Download Weber håndbogen som PDF (lav opløsning) her

weber.dk
  • No tags were found...

Download Weber håndbogen som PDF (lav opløsning) her

WeberhåndbogenFra kælder til skorstenFra nybyggeri til renovering


Velkommen – igen!Vi har hermed fornøjelsen af at introducere enhelt ny og opdateret version af Weber Håndbogen.Vi har fokuseret på, at den nye Weber håndboger ført helt up to date – både hvad angår produkter,byggeskik og lovgivning. Alle nye produkterog løsninger er naturligvis kommet med, mender er også taget højde for de mange nye krav,vi møder i byggeriet – ikke mindst i forbindelsebygningsreglementet, hvor kravene til bl.a. energioptimeringhele tiden skærpes.De nye krav er indarbejdet i alle relevante afsnitligesom du kan finde et selvstændigt afsnit – afsnit14 – om lovgivning og bygningsreglement.Produktudviklingen fortsætterI denne nye udgave af håndbogen kan du findeen lang række nye eller forbedrede løsninger ogprodukter.Vores sortiment i mørtler er blevet styrket meden række nye mørteltyper. I den forbindelse harvi blandt andet udviklet det helt unikke værktøj”Vælg den rigtige mørtel til den valgte sten” isamarbejde med de danske teglproducenter.Dette værktøj kan sikre dig, at der altid brugesden optimale mørtel til eksakt den teglsten, somer blevet valgt. Du kan se mere her i håndbogen,rekvirere vores uddybende hæfte eller gå ind påwww.weber.dk.Dit daglige arbejdsværktøjHåndbogen er først og fremmest tænkt som etdagligt arbejdsværktøj for dig, som arbejder ibyggeriet. Vores løsninger dækker hele bygningenfra kælder til kvist og fra nybyggeri til renovering.Vi har bestræbt os på at gøre informationen kort,klar og letforståelig – og har – hvor det har væretmuligt - flere steder suppleret med anvendelsesnøglermv. Samtidig har vi i nogle afsnit, samletden tungere og mere teoretiske del af informationernepå de farvede sider sidst i afsnittet.Sidst men ikke mindst så kan du altid finde uddybendeoplysninger på www.weber.dk eller på voreshelt nye Weber App – se mere heromi afsnit 17.Savner du noget i bogen – eller har du forslag tilforbedringer i øvrigt – er du meget velkommen tilat kontakte os.Go’ fornøjelseSaint-Gobain Weber A/SBemærk også, at afsnit 6 ”Facadeisolering” ogafsnit 7 ”Gulve” er blevet helt nybearbejdet bådehvad angår indhold og nye løsninger.Sidst men ikke mindst indeholder den nye håndbogogså et nyt afsnit om vinteropmuring – seafsnit 4.3


Kender du vores nye Weber App?Nu er det slut med ubesvarede spørgsmål påbyggepladsen. Med få klik på din mobile enhedkan du hente oplysninger om Webers produkterog løsninger – samt få masser af byggetips – herog nu!Webers App er perfekt som informationskildeog som interaktivt værktøj, hvad enten du erhåndværker, ingeniør, arkitekt eller ”Gør detselv” – og uanset, om du opholder dig på byggepladseneller kontoret.Du kan f.eks. scanne QR-koden på emballagenog få direkte adgang til produktdata og sikkerhedsdatablad!Med Webers App kan du få informationerom f.eks.:• Webers produkter og løsninger• Hvor du finder den nærmeste forhandler afWebers produkter – f.eks. via postnummer• Opstilling af produktoversigt til dine aktuellebyggeprojekter• ”Trin for trin”-vejledninger til løsning af typiskeproblemer på byggepladsen• Produktblade og sikkerhedsdatablade• Farvevælger til byggeriets facade• Standardindstilling af Webers tekniske konsulenter,så de hurtigt kan kontaktes via telefoneller e-mail• Kontakt til Teknisk Service eller Kundeservice• Integreret software til scanning af QR-koder• Weber nyhederLæs mere på www.weber.dk/appeller installer til iPhone her:


Indhold:Side7 afsnit 1 Terrændæk:Bolig, industri mv.23 afsnit 2 Fundament:Ydervægge, skillevægge mv.35 afsnit 3 Kælder:Vægge, opmuring og efterisolering49 afsnit 4 Mur og væg:®Opmuring og mørtel samt anvendelse af Leca blokmurværk75 afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning:Æstetik og farver samt pudsning af lodrette facader107 afsnit 6 Facadeisolering:Systemer til facade og sokkel137 afsnit 7 Gulv:Program og anvendelse165 afsnit 8 Vådrum:Badeværelser, fliseopsætning og bassiner mv.189 afsnit 9 Restaurering:Restaurering med mørtler og puds205 afsnit 10 Tætning og fugtsikring:Fugtrenovering af murværk og fugtisolering af kældre223 afsnit 11 Beton:Støbeopgaver, elementmontage og betonrenovering247 afsnit 12 Diverse:Sand, grus og sten251 afsnit 13 Klima og bæredygtighed:Bæredygtigt byggeri257 afsnit 14 Lovgivning og Bygningsreglement:Mærkning, produktsikkerhed og Bygningsreglement265 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø:Miljøklasser og sikkerhedsanvisninger275 afsnit 16 Weber service:Service, maskinudstyr og byggepladsindretning283 afsnit 17 www.weber.dk:Internet og Weber App289 afsnit 18 Ordforklaringer5


afsnit 1TerrændækIndhold:1.1 Terrændæk .......................81.2 Løsninger, bolig ................9-101.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle ................111.4 Levering .........................121.5 Forbrug .........................121.6 Udførelse .....................13-151.7 Løsninger, industri ................161.8 Terrændæk i øvrigt/Radon ......18-217


1.2 Løsninger, boligBygningsreglement og varmeisoleringKravene til isolering af og energiforbrug i en bygninger detaljeret beskrevet i bygningsreglement2010.I tabellerne har vi vist nogle retningslinjer, derniveaumæssigt kan leve op til bygningsreglementeti forbindelse med nybyggeri og om-/tilbygninger.Det eneste, som er et direkte krav, erværdierne for ”Maks. U-værdi”.Isoleringskrav til terrændæk og kældergulve mod jordBygningskategoriU-værdier (W/m²K)Generelle kravMaks.U-værdi+15 °C og derover +5-15 °CNybyggeri - - 0,20Tilbygninger 0,10 0,15 0,20Ombygninger 0,12 -Sommerhuse 0,15 0,20Løsninger: U-værdier – terrændækKonstruktionMed gulvvarmeGulvbelægning100 mm beton medvarmeslangerEvt. isoleringspladeLeca ® 10-20 coatedMed tyndgulvbelægningGulvbelægning100 mm betonEvt. isoleringspladeLeca ® 10-20 coatedØnsketU-værdi(W/m 2 K)UdenpladeisoleringPladeisolering, lambdaværdiog tykkelse0,038 W/m K 0,041 W/m K100 mm 150 mm 150 mm 300 mm0,08 950 710 600 620 2900,10 750 510 390 420 1500,12 610 370 250 280 -0,15 460 230 (150) 150 -0,20 320 - - - -0,08 930 690 580 600 2700,10 720 490 370 390 -0,12 580 350 230 260 -0,15 440 210 (150) (150) -0,20 300 - - - -Da 150 mm er minimumstykkelsen på laget af Leca ® 10-20 coated, er den reelle U-værdi 0,14 W/m²K for lagtykkelserneangivet i parentes.9


Løsninger, der kan opfylde kraveneU-værdi: 0,10 W/m 2 K100 mm beton150 mm isolering l ≤ 0,041 W/m K420 mm Leca ® 10-20 coated100 mm beton150 mm isolering l ≤ 0,041 W/m K150 mm isolering l ≤ 0,041 W/m K150 mm Leca ® 10-20 coatedU-værdi: 0,12 W/m 2 K100 mm beton100 mm isolering l ≤ 0,038 W/m K370 mm Leca ® 10-20 coated100 mm beton150 mm isolering l ≤ 0,041 W/m K280 mm Leca ® 10-20 coatedDisse konstruktioner opfylder i langt de fleste tilfælde energikravene i bygningsreglementet.Da kravene afhænger af bygningens samlede energiramme, kan der dog være tilfælde, hvor isoleringstykkelsenskal øges. Men som hovedregel danner disse konstruktionsforslag et godt og sikkert grundlagfor bygningens isolering.10


1.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProduktoversigt/anvendelsesnøgle – Leca ® letklinkerProduktLeca ® 10-20coatedVægt (tør)MiddeldensitetKg/m 3LøstLeveringsformTørDrænlateknilagGeo-Flyde-isoleringSække Bigbags50 literAntal sækkepr. palleSække50 liter/stk.Weber har et bredt spekter af Leca ® sorteringer. Se mere på www.weber.dk/lecaKapillarbrydendelagAnvendelse230 4 4 4 21 4 4 4Leca ® 10-20 230 4 4 4 21 4 4 4 4Leca ® 4-10 270 4 4 4 21 4 4 4 411


1.4 LeveringLeca ® letklinker kan leveres på 4 måder:1 2 3 4Med blæservogn1Med blæservogn blæses Leca ® letklinkergennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet– op til 30 meter fra vognen. Blæserenskapacitet er ca. 1 m³ pr. minut. Til håndteringaf slangerne og samtidig fordeling af materialetmå entreprenøren regne med at stille 2 mand tilrådighed.Ved tilsætning af ca. 5 liter vand pr. m 3 Leca ®letklinker kan blæsningen også anvendes påbyggepladser med krav om støvbegrænsning.Blæseren tilsluttes pladsens byggevand med enalmindelig haveslange.Løst leveret til aftipning2Lastbilen kan medbringe op til 103 m 3Leca ® letklinker. Der kræves fast kørevej.3 BigbagsEn bigbag indeholder 2,5 m³ Leca ® letklinker.Transportvægten er ca. 600 kg for Leca ® 10-20 coated. Bigbags kan leveres på paller.Opsækket på paller4Hver sæk rummer 50 liter, Leca ® letklinker.En sæk Leca ® 10-20 coated vejer ca. 12 kg. Påen palle er der 21 sække svarende til 1,05 m 3 .Blæservognene – med anhænger – rummer optil 103 m 3 Leca ® letklinker. Der kræves fast kørevej.1.5 ForbrugUanset udlægningsmetode skal der altid indregneset komprimeringstillæg på ca. 10 %. Yderligereskal der medregnes et spild ved evt. midlertidigoplagring på pladsen inden udlægning.12


1.6 UdførelseUdlægning af Leca ® 10-20 coatedNår fundamentet er opmuret, og rørføringersamt rørgennemføringer er etableret, udlæggesLeca ® 10-20 coated. Der kræves ikke udlægningog afretning af sandlag. Leca ® letklinkerne tilpassersig underlaget og kan udlægges direktepå bæredygtig jord.OverhøjdeLeca ® 10-20 coated udlægges med en overhøjdepå 10 % af lagtykkelsen. Ved udlægning medblæserslange er kun 7 % overhøjde nødvendig,idet materialet allerede ved udblæsningen opnåren lejring, der svarer til 3 % komprimering.og vibreres lagvis. 2 overkørsler pr. udlagt laggiver som regel tilstrækkelig komprimering.Ved udlægning af Leca ® 10-20 coated kan lagetstopkote – før og efter komprimeringen – afsættesmed laser og pladefodsstadie.UdjævningEfterhånden som laget udlægges, udjævneshele laget til den ønskede tykkelse – f.eks.med en asfaltskraber. Letklinkerne tilpasser sigautomatisk helt tæt til rør, rørgennemføringer oglangs fundamenter, så kuldebroer undgås.VibreringLeca ® letklinker kan udlægges og vibreres i op tilca. 40 cm lagtykkelse med en let pladevibratormed bred plade. Større lagtykkelser udlæggesUdblæsning.Komprimering med let pladevibrator.Udjævning med asfaltskraber.Leca ® 10-20 coated lægger sig helt tæt til rør.13


Leca ® 10-20 coated som hele isoleringslagetNår Leca ® 10-20 coated udgør hele isoleringslaget,kan der med fordel udlægges støbeunderlagi hele gulvets udstrækning. Anvend et armeringsneteller et diffusionsåbent materiale somf.eks. fiberdug eller en kombination af begge.Et støbeunderlag mellem Leca ® 10-20 coated ogbeton forhindrer, at materialerne blandes sammenunder udstøbningen af betonen. Støbeunderlagetudlægges lige over eller lige under armeringsnettet.Som underlag kan der anvendesen let fiberdug på ca. 70-80 g/m².Armeringsnet kan være svejst stålnet af 4 mmkoldtrukket, ribbet armeringstråd med 150 mmmaskevidde. Armeringsnet er godt at gå på, dadet fordeler trykket på Leca ® letklinkerne. Samtidiger armeringsnet velegnet som underlag foropklodsninger af rør eller armering.Fiberdug udlagt over armeringsnet.Støbeunderlag anvendes især til flydende beton,pumpebeton eller selvkomprimerende beton.En fiberdug med en vægt på ca. 100-110 g/m²tåler, at man går på den, og reducerer fodsporenevæsentligt.Udlægning af armeringsnet.Armeringsnet kan med fordel udlægges, førLeca ® letklinkerne komprimeres. Nettet øger pladevibratorensarbejdsbredde og gør det lettereat trække den rundt i snævre hjørner, uden atden ”graver sig ned”. Komprimeringen udføresmed en let pladevibrator med bred plade.Plastfolie, asfaltpap og andre diffusionstættestøbeunderlag hindrer betonens udtørring nedadog bør kun bruges, hvor det tydeligt fremgåraf tegninger eller beskrivelse.Armerede gulve kræver både støbeunderlag oget stabilt underlag for armeringens opklodsninger.Hertil kan anvendes en let fiberdug i kombinationmed et armeringsnet.Komprimering.14


Kombinationsløsning med Leca ®10-20 coatedLeca ® 10-20 coated udlægges som beskrevetunder ”Udlægning”. Når laget er afrettet og plant,er det nemt og hurtigt at udlægge isoleringspladerne.Ved rørgennemføringer etc. skæres isoleringspladernetil.Hvis isoleringspladerne har et elasticitetsmodul> 900 kN/m² og en tykkelse ≤ 150 mm, kan dentilstrækkelige komprimering af Leca ® letklinkerneske ved at komprimere direkte oven på isoleringspladernemed en let pladevibrator.Svindarmeringen til gulvbetonen, eventuelt medgulvvarmeslanger, kan herefter klodses op påisoleringspladerne.Udlægning af pladeisolering.Når isoleringspladerne er lagt ud, efterfyldesmed Leca ® 10-20 coated, hvis der er behov. Detsikrer effektivt mod kuldebroer i det øverste isoleringslag.Komprimering af kombinationsgulv.Efterfyldning.15


1.7 Løsninger, industriVed industribyggeri opbygges gulvkonstruktionennormalt direkte som terrændæk på bæredygtigjord. Løs Leca ® 10-20 coated indgår naturligti denne konstruktion.BygningsreglementetEnergibestemmelser i bygningsreglementetkræver, at også industribygninger, der opvarmestil +5 °C og derover, isoleres. Kravet til gulvkonstruktionener, at denne mindst har en varmeisoleringsvarende til en U-værdi på 0,20 W/m 2 K.Udlægning og tykkelserLeca ® 10-20 coated udlægges direkte på denbæredygtige jord. Ved en lagtykkelse på mindst300 mm har man sikret, at kravet til mindste isoleringog dermed en U-værdi på 0,20 W/m 2 K eroverholdt, og samtidig har man fået et effektivtkapillarbrydende lag.Ved en øget lagtykkelse af Leca ® 10-20coated forbedres U-værdien, og dermed formindskesbygningens samlede energiforbrug.BelastningerFor at sikre, at laster fra f.eks. trucks eller reoleroverføres til de bærende jordlag på en sikkermåde, er det vigtigt at vælge et isoleringsmaterialemed så stor en stivhed (E-modul) som muligt.Leca ® 10-20 coated er med sit høje E-modulet oplagt valg.Trykfordelingen fra den bærende gulvplade til deunderliggende lag kan forøges ved at udlæggeet sandlag mellem gulvpladen og Leca ® letklinkerne.Der placeres en fiberdug mellem sandlaget ogLeca ® letklinkerne. Et sådant sandlag vil ogsåunder byggeperioden kunne fungere som underlagfor eventuelle midlertidige byggepladsveje.Weber har udviklet et specielt beregningsprogram,”Leca ® Construction Calculator –Terrændæk”, der hjælper med at dimensionerebetonpladen. Se mere på www.weber.dk16


