11.07.2015 Views

- Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ... - Social

- Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ... - Social

- Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ... - Social

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Udvalgsrapport- <strong>Tilbud</strong> <strong>om</strong> forløb <strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong><strong>til</strong> <strong>alle</strong>, <strong>der</strong> <strong>tager</strong> <strong>en</strong> ungd<strong>om</strong>suddannelse


KOLOFONUdgivet af:Ind<strong>en</strong>rigs- og <strong>Social</strong>ministerietHolm<strong>en</strong>s Kanal 221060 Køb<strong>en</strong>havn Kwww.ism.dkdecember 2009ISBN-nr: 978-87-7546-074-8 (elektronisk version)2


Indholdsfortegnelse1. Indledning.............................................................................................42. Initiativets formål .................................................................................63. Et signalem<strong>en</strong>t af unges frivillige <strong>arbejde</strong> i Danmark ..........................74. Begrebsafklaring...................................................................................95. Etablering af landssekretariat og regional organisering .....................106. De frivillige for<strong>en</strong>ingers rolle.............................................................157. Uddannelsesinstitutionernes rolle.......................................................188. Økon<strong>om</strong>i .............................................................................................219. K<strong>om</strong>munikationsstrategi.....................................................................2210. Del<strong>tager</strong>bevis....................................................................................2411. Forsikring .........................................................................................2512. Evaluering.........................................................................................26App<strong>en</strong>diks I: Internationale erfaringer – Canada s<strong>om</strong> case....................283


1. IndledningRegering<strong>en</strong> ønsker, at flere unge får k<strong>en</strong>dskab <strong>til</strong> og indblik i <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong>. Derfor skal <strong>alle</strong>, <strong>der</strong> <strong>tager</strong> <strong>en</strong> ungd<strong>om</strong>suddannelse fra skoleåret2008/2009 1 , s<strong>om</strong> et led i Kvalitetsreform<strong>en</strong>, have <strong>til</strong>bud <strong>om</strong> et forløb<strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. Forløbet skal være på minimum 20 timer, findested i løbet af uddannels<strong>en</strong> og ligge ud<strong>en</strong> for skoletid<strong>en</strong>. Dette fremgårligeledes af regeringsgrundlaget ”Mulighe<strong>der</strong>nes samfund”. Initiativetskal fremme <strong>en</strong> frivillighedskultur, hvor det bliver naturligt, at man udover sin uddannelse og job involverer sig aktivt i det danske samfund.Med initiativet etableres <strong>en</strong> ny og landsdækk<strong>en</strong>de struktur, hvor <strong>alle</strong> ungepå ungd<strong>om</strong>suddannelserne får et <strong>til</strong>bud <strong>om</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. Initiativetudgør <strong>der</strong><strong>med</strong> <strong>en</strong> unik mulighed for at skabe kontakt mellem målgrupp<strong>en</strong>af unge og de frivillige for<strong>en</strong>inger via ungd<strong>om</strong>suddannelserne.Initiativet skaber således rammerne for, at de frivillige for<strong>en</strong>inger fåradgang <strong>til</strong> d<strong>en</strong> ressource og det pot<strong>en</strong>tiale, <strong>der</strong> ligger i målgrupp<strong>en</strong> afunge på ungd<strong>om</strong>suddannelserne.D<strong>en</strong> konkrete udformning af initiativet fastlægges af et udvalg bestå<strong>en</strong>deaf repræs<strong>en</strong>tanter for ungd<strong>om</strong>suddannelserne, de frivillige for<strong>en</strong>inger,Ind<strong>en</strong>rigs- og <strong>Social</strong>ministeriet, Un<strong>der</strong>visningsministeriet og Kulturministeriet.Udvalget har <strong>til</strong> opgave at ud<strong>arbejde</strong> <strong>en</strong> model for organisering<strong>en</strong>og koordinering<strong>en</strong> af <strong>til</strong>buddet.1 Initiativet er udskudt <strong>til</strong> skoleåret 2009/2010.4


Udvalgets samm<strong>en</strong>sætning:• Ind<strong>en</strong>rigs- og <strong>Social</strong>ministeriet (formand),Jesper Brask Fischer, Anna Jin Rolfgaard• Un<strong>der</strong>visningsministeriet,Tina Høpfner Christ<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, Ste<strong>en</strong> Lass<strong>en</strong>, Hjørdis Dalsgaard• Kulturministeriet, Rosa Ce<strong>der</strong>mark• Frivilligrådet, Mia Sørup• Frivilligc<strong>en</strong>tre og Selvhjælp Danmark (FriSe), Sussi Maack• Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dorthe Heide• Danske Gymnastik- og Idrætsfor<strong>en</strong>inger (DGI),Lars Mandrup• Dansk Ungd<strong>om</strong>sfællesråd (DUF),Repræs<strong>en</strong>teret v. Claes Kjældgaard, Ungd<strong>om</strong>m<strong>en</strong>s Røde Kors• Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Christine Sestoft• Danske Erhvervsskoler og Danske Landbrugsskoler (fælles),Repræs<strong>en</strong>teret v. J<strong>en</strong>s Juul, Danske Erhvervsskoler• Rektorfor<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, Birgitte Randrup• SOSU-le<strong>der</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, Annemette Matthiess<strong>en</strong>• Erhvervsskolernes Elevorganisation, Chris Bastrup• Danske Gymnasieelevers Samm<strong>en</strong>slutning, Kristian BruunResume af udvalgets anbefalinger <strong>til</strong> organisering af initiativetUdvalget anbefaler <strong>en</strong> organisering, <strong>der</strong> består af et landssekretariat samtudpegning<strong>en</strong> af fem regionale c<strong>en</strong>tre. Formålet d<strong>en</strong> anbefalede model er,at skabe gode rammer for d<strong>en</strong> koordineringsindsats <strong>der</strong> ligger i sam<strong>arbejde</strong>tmellem institutionerne og de frivillige for<strong>en</strong>inger <strong>om</strong> at kunne <strong>til</strong>bydede unge på ungd<strong>om</strong>suddannelserne et forløb <strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.Modell<strong>en</strong> <strong>tager</strong> højde for og un<strong>der</strong>støtter de ressourcer og mulighe<strong>der</strong>,parterne har <strong>til</strong> rådighed for at indgå i initiativet ved at etablere et c<strong>en</strong>traltog dec<strong>en</strong>trale bindeled mellem uddannelsesinstitutionerne og de frivilligefor<strong>en</strong>inger. Landssekretariatet skal varetage d<strong>en</strong> overordnede koordineringog k<strong>om</strong>munikation af initiativet, og de regionale c<strong>en</strong>tre skalbistå og un<strong>der</strong>støtte de frivillige for<strong>en</strong>inger og uddannelsesinstitutionernepå lokalt niveau. Institutionernes rolle heri er at formidle de aktuellefrivillige forløb <strong>til</strong> eleverne på ungd<strong>om</strong>suddannelserne, og de frivilligefor<strong>en</strong>ingers rolle er at <strong>til</strong>byde konkrete forløb, de unge kan følge.En organisering af initiativet <strong>med</strong> både <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tral og <strong>en</strong> regional/lokalkoordinering giver dels mulighed for at sikre <strong>en</strong> <strong>en</strong>sartet landsdækk<strong>en</strong>deimplem<strong>en</strong>tering af initiativet og dels at indtænke og inddrage d<strong>en</strong> lokaleinfrastruktur og det lokale <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t i implem<strong>en</strong>tering<strong>en</strong> og udmøntning<strong>en</strong>af initiativet. Derudover giver organisering<strong>en</strong> mulighed for at udnytted<strong>en</strong> ressource, <strong>der</strong> ligger i nationalt at foretage un<strong>der</strong>søgelser ogerfaringsopsamlinger af de unges adfærd og ønsker i forhold <strong>til</strong> forløbe-5


3. Et signalem<strong>en</strong>t af unges frivillige <strong>arbejde</strong> i DanmarkFrivilligt <strong>arbejde</strong> – <strong>en</strong> gevinst for de unge og for det danske samfundDet frivillige <strong>arbejde</strong> spiller <strong>en</strong> vigtig rolle i samfundet på flere må<strong>der</strong>.For det første har d<strong>en</strong> frivillige sektor <strong>en</strong> demokratisk funktion, delsg<strong>en</strong>nem borgernes involvering i for<strong>en</strong>ings- og bestyrelses<strong>arbejde</strong>, ogdels g<strong>en</strong>nem d<strong>en</strong> interessevaretagelse og d<strong>en</strong> talerørsfunktion, s<strong>om</strong> mangeaf de frivillige for<strong>en</strong>inger vare<strong>tager</strong> for udvalgte sager eller grupper isamfundet. For det andet bidrager det frivillige <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t og de mangefrivillige <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> at skabe et aktivt velfunger<strong>en</strong>de (lokal)samfund, s<strong>om</strong>bin<strong>der</strong> borgerne samm<strong>en</strong> i et fællesskab på tværs af sociale grupper. Endelig<strong>med</strong>virker de frivillige for<strong>en</strong>inger <strong>til</strong> et aktivt sports- og kulturliv.Samtidig har det frivillige <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t også <strong>en</strong> værdi for de unge frivilligeselv. Det kan være i form af erhvervelse af nye sociale og fagligek<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cer, eller ved at de frivillige unge får mulighed for at bruge<strong>der</strong>es k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cer i nye samm<strong>en</strong>hænge. Det kan også være i form af <strong>en</strong>personlig gevinst og <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>lelse ved at gøre <strong>en</strong> forskel for andre <strong>en</strong>dén selv. Der er <strong>der</strong>for mange gode grunde <strong>til</strong> at fremme unges deltagelseog <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.Unge er motiverede for at lave <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>John Hopkins frivillighedsun<strong>der</strong>søgelse af d<strong>en</strong> frivillige sektor i Danmark3 viser, at ca. <strong>en</strong> tredjedel af d<strong>en</strong> danske befolkning udfører <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong>. Blandt de unge mellem 16-25 år er t<strong>alle</strong>t 29 pct. Endvi<strong>der</strong>eviser un<strong>der</strong>søgels<strong>en</strong>, at <strong>en</strong> stor del af befolkning<strong>en</strong> ville deltage i <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong>, hvis de blev opfordret <strong>til</strong> det - og det gæl<strong>der</strong> især for unge.Ser man på det månedlige antal timer, s<strong>om</strong> de frivillige i Danmark anv<strong>en</strong><strong>der</strong>på <strong>der</strong>es frivillige <strong>arbejde</strong>, ligger de unge i top <strong>med</strong> g<strong>en</strong>nemsnitligt20 timer, jf. tabel 3.1. Det ty<strong>der</strong> på et stort <strong>frivilligt</strong> <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>tblandt de unge, s<strong>om</strong> de samtidig har tid <strong>til</strong> at udleve.25Tabel 3.1 Frivilliges tid på <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.G<strong>en</strong>nemsnitligt antal månedlige timer20Antal frivillige timer15105016-29 30-49 50-65 66-Al<strong>der</strong>sgrupperAnm: Baseret på tal fra Boje, Fridberg og Ibs<strong>en</strong> (2006): D<strong>en</strong> frivillige sektor i Danmark.3 Boje, Fridberg & Ibs<strong>en</strong> (2006): D<strong>en</strong> frivillige sektor i Danmark.7


