Torsdag den 6. januar 2005 - Greve Kommune

greve.dk

Torsdag den 6. januar 2005 - Greve Kommune

Greve KommuneSocialudvalgReferat - åbentTorsdag den 06. januar 2005kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7Medlemmer:Kirsten Stuckert (V)Lars Kilhof (V)Kenneth Barrett (V)Jette Andersen (A)Brian Hemmingsen (A)Liselott Hansen (O)Dan Bjerring (Borgerlisten)


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 1IndholdsfortegnelsePunkt Tekst Side1. Udbud af kørslen af mad til borgere .....................................................22. Kostprojekt i plejecentrenes leve-bo miljøer, forslag fraSocialdemokraterne ..............................................................................43. Analyse af indsatsen på demensområdet ..............................................74. Frit valg: Orientering om godkendte leverandører ...............................85. Anlægsstyring – Socialudvalget .........................................................106. Orientering..........................................................................................127. Kalender..............................................................................................13


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 21. Udbud af kørslen af mad til borgereeDoc sagsnummer: 45420S1/04.10.04BaggrundKørslen af varm mad fra centralkøkkenet på Møllehøj til visiterede borgere blivervaretaget af en privat virksomhed. Kørslen omfatter endvidere kørsel af kølemad tilvisiterede borgere samt til Hedebo og Nældebjerg.Der er i øjeblikket omkring 200 borgere, der er visiteret til madordningen, hvilketsvarer til, at der bliver leveret mellem 150 og 160 portioner dagligt. Socialudvalgethar med baggrund i servicelovens § 71 opstillet rammerne for madordningen i Kvalitetsstandardfor madservice til hjemmeboende borgere (M-pakken), vedtaget den6. marts 2003 (S5).Den eksisterende kontrakt om kørslen af maden er fra 1995. Kontrakten skal derforkonkurrenceudsættes, fordi der er tale om en driftsopgave, som varetages af enprivat leverandør. Endvidere bør kontrakten strammes op, så den svarer til kraveneom levering i kvalitetsstandarden. Kravet er, at varm mad skal leveres kl. 11-13.Den eksisterende kontrakt har et opsigelsesvarsel på seks måneder.På den baggrund vedtog Socialudvalget på møde den 4. oktober 2004 at sende opgaveni EU-udbud. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udbudsmateriale foropgaven.BeslutningsgrundlagMed udbudet lægges der op til, at der indhentes separate tilbud på henholdsviskørsel af varm mad til hjemmeboende borgere, kørsel af kølemad til hjemmeboendeborgere samt kørsel til plejecentrene Hedebo og Nældebjerg. Formålet meddette er, at kommunen kan stå mere frit. Der lægges dog op til, at der kun indgåsaftale med én leverandør.Det er hensigten at indgå aftale med et firma for en periode på 2 år, med option påop til yderligere to gange to år. Forvaltningen lægger op til korte aftaleperioder forat holde mulighederne åbne for resultaterne af den køkkenanalyse, som blev vedtageti forbindelse med Byrådets behandling af Budget 2005-08.Tildelingskriterier:Det forslås, at ordren tildeles ud fra principperne om det økonomisk mest fordelagtigetilbud, hvor det er muligt at inddrage både pris og kvalitative forhold i vurderingenaf de enkelte tilbud.Forvaltningen foreslår følgende tildelingskriterier med tilhørende vægtning:TILDELINGSKRITERIUM VÆGTNING• Pris 75%• Handelsbetingelser 5%• Kvalitet10%• Kvalitetssikring 10%


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 3TidsplanVed udbud umiddelbart efter Socialudvalgets møde den 6. januar, vil Socialudvalgetkunne forelægges forslag til valg af leverandør på møde den 7. april. Opgavenvil herefter kunne overdrages den 1. oktober 2004.KonsekvenserDa opgaven i forvejen er udliciteret til en privat virksomhed forventer forvaltningenikke, at der kan forventes besparelser som følge af udbudet. Denne forventningskal tillige ses i lyset af de skærpede krav, der stilles til kørslen i Kvalitetsstandardfor madservice til hjemmeboende borgere.En eventuel besparelse skal medvirke til at realisere den samlede indkøbsbesparelse,som Byrådet vedtog for budget 2003-06.Øvrige forholdOpmærksomheden henledes endvidere på, at dette udbud foretages efter de nyeEU-udbudsregler, der trådte i kraft 1. januar 2005. I forhold til udbud af kørsel afmad giver de nye regler dog kun anledning til mindre præciseringer i udbudsmaterialet.Bilag1. Udbudsbeskrivelse vedrørende udbud af kørsel af mad til hjemmeboende borgeresamt to plejecentre. Udbudsbeskrivelse af januar 2005.Det samlede udbudsmateriale med bilag er vedlagt selve sagen.Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender udbudsmaterialet.BeslutningGodkendt.Lars Kilhof var ikke tilstede i begyndelsen af udvalgets behandling af punktet.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.Ikke til stede:


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 42. Kostprojekt i plejecentrenes leve-bo miljøer, forslag fraSocialdemokraterneeDoc sagsnummer: 19149S8/22.05.03, S4/27.11.03BaggrundJette Andersen (A) har pr. mail til forvaltningen den 30. november 2004 bedt om atfå følgende på Socialudvalgets dagsorden i januar måned 2005:Socialdemokraterne foreslår, at der igangsættes et projekt i leve-bo miljøerne påplejecentrene i Greve Kommune. Projektet skal afprøve madlavning til de ældrehver dag i leve-bo miljøerne. Projektet beskrives nærmere i forvaltningen i samarbejdemed medarbejderne.Projektet tilføres ressourcer fra budgettet til Møllehøjs produktionskøkken svarendetil antal madportioner, der produceres lokalt i stedet for centralt. Økonomienved den decentrale madlavning undersøges nærmere i projektet. Vi kan oplyse, atder i Kolding Kommune arbejdes med madlavning i leve-bo miljøerne, og at derher kan indhentes oplysninger.BeslutningsgrundlagForvaltningen har ikke sagsbehandlet konkret på det fremsendte forslag, idet detførst skal politisk besluttes, om der skal arbejdes videre med projektet. Genereltkan forvaltningen dog oplyse:I perioden juni 2002 til august 2003 gennemførtes med finansiering fra Socialministerietspuljemidler kostprojektet ”Fokus på måltidet – oplevelser og livskvalitet”.Projektet dannede grundlag for formuleringen af en kostpolitik på ældreområdet,som Socialudvalget vedtog den 22. maj 2003 (S8). Den 27. november 2003 (S4)godkendte Socialudvalget en plan for implementering af kostpolitikken. Arbejdetmed implementeringen er forankret i en projektgruppe, og hele kostprojektet skalevalueres over for Socialministeriet i løbet af foråret 2005.I kostprojektet – og i kostpolitikken – indgår bl.a. rammerne omkring måltidet,herunder spisning i fællesskab (i mindre enheder), og nogle steder også madlavningi leve-bo miljøerne.Der er i det hele taget igennem lang tid arbejdet seriøst med implementering afkostpolitikken. Til orientering vedlægges seneste mødereferat fra projektgruppenfor implementering af kostpolitik og sammenfatningsnotat af 4. november 2004 omplejegruppernes og dagcentrenes handleplaner om kost og måltid.Endvidere skal nævnes, at forvaltningen i samarbejde med plejecentrene er i gangmed at planlægge realiseringen af Byrådets budgetbeslutning om øget brug af friskegrøntsager og frugt i plejecentrenes køkkenproduktion.Og endelig har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2005-08 besluttetat iværksætte en køkkenanalyse.