Armerede gulveArmeret betonFiberdugLeca ® 10-20 coatedBæredygtig jordFugefri gulveSlidlag som semifleksibel belægningCementstabiliseret grusFiberdugLeca ® 10-20 coatedBæredygtig jordGulve med belægningsstenBelægningsstenSandFiberdugLeca ® 10-20 coatedBæredygtig jordArmerede gulve med trykfordelende sandlagArmeret betonSandFiberdugLeca ® 10-20 coatedBæredygtig jord17


1.8 Terrændæk i øvrigtProduktdataLeca ® letklinker fremstilles ved brænding af enspeciel lerart i roterovne ved ca. 1150 °C. Efterbrændingen er leret omdannet til små lette klinkermed en lukket cellestruktur.Den lukkede cellestruktur gør klinkerne højisolerende,og de glasagtige cellevægge modvirkervandoptagelse, hvilket gør Leca ® letklinkernekapillarbrydende.Robusthed: Leca ® letklinker er kemisk neutrale,angribes ikke af råd, svamp eller insekter og erfrostbestandige. Leca ® letklinker er et miljøvenligtnaturprodukt, der er neutralt over for bådenatur og indemiljø.Overfladebehandling/coating: Til isolering ogkapillarbrydning i terrændæk leveres altid coatedeLeca ® letklinker. Det er et specialprodukt,som kun fremstilles i sorteringen 10-20 mm. Produktetsikrer kapillarbrydningen, da coatningenhindrer opstigningen af fugt.Permeabelt: Permeabilitet er et udtryk for, hvornemt luft eller væske kan trænge gennem etmateriale. Leca ® letklinker indlejres i terrændækmed punktvis kontakt mellem de enkelte korn,hvilket sikrer en høj og vedvarende permeabilitetog mulighed for trykudligning for radon.Bærelag/betonpladeBærelaget udføres som svindarmeret beton ellerbetonplade med bærearmering afhængigt afbelastningen. Betontypen vælges afhængigt afanvendelse af terrændækket.18


Letfyld/fundering på blød bundFundering af bygninger på sætningsgivendeblød bund kan med fordel udføres med Leca ®letklinker som kompenseret fundering. Det er ennem, billig og gennemprøvet løsning.Så let kan det gøres:I bunden af byggegruben udlægges geo-1tekstil. Oven på geotekstilen udlæggesLeca ® 10-20. Geotekstilen foldes ind over denopfyldte Leca ® 10-20.Princippet er, at vægten af det nye hus ikke måbidrage med yderligere belastning af grundenunder huset. Vægten af den udgravede jord skalaltså være min. = den samlede vægt af hus ogLeca ® letklinker.P ≥ P1 + P2 2 På det udlagte Leca ® 10-20 lag udstøbesen lastfordelende betonplade. Derefteropmures husets fundamenter på betonpladen.P2P2P1P1Ved enfamiliehuse er der normalt tale om, at derskal udgraves 70-75 cm jord, som skal erstattesmed Leca ® 10-20.3 Løs Leca® 10-20 indbygges mellem fundamenternesom varmeisolerende lag ogunderlag for gulvbetonen. Gulvbetonen udstøbes.Leca ® 10-20 indbygges omkring den lastfordelendebetonplade som varmeisolering.Herefter opføres boligen helt på normal vis.Lastkompensation med Leca ® 10-20vælges typisk af følgende grunde:• Det er en økonomisk attraktiv metodesom alternativ til pæleramning, boredefundamenter eller total jordudskiftning.• Metoden er skånsom mod nabobebyggelserunder udførelsen.• En teknisk, nem løsning der er enkel atudføre• Den lastfordelende betonplade virker ogsåsom tætning mod radon.• Der kan trykudlignes for radon i Leca ®letklinkerlaget.• Leca ® letklinkerlaget bidrager væsentligt tilterrændækkets varmeisolering.Leca ® 10-20 som letfyld anvendes på tilsvarendemåde ved vejbygning samt som tilfyldningbag havnekajer og ved brovederlag.Yderligere information:Se/download Letfyld-brochurenfra www.weber.dkeller scan QR-koden19


RadonRadon er en radioaktiv luftart i jorden, der udløserradioaktiv stråling, som er sundhedsskadelig.Det er derfor vigtigt, at begrænse indholdetaf radon i den indendørs luft til så lavt et niveausom muligt.Bygningsreglementet kræver, at bygninger skaludføres, så det sikres, at radonindholdet ikkeoverstiger 100 Bq/m³Ved at tage højde for en effektiv radonsikring afbygningen allerede i projekteringen er det muligtat anvende nogle enkle løsninger, der både errationelle at udføre, robuste og langtidsholdbaretil gavn for bygningens fremtidige brugere.Trykudligning:3 trin til effektiv reduktionaf radonindholdet:At sikre trykudligningaf lufttrykket undergulvet mod jord.Passivt/aktivtradonsugTrykudligningen af terrændækketsker ved at forbindelaget af Leca ® letklinker medatmosfæren gennem et lodretrør, der føres op over taget. Røret isoleres, hvordet føres gennem uopvarmet tagrum. Passivtsug frembringes af de naturlige drivkræfter somtemperaturforskelle og vindpåvirkninger.Det aktive sug udføres ved at montere en ventilatorpå trykudligningsrøret. Derved er det muligtat forøge undertrykket under betonpladen i terrændækketog samtidig minimere indtrængningenaf radon ind i bygningen. I forbindelse medudførelse af aktivt sug bør de fugtmæssige konsekvenseri gulvkonstruktionen vurderes – ogsåover tid.Forudsætningen for en effektiv trykudligning iterrændækket er at indbygge et lag med en megetåben struktur i terrændækkonstruktionen –et suglag. Sugelaget etableres bedst med et lagaf Leca ® 10-20 coated.++At sikre terrændækketslufttæthed modjord.At sikre luftskiftei bygningen.Et lag Leca ® 10-20 coated vil samtidig danne eteffektivt kapillarbrydende lag. Trykudligningengiver ikke anledning til ventilation af laget, ogden gode isoleringsevne af Leca ® 10-20 coatedreduceres ikke.Ifølge SBi-anvisning 233, ”Radonsikring af nyebygninger” vurderes radonsug som den mest effektivemetode til at hindre radon i at trænge indi bygninger.Radonsikring er mere detaljeret beskrevet på www.weber.dk/radon.Du kan også scanne QR-koden for mere information.20


Tætning af terrændækDa den radonholdige luft kommerind i bygningen fra jordenunder bygningen gennem revnerog sprækker, skal det tilstræbesat tætne den samlede konstruktion modjord bedst muligt. Samling mellem fundament ogbetonplade og samling mellem fundament ogovenstående væg skal derfor også være tætte.Lufttætte samlinger opnås ved at forsegle overgangeog samlinger med murpap eller en flydendemembran som f.eks. weber.tec Superflex 10.LuftskifteDe skærpede krav til bygningernestæthed nødvendiggøren aktiv udluftning og enregelmæssig vedligeholdelseaf ventilationssystemet. Regelmæssigudluftning vil reducere både radonindholdeti indeluften og fugtniveauet i bygningen.Ved brug af mekanisk ventilation skal det sikres,at undertrykket i bygningen ikke forøges.21


afsnit 2FundamenterIndhold:2.1 Fundamentet ....................242.2 Løsninger .....................25-272.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle ................282.4 Forbrug .........................292.5 Udførelse .....................30-312.6 Fundamenter i øvrigt ............32-3323


132.1 FundamentetFundamentet omkranser terrændækket og ”bærer” selve bygningen. Denne bærende funktionstiller derfor store krav til styrke, stabilitet og robusthed. Samtidig er fundamentet det sted,hvor flere konstruktioner samles. Det betyder, at kravene til tæthed og linjetab (kuldebroer) skalopfyldes effektivt.Dette afsnit omhandler ydervægs- og skillevægsfundamenter opbygget med de stabile, stærkeog uforgængelige Leca ® blokprodukter.1 Ydervægsfundament 2 Skillevægsfundament24


2.2 LøsningerBygningsreglement og varmeisoleringVarmeisoleringen i fundamenter angives vedet linjetab, der er udtryk for, hvor meget varme,der kommer ud gennem fundamentet. Jo laverelinjetab, jo bedre.Tabellen indeholder værdier fra bygningsreglementetog giver nogle retningslinjer, der er fornuftigeat følge.Det eneste, som er et direkte krav, er værdiernefor ”Maks. linjetab”.Isoleringskrav til fundamenterYdervægsfundamenterLinjetab Y f (W/m K)BygningskategoriGenerelle krav+15 °C og derover +5-15 °CMaks. linjetabNybyggeri- -0,400,20 (gulvvarme)Tilbygninger0,12 0,200,400,20 (gulvvarme)Ombygninger 0,12 -Sommerhuse0,150,400,20 (gulvvarme)SkillevægsfundamenterIngen specifikke krav,men varmetabet skalindregnes i terrændækketsvarmetab.25


Ydervægsfundament løsning 1330 mm Leca ® termblokLeca ® blok 600Linjetab Y f [W/m K]: 0,15U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,15Ydervægsfundament løsning 2330 mm Leca ® termblok330 mm Leca ® termblokLinjetab Y f [W/m K]: 0,14U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,15Ydervægsfundament løsning 3390 mm Leca ® termblok390 mm Leca ® termblokLinjetab Y f [W/m K]: 0,11U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,10Ydervægsfundament løsning 4450 mm Leca ® termblok450 mm Leca ® termblokLinjetab Y f [W/m K]: 0,10U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,10Ydervæggene er vist med bagmurselement af letklinkerbeton, densitet 1500 kg/m 3 .Kantisoleringen er 15 mm isolering med l = 37 mW/m K.Se flere eksempler på konstruktionsløsninger på www.weber.dk26


SkillevægsfundamentLeca ® blokDet anbefales altid at bruge 2 eller 3 skifter Leca ® blokkeeller en skillevægsplade i skillevægsfundamenter, da detgiver det mindste varmetab.FundamentopbygningSe flere eksempler på konstruktionsløsninger på www.weber.dkLinjetab Y kU-værdi(W/m 2 K)3 Leca ® blokke 600 øverst - 0,242 Leca ® blokke 600 øverst - 0,30Beton 0,09 0,5327


2.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProduktoversigt – blokprodukter til fundamenterBlokprodukt Bredde mm Højde mm Længde mm Transportvægt kg/stk. Antal stk./palle100 190 490 6,4 108120 190 490 7,7 96150 190 490 9,6 72190 190 490 12,2 60Leca ® blokke 600230 190 490 14,8 48290 190 490 18,6 36330 190 490 21,2 36350 190 490 22,5 36390 190 490 25,1 24390 190 248 12,7 48120 190 490 9,9 96Leca ® blokke 800150 190 490 12,4 72(styrkeblok)190 190 490 15,8 60230 190 490 19,0 48330 190 497 16,7 36350 190 497 17,9 36Leca ® termblokke390 190 497 17,0 24450 190 490 16,1 24490 190 490 16,2 24Leca ® flexhjørne 390 190 250 9,6 -100 400 600 16,6 44Leca ® skillevægsplader100 250 500 8,6 72120 330 490 13,4 60Leca ® mursten 110 55 230 1,1 640150 200 500 18,0 72190 200 500 19,0 60Udstøbningsblokke230 200 500 21,0 48290 200 500 22,0 36330 200 500 23,0 36390 200 500 25,0 24Anvendelsesnøgle – blokprodukter til fundamenterKonstruktionYdervægsfundamenterSkillevægsfundamenterLeca ®blokke 60044Leca ®blokke 80044Leca ®termblokke44Leca ®flexhjørne44Mærkning: Blok 800 har 2 riller på langs i liggefladen. Blok 600 har ingen riller.44Leca ®mursten44Leca ® skillevægspladerUdstøbningsblokke44Leca ®blok 600Leca ®blok 800Leca ®termblokLeca ®flexhjørneLeca ®murstenLeca ® skillevægspladeUdstøbningsblokLeveringLeca ® blokprodukter leveres på paller og beskyttesmod nedbør med hætter eller plastfolie. Blokkenebør altid overdækkes, også når der er tagetblokke fra pallerne, hvorefter overdækning kanske med presenning eller lignende. Hver palle erforsynet med etiket med CE-mærke.28


2.5 UdførelseBetonfundamentet under den varmeisolerendetop føres ned til fast bund og frostfri dybde, derer mindst 0,9 m under jordoverfladen. Dybden erafhængig af jordbundens beskaffenhed.Der mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydesmindst 76 mm. Ved anvendelse af Leca ®termblokke i op til 390 mm bredde opnås detteved at starte hvert skifte med et Leca ® flexhjørne.Betonfundamenternes bredde må ikke væremindre end bredden af Leca ® blokkene i toppenaf fundamentet.Betonen i jordrenden vælges efter byggeriets art.OpmuringBlokkene opmures direkte på den bærende fundamentbeton.Opsugning af fugt fra underlageter meget ringe på grund af blokkenes strukturmed grove porer mellem Leca ® letklinkerne.Ved opmuringen har den beskedne sugning denfordel, at man får bedre tid til at rette blokkeneind, før mørtlen ”suges død”. Blokkene skal såledesikke forvandes inden opmuring.= Hulrum udfyldes med isolering af mineraluld ellerpolystyrenSom vist på skitsen udfyldes det hulrum, som opstår,med isolering af mineraluld eller polystyren iforbindelse med opmuringen.Tilpasning ved hjørner er mere detaljeretbeskrevet på www.weber.dk/leca underFundamenter - udførelse.Ved opmuringen af fundamenterne medLeca ® blokke udføres fugerne med fyldte fuger,og der anvendes en mørtel med en trykstyrkepå mindst MC 4,5 MPa som f.eks. enfunktionsmørtel FM 5 ® eller en receptmørtelKC 20/80/550.Funktionsmørtelen er den smidigste og lettesteat arbejde med.30


Som alternativ til mørtel i studsfugerne kan disseudføres som limede fuger. Limmørtel skal haveen vedhæftningsstyrke på mindst 0,29 MPa somf.eks. weber bloklim.Tildanning af blokkeEn bajonetsav med hårdmetalklinge er et godtværktøj til deling og smigskæring af blokkene.Disse kan også let og hurtigt deles med en almindeligblokklipper eller en håndsav med hårdmetalklinge.Leca ® termblokke mures med mørtel i liggefugen,der skal være helt udfyldt undtagen områdetmellem blokkenes isoleringskerner. Herplaceres en fugefilt af mineraluld, der svarer tilbredden af blokkenes isoleringskerner.I studsfugerne anvendes weber bloklim, der påføresmed en tandspartel. Vælger man at muremed traditionel 10 mm mørtel i studsfugerne,skal der, ligesom i liggefugen, placeres en fugefiltaf mineraluld ud for isoleringskernen.Mindre bearbejdning kan udføres med økse ellermurhammer. Leca ® termblokke kan klippes, nårisoleringen først gennemskæres med en kraftighåndstiksav.Se afsnit 5 ”Overfladebehandling og pudsning”,for pudsning af fundamenter.Leca ® mursten mures altid med fyldte fuger.31