Pot<strong>en</strong>tialet for, at flere unge <strong>en</strong>gagerer sig i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> er stort. Enfjerdedel af målgrupp<strong>en</strong> af unge vur<strong>der</strong>er, at det s<strong>om</strong> afhol<strong>der</strong> dem fra atudføre <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> er, at de aldrig er blevet opfordret her<strong>til</strong>. Halvdel<strong>en</strong>af de unge, <strong>der</strong> ikke udfører <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> på grund af mangl<strong>en</strong>detid, <strong>til</strong>k<strong>en</strong>degiver, at de ville lave <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>, hvis de blev <strong>til</strong>skyndether<strong>til</strong> 4 . De unge er således i stort <strong>om</strong>fang inds<strong>til</strong>let på at yde <strong>en</strong> ulønnetfrivillig indsat.Unge for<strong>en</strong>er fritidsinteresser og <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>Målgrupp<strong>en</strong> af unge er særligt <strong>en</strong>gageret i fritids<strong>om</strong>rådet. Således er 18pct. af de unge mellem 16-25 år <strong>en</strong>gagerede i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> ind<strong>en</strong> forfritids<strong>om</strong>rådet jf. tabel 3.2 5 . Samtidig fin<strong>der</strong> de unge det mest attraktivtat udføre <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>, <strong>der</strong> har <strong>en</strong> praktisk karakter s<strong>om</strong> f.eks. instruktør-og træneropgaver. De øvrige <strong>om</strong>rå<strong>der</strong> s<strong>om</strong> social- og sundheds<strong>om</strong>rådet,politik og uddannelse har nog<strong>en</strong>lunde samme grad af <strong>til</strong>slutningfra de unge, m<strong>en</strong>s bolig<strong>om</strong>rådet er det <strong>om</strong>råde, hvor de ungeanv<strong>en</strong><strong>der</strong> færrest frivillige timer, hvilket fremgår af tabel 3.1.Tabel 3.2 Unges (16-29 år) frivillige <strong>arbejde</strong> fordelt på <strong>om</strong>rå<strong>der</strong>Proc<strong>en</strong>t20181614121086420Fritid<strong>Social</strong>/sundhedPolitikUddannelseBoliglokal<strong>om</strong>rådeAndetAnm: Baseret på tal fra Boje, Fridberg og Ibs<strong>en</strong> (2006): D<strong>en</strong> frivillige sektor i Danmark.Størstedel<strong>en</strong> af de unges frivillige indsats er således <strong>til</strong>knyttet fritids<strong>om</strong>rådet– herun<strong>der</strong> især sport. Det vidner <strong>om</strong>, at de unges frivillige <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ti høj grad er betinget af <strong>der</strong>es fritidsinteresser. Desud<strong>en</strong> udspringerde unges frivillige <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t i stort <strong>om</strong>fang af et ønske <strong>om</strong> at indgåi et socialt fællesskab.Dansk Ungd<strong>om</strong>s Fællesråds (DUF) <strong>med</strong>lemsun<strong>der</strong>søgelse fra 2007 viser,at næst<strong>en</strong> hver and<strong>en</strong> ung m<strong>en</strong>er, at <strong>der</strong> mangler tidsbegrænsede frivilligeprojekter, og at opgaverne ofte <strong>tager</strong> for lang tid. Det ty<strong>der</strong> på, at <strong>der</strong>er et behov for, at det frivillige for<strong>en</strong>ings<strong>arbejde</strong> bliver mere fleksibeltog varieret.4 Fridberg, Torb<strong>en</strong>: ”Frivilligt <strong>arbejde</strong> og de unge” i antologi<strong>en</strong>: ”Det frivillige Danmark,red. Ibs<strong>en</strong>, Boje & Fridberg(2008).5 De følg<strong>en</strong>de tal <strong>om</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> er, hvis ikke andet er beskrevet, h<strong>en</strong>tet fra Boje,Fridberg & Ibs<strong>en</strong> (2006): D<strong>en</strong> frivillige sektor i Danmark.8


D<strong>en</strong> eksister<strong>en</strong>de vid<strong>en</strong> peger således på, at de unge er meget motiveredefor at lave <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>, at de oplever et stort udbytte ved at værefrivillige, og at flere unge gerne ville <strong>arbejde</strong> <strong>frivilligt</strong>, hvis de blev opfordrether<strong>til</strong>. Med regeringsinitiativet får <strong>alle</strong> unge på ungd<strong>om</strong>suddannelsernefremover et <strong>til</strong>bud <strong>om</strong> at følge et forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.4. BegrebsafklaringUdvalget anbefaler at anv<strong>en</strong>de definition<strong>en</strong> i vejledning<strong>en</strong> <strong>til</strong> Servicelov<strong>en</strong>s§ 18, <strong>der</strong> regulerer k<strong>om</strong>munernes samspil <strong>med</strong> frivillige sociale organisationer,<strong>til</strong> at afgrænse begrebet ’<strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>’. Ifølge vejledning<strong>en</strong>defineres <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> således: Indsats<strong>en</strong> udføres ud<strong>en</strong> fysisk, retlig eller økon<strong>om</strong>isk tvang Indsats<strong>en</strong> er ikke lønnet (undtaget er dog godtgørelse for <strong>en</strong>kelte<strong>om</strong>kostninger) Indsats<strong>en</strong> udføres over for andre <strong>en</strong>d familie og slægt Indsats<strong>en</strong> skal være <strong>til</strong> gavn for andre <strong>en</strong>d én selv og <strong>en</strong>s familie Indsats<strong>en</strong> er af formel karakter. Det vil sige, at aktivitet<strong>en</strong> skalforegå ind<strong>en</strong> for rammerne af <strong>en</strong> organisation, for<strong>en</strong>ing eller and<strong>en</strong>form for organisering efter aftale og bety<strong>der</strong> samtidig, atspontane handlinger ikke kan karakteriseres s<strong>om</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.Det frivillige <strong>arbejde</strong> kan udføres for <strong>en</strong> for<strong>en</strong>ing eller organisation, såfremtdet lever op <strong>til</strong> ov<strong>en</strong>stå<strong>en</strong>de kriterier. Det er dog et krav, at <strong>der</strong> kanid<strong>en</strong>tificeres <strong>en</strong> ansvarlig i projektet, s<strong>om</strong> ikke er d<strong>en</strong> unge selv. En frivilligfor<strong>en</strong>ing og organisation er k<strong>en</strong>detegnet ved følg<strong>en</strong>de kriterier:D<strong>en</strong> er <strong>frivilligt</strong> grundlagt dvs., at d<strong>en</strong> ikke må være fastlagt ilovgivning<strong>en</strong>, og at organisation<strong>en</strong> skal kunne beslutte at nedlæggesig selvDet primære formål er ikke at skabe overskud. Organisation<strong>en</strong> ellerfor<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> skal <strong>med</strong> andre ord være non-profit, og et ev<strong>en</strong>tueltoverskud skal investeres i opfyldelse af organisation<strong>en</strong>/for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>smålD<strong>en</strong> frivillige indsats er <strong>en</strong> betydningsfuld del af organisation<strong>en</strong>sgrundlag. Mindstekravet er, at bestyrels<strong>en</strong> y<strong>der</strong> <strong>en</strong> ulønnet, frivilligindsatsErhvervelse af <strong>med</strong>lemskab er <strong>frivilligt</strong>.Initiativet <strong>om</strong>fatter ikke forløb ved private virks<strong>om</strong>he<strong>der</strong> eller off<strong>en</strong>tligeinstitutioner. Undtaget er dog <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> i forbindelse <strong>med</strong> bestyrelses<strong>arbejde</strong>i selvej<strong>en</strong>de institutioner og socialøkon<strong>om</strong>iske virks<strong>om</strong>he<strong>der</strong>,<strong>der</strong> lever op <strong>til</strong> ov<strong>en</strong>nævnte k<strong>en</strong>detegn. Derudover er det et krav, atfor<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> har et lovligt formål, og at aktivitet<strong>en</strong> er lovlig.9


OrganisationsformerI udvalgsrapport<strong>en</strong> h<strong>en</strong>vises <strong>til</strong> følg<strong>en</strong>de organisationsformer:ParaplyorganisationerEn paraplyorganisation er <strong>en</strong> organisation, s<strong>om</strong> er <strong>en</strong> overbygning, hvor<strong>med</strong>lemmerne er andre organisationer, s<strong>om</strong> har fælles interesser eller<strong>arbejde</strong>r ind<strong>en</strong> for samme tema og/eller samfundssektor.Paraplyorganisation<strong>en</strong> <strong>arbejde</strong>r på vegne af <strong>med</strong>lemsorganisationerne,ofte overfor politikere og myndighe<strong>der</strong>.Paraplyorganisation<strong>en</strong> forpligter s<strong>om</strong> regel ikke <strong>med</strong>lemsorganisationerne,s<strong>om</strong> træffer beslutninger på selvstændigt grundlag.LandsorganisationLandsorganisationer er organisationer/for<strong>en</strong>inger, s<strong>om</strong> er organiseret<strong>med</strong> et hovedkontor og flere lokalfor<strong>en</strong>inger. Hovedkontoret forpligters<strong>om</strong> regel ikke de lokale for<strong>en</strong>inger, s<strong>om</strong> træffer beslutninger på selvstændigtgrundlag, m<strong>en</strong> de har samme idégrundlag og vedtægter.Lokale for<strong>en</strong>inger/organisationerDe lokale for<strong>en</strong>inger dækker s<strong>om</strong> oftest små <strong>om</strong>rå<strong>der</strong>, det kan være heleeller dele af byer, hele eller dele af k<strong>om</strong>muner mv. De lokale for<strong>en</strong>ingerneer s<strong>om</strong> ofte auton<strong>om</strong>e <strong>med</strong> eg<strong>en</strong> bestyrelse og aktiviteter, m<strong>en</strong> for<strong>en</strong>ingernekan samtidig være <strong>til</strong>knyttet <strong>en</strong> landsorganisation.5. Etablering af landssekretariat og regional organiseringDa <strong>til</strong>buddet <strong>om</strong> forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> på ungd<strong>om</strong>suddannelserne eret nyt og landsdækk<strong>en</strong>de initiativ, forudsætter det sam<strong>arbejde</strong> og koordinationmellem uddannelsessektor<strong>en</strong> og d<strong>en</strong> frivillige sektor samt vejledningog støtte <strong>til</strong> de involverede parter <strong>om</strong> initiativet. Udvalget vur<strong>der</strong>er,at initiativets g<strong>en</strong>nemførelse afhænger af følg<strong>en</strong>de:• At uddannelsesinstitutionerne formidler <strong>til</strong>buddet <strong>til</strong> de stu<strong>der</strong><strong>en</strong>de.• At <strong>der</strong> skabes gode rammer for, at de frivillige for<strong>en</strong>inger kan <strong>til</strong>bydede unge et forløb på min. 20 timer.• At <strong>til</strong>buddet er landsdækk<strong>en</strong>de.Det vur<strong>der</strong>es, at <strong>der</strong> dels kan være <strong>en</strong> geografisk forskel på, hvor <strong>der</strong> findesfrivillige for<strong>en</strong>inger, <strong>der</strong> på nuvær<strong>en</strong>de tidspunkt har aktiviteter, <strong>der</strong>er rettet mod målgrupp<strong>en</strong> af unge og dels, at <strong>der</strong> kan være forskel på defrivillige for<strong>en</strong>ingers ressourcer og forudsætninger for at kunne <strong>til</strong>bydede unge et forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. For at sikre de optimale vilkår forinitiativets g<strong>en</strong>nemførelse over hele landet, og for at give uddannelsesinstitutionerneog de frivillige for<strong>en</strong>inger d<strong>en</strong> nødv<strong>en</strong>dige støtte i forhold<strong>til</strong> at kunne håndtere initiativet, anbefaler udvalget, at <strong>der</strong> etableres etlandssekretariat samt et antal regionale c<strong>en</strong>tre. Landssekretariatet skalfungere s<strong>om</strong> et c<strong>en</strong>tralt samlingspunkt, <strong>der</strong> kan varetage d<strong>en</strong> overordnedekoordinering af initiativets g<strong>en</strong>nemførelse i sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> uddan-10


