftageren”.I øvrige tog skal strømaftageren henholdsvis strømaftagerne væresænket inden passage af tysk mærke EL 4 henholdsvis SR-mærke17.36. ”Sænk strømaftageren”. Hastigheden skal være afpasset, såtoget - uden indkoblet trækkraft - kan fortsætte frem til togvejensendepunkt.01.02.2006 1078


380 - 18 SIN (V)Instruks 26.23.2.1.2. RangeringTrækkraftenheder, der er ankommet med sænket strømaftager ogholder i et spor med ikke kompatibel kørestrøm, omrangeres meddieseltrækkraftenhed.Inden rangeringen må begynde skal lokomotivføreren meddelerangerlederen, at trækkraftenheden/-erne er klargjort til rangering.Rangerledelsen kan overdrages til lokomotivføreren, når følgendebetingelser er opfyldt- rangeringen foregår for signal ”Forbikørsel tilladt”henholdsvis ”Forsigtig forbikørsel tilladt”- rangeringen ledes med radio. For trækkraftenheder medradio uden kontroltone kan anvendes ”talende kontroltone”.Ved ”talende kontroltone” forstås, at radioens kontroltone erstattes aftale mindst hvert 10. sekund. Udebliver tale, skal lokomotivførerenstraks standse rangerbevægelsen.Når rangeringen er afsluttet, skal rangerlederen meddelelokomotivføreren, når dieseltrækkraftenheden er afkoblet og denelektriske trækkraftenhed igen må hæve strømaftageren.3.2.2. Elektrisk trækkraftenhed med 15 kV, 16 2/3 Hz og 25 kV, 50 Hz(fler-strømstrækkraft)3.2.2.1. Ankomst fra FriedenswegStrømaftageren henholdsvis strømaftagerne skal være sænketsenest inden passage af tysk mærke EL 4 henholdsvis SR-mærke17.36. ”Sænk strømaftageren”.Strømaftageren henholdsvis strømaftagerne må igen hæves, nårtrækkraften har passeret SR-mærke 17.37. ”Hæv strømaftager”.4. Togekspedition til Friedensweg ad højre spor4.1. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren afgiver melding til stationsbestyreren i FlensburgWeiche med følgende ordlyd:”Zug (nummer) voraussichtlich ab (minuttallet for afgangstid)“Meldingen gentages af stationsbestyreren i Flensburg Weiche.Stationsbestyreren kvitterer med ”Richtig”.


SIN (V) 381 - 20Instruks 26.25. Togekspedition til Friedensweg ad højre spor, når signalgivningikke kan anvendes5.1. Stationsbestyrerens forhold5.1.1. Udkørselssignal N12 kan ikke vise en kørtilladelseHvis udkørselssignal N12 ikke kan vise ”kør”, kontaktesstationsbestyreren i Flensburg Weiche.5.1.1.1. ”Ersatzsignal” forsøges anvendtNår ”Ersatzsignal” forsøges anvendt, gives lokomotivføreren hereftertilladelse til at rangere frem til udkørselssignal N12 for signal”forbikørsel tilladt” eller ”forsigtig forbikørsel tilladt”.Hvis signal ”forbikørsel tilladt” henholdsvis ”forsigtig forbikørsel tilladt”ikke kan anvendes, skal der medgives rangerleder frem tiludkørselssignal N12.Stationsbestyreren i Flensburg Weiche indkobler ”Ersatzsignal” påudkørselssignal N12, når toget holder ved udkørselssignalet.”Ersatzsignal” kan kun forsøges indkoblet, når sporisolationen foranudkørselssignal N12 viser ”besat”.Hvis ”Ersatzsignal” ikke kan indkobles, skal lokomotivførerenindhente tilladelse til viderekørsel fra udkørselssignal N12 hosstationsbestyreren i Flensburg Weiche.5.1.1.2. ”Ersatzsignal” kan ikke anvendesNår ”Ersatzsignal” ikke kan anvendes, kan skriftlig tilladelse - tysksikkerhedsblanket ”Befehl 2” - anvendes. Anvendelse af ”Befehl 2”må kun ske efter tilladelse fra stationsbestyreren i Flensburg Weiche.Inden ”Befehl 2” må udleveres til lokomotivføreren skal toget væremeldt til stationsbestyreren i Flensburg Weiche.Når toget er meldt til stationsbestyreren i Flensburg Weicheudleveres ”Befehl 2” til lokomotivføreren. Lokomotivføreren givesherefter tilladelse til at rangere frem til udkørselssignal N12 for signal”forbikørsel tilladt” eller ”forsigtig forbikørsel tilladt”.Hvis signal ”forbikørsel tilladt” henholdsvis ”forsigtig forbikørsel tilladt”ikke kan anvendes, skal der medgives rangerleder frem tiludkørselssignal N12.Kan ”Befehl 2” ikke udleveres af stationsbestyreren, giveslokomotivføreren tilladelse til at rangere frem til udkørselssignal N12.01.02.2006 1079


382 - 20 SIN (V)Instruks 26.2Lokomotivføreren underrettes om at indhente tilladelse tilviderekørsel fra udkørselssignal N12 hos stationsbestyreren iFlensburg Weiche.5.2. Lokomotivførerens forhold5.2.1. Lokomotivføreren har ikke modtaget ”Befehl”Viser udkørselssignal N12 ”Stop” kontaktes stationsbestyreren iFlensburg Weiche.5.2.2. Lokomotivføreren har modtaget ”Befehl””Befehl 2” er gældende fra udkørselssignal N12. ”Befehl 2” er ikketilladelse til afgang fra togets afgangsspor.Toget må først afgå, når stationsbestyreren har givetlokomotivføreren tilladelse til at rangere frem til udkørselssignal N12,ved signal ”forbikørsel tilladt” eller ”forsigtig forbikørsel tilladt”.Kan signal ”forbikørsel tilladt” henholdsvis ”forsigtig forbikørsel tilladt”ikke anvendes, skal der medgives rangerleder frem tiludkørselssignal N12.6. Togespedition til Friedensweg ad venstre spor6.1. Stationsbestyrerens forholdKørsel ad venstre spor mod Friedensweg sker efter de tyskesikkerhedsbestemmelser ved anvendelse af ”Befehl”. Anvendelse af”Befehl” må kun ske efter tilladelse fra stationsbestyreren i FlensburgWeiche.Inden ”Befehl” må udleveres til lokomotivføreren skal toget væremeldt til stationsbestyreren i Flensburg Weiche.Følgende meldingsudveksling skal være foretaget medstationsbestyreren i Flensburg Weiche:Padborg: ”Wird Zug (nr.) auf dem Gegengleis angenommen?”Flensburg Weiche: ”Zug (nr.) auf dem Gegengleis Ja”Herefter afgives følgende melding:Padborg: ”Zug (nr.) auf dem Gegengleis voraussichtlich ab (minut)”.Denne melding gentages af stationsbestyreren i Flensburg Weiche.Stationsbestyreren kvitterer med ”Richtig”.Når toget er meldt til stationsbestyreren i Flensburg Weicheudleveres ”Befehl” til lokomotivføreren.


SIN (V) 383 - 18Instruks 26.2Lokomotivføreren gives herefter tilladelse til at rangere frem tildværgsignal 142.1 for signal ”forbikørsel tilladt” eller ”forsigtigforbikørsel tilladt”.Hvis signal ”forbikørsel tilladt” henholdsvis ”forsigtig forbikørsel tilladt”ikke kan anvendes, skal der medgives rangerleder frem tildværgsignal 142.1.Kan ”Befehl” ikke udleveres af stationsbestyreren, giveslokomotivføreren tilladelse til at rangere frem til dværgsignal 142.1.Lokomotivføreren underrettes om at indhente tilladelse tilviderekørsel fra dværgsignal 142.1 hos stationsbestyreren iFlensburg Weiche.Når toget er ankommet til Friedensweg, tilbagemeldes toget afstationsbestyreren i Flensburg Weiche med følgende melding: ”Zug(nr) in (station).6.2. Lokomotivførerens forhold”Befehl” er gældende fra dværgsignal 142.1. ”Befehl” er ikketilladelse til afgang fra togets afgangsspor.Toget må først afgå, når stationsbestyreren har givetlokomotivføreren tilladelse til at rangere frem til dværgsignal 142.1ved signal ”forbikørsel tilladt” eller ”forsigtig forbikørsel tilladt”.Kan signal ”forbikørsel tilladt” henholdsvis ”forsigtig forbikørsel tilladt”ikke anvendes, skal der medgives rangerleder frem til dværgsignal142.1.7. Togekspedition fra Friedensweg ad højre spor7.1. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren i Flensburg Weiche afgiver melding tilstationsbestyreren med følgende ordlyd:”Zug (nummer) voraussichtlich ab (minuttallet for afgangstid)“.Meldingen gentages af stationsbestyreren.Stationsbestyreren i Flensburg Weiche kvitterer med ”Richtig”.01.02.2006 1080


384 - 18 SIN (V)Instruks 26.28. Togekspedition fra Friedensweg ad venstre spor8.1. Stationsbestyrerens forholdForud for kørsel ad venstre spor fra Friedensweg skal følgendemeldingsudveksling være foretaget med stationsbestyreren iFlensburg Weiche:Flensburg Weiche: ”Wird Zug (nr.) auf dem Gegengleisangenommen?”Padborg: ” Zug (nr.) auf dem Gegengleis Ja”Herefter afgives følgende melding:Flensburg Weiche: ”Zug (nr.) auf dem Gegengleis voraussichtlich ab(minut)”.Denne melding gentages af stationsbestyreren i Padborg.Stationsbestyreren i Flensburg Weiche kvitterer med ”Richtig”.9. ArbejdskøretøjerTil kørsel over Rigsgrænsen må kun anvendes materiel, der ergodkendt til kørsel både på DB Netzs og Banedanmarksstrækninger. Kørslen skal være tillyst som tog og arbejdskøretøjetvære medgivet lods.10. Spærring af spor10.1. BekendtgørelseBekendtgørelse af sporspærring på banestykket PadborgFridensweg foretages af DB Netz ved udsendelse af ”Betra”.10.2. Etablering af sporspærringEtablering af sporspærring aftales med stationsbestyreren iFlensburg Weiche. Stationsbestyreren noterer etablering afsporspærring og forhindrer signalgivning til det spærrede spor jf. SR.10.3. Ophævelse af sporspærringOphævelse af sporspærring aftales med stationsbestyreren iFlensburg Weiche.Stationsbestyreren noterer ophævelse af sporspærring og fjernerdækningen af det spærrede spor jf. SR.


