Blå Mandag - Duda

duda.dk

Blå Mandag - Duda

Blå MandagDet sku´ jo gerne blive en festdagDet Kriminalpræventive Råd


Blå MandagBlå Mandag er dagen, hvor mangeunge for første gang er i byen på egenhånd - ofte med mange penge på lommenog måske med alkohol i blodet.De unge er lette ofre for tyveri ogrøveri, og det har desværre vist sig,at der er organiserede grupper, somfår en let “indtjening” på de ungesBlå Mandag ved at frarøve demgavepenge, mobiltelefoner og mærkevaretøj.Det Kriminalpræventive Råd vil derforgerne informere både de unge ogderes forældre om, hvad de kan gørefor at undgå de uheldige situationerdenne dag. Da lærere og præster ertæt på de unge op til den store dag,vil rådet gerne opfordre til at emnettages op i konfirmationsforberedelseneller i fx “klassens tid”. Her kan manfå en snak med de unge om, hvad derer fornuftig adfærd, når man skal ibyen på egen hånd.På næste side er en række gode rådtil forældrene. Rådet vil gerne bedeom, at siden kopieres og uddeles tilforældrene, enten ved at de unge fården med hjem, eller i forbindelse medet forældremøde.Rådet vil på forhånd gerne takke forhjælpen med at informere forældreneom Blå Mandag.Til lærere og præster, som gerne viltage problemerne med Blå Mandag opi undervisningen, er her en række goderåd, som kan videregives til de unge:Til de unge:• Tag ikke flere penge med i byen endnødvendigt. Opbevar dem et sikkertsted, evt. i et mavebælte undertøjet. Lad være med at vifte medalle dine penge, når du betaler.• Sørg for at følges med dine venner -hele tiden! Pas på hinanden. Gåikke alene med nogen du ikkekender. Vær flere sammen.• Vær forsigtig med alkohol, og sørgfor også at spise, hvis du drikker.Alkohol kan nemt vælte dig omkuld- især på en tom mave!• Lad dig ikke provokere af gruppereller personer på din tur i byen.Nogen har oplevet at blive provokeretaf en mindre person, og hvisman svarer igen, er man pludseligomringet af en hel gruppe “bodybuildere”,som vil “hjælpe” dereskammerat. Bak ud og forlad stedet,uden at lade dig hidse op.• Tag ikke imod “gode tilbud” fra folkdu ikke kender, og vær opmærksompå din taske, overtøj, drikkevarero.lign., når du fx er på diskotek.• Tal med dine forældre om, hvad Ihar tænkt jer at lave. Aftal evt. atringe hjem på et bestemt tidspunkt.Undersøg og aftal hvornår og hvordandu/I kommer hjem.Her kan du få mereinformation:DetKriminalpræventiveRådOdinsvej 19, 2. sal2600 GlostrupTelefon 43 44 88 88Telefax 33 43 01 39dkr@crimprev.dkwww.crimprev.dk