2.6 Fundamenter i øvrigtProduktdataLeca ® blokke fremstilles af Leca ® letklinker,bindemidler og vand. Produktionen foregår påSaint-Gobain Weber A/S’ fuldautomatiske anlægi Gadbjerg, som sikrer et målfast og ensartetprodukt. Blokkene er kemisk neutrale, frostbestandigeog angribes ikke af råd og svamp.Leca ® blokke har grundet de mange luftcellergode varmeisolerende egenskaber kombineretmed styrke, frostsikkerhed og relativt lav vægt.Udstøbningsblokke kendes også som Fundablokkeeller forskallingsblokke og er lavet af beton.Udstøbningsblokke anvendes inden for enrække forskellige områder afhængigt af, hvilkenbeton der støbes ud med.Anvendelsen af udstøbningsblokke er udførligtbeskrevet i brochuren ”Udstøbningsblokke”fra Blokgruppen – Dansk Beton (BIB) og kan rekvirereseller downloades på hjemmesidenwww.blokgruppen.dkStyrkeforholdLeca ® blokke kan bruges til den øverste del affundamenter.Af hensyn til trykfordelingen på jorden under fundamentetog evt. uensartet jord er det nødvendigt,at den nederste del af fundamentet beståraf udstøbt beton.Denne beton skal have mindst samme breddesom Leca ® blokkene ovenover, og blokkene skalvære understøttet under hele blokbredden.Under ydervægge og bærende skillevægge skalminimumshøjden på beton være 300 mm, ogunder ikke-bærende skillevægge skal betonentilsvarende have en minimumshøjde på 200 mm.Hvor det er hensigtsmæssigt, kan betonfundamentetalternativt udføres af udstøbningsblokkepå et afretningslag af beton.Der skal tages hensyn til ensidigt jordtryk somf.eks. ved skrånende terræn.StyrkerMurværk i normal inspektionsklasseYderligere oplysninger på www.weber.dkLeca ® blokke600(MPa)Leca ® blokke800(MPa)Leca ® termblokke(vangerne)(MPa)BasistrykstyrkeKarakteristisk f k 2,3 3,8 2,3Regningsmæssig f d 1,44 2,38 1.44Regningsmæssig f d 1,44 2,38 1,44Vederlagstryk Ved koncentrerede lastermed tilstrækkelig sidestøtte f d1,87 3,09 1,87Bøjningstrækstyr- Karakteristisk f xk1 0,20 0,20 0,20ke om liggefuger Regningsmæssig f xd1 0,12 0,12 0,12Bøjningstrækstyr- Karakteristisk f xk2 0,45 0,45 0,45ke om studsfuger Regningsmæssig f xd2 0,26 0,26 0,26ElasticitetsmodulKarakteristisk E k 2300 3800 2300Regningsmæssig E d 1437 2375 143732


StabilitetVed massive eller sammenmurede blokkonstruktioneri fundamenterne vil vandrette lasterpå konstruktionen over fundamentet fra bl.a.vind normalt ikke have nogen stabilitetsmæssigbetydning for fundamentet.Ydervægsfundamenter vil imidlertid på grund afde skærpede isoleringskrav ofte blive udført deltøverst i fundamentet, hvor formur og bagmurstår på hver sin blok (eller vange i Leca ® termblokke)adskilt af isolering.For at sikre stabilitet og tolerancemuligheder skalbredden af blokke ved delte fundamenter mindstvære 10-20 mm bredere end væggen ovenover.Blokken bør f.eks. være 120 mm underbagmuren og under bærende skillevægge medbredde 100-110 mm.Følgende forhold må tages i betragtning af denprojekterende ved beregning af sådanne fundamentdele:• Optagelse af vandret last fra vind• Optagelse af skivekræfter fra stabilitet• Optagelse af jordtryk og eventuel kørsel• Søjlevirkning i sokkel fra lodret last. Søjlelængdei væg over sokkel må eventueltforøges, hvis væggen ikke kan påregnesfastholdt ved overkant sokkel.Se konstruktionsdetaljer på www.weber.dkBlokkene kan være adskilt fra terrændækketsbetonplade. Her skal hver fundamentdel betragtessom selvstændige bærende konstruktioner,der skal beregnes.33


afsnit 3KældervæggeIndhold:3.1 Kælderydervægge .............. 363.2 Løsninger ........................373.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle ............... 383.4 Forbrug ........................ 383.5 Opmuring ................... 40-413.6 Overfladebehandling ogfugtsikring .......................423.7 Efterisolering og dræningaf kælderydervægge ......... 43-453.8 Kælderydervægge i øvrigt. . . . . . 46-4735


3.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProduktoversigt – blokprodukter til kældervæggeBlokproduktLeca ® rilleblokkeBredde Højde LængdeTransportvægtpr. stk.Antal pr. palleLige blok 350 mm 190 mm 490 mm 21,1 kg 36 stk.Hjørneblok 350 mm 190 mm 490 mm 19,4 kg 36 stk.Lige blok 390 mm 190 mm 248 mm 12,0 kg 48 stk.Hjørneblok 390 mm 190 mm 248 mm 11,1 kg 48 stk.Leca ®rilleblokLeca ®rilleblok hjørneLeveringLeca ® blokke leveres på paller beskyttet modnedbør med hætter.Leca ® blokprodukter er på hver palle forsynet medCE-mærke.3.4 ForbrugMørtelforbrug – kælderydervæggeBlokproduktLeca ® rilleblokkeBlokdimensionerBredde LængdeCa. nettoforbrug af mørtelFunktionsmørtelFM 5 ® til liggefugerWeber bloklim tilstudsfugerLige blok 350 mm 490 mm 62 kg/m 2 mur 2,5 kg/m 2 murHjørneblok 350 mm 490 mm 11,3 kg/blok -Lige blok 390 mm 248 mm 75 kg/m 2 mur 5,0 kg/m 2 murHjørneblok 390 mm 248 mm 4,4 kg/m 2 mur -38


3.5 OpmuringLeca ® rilleblokke har samme egenskaber som en Leca ®blok 600, men har to riller til armering.Med hensyn til bæreevne/feltlængder:Se www.weber.dkI kælderydervægge opmures Leca ® rilleblokkedirekte på fundamentet uden mellemliggendemurpap. Liggefugerne skal opmures med fyldtefuger, og rillerne skal udfyldes helt, så armeringenbliver fuldstændig omstøbt. Der skal anvendesweber funktionsmørtel FM 5 ® .Forbandtet udføres med mindst 76 mm forskydningaf studsfugerne. Ved studsfugerne påføresweber bloklim på den allerede opmurederilleblok med en tandspartel i henhold til anvisningenpå emballagen. Der skal altid tilstræbes100 % klæbedækning.Studsfugerne kan udføres med limfuge afweber bloklim.Fugtsugningen i Leca ® rilleblokke er megetringe på grund af blokkenes struktur af grove porermellem Leca ® letklinkerne. Ved opmuringenhar den beskedne sugning den fordel, at manfår bedre tid til at rette blokkene ind, før mørtlen”suges død”. Blokkene skal ikke forvandes, mende bør beskyttes mod opfugtning fra nedbør.Mørtlen i de efterfølgende skifter udlægges, sårillerne bliver helt udfyldte og armeringen fuldstændigomstøbt. Fugetykkelsen er 8-10 mm.En 2 kg klaphammer er en god hjælp, når blokkeneskal rettes ind, men den må kun brugesumiddelbart efter, at blokkene er lagt i mørtlen.40


afsnit 4Mur og vægIndhold:4.1 Løsninger og produktområder ... 50Opmuring og mørtel:4.2 Opmuring og mørtel .............514.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle ...........52-534.4 Levering ...................... 544.5 Forbrug .....................54-554.6 Udførelse, murværk ...........56-574.7 Skader på murværk .............584.8 Farvet funktionsmørtel ...........59Anvendelse af Leca ® blokkeog leca ® termblokke:4.9 Opmuring med Leca ® blokke .... 604.10 Bygningsreglement ogvarmeisolering ..................614.11 Produktoversigt/anvendelsesnøgle ............62-634.12 Mørtelforbrug ...................634.13 Udførelse, Leca ® blokmurværk....................64-654.14 Mur og væg i øvrigt ...........66-73Den rigtige mørtel til denvalgte sten. .....................67Vinterforanstaltninger ........... 69Muring om sommeren. .......... 7349


4.1. Løsninger og produktområderDette afsnit omhandler primært opmuring.1. del af afsnittet vedrører udelukkende opmuring og mørtel. Se afsnit 4.2-4.8.2. del af afsnittet indeholder oplysninger om anvendelse og opmuring med Leca ® blokke/termblokke.Se afsnit 4.9-4.13.1Opmuring og mørtel2Anvendelse af Leca ® blokke ogLeca ® termblokkeSe side 51-59.Se side 60-65.50


4.2 Opmuring og mørtelDenne del af afsnittet omhandler vores mørtelprodukterog anvendelsen af disse. Ud over deforskellige mørteltyper, der dækker ethvert kravtil anvendelse og løsning, kan vi også levere etsortiment af farvede funktionsmørtler. Vælg mellem10 forskellige standardfarver. Se farverne påside 59.51


4.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgleVælg den rigtige mørteltypeOpførelse af en muret konstruktion betyder, atder skal træffes nogle valg. Nogle af valgenetræffes af bygherren og arkitekten, f.eks. farvenpå teglstenen og fugen. Når der er tale om enbærende konstruktion, er det typisk den rådgivendeingeniør, der ud fra de aktuelle belastningerpå konstruktionen og beregningsreglernefastlægger de nødvendige krav for de valgtematerialer, herunder styrkeegenskaberne formørtel og sten.Skemaet på denne side samt anvendelsesnøglenpå næste side hjælper dig med at vælgerigtigt.Fra side 67 i dette kapitel kan du finde yderligereproduktfacts om de enkelte mørteltyper oghvordan, du sikrer, at mørtel og sten altid passeroptimalt sammen.Produktoversigt – mørtelProduktReceptmørtel iht.DS/EN 998-2:Leveres isække.Indhold:Leveres ibigbagP-boksLeveresi silo/løstProdukttype(tør/våd)Ca. literfærdigmassepr. sækKornstørrelsei mmKorntypeMuremørtel:KC 50/50/700 18 kg 4 - silo tør 11 4 bakkesandKC 35/65/650 18 kg 4 - silo tør 11 4 bakkesandKC 20/80/550 18 kg 4 - silo tør 11 4 bakkesandVådmørtel:K 100/1415 6,6 % 15 l 4 4 løst våd 15 4 bakke-/strandsandK 100/1850 5,1 % - 4 4 løst våd - 4 bakke-/strandsandK 100/2750 3,5 % - 4 4 løst våd - 4 bakke-/strandsandRestaureringsmørtel:Kh 100/400 25 kg 4 - silo tør 15 4 bakkesandKKh 20/80/475 25 kg 4 - silo tør 15 4 bakkesandFugemørtel:Brun 25 kg - - - tør 15 2 bakkesandSort 25 kg - - - tør 15 2 bakkesandHvidgrå 25 kg - - - tør 15 2 bakkesandFunktionsmørtel:iht. DS/EN 998-2:FM 2½ ® 25 kg 4 - silo tør 15 4 bakkesandFM5 ® 25 kg 4 - silo tør 15 4 bakkesandFM5 ® Vinter - 4 - silo tør - 4 bakkesandFM5 ® HM 25 kg 4 - silo tør 15 4 bakkesandFM5 ® HM farvet - 4 - silo tør - 4 bakkesandFM5 ® LM - 4 - silo tør - 4 bakkesandFM5 ® LM farvet - 4 - silo tør - 4 bakkesandFM5 ® farvet 25 kg 4 - silo tør 15 4 bakkesandFM5 ® 0-2 mm - 4 - silo tør - 2 bakkesandLet Muremørtel 18 kg 4 - silo tør 15 4 bakkesand/Leca ®Bindemidler:Gullex AMurcement25 kg - - - tør - - -52


Anvendelsesnøgle – mørtelKonstruktionMørteltypeMassiv murMuret vange ikombinationsmurHulmurFritstående teglmurSkalmurKælderydervægge afLeca ® blokkeFundamenter af Leca ®blokkeBlokmurværk af Leca ®blokkeBlokmurværk afporebetonGavlkamme ogskorstenspiberGesimser, sålbænkeog lign.GlasbyggestenTeglskillevæggeLægning af rygstenLægning af indvendiggulvteglUdkast pårygningssten***Fugning af teglvæggeIndvendig fugning afteglgulveReceptmørtel iht.DS/EN 998-2:Muremørtel:KC 50/50/700KC 35/65/650KC 20/80/550Vådmørtel:K 100/1415 6,6 %*K 100/1850 5,1 %*K 100/2750 3,5 %*Restaureringsmørtel:Kh 100/400Kkh 20/80/475Fugemørtel:SortBrunHvidgråFunktionsmørteliht. DS/EN 998-2:FM 2½ ®FM5 ®FM5 ® VinterFM5 ® HMFM5 ® HM farvetFM5 ® LMFM5 ® LM farvetFM5 ® farvetFM5 ® 0-2 mmLet MuremørtelBindemidler:Gullex A Murcement**Miljøklasse A - Eksponeringsklasse MX3.2-MX5Miljøklasse M - Eksponeringsklasse MX2-MX3.1Miljøklasse P - Eksponeringsklasse MX1I afsnit 15.3, fra side 268, kan du læse mere om miljøklasserneog den nye miljøklassificering, hvor man delermiljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner.Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middelog let påvirkning.* Vådmørtel tilsættes hydraulisk bindemiddel i givetblandingsforhold. Se også skema side 55.** Gullex A Murcement tilsættes velgradueret sand igivet blandingsforhold. Stilles der krav til deklarerettryk- og/eller vedhæftningsstyrke anbefales FM 2½ ® ,FM5 ® eller Let Muremørtel.*** Benyttes KC mørtel til lægning af rygningssten udkastesmed weber Tørbeton 0-4 mm.53


4.4 LeveringVores mørtelprodukter leveres i sække, sombigbags/P-boks eller i silo/løst.4.5 ForbrugVejledende materialeforbrug (mursten-netto) vedopmuring. Antal mursten i normalformat pr. m 2 .Vejledende materialeforbrug ved opmuring – murstenVægtykkelse108 mm 168 mm 228 mm 290 mm 350 mm 350 mm 470 mm½ sten bred sten hel sten hul mur hul mur 1½ sten to stenMursten medhele kopper - - 100 stk. - - 100 stk. 100 stk.Bagmursten - - 31 stk. - - 100 stk. 164 stk.Mursten medknækkopper 63 stk. - 70 stk. 70 stk. 70 stk. - -Bagmursten - - 63 stk. 63 stk. 63 stk. - -Mursten medløberskifter 63 stk. 63 stk. 63 stk. 63 stk. 63 stk. 63 stk. 63 stk.Bagmursten - - 62 stk. 62 stk. 62 stk. 126 stk. 192 stk.Mørtelforbrug ca. 37 liter/m 2 57 liter/m 2 80 liter/m 2 92 liter/m 2 92 liter/m 2 120 liter/m 2 160 liter/m 2Rulskifte pr. lb.m - - 15 stk. 23 stk. 23 stk. 23 stk. 30 stk.Mørtelforbrug - - 9 liter 12 liter 12 liter 12 liter 16 literStanderskifte pr. lb.m 15 stk. 15 stk. 30 stk. 38 stk. 45 stk. 45 stk. 60 stk.Mørtelforbrug 6 liter 9 liter 16 liter 20 liter 23 liter 23 liter 32 liter54


Vejledende materialeforbrug – mørtel* Tillægges ca. 1/3 ved opmuring.** Afhængig af fugebredde*** Afhængig af fugebredde og spildTørmørtelKh/KKhMuremørtelKCFunktionsmørtelLetMuremørtelVed benyttelse af sten medmørtellommer/”frogs”skal påregnes et øgetmørtelforbrug.Vådmørtelkg kg kg kg literMursten:Normalformat 228 x 108 x 54 mm pr. 1000 sten 1100 1000 1000 800 700Flensborgsten 228 x 108 x 40 mm pr. 1000 sten 1100 1000 1000 800 700*Bredsten 228 x 168 x 54 mm pr. 1000 sten 1540 1400 1400 1120 960Specialsten 528 x 108 x 37 mm pr. 1000 sten 3000 2730 2730 2180 1875Skorstensrør med lysning 23 x 23 cm:1/2 stens vange pr. 90 stk. 100 90 90 72 631/1 stens vange pr. 240 stk. 265 240 240 192 165Gulvtegl:Fugning pr. m 2 17 - - - 11**Lægning pr. mm/m 2 1,7 - - - 1,1Tagarbejde:Rygningssten pr. lb.m ca. 16 - - - 10Understrygning pr. 1000 sten ca. 500-600 - - - 300-400Fugning:Ved 13 mm fugedybde pr. m 2 6-8 5,5-7,5 5,5-7,5 4,6-6 4-5***Vejledende materialeforbrug ved pladsfremstilling af mørtelCementtilsætning til vådmørtelMaterialer:ØnskesKC 50/50/700 KC 35/65/650 KC 20/80/550Bestilles på mørtelværket 6,6 % vådmørtel 5,1 % vådmørtel 3,5 % vådmørtelCementtilsætning efter rumfang:Mestercement pr. 100 liter mørtel 7,81 liter 11,11 liter 16,39 literBasiscement pr. 100 liter mørtel 8,87 liter 12,63 liter 18,63 literpr. 1 del hvid cement 11 dele 8 dele 5 deleVådmørtelpr. 1 del Mestercement 13 dele 9 dele 6 delepr. 1 del Basiscement 11 dele 8 dele 5 delepr. 100 liter mørtel 8,87 liter 12,63 liter 18,63 literCementtilsætning efter vægt:Cement pr. 100 liter mørtel 9,75 kg 13,89 kg 20,48 kgVådmørtel pr. 1 kg cement 17,4 kg 12,2 kg 8,3 kgVær særlig opmærksom på at cementdoseringen skal dokumenteres. Tabellen er gældende for blanding af vådmørtelmed en vådrumsvægt på 1700 kg/m 3 og et vandindhold på 16 %. 1 liter Mestercement svarer til ca. 1,25 kg.1 liter Basiscement svarer til ca. 1,10 kg.Blandingsforhold for Gullex A murcement: Se deklarationsblad på www.weber.dkProduktet er IKKE omfattet af EC 6.55