nelsesinstitutionerne og de frivillige paraply- og landsorganisationer,m<strong>en</strong>s de regionale c<strong>en</strong>tre primært skal un<strong>der</strong>støtte de frivillige for<strong>en</strong>ingerpå lokalt plan. D<strong>en</strong>ne k<strong>om</strong>binerede model <strong>med</strong> ét c<strong>en</strong>tralt sekretariatog flere regionale c<strong>en</strong>tre sikrer <strong>en</strong> helhedsori<strong>en</strong>teret koordinering af initiativetsamt <strong>en</strong> stærk lokal forankring i d<strong>en</strong> frivillige sektor.Etablering af et landssekretariatUdvalget foreslår, at landssekretariatet forankres institutionelt hos C<strong>en</strong>terfor Frivilligt <strong>Social</strong>t Arbejde (CFSA) i Od<strong>en</strong>se 6 . Fordel<strong>en</strong>e ved atplacere landssekretariatet hos CFSA er flere. For det første, at landssekretariatetkan udnytte CFSA’s organisatoriske ramme – særligt i forhold<strong>til</strong> økon<strong>om</strong>i- og personaleadministration. For det andet kan landssekretariatettrække på eksister<strong>en</strong>de vid<strong>en</strong> og netværk <strong>om</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>i CFSA.6 C<strong>en</strong>ter for Frivilligt <strong>Social</strong>t Arbejde (CFSA) er <strong>en</strong> selvej<strong>en</strong>de institution un<strong>der</strong> Ind<strong>en</strong>rigs-og <strong>Social</strong>ministeriet. C<strong>en</strong>teret er landsdækk<strong>en</strong>de og er beligg<strong>en</strong>de i Od<strong>en</strong>se. C<strong>en</strong>teretsformål er at fremme og støtte <strong>frivilligt</strong> socialt <strong>arbejde</strong> i Danmark. CFSA skal<strong>arbejde</strong> for <strong>en</strong> selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, s<strong>om</strong> bidrager <strong>til</strong> udvikling<strong>en</strong>af velfærdssamfundet i samspil <strong>med</strong> andre sektorer herun<strong>der</strong> civilsamfundet, off<strong>en</strong>tligemyndighe<strong>der</strong> og private virks<strong>om</strong>he<strong>der</strong>. CFSA <strong>arbejde</strong>r for dette formål ved at hjælpefrivillige og frivillige organisationer <strong>med</strong> at udvikle organisatoriske miljøer, <strong>der</strong> fremmerudvikling og læring, s<strong>om</strong> kan <strong>til</strong>trække nye g<strong>en</strong>erationer af frivillige.11


Landssekretariatets opgaverLandssekretariatet skal, <strong>med</strong> baggrund i d<strong>en</strong>ne udvalgsrapport, organisereog koordinere et <strong>en</strong>sartet og samm<strong>en</strong>hæng<strong>en</strong>de initiativ <strong>om</strong> <strong>til</strong>bud <strong>om</strong>et forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> <strong>til</strong> <strong>alle</strong>, <strong>der</strong> <strong>tager</strong> <strong>en</strong> ungd<strong>om</strong>suddannelse.Mere specifikt skal landssekretariatet stå for:• Koordinering af initiativet.• Sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> de regionale c<strong>en</strong>tre.• Etablering og drift af <strong>en</strong> elektronisk jobdatabase over frivilligefor<strong>en</strong>inger, <strong>der</strong> <strong>til</strong>by<strong>der</strong> et forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.• Ud<strong>arbejde</strong>lse af <strong>en</strong> k<strong>om</strong>munikationsstrategi, s<strong>om</strong> indehol<strong>der</strong> følg<strong>en</strong>de:- Lancering af initiativet via <strong>en</strong> k<strong>om</strong>munikationskampagne- Etablering af frivilligkorps af unge frivillige, <strong>der</strong> kanpr<strong>om</strong>overe initiativet overfor de unge på uddannelsesinstitutionerne.Dette skal ske i sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> de regionalec<strong>en</strong>tre og landsorganisationer- Etablering og drift af <strong>en</strong> hjemmeside• Ud<strong>arbejde</strong>lse af et standardiseret del<strong>tager</strong>bevis, <strong>der</strong> dækker <strong>alle</strong>ungd<strong>om</strong>suddannelserne, og er anerk<strong>en</strong>dt af de involverede ministerieri initiativet. Del<strong>tager</strong>beviset kan vedlægges d<strong>en</strong> stu<strong>der</strong><strong>en</strong>deseksam<strong>en</strong>sbevis.• Bidrage <strong>til</strong> evaluering<strong>en</strong> af initiativet.• Varetagelse af kontakt<strong>en</strong> <strong>til</strong> paraplyorganisationerne, landsorganisationerneog uddannelsesinstitutionerne i forhold <strong>til</strong> spørgsmål,<strong>der</strong> <strong>om</strong>handler d<strong>en</strong> overordnede c<strong>en</strong>trale organisering af initiativet.• Indsamle og ev<strong>en</strong>tuelt producere ny vid<strong>en</strong> <strong>om</strong> unge og <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong>.Landssekretariatets skal i udførsl<strong>en</strong> af ov<strong>en</strong>stå<strong>en</strong>de opgaver tage udgangspunkti og tænke d<strong>en</strong> eksister<strong>en</strong>de infrastruktur på det frivillige<strong>om</strong>råde ind i udmøntning<strong>en</strong> af initiativet. Her refereres <strong>til</strong> de frivilligefor<strong>en</strong>inger, <strong>der</strong>es k<strong>om</strong>munikationskanaler og <strong>der</strong>es særlige vid<strong>en</strong> <strong>om</strong> <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong> og målgrupp<strong>en</strong> af unge.Landssekretariatets kontaktfla<strong>der</strong>Landssekretariatets koordinering og implem<strong>en</strong>tering af initiativet skaloverordnet baseres på tre kontaktfla<strong>der</strong>: 1) kontakt <strong>til</strong> paraplyorganisationerog landsorganisationer 2) kontakt <strong>til</strong> uddannelsesinstitutionerne 3)kontakt <strong>til</strong> de regionale c<strong>en</strong>tre.I forhold <strong>til</strong> uddannelsesinstitutionerne skal landssekretariatet have kontakt<strong>til</strong> de kontaktpersoner fra uddannelsesinstitutionerne, s<strong>om</strong> er <strong>til</strong>knyttetinitiativet, vejlede og rådgive uddannelsesinstitutionerne <strong>om</strong> initiativetog ev<strong>en</strong>tuelt fungere s<strong>om</strong> sparringspartner, såfremt uddannelsesinstitutionerneønsker at udvikle initiativet ud over de i rapport<strong>en</strong> beskrevneminimumskrav.12


Landssekretariatets rolle i forhold <strong>til</strong> paraplyorganisationerne, landsorganisationerneog de regionale c<strong>en</strong>tre er at have kontakt <strong>til</strong> og un<strong>der</strong>støtte<strong>der</strong>es deltagelse i initiativet. Det kan være i form af rådgivning og vejledning<strong>om</strong>, hvordan initiativet kan implem<strong>en</strong>teres i <strong>en</strong> større organisationeller k<strong>om</strong>munikeres ud i organisation<strong>en</strong>. Landssekretariatet skal <strong>der</strong>udovers<strong>til</strong>le k<strong>om</strong>munikationsmateriale, erfaringer og vid<strong>en</strong> <strong>om</strong> initiativet<strong>til</strong> rådighed for <strong>om</strong>verd<strong>en</strong><strong>en</strong>. Konkretisering<strong>en</strong> af sam<strong>arbejde</strong>t mellemlandssekretariatet og de forskellige aktører beskrives i <strong>en</strong> handleplan,<strong>der</strong> igangsættes af <strong>en</strong> følgegruppe, nedsat af udvalget og <strong>med</strong> udgangspunkti d<strong>en</strong>ne udvalgsrapport.Derudover skal landssekretariatet sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> andre relevante aktørers<strong>om</strong> f.eks. k<strong>om</strong>munerne, forskningsinstitutioner mv.Formelle rammebetingelser for landssekretariatetLandssekretariatet forankres organisatorisk s<strong>om</strong> et selvstændigt projektun<strong>der</strong> C<strong>en</strong>ter for Frivilligt <strong>Social</strong>t Arbejde - CFSA. Projektet vil <strong>der</strong>vedvære un<strong>der</strong>lagt de samme formelle rammebetingelser, s<strong>om</strong> er gæld<strong>en</strong>defor CFSA – herun<strong>der</strong> vedtægter, bestyrelse, revisionsinstruks, regnskabsinstruks<strong>med</strong> vi<strong>der</strong>e. Derudover bety<strong>der</strong> forankring<strong>en</strong>, at projektle<strong>der</strong><strong>en</strong>og projekt<strong>med</strong><strong>arbejde</strong>rne ansættes hos CFSA. Projektle<strong>der</strong><strong>en</strong> refererersåledes <strong>til</strong> c<strong>en</strong>terle<strong>der</strong><strong>en</strong> af CFSA.CFSA’s c<strong>en</strong>terle<strong>der</strong> ansætter i sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> følgegrupp<strong>en</strong> <strong>en</strong> projektle<strong>der</strong>,<strong>der</strong> forestår implem<strong>en</strong>terings<strong>arbejde</strong>t. C<strong>en</strong>terle<strong>der</strong><strong>en</strong> og projektle<strong>der</strong><strong>en</strong>ansætter i sam<strong>arbejde</strong> projektets øvrige <strong>med</strong><strong>arbejde</strong>re.CFSA's bestyrelse har det overordnede driftsmæssige ansvar for c<strong>en</strong>terets<strong>om</strong> helhed og <strong>der</strong><strong>med</strong> også for landssekretariatet. På det administrative<strong>om</strong>råde er initiativet un<strong>der</strong>lagt de formelle regelsæt, s<strong>om</strong> CFSA er un<strong>der</strong>lagt,jf. CFSA’s administrationsinstruks. Det gæl<strong>der</strong> f.eks. stat<strong>en</strong>sover<strong>en</strong>sk<strong>om</strong>ster og regler for personaleadministration. For så vidt angårløn- og personaleforhold, er <strong>med</strong><strong>arbejde</strong>re ansat på projektet ligeledes<strong>om</strong>fattet af CFSA’s løn- og personalepolitik. CFSA forestår d<strong>en</strong> løb<strong>en</strong>debevillings- og regnskabsadministration af d<strong>en</strong> del af projektbevilling<strong>en</strong>,<strong>der</strong> afsættes <strong>til</strong> <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tral organisering. Projektregnskabet føres i over<strong>en</strong>sstemmelse<strong>med</strong> retningslinjer fastsat af Ind<strong>en</strong>rigs- og <strong>Social</strong>ministerietsamt CFSA’s regnskabsinstruks. Regnskabet revi<strong>der</strong>es efter d<strong>en</strong> afInd<strong>en</strong>rigs- og <strong>Social</strong>ministeriet ud<strong>arbejde</strong>de revisionsinstruks for CFSA.Etablering af <strong>en</strong> regional organiseringDet er <strong>en</strong> vigtig forudsætning for initiativets g<strong>en</strong>nemførelse, at de frivilligefor<strong>en</strong>inger inddrages i initiativet og føler ejerskab her<strong>til</strong>, og at initiativetforankres lokalt hos de frivillige for<strong>en</strong>inger. På baggrund heraf anbefalerudvalget, at <strong>der</strong> udover landssekretariatet, udpeges et antal regionalec<strong>en</strong>tre, <strong>der</strong> skal un<strong>der</strong>støtte og styrke det lokale <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t og ejerskabsamt fungere s<strong>om</strong> bindeled mellem uddannelsesinstitutionerne ogde frivillige for<strong>en</strong>inger lokalt.13


