4 - FUT

fut.dk

4 - FUT

2Kære medlem!Årets sidste FUT-blad er ensbetydende med, at året går påhæld, og vi med hastige skridt nærmer os julen. Dermed erårets generalforsamling & 60 års jubilæum, som blev afholdt isamarbejde med Aalborg Portland A/S, nu vel overstået. I denforbindelse vil FUTs bestyrelse og undertegnede endnu enganggerne takke Aalborg Portland for deres værtsrolle ved FUTsjubilæumsfest.En stor tak skal der også lyde til alle de medlemmer, dervalgte at fejre dagen sammen med os i Aalborg. Håber I havdeen super fantastisk dag!FUTs bestyrelse og undertegnede vil gerne takke for den arbejdsindsatsog det samarbejde, som de afgående bestyrelsesmedlemmer,Søren Kroer og Glenn Johansen, har ydet FUTgennem de sidste 4 år. De har på hver deres måde givet etaftryk i FUT. Samtidigt siger FUTs bestyrelse god dag til to nyemedlemmer, Morten Hansen og Tim Rasmussen. Jeg ser dermedfrem til at bringe FUT videre i det kommende funktionsår med den nykonstituerede bestyrelse.FUT vil stadigvæk satse på at arrangere sociale og faglige arrangementeri 2012. Vi bestræber os på at arrangere arrangementer,der har vores medlemmers interesse, så de derved fårlyst til at deltage. FUT skal hele tiden være på forkant medudviklingen, så I medlemmer vælger at bruge jeres kostbarefritid på vores arrangementer. Derfor vil jeg gerne opfodre allede medlemmer, der har ideer til nogle spændende arrangementer,til at kontakte os.Håber meget, at FUT vil få en stor opbakning på Danmarksturen 2012. Læs mere om denne spændende tur og tilmeldingher i bladet. Få nu alle jeres elever og nyansatte meldt på tildenne forrygende tur!En stor tak til alle FUTs samarbejdspartnere. Tak for samarbejdeti det forgangne funktionsår, ser frem til at kunne forsættesamarbejdet i det nye år.Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer og deres familie englædelig og velsignet jul og et godt nytår!Med venlig hilsenMichael B. JakobsenFormandIndhold:3 Stortur 2012 til Vietnam4 Danmarkstur 20126 Rot har sat gang i salget8 FUT Generalforsamling 2011og 60 års jubilæum– formandens beretning13 Nye ansigter i FUT-bestyrelse14 FUT fagprøvepris 201115 Det Faglige hjørne:Keramiske fliser17 Arbejdsbeklædningvia digital bestilling18 FUT stiller skarptpå Strøjer Tegl19 Ruslandstur 201220 FUT Erhvervsklub22 Gokart: FUT Race 201222 ”Qvinde kend din vin”23 FUT Cup 2012 – JyllandBestyrelsesmedlemmer & distriktsrepræsentanter:Michael Jakobsen. FormandKirkegade 91 · 9460 BrovstTlf. 2496 3435 · mja@fut.dkBo Grønfeldt. Næstformand, kassererMarienlystvej 1 · 5000 Odense CTlf. 2898 9570 · bgr@fut.dkMartin Andersen. SekretærNansensvej 2 · 8700 HorsensTlf. 2179 2003 · man@fut.dkAnnette Maktabi. PR-ansvarligLyngvigvej 6 · 2720 VanløseTlf. 4181 2500 · ama@fut.dkNadja HübschmannStrengevej 8 · 6760 RibeTlf. 2273 6647 · nhu@fut.dkTim RasmussenGrønningen 15 · 4930 MariboTlf. 2081 1274 · tra@fut.dkMorten HansenMargrethevej 6, 2. sal · 3400 HillerødTlf. 2193 2352 · mha@fut.dkISSN 1901-1512 · FUT medlemsblad udgives 4 gange årligt · Ansv. redaktør: Annette MaktabiSekretariat: FUT – Foreningen for unge trælastfolk · c/o Trælasthandlerunionen – TUN · EgebækgårdEgebækvej 98 · 2850 Nærum · Tlf. 4580 7877 · FUT-fax 4580 788 7· Tilmeldinger til arrangementer,indmeldelser, fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt til ovenstående adresse.Marianne Mouritzen, KontaktpersonFUTs kontakt hos Trælasthandlerunionenfut@fut.dk


3FUT stortur 2012– VietnamI bestyrelsen arbejder vi på højtryk på at strikkeen stortur sammen til Vietnam.Turen kommer til at ligge i september 2012.Vi vil, når vi har mere om turen, lægge informationerud på hjemmesiden www.fut.dk.Så hold øje med hjemmesiden og blad nr. 1,der udkommer i februar.Glæd jer og hold september fri :-)


4Danmarkstur 2012Inspirationstur for elever og nytilkomne i branchen.Denne gang tager vi til Nordjylland i periodentirsdag den 28. februar til torsdag den 1. marts 2012Så er det blevet tid til den traditionsrigeDanmarkstur for elever og nye i branchen,men du er som medlem af FUTselvfølgelig altid velkommen til at deltagei vores arrangementer og dermed ogsåDanmarksturen.Turen i år vil foregå i Nordjylland, hvorvi skal på besøg hos Troldtek og se demange muligheder, der findes med akustik.Vi besøger også Palsgaard Træ, derproducerer spærtræ.Herefter går turen videre til Rold Skovsavværk, hvor vi skal se deres produktionog høre om opskæring af træ. Vi læggerogså vejen forbi listefabrikken HornbækFra FUT elevtur 2011, der gik til Norge medA. Rindom.Trævarefabrik for at se og høre mere omalle deres forskellige lister.Og sidst, men ikke mindst, skal vi besøgeKnauf Danogips og se den spændendeproduktion af gips. Ud over de mangefaglige arrangementer vil der om aftenenvære sociale oplevelser… JVi synes selv, at det er et spændendeprogram, men en af de vigtigste ting vedturen er de sociale relationer, som du herfår mulighed for at skabe på tværs af geografienog arbejdsrelationerne.Mange gode langvarige kammeratskaberer skabt gennem årene på disse ture,så skynd dig ind til din chef og bed hamom at sende dig på denne tur, for der eringen tvivl om, at du kommer tilbagesom en bedre medarbejder med en størreviden og gode erfaringer.Foreløbigt program:Der vil være opsamling på Fredericia Banegård kl. 7.30 (præcis)Tirsdag den 28. februar• Vi kører med bussen fra Fredericia med retning mod Troldhede.• Virksomhedsbesøg hos Troldtekt kl.9.30.• Bussen forsætter mod Palsgaard Træ i Hampen kl. 12.00.• Virksomhedsbesøg og rundvisning.• Transport til og indlogering på et vandrehjem i Århus.Onsdag den 29. februar• Vi kører til Rold Skov savværk, hvor der vil være rundvisning.• Herefter forsætter vi til Hornbæk Trævarefabrik i Randers• Transport til et vandrehjem i Hobro.Torsdag den 1. martsTræ• Bussen kører os til Knauf Danogips i Hobro, hvor der vil være rundvisning.• Herefter kører vi mod Fredericia banegård.FAKTA:Dato:Tirsdag den 28. februartil torsdag den 1. marts 2012Mødested:kl. 7.30 (præcis) påFredericia BanegårdJernbanegade 2B, 7000 FredericiaMålgruppe:Alle FUT-medlemmer, menspecielt velegnet for nye eleveri branchen. Husk alle elever harGRATIS medlemskab af FUT ihele deres læretid.Pris:Gratis for FUT-medlemmer. Vedudeblivelse eller afbud efter tilmeldingsendes en faktura på kr.1000 til dig via din arbejdsgiver.Tilmelding:Bindende tilmelding senest den1. februar 2012Yderligere information:Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dk