SIN (V) 385 - 14Instruks 26.211. KørestrømsafbrydelserOCK overvåger og har koblingsretten på hele Padborg station uansetkørestrømssystem. Kørestrømsafbrydelser foretages jf. SR.12. Underretning af lokomotivføreren om sikkerhedsmæssigeforhold på den tyske strækningUnderretning af lokomotivføreren om sikkerhedsmæssige forhold påden tyske strækning sker ved underretning af skriftlig tilladelse”Befehl” udfyldt efter anvisning af stationsbestyreren i FlensburgWeiche.Stationsbestyreren i Flensburg Weiche underrettes, når underretninghar fundet sted.01.02.2006 1081


386 - 14 / 394 - 14 SIN (V)


SIN (V) 395 - 14Instruks 28.1Tinglev - Sønderborg.1. Bestemmelser i tilslutning til SRSikring af perronovergange (§ 45, punkt 7)På strækningen Tinglev - Sønderborg er følgende station ikkeforsynet med varslingsanlæg- GråstenLokomotivføreren skal udvise særlig opmærksomhed med hensyn tilfærdsel over sporene på denne station.13.12.2004 1025


396 - 14/ 404 - 13 SIN (V)


406 - 16 SIN (V)Instruks 29.14. Ekspeditionssteder, overkørsler m vPå godsbanen findes følgende ekspeditionssteder og overkørsler


SIN (V) 407 - 12Instruks 29.1OverkørselKm Ekspeditionssted Nr Sikret ved Bemærkninger30.9 37a A33.6 38 Tavler mod vej34.7 40 A36.4 42 A37.6 43 Tavler mod vej39.0 44 A Betjenes ved kørselfra Grindsted afrangerlederen40.0 GrindstedOverkørsler, der er sikret ved "A", er forsynet med signaler forautomatisk sikrede overkørsler (signalerne nr. 11.1. - 11.5.).Godsbanen er udstyret med mærket "giv agt" (signal nr. 17.3. og17.4.).5. TelefonerDer er ikke telefoner på godsbanen.Rangertræk skal medbringe mobiltelefon og indhente rangertilladelsehos FC Esbjerg (tlf. 79122161), som er togleder for strækningen.6. Særlige bestemmelser6.1. Kørslen på godsbanenLokomotivføreren kan være rangerleder for rangertræk, der ikke skalarbejde mellem Bramming og Grindsted.6.2. EkspeditionsstederFor Bramming station gælder følgende- rangertræk må først afgå, når tilladelse fra FC Esbjerg foreligger- rangertrækket skal standse ved mærket "rangergrænsen" ogindhente tilladelse hos FC Esbjerg til at køre ind på stationen.For Grindsted gælder følgende- rangertrækket må først afgå, når tilladelse fra FC Esbjerg foreligger.- rangertrækket skal standse ved mærket "rangergrænsen" ogderefter køre forsigtigt ind på ekspeditionsstedet.15.11.2000 920


408 - 12 SIN (V)Instruks 29.2Esbjerg station. Rangering med lokomotivføreren somrangerleder1. Almindelige bestemmelserI tilslutning til bestemmelserne i RR afsnit 5 gælder følgendePå Esbjerg station kan lokomotivføreren være rangerleder ved kørseltil og fra maskindepot, filialværksted og P-risten.Mærke 17.13 med teksten ”Indhent tilladelse” er placeret mellemsporskifte 131 og 147 samt ved frispormærket sporskifte 55.Mærke 17.17, grænse mellem sikret og usikret område er placeretfør sporskifte 55, med front mod stationen.Skiltenes placering fremgår af skitsen på side 410.2. Lokomotivførerens forhold2.1. HastighedHastigheden ved rangering på Esbjerg station er max. 10 km/t2.2. Kørsel på P-ristens områdePå grund af indskrænket profil på P-risten er det ikke tilladt atrangerpersonalet opholder sig på siden af rangertrækket underrangering.Lokomotivføreren er ansvarlig for, at personer beskæftiget i eller vedtogsættet underrettes, inden den påtænkte rangerbevægelsepåbegyndes.2.3. Kørsel fra station eller sporskifte 131 til mærke 17.17 vedsporskifte 55Når tilladelse fra stationsbestyreren foreligger, rangerer lokomotivførerenmod P-risten og standser ved mærke 17.17.Når lokomotivføreren har konstateret at forsat rangering kan skerisikofrit, genoptages rangeringen.2.4. Kørsel fra sporskifte 55 til sporskifte 131 og togvejssporeneLokomotivføreren standser foran mærke 17.13 med teksten "Indhenttilladelse" og kontakter stationsbestyreren.2.5. Kørsel fra maskindepot og filialværksted til stationLokomotivføreren standser foran mærke 17.13 med teksten "Indhenttilladelse" og kontakter stationsbestyreren.


SIN (V) 409 - 11Instruks 29.23. Stationsbestyrerens forhold3.1. Tilladelse til rangeringInden der gives tilladelse til rangering skal stationsbestyreren sikresig at der er frit til sporskifterne 150a, 151, 147 og sporstykketmellem sporskifte 55 og 131.15.11.2000 921


410 - 11 SIN (V)Instruks 29.2131114614715557585960Bramming1) Skilt mærket "Indhent tilladelse”U) Mærke 17.17 grænse mellem sikret og usikret område


SIN (V) 411 - 11Instruks 29.3Ledig05.09.2005 1050


412 - 11 / 416 - 15 SIN (V)


SIN (V) 417a - 15Instruks 30.1Ribe – Tønder. Radiodirigeret trafikafvikling1. IndledningKørslen foregår efter bestemmelserne i SR samt de i denne instruksanførte bestemmelser.Bestemmelserne i denne instruks gælder for kørsel med tog ogarbejdskøretøjer.Radiodirigeret trafikafvikling er en driftsform, hvor togenes fremførelsesikres ved radiomeldinger - ankomstmeldinger og køretilladelser -mellem FC Esbjerg og togene.Strækningen er fjernstyret, men er ikke udstyret med linieblok.Understationsdrift anvendes ikke. I stedet kan stationerne bemandesmed personale, som foretager togvejseftersyn og betjenersikringsanlægget jf. SR § 2 pkt. 6.3.Fjernstyringen og kontrollen med stationernes sikringsanlæg sker viadet offentlige telenet.PU-signaler i Ribe mod Tønder samt PU-signaler i Tønder mod Ribeer forsynet med nedenfor viste mærke.20.09.2004 1010


417b - 15Instruks 30.1SIN (V)2. Ankomstmelding og køretilladelser2.1. AnkomstmeldingLokomotivføreren skal efter et togs ankomst til en station giveankomstmelding til FC Esbjerg, når- toget er ankommet til stationen, hvortil sidst modtagnekøretilladelse gælder- toget har fået tilladelse til indrangering og er ankommet- toget skal krydse et andet tog på stationen- FC Esbjerg i øvrigt forlanger det.Såfremt toget er gennemkørende på en station, hvor ankomstmeldingskal gives, gives ankomstmeldingen under eller straks efterpassagen af stationen, når lokomotivføreren med sikkerhed ved, athele toget har passeret indkørselssignalet.2.2. KøretilladelseInden afgang fra en station skal lokomotivføreren indhente køretilladelsehos FC Esbjerg, med mindre lokomotivføreren harmodtaget køretilladelse, der gælder ud over stationen.En køretilladelse kan gælde for flere banestykker, men må ikke givesud over en station, hvor der skal foregå krydsning.Køretilladelsen må først indhentes- når toget er færdigt til afgang- ved krydsning, når lokomotivføreren har konstateret detkrydsende togs tilstedeværelse.Der udveksles følgende meldinger:Lkf: Tog....(nr.) i ....(station) anmoder om køretilladelse.FC: Tog....(nr.) har køretilladelse fra ....(station) til ....(station).Lkf: Jeg gentager. Tog ....(nr.) har køretilladelse fra ....(station) til...(station).FC: Tog ... (nr.) Der er afgang.Er der uoverensstemmelse mellem en køretilladelse ogsignalgivningen, skal lokomotivføreren efterkomme det, som påbyderstørst forsigtighed og underrette FC Esbjerg.