4.6 Udførelse, murværkVed anvendelse af fabriksfremstillet mørtel skalvores anvisninger altid følges med hensyn til vand,blandemetode og blandetid.Bemærk: Blandetiden for receptmørtel/muremørtelmed cementtilsætning må aldrig overstige 15min.På side 64-69 kan du læse mere om kravene tilfuger, kontrol og brand mv.Færdiggørelse af murværkAfsyringAfsyring foretages før efterfugning. Vent4med afsyring til mørtlen er så afbundet, atden ikke fordeles ud over murværket. Tidspunktetkan variere fra 5-24 timer efter opmuringen. Afsyringmå ikke udføres i frostvejr.Vær opmærksom på, at der for nogle5typer mursten, f.eks. blådæmpede, rosé ogbrune sten, er særlige krav vedrørende afsyring.Følg altid leverandørens anvisninger.Mere information om afsyring findes i murerfagetsvejledninger udgivet af MURO, bl.a.:• ”Afsyring af udvendigt murværk”• Rapporten ”Projekt Afsyring – afrapportering aflaboratorieforsøg”.Bemærk: Man må ikke rengøre med saltsyre påindvendigt murværk.FugningFuger i murværk skal være tætte, og lejefuger ogstudsfuger skal være fyldte i hele tværsnittet for atsikre den tilstræbte tæthed og bæreevne.Det anbefales, at fugen færdiggøres enten vedudkradsning og efterfugning eller alternativt vedsammentrykning i takt med opmuringen.Det anbefales, at der mures så rent, at af-1syring undgås. Afsyring kan medføre skaderpå murværket. Benyttes funktionsmørtel eller LetMuremørtel og skuresvamp, kan man helt undgåat afsyre med saltsyre. Det er vigtigt, at skuresvampener helt ren og tør.Få mere information om fugning her:• ”Murerfagets Byggeblad” nr. 29• ”Murerhåndbogen 2012”• ”Tegl 37”• www.mur-tag.dk• www.muro.dkSe nærmere i ”De 10 Bud” påwww.weber.dkEr det nødvendigt med afsyring, skal muren2kostes med teknisk saltsyre fortyndet medvand i forholdet maks. 1:20. Der skal anvendes enfærdigblandet syre på byggepladsen.Der må kun afsyres én gang. Afsyring må3ikke benyttes til at fjerne andet end kalk- ogcementrester.56


Trykning af fugenFugerne færdiggøres kontinuerligt ved komprimeringunder opmuringen. Stenene henmures rentog med fyldte fuger. Fugerne efterfyldes, hvor dereventuelt mangler mørtel.Fugerne trykkes til den ønskede form, mens mørtlenendnu er til at bearbejde. Ved anvendelse affunktionsmørtler anbefales det at benytte fugejern/kuglejern/fugepressejern eller lignende til at trykke/komprimerefuger med. Benyt ikke træpind. TilLet Muremørtel anvendes fugepressejern.Se i øvrigt ”De 10 Bud” påwww.weber.dkUdkradsning og efterfugningAnvendes farvet fugemørtel, er det særligt4nødvendigt, at stenene har tilpas sugeevne,og at arbejdet ikke udføres i perioder med regn ellerudsigt til regn. Mørtelfarve eller vand fra den friskemørtel, der løber ned over stenene, er svære atfjerne.Ved efterfugning: Fugerne eftervandes, når5der er risiko for kraftig udtørring som følge afeksempelvis sol og vind.Hvis man fra starten benytter indfarvede mørtler tilfuger i vægflader, kan man med fordel opmure medindfarvet funktionsmørtel. På den måde kan fugerfærdiggøres i én arbejdsgang. Se nærmere i brochuren”Farver på fuger” på www.weber.dkSkift mellem forskellige mørteltyperHvis man vælger at skifte mørteltype, er der to forhold,man bør være opmærksom på:• Styrkeegenskaber• ForbrugVed skift, eksempelvis mellem receptmørtel/muremørtelog funktionsmørtel, skal man være særligopmærksom på, om forudsætningerne for destatiske beregninger stadig holder. Det er primærtværdierne for trykstyrke, vedhæftningsstyrke ogdermed basisbøjningstrækstyrke, der kan væreforskellige. Desuden kan forudsætningerne forforbruget af mørtel ændre sig. Primært fordi mørtlernehar forskelligt luftindhold og tilslag. Følgendevejledning kan anvendes som tommelfingerregel:Fugerne færdiggøres ved udkradsning1og efterfølgende fugning. Fugerne udkradsestil mindst 13 mm dybde, og stenfladerne skalvære rengjorte.2Forvand inden fugning for at sikre bedstmulig vedhæftning. 3 Under fugningen komprimeres mørtlen.Efterfugning må ikke foretages i periodermed frost.• Funktionsmørtel: 1,0 kg / normalsten• Let muremørtel: 0,8 kg / normalsten• Muremørtel: 1,0 kg / normalsten• Vådmørtel: 0,7 liter / normalsten• Hydraulisktørmørtel: 1,1 kg / normalstenScan QR-koden for at se videovedrørende fugning57


4.7 Skader på murværkAlle vore emballager er forsynet med brugsanvisning.Deklarationsblade og konsulentbistandkan desuden rekvireres.SaltudblomstringerSaltudblomstringer og forvitring forebygges vedat beskytte murværket mod kraftig opfugtning.Under opførelsen skal murværk året rundt tildækkesi tilfælde af nedbør.Beskyttelse/afdækninger foretages i henhold til”Tegl 37”.Specielt for udvendigt murværk er der gennemde sidste årtier sket betydelige ændringer i depåvirkninger, murværket bliver udsat for. Disseændringer er dels forårsaget af arkitektoniskeønsker og dels af den øgede isolering. Beggedele medfører ofte, at murværket bliver udsatfor større fysiske påvirkninger, end hvad der tidligerehar været tilfældet. Dette stiller større kravtil udformningen af en muret konstruktion.Erfaringer har vist, at man bør følge disse 5 råd:Anvend mørtler med god vedhæft-dog ikke stærkere mørtel end1 ning,nødvendigt.Indlæg lodrette dilatationsfuger,2 specielt på større murflader, derkan blive udsat for store temperatursvingninger.Brug 2-trins tætning i alle vandrette3 og helst også de lodrette fuger.Udform konstruktionen efter bygge-da der er stor forskel4 materialerne,på forskellige produkters temperaturbevægelser.Der skal ved effektiv tildækning5 sikres mod vand/fugt i murkroner iforbindelse med udførelse.Der er her benyttet en vådmørtel til opmuring. Ved påføringaf den farveløse indikatorvæske Phenolphtaleinpå skadesramte mørtelfuger observeres en kraftigrødfarvning. Rødfarvningen fortæller, at kalkdelen imørtlen ikke er færdigkarbonatiseret/hærdnet, og atvandindholdet er over 7 vægt-%. Mørtelfuger er derfordisponeret overfor frostpåvirkninger. Skaden ville ikkevære sket, hvis en funktionsmørtel eller Let Muremørtelhavde været benyttet.FrostafskalningerDe senere år er der opstået flere og flere frostskaderi mørtelfuger i formuren. Dette skyldes tildels en forøgelse af isoleringstykkelsen i hulmuren,hvorved formuren bliver koldere (se illustration),og dels, at der ofte ikke vælges en egnetopmuringsmørtel under disse betingelser. Detanbefales at anvende funktionsmørtler.Eksempel ved lufttemperatur på ÷12 °C udendørsog +20 °C indendørs:Tidligere:Ude: - 12 °CTemperaturgradientInde: + 20 °CI dag:Ude: - 12 °CFormur i dag er koldere. Dette medfører dels en mindrefordampning fra formurens udvendige overflade og delset øget fugtindhold i formuren om vinteren, fordi den laveretemperatur giver mere kondensation af vanddamp,som indefra når frem til formur.Yderligere informationSe www.weber.dkInde: + 20 °C58


4.8 Farvet funktionsmørtelweber farvet funktionsmørtel findes i 10 standardfarver.Passer standardfarverne ikke i forholdtil valget af mursten, er der mulighed forat bestille en specielt sammensat farvet funktionsmørtel.FM5 ® Hvid 1201 FM5 ® Gråhvid 1202 FM5 ® Lys gul 2252FM5 ® Mellemgul 2253 FM5 ® Rosa 2251 FM5 ® Rød 3187FM5 ® Brun 4214 FM5 ® Grå 1176 FM5 ® Anthrazit 1093FM5 ® Sort 1154Dette farvekort bør kun bruges som vejledning– farveprøver kan rekvireres på www.weber.dk59


604.9 Opmuring med Leca ® blokke


4.10 Bygningsreglement og varmeisoleringKravene til isolering af og energiforbrug i en bygninger detaljeret beskrevet i bygningsreglement2010.Tabellen indeholder værdier fra bygningsreglementetog giver nogle retningslinjer, der er fornuftigeat følge. Det eneste, der er et direkte krav, erværdierne for ”Maks. U-værdi”.Isoleringskrav til ydervæggeBygningskategoriU-værdier (W/m²K)Generelle kravMaks.U-værdi+15 °C og derover +5-15 °CNybyggeri - - 0,30Tilbygninger 0,15 0,25 0,30Ombygninger 0,20 -Sommerhuse 0,25 0,30U-værdier for løsninger med Leca ® blokprodukterLeca ® termblokkeHulmurLeca ® termblokTeglstenLeca ® blok 600IsoleringU-værdier – Leca ® termblokkeLeca ®termblokkeBredde U-værdi (W/m 2 K)330 mm 0,31350 mm 0,30390 mm 0,20450 mm 0,14490 mm 0,12U-værdier W/m 2 KVægtykkelse370 410 490Bagmur Leca ®blokke 600100 mm 100 mm 120 mmIsoleringstykkelse 150 mm 190 mm 250 mmIsolering l-klasse(mW/m K)34 37 34 37 34 37U-værdi(W/m²K)0,19 0,21 0,16 0,17 0,12 0,1361


4.11 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProduktoversigt – produkter til mur og vægBlokprodukter Bredde Højde Længde Transportvægt pr. stk. Antal pr. palle100 mm 190 mm 490 mm 6,4 kg 108 stk.120 mm 190 mm 490 mm 7,7 kg 96 stk.150 mm 190 mm 490 mm 9,6 kg 72 stk.190 mm 190 mm 490 mm 12,2 kg 60 stk.230 mm 190 mm 490 mm 14,8 kg 48 stk.Leca ® blokke 600290 mm 190 mm 490 mm 18,6 kg 36 stk.330 mm 190 mm 490 mm 21,2 kg 36 stk.350 mm 190 mm 490 mm 22,5 kg 36 stk.390 mm 190 mm 490 mm 25,1 kg 24 stk.390 mm 190 mm 248 mm 12,7 kg 48 stk.120 mm 190 mm 490 mm 9,9 kg 96 stk.150 mm 190 mm 490 mm 12,4 kg 72 stk.Leca ® blokke 800190 mm 190 mm 490 mm 15,8 kg 60 stk.230 mm 190 mm 490 mm 19,0 kg 48 stk.330 mm 190 mm 497 mm 16,8 kg 36 stk.350 mm 190 mm 497 mm 18,2 kg 36 stk.Leca ® termblokke390 mm 190 mm 497 mm 17,0 kg 24 stk.450 mm 190 mm 490 mm 16,1 kg 24 stk.490 mm 190 mm 490 mm 16,2 kg 24 stk.Leca ® flexhjørne 390 mm 190 mm 250 mm 9,7 kg -100 mm 400 mm 600 mm 16,6 kg 44 stk.Leca ® skillevægsplader 100 mm 250 mm 500 mm 8,6 kg 72 stk.120 mm 330 mm 490 mm 13,4 kg 60 stk.Leca ® mursten 110 mm 55 mm 230 mm 1,1 kg 640 stk.Murbjælker* Bredde Højde Vægt pr. lb.m100 mm 190 mm 32 kg150 mm 190 mm 48 kg190 mm 190 mm 61 kgLeca ® murbjælke230 mm 190 mm 74 kg290 mm 190 mm 93 kg330 mm 190 mm 106 kg* Murbjælker fås i følgende standardlængder (mm): 1240, 1490, 1740, 1990, 2240, 2490 og 2990.Leca ®blok 600Leca ®blok 800Leca ®termblokLeca ®flexhjørneLeca ® skillevægspladeLeca ®murstenLeca ®murbjælke62


Anvendelsesnøgle – blokprodukter og murbjælkerBygningskonstruktionLeca ®blokke 600Leca ®blokke 800Leca ®termblokkeLeca ®flexhjørnerLeca ® skillevægspladerLeca ®murstenMurbjælkerYdervæg 4 4 4 4 4 4 4Skillevæg 4 4 4 4 4Udfyldningsvæg 4 4 4 4 4 4 4Brandadskillelse 4 4LeveringLeca ® blokprodukter leveres på paller og beskyttesmod nedbør med hætter. Blokkene bør altidoverdækkes, også når der er taget blokke frapallerne, hvorefter overdækning kan ske medpresenning eller lignende. Hver palle er forsynetmed etiket med CE-mærke.4.12 MørtelforbrugVejledende materialeforbrug – mørtelProduktLeca ®blokkeDim.breddeTørmørtel – forbrug pr. m 2Muremørtel Funktionsmørtel Let muremørtelvedmassivfugeveddeltfugevedmassivfugeveddeltfugevedmassivfugeveddeltfugeVådmørtel– forbrug pr. m 2vedmassivfugeveddeltfuge100 mm 10 kg - 10 kg - 8 kg - 7 liter -120 mm 13 kg - 13 kg - 10 kg - 9 liter -150 mm 16 kg - 16 kg - 13 kg - 11 liter -190 mm 20 kg 15 kg 20 kg 15 kg 16 kg 12 kg 14 liter 10 liter230 mm 24 kg 19 kg 24 kg 19 kg 19 kg 15 kg 16 liter 13 liter290 mm 29 kg 25 kg 29 kg 25 kg 23 kg 20 kg 20 liter 17 liter330 mm 34 kg 29 kg 34 kg 29 kg 27 kg 23 kg 23 liter 20 liter350 mm 36 kg 31 kg 36 kg 31 kg 29 kg 25 kg 25 liter 21 liter390 mm 39 kg 35 kg 39 kg 35 kg 31 kg 28 kg 27 liter 24 literProduktLeca ®termblokkeDim.breddeFunktionsmørtel+ muremørtelliggeogstudsfugeliggefugeraleneTørmørtel – forbrug pr. m 2Let muremørtelliggeogstudsfugeliggefugeraleneWeber bloklimstudsfuger aleneVådmørtel– forbrug pr. m 2liggeogstudsfugeliggefugeralene330 mm 25 kg 18 kg 20 kg 14 kg 2 kg 17 liter 12 liter350 mm 26 kg 19 kg 21 kg 15 kg 2 kg 18 liter 13 liter390 mm 25 kg 18 kg 20 kg 14 kg 2 kg 17 liter 12 liter450 mm 25 kg 18 kg 20 kg 14 kg 2 kg 17 liter 12 liter490 mm 25 kg 18 kg 20 kg 14 kg 2 kg 17 liter 12 literSkemaet viser det forventede nettoforbrug af mørtel63