5OBS:Tilmeldingsfrist 1. februar 2012TILMELDINGSKUPONFUTs elevtur i Danmark 2012(Udfyldes med blokbogstaver)Fulde navn:FUT-medlemsnr.: (se evt. bag på bladet)Privatadresse:Privat tlf.: Mobil tlf.: Privat email:Firmanavn:Firmaadresse:Firmatlf.: Direkte tlf.: Firma email:Jeg ønsker at deltage i FUTs grupperejse i Danmark i perioden 28. februar - 1. marts 2012i henhold til rejsebeskrivelsen på modstående side.® Jeg er ryger ® Jeg er ikke-ryger® Jeg accepterer eventuelle nødvendige ændringer af detaljer i rejseprogrammetEvt. bemærkninger: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Dato:Underskrift:Hele denne side (gerne i kopi) sendes snarest og senest 1. februar 2012 i lukket kuvert til:FUT c/o Trælasthandlerunionen · Egebækgård, Egebækvej 98 · 2850 Nærum


6ROT har satgang i salgetI Danmark er det stadig usikkert, om Boligjobordningen fortsætterefter 2012. I Sverige har en lignende ordning både sat gang i byggerietog bremset sort arbejde. Direktøren for Trælasthandlerunionen-TUNanbefaler, at politikerne kigger over på den anden side af SundetAf Tom E. KampmanBoligjobordningen, som blev indført afden tidligere regering i juni, og som giverprivate fradrag for håndværkerregninger,har ført en omtumlet tilværelse. Da dennuværende regering trådte til, var dertale om at fjerne ordningen helt igen,men nu fortsætter den foreløbig næste årud, hvor en støtteordning til energirenoveringi stedet træder i kraft.- Vi vil lave en glidende overgang, såmestrene ved, hvad de har at rette sig efter,så de ikke står uden ordrer, siger dennye erhvervs- og vækstminister Ole Sohn(SF).Mens det i Danmark altså er usikkert,hvad private i fremtiden kan søge omfradrag til, når det gælder vedligeholdelsesarbejder,har ordningen med fradragfor håndværkerudgifter nu gennem tre årudviklet sig til en succeshistorie på denanden side af Sundet.Farvel til sort arbejdeI Sverige giver den såkaldte ROT-ordningmulighed for skattefradrag på op til50 % af håndværkerudgifterne, dog højst50.000 svenske kroner. Ifølge en undersøgelse,der er lavet af Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag(Sbab), mener95 % af de adspurgte, at det er “godt” eller“meget godt”, at ordningen er blevetgennemført.- Vi kan se tydeligt se, at ordningen harhaft en effekt på salget i byggemarkederne.Det har betydet, at branchen ikkehar mærket finanskrisen på samme mådesom andre lande, siger Ulf S. Gustafsson,der er direktør for Sveriges Bygg- ochJärnhandlareförbund i Sverige.Skepsis i startenSelv om der i dag stort set er bred enighedom, at ordningen i Sverige har haften stor effekt på byggeriet, var der mangekritiske røster fremme, da ordningenskulle indføres for tre år siden.- Der var mange pessimister, og detvar især håndværkerne, der var de mestkritiske. De var nervøse for, at ordningenskulle udvikle sig til for meget bureaukrati,men alle kan godt mærke nu, at dethar været et boost for byggeriet, fortsætterdirektøren.Ordningen har betydet, at der bliverudført markant mindre sort arbejdei Sverige, og det betyder på den andenside, at staten også får indtægter hjem iform af moms og afgifter.Foto: Mikael Stålnacke.


7- På et år bliver der udbetalt godt nimilliarder svenske kroner i fradrag, mende penge er med til at skabe nye arbejdspladserog dermed også flere skatter ogafgifter til statskassen, pointerer Ulf S.Gustafsson.For lille fradragI Danmark er beløbsgrænsen på håndværkerfradraget15.000 kr., og beløbets størrelsebliver angivet som en af grundenetil, at ordningen endnu ikke har haft denstore effekt på byggeriet herhjemme.- Vi oplever et stigende salg blandt voresmedlemmer, men det kan slet ikkemåle sig med den effekt, som fradragethar haft i Sverige. Der rykker det på enhelt anden måde, mener direktør PalleThomsen fra Trælasthandlerunionen-TUN.Palle Thomsen mener også, at usikkerhedenomkring ordningen i Danmark harbetydet, at mange private er tilbageholdendemed at kaste sig ud i nye håndværkerprojekter.- Det er ødelæggende for erhvervslivet,at en ordning som denne det ene øjeblikskal fjernes og det næste øjeblik alligevelfortsætter. Det er vigtigt for alle at vide,hvad man har at holde sig til. I Sverigehar det været vigtigt, at der ikke har væretden samme usikkerhed om fradraget,og det er noget, de i høj grad kan mærkepå byggeriet derovre, slutter Palle Thomsen.Den svenske ordningROT står for Reperation, Ombygningog Tilbygning.Den svenske ROT-ordning giverfradrag for arbejdsløn til serviceog vedligeholdelse på bopælen.Man skal have været bosat i dethjem, hvor arbejdet skal udføres,eller bruge det som fritidsbolig.Desuden skal man være ejer afboligen.Der gives fradrag for 50 % af udgifterne,dog højst 50.000 kr. perår for hver person i husstanden.