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 5TidsplanTidsplanen på det foreslåede projekt er ikke vurderet. Men det kan oplyses, at Socialudvalgetinden for det næste ca. ½ år bliver involveret i bl.a. følgende aktiviteterpå kostområdet:• Socialudvalget inviteres til seminar i kostprojektet den 17. marts 2005,hvor der opsamles og drøftes viden og erfaringer fra kostprojektet.• På mødet den 31. januar 2005 forventes forelagt forslag til kommissoriumfor ovennævnte køkkenanalyse. Resultatet af analysen forventes forelagtSocialudvalget lige efter sommerferien 2005.• På mødet den 7. april 2005 får Socialudvalget forelagt forvaltningens forslagtil evalueringsrapport til Socialministeriet om kostprojektet• I foråret 2005 får Socialudvalget forelagt status for arbejdet med at indføremere frisk frugt og grønt i køkkenerneKonsekvenserKonsekvenserne af det foreslåede projekt kendes ikke, men følgende kan umiddelbartoplyses:• I den af Socialudvalget vedtagne kostpolitik indgår 5 hovedpunkter. Et afdisse hovedpunkterne har overskriften ”Valgmuligheder”, og drejer sigom, at borgeren skal have har mulighed for at vælge forskellige menuer ogenkelte retter. Valgmulighed mellem forskellige menuer og retter er ikkerealistisk i et leve-bo miljø, hvor der skal laves varm mad hver dag.• Sparede omkostninger i produktionskøkkenet på Møllehøj (og på Strandcentret)kan ikke finansiere merudgifterne til daglig madlavning i leve-bomiljøer. Marginalomkostningerne til madproduktion i et mindre leve-bomiljø er klart højere end i et produktionskøkken. Det gælder både i forholdtil personale- og råvareudgifter.Øvrige forholdEfter forvaltningens opfattelse er der ikke på nuværende tidspunkt behov for atsætte flere projekter i gang på køkkenområdet.Bilag1. Sammenfatning af 4. november 2004 om plejegruppernes og dagcentreneshandleplaner om kost og måltid.2. Referat af møde den 24. november 2004 i projektgruppen for implementeringaf kostpolitik.Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Forvaltningen indstiller, at der ikke på nuværende tidspunkt skal arbejdes videremed det af Socialdemokraterne foreslåede kostprojekt.


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 6BeslutningA og O ønsker at i de leve-bo miljøer, hvor beboere og personale ønsker selv atforestå madlavningen, og hvor muligheden er tilstede, skal ressourcerne overføresfra Møllehøjs Centralkøkken til de pågældende leve-bo miljøer.A ønsker at få oplyst de samlede omkostninger ved produktion af et måltid. A ønskerat få oplyst i hvor mange leve-bo miljøer, der laves mad hver dag. V, O ogBorgerlisten ønsker at afvente køkkenanalysen.V og Borgerlisten tilslutter sig Ældrerådets udtalelse:• at det allerede igangværende kostprojekt skal fortsættes.• at det er positivt, at muligheden for madlavning i leve-bo miljøerne fremmes.• at muligheden for valgfrihed bibeholdes.Ikke til stede:


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 73. Analyse af indsatsen på demensområdeteDoc sagsnummer: 47109BaggrundByrådet besluttede i forbindelse med Budget 2005-08, at der skal udarbejdes enanalyse på demensområdet i Greve Kommune. Forvaltningen har i vedlagte bilaglavet et forslag til kommissorium for analysen.BeslutningsgrundlagForslaget til kommissorium indeholder følgende hovedpunkter:• Beskrivelse af målgruppen (antal, aldersfordeling, geografisk fordelingmv.).• Beskrivelse af kommunens nuværende indsats (døgntilbud, midlertidigeboliger, daghjem, indsats i eget hjem mv.).• Kompetenceudvikling for personalet på demensområdet.• Økonomi.• Interviews med borgere, pårørende og medarbejdere.• På baggrund af beskrivelserne og interviews, skal der fremstilles forslagog anbefalinger til den fremtidige indsats.Analysen forankres i en projektgruppe med repræsentanter fra forvaltningen ogplejecentrene.TidsplanAnalysen sættes i gang umiddelbart efter Socialudvalgets behandling af forslaget tilkommissorium. Analyserapport forventes forelagt udvalget på sidste møde indensommerferien 2005.Bilag1. Demensanalyse, kommissorium. Udkast af december 2004.Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Forvaltningen indstiller, at kommissorium for demensanalyse godkendes.BeslutningGodkendt.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.Ikke til stede:


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 84. Frit valg: Orientering om godkendte leverandørereDoc sagsnummer: 33306S9/08.01.04, S8/13.05.04, S7/04.10.04, S1/25.11.04BaggrundPå baggrund af ændringerne af §§ 75c-f i lov om social service (ældrepakken) harkommunerne fra 1. januar 2003 været forpligtiget til at indgå kontrakt med alle deleverandører, der ønsker at tilbyde deres ydelser til modtagere af personlig og praktiskhjælp, og som opfylder kommunens pris- og kvalitetskrav til udførere afhjemmehjælp. Forpligtelsen omfatter ikke hjælp til beboere i plejeboliger. Formåletmed lovændringen var at sikre brugerne valgfrihed mellem leverandører.Socialudvalget godkendte 13. februar 2003, at ansøgninger behandles tre gangeårligt af forvaltningen med efterfølgende orientering af Socialudvalget. Godkendelsesdatoernei 2004 er 1. april, 1. september og 1. december, med ansøgningsfrist enmåned før.BeslutningsgrundlagDen 1. november havde forvaltningen ikke modtaget nogen anmodninger om godkendelsesom leverandør.Den 20. september 2004 meddelte en af kommunens hidtidige private leverandører,PBH Hjemmehjælpsservice A/S, at virksomheden ønsker at ophøre som leverandøri Greve Kommune. Baggrunden for ønsket var manglende tilslutning. På opsigelsestidspunktetservicerede PBH Hjemmehjælpsservice A/S kun en borger.Pr. 9. december 2004 kan borgere, der er visiteret til hjemmehjælp dermed vælgemellem følgende leverandører:Leverandør: Dette leverer leverandørerne: Godkendt pr. Antalbrugere:1. CarePartner Danmark Praktisk bistand og lettere 1. september 1998 240A/Spersonlig pleje2. CLEAN TEAM ApS Praktisk bistand 15. september 2004 13. DFS – Din Fleksible Praktisk bistand 1. september 2003 15Service4. Frit Valg A/S Praktisk bistand 1. april 2004 15. La’ Bel Rengøring Praktisk bistand og lettere 1. september 2003 44personlig pleje6. Greve KommunesHjemmeplejeAlle former for praktisk bistandog personlig pleje- 978Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over, hvor mange borgere der har valgt deenkelte leverandører pr. 9. december 2004. På dette tidspunkt havde knap 24 % afborgerne valgt privat, hvilket er på samme niveau som ved tilsvarende opgørelser4. december 2003, 15. april 2004 og 15. september 2004.Derudover har borgere, der er tilmeldt vasketøjsordningen, siden 1. juni 2003 haftmulighed for at vælge mellem Strandcentrets vaskeri og Delfin VASK. Den 9.december 2004 havde 50 borgere valgt Strandcentrets vaskeri, og 73 havde valgtDelfin VASK.


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 9På baggrund af Byrådets vedtagelse af Budget 2005-08 arbejder forvaltningen iøjeblikket på at sende vasketøjsordningen i udbud inden for godkendelsesmodellensrammer (S1/25.11.04).Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Til efterretning.BeslutningTaget til efterretning.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.Ikke til stede:


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 105. Anlægsstyring – SocialudvalgetØ16/07.12.04BaggrundØkonomiudvalget vedtog den 7. december 2004 nye principper for kommunensanlægsstyring til ikrafttræden fra og med anlægsbudgettet for 2005.Baggrund for beslutningen var, at erfaringen med den hidtidige anlægsstyring viste,at der var behov for en bedre anlægsstyring, så de hidtidige store overførsler afanlægskroner mellem årene undgås. Samtidig betyder regeringens anlægsgodkendelsesordning,at kommunen bliver nødt til at have et løbende ajourført billede overdet enkelte anlægsbudgets gennemførelse.Som en del af den nye anlægsstyring skulle forvaltningen fremlægge en• En oversigt over, hvordan årets anlægsbudget tænkes gennemført.• En månedlig oversigt med angivelse af status for de enkelte projekter.• Forslag om at uddrage 7 % af udvalgets anlæg til en forprojektpulje.En nærmere beskrivelse af anlægsstyringen og baggrunden herfor fremgår af detvedlagte notat, som Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2004.BeslutningsgrundlagPå denne baggrund fremlægger forvaltningen to oversigter (tidsplan og månedsrapporten)og et forslag til tillægsbevilling til forprojektpuljen:Tidsplan for igangsættelse af anlægsprojekter i 2005Forvaltningens tidsplan for den forventede igangsættelse af anlægsprojekter i 2005er vedlagt.Formålet med tidsplanen er at skabe et overblik over gennemførelsen af årets anlægsprojekter.Herunder det afsatte rådighedsbeløb for anlægsprojekterne, status påprojekterne, samt hvornår det forventes, at der søges om anlægsbevilling og anlægsprojekterneigangsættes og afsluttes.På tidsplanen står igangværende anlægsprojekter og anlægsprojekterne fra investeringsoversigteni budget 2005-2008.Tidsplanen vil blive taget op til vurdering i forbindelse med årets tre budgetopfølgninger.Såfremt udvalget vurderer, at et eller flere anlægsarbejder ikke kan gennemføressom budgetteret, eller ønsker at et eller flere anlægsarbejder fremmes,fremsender udvalget indstilling herom til økonomiudvalget.Socialudvalgets månedlige anlægsrapport januar 2005Den månedlige anlægsrapport for januar 2005 er vedlagt til orientering for udvalget.Formålet med oversigten er løbende at få et samlet overblik over:• Status på det enkelte anlægsprojekts gennemførelse• Hvor mange kroner der er brugt på hvert enkelt anlæg i forhold til bevillingen.• Hvad det forventede forbrug er på hvert enkelt anlæg i de kommende kvartaler.I den månedlige anlægsrapport er anlægsprojekterne opdelt ud fra:a) Anlæg fra investeringsoversigten i budget 2005-2008.