4.13 Udførelse, Leca ® blokmurværkOpmuringBlokmurværk opmures med en fugetykkelse på10 +/- 4 mm. Ved opmuringen skal fuger værefyldt helt ud til blokforkant, da manglende mørtelkan give revner i pudslaget.Blokmurværk skal generelt mures i forbandt, ognormen fastsætter, at studsfuger i 2 på hinandenfølgende skifter skal forskydes mindst 76 mm.Til mure, der står med synlige fuger i en tyndoverfladebehandling, anvendes ofte 1/2 bloksforbandt.Vægge til pudsning mures tit i det forbandt,der naturligt fremkommer i hjørnerne med heleblokke.Massive ydervægge med en tykkelse ≥ 190 mmkan opmures med delt fuge, så der fremkommeret isolerende fugehulrum i væggens midte. Forat undgå sammenflydning af mørtel i hulrummetkan der med fordel indlægges isoleringsstrimler ibåde ligge- og studsfuger.Leca ® termblokkeLeca ® termblokke mures med mørtel i liggefugen,dog undtagen området mellem blokkenesisoleringskerner. Her placeres en fugefilt af 20mm mineraluld. I studsfugerne anvendes weberbloklim.På grund af Leca ® termblokkenes udformningkan blokkene efter påføring af limmørtel påLeca ® vangerne opmures, så isoleringskernernei studsfugerne stødes tæt sammen. Vælger manat mure med traditionel 10 mm mørtel i studsfugerne,skal der – som i liggefugen – placeresen fugefilt af mineraluld ud for isoleringskernen.FugearmeringTil passiv miljøklasse, f.eks. indvendigt murværki opvarmede og tørre lokaler, kan anvendesBi-stål 40 eller 6 mm ribbet armeringsstål B 550.Til de fleste andre formål, herunder formurvange,med murværk i moderat eller aggressiv miljøklasse,anvendes korrosionsbestandig svindarmeringaf rustfast Bi-stål 40 eller 6 mm rustfastribbet armeringsstål.DæklagPassivt miljøModerat miljøAggressivt miljøUbeskyttetarmeringZinkbehandletarmering15 mm 15 mm 15 mm30 mm 15 mm 15 mm- 30 mm 15 mmMiljøklasse A - Eksponeringsklasse MX3.2-MX5Miljøklasse M - Eksponeringsklasse MX2-MX3.1Miljøklasse P - Eksponeringsklasse MX1”Eurocode 6” angiver de mindste dæklag samt tolerancetillæg.I afsnit 15.3, fra side 268, kan du læse mere om miljøklasserneog den nye miljøklassificering, hvor man delermiljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner.• Ved vægtykkelser ≤ 150 mm indlæggeskun 1 armeringsenhed pr. armeringsfuge.• Ved vægtykkelser > 150 mm indlægges2 armeringsenheder pr. armeringsfuge.Korrosionsfastarmering• Ved delt fuge indlægges armering ihver mørtelstreng. Armeringsenhedenplaceres mindst 30 mm fra blokforkant ogtrykkes ned i mørtlen.Formur i hulmure armeres for hvert andet skifte.Høje sokler over terræn armeres for hvert skifte.Øvrigt blokmurværk armeres som minimum ihvert 3. skiftes liggefuge.Ved dør- og vinduesåbninger indlægges altid armeringi første fuge over åbningen samt i førstefuge under vinduesåbninger. Endvidere skal deraltid armering i murværkets øverste liggefuge.DilatationsfugerDet anbefales, at der indlægges passende dilatationsfuger.Væglængderne herunder angiver maks. afstandmellem dilatationsfuger. Fugearmering skal afbrydesved dilatationsfugerne.Maks. afstand mellem dilatationsfugerUdvendig anvendelse8-10 mIndvendig anvendelse12-15 m64


OverfladebehandlingSe også afsnit 5: Overfladebehandling og pudsning.Med deres ringe fugtsugning og grovporøseoverflade danner Leca ® blokke et velegnet underlagfor pudsning – f.eks. tyndpuds, sprøjtepudseller gipspuds.Murværk af Leca ® blokke og Leca ® termblokkebør altid tætnes mod regn, vind, utilsigtet ventilationog lydgennemgang.Murværket bør have en passende alder indenoverfladebehandlingen, så det er tilpas gennemhærdetog udtørret, og så de fleste svindbevægelserer overståetUdvendigVægge, der er udsat for regn, tætnes med envandafvisende, men diffusionsåben facadebehandlingeller med en egnet puds.IndvendigtIndvendig tætnes væggen helt ned til gulvbetonen.Tætningen udføres, før et eventueltstrøgulv udlægges. Som indvendig overfladebehandlingkan der vælges ét- eller flerlagsbehandlinger.Ét-lagsbehandlinger anvendes iforholdsvis tørre lokaler, hvor væggene ikke udsættesfor mekanisk påvirkning, og hvor der ikkeer krav til lufttæthed.Pudsede overflader giver god bund for maling,tapetsering m.m.Cempexo Murfarve kan, eventuelt tilsat sand,anvendes direkte på Leca ® blokke som indvendigoverfladebehandling, hvor der ikke er krav tillufttæthed.FugeaftegningerFugeaftegninger på pudsede overflader opståri forbindelse med regn/fugtpåvirkninger af væggen.Dette ses oftest på vægge med kun ét lagpuds.Fugerne og Leca ® blokkene optager ikke sammemængde vand, og når udtørringen af pudslageter overstået, vil fugtpåvirkningen fra de vådefuger aftegnes som fugtstriber ud for fugerne.Det kan undgås ved, at der påføres en to-lagsbehandling med et dækkende grundingslag, dersikrer et ensartet og jævnt sugende underlag forgrovpudsen.En anden mulighed er at gøre pudsoverfladenvandafvisende, så fuger og Leca ® blokke sletikke bliver fugtpåvirket. Dette kan f.eks. gøresmed en egnet vandafvisende maling.Afhængigt af miljøpåvirkningerne kan der vælgesét- eller flerlagsbehandlinger. Ét-lagsbehandlingerhar en begrænset modstandsevneover for fugt- og temperaturpåvirkninger. De børderfor kun anvendes udvendigt på bygningermed beskyttet beliggenhed og god konstruktivbeskyttelse.DimensioneringFor dimensionering af murværk af Leca ® blokkefor styrke eller brand henvises til brochurerne”Dimensionering af blokmurværk” og ”Blokmurværkog brand” fra Blokgruppen – Dansk Beton(BIB) eller brandberegningsprogrammet påwww.blokgruppen.dk65


2.7 Om fundamenter i øvrigt4.14 Mur og væg i øvrigtProduktdata for Leca ® produkterLeca ® blokke: Fremstilles af Leca ® letklinker,bindemidler og vand. Produktionen foregår påSaint-Gobain Weber A/S’ fuldautomatiske anlægi Gadbjerg, som sikrer et målfast og ensartetprodukt. Blokkene er kemisk neutrale, frostbestandigeog angribes ikke af råd og svamp.Leca ® blokke har grundet de mange luftcellergode varmeisolerende egenskaber kombineretmed styrke, frostsikkerhed og relativt lav vægt.Leca ® termblokke: Består af en isoleringskerneaf ekspanderet polystyren, der placeres i midten afstøbeformen, hvorefter der støbes letklinkerbetonop langs siderne.Vangerne i Leca ® termblokkene er lavet af letklinkerbetonmed samme egenskaber som Leca ®blokke 600.Ydervægge med Leca ® termblokke kan i bæremæssighenseende regnes som en traditionel hulmurskonstruktion,hvor vangerne er sammenholdtmed murbindere.Murbjælker: Fremstilles som armerede bjælker afletklinkerbeton med tæt struktur (let konstruktionsbeton).Styrkeforhold for Leca ® blokke ogtermblokkeStyrkeegenskaberne i tabellen forudsætter, atmørtlens trykstyrke er ≥ 3,5 MPa, det vil sige funktionsmørtelFM5 ® eller receptmørtel KC 20/80/550.Produktdata for mørtelprodukterDS/EN 998-2 og Eurocode 6: Den europæiskeproduktstandard for muremørtel har erstattet detidligere regler for fabriksfremstillet mørtel i dendanske murværksnorm, mens Eurocode 6 harerstattet murværksnormen DS 414. I såvel DS/EN 998-2 som Eurocode 6 benyttes to primæremørteltypebetegnelser: Receptmørtel og funktionsmørtel.StyrkerMurværk i normal inspektionsklasseLeca ® blokke600(MPa)Leca ® blokke800(MPa)Leca ® termblokke(vangerne)(MPa)Basistrykstyrke Karakteristisk f k 2,3 3,8 2,3Regningsmæssig f d 1,44 2,38 1,44Vederlagstryk Regningsmæssig f d 1,44 2,38 1,44Ved koncentrerede lastermed tilstrækkelig sidestøtte f d 1,87 3,09 1,87Bøjningstrækstyrke Karakteristisk f xk1 0,20 0,20 0,20om liggefuger Regningsmæssig f xd1 0,12 0,12 0,12Bøjningstrækstyrke Karakteristisk f xk2 0,45 0,45 0,45om studsfuger Regningsmæssig f xd2 0,26 0,26 0,26Elasticitetsmodul Karakteristisk E k 2300 3800 2300Regningsmæssig E d 1437 2375 1437Yderligere oplysninger på www.weber.dk66


Den rigtige mørtel til den valgte stenMan kan ikke kombinere alle typer mørtel med alletyper sten. Det skyldes primært den transport afvand fra mørtel til sten, der sker i opmuringsøjeblikket.Derfor er det – både mureteknisk og styrkemæssigt– vigtigt at vælge den optimale kombination afmursten og mørteltype.MørtelMørtel vil – afhængig af sammensætning – havevarierende evne til at holde på vandet. F.eks. vilet øget bindemiddelindhold, øget luftindhold ellerøget fillerindhold samtidig forbedre mørtlens evnetil at holde på vandet – også kaldet vandholdeevne.MurstenMursten vil afhængig af lerkvalitet og brændinghave varierende sugeevne, en egenskab der angivesved stenens minutsugning.Konsekvens ved forkert sammensætningHvis man anvender en traditionel mørtel sammenmed en mursten med lav minutsugning, vil manopleve at murværket sejler, og omvendt vil detmed en mursten med høj minutsugning oplevessom om mørtlen hurtigt ”suges død”.Styrkemæssigt er konsekvensen ved at anvendeen traditionel mørtel sammen med en murstenmed lav eller høj minutsugning, at der er storsandsynlighed for, at vedhæftningsstyrken ikkeoverholder tabelværdierne i DS/INF 167.Hvis vedhæftningsstyrken er for lav, er forudsætningernefor de statiske beregninger omkring basisbøjningstrækstyrke ikke overholdt.MinutsugningDa murstenens vandoptagelse således er altafgørendefor valget af mørteltype, har vi valgt at opdelemursten til bærende murværk efter følgendeminutsugningsintervaller:Minutsugning:Kategori:3,0 kg/m 2 høj minutsugningStenens sugeevnePå samme måde som forskellige mørtler har varierendeevne til at binde vandet, har forskellige stenvarierende evne til at suge vand. Kort sagt vil enmurstens sugeevne afhænge af dels brændingenog dels lerkvaliteten.Generelt anbefaler vi følgende mørtelkvaliteter tilfølgende minutsugningsintervaller:Minutsugning: Kategori:3,0 kg/m 2 høj minutsugningAnbefalet mørtel:FM5 ® LMAlle traditionellerecept/mure- ogfunktionsmørtlerFM5 ® HMI dag er der intet krav, om at en murstensproducentskal deklarere en minutsugning, men de fleste producentermåler løbende stenenes minutsugning,så det er muligt at få oplyst, om en given sten liggeri kategori lav, middel, eller høj minutsugning.Webers produktprogram på opmuringsmørtlerdækker hele spektret, og sammen med teglproducenternesoplysninger om minutsugning etc. ergrundlaget lagt for det rigtige valg.Her kan du altid sikre den optimale løsningSaint-Gobain Weber A/S har udarbejdet en omfattendeguide om mørtler og teglsten fra den samlededanske teglværksbranche.Guiden giver en række anvisninger, der sikrer, atmureren er i stand til at udføre det bedst muligekvalitetsarbejde gennem at vælge den optimalekombination af sten og mørtel.Den trykte guide kan rekvireres hos Saint-GobainWeber A/S. På www.weber.dk kan du finde en digitalguide, hvor du nemt og hurtigt kan finde fremtil den rigtige mørtel til den valgte sten.Se også afsnit 17, side 283.67


Regler om anvendelse af mørtelBlanding af mørtel1Ved anvendelse af fabriksfremstillet mørtelskal producentens anvisninger følges medhensyn til iblanding af vand, blandemetode ogblandetid.Ved fremstilling af receptmørtel på bygge-2plads skal det dokumenteres, at den anvendtefremstillingsmetode er egnet til at frembringekorrekt blandingsforhold gennem hele byggeperioden.Bemærk: Blandetiden for receptmørtel/3muremørtel med cementtilsætning måaldrig overstige 15 min.ByggepladskontrolKontrol af mørtel og mørtelmaterialer på byggepladsskal fortages dels som modtagekontrol ogdels som udførelseskontrol:ModtagekontrolFor fabriksfremstillet mørtel, hvis produktion eromfattet af 3. partskontrol, skal det blot kontrolleres,at den leverede mørtel er identisk med detbestilte produkt. Dette foretages normalt ved sammenligningaf oplysninger på følgeseddel og CEmærkningmed projektmaterialet, typisk i form afen bygningsdels- eller entreprisebeskrivelse.Hvis mørtlen leveres fra et mørtelværk uden 3.partskontrol, skal der foretages supplerende modtagekontrolpå byggepladsen i form af mørtelprøvninger,hvis omfang varierer fra normal til skærpetkontrolklasse.I lempet kontrolklasse er der ikke krav om supplerendemodtagekontrol. Til gengæld skal der veddimensionering forudsættes en lavere bæreevneaf murværket.Mørtelmaterialer som bindemidler, tilslagsmaterialerog tilsætningsstoffer (inkl. pigmenter) til byggepladsfremstillingaf mørtel skal være CE-mærketog kontrolleret i henhold til de respektive, gældendeDS/EN-standarder.UdførelseskontrolNormens krav til kontrol af udførelsen på byggepladser mere omfattende, end det direkte fremgåraf DS/INF 167, afsnit 7, Udførelseskontrol:For byggesten, andre materialer og opførelse afmurværk er kontrolkravene stadig placeret i udførelsesafsnittet,fordelt på henholdsvis:lempet, normal eller skærpet inspektionsklasse.Byggepladsfremstillede mørtler – herunder vådmørtelmed tilsætning af cement – er suppleretmed en ny, lempet inspektionsklasse: Dokumentationaf det i beskrivelsen forudsatte blandingsforhold(eller styrker for funktionsmørtel) skal i dennekontrolklasse kun foretages for den først produceredemørtel.Forudsætningen for at kunne udnytte denne lempelseer imidlertid, at den projektansvarlige harindregnet den forringede sikkerhed (vha. en højerepartialkoefficient) under fastsættelse af murværketsbærevne.I alle 3 inspektionsklasser er det en afgørendebetingelse for brug af de vejledende tabelværdierfor mørtelstyrker, at der kun tillades en maks. afvigelsepå 5 % i blandingsforholdet.BrandCE-mærkning af muremørtel efter DS/EN 998-2omfatter også deklaration af brændbarhed i henholdtil DS/EN 13501-1. Det organiske indhold ifabriksfremstillet recept- og funktionsmørtel overstigerikke 1 %. Derfor deklareres muremørtel somubrændbar iflg. Euroklasse A1.Udfaldskrav• ”Tegl 37”, der beskriver korrekt udførelseaf murværk• ”Tegl 38”, der beskriver udfaldskrav.68


Vinteropmuring og vinterforanstaltningerMange har den opfattelse, at der ikke kan udføreset holdbart muret byggeri om vinteren. Det erder ikke nogen grund til. Med Webers vinteropmuringskoncept,der består af specialudvikledeFunktionsmørtler, færdige siloanlæg og andetvintertilbehør, kan man nu gennemføre et bådeholdbart, økonomisk og smukt kvalitetsbyggeri –selv under strenge vinterforhold.Generelle forholdsreglerVed opmuring i perioder med risiko for frost skalder tages særlige forholdsregler. Størst sikkerhedopnås, når der mures under et opvarmettelt, men det er muligt at opnå et godt resultatogså uden telt, når blot vinterforanstaltningerneplanlægges i tide – og man vælger den rigtigemørtelDet siger reglerne om vinterbyggeriPeriode: Ifølge den nuværende Vinterbe-1kendtgørelse betegnes tiden fra 1. novembertil 31. marts som vinterperiode.Reglerne gælder både for offentlige og2private byggerier.For hovedentrepriser over kr. 20 mio.4ekskl. moms samt for fag- og storentrepriserover kr. 3 mio. ekskl. moms kunne bygherretidligere i perioden 01.01.07 til 31.03.10 indhentetilbud på entreprenørens samlede arbejdeinklusive vinterforanstaltninger. Valgte bygherredenne metode, bortfaldt kravet om, at bygherreskulle planlægge de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.Bemærk: Denne regel fungerede tidligere somet forsøg, men indgår pr. 18. maj 2011 som enfast del af den nye vinterbekendtgørelse.Det betyder, at man som entreprenør skalvære meget opmærksom på at vælge derigtige vinterforanstaltninger og den rigtigemørtel – allerede i tilbudsfasen.Weber anbefaler vinterforanstaltninger,når temperaturen kommer under +5 °C.Bygherren skal til brug for entreprenørens3detailplanlægning i udbudsmaterialet angive,hvilke – og hvor omfattende – vejrligsbestemteforanstaltninger der skønnes nødvendige,for at entreprenøren kan fortsætte arbejdeti vinterperioden.69