8Formandens beretningFUT Generalforsamling 2011 i Aalborg, fredag den 4. novemberTak for ordet!Endnu et år er passeret i FUTs historie.60 år, der har budt på mange glorværdigeminder for branchefolk i alle aldre. Åretgår på hæld, og det er ensbetydende medFUT generalforsamling, den tresindstyvendeaf slagsen. Vi har i dag mod sædvanenvalgt at lægge denne dag på enfredag, hvor vi her i aften har indbudtalle vores medlemmer til at fejre aftenensammen med os. Men hvorfor sidder viher i dag og afholder generalforsamlingfor tresindstyvende gang?Det hele startede i et savværk iSmåland, Boxholms A/B, så her er lidthistorik om vores forening, idet det eftermin overbevisning altid er godt at vide,hvor og hvordan FUT blev til, og på hvilkenbaggrund:Trælastbranchen havde hårde vilkårunder 2. verdenskrig. Forventningerneom bedre tider efter krigens ophør blevikke indfriede. Tværtimod blev importenaf trælast i 1946 og ’47 mindre endnoget år under krigen, og mange forretningerhavde tomme lagre i månedsvis.En væsentlig del af importen blev af boligministerietpålagt strenge restriktionermed hensyn til anvendelse, mens kun enmindre del måtte afskæres i fri handel.Branchens folk så med bekymring, at forbrugetaf træ stagnerede, og man frygtedemed rimelig grund træets fremtid indenfor byggeriet.Under disse forhold var fremtidsudsigternefor den unge trælastmand ikke debedste. Det var ikke nær alle lærlinge, derkunne regne med fortsat beskæftigelse oguddannelse i branchen. Alligevel var detat komme i lære i en tømmerhandel etprivilegium for en ung mand.Branchen var kendt for at give de ungeen god grundlæggende handelsuddannelse.Imidlertid søgte en del unge efterlæretidens ophør til exportlandene for påsavværksskoler og savværker at lære dethele at kende fra bunden: Opskæringsmetoderneog sortering.Et savværk i Småland, Boxholms A/Bblev i årene op til 1950 i særlig grad etuddannelsescenter for unge danske trælastmænd.Savværkets ledelse fandt detbetydningsfuldt, at eksportmarkedernesunge fik et godt indblik i svensk skov- ogsavværksdrift og gav på forbilledlig mådeteoretisk og praktisk undervisning.For de danske praktikanter blev samværetmed kolleger i Boxholm en positivoplevelse – man udvekslede erfaringerog diskuterede brancheforhold, som kuntrælastmænd kan det.Inspirerede af opholdet på Boxholmfortsatte en lille kreds af praktikanterkontakten med hinanden efter hjemkomsten.Kredsen blev suppleret med flere trælastmænd,som også havde stablet brædderi Boxholm, og i løbet af vinteren ogsommeren 1951 holdtes i København enrække uformelle møder. Her opstod tankenom stiftelsen af en forening, og den1. september 1951 startede ”Foreningenaf unge Trælastmænd”. (På generalforsamlingenden 13. november 1955 fikFUT ændret en detalje i navnet nemlig:for i stedet for af.)Der blev dannet et arbejdsudvalg, ogumiddelbart derefter offentliggjordeman det i en udsendelse til ca. 50 ungekolleger, som også havde praktiseret iSverige. I denne proklamation, som varunderskrevet af: Knud Bagger, Ib BentJensen, Harald Vester, Peter Nielsen,Finn P. Villesen, A. Theil Petersen, ChristianPetersen og Jens Sørensen, stod derblandt andet: ”Foreningen er den 1/9 d.å.startet af en kreds af tidligere Boxholmpraktikanter med det formål at samleunge trælastmænd til gensidig udvekslingaf erfaringer, opnåelse af personligkontakt samt fremme af uddannelsesmulighedernei ind- og udland”. Videre stodder: ”Der anses at være et stort behov foren sådan forening, idet der ikke findeslignende, der varetager de unges interesserpå denne måde”.Den 2. december 1951 afholdtes stiftendegeneralforsamling med et fremmødepå 31 interesserede unge trælastmænd,og den første bestyrelse fikfølgende sammensætning: Christian Petersen(formand), Per Nørbjerg, Jens Sørensen,Holger Skou og Helge Jørck.Vi blev for kort tid siden i bestyrelsengjort bekendt med, at Holger Skou, en afFUTs grundlæggere, var død. Æret værehans minde.FUT har i det forgangne funktions årintroduceret et nyt layout på vores medlemsblad samt www.fut.dk. Vi håber, atdisse nye tiltag har bevirket, at blad oghjemmeside er blevet mere tidssvarendeog giver jer medlemmer et mere overskueligtblad.Erhvervsklubben fik en fantastisk modtagelse,da vi introducerede den, og jegvil på denne dag gerne rette en tak til alledem, der har tegnet sig medlemskab. Dethar været en succes uden sidestykke, jafaktisk større, end vi i bestyrelsen havdeturdet håbe på.Et bredt udsnit af branchens leverandørersamt tømmerhandlere er medlemmer.Mange tak for jeres støtte!Jeg kan med stor glæde berette om,at FUT har fået etableret et tæt og konstruktivtsamarbejde med bl.a. STARKog Bauhaus. Dette giver bl.a. FUT mulighedfor at komme på deres skoleforløb,som er lukkede hold, men igennemsamarbejdet er vi nu blevet inviteret tilat komme og lave oplæg for eleverne ogderved udbrede kendskabet til FUT til såmange som muligt i vores branche.Men FUT står over for en kæmpe udfordringnu og de næste år frem. Medlemmernesfritid er svær at få del i. FUT skalprøve at hamle op med den sparsommefritid, der er til rådighed i en ulige kampmed familie, fritidsinteresser mm, internet,facebook mm.Et af de tiltag, FUT fremadrettet vilgøre, er at blive mere detailorienteret, oghvorfor det? Med udgangspunkt i samarbejdetmed Bauhaus, der har ca.1200ansatte i Danmark, udgør de trælastansattekun omkring 200 ansatte, det vil imine øjne være dårligt købmandskab afFUT ikke at ”sælge” FUT til de ca. 1000ansatte, der er detailansat. Hvis vi kanramme dette segment ved at prøve atlave arrangementer, som de detailansatteønsker at deltage i, vil FUT ikke lade denmulighed passere, især i disse tider, hvor


9Glimt fra FUTGeneralforsamlingog 60 års jubilæumFUTs eksistens trues af et faldendemedlemstal. FUTs værdierog det, FUT står for i dag,vil vi dog aldrig give køb på forat opnå dette mål. Der skal væremuligheder for alle i FUT, uansetarbejdssted eller uddannelsesretningi branchen.FUTs tidligere bestyrelser hardog arbejdet med den ide før. I perioden1994 til 1999 havde mantaget navneforandring til: FOR-ENINGEN FOR UNGE TRÆLAST-OG BYGGEMARKEDSFOLK, Men der erikke det, der er på tale nu! At vi ønskeren navneforandring. Det skal ikke væreen hindring for bestyrelsen i kommendefunktions år at prøve at indlemme detailansattei FUT! Vi kan ikke i dag bare forkastemuligheden for at indlemme fleremedlemmer i foreningen, fordi det ikkelykkedes for 10-15 år siden.Men det gælder i de fleste kæder /tømmerhandlere i dag. Detailsiden harvokset sig stor gennem de sidste mangeår, og der kunne der være mange latentemedlemmer at hente for FUT.En ting er stensikker! Medlemstalletskal ikke blive ved med at falde, som dethar gjort de sidste 5-10 år, for fortsætterdenne tendens, mødes vi ikke til foreningens70 års jubilæum! Så kære generalforsamling,jeg håber meget på, atI vil motivere de ansatte/ kollegaer,I har, som ikke er medlemaf FUT, til at melde sig ind, såvi kan mødes igen til både 70og 80års jubilæum!!Dette samarbejde er til storfordel for alle parter. Kæderneog de enkelte butikker bidragermed deltagere på FUT´ s arrangementerrundt om i landetog de velkendte studieture. OgFUT kan være med til at give deansatte mulighed for at netværkemed andre på kryds og tværsaf kæderne og give dem nyttiginformation gennem spændendeog lærerige virksomhedsbesøg og uddannelsetil gavn i deres daglige arbejde og ideres fremadrettede karriere.fortsættes næste side