Kopiark til forældreneBlå Mandag- gode råd til forældreneMed mange penge på lommen ogmåske lidt for meget alkohol i blodetkan de unge nemt løbe ind i kedeligeoplevelser Blå Mandag. Nogle konfirmanderhar oplevet at blive frastjåletalle deres gavepenge, mobiltelefonereller dyrt mærkevaretøj. Hvis de ungebruger deres sunde fornuft, så kan demange gange undgå at blive lette ofrefor plat og tyveri. Forældrene kan væremed til at give de unge en god og sikkerdag. Her er nogle forslag til, hvad dukan gøre, for at dit barn får en god ogtryg Blå Mandag.• Tal med dit barn om hvad hun/hanvil lave Blå Mandag. Spørg omhvorhenne og med hvem.• Tal om hvor mange penge det ernødvendigt at tage med.• Bed dit barn om hele tiden at følgesmed venner, som både du og hun/haner trygge ved.• Lav aftale om hvordan dit barn kommerhjem. Organiser evt. en kørselsordningmed nogle andre forældre.• Sørg for at dit barn kan komme i kontaktmed dig i løbet af dagen/aftenen.• Tal om virkningen og farerne ved atdrikke. De fleste ulykker og voldsforbrydelserhænger sammen med alkoholeller stoffer.• Sørg for at dit barn har spist førhun/han tager hjemmefra.• Opret evt. et “forældrekorps”, somskiftes til at være et bestemt sted ibyen. Her kan de unge få hjælp ellerbare en snak på deres bytur.En god snak hjemme om de ubehageligesituationer, der kan opstå BlåMandag, kan mange gange få de ungetil at være mere opmærksomme påderes bytur.En alternativ Blå MandagBlå Mandag kan bruges til megetandet end diskoteksbesøg. Flere stederhar man haft succes med at arrangerealternative tilbud til konfirmanderne,og på den måde være med til atbegrænse alkoholforbrug og kriminalitetblandt helt unge.Om man vælger bowling, røgdykning,samba, crosskørsel, sminkeværkstedeller noget helt andet er af mindrebetydning. Formålet er at lave noglearrangementer, som kan trække deunge væk fra byens natteliv og givedem en god oplevelse på dagen.Det er en god ide at være flere sammenom arrangementet. Forældre kan fxgå sammen i grupper eller man kankontakte de lokale SSP-konsulenter,klubmedarbejdere eller andre voksnesom måske vil være med til at arrangereen alternativ Blå Mandag. Det lokalepoliti vil evt. også kunne inddrages.• Forhør jer hos kommunen, om derfindes nogle tilbud/faciliteter, somkan bruges på dagen.• Spørg lokale foreninger eller klubberom de vil stille lokaler eller facilitetertil rådighed.• Private aktivitetstilbud (fx rundflyvning,bowling, go-cart) vil måske givesærlig rabat til de unge Blå Mandag.Der findes mange muligheder for alternativeaktiviteter Blå Mandag. Detvigtigste er, at de unge får en god dag,hvor risikoen for at løbe ind i ubehageligesituationer er begrænset.På rådets hjemmeside - www.crimprev.dk - kan man fx læse mere om,hvordan en god fest planlægges.Det Kriminalpræventive Råd · Odinsvej 19, 2. sal · 2600 GlostrupTelefon 43 44 88 88 · Telefax 33 43 01 39 · dkr@crimprev.dk · www.crimprev.dkEn god festSamler man de ungetil en fælles BlåMandag fest, er heret par gode råd omfestplanlægning.Før festen• Inddrag de unge iplanlægningen. Sørgfor at de unge føler, atdet er deres fest ogdermed også deresansvar, at det bliveren god fest.• Gør det klart hvemfesten er for. Er festenkun for en særliggruppe (klassen,klubben el.lign) ellerogså for andre gæster?• Tænk på bemandingtil festen. Hvilkenslags opsyn skal dervære (forældre ellerandre voksne), og hvormange er der brug for?• Opstil regler foracceptabel adfærd tilfesten og lav en klaralkoholpolitik, som deunge informeres om.• Aktiviteter før ogunder festen giver engod stemning.Inddrag de unge.Selve festen• Byd altid velkommenved døren. Detgiver et godt og nødvendigtoverblik overfestdeltagernes antalog tilstand.• Kommer der uventedeog uønskedegæster, så lad demikke komme ind.Hellere ballade udeend inde.• Sørg for at der er“plads” til alle. Beholdstyringen, så ingen“overtager” festen ogingen føler sig udelukket.• Hvis en konfliktopstår, så sørg for atvære mindst to voksne,der går ind i enkonfliktløsning. Støthinanden.


Blå Mandag er dagen, hvor mangeunge første gang går i byen på egenhånd. For at undgå at de kommer udfor ubehagelige situationer, har DetKriminalpræventive Råd lavet dettehæfte med forslag til, hvordanpræster og lærere kan få en snak omfornuftig adfærd Blå Mandag.Der er desuden et ark, der kan kopierestil forældrene.Det Kriminalpræventive RådOdinsvej 19, 2. sal2600 GlostrupTelefon (+45) 43 44 88 88Telefax (+45) 33 43 01 39dkr@crimprev.dkwww.crimprev.dk

More magazines by this user
Similar magazines