Udvalget anbefaler, at <strong>der</strong> etableres et partnerskab <strong>med</strong> Landsorganisation<strong>en</strong>for frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e (FriSe) 7 . Der udpeges fem frivilligc<strong>en</strong>tre, <strong>der</strong>fungerer s<strong>om</strong> regionale c<strong>en</strong>tre for initiativet. Fordel<strong>en</strong> ved at udpege femfrivilligc<strong>en</strong>tre s<strong>om</strong> regionale knudepunkter er, at de regionale c<strong>en</strong>tre kanindgå i et tæt sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> de 50 frivilligc<strong>en</strong>tre over hele landet. Frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>eer placeret <strong>med</strong> <strong>en</strong> jævn geografisk spredning i Danmark,idet <strong>der</strong> findes frivilligc<strong>en</strong>tre i ca. hver and<strong>en</strong> k<strong>om</strong>mune. Frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>eudgør <strong>der</strong>for <strong>en</strong> vigtig infrastruktur i d<strong>en</strong> frivillige sektor. Samtidig er<strong>en</strong> stor del af de frivillige sociale for<strong>en</strong>inger <strong>med</strong>lemmer af et frivilligc<strong>en</strong>teri de k<strong>om</strong>muner, <strong>der</strong> har et frivilligc<strong>en</strong>ter. Frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e fungerersåledes s<strong>om</strong> <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tral indgang <strong>til</strong> d<strong>en</strong> lokale frivillige sektor for borgere,<strong>der</strong> ønsker at yde <strong>en</strong> frivillig indsats.De regionale c<strong>en</strong>tres opgaver• Sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> landssekretariatet <strong>om</strong> implem<strong>en</strong>tering<strong>en</strong> af initiativetpå lokalt niveau.• Informere frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e og de lokale frivillige for<strong>en</strong>inger <strong>om</strong>initiativet samt støtte og vejlede de lokale frivillige for<strong>en</strong>inger<strong>om</strong> <strong>til</strong>rettelæggelse og afholdelse af relevante frivilligforløb.• Koordinering af større kampagner eller aktiviteter initieret aflandssekretariatet i sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e og de lokalefrivillige for<strong>en</strong>inger.• Bistå landssekretariatet <strong>med</strong> oprettelse af frivilligkorps ved atinddrage frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e og de lokale frivillige for<strong>en</strong>inger.• Sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> de lokale uddannelsesinstitutioner i forbindelse<strong>med</strong> lokale rekrutteringsaktiviteter mv.• Bidrage <strong>til</strong> evaluering af initiativet.Formelle rammebetingelser for de regionale c<strong>en</strong>treFriSe har, s<strong>om</strong> repræs<strong>en</strong>tant for de regionale c<strong>en</strong>tre, det overordnededriftsmæssige ansvar for c<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e s<strong>om</strong> helhed. Ind<strong>en</strong>rigs- og <strong>Social</strong>ministerietforestår d<strong>en</strong> løb<strong>en</strong>de bevillings- og regnskabsadministration afd<strong>en</strong> del af projektbevilling<strong>en</strong>, <strong>der</strong> afsættes <strong>til</strong> <strong>en</strong> regional organisering.Projektregnskabet føres i over<strong>en</strong>sstemmelse <strong>med</strong> retningslinjer fastsat afInd<strong>en</strong>rigs- og <strong>Social</strong>ministeriet. Frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e indgår i et partnerskab<strong>med</strong> landssekretariatet. k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cefordeling og samspillet mellemlandssekretariatet og de regionale c<strong>en</strong>tre konkretiseres i <strong>en</strong> handleplan,<strong>der</strong> igangsættes af <strong>en</strong> følgegruppe nedsat på baggrund af d<strong>en</strong>ne udvalgsrapport.7 Frivilligc<strong>en</strong>tre og Selvhjælp Danmark (FriSe) er <strong>en</strong> landsorganisation for ca. 80 lokalefrivilligc<strong>en</strong>tre og selvhjælpsprojekter. Der er ca. 50 frivilligc<strong>en</strong>tre. Frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e erlokale c<strong>en</strong>tre, <strong>der</strong> organiserer det lokale frivillige sociale <strong>arbejde</strong>. Frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e vejle<strong>der</strong>og rådgiver de lokale frivillige for<strong>en</strong>inger og fungerer s<strong>om</strong> samlingspunkt for delokale frivillige sociale for<strong>en</strong>inger. Frivilligc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>es opgave er <strong>der</strong>udover, at lette borgernesadgang <strong>til</strong> det frivillige sociale <strong>arbejde</strong> samt at fungere s<strong>om</strong> bindeled mellem defrivillige sociale for<strong>en</strong>inger og k<strong>om</strong>mun<strong>en</strong>14


Nedsættelse af følgegruppeUdvalget overgår efter rapport<strong>en</strong>s færdiggørelse <strong>til</strong> <strong>en</strong> følgegruppe <strong>med</strong>formandskab i Ind<strong>en</strong>rigs- og <strong>Social</strong>ministeriet. Følgegrupp<strong>en</strong> skal ydesparring og proceshjælp ved konkretisering<strong>en</strong> af landssekretariatet, <strong>der</strong>egionale c<strong>en</strong>tre og uddannelsesinstitutionernes k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cefordeling ogsamspil i <strong>en</strong> handleplan, <strong>der</strong> skal fastlægge d<strong>en</strong> konkrete udmøntning afinitiativet. Handleplan<strong>en</strong> <strong>tager</strong> udgangspunkt i d<strong>en</strong>ne udvalgsrapport.Derudover skal følgegrupp<strong>en</strong> løb<strong>en</strong>de følge initiativet, iværksætte <strong>en</strong>evaluering ca. to år efter initiativets implem<strong>en</strong>tering samt overveje mulighe<strong>der</strong>for <strong>til</strong>pasning af initiativet.6. De frivillige for<strong>en</strong>ingers rolleDe frivillige for<strong>en</strong>inger spiller <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tral rolle for initiativets g<strong>en</strong>nemførelse,idet initiativet forudsætter, at de frivillige for<strong>en</strong>inger har mulighedfor at <strong>til</strong>byde de unge et forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> på minimum 20 timerud<strong>en</strong> for <strong>der</strong>es skoletid. Udvalget un<strong>der</strong>streger dog, at de frivillige for<strong>en</strong>ingersdeltagelse i initiativet er frivillig, hvorfor de frivillige for<strong>en</strong>ingerikke s<strong>om</strong> udgangspunkt kan forpligtes <strong>til</strong> at <strong>til</strong>byde et forløb i <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong>. Udvalgsrapport<strong>en</strong> indehol<strong>der</strong> <strong>der</strong>for ikke <strong>en</strong> række minimumsforpligtelserrettet mod de frivillige for<strong>en</strong>inger, m<strong>en</strong> al<strong>en</strong>e forslag<strong>til</strong> hvordan de frivillige for<strong>en</strong>inger og organisationer kan håndtere ogorganisere <strong>til</strong>buddet <strong>om</strong> forløb <strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> <strong>til</strong> unge på ungd<strong>om</strong>suddannelserne.Det er i de frivillige for<strong>en</strong>inger, at det frivillige initiativ og <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>tudfol<strong>der</strong> sig, hvorfor rekruttering<strong>en</strong> af de unge bør have sin basis her. Påd<strong>en</strong> baggrund anbefaler udvalget, at de frivillige for<strong>en</strong>inger spiller <strong>en</strong>aktiv rolle i rekruttering<strong>en</strong> af de unge og <strong>til</strong>rettelægger forløb, <strong>der</strong> afspejlerfor<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s frivillige <strong>arbejde</strong> og appellerer <strong>til</strong> målgrupp<strong>en</strong> af unge.Det er <strong>der</strong>for afgør<strong>en</strong>de, at initiativet forankres lokalt i sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong>de lokale frivillige for<strong>en</strong>inger.15


Frivillige forløbFor at sikre, at de unges deltagelse i frivilligforløb<strong>en</strong>e bliver vellykkede,anbefaler udvalget, at forløb<strong>en</strong>e organiseres på følg<strong>en</strong>de vis:• Frivilligforløb<strong>en</strong>es indhold og form skal på forhånd beskrivesskriftligt af de frivillige for<strong>en</strong>inger, s<strong>om</strong> <strong>til</strong>by<strong>der</strong> frivilligforløb <strong>til</strong>de unge. Således sikres det, at de unge får <strong>en</strong> idé <strong>om</strong>, hvilket forløbde skal i gang <strong>med</strong> samtidig <strong>med</strong>, at d<strong>en</strong> unges og d<strong>en</strong> frivilligefor<strong>en</strong>ings forv<strong>en</strong>tninger <strong>til</strong> forløbet afstemmes.• Projekterne og arbejdsopgaverne i frivilligforløb<strong>en</strong>e skal være af<strong>en</strong> karakter, så de appellerer <strong>til</strong> de unge, er lærerige for de ungeog passer ind i for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s daglige <strong>arbejde</strong> og organisering.• For<strong>en</strong>ingerne skal på forhånd sikre sig, at de har de fornødne ressourcerog k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cer <strong>til</strong> at <strong>til</strong>byde de unge et <strong>frivilligt</strong> forløb,s<strong>om</strong> er lærerigt for d<strong>en</strong> unge.Ov<strong>en</strong>stå<strong>en</strong>de anbefalinger indebærer ikke nødv<strong>en</strong>digvis, at de frivilligefor<strong>en</strong>inger skal skræd<strong>der</strong>sy et nyt <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> de unge, m<strong>en</strong> <strong>der</strong>imod at defrivillige for<strong>en</strong>inger <strong>tager</strong> s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong>, hvordan de mest h<strong>en</strong>sigtsmæssigtkan introducere de unge <strong>til</strong> for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s <strong>arbejde</strong>, således de unge motiveres<strong>til</strong> at <strong>en</strong>gagere sig i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> på sigt.Eksempler på frivilligforløb1. Frivilligforløb over kortere periodeEt samm<strong>en</strong>hæng<strong>en</strong>de frivilligforløb på 20 timer, <strong>der</strong> afvikles over <strong>en</strong> kortereperiode. Det kan f.eks. være et projektforløb på 2 x 3 timer <strong>om</strong> ug<strong>en</strong>, <strong>der</strong> strækkersig over et par måne<strong>der</strong>. Fordel<strong>en</strong> er, at d<strong>en</strong> unge kan følge projektet fra start<strong>til</strong> slut, samt at de unge kan melde sig <strong>til</strong> et projekt, <strong>der</strong> har <strong>der</strong>es specielle interesse.2. Frivilligforløb på få dageEt samm<strong>en</strong>hæng<strong>en</strong>de frivilligforløb på 20 timer, <strong>der</strong> strækker sig over få dage.Det kan f.eks. være <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>t, et arrangem<strong>en</strong>t eller <strong>en</strong> fælles aktivitet, <strong>der</strong> udførespå én eller flere dage. Det kunne f.eks. være i form af <strong>en</strong> k<strong>om</strong>munal ”Frivilligdag”,hvor <strong>alle</strong> k<strong>om</strong>mun<strong>en</strong>s unge udfører <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> d<strong>en</strong> samme dag. Fordel<strong>en</strong>ved d<strong>en</strong>ne mulighed er, at de frivillige aktiviteter kan planlægges i lang tidi forvej<strong>en</strong> og <strong>der</strong>for lettere målrettes de unge.3. Frivilligforløb over længere periodeEt forløb på 20 timer, <strong>der</strong> afvikles i løbet af hele uddannelsesforløbet. Det kanf.eks. være <strong>en</strong> lektiecafé, hvor de unge mø<strong>der</strong> op to <strong>til</strong> tre timer <strong>om</strong> måned<strong>en</strong> i <strong>en</strong>længere periode. Fordel<strong>en</strong> er, at de unge kan følge projektets udvikling over tidsamt opbygge længerevar<strong>en</strong>de sociale relationer <strong>til</strong> for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Anm.: Eksemplerne er ikke udtømm<strong>en</strong>de, m<strong>en</strong> blot inspirationsforslag.16