10Glimt fra FUT Generalforsamlingog 60 års jubilæumMen! Hvorfor ikke bare kopiere modellenfra vores naboland Sverige, ROTfradraget? Det går i korte træk ud på, atvilla- og lejlighedsejere kan få et skatfortsatfra side 9:På sidste års generalforsamling blevder ytret ønske om, at FUT skulle havenogle flere faglige arrangementer, og denudfordring har vi selvfølgelig taget op!Hen over efteråret og vinteren har FUTsøgt at få planlagt en bred vifte af fagligearrangementer, men der er desværre ikkealtid den store opbakning blandt medlemmerne,men det ser vi ikke som etproblem, men som en udfordring. Vi forsætterufortrødent med at planlægge ogafholde faglige arrangementer geografiskspredt i hele landet. Men i den henseendeer det vigtigt at få kommunikeret udtil jer, at har I ønsker om specielle fagligearrangementer, hører vi gerne fra jer.Men det er ikke bare året, der går påhæld for FUT, et år går på hæld i branchen– et år præget af den økonomiskeafmatning. Dette kan vel betegnes somoverskriften for 2011, når branchen skalreflektere over årets gang. For alt formange dystre overskrifter har i det forgangneår præget danske og udenlandskemedier.Mange i branchen havde håbet på, atstagnationen i den danske økonomi villevende, så da foråret endelig indtraf i år,troede vi, at vi ville se en øget aktivitet,men jeg kan desværre konstatere, at denudeblev. Og at branchen stadigvæk erramt af bl.a. ansættelsesstop og afskedigelser.Denne situation har givet grundlag forgennemgang af de vante arbejdsgange ogmetoder med en forhåbning om lysere tider.Men! Hvornår kommer fremgangenså? Dette er vel spørgsmålet, vi alle ønskersvaret på. Men vi må håbe på, at vihar nået bunden af denne stagnation, nårforåret kommer.Politisk har vi så sent som i juni månedfået indført en boligjobplan, der skal givefradrag til private, når de får udført håndværksopgaver.Men dette nye politisketiltag har desværre ikke fået den ønskedeeffekt på byggeriet som ønsket. Flere afbyggeriets parter mener imidlertid, atgrunden er, at 15.000 kr. pr. person over18 år ikke er tilstrækkeligt og derved ikkemotiverer nok private med at gå i gangmed byggeprojekter.Men vi kan imidlertid håbe på, at derkommer mere ro i branchen, nu hvor folketingsvalgeter overstået.


14FUT fagprøvepris 20111. pris – Optimeret tilbudsopfølgningAf Stinus Dreier, CF Pedersen & Søn A/SBaggrunden for opgaven skyldes en afde daglige problemstillinger, nemlig denher ”byrde” ved opfølgning af udsendtetilbud.Jeg har tit tænkt over, hvor mange tilbudder i sidste fase ender som ordrer?Herudover synes jeg, at opfølgningen påtilbud kan optimeres!Målet for opgaven var simpelthen, atmængden af ordrer som følge af udsendtetilbud skulle hæves. Målsætningen hervar, at ordreprocenten skulle nå 20 %. Forat gøre projektet overskueligt, valgte jegat tage udgangspunkt i vores rådgivningscenter/ekspedition,i alt 3 ansatte.Jeg allierede mig herefter med salgscoachMogens Lund, som skulle væredet friske pust/motivationsfaktor til disseudvalgte medarbejdere.Salgstræningen bestod af 4 morgenmøder,som skulle give disse medarbejdereen ”saltvands-indsprøjtning” inden påbegyndtarbejde.Ud over salgstræning markedsførte jegideen i vores lokale avis for at fremhævevores styrker udadtil, her med fokuspå mange års erfaring tilsammen, rådgivning,service, inspiration, opfølgningm.m. Markedsføringen skulle ud over atfremhæve os udadtil samtidig være enintern motivationsfaktor for de udvalgtemedarbejdere. Den skulle give demstolthed og hermed lyst til at fokusere påmålsætningen!Projektets sidste faser blev afsluttet, ogdet kan i denne sammenhæng konkluderes,at det endte som en succes. Målsætningenom at nå en ordreprocent på 20 %er mere end opfyldt.Ordreprocenten nåede 39,44 %, hvilketafgjort er en succes i sig selv. Der eri afdelingen skabt struktur over behandlingenaf tilbud. De ansatte har rykket sigfra at ekspedere kunder til rent faktiskat sælge til kunder. Dette projekt er påpapiret afsluttet, men lever videre i afdelingen,for der er hele tiden plads tilforbedringer.Projektet gav en række nye løsninger,som fremadrettet bliver brugt i praksisFAGPRØVEPRISEN20111. PRISStinus DreierCF Petersen & Søn A/Shar modtaget førsteprisenfor opgaven:Optimeret tilbudsopfølgningMichael Jakobsenformand for FUTbl.a. morgenmøde i afd. hver dag, direktetilgang til kunden, fang beslutningstageren,daglige målsætninger og megetmere.Målsætningen er altså opnået ved brugaf ”uforkromede løsninger”. Det er IKKEraketvidenskab at optimere tilbudsopfølgning.Den skarpe konkurrencesituation iKøge by er en ekstra årsag til vigtighedenaf dette projekt. Kunderne har flere byggematerialeudbydereat vælge imellem.Så opfølgningen på tilbud kan medvirketil større chance for ordrer til CFP. Udover større omsætning afspejler denneopfølgning professionalisme, ansvarlighedog engagement over for kunden.CFP’s profil styrkes!3. pris – Salgskampagne for TrælastenAf Anders Bendix Kristensen, Trælasten VejenJeg har været i lære ved Vejen TrælasthandelA/S, Vejen afdelingen.Nominerede fagprøver:Alex Schmitt HansenTrælasten VejenIndstillet til årets fagprøvepris foropgaven:Alloc salgskampagneJeg har haft en rigtig god læreplads,hvor der er blevet stillet krav til en samtgivet frihed under ansvar.Ved min fagprøve havde jeg valgt atlave en salgskampagne for at sælge belægningssten.Ud over en traditionel ugeblads annoncehavde jeg valgt at lave markedsføringpå Trælastens Facebook side. Ideenmed min markedsføring på Facebook er,at man kan komme ud med et budskabtil mange mennesker gennem ”synes godtom” metoden. Og det kan gøres uden destore omkostninger.FAGPRØVEPRISEN20113. PRISAnders Bendix KristensenTrælasten Vejenhar modtaget tredieprisenfor opgaven:TrælastenMichael Jakobsenformand for FUTEfter endt læretid er jeg blevet fastansatved Vejen Trælasthandel A/S, VejenAfdeling.Christian Ole OlsenSkagen Cementstøberi A/SIndstillet til årets fagprøvepris foropgaven:Skagen skifer belægningsstenNick Teichert OlesenBygma ThemIndstillet til årets fagprøvepris foropgaven:Superwood