SIN (V) 417c - 14Instruks 30.13. Bestemmelser i tilslutning til SR3.1. Togs afgang (SR § 13, punkt 1.)Toget må afgå, når lokomotivføreren har sikret sig, at- evt. krydsende tog er ankommet- køretilladelse er modtaget, jf. punkt 2.2- afgangstiden er inde og- ”færdigmelding” er modtaget i tog med togfører.På stationer med U-signal skal der desuden være- foretaget signalgivning for toget eller- modtaget tilladelse til udrangering.Den i punkt 2.2 nævnte køretilladelse givet ud over en station udenudkørselssignal er stationsbestyrerens afgangstilladelse.3.2. Krydsning og overhaling (SR § 42, punkt 4. og 5.)Krydsninger og overhalinger skal angives i tjenestekøreplanenhenholdsvis toganmeldelsen.Alle tog skal være standsende på de stationer, hvor der skal foregåkrydsning.Inden togets afgang fra udgangsstationen skal lokomotivføreren påblanket S21 angive hvilke tog, der planmæssigt krydses påstrækningen.Før togs afgang fra en krydsningsstation har lokomotivførerenubetinget pligt til at kontrollere krydsende togs tilstedeværelse.3.3. Af- og tilbagemelding af tog (SR § 43, punkt 1.2)Togene af- og tilbagemeldes ikke. I stedet anvendes ankomstmeldingerog køretilladelser.Det gælder også, når en station er bemandet med personale tilbetjening af sikringsanlægget.19.07.2004 998


417d - 14Instruks 30.1SIN (V)3.4. Ind-, ud- og gennemkørsel på stationer (SR § 45)3.4.1. Togvejseftersyn (SR § 45 punkt 2)Hvis en station ikke kan fjernstyres, foretages togvejseftersyn af denperson, der betjener sikringsanlægget på stationen.Eftersynet foretages efter FC Esbjergs anvisninger, og resultatet afdet meldes til FC Esbjerg.3.4.1.2. Udkørsel (SR § 45, punkt 3.2 og 5.2) og gennemkørsel (SR § 45punkt 3.3)Køretilladelse som anført i punkt 2.2 må afgives, når FC Esbjerg harsikret sig, at- der foreligger ankomstmelding fra det tog, som sidst har befaretpågældende banestykke- der er foretaget togvejseftersyn og signalgivning for udkørseleller fastlægning af udkørselstogvej henholdsvis signalgivningfor gennemkørsel.3.4.2.3. Sikring af perronovergange (SR § 45, punkt 7.)Følgende stationer er ikke udstyret med varslingsanlæg:- Skærbæk- BredebroLokomotivføreren skal udvise særlig opmærksomhed med hensyn tilfærdsel over sporene på disse stationer.3.5. Kørsel ind på, ud af og gennem en station, når signalgivningikke kan eller ikke må anvendes3.5.1. Udrangering (SR § 46, pkt. 4)Ved udrangering afgives meldingerne i følgende rækkefølge:- først gives køretilladelse, jf. punkt 2.2.- umiddelbart derefter gives tilladelse til udrangering, jf. SR § 46,punkt 4, og- der afsluttes med meldingen ”Tog ….(nr.). Der er afgang”,jf. punkt 2.2. samt SR § 46, punkt 4.3.5.2. Skriftlig udkørselstilladelse (SR § 46, pkt. 5)Skriftlig udkørselstilladelse på blanket S1 må ikke anvendes.


SIN (V) 417e - 15Instruks 30.13.6. Underretning af krydsende tog (SR § 55, punkt 1.6.2)Stationsbestyreren sørger for at underrette lokomotivførerne afplantog og tidligere tillyste ekstratog samt førere af arbejdskøretøjerom krydsninger med tog/arbejdskøretøjer.3.7. Forlægning af krydsning. Underretning af tog (SR § 81, punkt10.)Stationsbestyreren sørger for underretning af såvel lokomotivførerenfor det rettidige tog som lokomotivføreren for det forsinkede tog.3.8. Aflysning af tog (SR § 84, punkt 2.2.)Stationsbestyreren sørger for, at lokomotivføreren for tog, der skullehave krydset aflyste tog, bliver underrettet om aflysningen.4. Stationsbestyrerens noteringer4.1. Almindelige bestemmelserNotering af køretilladelser og ankomstmeldinger foretages på dengrafiske køreplan, der er gældende for strækningen. Den grafiskekøreplan, der benyttes til disse noteringer, må ikke indeholde andretog, end tog der kører pågældende dag. Ved tillysning af ekstratogog aftale om kørsel med arbejdskøretøj indføres disse straks i dengrafiske køreplan.4.2. KøretilladelseNår der til tog gives køretilladelse, markeres dette - oven i grafen fordet pågældende tog - med en kraftig grøn pen.4.3. AnkomstmeldingNår tog eller arbejdskøretøjer afgiver ankomstmelding noteres dette -med et ”A” – på den grafiske køreplan ved togets køreplansmæssigeankomsttid til pågældende station.4.4. SporspærringerSporspærringer skal angives på den grafiske køreplan ved en lodretrød stregmarkering i det spærrede spor. Der angives tidspunkt forsporspærringens iværksættelse, og når sporspærringen er hævettidspunktet for ophævelsen.20.09.2004 1011


417f - 15Instruks 30.1SIN (V)5. Lokomotivførerens noteringerLokomotivføreren skal straks notere- modtagne køretilladelser- afgivne ankomstmeldinger- alle planmæssige krydsninger jf. punkt 3.2- modtagne underretninger om krydsning med ekstratog ogarbejdskøretøjer- modtagne underretninger om forlægning af krydsning- modtagne underretninger om aflyste togpå blanket S 21.6. Radioanlæg / telefonforhold6.1. Virksomt radioanlægStrækningen er udstyret med radioanlæg.Det faste radioanlæg i FC Esbjerg skal være virksomt.Radiokanal A 67 skal anvendes til udveksling af meldinger.Alle tog og arbejdskøretøjer, der befarer strækningen, skal væreudstyret med mobilt radioanlæg.Et tog eller arbejdskøretøj uden indbygget mobilt radioanlæg kan dogbefare strækningen, når der kun er et tog eller arbejdskøretøj på denradiodirigerede strækning. Mobiltelefon kan benyttes til udveksling afmeldinger.6.2. Uvirksomt radioanlæg6.2.1. Uvirksomt mobilt radioanlægTog og arbejdskøretøjer må ikke afgå fra udgangsstationerne udenvirksomt mobilt radioanlæg.Ribe og Tønder betragtes i denne instruks altid somudgangsstationer.Såfremt det mobile radioanlæg i tog eller arbejdskøretøjer bliveruvirksomt undervejs, kan mobiltelefon benyttes til udveksling afmeldinger.


SIN (V) 417g - 15Instruks 30.1Hvis mobiltelefon ikke kan benyttes, skal toget henholdsvisarbejdskøretøjet meldes nedbrudt, når det er ankommet til denstation, hvortil der er givet køretilladelse.Når der kun er et tog eller arbejdskøretøj på den radiodirigeredestrækning, kan mobiltelefon benyttes til udveksling af meldinger meddette tog eller arbejdskøretøj.6.2.2. Uvirksomt fast radioanlægNår det faste radioanlæg bliver uvirksomt, må tog ogarbejdskøretøjer ikke gives køretilladelse og afgangstilladelse.Såfremt det faste radioanlæg bliver uvirksomt, medens der befindersig tog eller arbejdskøretøjer, der har modtaget køretilladelse, påstrækningen, må tog og arbejdskøretøjer køre til den station, hvortilde har modtaget køretilladelse, hvorefter de erklæres nedbrudt, indtilder kun er et tog eller arbejdskøretøj på den radiodirigeredestrækning.Når der herefter kun er et tog eller arbejdskøretøj på denradiodirigerede strækning, kan mobiltelefon benyttes til udveksling afmeldinger med dette tog eller arbejdskøretøj.6.3. Oplysninger om mobiltelefonnummer6.4. TelefonMå der jævnfør punkterne 6.1- 6.2.2 anvendes mobiltelefon tilkommunikation med FC Esbjerg, skal lokomotivføreren henholdsvisføreren af arbejdskøretøj oplyse til stationsbestyreren, hvilketmobiltelefonnummer toget henholdsvis arbejdskøretøjet kankontaktes på.Stationsbestyreren noterer telefonnummeret på den grafiskekøreplan ved pågældende tognummer.Forbindelse til FC Esbjerg kan opnås via bytelefonen, der er placeretpå stationsbygningen eller relæhytten.20.09.2004 1012