Om anvendelse af mørtler ivinterperiodenVed anvendelse af vådmørtel:Kun vådmørtler, som blandes til KC 50/50/700samt KC 60/40/850, må tilsættes frysepunktsænkendemiddel.Der skal tilsættes minimum 1 og højst 4 liter pr.100 liter mørtel.Bemærk! Anvendes de maksimale 4 liter frysepunktssænkendemidler pr. 100 liter mørtelsænkes mørtlens frysepunkt til ÷5 °C. Dette giveren meget tynd/levende mørtel, som i praksiser svær at mure med.Weber leverer vådmørtel med frysepunktssænkendemiddel. Indholdet her er 1 liter frysepunktssænkendemiddel pr. 100 liter mørtel(transportsikring).Vigtigt! I følge DS/INF 167 (2010) skal derved anvendelse af frysepunktssænkendemidler beregnes en reduktion på 20% foralle mørtlens styrkeparametre.Det anbefales altid at benytte basiscement omvinteren (hurtigere styrkeudvikling end f.eks.mestercement).Ved anvendelse af tørmørtel:• Weber leverer 2 hovedtyper af tørmørtler til opmuring:Funktionsmørtler og muremørtler.• Weber har udviklet en Funktionsmørtel, der erspecielt velegnet til vinterbygger: FM5 ® Vinter• Generelt tilsættes alle tørmørtler (almindeligeFunktionsmørtler og muremørtler) +60 °Cvarmt vand som vinterforanstaltning.Bemærk! For Webers specielle Funktionsmørteltil vinterbrug – FM5 ® Vinter – kan anvendeskoldt vand. Det giver en hurtigere,billigere og nemmere opmuring.70


Lagring og opbevaringUanset valg af mørteltype anbefales det altid atbruge isolerede murbaljer og at blande mindremængder mørtel end normalt.Tørmørtel (Funktionsmørtel og muremørtel)• Mandehuller/låger og lignende på siloen skalvære tæt lukket, så tørmørtlen ikke udsættesfor fugt.• Ved benyttelse af horisontalblander tjekkestørkammeret minimum en gang om ugen forklumpdannelser eller vandindtrængning.• Evt. vand i styreskab og vandslanger tømmesved fyraften og ved længere stop.• Det anbefales at benytte et telt/overdækning tilblandestationen og at placere en varmeblæseri teltet.• Holdbarheden på tørmørtel leveret af Weber erminimum 12 måneder fra produktionsdatoen.Scan QR-koden for at se”De 10 bud”VådmørtelStraks efter ankomst til byggepladsen skal mørtlenafklappes og tildækkes mod vejrliget. Benytevt. en varmeisoleret mørtelbænk. Fjern kun afdækningen,når der tages af mørtlen.Undgå udtørring.Frossen vådmørtel må ikke benyttes til konstruktivtmurværk.Holdbarheden på vådmørtel leveret af Weber er6 måneder fra produktionsdato.MurstenFølg altid stenleverandørs anvisninger, dog kannedenstående generelt anbefales:• Anvend kun tørre sten.• Tildæk sten mod vejrliget – f.eks. med vintermåttereller i et dertil indrettet telt.• Fjern emballagefolie fra stenpaller for at undgåkondens, hvis stenene skal lagres længere endfå dage.• Mursten bør opvarmes, når dagstemperatur erunder ÷5 °C.Danmarks bedste vinteropmuringskonceptTeltdug i kraftig kvalitet med velcrolukningIsoleret hætte over vådsneglenLet adgang til styreskabetMulighed for varme i teltetTeltet kan lejes eller købesTør, frostsikret FunktionsmørtelVandvarmer. Alternativt FM5 ® VinterVintertelt til beskyttelse mod vind og frost(varmeblæser kan evt. placeres i teltet)Nem rengøringVandindhold i baljekonsistens: Ca. 14 vægt-%Ingen aktiv kalkIntet spildKvalitetskontrol – samme blanding hver gangMulighed for afrensning af murværk udenbrug af saltsyre og vand. Se de ”10 bud” påwww.weber.dk71


Muring om sommerenGenerelle forholdsreglerVed muring i perioder med megen varme (hvortemperaturen på pladsen er højere end +28 °C),skal der tages særlige forholdsregler. Udtørringog nedsat brugstid af mørtel indvirker både påarbejdssituationen og det færdige resultat.Fugt murbaljer indvendigt inden ifyldning af mørtel.Afdæk vandslanger.Generelt bør der afdækkes, så der ikke sker enfor hurtig udtørring, og koldt vand til blanding børbenyttes.Læs alt om vejledning i sommerforanstaltningerpå www.weber.dk73


afsnit 5Overfladebehandlingog pudsningIndhold:5.1 Overfladebehandling til enhveropgave .........................76Æstetik og farver:5.2 Overfladebehandling:Æstetik og farver. . . . . . . . . . . . . . . . . .775.3 Produktoversigter/anvendelsesnøgler ............77-795.4 Forbrug ........................ 805.5 Tyndpudsning .................81-845.6 Kalkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-875.7 Andre produkter ...............88-915.8 Farvekort .....................92-97Pudsning af lodrette facader:5.9 Pudsning af lodrette facader .......985.10 Produktoversigt/anvendelsesnøgler ...........99-1005.11 Forbrug ........................1015.12 Pudsning ...................102-1045.13 Pudsning med netarmering .......10575


135.1 Overfladebehandling til enhveropgaveWeber leverer produkter til enhver form for overfladebehandling og pudsning af murværk– ude som inde. Vores brede sortiment dækker alt fra opretning af facader til gennemførteæstetiske – og ofte farvede – løsninger med tyndpuds eller maling. Mulighederne for at skabeutraditionelle løsninger med farvede overflader er uendelige.Vores overfladebehandlingsprogram dækker bl.a.:Bearbejdning af ubehandlede underlagVi har mørtelprodukter til overfladebehandlingaf ubehandlet underlag – f.eks. beton, letklinkerbeton,tegl eller pudsede overflader.Levende overfladebehandlinger ude og indeEt andet område er overfladebehandlinger somvandskuring, sækkeskuring eller filtsning. Vorespudsemørtel til slutbehandling er tilpasset kravenetil bl.a. traditionel 3-lags puds. Vores farvedetørmørtler anvendes desuden som slutpuds pågrovpuds.For overskuelighedens skyld har vi valgt at opdeledette afsnit i to dele:12Æstetik og farver(bl.a. med finpuds og maling) Se side 77-97.Pudsning af lodrette facaderSe side 98-105.Maling af beton, puds og tyndpudsWebers facademalinger anvendes på underlagaf beton, puds og tyndpuds. Facademalingenhar den særlige egenskab, at den fremhæverunderlagets overfladestruktur.Renovering af kalkede overfladerTil renovering af kalkede flader anvendes farvetkalk, kalkvand og sandkalk.RestaureringsopgaverWeber leverer også produkter til pudsning ogtyndpudsning af ældre, fredede og bevaringsværdigebygninger. Læs mere i afsnit 9 ”Restaurering”eller på www.horsenskulekalk.dk76


5.2 Overfladebehandling:Æstetik og farverMed Webers mineralbaserede produkter til tyndpudsning,maling og kalkning af murværk får duuendeligt mange muligheder.Den følgende del af afsnittet omhandler kuntyndpudsning, kalkning og maling af lodrette flader.For tyndpudsning af vandrette flader henvisestil afsnit 7 ”Gulve”.På side 92-96 kan du se farvekort, der viser demange muligheder, du kan vælge imellem, til facadeneller væggen.5.3 Produktoversigter/anvendelsesnøglerProduktoversigt – tyndpudsningProduktLeveres isække.Indhold:LeveresiLeveresi silo/løstProdukttype(tør/våd)Ca. literKornstr. Standardfærdigmassei mm farverpr. sækKalkmørtel:Finpuds 25 % K 100/300 15 kg spand - våd 9 1 hvidTyndpudsemørtel:Finpuds KC 88/12/270 18 kg sæk - tør 15 1 hvidTyndpudsemørtel, farvet 25 kg sæk - tør 15 1 se farvekortTyndpudsemørtel, grå 2502y 25 kg sæk - tør 15 1 gråFiltsemørtel 25 kg sæk - tør 16 1 gråweber colour 25 kg sæk - tør 16 1 se farvekortTynde pudslag:weber multi 280 grå/hvid 25 kg - - tør 18 - grå/hvidweber multi 292 25 kg - - tør 22,5 - hvidRestaureringsmørtel:K 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 1 -Kh 100/400 25 kg bigbag silo tør 15 1 -KKh 35/65/500 25 kg bigbag silo tør 15 1 -KKh 20/80/475 25 kg bigbag silo tør 15 1 -Grunding:Grundingsmørtel KC 50/50/440 25 kg sæk silo tør 15 2 gråweber multi 280 grå/hvid 25 kg sæk - tør 18 - grå/hvidSilikatpuds (færdigblandet):weber.pas 461 20 kg spand - våd - 1 se farvekortSilikoneharpikspuds:weber.pas 481 top 20 kg spand - våd - 1,5 se farvekortSpartelmasse:Vetonit VH 25 kg sæk - tør - 0,3 gråVandtæt svumning:weber.tec 930 25 kg sæk - tør 16 0,5 grå/hvidweber.rep 980 25 kg sæk - tør - 0,5 gråweber.rep 985 25 kg sæk - tør - 0,5 hvid77


5.4 ForbrugVejledende materialeforbrug – tyndpudsningBehandlingTyndpudsningProduktweber colourTyndpudsemørtelHydraulisk tørmørtelweber Finpudsweber.pas 461 (1 mm)weber.tec 930weber.rep 980/985weber multi 280weber.pas 481 top (1,5 mm)Ca. forbrug pr. m 2Tørprodukt Færdig vådbehandlingca. 2 kg/mm -ca. 2 kg/mm -ca. 2 kg/mm -2-3 kg 1,0-2,0 liter- ca. 2,4 kg4-6 kg -1,6-1,8 kg/mm -1,4 kg/mm -- ca. 2,9 kgVejledende materialeforbrug – kalkning, lasering og malingBehandlingKalkningMalingProduktStampet kalkKulekalkSandkalkKalkvandweber.cal 249Cempexo MurfarveSilikatmalingFixativ (grunding)Fixativ (fortynding)weber.ton 411 topCa. forbrug pr. m 20,10 kg (ublandet kalk)0,10 kg (ublandet kalk)1,25 kg ved 1 strygning0,25 kg ved 1 strygning0,7 kg ved 2 strygninger (brugsklar)0,25-0,5 kg (2 strygninger)0,4 kg ved 2 strygningerca. 0,1 kgca. 0,06 kg0,3 liter80


5.5 TyndpudsningPlanlægning af pudsningVejrmæssige forholdTyndpudsning må kun foregå i tørt vejr, nårlufttemperaturen og murværkets temperatur ermellem +5 °C og +25 °C, og ikke i direkte sol.Ved risiko for temperaturer under +5 °C ellerregn i de første døgn efter tyndpudsningen børfacaden holdes afdækket, til mørtlen er fuldt afbundet.Dette gælder navnlig, når der tyndpudsesmed farvet mørtel.Weber fraråder udvendig tyndpudsning i vinterhalvåret,medmindre der afdækkes og opvarmeseffektivt. Der må ikke tilsættes frysepunktssænkendestoffer.Før tyndpudsningHvornår murværket er egnet til tyndpudsning,beror på et skøn. Derfor er det håndværksmesterenserfaring, der afgør valget.Følgende forhold indgår typisk i envurdering:• Nedbørsforhold• Afdækning af murværket• Underlagets tørhed og ensartedeudtørring• Evt. udblomstringer skal være tørreog afbørstes inden tyndpudsning(Bemærk: Efterfølgende opfugtning kan medføreudblomstringer)Tyndpuds bør ikke påføres umiddelbart efter opførelsen,fordi murværket først skal være udtørretog mørtlen i muren afhærdet.Vådt murværkTyndpudsning må ikke foretages på vådt murværk.81


Afrensning af facaderFør tyndpudsning påbegyndes, skal underlagetafrenses for støv, løse mørtelrester, salte, fedtog andre urenheder. Afhængigt af underlagetstidligere behandling kan det være nødvendigt attør- eller vådsandblæse.Weber anbefaler lavtryksvådsandblæsning førtyndpudsning.LavtryksvådsandblæsningLavtryksvådsandblæsning udføres ved lavt trykog kan derfor anvendes til afrensning af beton,puds og tegl og i mange tilfælde også ”bløde”underlag som natursten og gips. Der anvendessand og lidt vand. Underlaget opfugtes ikke væsentligt.Udførelse af tyndpudsningenGrundingsmørtelAnvend Grundingsmørtel eller weber multi 280til udbedring af mindre skader.Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt– helst dagen forinden. Påføring af mørtlenkan ske ved, at denne kastes eller trækkes påunderlaget. Metode vælges ud fra underlagetsstand.Læs mere på www.weber.dkDer kan du også finde oplysninger om forhold iforbindelse med højtryksspuling, sandblæsning,hedtvandsspuling, vandsivning, damprensningog tørisblæsning.Ved dybe og tilbageliggende fuger er det vigtigt,at hele fugers tværsnit er fyldt ud, hvorfor detkan være nødvendigt at komprimere mørtlenmed fugeske.Grundingsmørtlen filtses helt ind til underlaget.82


Forarbejde:Murværket affejes grundigt med en1stiv kost, således at løstsiddende snavsfjernes.Følgende metoder kan anbefales til påføringaf mørtellaget:VandskuringSækkeskuringArbejdet påbegyndes ovenfra for at2undgå tilsmudsning af allerede færdiggjorteflader.Det tilstræbes, at hele vægfladen færdig-3gøres i én arbejdsgang for at undgå synligepudseskel.45skel.Ved eventuelle pudseskel er det vigtigtat undgå to lag mørtel.Lodrette pudseskel placeret langs muråbningerses ikke så meget som vandretteVed tyndpudsning efter stilladsforank-6ringer fyldes hullet først med grovpuds.Når den er tør, tyndpudses der – dog kun på detreparerede felt. Finish udføres forsigtigt medpensel eller svamp.Uanset den arbejdsmetode, der vælges7til tyndpudsning, skal mørtlen påføres i etjævnt og tyndt lag. Spring i tykkelsen af mørtlenkan være årsag til, at der dannes revner, ogtyndpudsen falder af.Mørtellaget trækkes på iet tyndt lag, og overfladenbearbejdes med en mursten,der dyppes i vand.FiltsningMørtellaget trækkes påi et tyndt lag og overfladenbearbejdes medfiltsebræt.TyndpudsningMørtellaget trækkes påi et tyndt lag, og overfladenbearbejdes med enjutesæk.BerapningMørtellaget trækkes på iet tykkere lag. Overfladenbearbejdes med kalkkosti diagonale strøg.8Ved nyt murværk skal der anvendes1. sorterings blødstrøgne sten.Før tyndpudsbehandlingen reguleres un-9derlagets sugeevne ved forvanding afhængigtaf temperaturen, fugtigheden, vindforhold,mørteltype og underlagets evne til at suge.10Når der anvendes weber colour, skal forvandingvære begrænset.Sugeevnen må ikke være for stor, men11må heller ikke ophæves. Sugeevnen børvære ens overalt.Mørtel trækkes på i etdækkende lag. Er ofteindfarvet. Overfladenbearbejdes/filtses medfiltsebræt.EfterbehandlingI varme og tørre perioder forhindres for hurtigudtørring ved, at overfladen holdes let fugtet vedforstøvning med vand og ved afskærmning forsolen.83