152. pris – Robinie træ – det nye miljørigtige alternativAf Christian Viig Mathiesen, Optimera VamdrupJeg ville skrive om noget nyt, et emne,som ingen før mig havde taget op i enfagprøve. Det skulle være et emne medfremtid i og med fokus på miljøet, somer på alles læber i disse tider. Valget faldtpå Robinie træ, også kaldet europæiskhårdttræ. Træsorten har fantastiske egenskaber,kan stå i jord i 30-40 år og dyrkesi plantager i Sydøsteuropa uden rovdriftpå regnskoven.Mens jeg skrev opgaven, fik jeg idéenomkring miljørigtige terrassekoncepter– helt uden brug af trykimprægneret træ.En kombination af Robinie træ og Optimerasmodulhegn i malet gran. En rigtigflot kombination understøttet af en god’miljøhistorie’.Siden afleveringen af fagprøven er jegblevet udlært og har fået fastansættelsesom intern sælger hos Optimera Vamdrup.Et godt job med masser af udfordringer,som jeg er rigtig glad for.Som beskrevet i min opgave har jegefterfølgende sendt en indstilling til Optimerassortimentsudvalg omkring detmiljørigtige terrassekoncept og har foret par uger siden fået bekræftet, at konceptetsøsættes og vil blive markedsførtfra sæsonstart 2012. Det er jeg stolt afog håber på succes – både for Optimerasskyld, men også for miljøets!Optimera er en del af Saint Gobain– en meget stor koncern med hovedsædei Paris. Jeg synes, det er alle tiders, man isådan en stor koncern kan komme medinput, der tages seriøst og omsættes tilvirkelighed. At der selv i en tid med storeforandringer bliver gjort plads til at hørepå en elevs idéer. Både efter aflevering affagprøven, men også undervejs. Det gavFAGPRØVEPRISEN20112. PRISChristian Viig MathiesenOptimera Vamdrup A/Shar modtaget andenprisenfor opgaven:Robinie træ– det nye miljørigtige alternativMichael Jakobsenformand for FUTblod på tanden, og jeg blev nysgerrig efterat gå dybere i emnet.Jeg kan kun opfordre de kommendeelever til at gøre en indsats for at involverekollegaer, mens opgaven skrives. Detgør det sjovere, og der kommer idéer,man nok ikke var kommet på hjemmeved computerskærmen.Fredag den 4. november modtog jeg 2.prisen fra FUT for min fagprøve – alt i altet rigtig godt forløb at se tilbage på!hjørneDet fagligeKeramiskefliserDet faglige hjørne har en fastplads i FUT bladet, hvor vi sætterfokus på forskellige faglige emner.Det vores intention at følge opmed faglige arrangementer, somhar relevans til emnet, så voresmedlemmer får flere mulighederfor uddannelse på fyraftens- ogendagsarrangementer.Aktuelt i tiden: De store skybrud, der harramt Danmark inden for de sidste år, har gjortkeramiske fliser til et absolut førstevalg, nårdet gælder udbedring af forsikringsskader iforbindelse med indtrængende vandEn del forsikringsselskaber har meldt udtil deres kunder, at fremtidige skader ikkedækkes, hvis der er valgt andre gulvbelægningerend keramiske fliser. Det kanderfor være en god ide at opgradere sinviden om disse produkter.TyperDer findes mange forskellige typer af keramiskefliser på markedet, som hver isærhar deres egenskaber. Her et lille udplukaf de mest gængse.fortsættes næste side


