Referat af Repræsentantskabsmøde 25 - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk

Referat af Repræsentantskabsmøde 25 - Friluftsrådet

Referat af Repræsentantskabsmøde 25. februar 2009 – Friluftsrådet Kreds Roskilde.Deltagere: Kredsbestyrelsen: Tove Binzer (Dansk Sejlunion), Jan Holm (KFUM-Spejderne), Ralf Kristensen(Danmarks Sportsfisker Forbund), Bent Frandsen (Danmarks Jægerforbund), William S. Jacobsen (DanskKano og Kajakforbund), Jan Laybourn (Danske Turistchefer), Jess Jessen (Dansk Naturist Union) samt LeifEgelund (Dansk Sejlunion), Villy Johansen (Danmarks Tursejlerforening), Vivi Holm (De GrønnePigespejdere) og Lars Mortensen (Hovedbestyrelsen)1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller.Jan Holm blev valgt til ordstyrer.William S. Jacobsen blev valgt til referent.Lars Mortensen blev valgt til stemmetæller.2. Præsentation af organisationernes repræsentanter.Alle præsenterede sig.3. Oplæg ved Poul Bjerager.Poul havde et flot oplæg om Skjoldungelandet inden mødet startede.4. Beretningen fra kredsen samt præsentation af friluftsoplæg.Beretningen var udsendt og blev ikke gennemgået!Den var således:”Årsberetning marts 2008-2009 - Friluftsrådet Kreds 15 – Roskilde, Lejre, Greve og SolrødkommunerDen 26. januar 2009 ved formand Tove BinzerIndledning.Springet fra suppleant til formand har været stort og krævet tid - jeg er endnu usikker på forskelligeområder, men bestyrelsens medlemmer har været utroligt hjælpsomme, påtaget sig store opgaver,vidende og engagerede – tak til jer alle og tak til administrationen i Friluftsrådet ved Johanne ogMads, Kristine og mange flere.Vores kreds er geografisk i fokus, da vi omfatter 4 omegns kommuner med meget natur og mangemennesker – ligesom vores område er basis for meget af hovedstadens friluftsliv- De store Jernbaneprojekter - 5. Spor til Roskilde eller nyt spor til Ringsted via Køge ogDobbeltspor mellem Lejre og Vipperød – pendlerlettelsen. Har vi brugt en aften til at gennemgåsammen med en jernbane-anlægs-kyndig. Vores høringssvar indgår i Friluftsrådets kommentar.Herudover har vi arbejdet med:- Den regionale Udviklingsvision.- Råstofoplægget Henkastet affald – en rapport er blevet behandlet med henvendelse tilkommunernes grønne råd.- Den store plan om en Natur + Kulturpark i Roskilde/Lejre. Start med Skjoldungelandet – EvaSkytte og nu også Jan Layborn.- Stiforløbene Gudernes Stræde og Stien fra Tune Fort til Roskilde har vi brugt tid på.


I det hele taget arbejder vi direkte sammen med mange projekter under Grønne Partnerskaber – somgruppe og gennem vores ambassadør Jan Layborn.Vi har også nu valgt at kommentere samtlige ansøgninger om tipsmidler – og der er mange godeansøgninger – flere end der kan ydes tilskud til - ambassadørerne og administrationen i Friluftsrådethjælper med ansøgningerne, som kan hentes på nettet – for grønne partnerskaber under Skov ogNaturstyrelsen. Her er også en beskrivelse af de kriterier der skal være opfyldt for at få støtte.Det drejer sig om mange penge – ligesom der også er mange penge at søge i LED –Egnsudviklingsmidlerne.Gennem disse ansøgninger om del i tipsmidler og gennem midler via grønne partnerskaber kan vi se,at området bobler af gode ideer og at det kan blive et superområde med mange stier, grønne oaser,differentieret færdsel, plads til handicappede, adgang til vandet og plads til havørne og andet sårbarnatur.Vi har selv et ambitiøst forslag om at opstille sigtepæle mindst 10 steder i hver kommune. – Detteprojekt kan udvides og forbedres gennem indspark fra resten af Friluftsrådet og andre NGOorganisationer.Tipsambassadøren vil om lidt give en kort briefing om, hvem der har fået støtte fra FR – fx tilnaturvejledere, stiprojekter, events etc.Bestyrelsens flid10 bestyrelsesmøde, et sommermøde og dette årsmøde – derudover møder for de enkeltebestyrelsesmedlemmer i de fire ”grønne råd”, som hedder lidt forskelligt i kommunerne, iskovbrugerråd, vand- og miljøråd samt i FR’s egen organisation.Medvirken ved tildelinger af Blå flag i alle kommuner, grønne flag til skoler og Flag tilbørneinstitutionerne Grønne spirer.Behandling af ansøgning om støtte fra Friluftsrådet - lokale projekterSpecielt det fælles-kommunale friluftsoplægDen mere konstante og stressgivende indsats har bestyrelsen lagt i arbejdet med Det KommunaleFriluftsoplæg – Roskildemodellen, som nu er til fordeling i de 4 kommuner.Vi har valgt at lave et oplæg med fire specielle afsnit – et for hver kommune- og mange fællesafsnit,idet disse fire kommuner har mange friluftsoverlapninger og mange fælles interesser i atbefolkningerne har gode naturomgivelser, adgang til disse hvorved der har muligheder for at holdesig friske og raske gennem deres samspil med naturen.Vores oplæg til friluftslivets fremme i kommunerne bygger på lokalkendskab og har sin teoretiskekilde i Friluftsrådets Natursyn, der er svært at blive uenig i med mindre man af selvisk egoisme viludelukke andre fra et område eller undlader at tage hensyn til særligt sårbar natur.Friluftsrådet vil ved det ultimative valg mellem benyttelse og beskyttelse prioritere natur og miljøhøjest. Hvor der ikke er ultimative behov for beskyttelse vil der blive søgt løsninger veddifferentieret adgang og beskyttelse.Tag en af de fremlagte pjecer om Friluftsrådets Natursyn - natur for alle og læs den et par gange. Dener god at få repeteret hvis man har lidt alderstilbøjelighed til at blive fundamentalist i en eller andenretningFriluftsoplægget skal bruges i praksis – af os alle i friluftslivets regiVi skal hele tiden være opmærksomme på forslag til forbedringer og til indskrænkninger – som fx nyejernbaner eller veje, som vil afskære stier – her skal vi hjælpe med at foreslå og kræve alternativestiføringer samt sætte tid på deres gennemførelse, så det ikke ender ude i ingenting.Det næste store arbejde er kommentering af kommuneplanerne - det skal alle grupper være medtil!