Frivillige arbejdsopgaverDet konkrete frivillige <strong>arbejde</strong>, s<strong>om</strong> d<strong>en</strong> unge skal udføre, kan både foregåpå administrativt niveau, f.eks. i for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s sekretariat, og på udfør<strong>en</strong>d<strong>en</strong>iveau i direkte kontakt <strong>med</strong> brugerne. Arbejdsopgaverne kaneksempelvis være:• Projektle<strong>der</strong> på mindre tidsbegrænsede opgaverMange idrætsfor<strong>en</strong>inger afhol<strong>der</strong> idrætslejre i skoleferierne, hvorbørn del<strong>tager</strong> i <strong>en</strong> uges aktiviteter, primært ind<strong>en</strong> for <strong>en</strong> bestemtidræt (f.eks. fodbold). I d<strong>en</strong> forbindelse kan <strong>der</strong> oprettes frivilligforløb,hvor d<strong>en</strong> unge er <strong>med</strong> i planlægning<strong>en</strong> og g<strong>en</strong>nemførels<strong>en</strong>af idrætslejr<strong>en</strong>.• Udvikling og afprøvning af nye projekter og initiativerMange organisationer og for<strong>en</strong>inger igangsætter nye projekter oginitiativer. De unge frivillige kan i d<strong>en</strong> forbindelse være <strong>med</strong> <strong>til</strong>at arrangere konkrete aktiviteter og ev<strong>en</strong>ts, koordinere afholdelseaf kurser samt afsøge finansieringsmulighe<strong>der</strong>.• Deltagelse på lige fod <strong>med</strong> andre frivilligeDet kan f.eks. være i <strong>en</strong> lektiecafé, s<strong>om</strong> rådgiver for andre ungeeller s<strong>om</strong> fodboldtræner. Desud<strong>en</strong> vil <strong>der</strong>, når for<strong>en</strong>ingerne arrangererstævner, s<strong>om</strong>merfester o.l. være brug for frivillige hæn<strong>der</strong>af forskellig art - lige fra at sidde ved at d<strong>om</strong>merbord <strong>til</strong> atsætte telte op, være parkeringsvagt eller stå i ”bar<strong>en</strong>”.• Deltagelse s<strong>om</strong> ”føl”Dette kan være særligt aktuelt i <strong>til</strong>fælde af, at det frivillige <strong>arbejde</strong>kræver særlige k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cer eller er særligt føls<strong>om</strong>t.Udvalget anbefaler, at landssekretariatet ud<strong>arbejde</strong>r et idékatalog <strong>til</strong> defrivillige for<strong>en</strong>inger, <strong>der</strong> indehol<strong>der</strong> eksempler på aktiviteter og opgaver,s<strong>om</strong> kan danne inspiration <strong>til</strong> frivilligforløb for målgrupp<strong>en</strong> af unge.17


7. Uddannelsesinstitutionernes rolleUddannelsesste<strong>der</strong>ne er et c<strong>en</strong>tralt <strong>om</strong>drejningspunkt i de unges liv og<strong>der</strong>for et naturligt sted for rekruttering<strong>en</strong> af målgrupp<strong>en</strong> af unge. <strong>Tilbud</strong>det<strong>om</strong> forløb <strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> ligger ud<strong>en</strong> for skoletid og indgår<strong>der</strong>for ikke s<strong>om</strong> <strong>en</strong> del af d<strong>en</strong> almindelige un<strong>der</strong>visning. På d<strong>en</strong> baggrundbestår uddannelsesinstitutionernes rolle primært i at informere destu<strong>der</strong><strong>en</strong>de <strong>om</strong> initiativet. Udvalget anbefaler følg<strong>en</strong>de minimumsforpligtelserfor ungd<strong>om</strong>suddannelsesinstitutionerne:1. Informerer <strong>alle</strong> elever <strong>om</strong> forløb <strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.2. Udpeger <strong>en</strong> kontaktperson og informerer landsekretariatet <strong>om</strong>d<strong>en</strong>ne.3. Opretter link på institution<strong>en</strong>s hjemmeside <strong>til</strong> sekretariatetshjemmeside samt oplyser eleverne her<strong>om</strong>.4. Opsætter plakater, uddeler fol<strong>der</strong>e og ev<strong>en</strong>tuelt andet materiale<strong>om</strong> forløb <strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>, <strong>der</strong> s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> rådighed af de frivilligefor<strong>en</strong>inger eller sekretariatet.Det er udvalgets h<strong>en</strong>sigt, at institutionerne administrativt belastes mindstmuligt. En praktisk <strong>til</strong>rettelæggelse af modell<strong>en</strong> for implem<strong>en</strong>tering afinstitutionernes forpligtelser skal være så <strong>en</strong>kel s<strong>om</strong> muligt. Det bety<strong>der</strong>blandt andet at k<strong>om</strong>munikationsveje og vejledninger skal søges simplificerede.Ad. 1. Institutionerne forpligter sig <strong>til</strong> at informere <strong>alle</strong> elever <strong>om</strong> mulighed<strong>en</strong>for at deltage i et forløb <strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. Information<strong>en</strong> skals<strong>om</strong> minimum bestå i, at eleverne gøres opmærks<strong>om</strong> på selve initiativet,18


informationskil<strong>der</strong>, k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cer, <strong>der</strong> kan opnås, samt at elev<strong>en</strong> erhververet bevis for g<strong>en</strong>nemført forløb.Ad. 2. Institutionerne forpligter sig <strong>til</strong> for hver skole at udpege <strong>en</strong> kontaktperson,<strong>der</strong> kan fungere s<strong>om</strong> bindeled mellem sekretariatet og d<strong>en</strong><strong>en</strong>kelte skole. Kontaktperson<strong>en</strong> skal bistå sekretariatet <strong>med</strong> at formidlemateriale ud på institutionerne, herun<strong>der</strong> ev<strong>en</strong>tuel opsætning af plakaterog andet materiale. Ligeledes vil kontaktperson<strong>en</strong> være forpligtet <strong>til</strong> athave et overordnet indblik i brug af hjemmesid<strong>en</strong> for forløb <strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong>.Ad. 3. Institutionerne forpligter sig <strong>til</strong> at have et link på skol<strong>en</strong>s hjemmeside<strong>til</strong> sekretariatets hjemmeside. Det er institutionernes pligt at oplyseeleverne <strong>om</strong> dette link samt brug<strong>en</strong> heraf. Det er op <strong>til</strong> institution<strong>en</strong> selvi hvilk<strong>en</strong> form og afskygning d<strong>en</strong>ne oplysningspligt skal udmøntes.Ad. 4. Institutionerne forpligtes <strong>til</strong> at opsætte og gøre materiale <strong>til</strong>s<strong>en</strong>dtaf sekretariatet <strong>til</strong>gængeligt, herun<strong>der</strong> at rekvirere nyt materiale, når <strong>der</strong>er behov for dette.Institutionernes opfyldelse af disse forpligtelser indgår i Un<strong>der</strong>visningsministerietsalmindelige <strong>til</strong>syn <strong>med</strong> institutionerne.Læring ud<strong>en</strong> for klasseværelsetDeltagelse i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> styrker elev<strong>en</strong>s dannelsesproces, idet detgiver elev<strong>en</strong> indblik i samfundet. Derudover bidrager <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> <strong>til</strong>konkret læring i form af erhvervels<strong>en</strong> af nye k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cer, ny vid<strong>en</strong> mv.Udvalget un<strong>der</strong>streger, at det er vigtigt at formidle <strong>til</strong> eleverne, at læringsrumikke kun er begrænset <strong>til</strong> klasselokalet, m<strong>en</strong> at deltagelse i <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong> også bidrager <strong>til</strong> læring ved at give eleverne mulighed forat afprøve <strong>der</strong>es vid<strong>en</strong> i nye samm<strong>en</strong>hænge og inddrage erfaringer ogvid<strong>en</strong> fra <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> i un<strong>der</strong>visning<strong>en</strong>.Det er op <strong>til</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte institution at træffe nærmere beslutning <strong>om</strong>,hvorvidt de ønsker at anv<strong>en</strong>de flere ressourcer på initiativet. En af må<strong>der</strong>ne,hvorpå institutionerne kan udføre <strong>der</strong>es informationsforpligtelse,kan være ved, at institutionerne åbner dør<strong>en</strong>e for de frivillige for<strong>en</strong>inger.Det kan for eksempel være at invitere frivilligkorps mv. <strong>til</strong> morg<strong>en</strong>samlingereller lign<strong>en</strong>de, at afholde informationsdage på institutionerne, ats<strong>til</strong>le et lokale <strong>til</strong> rådighed, så de frivillige for<strong>en</strong>inger kan arrangere frivilligeaktiviteter for de unge direkte på uddannelsesinstitutionerne elleretablere frivilligkorps på institutionerne.Uddannelsesinstitutionerne kan for eksempel tænke <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> indi de foredragsrækker, <strong>der</strong> normalt indgår i institutionernes <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> deunge. Institutionerne kan ligeledes lade initiativet indgå i un<strong>der</strong>visning<strong>en</strong>i <strong>til</strong>fælde, hvor <strong>der</strong> er oplagte synergieffekter, eller hvor de stu<strong>der</strong><strong>en</strong>dekan få et alternativt indblik i et fremtidigt arbejds<strong>om</strong>råde. Uddannelsesinstitutionernekan også lade initiativet være udgangspunkt for nye part-19