16fortsat fra side 15:Monocottura: Betyder engangsbrændt.Leret forberedes til en ensartet konsistens,og skærven tørpresses under megethøjt tryk. Herefter bliver flisen glaseretog brændt ved ca. 1150-1200 grader.Porcellenato: Navnet henviser til porcelæn,fordi man anvender ler af fin kvalitet.Produktion på samme måde sommonocottura, men højere pressetryk oghøjere brændingstemperatur. Fliserne vari starten tænkt som en stærk uglaseret flise,som var ensartet hele vejen igennem.Glaseret porcellenato: En porcellenatoskærv, som er glaseret.Coloured body: Porcellenato flise, hvorman ”smelter” overflade glasur og indfarvetskærv sammen.Tørpressede fliser: Leret presses vedhøjt tryk, og flisen tørres derefter. Eftertørring brændes ved en temperatur påomkring 1200 grader, så overfladeleretsmelter sammen. Dette giver en stærkuglaseret flise, som er let at vedligeholde.Processen kræver fin ren ler.EN-normerFliser produceres i det meste af verden,og seriøse fabrikker tester deres fliser ihenhold til mange forskellige EN-normer,afhængig af den enkelte flisetype.Det kan f.eks. være disse:• EN 98 Dimensioner / tolerancer• EN 99 Vandabsorption• EN100 Brudstyrke• EN101 Overfladehårdhed• EN103 Lineær termisk udvidelse• EN104 Modstandsdygtighed over fortermisk chok• EN105 Modstandsdygtighed over forkrakelering• EN122 Modstandsdygtighed over forkemikalierDen EN-norm, der er størst fokus på,og som anvendes i al markedsføring, erEN-154, overfladens slidstyrke. Citat franormen: ”Som en naturlig konsekvens af,at de enkelte glasurtyper er sammensataf forskellige råstoffer med individuelleegenskaber, også med hensyn til at modståslitage, testes disse og indplaceres i slitagegrupperefter de opnåede resultater.”Den mest anvendte metode er PEI metodenefter EN-154. Klassificering foretagespå basis af resultater opnået efteren mekanisk slibning, rundering, af denglaserede overflade.SlidstyrkeSynlige slidspor ved antal omdrejninger,150-600 Slitage gruppe belyst med 300luxSlitage gruppe 1:VægfliserSlitage gruppe 2:Gulve med let slid, privatebadeværelsesgulveSlitage gruppe 3Gulve med almindeligt slidi private huse undtagenkøkken og bryggers arealerSlitage gruppe 4Kan anvendes overalt iprivate boligerSlitage gruppe 5Stærkt slid, butikker,offentlige rum150150-600600-1500over 1500over 12.000Det er vigtigt at fastslå, at slidstyrkenikke angiver produktets kvalitet, menkun hvor det kan anvendes.Fliser uden glasur kan naturligvis ikketestes på samme måde og kategoriseresderfor som ”GRP U”, uglaserede. Disseanvendes derfor også på områder medstor belastning og i specielle tykkelser tilf.eks. supermarkeder.Der er også stigende fokus på flisernesoverflade mht. skridhæmning. Her delesder op efter R-betegnelser, som stammerfra tysk ”Rutschhemmung”. Disse betegnelservil man ofte støde på i en beskrivelsefra arkitekten.• R9 3-10 graders hældning, almindeligeprivate boliger• R10 10-19 graders hældning, sanitærerum, desinfektionsrum• R11 19-27 graders hældning, bagerier,storkøkkener, mejerier• R13 over 27 graders hældning, fiske ogolieindustri, vaskehaller.Hvis gulve bruges i barfodsområder,f.eks. svømmehaller, inddeles endviderei:• Grp A under 12 graders hældning,omklædningsrum.• Grp B over 18 graders hældning, vådebarfodsområder, bruserum, m.m.• Grp C over 24 gradershældning, bassinkanterog bassintrapper m.m.Det er værd at bemærke,at man i dag iTyskland ikke må anvendemindre end enR10 overflade i et offentligtrum. Det, derer vigtigt, er at findeglaserede overflader,som er produceret på en måde, så de forenerdet rengøringsvenlige med den rigtigeR betegnelse.Andre vigtige ord og tipsKalibre: Størrelsessorterede fliser, angivespå kasserne, ofte med bogstaver.Tonaliteter: Fliserne får ved den enkelteflises produktion et tonalitets nummereller bogstav. Fliser med samme tonalitetvil passe sammen i farverne.Rektificering: Fliserne er tilskåret påkanterne, så alle fliser er i samme størrelse.Det er meget vigtigt at tjekke, at tonaliteterog kalibre passer sammen, indenman leverer varen til kunden, ligesomdet er vigtigt, at den, der lægger fliserne,tjekker og kontrollerer, at alt passer, indenman går i gang.Ingen producenter eller importøreri verden accepterer reklamationer påskævheder samt størrelses og farveforskelle,efter at fliserne er monteret ogfastklæbet.Ellers er det bare at kaste sig oversalgsarbejdet. Keramiske fliser er et afde mest innovative bygningsartikelprodukteroverhovedet, og udviklingen buldrerderudaf med nye produktions- ogglasurmetoder, som givet vil tilføre heltnye muligheder og ikke mindst størrelsertil produkterne.colour ceramica A/S er i dag Danmarksstørste privatejede en grosogagenturvirksomhed for keramiskefliser og klinker.Der er lager i Esbjerg med dag tildag levering i hele landet fra et velassorteretsortiment, eller direkteagentur salg fra store fabrikker somImola Ceramica.Virksomheden kan kontaktes på7581 4034, www.colourceramica.dk


17Arbejdsbeklædningvia digital bestillingArbejdstøjsproducenten MASCOT er trådt ind i den digitale æra med webbaseredeløsninger, der letter forhandlernes arbejde og kommer brugerne imøde. Den mest markante er den webbaserede indkøbsportal MASCOT ®SmartStore, der stilles gratis til rådighed for brugerne.Langvarige bestillingsprocedurer ogtungt administrativt arbejde er fortid forMASCOTs forhandlere og slutbrugere.MASCOTs system til online bestilling afarbejdstøj og sikkerhedssko, MASCOT ®SmartStore, forbedrer processerne i alleled og sparer både tid og omkostningerfor brugerne.I samarbejde medforhandleren kan hverenkelt virksomhedskræd dersy sin egen indkøbsportal,hvortil medarbejdernefår tildelt etvist antal point eller kroner,som de kan bruge tilbestilling af arbejdstøj ogsikkerhedssko. Virksomhedernekan ud fra MASCOTs lager påover 17.000 varenumre begrænse deresmedarbejderes muligheder for indkøb tilbestemte farver og tøjtyper, så de får etbeklædningsprogram, der passer netop tilderes arbejdsfunktion.MASCOT leverer gerne tøjet med virksomhedenseget logotryk. Hele processensparer virksomheden for koordinering oglogistiske udfordringer, som hvem derskal have hvad, og hvilken afdeling deOm MASCOTMascot International A/S er en international,familiedrevet virksomhed,der udvikler, fremstiller og markedsførerarbejdstøj og sikkerhedsfodtøjaf høj kvalitet. Virksomheden har imange år oplevet en kraftig vækstinden for både omsætning og indtjening.MASCOT er markedslederinden for arbejdstøj i Danmark ogblandt de største mærker i Europa.Flere internationale priser er tildeltMASCOT – senest den europæiskepris for at være bedst til at skabekundeværdi, »Customer Value EnhancementAward«, blandt 700.Velkomstskærm formedarbejdere.Eksempel påbestillingsside.enkelte varer skal afleveres til. Ordrentastes direkte til MASCOT, som pakkerdet hele og evt. sender varerne direkte tilkunden, mens forhandleren ordner faktureringen.Nemt og enkelt.MASCOT kommerfremtiden i mødeMASCOT ® SmartStore blev søsat i startenaf 2010 og har i dag godt 40.000medarbejdere fra 400-500 danske virksomhederoprettet som brugere. Næsteår kan MASCOT præsentere en opdateretog endnu bedre version af MASCOT ®SmartStore.- Det her er fremtiden for vores forhandlereog slutbrugere, og i øjeblikketbehøver vi blot at vise kunderne systemet,så er de overbeviste, fortæller JanOpstrup, IT- & Sales Facilitator og ansvarligfor implementering af softwarenhos MASCOT.- MASCOT ® SmartStore har ikke bloteffektiviseret forløbet hos MASCOTseksisterende forhandlere og slutbrugere.Hos MASCOT oplever man også, at nyekunder kommer til takket være de muligheder,som MASCOT ® SmartStore giver.MASCOT ® SmartStorefor forhandlere• MASCOTs SmartStore er gratis• Sammen med din kunde bestemmerdu det varesortiment, der skalvære i MASCOT ® SmartStore• Overblik over leveringer til denenkelte kunde• Din kunde – og den enkelte medarbejder– kan selv bestille varer• Din kundes ordrer sendes direktetil MASCOTs lager, så du minimererdine lageromkostninger• MASCOT pakker ordren og senderdirekte til kunden – du klarerfaktureringen• MASCOT står for navne- og logotryk• Logotranfers genbestilles afMASCOT• Dine kunder sparer arbejdstid ogopnår større fleksibilitetVores forhandlere kan med MASCOT ®SmartStore tilbyde en langt bedre serviceover for slutbrugerne, som i høj gradbliver aflastet. Det er en kæmpe fordelhele vejen rundt, slutter Jan.Flere digitale forhandlerservicesUd over MASCOT ® SmartStore harMASCOT også andre digitale løsningersom fx en forhandlerportal, hvor MA-SCOTs forhandlere kan tjekke deres lagerbeholdning,se statistik på køb, følgeop på ordrer, se kontooversigter, downloademarkedsføringsmateriale og megetandet.På MASCOTs onlineshop kan forhandlernebestille varer til butikken ogindsende ordrer for kunder. MASCOTslager behandler ordrerne og sender gernevarerne direkte til kunden.Alle forhandlerservices er tilgængeligepå www.mascot.dk