Forhold ved anvendelse af farvettyndpudsemørtelNår der arbejdes med farvet tyndpudsemørtel,skal der altid anvendes varer med samme produktionsdatoaf hensyn til risiko for nuanceforskellei farven.Ved blanding af farvet tyndpudsemørtel er detvigtigt, at alle portioner blandes i det foreskrevneantal minutter med samme vandtilsætning.Farvet tyndpudsemørtel må ikke genopblandes.Der anvendes rustfri og grundigt rengjorte arbejdsredskaber.Begrænsninger ved tyndpudsningTyndpudsning frarådes generelt på murværk iaggressivt/udsat miljø. Det samme gælder formurværk, der som følge af bygningens beliggenhedeller konstruktion opfugtes mere endnormalt. I sådanne tilfælde er der risiko for afskalning.Vi gør opmærksom på, at vandopløselige mursalte(herunder gips) i det bagvedliggende murværkmed vand kan transporteres ud på overfladenog medføre misfarvninger. Disse er oftestkun synlige på helt lyse overflader.Ønskes tyndpudsning udført i aggressivt/udsatmiljø henvises til løsninger/systemer påwww.weber.dkSkader på tyndpudsBlandt de typiske skader kan nævnes:• Overflade uden styrke: Kan skyldes forhurtig udtørring. Hvis vandet forsvinder forhurtigt, har cementen ikke tilstrækkeligtmed vand til afhærdningen.• Saltudblomstringer: Skyldes vandopløseligesalte i murværket. Ved fordampningkrystalliserer saltene på overfladen.• Kalkudfældninger: Skyldes, at uhærdetkalk af fugt føres ud til overfladen.• Skjolder: Skyldes saltudfældninger elleruens optørring pga. forskelle i lagtykkelse.84


5.6 KalkningI SBI-anvisning 64 beskrives kalk og nogle udførelsesmetoder.Desuden beskrives kalkning udførligt i:• Planstyrelsens anvisning ”Kalkning”• Kirkeministeriets ”Kirkens Mørtel og Kalk”• Nationalmuseets ”Informationsblad 2A”fra Bevaringsafdelingen.AnvendelseKalk har en laserende, hvid farve, der først vedflere påstrøg og efter den endelige optørring opnåren vis dækkeevne. Underlag af tegl og pudskan overfladebehandles med kalk.Kalk anbefales ikke på cementholdige underlag,plast eller metal samt overflader, som tidligereer behandlet med plast- og akrylmaling og lign.Påfør aldrig kalk i direkte solskin. Gråvejr er detbedste kalkevejr.Ved påføring af kalk på mursten opnås det bedsteresultat, såfremt der benyttes røde blødstrøgnesten. Gule blødstrøgne mursten indeholderfra naturens side lidt flere salte, som førstefter et par års påvirkning fra vejrliget er tilstrækkeligtudvasket. Kalkning på maskinsten, klinkerm.m. anbefales ikke.EgenskaberBehandling med kalk giver overfladen en særliglevende karakter.Kalk er det mest diffusionsåbne materiale, derkan anvendes til overfladebehandling af murværk.Det gør kalk særligt velegnet til gamlebygninger, ældre kirker m.m.Kalk er nem at vedligeholde eller fjerne, og nykalkbehandling kan ofte påføres uden forudgående,tidskrævende afrensning. Kalkprodukterskal altid opbevares frostfrit.85


KalkprodukterWeber fremstiller flere typer kalk til overfladebehandling:• Stampet kalk• Kulekalk• weber.cal 249• Kalkvand• Sandkalk• Finpuds (læsket kalk og sand)EfterbehandlingDe nykalkede flader må ikke udsættes for regneller frost under hærdeprocessen. Vær opmærksompå, at lav temperatur forlænger dennødvendige hærdetid. I varme og tørre perioderforhindres for hurtig udtørring ved, at overfladenholdes let fugtet ved forstøvning med vand ogved afskærmning for solen.Læs mere om produkterne og deresegenskaber på www.weber.dk ellerwww.horsenskulekalk.dk86


Arbejdets udførelseVejrforholdTemperaturen skal være mindst +5 °C hele døgnet,og overfladen må ikke udsættes for hverkendirekte sol eller regn under eller umiddelbart efterkalkningen. Det bedste tidspunkt for kalkninger forårs- og efterårsmånederne, hvor temperaturenikke er for høj, men hvor den relative luftfugtigheder høj. Disse betingelser medfører, atkalken hærder langsomt og derved bliver merebestandig.UnderlagEn smuk kalkning opnås kun, hvis underlageter i orden. Underlaget skal være rent og støvfrit,og eventuelle reparationer af løs puds, lunker,huller el.lign. skal udføres i god tid, således atreparationerne er fuldt afhærdede.En stærkt cementholdig puds er ikke et godtunderlag for kalk. Bedst er en puds af K-mørteleller hydraulisk mørtel.På pudsunderlag med højt cementindhold kanen forudgående grunding med sandkalk forbedrekalkens vedhæftning. Sandkalk kan ogsåbenyttes til grunding af underlag på bygningermed udsat beliggenhed.PåføringDet vejledende blandingsforhold for både hvidtekalk,stampet kalk og kulekalk er 1 del kalkdej,som tilsættes 5-6 dele rent vand. Der blandesgrundigt med f.eks. boremaskine med piskeris.Første påføring udføres med tyndt1opblandet kalk (konsistens som skummetmælk).Anden og tredje påføring udføres med2tykkere opblandet kalk (konsistens somsødmælk).Der skal typisk gå 1-2 døgn mellem3hver påføring. Det skal tilstræbes, at påføringensker uden ophold, indtil naturlige skelpasseres. Helst kalkes en hel side ad gangen.Ellers kan der afbrydes f.eks. ved tagnedløbeller gesimsfremspring.Når den ønskede dækning er opnået,4kan der afsluttes med en påstrygning afkalkvand, der yderligere binder kalken.Det er vigtigt, at underlagets sugeevne er såensartet som muligt. Kalkning foretages medkost eller pensel. Under kalkningen bør derjævnligt røres i blandingen.For at opnå et tilfredsstillende resultat bør kalkningaltid udføres med mindst 2-3 tynde lag.Påføring foretages med skiftevis lodrette, vandretteog cirkulære strøg. Kalkning af lofter foretagesi lysretningen.87


5.7 Andre produkterCempexo MurfarveAnvendelsesområdeCempexo Murfarve anvendes såvel indendørssom udendørs på mineralske underlag til stærkt,middel og svagt påvirkede overflader i aggressivtmiljø.På de fleste underlag kan Cempexo Murfarvepåføres, uden at strukturen forsvinder – eksempelvismurværk.Ved tilsætning af fint, ovntørret sand i CempexoMurfarve udjævnes niveauforskelle i underlaget,og der opnås en mere levende og struktureretoverflade.ProduktbeskrivelseCempexo Murfarve er et rent fabriksfremstilletmineralsk naturprodukt.Cempexo Murfarve er et tørprodukt, der aleneskal tilsættes vand før brug. Selv om den færdigeoverflade hærder op til en hård, vejrbestandig,ikke afsmittende samt lysægte slutoverflade,bibeholder Cempexo Murfarve sine godeegenskaber angående diffusionsåbenhed.Se farveprogram for Cempexo Murfarve på side95.Cempexo Murfarve anbefales ikke anvendt påunderlag af træ, plast eller metal samt overflader,som tidligere er behandlet med kalk ellerplast- og akrylmaling. Ren kalkpuds er ikkestærk nok til påføring med Cempexo Murfarve.88


Arbejdets udførelseForarbejde• Alle overflader rengøres grundigt. Vægflader,der ønskes behandlet med Cempexo Murfarve,skal være min. +10 °C samt så vidt muligt haveensartet sugeevne.• Fugt i underlaget vil give farveforskelle i detfærdige resultat.• Puds som underlag for Cempexo skal havetilstrækkelig styrke svarende til minimum KC50/50/700.GrundingDet anbefales generelt at grunde med CempexoMurgrunder – specielt på stærkt og uens sugendeunderlag. Endvidere anbefales grunding, hvisder foretages farveskift eller hvis misfarvningereller udfældninger skal overmales.En nygrundet overflade bør tørre og hærde imindst 1 døgn.Læs mere på www.weber.dkSe også deklarationsblad for Cempexo Grunder.UdførelseCempexo Murfarve påføres bedst over to omgangei tynde og heldækkende lag. Der benytteskalkkost eller pensel.Stryg vådt i vådt. Det første lag Cempexo1Murfarve skal være tørt og ikke afsmittendeinden påføring af det næste. Man bør undgådirekte solpåvirkning eller stærkt udtørrendevinde under hærdeprocessen.Der anvendes normalt 1 del Cempexo2Murfarve til 1 del vand. Det er vigtigt, atman hele arbejdet igennem bibeholder sammeblandeforhold.3Den opblandede Cempexo Murfarve børbruges i løbet af 1-2 timer.De malede flader må ikke udsættes4for regn, tåge, dis eller frost de første parhærdedøgn. I modsat fald kan der opstå skæmmendeudfældninger.Der kan tilsættes rent, tørt sand i Cem-5pexo Murfarve i forholdet 4 dele CempexoMurfarve, 4 dele vand samt 1-3 dele sand. Derkan tilsættes sand i begge strygninger eller kunden første.Vi anbefaler ovntørret strandsand eller6kvartssand 0,3-0,6 mm. Anvendes sandi begge strygninger, kan sandets farve skinneigennem. Derfor anbefales det, at anden strygninger uden sand.EfterbehandlingI varme og tørre perioder forhindrer man en forhurtig udtørring i hærdeperioden ved at forstøveCempexo Murfarve/overfladen med vand og vedafdækning mod direkte sol.89


Nyt referencefoto?weber silikatmalingweber silikatmaling anvendes såvel indendørssom udendørs på mineralske eller tidligere silikatbehandledeunderlag. På de fleste underlagkan weber silikatmaling påføres, uden underlagetsstruktur forsvinder – eksempelvis murværkaf teglsten.Weber silikatmaling anbefales ikke på underlagaf træ, plast eller metal samt overflader, somtidligere er behandlet med kalk eller plast- ogakrylmaling. Ren kalkpuds er ikke stærk nok tilpåføring af weber silikatmaling.weber.pas 461 silikatpudsweber.pas 461 anvendes på alle sunde og bæredygtigemineralske underlag udendørs. weber.pas 461 anvendes som farvet puds.Murværk af tegl og kalksandsten bør altid pudsesinden brug af weber.pas 461. På stærktog uens sugende underlag grundes medweber.prim 403. Grunding anbefales generelt.Produktet må ikke anvendes på gipsholdige underlagog kalkpuds.Læs mere på www.weber.dkBrug af weber silikatmaling er helt ideel, hvor derfarvemæssigt ønskes en homogen og ensartetoverflade.Læs mere på www.weber.dk90


weber.pas 481 top: Alge- og svampehæmmendeslutpuds til indendørsog udendørs brugPå grund af en speciel råvaresammensætningundgår man med weber.pas 481 top den traditionellebiocide facadekonservering. Alligevel giverproduktet en særdeles god beskyttelse modalge- og svampeangreb – uden udvaskelige biocideadditiver. Velegnet på Webers grovpudsprodukterog som overfladebehandling på Webersisolerende facadesystemer.• Fabriksfremstillet, brugsklar slutpuds.• Opfylder EN 15824 (DIN 18558.POrg.1).• Vejrbestandig, stærk overflade• Optimal vanddampgennemtrængelighed giveret sundt indeklima• Fri for opløsningsmidler og biocider• Optimerede bearbejdningsegenskaber• Ringe vækstbetingelser for alger og svampe• Diffusionsåben• Ringe modtagelighed for tilsmudsningVanddampdiffusionsmodstandskoefficient µ: ca.120. Vandgennemtrængelighedsrate (1062-3):< 0,2 kg/m 2 .√h. Sd-værdi: ca. 0,4Grunding med weber.prim 403 anbefales.Læs mere på www.weber.dkweber.ton 411 top: Alge- og svampehæmmendemaling til indendørsog udendørs brugMiljøvenlig facademaling med silikoneharpiks afhøj kvalitet. På grund af en speciel råvarekombinationoptager og afgiver den malede overfladefugt (hydrofil overflade), så alger får vanskeligevækstbetingelser. Man kan derfor undlade dentraditionelle biocide facadekonservering og alligevelopnå en særdeles god beskyttelse modalge- og svampeangreb.Produktet kan bruges til maling på alle typerweber top slutpuds/-ædelpudsprodukter og somgrunding og dæklag på alle mineralske eller pastøseslutpudsprodukter. weber.ton 411 top kandesuden anvendes som maling (grunding ogdæklag) på alle bæredygtige og tilstrækkeligtsugende mineralske underlag samt eksisterendefastsiddende silikat/silikoneharpiksmalingerbåde udendørs og indendørs.• God dækkeevne• Ringe modtagelighed for tilsmudsning• Diffusionsåben• Fri for opløsningsmidler og biocider• Ringe vækstbetingelser for alger og svampeGennemtrængelighed for vand: Klasse W2:0,1-0,5 (kg/m 2 /h 0,5) i henhold til EN 1062-3.Læs mere på www.weber.dk91


5.8 FarvekortWeber farvede overflader1005-Y20R2010-Y30R1030-Y30R• • 1010-Y20R3005-Y20R2020-Y50R• • 1020-Y20R4010-Y30R3020-Y50R• 2020-Y20R2040-Y20R4020-Y50R • 2030-Y20R2040-Y30R3040-Y50R De trykte farver kan ikke gengive den glød og det liv, der er i de fysiske produkter. Derfor bør der altidrekvireres farveprøver for afsætning forinden på fladen.Farvekortet her bør kun bruges som vejledning. Farveprøver kan rekvireres på www.weber.dk92


3020-Y30R4020-Y30R3010-Y50R 2030-Y40R1020-Y80R5010-Y50R 2040-Y50R2030-Y80R3020-R60B 3030-Y50R3040-Y80R5010-R30B 3050-Y70R3050-Y80R5010-R60B Signaturforklaring• = Lagervare = Bestillingsvare= Produceres ikkeTyndpudsemørtelPudsemørtelHydraulisk mørtelweber.cal 249 (farvet kalk)Silikatmaling/-puds,Silikoneharpikspuds/-malingFugemørtel93


2020-R80B1002-Y3010-B10G• 2020-R90B1502-Y6010-B10G• 2040-R80B2502-Y4502-G• 4020-R90B4000-N5010-B50G5020-R90B5500-N6502-B• • 94


Cempexo Murfarve2010-G30YHvid 3020-G10YGrå4010-B90GCreme5010-B90GGul6010-B50GGråbeigeSignaturforklaring• = Lagervare = Bestillingsvare= Produceres ikkeTyndpudsemørtelPudsemørtelHydraulisk mørtelweber.cal 249 (farvet kalk)Silikatmaling/-puds,Silikoneharpikspuds/-malingFugemørtel95


weber colourSkagensgulLys beigeLys gråRåhvidGråBeigeCremeSandHvidAnthrazitAlle weber colour farver er lagervarer.De trykte farver kan ikke gengive den glød og det liv, der er i de fysiske produkter. Derfor bør der altidrekvireres farveprøver for afsætning forinden på fladen.Farvekortet her bør kun bruges som vejledning. Farveprøver kan rekvireres på www.weber.dk96


5.9 Pudsning af lodrette facaderDenne del af afsnit 5 omhandler pudsning af lodrettefacader.Vore mørtelprodukter dækker opretnings- ogpudseopgaver til alle typer overflader bådeudendørs og indendørs, f.eks. grovpuds, tegl,Leca ® blokke eller beton.Vedr. tyndpudsning, maling og kalkning – sedette afsnit side 77-97. For egentlige restaureringsopgaverhenvises til afsnit 9 ”Restaurering”.For yderligere vejledning i gennemførelse afpudsearbejde henvises til SBI-anvisning 64.98