418 - 15 SIN (V)Instruks 30.1


SIN (V) 419 - 14Instruks 30.2Tønder Industrispor Nord1. Almindelige bestemmelser1.1. GyldighedsområdeDenne instruks gælder for Tønder Industrispor Nord.Sidesporet er beliggende i km 61,7 mellem Tønder og Bredebro.Sidesporet er tilsluttet hovedsporet ved sporskifterne S/01a ogS/01b.Sidesporet er sikret med el-stedbetjente sporskifter i afhængighed afDS-signalerne A og B placeret henholdsvis nord og syd forsidesporet.1.2. Betjening af sidesporets sikringsanlægRangerlederen er ansvarlig for betjening af sidesporetssikringsanlæg.På relæhytten er anbragt en betjeningskasse.I betjeningskassen findes- trykknapper til indkobling af stedbetjening og omstilling afsporskifter- tableauer for frigivning fra FC og kontrol for sporskiftestilling- plomberet automatsikring for genindkobling afkontrolstrømsikring.Sporskifterne er ikke forsynet med sporisolationer og har derfor ikkesikring mod utidig omstilling. Omstilling af sporskifter må kun findested, når der er foretaget direkte eftersyn for om sporskiftet er frit.Sporskifterne må kun befares, når der er fast hvidt lys i tableauet forsporskifternes stilling.2. Kørsel til og fra Tønder Industrispor Nord2.1. Almindelige bestemmelserKørsel til og fra sidesporet sker efter bestemmelserne i SIN (V) 30.1samt de i denne instruks anførte bestemmelser.2.2. Kørsel med arbejdskøretøjer01.01.2006 1064


420 - 14 SIN (V)Instruks 30.2Bestemmelserne for tog i denne instruks gælder i samme omfangved kørsel med arbejdskøretøj.2.3. Kørsel til sidesporet2.3.1. Stationsbestyrerens forholdForud for tilladelse til kørsel til sidesporet skal stationsbestyrerensikre, at sidesporsforbindelsen er frigivet og DS-signalerne viser”stop”.Når lokomotivføreren giver melding om ”stop” på dækningssignalet,gives lokomotivføreren tilladelse til forbirangering afdækningssignalet og tilladelse til kørsel frem til sidesporets tilslutningtil hovedsporet.Når rangerlederen har meldt, at toget er kørt ind på sidesporetaflåses sidesporsforbindelsen.2.3.2. Rangerlederens forholdNår toget er ankommet til sidesporsforbindelsen og holder fri aftungerne til sporskifte S/01b kontakter rangerlederenstationsbestyreren og anmoder om tilladelse til rangering.Når rangerlederen har indhentet tilladelse til rangering, trykkerrangerlederen på knappen mærket "Stedbetjening, Til", ibetjeningskassen placeret på relæbygningen. Når tableauerne forsporskifternes stilling lyser, omstilles sporskifterne til kørsel advenstre gren.Når toget er rangeret fra hovedsporet til sidesporet omstillerrangerlederen sporskifterne til kørsel ad højre gren.Derefter trykker rangerlederen på knappen mærket ”Stedbetjening,Fra” på betjeningstavlen. Når rangerlederen kan konstatere, at lyset itableauerne for sporskifternes stilling er slukket, kontakterrangerlederen stationsbestyreren og melder, at toget er låst inde påsidesporet.2.4. Kørsel fra sidesporet2.4.1. Stationsbestyrerens forholdNår rangerlederen melder klar til rangering fra sidesporet tilhovedsporet skal stationsbestyreren inden sidesporsforbindelsenfrigives sikre, at der ikke er givet andre køretilladelser til banestykketTønder - Bredebro.


SIN (V) 421 - 14Instruks 30.22.4.2. Rangerlederens forholdNår toget er klar til, at rangere fra sidesporet til hovedsporet ogholder fri af tungerne i sporskifte S/01a kontakter rangerlederenstationsbestyreren og anmoder om tilladelse til rangering tilhovedsporet.Efter tilladelse til rangering er modtaget trykker rangerlederen påknappen mærket "Stedbetjening, Til". Når tableauerne forsporskifternes stilling lyser, omstiller rangerlederen sporskifterne frabetjeningstavlen til kørsel i venstre gren.Når toget er rangeret til hovedsporet og holder fri af tungerne isporskifte 01/b omstiller rangerlederen sporskifterne til kørsel i højregren.Derefter trykker rangerlederen på knappen mærket ”Stedbetjening,Fra” på betjeningstavlen. Når lyset i tableauerne for sporskifternesstilling er slukket, kontakter rangerlederen stationsbestyreren ogmelder rangeringen afsluttet og at toget er klar til afgang.3. Regler for rangeringens gennemførelse på sidesporet3.1. HastighedDen højeste tilladte hastighed er 15 km/t ved rangering til og fra samtpå sidesporsområdet.3.2. KoblingerPå grund af sporets krumning skal der rangeres med slækkedekoblinger mellem samtlige køretøjer.3.3. Henstilling af vogneVogne der hensættes mellem Skovvænget og Hydro skal sikres meddobbelt hemsko.4. Øvrige forhold4.1. FjernstyringsnedbrudI tilfælde af fjernstyringsnedbrud kan sidesporsforbindelsen ikkebenyttes.01.01.2006 1065


422 - 14 SIN (V)


SIN (V) 423 - 7Instruks 30.3Tønder. Rangering1. Almindelige bestemmelser1.1. GyldighedsområdeDenne instruks gælder for Tønder station.1.2. Rangering i områder med offentlig færdselPerronovergang udstyret med varslingsanlæg findes i spor 1.1.3. StedbetjeningskontakterDer er stedbetjeningskontakter ved følgende sporskifter:01, 02 og 03a/b.1.4. Centralaflåste sporskifter1.4.1. El-stedbetjente sporskifterS05a/b.1.4.2. Nøgleaflåste sporskifterS3/S4, S6/S7 og S13/S14.Nøglen til sporskifte S13/S14 er placeret i nøgleboks på remisensmur.2. Regler for rangeringens gennemførelse2.1. Generelle forholdRangering foregår ved stedbetjening og for ”signalet annulleret”.2.2. Rangerlederens forholdRangerlederen kontakter stationsbestyreren, inden rangeringpåbegyndes.Rangerlederen skal straks underrette stationsbestyreren, nårrangeringen er afsluttet.2.3. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren indkobler stedbetjening efter anmodning frarangerlederen.Stationsbestyreren frakobler stedbetjeningen, når rangerlederenmelder rangeringen afsluttet.01.01.2006 1066


424 - 7 SIN (V)Instruks 30.33. Overkørsler3.1. Overkørsel 129 og 130Rangerlederen skal igangsætte overkørslerne, frabetjeningskasserne ved overkørslerne eller fra betjeningskasserneplaceret på relæhyttens mur, inden rangering over overkørslerne.Rangerlederen har ansvaret for, at overkørslerne går i normalstillingefter endt rangering over overkørslerne.Hvis dette ikke sker automatisk, skal overkørslerne bringes inormalstilling fra betjeningskasserne.


SIN (V) 425 - 12Instruks 30.4Tønder - Niebüll1. Almindelige bestemmelserDenne instruks gælder for kørsel mellem Tønder og Niebüll, samt indpå og ud af Tønder station i retning mod Niebüll.Banestykket mellem Tønder og Niebüll er opdelt i en dansk og entysk strækning delt ved Rigsgrænsen i km 67,9.I denne instruks benævnes strækningsafsnittet Tønder -Rigsgrænsen som den danske strækning og strækningsafsnittetRigsgrænsen-Niebüll som den tyske strækning.I denne instruks anvendes om stationsbestyreren i FC Esbjergbetegnelsen ”FC Esbjerg”.1.1. Tildeling af kanalKanaler må kun tildeles godkendte jernbanevirksomheder.Ansøgning om tildeling af kanal sker således:• mere end 48 timer før afgang ved henvendelse tilBanedanmark Trafikplanlægning.• mindre end 48 timer før afgang ved henvendelse tiltoglederen.Afbestilling af tildelt kanal – aflysning af tog – sker til toglederen.1.2. Krav til rullende materielTil kørsel over Rigsgrænsen må kun anvendes materiel, der ergodkendt til kørsel både på den danske og den tyske strækning.1.3. Krav til kørende personaleTil kørsel over Rigsgrænsen må kun anvendes personale, der ergodkendt til kørsel både på den danske og den tyske strækning.1.4. AkseltrykStørste tilladte akseltryk på strækningen er 22,5 tons.1.5. ATC-baliserDer er udlagt ATC-baliser med Y-information 60 km/t- i Tønder i km 64,9- i Niebüll i km 163,0.01.01.2006 1067


426 - 12 SIN (V)Instruks 30.41.6. Signaler og mærkerVed Rigsgrænsen, for kørsel mod den danske strækning, er opsatSR-mærke nr. 17.39. med teksten A67.1.7. Telefoner1.8. SprogDer findes ikke sikkerhedstelefoner på strækningen.Hvis strækningsradioen ikke er virksom underrettes FC Esbjerg forudfor kørsel på telefonnummer +45 82 28 81 61- om anvendelse af mobiltelefon- mobiltelefonens nummer.Stationsbestyreren noterer telefonnummeret i arbejdsplanen.Sikkerhedsmeldinger mellem stationsbestyreren for Tønder ogstationsbestyreren i Niebüll udveksles på tysk.Sikkerhedsmeldinger mellem stationsbestyreren og lokomotivførerenfor tog mellem Rigsgrænsen og Tønder udveksles på dansk.Tal i tognumre, signalnumre mv. udtales enkeltvis.Eksempel: Tog 7260 udtales ”Zug sieben – zwei – sechs – nol”.2. Togekspedition2.1. Stationsbestyrerens forholdTog mellem Tønder og Niebüll kører med stationsafstand. Kørslensikres ved af- og tilbagemelding.2.1.1. Afmelding af tog mod NiebüllFC Esbjerg:”Hier FC Esbjerg Fahrdienstleiter...............(navn)”Niebüll svarer:”Hier Fahrdienstleiter Niebüll .....................(navn)”FC Esbjerg:Meldingen indledes med ordet ”Zugmeldung” og fortsættes med”Wird Zug ..........(nr.) angenommen?”Niebüll svarer:”Zug...............(nr.) ja”