Kommuneplanerne kommer nu til høring – her skal vi alle seriøst vurdere om forslag til friluftslivet ibymiljøerne, ved vandet, ude i det åbne land og i samspil med trafik og de nærmeste kommuner ergode nok.Her er som nævnt hjælp at hente via vore Friluftsoplæg og via en vejledning fra Friluftsrådet omkommentering af Kommuneplaner.Til inspiration har Friluftsrådet udgivet flotte og indholdsrige pjecer om naturrum i by, ved hav og isærlige miljøer - pjecerne er tilstede her og kan også hentes på nettet under Friluftsrådet.Selvom bestyrelsen er flittig og prøver at være opmærksomme på alle felter er det cyklisterne selv,vandrerne selv, spejderne selv, roerne selv m.v. der må fremkomme med deres specielle ønsker –helst gennem bestyrelsen her, men også gerne gennem direkte henvendelser til kommunerne medkopi til os, så vi kan hjælpe hvis det er nødvendigt.En større kontakt mellem bestyrelse og alle medlemmer vil være en styrkeDet vil være en styrke for vores indsats og samtidigt vil vi kunne gå ind og forhindre uheldigeoplevelser, som fx på Bognæs, hvor kajakroere ikke har vidst at de hele året rundt skal respekterebeskyttelsen af området ved havørnereden.I en sådan sag ville det være godt hvis vi via DOF havde kendt uvidenheden og kunnet informerevandfolkene om beskyttelseshensynene.Et andet forhåbentligt stort arbejde bliver projekt nationalpark eller natur og kulturpark Roskilde/Lejre , som er startet op med Skoldungelandet og en nyetableret støtteforening med repræsentanterfra de store jordbesiddelser, staten, Ledreborg og Svenstrup godser.Projektet er jo egentligt gammelt – det startede med de store landskab – og godsfredninger i60’erne, som skulle danne en grøn ring omkring København fra Dyrehaven i nord til Køge bugt i syd.Fredningerne ligger der med deres lidt forskellige indhold men alle med rimelige vilkår forbefolkningens adgang og rimeligt tilgængelige. Disse områder kan bindes endnu bedre sammen tilgavn for dyrelivet og til glæde for os mennesker.Vi håber at det vil lykkes – vores aktuelle bidrag er aftenens foredragsholder Poul Bjergager.”KFO’en (Kommunalt Friluftsoplæg) er udsendt til kommunalbestyrelserne. Der er udsendt enpressemeddelelse.Kommende aktiviteter: Nationalpark, Gennemgang af Natura 2000 fase 2.5. Nyt fra friluftsrådets bestyrelse v/Lars Mortensen.Var bl.a. inde på Nationalparker, Naturparker (Man er i gang med at definerer begrebet Naturpark),Grønne og blå trædesten, fladefærdsel, ridestier, årets fritidskommune og spor i landskabet.En del af emnerne er meget konfliktfyldte, også internt i Friluftsrådet. Det er derfor en proces for at fåudviklet de fremtidige politikker.6. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse.Kredsbestyrelsen ønsker at være 7. Det blev fastsat som kredsbestyrelsens størrelse.7. Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen.Der er 3 medlemmer på valg.Følgende blev valgt uden modkandidater:Jan Holm, Jan Laybourn & Jess Jessen.8. Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen.Der var en der opstillede som suppleant:


Leif Egelund blev valg uden modkandidat.9. Eventuelt.Tove opfordrede til ideer til næste sommermødeDer blev takket for diverse.

More magazines by this user
Similar magazines