Leif Gjesing Hansen

toef.dk

Leif Gjesing Hansen

Dry Port på Sjælland?TØFKøbenhavn, 21. august 2012Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland


Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransporttil europæiske containerhavne• Dry port konceptet åbner op for nye måder at øge kapaciteten i større havne viaterminaler i baglandet.• Dry ports rummer potentialet for at øge mængden af godstransport via havne medjernbane• Høje Tåstrup eneste eksisterende kombiterminal på SjællandKilde: Rosso et.al., 2008


Studiets formålStudiet havde til formål atidentificere:• Mulighederne for at øgetilgængeligheden til europæiskecontainer hubs for sjællandskevirksomheder• aktuelle og potentielt fremtidigetransportmængder via dry port• Nuværende og potentieltfremtidige typer af brugere af endry• Nøgleaktører i udviklingen af et dryport konceptStudiet blev gennemført af Cowi iforåret 2012.


Primære containerhavne i DK*) ¾ af samlet volumen til og fra havne i D, B og NL.**) ¼ af samlet volumen til og fra havne i D, B og NL.Maritimtcontainergods1.000 tons (2010)Import Eksport I altDanmark, alle havneAarhus HavnKøbenhavns Havn(CMP)Fredericia HavnAalborg HavnEsbjerg Havn2.659 2.579 5.2371.405 1.591 2.996*733 437 1.169**266 279 545145 138 283109 135 244


Høje Taastrup intermodal terminal- organisation Indtil 2011:• Terminalen var ejet af DSB• Terminalen blev opereret af DB Schenker Rail Scandinavia (Railion Denmark) Efter 2011:• Ejet af Banedanmark (national infrastruktur administration)• Opereret af DB Schenker Rail Scandinavia – fornyet udbud af terminalens drift i2020 Drift af terminalen er reguleret ud fra følgende:• Terminalens operatør er forpligtet til at udbyde åben tilgængelighed for potentiellebrugere af terminalen• Tarifferne på terminalens services er reguleret af de nationaletransportmyndigheder og skal være offentligt tilgængelige


Høje Tåstrup intermodal terminal- kapacitet og faciliteterTerminal area reserved for future extensionsTerminal area added in 2011Terminal area before extensionHåndterede volumener i 2011: 75.000 TEUAntal håndteringsspor: 6Sporlængde: 3.110 metersOplagringskapacitet – containerdepot (ca.): 3.400 TEUHåndteringsudstyr: 1 portalkran og 6 reachstackersEstimeret kapacitet: 100.000 – 120.000 TEU/årOplagringsareal (ca.): 38.000 m2


Høje Tåstrup intermodal terminal- services og togServices: Automatiseret self-gate system Autoriseret tolddepot Containerdepot med el-tilslutning forkølecontainere ContainervedligeholdelseShuttletog (ca. 50 tog/ugen):› APM-Terminal, Aarhus Havn: 4-6 tog/ugen(containere)› Carlsberg Bryggerierne, Fredericia: 20tog/ugen (trailere)› Hupac, Verona/Milano – Malmö: 12 tog/ugen(trailere, veksellad)› Danske Fragtmænd, Taulov: 12 tog/ugen(trailere)


Container gateways for SjællandVæsentlighedHovedporteSjællandskegateways• CMP – KøbenhavnMindre anvendte porte• Høje Tåstrupkombiterminal• Rødby Færgehavn• Kalundborg HavnPorte uden anvendelse idag• CMP – Malmø


Konkurrencefladerlastbil- vs. togtransportCMP (Copenhagen)Markedsandel: 90%Oprindelse/destinationcentrale København: 15%Høje Tåstrup terminalMarkedsandel 5%Oprindelse/destinationStorkøbenhavn: 50%• Konkurrencefladen lastbil vs. godstog giver jernbanen konkurrencefordele over længereafstande• Større godsmængder per transport = lavere omkostninger


TerminaloplandCMP (Copenhagen)Markedsandel: 90%Oprindelse/destinationcentrale København: 15%Høje Tåstrup terminalMarkedsandel 5%Oprindelse/destinationStorkøbenhavn: 50%• Lange transportafstande vil (principielt) retfærdiggøre længere terminaltransporter(terminalopland)


Konkurrenceflader mellem primæregateways på SjællandHøje Tåstrup terminalMarkedsandel 5%Oprindelse/destinationStorkøbenhavn: 50%CMP (Copenhagen)Markedsandel: 90%Oprindelse/destinationcentrale København: 15%• CMP (København) håndterer næstensamtlige oversøiske containerforsendelsertil/fra Sjælland i dag• CMP er let tilgængelig for anløb af størrefeederskibe• Kapacitet for feederskibe: ca. 600 TEU• Kapacitet for et 700 m. godstog: ca. 100TEU• CMP tilbyder hyppige forbindelser medfeederskibe til større oversøiske havne• Høje Tåstrup terminalen fungerer kunsom gateway for oversøiske containerevia Århus Havn (APM Terminals)