nerskaber mellem d<strong>en</strong> frivillige sektor og skolerne <strong>om</strong> nye un<strong>der</strong>visningsinitiativer8 .Udvalget opfordrer <strong>til</strong>, at <strong>der</strong> i videst muligt <strong>om</strong>fang <strong>arbejde</strong>s <strong>med</strong> atbygge bro mellem uddannelsesinstitutionerne og d<strong>en</strong> frivillige sektor.Institutioner <strong>om</strong>fattet af initiativetInitiativet afgrænses <strong>til</strong> at <strong>om</strong>fatte de institutioner, <strong>der</strong> udby<strong>der</strong> k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cegiv<strong>en</strong>deungd<strong>om</strong>suddannelser. Produktionsskoler, efterskoler oghøjskoler <strong>med</strong> vi<strong>der</strong>e er <strong>der</strong>for ikke <strong>om</strong>fattet af initiativet.Voks<strong>en</strong>uddannelsesc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e (VUC) er s<strong>om</strong> udgangspunkt ikke <strong>om</strong>fattetaf initiativet, da de primært udby<strong>der</strong> voks<strong>en</strong>uddannelse i et voks<strong>en</strong>t miljø.Ikke desto mindre er <strong>der</strong> i dag mange voks<strong>en</strong>uddannelsesc<strong>en</strong>tre, <strong>der</strong>udby<strong>der</strong> toårig hf, hvilket er <strong>en</strong> ungd<strong>om</strong>suddannelse. Udvalget foreslår<strong>der</strong>for, at voks<strong>en</strong>uddannelsesc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e får <strong>til</strong>bud <strong>om</strong> at deltage i initiativet(<strong>til</strong>byde forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>), selv <strong>om</strong> institutionerne ikke har deltageti udvalgs<strong>arbejde</strong>t.Fakta <strong>om</strong> ungd<strong>om</strong>suddannelserneUngd<strong>om</strong>suddannelserne består af de studieforbered<strong>en</strong>de gymnasiale uddannelserog erhvervsuddannelserne, s<strong>om</strong> er målrettet arbejdsmarkedet,m<strong>en</strong> s<strong>om</strong> også kan give adgang <strong>til</strong> fortsat uddannelse.Samlet var <strong>der</strong> i 2006 148 alm<strong>en</strong>gymnasiale uddannelsesinstitutionerfordelt over landet. 117 skoler udbød erhvervsfaglige uddannelser ogerhvervsgymnasiale uddannelser. Erhvervsskolerne har mange lokaleafdelinger, således at ungd<strong>om</strong>suddannelserne er <strong>til</strong>gængelige i hele landet.I 2005 var 236.000 elever i gang <strong>med</strong> <strong>en</strong> ungd<strong>om</strong>suddannelse. Heraf var106.500, svar<strong>en</strong>de <strong>til</strong> 45 %, i gang <strong>med</strong> <strong>en</strong> gymnasial uddannelse og129.500, svar<strong>en</strong>de <strong>til</strong> 55 %, i gang <strong>med</strong> <strong>en</strong> erhvervsfaglig uddannelse.I 2005 var <strong>der</strong> samm<strong>en</strong>lagt 72.700 elever på de alm<strong>en</strong>gymnasiale uddannelser,s<strong>om</strong> udgøres af stx og hf. Heraf valgte langt de fleste (86 %) stx,m<strong>en</strong>s 14 % valgte hf.De erhvervsgymnasiale uddannelser, s<strong>om</strong> består af hhx og htx, tegnedesig i 2005 for 33.800 elever. Størstedel<strong>en</strong> (72 %) læste hhx, m<strong>en</strong>s godt<strong>en</strong> fjerdedel læste htx.På de alm<strong>en</strong>gymnasiale uddannelser er <strong>der</strong> markant flere kvin<strong>der</strong> <strong>en</strong>dmænd, m<strong>en</strong>s <strong>der</strong> på de erhvervsgymnasiale og specielt de erhvervsfagligeuddannelser er <strong>en</strong> overvægt af mænd.FinansieringS<strong>om</strong> <strong>en</strong> del af det afsatte beløb på finanslov<strong>en</strong> afsættes midler <strong>til</strong> uddannelsesinstitutionerne<strong>til</strong> håndtering af informationsforpligtigels<strong>en</strong>. 98 Et eksempel er projektet globale gymnasier, hvor fire gymnasier i sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong>Mellemfolkeligt Samvirke, Operation Dagsværk samt <strong>en</strong> række eksterne parter overfire år vil afprøve meto<strong>der</strong> <strong>til</strong> at øge elevernes globale udsyn.9 Fordelingsnøgl<strong>en</strong> er <strong>en</strong>dnu ikke ud<strong>arbejde</strong>t, m<strong>en</strong> <strong>der</strong> vil form<strong>en</strong>tlig blive taget h<strong>en</strong>syn<strong>til</strong> ant<strong>alle</strong>t af årselever på skolerne.20


8. Økon<strong>om</strong>iI forbindelse <strong>med</strong> FL09 blev <strong>der</strong> på § 15.13.31. afsat i alt 8,4 mio. kr. i2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter <strong>til</strong> initiativet. Udvalget anbefaler følg<strong>en</strong>defordeling af midler, jf. tabel 8.1.Tabel 8.1 Fordeling af midlerMio.kr. 2009 pl. 2009 2010 2011Arbejdstid på institutioner 2,0 4,0 4,0Landssekretariat c<strong>en</strong>tralorganisering af initiativ(k<strong>om</strong>munikationskampagne,kontakt <strong>til</strong> uddannelsesinstitutioner,3,7 2,5 2,5del<strong>tager</strong>bevism.v.)Regional organisering 1,8 1,8 1,8Evaluering 0,4Frivilligjob.dk 0,5 0,5 0,5I alt 8,4 8,8* 8,8*Mio. kr. 2010 pl.Udvalget ønsker at fremme projekter, <strong>der</strong> styrker eller udvikler <strong>til</strong>buddet<strong>om</strong> et forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> <strong>til</strong> <strong>alle</strong> på ungd<strong>om</strong>suddannelserne. Udvalgetopfordrer de respektive ministerier <strong>til</strong> at være opmærks<strong>om</strong>me på,<strong>om</strong> <strong>der</strong> er andre mulighe<strong>der</strong> for at støtte relevante aktiviteter. Herun<strong>der</strong>f.eks. Ind<strong>en</strong>rigs- og <strong>Social</strong>ministeriets pulje <strong>til</strong> udvikling af <strong>frivilligt</strong> socialt<strong>arbejde</strong> og Uddannelsespulj<strong>en</strong>.21


9. K<strong>om</strong>munikationsstrategiDa <strong>der</strong> er tale <strong>om</strong> et <strong>frivilligt</strong> <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> de unge, vur<strong>der</strong>er udvalget, at deter afgør<strong>en</strong>de, at <strong>der</strong> foretages <strong>en</strong> målrettet k<strong>om</strong>munikation <strong>til</strong> de unge,s<strong>om</strong> motiverer de unge <strong>til</strong> at b<strong>en</strong>ytte sig af <strong>til</strong>buddet. Det forudsætter, atk<strong>om</strong>munikationsstrategi<strong>en</strong> <strong>tager</strong> højde for målgrupp<strong>en</strong>s karakteristika og<strong>der</strong>es k<strong>om</strong>munikationskanaler.MålgruppeInitiativets målgruppe – de unge på ungd<strong>om</strong>suddannelserne – udgør <strong>en</strong>mangfoldig gruppe, <strong>der</strong> b<strong>en</strong>ytter forskellige og skift<strong>en</strong>de <strong>med</strong>ier <strong>til</strong> atindh<strong>en</strong>te information. Samtidig er de unge <strong>en</strong> <strong>om</strong>bejlet målgruppe, <strong>der</strong>mod<strong>tager</strong> k<strong>om</strong>munikation og information fra mange aktører. Det er <strong>der</strong>for<strong>en</strong> målgruppe, hvis opmærks<strong>om</strong>hed og interesse, det kan være sværtat fange. K<strong>om</strong>munikationsstrategi<strong>en</strong> skal <strong>der</strong>for være målrettet de unges<strong>med</strong>ievaner og tage afsæt i de unges lyst <strong>til</strong> at deltage i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.Udvalget vur<strong>der</strong>er, at <strong>der</strong> blandt de stu<strong>der</strong><strong>en</strong>de ind<strong>en</strong> for de forskelligeuddannelsesretninger på ungd<strong>om</strong>suddannelserne er forskellige traditionerfor at udføre <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. For eksempel har de stu<strong>der</strong><strong>en</strong>de pågymnasierne i mange år haft tradition for <strong>en</strong> årlig frivilligdag i forbindelse<strong>med</strong> Operation Dagsværk. Disse forskellige traditioner er vigtige atholde sig for øje, når k<strong>om</strong>munikationskampagn<strong>en</strong> <strong>til</strong>rettelægges.K<strong>om</strong>munikationsbudgettet indgår s<strong>om</strong> <strong>en</strong> del af bevilling<strong>en</strong> <strong>til</strong> landssekretariatet,s<strong>om</strong> ud<strong>arbejde</strong>r <strong>en</strong> k<strong>om</strong>munikationsstrategi. Strategi<strong>en</strong> skaldels indeholde <strong>en</strong> lanceringsfase og dels <strong>en</strong> vedligeholdelsesfase. Derkan ev<strong>en</strong>tuelt <strong>til</strong>knyttes et eksternt k<strong>om</strong>munikationsbureau <strong>med</strong> specialei målgrupp<strong>en</strong> <strong>til</strong> ud<strong>arbejde</strong>lse af k<strong>om</strong>munikationsstrategi<strong>en</strong>.22


K<strong>om</strong>munikationsplatformeUdvalget anbefaler, at k<strong>om</strong>munikationskampagn<strong>en</strong> opbygges <strong>om</strong>kring toforskellige k<strong>om</strong>munikationsplatforme, h<strong>en</strong>holdsvis face to face k<strong>om</strong>munikationog elektronisk k<strong>om</strong>munikation. Begge k<strong>om</strong>munikationsplatformekan <strong>med</strong> fordel udnytte de frivillige for<strong>en</strong>ingers <strong>alle</strong>rede eksister<strong>en</strong>dek<strong>om</strong>munikationsinfrastruktur.Det er afgør<strong>en</strong>de, at k<strong>om</strong>munikationskampagner følges op <strong>med</strong> konkrete<strong>til</strong>bud <strong>om</strong> frivilligforløb for at fastholde de unges interesse. K<strong>om</strong>munikationsstrategi<strong>en</strong>bør <strong>der</strong>for planlægges i sam<strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> de regionalec<strong>en</strong>tre.Face to Face k<strong>om</strong>munikation: FrivilligkorpsD<strong>en</strong> direkte k<strong>om</strong>munikation – dvs. face to face kontakt<strong>en</strong> – udgør d<strong>en</strong>vigtigste del af k<strong>om</strong>munikationskampagn<strong>en</strong>, da det er <strong>en</strong> effektiv mådeat k<strong>om</strong>me i kontakt <strong>med</strong> målgrupp<strong>en</strong> på. Særligt set i lyset af, at ungebliver bedst rekrutteret <strong>til</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> ved at blive spurgt personligt,jf. kapitel 3. Et frivilligkorps, bestå<strong>en</strong>de af unge <strong>der</strong> <strong>alle</strong>rede er frivillige,vil <strong>der</strong>for være <strong>en</strong> oplagt mulighed for at k<strong>om</strong>me i kontakt <strong>med</strong> målgrupp<strong>en</strong>.Frivilligkorps<strong>en</strong>e kan opsøge de unge på ungd<strong>om</strong>suddannelserne og fortælledem <strong>om</strong>, hvorfor <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> er både sjovt og interessant. Fordel<strong>en</strong>er, at frivilligkorpset består af unge, <strong>der</strong> <strong>alle</strong>rede bræn<strong>der</strong> for <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong>, og s<strong>om</strong> kan k<strong>om</strong>munikere i øj<strong>en</strong>højde <strong>med</strong> de unge. Såledeskan frivilligkorpset fremstå s<strong>om</strong> rollemodeller og s<strong>om</strong> ambassadører,s<strong>om</strong> de unge kan id<strong>en</strong>tificere sig <strong>med</strong> og føle sig inspireret af.Korpset kan eksempelvis tage kontakt <strong>til</strong> de unge på uddannelsesinstitutionernevia informationsmø<strong>der</strong>, karavanekampagner og ved morg<strong>en</strong>mø<strong>der</strong>.Det kan også være <strong>en</strong> ide, at korpset <strong>med</strong>virker ved arrangem<strong>en</strong>ter,s<strong>om</strong> <strong>til</strong>trækker målgrupp<strong>en</strong> s<strong>om</strong> eksempelvis festivaler og lign<strong>en</strong>de.Landssekretariatet kan <strong>med</strong> fordel etablere partnerskaber <strong>med</strong> størrelandsdækk<strong>en</strong>de for<strong>en</strong>inger s<strong>om</strong> eksempelvis Ungd<strong>om</strong>m<strong>en</strong>s Røde Kors,de politiske ungd<strong>om</strong>spartier, idrætt<strong>en</strong>s organisationer og OperationDagsværk <strong>om</strong> at danne korps <strong>med</strong> repræs<strong>en</strong>tanter fra disse og andre for<strong>en</strong>inger.Frivilligkorps<strong>en</strong>es besøg på uddannelsesinstitutionerne skal tage højdefor uddannelsesinstitutionernes årshjul, og det anbefales, at kontakt<strong>en</strong> <strong>til</strong>uddannelsesinstitutionerne planlægges forud for skoleårets begyndelse.Endvi<strong>der</strong>e er det <strong>en</strong> forudsætning, at uddannelsesinstitutionerne godk<strong>en</strong><strong>der</strong>afholdelse af informationsmø<strong>der</strong> mv.23