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 11b) Eventuelle nye anlæg uden for investeringsoversigten. Hvis Byrådet i løbet afåret vedtager nye anlægsprojekter, vil de stå på denne del af oversigten.Forvaltningen vil fremlægge den månedlige anlægsrapport for Socialudvalget hvermåned på udvalgsmøderne. Oversigten er dynamisk, så der vil løbende være enajourføring af projekternes status, forbruget og det forventede forbrug.ForprojektpuljenPå Økonomiudvalgsmødet den 7. december 2004 blev det besluttet, at der skulleoprettes en forprojektpulje. Formålet med forprojektpuljen er at sikre, at forvaltningentidligere kan komme i gang med anlægsprojekterne. Dvs. der kan lavesforundersøgelser og planlægning, inden den endelige anlægsbevilling gives.På denne baggrund fremsættes der forslag om en tillægsbevilling til forprojektpuljenfor Socialudvalget. Forprojektpuljen finansieres ved at uddrage 7 % af de afudvalgets anlæg, hvor der er behov for et forprojekt.KonsekvenserTillægsbevillingen for forprojektpuljen finansieres inden for udvalgets anlægsramme.Bilag1. Notat om anlægsstyringen fra Økonomiudvalgets møde den 7. december 2004.2. Tidsplan for igangsættelse af anlægsprojekter i 2005.3. Månedlig anlægsrapport for januar 2005.Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:1. Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender tidsplanen for iværksættelsenaf anlægsprojekter for 2005 for Socialudvalget.2. Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager den månedlige anlægsrapportfor Socialudvalget for januar 2005 til efterretning.3. Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalgetog Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 0,781 mio. kr. til en forprojektpuljepå Socialudvalgets område finansieret inden for udvalgets anlægsramme.BeslutningPunkt 1 godkendt.Punkt 2 taget til efterretning.Punkt 3 anbefalet.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.Ikke til stede:


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 126. OrienteringForvaltningen orienterede om:a) Strukturreformen inden for beskæftigelsesområdet. Der vedlægges notat af 14.december 2004.b) Konference den 15. januar 2005 om fremtidens Job- og erhvervsservice i Greve.Formanden orienterede om, at hun var til gløgg og æbleskiver i Annas Hus den 1.december 2004.Udvalget bød velkommen til nyt medlem af Socialudvalget Brian Hemmingsen,som er indtrådt i stedet for Lone Rytter Holm pr. 1. januar 2005.Ikke til stede:


SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 06.01.05 kl. 16:00 i mødelokale 6 & 7ReferatSide 137. Kalender2005Dato Aktivitet Tidspunkt31.01.05 Socialudvalgsmøde og fællesmøde med B & K 16.0010.02.05 Evt. møde med boligselskab 16.0003.03.05 Socialudvalgsmøde og evt. efterfølgende møde med boligselskab 16.0007.04.05 Socialudvalgsmøde 16.0014.04.05 Temadag 15.0012.05.05 Socialudvalgsmøde 16.0019.-20.05.05 Socialt temamøde i Aalborg Hele dage02.06.05 Socialudvalgsmøde 16.0004.08.05 Socialudvalgsmøde 16.0025.08.05 Socialudvalgsmøde 16.0001.09.05 Socialudvalgsmøde 16.0015.09.05 Temadag 15.0006.10.05 Socialudvalgsmøde og fællesmøde med B & K 16.0003.11.05 Socialudvalgsmøde 16.0024.11.05 Socialudvalgsmøde 16.00Socialudvalget inviteres til seminar i kostprojektet den 17. marts 2005, hvor deropsamles og drøftes viden og erfaringer fra kostprojektet.Forvaltningen vil komme med forslag for en mødedato i april måned i stedet forden 7. april.Ikke til stede:

More magazines by this user
Similar magazines