SIN (V) 427 - 9Instruks 30.4FC Esbjerg:”Zug.............(nr.) voraussichtlich ab (minuttal for forventet afgang)”Niebüll svarer:”Ich wiederhole, Zug..............(nr.) voraussichtlich ab (minuttal forforventet afgang)”FC Esbjerg:”Richtig”Hvis de sikkerhedsmæssige betingelser ikke er til stede svarerNiebüll:”Nein warten”.Når betingelserne er til stede afgives afmeldingen på ny.2.1.2. Tilbagemelding af tog mod NiebüllNår toget er ankommet til Niebüll tilbagemeldes toget til FC Esbjerg,således:”Hier Fahrdienstleiter Niebüll ...........(navn), Zugmeldung, Zug.................(nr.) in Niebüll”FC Esbjerg svarer:”Zug ..............(nr.) in Niebüll”Niebüll:”Richtig”.Af- og tilbagemeldinger samt ankomsts- og afgangstider indføres itogjournalen.2.1.3. Afmelding af tog fra NiebüllNiebüll:”Hier Niebüll Fahrdienstleiter...............(navn)”FC Esbjerg svarer:”Hier Fahrdienstleiter FC Esbjerg .....................(navn)”Niebüll:Meldingen indledes med ordet ”Zugmeldung” og fortsættes med”Wird Zug ..........(nr.) angenommen?”01.01.2006 1068


428 - 9 SIN (V)Instruks 30.4FC Esbjerg svarer:”Zug...............(nr.) ja”Niebüll:„Zug.............(nr.) voraussichtlich ab (minuttal for forventet afgang)”FC Esbjerg svarer:”Ich wiederhole, Zug..............(nr.) voraussichtlich ab (minuttal forforventet afgang)”Niebüll:”Richtig”Hvis de sikkerhedsmæssige betingelser ikke er til stede svarer FCEsbjerg:”Nein warten”.Når betingelserne er til stede afgives afmeldingen på ny.2.1.4. Tilbagemelding af tog fra NiebüllNår toget er ankommet til Tønder tilbagemeldes toget til Niebüll,således:”Hier Fahrdienstleiter FC Esbjerg ...........(navn),Zugmeldung, Zug .................(nr.) in Tønder”.Niebüll svarer:”Zug ..............(nr.) in Tønder”.FC Esbjerg:”Richtig”.Af- og tilbagemelding samt ankomsts- og afgangstid indføres itogjournalen.3. Sporspærring på strækningen Tønder – Niebüll3.1. GenereltForud for etablering af sporspærring på den danske henholdsvis dentyske strækning skal dette være aftalt mellem FC Esbjerg ogstationsbestyreren i Niebüll.


SIN (V) 429 - 9Instruks 30.43.2. Sporspærring på den fri bane mellem Tønder og Rigsgrænsen3.2.1. BekendtgørelsePlanlagt sporspærring på den fri bane bekendtgøres ved cirkulærebenævnt ”Sporspærring” jf. SR § 86.3.2.2. Stedlig dækning af det spærrede spor mellem Tønder ogRigsgrænsenStandsignal ”Stop” (signal nr. 16.1.2) opstilles ved Rigsgrænsen i km67,9 midt i sporet. Standsignal ”stop følger” (signal nr. 16.1.1)anvendes ikke.3.3. Sporspærring af den fri bane mellem Rigsgrænsen og Niebüll3.3.1. BekendtgørelsePlanlagte sporspærringer på den fri bane bekendtgøres ved etcirkulære benævnt ”Betra”.3.3.2. Stedlig dækning af det spærrede spor fra RigsgrænsenStandsignal ”Stop” (signal nr. 16.1.2) opstilles ved Rigsgrænsen i km67,9 midt i sporet. Standsignal ”stop følger” (signal nr. 16.1.1)anvendes ikke.3.3.3. Kørsel på spærret spor Rigsgrænsen-Niebüll – ”Sperrfahrt”Sporet mellem Rigsgrænsen og Niebüll kan spærres i forbindelsemed kørsel med et arbejdstog eller arbejdskøretøj til ettogekspeditionssted på den tyske strækning.3.3.3.1. BekendtgørelsePlanlagte sporspærringer til brug for kørsel med et arbejdstog ellerarbejdskøretøj bekendtgøres på et cirkulære benævnt ”Sperrfahrt”.3.3.3.2. Dækning af det spærrede spor ved ”Sperrfahrt”I forbindelse med etableringen af sporspærring skal FC Esbjerghindre signalgivningen til banestykket jf. SR § 86.Når signalgivning er hindret, af- og tilbagemeldes arbejdstogetmellem stationsbestyreren i Niebüll og FC Esbjerg jf. punkt 2.4. Melding om UTMelding om UT udveksles med stationsbestyreren i Niebüll.Meldingen skal indeholde det danske UT-tilladelsesnummer.01.01.2006 1069


430 - 9 SIN (V)Instruks 30.45. Uregelmæssigheder5.1. Understationsdrift i TønderUanset bestemmelserne i SR § 2 punkt 6.1. udvekslessikkerhedsmeldinger med stationsbestyreren i Niebüll af FC Esbjerg.FC Esbjerg underretter stationsbestyreren i Tønder.5.2. Underretning af lokomotivføreren om forhold på den tyskestrækningUnderretning af lokomotivføreren om sikkerhedsmæssige forhold påden tyske strækning, sker ved underretning efter en i forvejenmodtaget fax med udfyldt skriftlig tilladelse ”Befehl”.Stationsbestyreren i Niebüll underrettes, når underretning har fundetsted.5.3. Underretning af lokomotivføreren om forhold på den danskestrækningUnderretning af lokomotivføreren om sikkerhedsmæssige forhold påden danske strækning, sker ved underretning af stationsbestyreren iNiebüll, som derefter underretter lokomotivføreren før afgang fraNiebüll.Til underretning af stationsbestyreren i Niebüll kan anvendes blanketfor melding om uorden ved automatisk sikret overkørsel (blanket 1)eller blanket for melding om midlertidig hastighedsnedsættelse(blanket 2). Den aktuelle blanket udfyldes og sendes med fax tilstationsbestyreren i Niebüll.Stationsbestyreren i Niebüll kvitterer til FC Esbjerg, når underretninghar fundet sted.6. Kørsel med arbejdskøretøjer over RigsgrænsenKørsel med arbejdskøretøjer over Rigsgrænsen sker som tog, tillystsom ekstratog jf. SR § 55.7. Uheld og sikkerhedsmæssige hændelserUheld og sikkerhedsmæssige hændelser på den danske strækningbehandles jf. UR.


SIN (V) 431 - 9banedanmarkSikkerhedsblanket 1Befehl 1Uorden ved automatisk sikret overkørselBahnübergang außer BetriebOverkørsel nr.Bahnübergang Nr.i km.in km.mellem Rigsgrænsen og Tønder er i uorden.Zwischen Landesgrenze und Bf. Tønder ist außer Betrieb.UnderskriftUnterschriftbanedanmarkSikkerhedsblanket 2Befehl 2Midlertidig hastighedsnedsættelseLangsamfahrstellePå grund af sporets tilstand er hastigheden nedsat tilWegen Gleisschaden ist der Vmax =mellem Rigsgrænsen og TønderZwischen Landesgrenze und Bf. Tønderfra kmvon Km.UnderskriftUnterschrifttil kmbis Km.Standsignaler for hastighedsnedsættelse er opsat.Die Langsamfahrstelle ist mit Tafeln angezeigt.Standsignaler for hastighedsnedsættelse er ikke opsat.Die Langsamfahrstelle ist nicht mit Tafeln angezeigt.km/tKm/H01.01.2006 1070


432 - 9SIN (V)


SIN (V) 433 - 9Instruks 31.1Spangsbjerg sidespor og Kjersing1. Almindelige bestemmelserSidesporene ligger mellem Esbjerg og Guldager.Sidesporet ved Spangsbjerg sidespor ligger i km 57,6 og er tilsluttethovedsporet ved sporskifte S 01 a/b.Sidesporet i Kjersing ligger i km 60,3 og er tilsluttet hovedsporet vedsporskifte S 02 a/b.Sidesporene er sikret ved aflåsningsanlæg i afhængighed af U-signalerne i Esbjerg og Guldager.Ved sporskifte S 01 a/b og S 02 a/b, der er el-stedbetjente, er der entelefon med forbindelse til FC Esbjerg.2. BetjeningSidesporene betjenes af personalet i tog, der skal rangere ved side -sporene.Rangerlederen er ansvarlig for betjening af sidesporenes sikrings -anlæg.Rangerlederen skal give melding til FC Esbjerg, når rangeringenbegynder og slutter.Melding om rangeringens afslutning er garanti for, at rangerlederenhar sikret sig at- sporforbindelser mellem sidespor og hovedspor er frie- færdigrangerede vogne er hensat afbremset på sidesporet- sporskifter og sporspærrer er stillet, så de hindrer kørsel ud ihovedsporet.01.01.2006 1071


434 - 9 SIN (V)Instruks 31.13. Krydsning og overhalingHvis der skal foregå kørsel ad hovedsporet, mens der er tog ellerarbejdskøretøjer på et af sidesporene, skal rangerlederenunderrettes om det.Når toget eller arbejdskøretøjet er anbragt på sidesporet ograngerlederen har sikret sig, at- hovedsporet samt sporforbindelser mellem sidespor oghovedspor er fri- sporskifterne er stillet til kørsel ad hovedsporetunderrettes FC Esbjerg.Når toget eller arbejdskøretøjet igen skal ud i hovedsporet, anmoderrangerlederen om frigivning af sporskifterne. Frigivning må førstforetages, når hovedsporet mellem Esbjerg og Guldager er frit.