Elektronisk k<strong>om</strong>munikation: Hjemmeside - jobdatabase - nye <strong>med</strong>ierEn and<strong>en</strong> vigtig grundst<strong>en</strong> i k<strong>om</strong>munikationsplatform<strong>en</strong> er d<strong>en</strong> elektroniskeog skriftlige k<strong>om</strong>munikation.• En internetbaseret jobdatabaseEtablering<strong>en</strong> af <strong>en</strong> internetbaseret jobdatabase over frivillige for<strong>en</strong>inger,<strong>der</strong> <strong>til</strong>by<strong>der</strong> forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. Databas<strong>en</strong> indgår s<strong>om</strong><strong>en</strong> del af landssekretariatets opgaver. Databas<strong>en</strong> indgår s<strong>om</strong> <strong>en</strong> del aflandssekretariatets opgaver, m<strong>en</strong> kan forankres hos <strong>en</strong> and<strong>en</strong> aktør.Det foreslås, at sekretariatet indgår i <strong>en</strong> joint v<strong>en</strong>ture <strong>med</strong> FriSe <strong>om</strong>at anv<strong>en</strong>de og udvikle internetportal<strong>en</strong> Frivilligjob.dk <strong>til</strong> at formidlekontakt mellem de unge og de lokale frivillige for<strong>en</strong>inger. Frivilligjob.dker <strong>en</strong> brugerplatform, hvor både brugere og frivillige for<strong>en</strong>ingerregistrerer sig og mø<strong>der</strong> hinand<strong>en</strong>. Der er mulighed for at”linke” <strong>til</strong> andre hjemmesi<strong>der</strong>, så jobb<strong>en</strong>e også annonceres på andrehjemmesi<strong>der</strong>.• En hjemmesideLandssekretariatet udvikler og vedligehol<strong>der</strong> <strong>en</strong> hjemmeside, hvor defrivillige for<strong>en</strong>inger, de stu<strong>der</strong><strong>en</strong>de og institutionerne kan finde relevantvid<strong>en</strong> <strong>om</strong> initiativet. Samtidig kan sid<strong>en</strong> fungere s<strong>om</strong> et interaktivtmødested og informationsudvekslingsforum for de unge ellermellem de unge, de frivillige for<strong>en</strong>inger og uddannelsesinstitutionerne.Det er afgør<strong>en</strong>de, at hjemmesid<strong>en</strong> indehol<strong>der</strong> informationer, aktivitetereller <strong>til</strong>bud, s<strong>om</strong> de unge vil gøre brug af.• K<strong>om</strong>munikationskampagnerLandsekretariatet skal igangsætte k<strong>om</strong>munikationskampagner ogmateriale, <strong>der</strong> skal skabe opmærks<strong>om</strong>hed <strong>om</strong> initiativet. K<strong>om</strong>munikationskampagnerneskal iværksættes via <strong>med</strong>ier, s<strong>om</strong> appellerer <strong>til</strong>målgrupp<strong>en</strong> af unge.Endvi<strong>der</strong>e anbefaler udvalget, at nyere sociale og interaktive <strong>med</strong>ier s<strong>om</strong>facebook, twitter og sms’<strong>en</strong> overvejes s<strong>om</strong> mulige k<strong>om</strong>munikationskanaler,<strong>der</strong> – særligt i initiativets opstarts- og lanceringsfase – kan være relevanteat b<strong>en</strong>ytte for at gøre de unge opmærks<strong>om</strong>me på initiativet.Derudover spiller uddannelsesinstitutionerne <strong>en</strong> vigtig rolle i at formidleinitiativet overfor de stu<strong>der</strong><strong>en</strong>de. Uddannelsesinstitutionernes rolle erbeskrevet i afsnit 7.10. Del<strong>tager</strong>bevisUn<strong>der</strong>søgelser viser, at de unge i høj grad er involveret i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>ud fra personlige motiver. Det er <strong>der</strong>for vigtigt, at de unge føler, at<strong>der</strong>es deltagelse i et forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> anerk<strong>en</strong>des. Dette er i tråd<strong>med</strong> int<strong>en</strong>tionerne i regering<strong>en</strong>s redegørelse <strong>om</strong> realk<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cer, <strong>der</strong>lægger op <strong>til</strong>, at disse <strong>med</strong>tænkes i <strong>alle</strong> dele af uddannelsessystemet samtat <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> skal <strong>til</strong>lægges værdi ved off<strong>en</strong>tlig ansættelse. På d<strong>en</strong>-24


ne baggrund anbefaler udvalget, at deltagelse i et <strong>frivilligt</strong> forløb anerk<strong>en</strong>des<strong>med</strong> et del<strong>tager</strong>bevis, <strong>der</strong> bekræfter, at d<strong>en</strong> unge har deltaget i etfrivilligforløb.Vali<strong>der</strong>ing og udstedelse af del<strong>tager</strong>bevisetUdvalget anbefaler, at del<strong>tager</strong>beviset ud<strong>arbejde</strong>s s<strong>om</strong> et standardbevis,s<strong>om</strong> de frivillige for<strong>en</strong>inger kan h<strong>en</strong>te og udfylde elektronisk på Landssekretariatetshjemmeside. Det er d<strong>en</strong> ansvarlige i d<strong>en</strong> frivillige for<strong>en</strong>ing,<strong>der</strong> udfyl<strong>der</strong> og un<strong>der</strong>skriver del<strong>tager</strong>beviset samm<strong>en</strong> <strong>med</strong> d<strong>en</strong> unge.Udstedelse af del<strong>tager</strong>beviset registreres desud<strong>en</strong> elektronisk af landssekretariatet<strong>til</strong> brug for evaluering af initiativet.For at vali<strong>der</strong>e del<strong>tager</strong>beviset, vil <strong>der</strong> s<strong>om</strong> <strong>en</strong> del af skabelon<strong>en</strong> værepåført <strong>en</strong> godk<strong>en</strong>delse af initiativet fra de relevante ministerier. Der vilev<strong>en</strong>tuelt kunne påføres eksam<strong>en</strong>sbeviset <strong>en</strong> g<strong>en</strong>erel h<strong>en</strong>visning <strong>til</strong>, atelev<strong>en</strong> har modtaget et <strong>til</strong>bud <strong>om</strong> forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>, samt at elev<strong>en</strong>har mulighed for at vedlægge et separat del<strong>tager</strong>bevis for g<strong>en</strong>nemførtforløb.11. ForsikringEfters<strong>om</strong> forløbet foregår i d<strong>en</strong> unges fritid og <strong>der</strong>ved ud<strong>en</strong>for skoletid,bør d<strong>en</strong> unge og de frivillige for<strong>en</strong>inger sikre sig, at de nødv<strong>en</strong>dige forsikringerer tegnet.Ind<strong>en</strong>for det sociale <strong>om</strong>rådet vil frivillige normalt ikke være <strong>om</strong>fattet affor<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s eller organisation<strong>en</strong>s arbejdsskade- eller erhvervsansvarsforsikring,idet relation<strong>en</strong> <strong>til</strong> for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> ikke betragtes s<strong>om</strong> et ansættelsesforhold.I forhold <strong>til</strong> andre forsikringer s<strong>om</strong> f.eks. ulykke- eller ansvarsforsikringbør d<strong>en</strong> frivillige for<strong>en</strong>ing eller organisation altid gøred<strong>en</strong> frivillige opmærks<strong>om</strong> på, hvilke forsikringer for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> eller organisation<strong>en</strong>har tegnet og på, hvilke d<strong>en</strong> frivillige selv bør tegne.I mange <strong>til</strong>fælde, vil det dog ikke være nødv<strong>en</strong>digt for d<strong>en</strong> unge at tegnesærlige forsikringer, da d<strong>en</strong> unge ofte vil være <strong>om</strong>fattet af famili<strong>en</strong>s almindeligefamilie- og ulykkesforsikring.Der h<strong>en</strong>vises <strong>til</strong> C<strong>en</strong>ter for Frivilligt <strong>Social</strong>t Arbejdes hjemmeside fory<strong>der</strong>ligere informationer <strong>om</strong> forsikring af frivillige: www.frivillighed.dk.I forhold <strong>til</strong> idræts<strong>om</strong>rådet er <strong>alle</strong> idrætsfor<strong>en</strong>inger, s<strong>om</strong> er <strong>med</strong>lem af<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Danske Gymnastik- & Idrætsfor<strong>en</strong>inger (DGI) eller DanmarksIdræts-Forbund (DIF) dækket af <strong>en</strong> kollektiv forsikring, s<strong>om</strong> bl.a. indehol<strong>der</strong><strong>en</strong> arbejdsskadeforsikring for for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s frivillige le<strong>der</strong>e og trænere,og <strong>en</strong> ansvarsforsikring, s<strong>om</strong> dækker et evt. erstatningsansvar, s<strong>om</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> kan pådrage sig i forbindelse <strong>med</strong> sin virks<strong>om</strong>hed.Læs mere <strong>om</strong> Idrætt<strong>en</strong>s forsikringer på:http://www.dgi.dk/For<strong>en</strong>ing/raadgivning<strong>en</strong>/vid<strong>en</strong>bank/Styr_på_for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s_forsikringer_[a16614].aspxhttp://www.willis.dk/<strong>en</strong>et/idraett<strong>en</strong>sforsikringer/html/faelles_forsikringer.html25