Copenhagen Malmoe Port (CMP)- fordele og ulemper ved havnenFordele:• Hyppige anløb med feederskibe (Maersk, CMA-CGM, MSC, Unifeeder etc.)• Stor kapacitet• Tilbyder relevante services• Lokaliseret tæt på transport- og logistikudbydereUlemper:• Ingen jernbaneforbindelse• Omgivet af tætbefolkede byområder• Mange godskunder er lokaliseret i den vestlige og sydlige del afHovedstadsområdet og Region Sjælland• Planlagt flytning af containerterminalen pga. ny byudvikling i Nordhavnen


Høje Tåstrup Terminalen- Fordele og ulemper ved terminalenFordele:• Optimal lokalisering for mange virksomheder på Sjælland pga. tilgængelighedog nærhed• Udstyret og designet til dry port formål• Gode jernbane forbindelser• Lokaliseret tæt ved transport- og logistikudbydereUlemper:• På langt sigt kan der opstå problemer med tilstrækkelig kapacitet


Dry port forbindelser til Høje Taastrup- APM Terminals i Århus Havn• Maersk Line besluttede i 2009 at omlæggederes feedersejlads fra København til Århus• Forsendelser til og fra Sjælland blev i stedetkørt med shuttletog mellem Århus Havn ogHøje Tåstrup terminalen• I 2011 besluttede Maersk Line atgenetablere feedertrafikken til/fraKøbenhavn• Dette førte til et fald i volumen påshuttletogene og reduktion i antal afgangefra 5 afgange/uge til 2-3/uge i dag. Enovergang var shuttletogene mixet mellemcontainere og trailere fra DanskeFragtmænd (pga. usikkerhed påKattegatforbindelsen)• Nye færgeforbindelser og priskonkurrencepå Kattegat har flyttet trailertrafikken tilvej-sø-vej løsningen


Konklusioner 1/4 Der hersker en stærk konkurrence mellem CMP (København) ogterminalen i Høje Tåstrup omkring containertrafikken• De to terminaler konkurrerer på det samme marked• Afstanden til Københavns Havn er relativt kort for virksomheder på hele Sjælland,hvilket giver mulighed for feederskibstransport meget tæt på afsender/modtager• Feederskibstrafikken har hidtil kunnet udkonkurrere godstrafikken med containertil/fra Sjælland pga. lavere transportomkostninger• Markedet for oversøisk containertransport til/fra Sjælland er i dag relativtbegrænset Betydningen og udviklingen af terminalen i Høje Tåstrup som dryport er betinget af jernbanens konkurrenceevne ogsamarbejdsmulighederne med udvalgte oversøiske havne


Konklusioner 2/4Konkurrenceflader mellem feederskibe og togtransportSammensætning af fragtomkostninger -Feederløsning og baneløsningOversøisk transport Centralhavn-Sjællandsk terminal For-/eftertransport Samlet fragtomkostningFeederløsningBaneløsning Den primære konkurrenceflade på containertrafikken er mellem sø- ogbanetransport - to ”grønne” transportformer


Konklusioner 3/4 Import- og eksportvirksomheder på Sjælland er generelt positive overfor etableringen af en dry port i Høje Tåstrup, som et yderligerealternativ til eksisterende services:• Ønske om konkurrence til Københavns Havn – specielt omkring udbud af servicesog omkostninger på ”the last mile” fra gateway til kunde• Med en dry port i Høje Tåstrup ville containerne ankomme/afgå tættere på mangesjællandske virksomheders lagre og depoter• Kortere transporttid mellem oversøisk hav og virksomhedernes egne lagre – ogdermed optimering af cash flow Forudsætningen for brug af dry port i Høje Tåstrup er bl.a. betinget, atforbindelserne og services er sammenlignelige med nuværendeudbud:• Sammenlignelig prisstruktur• Hyppige shuttletogforbindelser til/fra oversøiske havne på kontinentet


Konklusioner 4/4 De grundlæggende fysiske forudsætninger og services for en dry port iHøje Tåstrup er allerede til stede På grund af den sjællandske geografi som en ø forbundet medbetalingsforbindelser er et dry port koncept eksponeret for stærkkonkurrence fra feederskibstrafikken Den faste forbindelse over Femern Bælt vil reducerejernbanekorridoren med ca. 140 km – men:• Utilstrækkelig jernbanelogistik i Hamburg Havn• Lav prioritering af godstog til/fra Danmark på jernbanenettet• Kunderne er ikke umiddelbart villige til at betale for en forbedrettransportydelse i form af reducere transporttid


Fremtidig vision for et dry port koncept iHøje Tåstrup Vision: Regelmæssige shuttletogtil flere kontinentale havne – erdet realistisk?• Er betinget af samarbejde medudvalgte havn• Nye samarbejdsnetværk mellemterminaler/havne, transportører ogkunder Mulige ændringer irammebetingelser:• Stigende omkostninger forsøtransport pga. stigendebrændstofpriser og miljøregulering• CMP koncentrerercontainertrafikken i Malmø• Lavere afgifter for passage af godstogvia Femern Bælt forbindelsen

More magazines by this user
Similar magazines