SIN (V) 435 - 9Instruks 31.2Esbjerg - Holstebro.1. GenereltPå strækningen Esbjerg - Holstebro er følgende stationer ikkeforsynet med varslingsanlæg- Guldager- Varde- Tistrup- Ølgod- Lem- Ulfborg- Vemb.Lokomotivføreren skal udvise særlig opmærksomhed med hensyn tilfærdsel over sporene på disse stationer.01.01.2006 1072


436 - 9 SIN (V)


SIN (V) 437 - 9Instruks 31.3Vemb. Rangering1. Almindelige bestemmelser1.1. GyldighedsområdeDenne instruks gælder for Vemb station.1.2. Rangering i områder med offentlig færdselPerronovergang uden varslingsanlæg findes i spor 1.1.3. StedbetjeningskontakterDer er stedbetjeningskontakter ved følgende sporskifter:01, 02 og 30a/b.1.4. HastighedHøjst tilladte hastighed i sporet bag sporforbindelserne S9/S10 ogS11/S12 er 5 km/t.1.5 AkseltrykStørste tilladte akseltryk er 20 tons i sporet fra sporforbindelsenS11/S12 mod remisen.1.6. Centralaflåste sporskifter1.6.1. Nøgleaflåste sporskifterS9/S10 og S11/S12.2. Regler for rangeringens gennemførelse2.1. Generelle forholdRangering foregår ved stedbetjening og for ”signalet annulleret”.På grund af manglende synlighed til sporskifte 01 fra sportavlen i detudvendige betjeningsskab, må sporskiftet kun omstilles frastedbetjeningskontakten ved sporskiftet.Ved rangering skal perronovergangen holdes fri. Hensætning afvogne i overgangen må kun ske efter aftale med stationsbestyreren.01.01.2006 1073


438 - 9 SIN (V)Instruks 31.32.2. Rangerlederens forholdRangerlederen kontakter stationsbestyreren, inden rangeringpåbegyndes.Rangerlederen skal straks underrette stationsbestyreren, nårrangeringen er afsluttet.2.3. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren indkobler stedbetjening efter anmodning frarangerlederen.Stationsbestyreren frakobler stedbetjeningen, når rangerlederenmelder rangeringen afsluttet.3. Overkørsler3.1. Overkørsel 331 og 332Rangerlederen skal igangsætte overkørslerne fra betjeningskasserneved overkørslerne, inden rangering over overkørslerne.Rangerlederen har ansvaret for, at overkørslerne går i normalstillingefter endt rangering over overkørslerne.Hvis dette ikke sker automatisk, skal overkørslerne bringes inormalstilling fra betjeningskasserne.


SIN (V) 439a - 1Instruks 31.4Struer. Kørsel mellem station og maskindepot1. Almindelige bestemmelser1.1. Lokomotivførens forholdVed rangering mellem spor 100, 101, 102, 103 eller 105 vedmaskindepotet og spor 0 eller 1 via sporskifte 119 samt 2, 3, 4 eller 5via sporskifte 128 fungerer lokomotivføreren som rangerleder.Hastigheden på maskindepotets område må ikke overskride 15km/T.Standsignal nr. 16.2.2 "Hastighedsnedsættelse begynder" er opstilletved grænsen til maskindepotets område.1.2. Stationsbestyrerens forholdInden der gives tilladelse til rangering skal stationsbestyreren sikresig,- at sporskifter er rigtig stillede- at der er frit spor, så langt rangertilladelsen gælder.2. Kørsel2.1. Fra maskindepot til stationLokomotivføreren standser foran standsningsmærket i spor 100, 101,102,103 eller 105, melder sig til kommandoposten og giver meldingom tognummer.Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren om,- hvilket spor der må rangeres fra- hvilket spor der må rangeres til, og eventuelt at sporet er besat- hvor der skal standses.Lokomotivføreren gentager underretningen og rangerer til detpågældende spor.01.01.2006 1074


439b - 1Instruks 31.4SIN (V)2.2. Fra station til maskindepotLokomotivføreren giver melding til kommandoposten, når toget erklar til rangering til maskindepot.Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren om- hvilket spor der må rangeres fra- hvilket spor der må rangeres til- ar sporet på maskindepotets område kan være besat.Lokomotivføreren gentager underretningen og rangerer tilmaskindepotet.


SIN (V) 439c - 1Instruks 31.5Søndergård. Rangering.1. Almindelige bestemmelserSidesporet ligger i km 188,0 mellem Holstebro og Hjerm, og ertilsluttet hovedsporet ved sporskifterne S1/S2.Sidesporet er sikret ved aflåsningsanlæg i afhængighed afU-signalerne på nabostationerne.Ved sporskifte S1/S2 er anbragt telefon til Hjerm (Fc Str.)2. BetjeningFrigivning af sporskifterne S1/S2 foretages af FC Str når Hjermstation er fjernstyret. Ved understationsdrift i Hjerm foretagesfrigivning af Hjerm og Holstebro som i denne situation også skalvære understation.3. Kørsel til sidesporetSidesporet betjenes af personale i tog, der skal rangere vedsidesporet.Rangerlederen er ansvarlig for betjening af sidesporetssikringsanlæg.Rangerlederen skal give melding om rangeringens påbegyndelse ogafslutning til stationsbestyreren for denne station, der frigiversporskifterne.Melding om rangeringens afslutning er garanti for, at rangerlederenhar sikret sig,- at sporforbindelser mellem sidespor og hovedspor er fri- at hensatte vogne på sidesporet er afbremsede- at sporskifterne er stillet således, at kørsel ud i hovedsporet hindes.01.01.2006 1075


440 - 9 SIN (V)Instruks 31.54. Krydsning og overhalingSåfremt der skal foregå kørsel i hovedsporet mellem Holstebro ogHjerm, medens der er tog på sidesporet, skal rangerlederen for togetpå sidesporet underrettes herom.Når toget er anbragt på sidesporet og rangerlederen har sikret sig, athovedsporet og sporforbindelserne er fri, og at sporskifterne er rigtigtstillet og aflåst, underrettes stationsbestyreren herom.Når toget atter skal ud i hovedsporet, anmoder rangerlederen omfrigivning af sporskifterne. Frigivning må først foretages nårhovedsporet mellem Holstebro og Hjerm er frit.


SIN (V) 441 - 9Instruks 32.1Estvad. Rangering1. Almindelige bestemmelserSidesporet ligger i km 73,9 mellem Rønbjerg og Skive og er tilsluttethovedsporet ved sporskifterne S1/S2.Sidesporet er sikret ved aflåsningsanlæg i afhængighed af U-signalerne på nabostationerne.Ved sporskifterne S1/S2 er der telefon samt rangerkontakt foroverkørsel nr. 108.2. BetjeningSidesporet betjenes af personale i tog, der skal rangere vedsidesporet.Rangerlederen er ansvarlig for betjening af sidesporetssikringsanlæg.Rangerlederen skal give melding om ranggeringens påbegyndelseog afslutning til stationsbestyreren for den station, der frigiversporskifterne.Melding om rangeringens afslutning er garanti for, at rangerlederenhar sikret sig- at sporskifterne mellem sidespor og hovedspor er frit- at færdigrangerede vogne er hensat afbremset på sidesporet- at sporskifter og sporspærrer er stillet således, at de hindrer kørselud i hovedspor.3. Krydsning og overhalingSåfremt der skal foregå kørsel i hovedsporet mellem Rønbjerg ogSkive, medens der er tog på sidesporet, skal rangerlederen for togetpå sidesporet underrettes herom.05.09.2005 1052


442 - 9 SIN (V)Instruks 32.1Når toget er anbragt på sidesporet og rangerlederen har sikret sig, athovedsporet samt sporforbindelser mellem sidespor og hovedspor erfrit, og at sporskifterne er rigtige stillet og aflåst, underrettesstationsbestyreren herom.Når toget på ny skal ud i sporet, anmoder rangerlederen omfrigivning af sporskifterne. Frigivning må først foretages, nårhovedsporet mellem Rønbjerg og Skive atter er frit.