18FUT stiller skarptpå Strøjer TeglNadja Hübschmann fra FUTs bestyrelse har sat Claus Wiuff,salgschef i Strøjer Tegl, i den varme stol her et år efter,at virksomheden trådte ud af anden salgsorganisationHvordan har I oplevet markedether i jeres første år?Vi har fulgt et gennemarbejdet budgetfor første funktionsår som selvstændigleverandør meget nøje. Dette ikke kunpå salgssiden, men i særdeleshed også påudgiftssiden, hvor det for alvor var sandhedenstime.Rent salgsmæssigt er markedet så presset,at prisniveauet er kendt af de fleste.Med andre ord er det ikke her, de storeudfordringer ligger gemt. Det er på udgiftssiden,”det store slag” enten vindeseller tabes. Har man i dag ikke 100 %klarhed over virksomhedens udgifter,kan dette få katastrofale følger. Med dettein mente kunne vi godt være et parmedarbejdere mere i højsæsonen, menda murstensmarkedet er meget sæsonbetinget,har vi fundet frem til en platform,som er yderst funktionsdygtig – sommersom vinter.Vi arbejder med et eksternt salgsteampå tre personer. Claus Nielsen varetagersalgsarbejdet i postnummerområdet5000-7399, hvorimod jeg selv har områdernei intervallet 1000-4999 + 7100-9990. Herudover varetager Rikke Askfunktionen som arkitektkonsulent påopfordring fra internt/eksternt salg samtøvrige henvendelser.Internt salg varetages af Gitte Sloth ogIlone Vindfeldt, som tilsammen har mereend 40 års erfaring i murstensbranchen.De bakkes op af vores bogholderi samtKaren Strøjer og Jørgen Strøjer. I forårethar vi ansat Andreas Pedersen, som eringeniør og varetager dimensionering ogvidere bearbejdning af overliggere m.m.Claus WiuffRikke AskDette set-up giver korte kommandoogbeslutningsveje, hvilket jeg har enstærk tro på, er noget, vores mange kunderkan bruge til noget konstruktivt i denvidere dialog med deres slutkunde.Omkring produktionen kan vi ikke optimereret meget mere, idet produktionenkører maskinelt og er robotstyret ogkun overvåges af produktionspersonalet.Hvor ser du jeres stærke ogsvage sider som leverandør?Vi gør en dyd ud af altid at levere tørremursten, alle mursten er under tag heleåret. Herudover er vi meget fokuseredepå at få logistikken til at gå op i en højreenhed. Reklamationer og andre henvendelserskal afsluttes hurtigst muligt.Claus NielsenDette blot for at nævne nogle af deelementer, som vi arbejder meget målrettetmed for at opfylde kundens kravog behov.Der, hvor vi kan have vores udfordringer,er omkring produktsortimentet, hvorvi af og til bliver presset af at have etbredt sortiment. Samtlige mursten skalhelst være tilgængelige hele tiden, ogdette kan give anledning til lidt udfordringer.Videre gør vi alt, hvad vi kan, forat levere overliggere af samme brændingsom de leverede mursten, hvilket kan resulterei en kortere leveringstid på disseoverliggere.


19Har I oplevet uforudseteudfordringer undervejsher i jeres første år?Overordnet set er vi som teglbranchemest presset af andre byggekomponenter,som i en færdig konstruktion er bedrepå energisiden her og nu. Dette er dogen overskyggende udfordring for heleteglbranchen, som man også arbejder påi brancheniveau.Hvor ser I de størsteudfordringer for byggebranchen?Der er ingen tvivl om, at den økonomiskesituation, som hele Europa befindersig i lige nu, er en ekstraordinært sværproblemstilling at løse. Specielt set i lysetaf, at så mange lande er i problemer.Er et problem imødekommet, venter næstevanskelighed umiddelbart lige efter inabolandet. Dette gør, at gældskrisen iEU og primært Sydeuropa ”bider sig selvi halen”, som vi f.eks. ser dette på aktieogobligationsmarkedet, som smitter af iresten af Europa.Konsekvensen af dette er som altid, atbyggebranchen rammes som første/hårdesteaktør.Hvor ser I de størsteudfordringer for trælasterog byggemarkeder?Med det nuværende marked ender kommendebyggesager i en hård kamp på prisenblandt entreprenørerne. Dette segmenter presset på deres pris, som gør, atde presser prisen over for de mindre/mellemstorehåndværkere, hvilket medføreren meget lav indtjening og evt. slutteligtkonkurser til følge. Konkurser rammersom regel først hos de mindre/mellemstorehåndværksvirksomheder, dog har viogså senest konstateret konkurser hos etpar af de større entreprenører.Denne model er samtidig gift for grossistleddet,som i forvejen kæmper enhård kamp med lave avancer, blot for attilkæmpe sig leverancen af det pågældendeprojekt.Samtidig diskuteres antallet af udsalgsstederså i andre fora, hvilket er en andengod diskussion på et andet tidspunkt.Hvad er jeres forventningertil fremtiden?Vi ser altid lyst på fremtiden. Vi har konceptet100 % på plads. Vi er bekræftet i,Jørgen Strøjerat dette virker, og at vi har en berettigelsei markedet, så vi er fortrøstningsfulde.Dog er al den ”krisesnak” ikke opmuntrendeat lytte til. Jeg skal påpege, at derstadig bygges/renoveres/vedligeholdes udfra et rimeligt udgangspunkt. Men nogleaktører i byggesektoren må opføre nogetbyggeri, som inden for en kort årrækkevil opleve en fornuftig værdistigning.Slutteligt vil jeg gerne benytte lejlighedentil at takke for den store opbakning,som vi har oplevet, samt ønske alleen glædelig jul samt et lykkebringendenytår.OplevRuslandmed FUTFUT har i samarbejdemed Timply arrangereten spændendetur til St. Petersborgog Petrozavodsk iRuslandTuren løber af stablen i marts 2012, hvorder bliver rig mulighed for at oplevebranchen i udlandet og masser af russiskkultur.Vi står for rejsen, forplejning og visumog glæder os til at opleve en anderledeskultur sammen med jer.FAKTA:Dato:Mandag den 5. marts tilfredag den 9. marts 2012Mødested:Kastrup Lufthavn kl. 7.00Pris:Kr. 6800,-.Tillæg for enkeltværelse: kr. 560,-Tilmelding senest:Fredag den 23. decemberpå fut.dkYderligere information:Bo, tlf. 2898 9570, bgr@fut.dkProgram5. marts- Vi mødes i Kastrup kl. 7.00- Byrundtur i St. Petersborg- Fællesspisning og overnatning påhotel Moskva6. marts- Dagen er på egen hånd i St. Petersborg- Middag ude i byen7. marts- Vi sætter kursen mod Petrozavodsk- Besøg på Swedwood (IKEA savværkog møbelfabrik)- Fællesspisning og overnatning påhotel Onego Slot i Petrozavodsk8. marts- Besøg på Solomensky Savværk(Savværk og høvleri til det europæiskemarked)- Fællesspisning på hotel Onego Slot- Mulighed for russisk banja i Petrozavodsk(for egen regning)9. marts- Vi sætter kursen hjemad- Ankomst Kastrup kl. 14.25


