Workshop 3 - ucf.dk

ucf.dk

Workshop 3 - ucf.dk

Workshop 3Hverdagsrehabilitering i praksisDet tværfaglige team oghjemmetrænere


Velkomst og præsentationTeamet består af:• 14 hjemmetrænere• 1 sygeplejerske• 3 terapeuter• 3 visitatorer• 1 planlægger• 1 leder


Hvad erhverdagsrehabilitering?• Hjælpen foregår som en del af deaktiviteter borgeren ønsker atgenoptage.• Borgeren opmuntres til problemløsningud fra egne interesser og ressourcerf.eks. tage tøj på, lave mad og kommeud til fritidsaktiviteter.


Hverdagsrehabilitering• Borgeren træner sig på sigt op til atkunne klare sig selv helt eller delvist.


HverdagsrehabiliteringVisitators rolle i projektet:• Målgruppe• Funktionsvurdering


HverdagsrehabiliteringProcedure for start af hjælp/støtte1. Fra sygehuset2. Fra eget hjem uden tidligere hjælp3. Hjælp til personer der får hjælp iforvejen


HverdagsrehabiliteringTerapeutens rolle i projektet:• Kortlægger borgerens behov ogønsker• Iværksætter træning• Vejleder hjemmetrænere


HverdagsrehabiliteringTerapeutens rolle i projektet:• Justerer mål• Hjælpemidler• Samarbejder medGenoptræningsCentret


HverdagsrehabiliteringSygeplejerskens rolle i projektet:• Iflg: Sundhedslovens §138 skal lægeordineredesygeplejeydelser udføres af en sygeplejerske.• Sygeplejersken kan efter oplæring uddelegereopgaver til hjemmetrænerne.• Sygeplejersken vejleder borgere oghjemmetrænere i sygdomsforebyggelse, kostog væske.


HverdagsrehabiliteringSygeplejerskens rolle i projektet:• Medicindosering, medicingivning, medicinbestillinglægekontakt etc.• Vejledning til borgere i dosispakket medicin ellerselvmedicinering.• Comprilanforbindinger.• Sårpleje/ sårplejeplaner.• Blodtryks- og blodsukkermålinger.


HverdagsrehabiliteringHjemmetrænernes rolle i projektet:• Hjemmetrænergruppen (SOSU- hjælpere og –assistenter) udfører den rehabiliterende plejepå baggrund af rehabiliteringsplanen.• Arbejder udelukkende med de mål, som erbeskrevet i rehabiliteringsplanen.• Arbejder hverdagsrehabiliterende og inddragerborgeren i hjælpen, så borgeren lærer at klaresig selv igen


HverdagsrehabiliteringHjemmetrænernes rolle i projektet:• Hjælper borgeren til at få øje på egneressourcer og muligheder.• Motivere og opfordrer borgeren til at væreaktiv og arbejde fremadrettet med målene irehabiliteringsplanen.• Vejleder og rådgiver borgeren i hjælp tilselvhjælp.


HverdagsrehabiliteringHjemmetrænernes rolle i projektet:• ”Holder hænderne på ryggen” på derigtige tidspunkter.• Observerer borgerens funktionsevne.Dokumenterer ændringer i borgerensjournal og giver tilbagemelding til dettværfaglige team.


HverdagsrehabiliteringAfslutning fra projektet:(visitator)• Borgere, som klarer sig selv• Borgere, som skal have varig hjælp


HverdagsrehabiliteringHvad har vi lært?SVÆRT :• at lære at ”holde hænderne på ryggen”.LÆRT:• At det kræver stor fleksibilitet i opstarten afet projekt i forhold til tilrettelæggelse ogafprøvning af forskellige arbejdsgange.• At der i opstarten er behov for mangemøder for tilpasning af arbejdsgange.


HverdagsrehabiliteringHvad har vi lært?• At det er vigtigt med et tætsamarbejde og en god dialog.• At den tætte kontakt / sparringmellem de forskellige fagpersonergiver en bedre og mere effektivrehabilitering.


HverdagsrehabiliteringHvad har vi lært?• At det er vigtigt med en hurtig tilgangtil og afprøvning af forskelligehjælpemidler.• At det er vigtigt med fåhjemmetrænere i hjemmet – sikrekontinuitet og et godt samarbejdemellem borgeren og hjemmetræneren.


HverdagsrehabiliteringHvad har vi lært?• At borgerne ”tør” mere når der ermere tid til træningen.• Har givet større arbejdsglæde hoshjemmetrænerne og et markantlavere sygefravær.

More magazines by this user
Similar magazines