SIN (V) 443 - 6Instruks 32.2Kørsel på banestrækningen mellem Langå og Struer1. Almindelige bestemmelserLinjeblokanlæg mellem Langå og Struer skal betragtes som delvistvirkende, idet tog og arbejdskøretøjer ikke under alle forhold kanpåregnes at kortslutte strækningssporisolationerne.2. Ankomstmeldinger2.1. Ankomstmeldinger for togLokomotivføreren skal uopfordret give ankomstmelding til FC vedankomst til stationer, hvor der i tjenestekøreplanens henholdsvistoganmeldelsens rubrik ”X tog” er anført ”A”.Når ankomstmelding er nødvendig fra andre stationer forlanges denaf FC.Såfremt toget ikke standser på den station, hvorfra ankomstmeldingskal gives, foretages meldingsafgivelsen under eller straks efterpassagen af stationen.2.2. Ankomstmeldinger for arbejdskøretøjerDet aftales i hvert enkelt tilfælde mellem FC og føreren afarbejdskøretøjet, hvorfra der skal gives ankomstmelding.2.3. Stationerne Langå og StruerAnkomstmelding for tog og arbejdskøretøjer, der ankommer til Langåog Struer, gives af den pågældende station til FC.3. Stationens afgangstilladelseDer må ikke gives afgangstilladelse til et banestykke, førankomstmelding for det foregående tog eller arbejdskøretøj ermodtaget.Stationerne Langå og Struer og evt. stationer med understationsdriftskal altid indhente tilladelse hos FC, inden et tog eller arbejdskøretøjgives afgangstilladelse mod den fjernstyrede strækning.05.09.2005 1053


444 - 6 / 450 - 13 SIN (V)


SIN (V) 451 - 7Instruks 33.1Vejle Sygehus1. Almindelige bestemmelserNår Vejle Sygehus betjenes af tog, der ikke fortsætter til henholdsviskommer fra Grejsdal, ekspederes togene efter bestemmelserne idenne instruks.Togene er i tjenestekøreplanen anført som arbejdstog medarbejdsstrækning Vejle - Grejsdal - Vejle.2. Kørsel2.1. Fra Vejle til Vejle SygehusInden kørsel skal finde sted, træffer stationsbestyreren aftale medFC Herning. Kørsel ud af Vejle station foregår normalt for signal.2.2. Fra Vejle Sygehus til VejleKørsel ind på Vejle station foregår normalt for signal.Når stationsbestyreren har modtaget melding fra lokomotivføreren forarbejdstoget om, at arbejdstoget er ankommet til Vejle station ogsporet er frit, må linjeblokken mellem Vejle og Grejsdal nødopløses.FC Herning underrettes når- melding om, at sporet er frit, foreligger- nødopløsning af linjeblokken er foretaget.05.09.2005 1054


452 - 7 / 454 - 12 SIN (V)


SIN (V) 455 - 13Instruks 34.1Struer - Thisted. Radiodirigeret trafikafvikling1. IndledningKørslen foregår efter bestemmelserne i SR samt de i denne instruksanførte bestemmelser.Bestemmelserne i denne instruks gælder for kørsel med tog ogarbejdskøretøjer.Radiodirigeret trafikafvikling er en driftsform, hvor togenes fremførelsesikres ved radiomeldinger - ankomstmeldinger og køretilladelser -mellem FC Struer og togene.Strækningen er fjernstyret, men er ikke udstyret med linieblok.Understationsdrift anvendes ikke. I stedet kan stationerne bemandesmed personale, som foretager togvejseftersyn og betjenersikringsanlægget jf. SR § 2 pkt. 6.3.Fjernstyringen og kontrollen med stationernes sikringsanlæg sker viadet offentlige telenet.I Struer i retning mod Thisted er der ved perronerne i spor 2 og spor5 opsat nedenfor viste mærke på stander.20.09.2004 1014


456 - 13 SIN (V)Instruks 34.12. Ankomstmelding og køretilladelser2.1. AnkomstmeldingLokomotivføreren skal efter et togs ankomst til en station giveankomstmelding til FC Struer, når- toget er ankommet til stationen, hvortil sidst modtagnekøretilladelse gælder- toget har fået tilladelse til indrangering og er ankommet- toget skal krydse et andet tog på stationen- FC Struer i øvrigt forlanger det.Såfremt toget er gennemkørende på en station, hvor ankomstmeldingskal gives, gives ankomstmeldingen under eller straks efterpassagen af stationen, når lokomotivføreren med sikkerhed ved, athele toget har passeret indkørselssignalet.2.2. KøretilladelseInden afgang fra en station skal lokomotivføreren indhente køretilladelsehos FC Struer, med mindre lokomotivføreren har modtagetkøretilladelse, der gælder ud over stationen.En køretilladelse kan gælde for flere banestykker, men må ikke givesud over en station, hvor der skal foregå krydsning.Køretilladelsen må først indhentes- når toget er færdigt til afgang- ved krydsning, når lokomotivføreren har konstateret detkrydsende togs tilstedeværelse.Der udveksles følgende meldinger:Lkf: Tog....(nr.) i ....(station) anmoder om køretilladelse.FC: Tog....(nr.) har køretilladelse fra ....(station) til ....(station).Lkf: Jeg gentager. Tog ....(nr.) har køretilladelse fra ....(station) til...(station).FC: Tog ... (nr.) Der er afgang.Er der uoverensstemmelse mellem en køretilladelse ogsignalgivningen, skal lokomotivføreren efterkomme det, som påbyderstørst forsigtighed og underrette FC Struer.


SIN (V) 457 - 13Instruks 34.13. Bestemmelser i tilslutning til SR3.1. Togs afgang fra en station (SR § 13, punkt 1.)Toget må afgå, når lokomotivføreren har sikret sig, at- evt. krydsende tog er ankommet- køretilladelse er modtaget, jf. punkt 2.2- afgangstiden er inde og- ”færdigmelding" er modtaget i tog med togfører.På stationer med U-signal, skal der desuden være- foretaget signalgivning for toget eller- modtaget tilladelse til udrangering.Den i punkt 2.2 nævnte køretilladelse givet ud over en station udenudkørselssignal er stationsbestyrerens afgangstilladelse.3.2. Krydsning og overhaling (SR § 42, punkt 4. og 5.)Krydsninger og overhalinger skal angives i tjenestekøreplanenhenholdsvis toganmeldelsen.Alle tog skal være standsende på de stationer, hvor der skal foregåkrydsning.Inden togets afgang fra udgangsstationen skal lokomotivføreren påblanket S21 angive hvilke tog, der planmæssigt krydses påstrækningen.Før togs afgang fra en krydsningsstation har lokomotivførerenubetinget pligt til at kontrollere krydsende togs tilstedeværelse.3.3. Af- og tilbagemelding af tog (SR § 43, punkt 1.2)Togene af- og tilbagemeldes ikke. I stedet anvendes ankomstmeldingerog køretilladelser.Det gælder også, når en station er bemandet med personale tilbetjening af sikringsanlægget.20.09.2004 1015


458 - 13 SIN (V)Instruks 34.13.4. Ind-, ud- og gennemkørsel på stationer (SR § 45)3.4.1. Togvejseftersyn (SR § 45 punkt 2)Hvis en station ikke kan fjernstyres, foretages togvejseftersyn af denperson, der betjener sikringsanlægget på stationen.Eftersynet foretages efter FC Struers anvisninger, og resultatet af detmeldes til FC Struer.3.4.1.2. Udkørsel (SR § 45, punkt 3.2 og 5.2) og gennemkørsel (SR § 45punkt 3.3)Køretilladelse som anført i punkt 2.2 må afgives, når FC Struer harsikret sig, at- der foreligger ankomstmelding fra det tog, som sidst har befaretpågældende banestykke- der er foretaget togvejseftersyn og signalgivning for udkørseleller fastlægning af udkørselstogvej henholdsvis signalgivningfor gennemkørsel.3.4.2.3. Sikring af perronovergange (SR § 45, punkt 7.)Følgende stationer er ikke udstyret med varslingsanlæg:- Hvidbjerg- Hurup Thy- Bedsted Thy- Snedsted- ThistedLokomotivføreren skal udvise særlig opmærksomhed med hensyn tilfærdsel over sporene på disse stationer.3.5. Kørsel ind på, ud af og gennem en station, når signalgivningikke kan eller ikke må anvendes3.5.1. Udrangering (SR § 46, pkt. 4)Ved udrangering fra Struer station gives tilladelse til udrangering afFC Struer efter anvisning/melding fra stationsbestyreren i Struer.