20FUT ErhvervsklubBliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...A/S Rold Skov SavværkHer kunneDITlogo være..!TræA. RindomGrønfeldtHer kunneDITlogo være..!– PÅ DIN SIDE!VEJEN TRÆLASTHANDEL A/SSøndergade 111 Tlf: 75 36 08 66 Fax: 75 36 79 36 www.traelasten.dkHer kunneDITlogo være..!TIMPLYTimber and Plywood Trading CompanyKaj Lykkesvej 13 - 5600 Faaborg - DenmarkT: +45 6265 1009 F: +45 6265 1646info@timply.dk www.timply.dk CVR: DK 3019 9308www.hjalmarwennerth.dkHer kunneDITlogo være..!


21bakker op om FUTFå mere information hos Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647Roslev Trælast A/SHer kunneDITlogo være..!Trægården Kås A/SHer kunneDITlogo være..!KNUD LARSENPROFESSIONELHammerholmen 8-16 • 2650 HvidovreTlf. 36 39 82 45Niels Ulrich Pedersen A/SFORLAG · REKLAME · WEBThorup Tømmerhandel ApSThistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22Her kunneDITlogo være..!Otterup Trælast


22Årets gokart-race:FUT Race 2012Gå ikke glip af årets gokart-race i Viby Jtirsdag den 10. januarVi kører fra kl. 18:00 - 19:00, og der vilderefter være sandwiches og øl/vand.Max. 33 personer, så det er først til mølle-princippet.For nye deltagere: Udfyld venligst ‘Driver’slicense’ på www.racehall.com underinformation ‘Ansøgning om kørekort’.For tidligere deltagere: Medbring den‘Driver’s license’, som blev udleveret sidst.Husk varmt tøj,varme sko/støvler,handskerFoto: Racehall A/S.FAKTA:Dato og tidspunkt:Tirsdag den 10. januarkl. 17.15Mødested:Racehall A/SHasselager Centervej 308260 Viby JPris:Gratis for FUT-medlemmer.Tilmelding senest:Fredag den 23. december påfut.dk. Max. 33 deltagere.Læs mere på:www.racehall.comYderligere information:Martin, tlf. 2179 2003,man@fut.dk”Qvinde kend din vin”Nu har du igen chancen for at komme med på et helt unikt vinstudie.Måske har du har du allerede hørt om det fra andre kvinder?Eller læst om det i PolitikenDanmarks første vinstudie KUN for QVINDER, der vil lære vinens ABC ogmeget, meget mere…Program:kl. 16.00 Velkomst med præsentation til aftenens vinstudie• Hvorfor det er vigitigt, at vi kun drikker kvalitetsvin• Hvordan saft bliver til vin• Pause• Arbejdsværktøj til hvordan du finder dine yndlingsvine– og hvorfor du kan lide dem?• Vinsmagning• Diplom for gennemførelse af ”Qvinde kend dinvin”kl. 19.00 Tak for i dag og goodie bag til alle. Denne aftentilbydes endvidere 25% på alle aftenens vine.Om værtindenAnnelise Ladegourdie har importeretvin i mange år og har etutroligt stort kendskab til vin. Hunhar oplevet rigtig mange kvinder,som godt kunne tænke sig at videnoget mere om vin. Det plejer atvære mandens område. Og derforer hun begyndt at lave disse vinstudierkun for kvinder.Nice to know• Der kræves ingen forkundskaberfor at deltage i studiet.• Dette studie ”klæder dig på”til når du fremover selv vælgervinen.FAKTA:Dato og tidspunkt:Torsdag den 22. martskl. 16.00-19.00Mødested:Ladegourdie VinimportJagtvej 1112200 København NPris:Gratis for FUT-medlemmer.Ledsager: kr. 250,-Tilmelding senest:Mandag den 12. marts på fut.dkLæs mere på:www.ladegourdie.dkYderligere information:Annette, tlf. 4181 2500,ama@fut.dk


23FUT CUP JyllandIndendørs fodboldturnering lørdag den14. januar 2012 i Kolding HallerneHvem:Alle – også ikke FUT-medlemmer. 7 spillere på hvert hold.Minimum 8 deltagende hold. Maximum 16 deltagende hold.Tid:Kl. 10 til 17Hvor:Kolding HallerneAmbolten 2-66000 Koldingtlf. 76326 000Bemærk:Der må ikke medbringes mad og drikke – det kan købes iKolding Hallerne. Koldinghallerne er røgfri indendørs.Pris:Kr. 500,- pr. hold.Tilmeldingsfrist:Den 20. december 2011Yderligere information og tilmelding:Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dkTIP 3 RIGTIGE MED FUTOG VIND BIOGRAFBILLETTER!På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige og deltage ikonkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavandSidste frist for svar er tirsdagden 10. januar 2012Vinderne af sidste runde:+ popcorn og sodavand!Dan B. Olsen Freddy Damgaard Erik Pors7200 Grindsted 2860 Søborg 8381 Tilst


Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877AktivitetsoversigtArrangement Dato Deadline KontaktGokart: FUT Race 2012 10.01.2012 23.12.2011FUT CUP Jylland 14.01.2012 20.12.2011DanmarksturRuslandstur“Qvinde kend din vin” 22.03.2012 12.03.2012Bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:• Den Gamle By i Aarhus · MAN• Besøg Strøjer Tegl · MAN• Beregningskursus · SKR• Besøg Mascot · GEJ28.02.-01.03.201205.03-09.03.201201.02.201223.12.2011Martin AndersenTlf. 2179 2003Nadja HübschmannTlf. 2273 6647Nadja HübschmannTlf. 2273 6647Bo GrønfeldtTlf. 2898 9570Annette MaktabiTlf. 4181 2500FUT-blad nr. 1/2012 udkommer i februar 2012Tema: NicevirksomhederAnsvarshavende redaktør: Annette Maktabi. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.500 eks.Fotos: Forside: Vinder af Troldtekt-prisen 2011 – Lamper i træbeton / Troldtekt. Dreamstime.com: Calyx22, Annette Boettcher, Dmitriy Karelin, Davi Sales. Illustration: NIC.

More magazines by this user
Similar magazines