12. EvalueringEn vigtig del af initiativet er at vur<strong>der</strong>e, <strong>om</strong> det har d<strong>en</strong> ønskede effekt.Udgangspunktet for <strong>en</strong> sådan vur<strong>der</strong>ing er at afdække indfriels<strong>en</strong> af detre målsætninger, s<strong>om</strong> er ops<strong>til</strong>let af udvalget jf. afsnit 2. Disse er:4. At de unge k<strong>en</strong><strong>der</strong> <strong>til</strong> og b<strong>en</strong>ytter sig af <strong>til</strong>buddet <strong>om</strong> et forløb<strong>med</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.5. At de unge <strong>til</strong>k<strong>en</strong>degiver, at forløb<strong>en</strong>e har øget <strong>der</strong>es k<strong>en</strong>dskab <strong>til</strong>det frivillige <strong>arbejde</strong>, og at de unge har erhvervet sig personligeog/eller faglige k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cer 10 .6. At de frivillige for<strong>en</strong>inger på længere sigt får øget rekruttering<strong>en</strong>og kontakt<strong>en</strong> <strong>til</strong> målgrupp<strong>en</strong> af unge samt oplever <strong>en</strong> stigning iant<strong>alle</strong>t af unge, <strong>der</strong> udfører <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>.Efter initiativets implem<strong>en</strong>tering indsamles data for første års resultater,og datasættet anv<strong>en</strong>des s<strong>om</strong> baseline for evaluering<strong>en</strong>. Initiativets tremålsætninger kvantificeres af følgegrupp<strong>en</strong> på baggrund af første årsbaseline. De kvantificerbare målsætninger fastlægges ud fra princippet<strong>om</strong>, at <strong>der</strong> skal ske <strong>en</strong> stigning ind<strong>en</strong>for de tre målsætninger i forhold <strong>til</strong>baseline.Metode <strong>til</strong> evalueringInitiativets to første målsætninger evalueres ig<strong>en</strong>nem <strong>en</strong> kvantitativspørgeskemaun<strong>der</strong>søgelse, m<strong>en</strong>s tredje målsætning evalueres ved hjælpaf <strong>en</strong> kvalitativ un<strong>der</strong>søgelse. Tilsamm<strong>en</strong> udgør de to un<strong>der</strong>søgelser <strong>en</strong>samlet evaluering af initiativet.D<strong>en</strong> kvantitative un<strong>der</strong>søgelseLandssekretariatet fore<strong>tager</strong> <strong>en</strong> elektronisk registrering af dipl<strong>om</strong>er forg<strong>en</strong>nemførelse af forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. Registrering<strong>en</strong> giver mulighedfor at få et statisk indblik i hvor mange unge på ungd<strong>om</strong>suddannelserne,<strong>der</strong> b<strong>en</strong>ytter sig af <strong>til</strong>buddet og således også, i hvilket <strong>om</strong>fang initiativetsførste målsætning er indfriet.Derudover foretages <strong>en</strong> systematisk stikprøve blandt de unge, <strong>der</strong> hardeltaget i et forløb i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. Stikprøv<strong>en</strong> foretages s<strong>om</strong> et elektroniskspørgeskema online <strong>til</strong> de unge. Spørgeskemaet udfyldes i forbindelse<strong>med</strong> udstedelse af dipl<strong>om</strong>et for deltagelse i forløbet. Ved atk<strong>om</strong>binere stikprøveun<strong>der</strong>søgels<strong>en</strong> <strong>med</strong> udstedelse af dipl<strong>om</strong>et bliver detmuligt at k<strong>om</strong>me i direkte kontakt <strong>med</strong> målgrupp<strong>en</strong>.Det elektroniske spørgeskema skal indeholde <strong>en</strong> række spørgsmål, <strong>der</strong>kan belyse, <strong>om</strong> de unge har opnået et større indblik i <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> ogerhvervet sig personlige og/eller faglige k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cer ved at deltage iforløb<strong>en</strong>e. Spørgeskemaet kan ev<strong>en</strong>tuelt suppleres <strong>med</strong> <strong>en</strong>kelte fokusgruppe-interviews<strong>med</strong> de unge, s<strong>om</strong> mere dybdegå<strong>en</strong>de kan afdække de10 Dette forudsætter, at det frivillige <strong>arbejde</strong> har givet mulighed for k<strong>om</strong>pet<strong>en</strong>cegiv<strong>en</strong>de<strong>arbejde</strong> – eksempelvis organisatorisk indsigt, projektledelse og konkret udførelse affaglige opgaver.26


unges vur<strong>der</strong>ing og udbytte af initiativet og således også, i hvilket <strong>om</strong>fanginitiativets and<strong>en</strong> målsætning er indfriet.D<strong>en</strong> kvalitative un<strong>der</strong>søgelseH<strong>en</strong>sigt<strong>en</strong> <strong>med</strong> d<strong>en</strong> kvalitative un<strong>der</strong>søgelse er at afdække, <strong>om</strong> de frivilligefor<strong>en</strong>inger g<strong>en</strong>erelt har oplevet <strong>en</strong> bedre kontakt og rekruttering afunge s<strong>om</strong> følge af forløb<strong>en</strong>e, s<strong>om</strong> er initiativets tredje ambition. Un<strong>der</strong>søgels<strong>en</strong>består af <strong>en</strong> række interviews <strong>med</strong> et repræs<strong>en</strong>tativt udpluk afde frivillige for<strong>en</strong>inger. Det kan bl.a. bestå af <strong>en</strong> opfølgning i forhold <strong>til</strong>et udpluk af de for<strong>en</strong>inger, <strong>der</strong> har arrangeret forløb for unge.Herudover forv<strong>en</strong>tes det, at de unge og de frivillige for<strong>en</strong>inger har <strong>en</strong>selvstændig interesse i at samle op på og evaluere det <strong>en</strong>kelte forløbsamm<strong>en</strong>. Udvalget foreslår, at <strong>der</strong> ud<strong>arbejde</strong>s et evalueringsskema <strong>til</strong>brug for <strong>en</strong> evalueringssamtale lokalt.27


App<strong>en</strong>diks I: Internationale erfaringer – Canada s<strong>om</strong> caseUdvalget har i forbindelse <strong>med</strong> ud<strong>arbejde</strong>ls<strong>en</strong> af ov<strong>en</strong>stå<strong>en</strong>de anbefalingerog principper for initiativets udmøntning ladet sig inspirere af de vellykkedecanadiske erfaringer på <strong>om</strong>rådet. Mange canadiske provinserhar valgt at lade <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> indgå s<strong>om</strong> <strong>en</strong> obligatorisk del af ungd<strong>om</strong>suddannelserne.Dette gæl<strong>der</strong> blandt andet for provins<strong>en</strong> Ontario.Endvi<strong>der</strong>e <strong>til</strong>by<strong>der</strong> mange canadiske universiteter frivillighedsforløbs<strong>om</strong> fag, s<strong>om</strong> de stu<strong>der</strong><strong>en</strong>de kan tage s<strong>om</strong> <strong>en</strong> del af <strong>der</strong>es bachelor- ellerkandidatgrad. Frivilligt <strong>arbejde</strong> er således på skoleskemaet på mangeuddannelsesniveauer i det canadiske skolesystem.I ned<strong>en</strong>stå<strong>en</strong>de gives to eksempler på, hvordan <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> er <strong>en</strong>integreret del af un<strong>der</strong>visning<strong>en</strong> i hele det canadiske uddannelsessystem– både på ungd<strong>om</strong>suddannelserne og på de vi<strong>der</strong>egå<strong>en</strong>de uddannelser.Frivilligt <strong>arbejde</strong> på skoleskemaet OntarioSid<strong>en</strong> september 1999 har det at lave <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> været obligatoriskfor at bestå <strong>en</strong> ungd<strong>om</strong>suddannelse 11 i d<strong>en</strong> canadiske provins Ontario.Formålet <strong>med</strong> at sætte <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> på skoleskemaet er at give eleverne<strong>en</strong> forståelse af, hvilk<strong>en</strong> betydning <strong>der</strong>es aktive deltagelse i <strong>frivilligt</strong><strong>arbejde</strong> kan have for samfundets samm<strong>en</strong>hængskraft.Eleverne er pålagt at udføre 40 timers <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> i løbet af <strong>der</strong>esstudieforløb. Der er intet krav <strong>til</strong> ant<strong>alle</strong>t af aktiviteter, så længe aktiviteternei alt udgør 40 timers <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. De unges frivillige involveringkan antage mange forskellige former og foregå i <strong>en</strong> bred vifte af organisationerlige fra non-profit-organisationer <strong>til</strong> off<strong>en</strong>tlige institutionerog private virks<strong>om</strong>he<strong>der</strong>.Hver <strong>en</strong>kelt skole er ansvarlig for at udvikle <strong>en</strong> liste over godk<strong>en</strong>dte organisationer,hvor eleverne kan lave <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>. De kan dog ogsåanv<strong>en</strong>de d<strong>en</strong> liste af godk<strong>en</strong>dte organisationer og for<strong>en</strong>inger, s<strong>om</strong> Un<strong>der</strong>visningsministerieti Ontario har ud<strong>arbejde</strong>t. Eleverne har desud<strong>en</strong>mulighed for at k<strong>om</strong>me <strong>med</strong> egne forslag, s<strong>om</strong> godk<strong>en</strong>des individuelt afd<strong>en</strong> ansvarlige koordinator for forløb<strong>en</strong>e.Det pålægges de <strong>en</strong>kelte skoler i Ontario at sikre, at eleverne udfyl<strong>der</strong> etskema <strong>med</strong> både <strong>der</strong>es planlagte og g<strong>en</strong>nemførte frivillige aktiviteter.Det er d<strong>en</strong> ansvarlige koordinator på skol<strong>en</strong>, s<strong>om</strong> bestemmer, <strong>om</strong> elev<strong>en</strong>sfrivillige indsats kan godk<strong>en</strong>des og anføres s<strong>om</strong> ”bestået” på karakterbladet.Dog er det <strong>en</strong> forudsætning, at d<strong>en</strong> organisation, hvor d<strong>en</strong> pågæld<strong>en</strong>deelev har udført <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong>, forind<strong>en</strong> har bekræftet d<strong>en</strong>frivillige aktivitets <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>l<strong>en</strong>de fuldførelse. Skol<strong>en</strong> skal have <strong>en</strong> for-11 ”Secondary School Dipl<strong>om</strong>a” <strong>til</strong>svarer 10., 11. og 12. klassestrin i det danske skolesystem.28


sikring, s<strong>om</strong> fuldt dækker eleverne i forbindelse <strong>med</strong> <strong>der</strong>es frivillige <strong>arbejde</strong>.For mere vid<strong>en</strong> se: http://www.edu.gov.on.ca/extra/<strong>en</strong>g/ppm/124a.htmlFrivilligt <strong>arbejde</strong> s<strong>om</strong> del af universitetsuddannelseMange canadiske universiteter udby<strong>der</strong> <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> s<strong>om</strong> <strong>en</strong> del af<strong>der</strong>es universitetsprogrammer. Forløb<strong>en</strong>e er typisk arrangerede af organisationer,<strong>der</strong> er specialiserede i at udbyde frivilligforløb for universitetsstu<strong>der</strong><strong>en</strong>de.Canadian Alliance for C<strong>om</strong>munity Service-Learning(CSL) er et eksempel på <strong>en</strong> sådan organisation, <strong>der</strong> sam<strong>arbejde</strong>r <strong>med</strong>universiteterne i hele Canada <strong>om</strong> etablering<strong>en</strong> af frivillighedsforløb forstu<strong>der</strong><strong>en</strong>de, un<strong>der</strong>visere og andre personer <strong>med</strong> <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> universiteterne.CSL integrerer <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> <strong>med</strong> målrettede læringsaktiviteter.Ide<strong>en</strong> <strong>med</strong> at anerk<strong>en</strong>de <strong>frivilligt</strong> <strong>arbejde</strong> s<strong>om</strong> <strong>en</strong> del af <strong>en</strong> universitetsuddannelse,er blandt andet, at de stu<strong>der</strong><strong>en</strong>de skal lære at forbinde <strong>der</strong>esteoretiske studier <strong>med</strong> erfaringer ud<strong>en</strong> for un<strong>der</strong>visningslokalet. De stu<strong>der</strong><strong>en</strong>delærer <strong>om</strong> social ansvarlighed, bliver bedre <strong>til</strong> at tænke innovativtog får styrket <strong>der</strong>es le<strong>der</strong>evner. En sidegevinst for det canadiske samfun<strong>der</strong>, at de stu<strong>der</strong><strong>en</strong>de mø<strong>der</strong> og hjælper andre samfundsgrupper ogopnår <strong>en</strong> større <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> civilsamfundet, hvilket kan være <strong>med</strong> <strong>til</strong> atstyrke samm<strong>en</strong>hængskraft<strong>en</strong> i samfundet.For mere vid<strong>en</strong> se: http://www.c<strong>om</strong>munityservicelearning.ca/<strong>en</strong>/29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!