SIN (V) 459 - 16Instruks 34.1Ved udrangering afgives meldingerne i følgende rækkefølge:- først gives køretilladelse, jf. punkt 2.2.- umiddelbart derefter gives tilladelse til udrangering, jf. SR § 46,punkt 4- der afsluttes med meldingen ”Tog ….(nr.). Der er afgang”,jf. punkt 2.2. samt SR § 46, punkt 4.3.5.2. Skriftlig udkørselstilladelse (SR § 46, pkt. 5)Skriftlig udkørselstilladelse på blanket S1 må ikke anvendes.3.5.3. Forbirangering af DS-signaler3.5.3.1 Forbirangering (SR § 47, pkt. 2.8)Før der gives tilladelse til forbirangering af DS-signalerne, derdækker Oddesundbroen, skal stationsbestyreren indhente tilladelsetil at forbirangere toget hos brovagten.3.6. Underretning af krydsende tog (SR § 55, punkt 1.6.2)Stationsbestyreren sørger for at underrette lokomotivførerne afplantog og tidligere tillyste ekstratog samt førere af arbejdskøretøjerom krydsninger med tog/arbejdskøretøjer.3.7. Forlægning af krydsning. Underretning af tog (SR § 81, punkt10.)Stationsbestyreren sørger for underretning af såvel lokomotivførerenfor det rettidige tog som lokomotivføreren for det forsinkede tog.3.8. Aflysning af tog (SR § 84, punkt 2.2.)Stationsbestyreren sørger for, at lokomotivføreren for tog, der skullehave krydset aflyste tog, bliver underrettet om aflysningen.4. Stationsbestyrerens noteringer4.1. Almindelige bestemmelserNotering af køretilladelser og ankomstmeldinger foretages på dengrafiske køreplan, der er gældende for strækningen. Den grafiskekøreplan, der benyttes til disse noteringer, må ikke indeholde andretog, end tog der kører pågældende dag. Ved tillysning af ekstratogog aftale om kørsel med arbejdskøretøj indføres disse straks i dengrafiske køreplan.20.09.2004 1016


460 - 16 SIN (V)Instruks 34.14.2. KøretilladelseNår der til tog gives køretilladelse, markeres dette - oven i grafen fordet pågældende tog - med en kraftig grøn pen.4.3. AnkomstmeldingNår tog eller arbejdskøretøjer afgiver ankomstmelding noteres dette -med et ”A” - på den grafiske køreplan ved togets køreplansmæssigeankomsttid til pågældende station.4.4. SporspærringerSporspærringer skal angives på den grafiske køreplan ved en lodretrød stregmarkering i det spærrede spor. Der angives tidspunkt forsporspærringens iværksættelse, og når sporspærringen er hævettidspunktet for ophævelsen.5. Lokomotivførerens noteringerLokomotivføreren skal straks notere- modtagne køretilladelser- afgivne ankomstmeldinger- alle planmæssige krydsninger jf. punkt 3.2- modtagne underretninger om krydsning med ekstratog ogarbejdskøretøjer- modtagne underretninger om forlægning af krydsning- modtagne underretninger om aflyste togpå blanket S 21.


SIN (V) 461 - 16Instruks 34.16. Radioanlæg / telefonforhold6.1. Virksomt radioanlægStrækningen er udstyret med radioanlæg.Det faste radioanlæg i FC Struer skal være virksomt.Radiokanal A 73 skal anvendes til udveksling af meldinger.Alle tog og arbejdskøretøjer, der befarer strækningen, skal væreudstyret med mobilt radioanlæg.Et tog eller arbejdskøretøj uden indbygget mobilt radioanlæg kan dogbefare strækningen, når der kun er et tog eller arbejdskøretøj på denradiodirigerede strækning. Mobiltelefon kan benyttes til udveksling afmeldinger.6.2. Uvirksomt radioanlæg6.2.1. Uvirksomt mobilt radioanlægTog og arbejdskøretøjer må ikke afgå fra udgangsstationerne udenvirksomt mobilt radioanlæg.Struer betragtes i denne instruks altid som udgangsstation.Såfremt det mobile radioanlæg i tog eller arbejdskøretøjer bliveruvirksomt undervejs, kan mobiltelefon benyttes til udveksling afmeldinger.Hvis mobiltelefon ikke kan benyttes, skal toget henholdsvisarbejdskøretøjet meldes nedbrudt, når det er ankommet til denstation, hvortil der er givet køretilladelse.Når der kun er et tog eller arbejdskøretøj på den radiodirigeredestrækning, kan mobiltelefon benyttes til udveksling af meldinger meddette tog eller arbejdskøretøj.20.09.2004 1017


462 - 16 / 472 - 15 SIN (V)Instruks 34.16.2.2. Uvirksomt fast radioanlægNår det faste radioanlæg bliver uvirksomt må tog og arbejdskøretøjerikke gives køretilladelse og afgangstilladelse.Såfremt det faste radioanlæg bliver uvirksomt, medens der befindersig tog eller arbejdskøretøjer, der har modtaget køretilladelse, påstrækningen, må tog og arbejdskøretøjer køre til den station, hvortilde har modtaget køretilladelse, hvorefter de erklæres nedbrudt, indtilder kun er et tog eller arbejdskøretøj på den radiodirigeredestrækning.Når der herefter kun er et tog eller arbejdskøretøj på denradiodirigerede strækning, kan mobiltelefon benyttes til udveksling afmeldinger med dette tog eller arbejdskøretøj.6.3. Oplysninger om mobiltelefonnummer6.4. TelefonMå der jævnfør punkterne 6.1- 6.2.2 anvendes mobiltelefon tilkommunikation med FC Struer, skal lokomotivføreren henholdsvisføreren af arbejdskøretøj oplyse til stationsbestyreren, hvilketmobiltelefonnummer toget henholdsvis arbejdskøretøjet kankontaktes på.Stationsbestyreren noterer telefonnummeret på den grafiskekøreplan ved pågældende tognummer.Forbindelse til FC Struer kan opnås via bytelefonen, der er placeretpå stationsbygningen eller relæhytten.


SIN (V) 473 - 4Instruks 35.1Instruks for kørsel til/fra Herning Messecenter T1. Almindelige bestemmelser2. KørselNår Herning Messecenter T betjenes af tog, der ikke fortsætter tilhenholdsvis kommer fra Kibæk, fremføres togene efterbestemmelserne i SIN (Ø/V) instruks 12 samt denne instruks.Togene tillyses som arbejdstog med arbejdsstrækning Herning -Kibæk - Herning.2.1. Stationsbestyrerens forholdStationsbestyreren i Herning aftaler kørslen med FC Esbjerg.Der skal så vidt muligt anvendes signalgivning for udkørsel.2.2. Lokomotivførerens forholdVed kørsel i retning mod Herning station skal lokomotivføreren sikre,at overkørsel 165 i km 73,6, igangsættes.01.06.2005 1039


474 - 4 SIN (V)Instruks 35.2Højris1. Almindelige bestemmelserSidesporet ligger i km 58,5 mellem Bording og Ikast.Sidesporet er sikret ved aflåsningsanlæg i afhængighed afU-signalerne på nabostationerne.2. BetjeningSidesporet betjenes af personalet i tog, der skal rangere vedsidesporet.Rangerlederen er ansvarlig for betjening af sidesporetssikringsanlæg.Rangerlederen skal give melding om rangeringens påbegyndelse ogafslutning til stationsbestyreren for den station, der frigiversporskifterne.Melding om rangeringens afslutning er garanti for, at rangerlederenhar sikret sig at- sporforbindelsen mellem sidespor og hovedspor er fri- færdigrangerede vogne er hensat afbremset på sidesporet- sporskifter og sporspærre er stillet således, at de hindrer kørselud i hovedsporet.3. Krydsning og overhalingSåfremt der skal foregå kørsel i hovedsporet mellem Bording ogIkast, medens der er tog på sidesporet, skal rangerlederen for togetpå sidesporet underrettes herom.Når toget er anbragt på sidesporet, og rangerlederen har sikret sig,at hovedsporet samt sporforbindelser mellem sidespor og hovedsporer fri, og at sporskifterne er rigtig stillet og aflåst, underrettesstationsbestyreren herom.Når toget på ny skal ud i hovedsporet, anmoder rangerlederen omfrigivning af sporskifterne. Frigivning må først foretages, nårhovedsporet mellem Bording og Ikast atter er frit.


SIN (V) 475 - 9Instruks 35.3Kørsel på banestrækningen mellem Skanderborg og Herning1. Almindelige bestemmelserLinieblokanlæg mellem Skanderborg og Herning skal betragtes somdelvist virkende, idet tog og arbejdskøretøjer ikke under alle forholdkan påregnes at kortslutte strækningssporisolationerne.2. Ankomstmeldinger2.1. Ankomstmeldinger for togLokomotivføreren skal uopfordret give ankomstmelding til FC vedankomst til stationer, hvor der i tjenestekøreplanens henholdsvistoganmeldelsens rubrik ”X tog” er anført ”A”.Når ankomstmelding er nødvendig fra andre stationer forlanges denaf FC.Såfremt toget ikke standser på den station, hvorfra ankomstmeldingskal gives, foretages meldingsafgivelsen under eller straks efterpassagen af stationen.2.2. Ankomstmeldinger for arbejdskøretøjerDet aftales i hvert enkelt tilfælde mellem FC og føreren af arbejdskøretøjet,hvorfra der skal gives ankomstmelding.2.3. Stationerne Skanderborg og HerningAnkomstmelding for tog og arbejdskøretøjer, der ankommer tilSkanderborg og Herning, gives af de pågældende stationer til FC.3. Stationens afgangstilladelseDer må ikke gives afgangstilladelse til et banestykke, førankomstmelding for det foregående tog eller arbejdskøretøj ermodtaget.Stationerne Skanderborg og Herning og evt. stationer medunderstationsdrift skal altid indhente tilladelse hos FC, inden et togeller arbejdskøretøj gives afgangstilladelse mod den fjernstyredestrækning.01.06.2005 1040


476 - 9 / 482 - 12 SIN (V)


SIN (V) 483 - 19Instruks 36.1Ledig08.03.2006 1084


484 - 19 / 494 - 22 SIN (V)

More magazines by this user
Similar magazines