5.10 Produktoversigt/anvendelsesnøglerProduktoversigtProduktLeveres isække.Indhold:Leveres ibigbags/P-boksLeveresi silo/løstProdukttype(tør/våd)Ca. literKornstr.færdigmassei mmpr. sækKorntypeGrunding:GrundingsmørtelKC 50/50/44025 kg bigbag silo tør 15 2 bakkesandweber multi 280 grå/hvid 25 kg - - tør 18 - -Cementpuds:C 100/400Cementpuds25 kg bigbag silo tør 14 2 strand-/bakkesandSprøjtepuds:weber multi 280 grå/hvid 25 kg - - tør 18 - -weber multi 292 letpuds 25 kg - - tør 22 - -weber.therm 261 EF 25 kg bigbag - tør 16 1 natursandweber.mur 630 (gips) 30 kg - silo tør 36 - -weber.dur 136 30 kg - - tør 25,5 1 natursandweber.base 134 GS 25 kg - - tør 15 2 -KC-puds:weber let pudsemørtel 18 kg bigbag - tør 15 2 bakkesand-/Leca ®KC 50/50/700 25 kg bigbag silo tør 15 2 strand-/bakkesandKC 35/65/650 25 kg bigbag silo tør 15 2 strand-/bakkesandKC 20/80/550 25 kg bigbag silo tør 15 2 strand-/bakkesandVådmørtel:K 100/1000 9 % 25 kg P-boks løst våd 15 2 strand-/bakkesandK 100/1200 7,7 % 25 kg P-boks løst våd 15 2 strand-/bakkesandRestaureringsmørtel:K 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 2 bakkesandKh 100/400 25 kg bigbag silo tør 15 2 bakkesandKKh 35/65/500 25 kg bigbag silo tør 15 2 bakkesandKKh 20/80/475 25 kg bigbag silo tør 15 2 bakkesandBindemidler:Gullex A Murcement 25 kg - - tør - - -Saneringspuds:weber.san 950 25 kg - - tør - - -weber.san 953 25 kg - - tør - - -weber.san 956 25 kg - - tør - - -Fiberforstærket puds:weber.therm 261 EF 25 kg bigbag - tør 16 1 natursandweber.therm 397 EF 1x25 m/rl.Armeringsnet1x50 m/rl.- - - - - -weber multi 292 letpuds 25 kg - - tør 22 - -99


Anvendelsesnøgle – pudsning genereltUnderlagMurstenBetonLetklinkerbetonPorebeton**Vejledende produktvalgPåvirkning og miljøklasseGrundingslag/udkast Grovpuds Stærk Middel LetTørbeton 0-4 mmC 100/400 2 mmTørbeton 0-4 mmKC 20/80/550 2 mmKC 20/80/550 4 mm KC 35/65/650 2 mmKC 20/80/550 4 mm KC 50/50/700 2 mmKC 35/65/650 4 mm KC 50/50/700 2 mmKC 50/50/700 4 mm KC 50/50/700 2 mmKC 50/50/700 4 mm K 100/1000 9 % 2 mmKh 100/400 4 mmKKh 20/80/475 2 mmKh 100/400 4 mmKKh 35/65/500 2 mmKKh 20/80/475 4 mm K 100/750 12 % 2 mmK 100/750 4 mmK 100/750 12 % 2 mmweber.base 134 GSweber.dur 136weber let pudsemørtelweber multi 280 grå/hvidweber.therm 261 EF*weber.prim 407 weber.mur 630Tørbeton 0-4 mmC 100/400 2 mmTørbeton 0-4 mmKC 20/80/550 2 mmTørbeton 0-4 mmKC 35/65/650 2 mmKC 20/80/550 0-4 mm KC 50/50/700 0-2 mmweber multi 280 grå/hvid KC 35/65/650 2 mmweber.base 134 GSweber.dur 136weber let pudsemørtelweber.therm 261 EF*weber.prim 408 weber.mur 630KC 20/80/550 0-4 mm KC 20/80/550KC 20/80/550 0-4 mm KC 35/65/650KC 20/80/550 0-4 mm KC 50/50/700weber multi 280*** grå/hvidweber.therm 261 EF*/***KC 20/80/550 4 mm KC 35/65/650 2 mmKC 20/80/550 4 mm KC 50/50/700 2 mmweber multi 292*/***weber.dur 136* Slutbehandles, hvis dette ønskes, med weber silikat eller silikoneharpiks puds/malinger.** KC-puds på porebeton må kun anvendes på de gamle zigzag-blokke med høj densitet (600 kg/m 3 ).*** Risiko for revner minimeres ved ilægning af weber.therm 397 EF Armeringsnet.Miljøklasse A = aggressiv. Eksponeringsklasse MX3.2, MX4, MX5Miljøklasse M = moderat. Eksponeringsklasse MX2, MX3.1Miljøklasse P = passiv. Eksponeringsklasse MX1I afsnit 15.3, fra side 268, kan du læse mere om miljøklasserneog den nye miljøklassificering, hvor man delermiljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner.Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middelog let påvirkning.100


5.11 ForbrugVejledende materialeforbrugBehandlingGrundingslag/UdkastGrovpuds(lagtykkelse10-15 mm)SlutpudsCa. forbrug pr. m 2ProduktTørprodukt Færdig vådbehandlingReceptmørtel 4 mm 5-8 kg 3,5-5,2 literKh 100/400 2 mm/4 mm 5-8 kg 3,5-5,2 literweber multi 280 grå/hvid 1,4 kg/mm -weber let pudsemørtel 15-22 kg 13-19 literweber.base 134 GS 20-30 kg 13-19 literKC Pudsemørtel 2 mm/4 mm 20-30 kg 13-19 literKKh Pudsemørtel 2 mm 20-30 kg 13-19 literweber.therm 261 EF 1,5 kg/mm -weber.dur 136 11-16,5 kg -weber multi 292 1,1 kg/mm -weber.mur 630 8-12 kg -weber colour 3-4 kg -Tyndpudsemørtel 3-4 kg -Finpuds 1 mm 2-3 kg 1,0-2,0 literKKh 35/65/500 1 mm 3-4 kg 1,5-3,0 literweber.pas 461 2,4 kg -weber.pas 481 top 2,9 kg -101


5.12 PudsningPlanlægning af pudsearbejdeVejrmæssige forholdOverfladebehandling, herunder pudsning, måkun foregå i tørt vejr, og hvor lufttemperatur samtmurværkets temperatur er mellem +5 °C og+25 °C, og ikke i direkte sol. Ved risiko for temperaturunder +5 °C eller regn i de første døgnefter pudsningen bør facaden holdes afdækket,til mørtlen er fuldt afbundet. Dette gælder navnlig,når der pudses med farvet mørtel.Udvendig pudsning frarådes i vinterhalvåret,medmindre der afdækkes og opvarmes effektivt.Såfremt forudsætningerne ikke overholdes, ogoverfladen f.eks. bliver udsat for nedbør, indenmørtlen har fået styrke, kan det medføre skæmmendekalkudfældninger. Denne risiko bliverstørre, jo lavere temperaturen er.Afrensning af facaderFør pudsning påbegyndes, skal underlagetafrenses for støv, løse mørtelrester, salte, fedtog andre urenheder. Afhængigt af underlagetstidligere behandling kan det være nødvendigt attør- eller vådsandblæse. Weber anbefaler lavtryksvådsandblæsningfør pudsning.LavtryksvådsandblæsningLavtryksvådsandblæsning udføres ved lavt trykog kan derfor anvendes til afrensning af beton,puds og tegl og i mange tilfælde også ”bløde”underlag som natursten og gips. Der anvendessand og lidt vand. Underlaget opfugtes ikke væsentligt.Læs mere på www.weber.dkHer kan du også finde oplysninger om forhold iforbindelse med højtryksspuling, sandblæsning,hedtvandsspuling, vandsivning, damprensningog tørisblæsning.102


Udførelse af pudsningenForarbejdeVær opmærksom på følgende inden pudsearbejdetpåbegyndes:Væggen renses, eftergås og repareres.1Fordybninger og fuger udfyldes, og beskadigedemursten udskiftes.Reparationerne bør udføres med samme2mørteltype, som skal anvendes til grovpuds.Ved nyt murværk skal der anvendes 1.sorterings blødstrøgne sten.ForvandingPudsning må ikke foretages på vådt murværk,men for at sikre god vedhæftning kan forvandingaf overfladen være nødvendig. Forvandetmurværk er ikke at regne som vådt murværk, dadet kun er overfladen, som opfugtes – dels for atnedsætte (ikke ophæve) sugeevnen, dels for atopnå ensartet sugeevne.Grunding (udkast)Grundingslagets mørtel skal kostes, kastes ellersprøjtes på. Når udkastet er tilstrækkeligt afbundet,stødes det af med kardæsk, pudsebræt ellerretholt.Umiddelbart før pudsearbejdet påbegyn-3des, bør murværket affejes med en stivkost, så løstsiddende snavs og urenheder fjernes.Vandrette pudseskel, som let kan opstå ved4stilladsovergange, bør undgås. Disse givervarige striber på facaden og skæmmer helhedsindtrykketaf bygningen.Lodrette pudseskel, eventuelt placeret5langs muråbninger, ses ikke så megetsom vandrette skel. På større vægflader kan detvære nødvendigt at opsætte ledere.GrovpudsGrovpudslagets mørtel bør kastes eller sprøjtespå. Grovpudslaget afrettes med kardæsk ellerretholt og rives sammen med trækbræt.103


SlutpudsSlutpudslagets mørtel, herunder tyndpuds, trækkespå med stålbræt. Slutpuds bør først påføresoven på grovpuds, når grovpudsmørtlen er 1-5døgn gammel. Er fladen for tør, må den forvandes.Ved pudsning med ren kalkmørtel skal pudsemørtlenvære ”hvidtør” før påføring af næstelag, da der ellers er risiko for svindrevner. Seogså afsnit 9.8.SprøjtepudsningTil større opgaver kan der med fordel anvendessprøjtepuds påført med sprøjtepudsmaskine,eventuelt tilsluttet mørtelsilo. Sprøjtepudsning erarbejdsbesparende og giver pudslaget god vedhæftning,da mørtlen ”kastes” på væggen medtrykluft. Sprøjtepuds er smidig og let at færdigbearbejde.EfterbehandlingFor generelt at undgå svindrevner holdes overfladenfugtig ved vandforstøvning, så udtørringensker langsomt. I varme og tørre perioderforhindres for hurtig udtørring yderligere vedsolafskærmning.GlitpudsningEt glitpudslag påføres ved, at der med en roterendebevægelse bearbejdes et tyndt lag pudsemørtelmed et glittebræt, således at bindemidlettrækkes frem i overfladen.Farvet pudsemørtelNår der arbejdes med farvet pudsemørtel, skalder altid anvendes mørtel med samme produktionsdatoaf hensyn til risiko for nuanceforskelle ifarven. Ved blanding af farvet pudsemørtel er detvigtigt, at alle portioner blandes i det foreskrevneantal minutter med samme vandtilsætning.Farvet pudsemørtel må ikke genopblandes. Anvendaltid rustfrie og grundigt rengjorte arbejdsredskaber.104


5.13 Pudsning med netarmeringWeber leverer 3 hovedsystemer til pudsningmed netarmering:6Der pudses derefter på netarmeringen,som anført i pkt. 7.• weber.therm 261 EF Fiberpuds• weber multi 292 Fiberforstærket letmørtel• weber multi 280Den valgte puds/mørtel påføres traditio-7nelt ved at trække pudsen/mørtlen på medstålbræt.Ved alle tre løsninger forstærkes pudslagetmed et centralt placeret glasfiberarmeringsnet(weber.therm 397).UdførelseDen valgte puds/mørtel blandes i tvangs-1blander eller dertil egnet sprøjtepudsmaskinetil normal pudsekonsistens.Underlaget skal være bæredygtigt, tørt,2rent og støvfrit. Pudsen/mørtlen anvendesikke på svage underlag som f.eks. kalkmørtel.Huller og ujævnheder rettes op før pudsning.Pudsning og glasfiberarmeringsnet3(weber.therm 397) opbygges i 2 lag.Produktet kan også sprøjtes på under-8laget med dertil egnet sprøjtepudsmaskine.Bemærk: Temperaturen under udførelsen skalvære min. +5 °C (også i underlaget). Ved laveretemperaturer anbefales inddækning og evt. opvarmning.Obs.: Påføring af fiberpuds må ikkeske med tandspartel.Normalt bør glasfiberarmeringsnettet pla-4ceres midt i pudslaget. Ved montering afnettet skal regnes med 10 cm overlæg.Murværk med større gennemgående5revner:• Fuger udfræses til ca. 50 mm dybde.• Der ilægges – i flere skifter over hinanden –rustfri stålstænger med kamme (Ø 5-6 mm– minimumslængde 600 mm). Disse fordelerrevner ved fremtidige bevægelser i murværket.• Armeringen skal gå minimum 30 cm forbi ydersterevne. Stålstængerne skal være omsluttetaf mørtel.• Der fuges efterfølgende, og glasfiberarmeringsnetweber.therm 397 klæbes over revnenmed pudsen/mørtlen.EfterbehandlingPudsen beskyttes mod for hurtig udtørring ogfrost.SlutbehandlingOverfladen færdiggøres, når den er egnet hertil,med Weber farvet puds/maling. Ny pudsskal være gennemhærdet og tør i mindst 5 mmdybde. Udtørringstid ved normal temperatur(+15-21 °C) ca. 1 uge.Scan QR-koden for at semere vedrørende puds medarmeringsnet.105


106


afsnit 6Facadeisoleringog -systemerIndhold:6.1 Pudsede facadeisoleringssystemer...................108-1096.2 Bygningsreglement .............109Facadesystem Serpomin:6.3 Facadesystem Serpomin ..... 110-1116.4 Produkter og anvendelse .... 112-1146.5 Forbrug ........................1156.6 Arbejdets udførelse ......... 116-117Facadesystem Weber.therm plus ultra:6.7 Facadesystemweber.therm plus ultra ....... 118-1196.8 Produkter og anvendelse ....120-1226.9 Forbrug ........................1236.10 Arbejdets udførelse .........124-125Facadesystem ventisol:6.11 Facadesystem Ventisol ......126-1276.12 Produkter og anvendelse ........1286.13 Forbrug ........................1296.14 Arbejdets udførelse .........130-131Weber sokkelsystem:6.15 Weber Sokkelsystem ........132-1336.16 Weber Facadesystemeri øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134-135107


136.1 Pudsede facadeisoleringssystemerWeber tilbyder flere forskellige facadeisoleringssystemer.Alle er baseret på pudsede overflader:1Serpomin– med puds direkte på isoleringen2weber.therm plus ultra– puds på højt isolerende pladerEn holdbar mineralsk facadeløsning pudsetdirekte på isoleringen. Systemet anvendes påunderlag af murværk, beton, letbeton og træværk.Serpomin er både velegnet til nybyggeriog efterisolering. Se side 110-117.En mineralsk pudsløsning direkte på den højisolerendeplade weber.therm RS 022. Velegnettil nybyggeri og renovering, hvor ønsket omslanke løsninger og god isoleringsevne kankombineres. Se side 118-125.3 VentisolSystempudsløsninger– det ventilerede systemEn mineralsk pudsløsning med basis i et ventileretfacadesystem. Se side 126-131.Systempudsløsninger kan f.eks. være:• Puds på mineralske bærende plader medweber.therm 261 EF• Puds på Fermacell HD Powerpanel medmulti 292• Puds på ny porebeton med multi 292• Armeringspuds med multi 280• System sokkelpuds – se side 132.108


Valg af facadesystemVed valg af facadesystem skal du vurdere byggerietskonstruktion, beliggenhed, klimatiske påvirkningersamt brugs- og brandkrav.De tre facadesystemer fremstår ens, men bagved pudsen adskiller systemerne sig fra hinandeni funktion og opbygning.Pudsen har en speciel sammensætning, der gørden modstandsdygtig og elastisk. Dette gør pudsenmindre følsom for slagskader, og risikoen forrevner minimeres. Pudsen er desuden vandafvisende.På de næste sider beskriver vi de enkelte systemernærmere. Du er også velkommen til attrække på vores tekniske eksperter, når du skalvælge det rigtige facadesystem til dit konkreteprojekt. De står klar til at hjælpe.AnvendelsesnøgleFacadesystemSokkelsystemweber.therm plus ultra, SerpominVentisolEksponeringsklasseMX4MX3.1Se afsnit 15.3, fra side 2686.2 BygningsreglementKravene til isolering og energiforbrug i en bygninger relativt kompliceret. Reglerne er detaljeret beskreveti bygningsreglement 2010.Nedenstående tabel angiver de generelle U-værdikrav.U-værdikrav til ydervæggeByggeritypeKonstruktionGenerelle kravW/m²K (over +15 °C)Nybyggeri Ydervægge - -Tilbygninger Ydervægge 0,15 0,25Ombygninger Ydervægge 0,20 0,20Sommerhuse Ydervægge 0,25 0,25Du kan altid finde de aktuelle U-værdier påwww.weber.dk109


6.3 Facadesystem SerpominDen fleksible og holdbare løsningSerpomin er et brugervenligt og holdbart facadesystemmed puds på mineraluld. Systemeter velegnet til både nybyggeri og renovering ogkan påføres de fleste typer underlag, f.eks. tegl,beton, letbeton og fast forankret træ.Weber leverer alle de nødvendige komponentertil montagen, og disse komponenter har allegennemgået veldokumenterede test. Det giverbygherrer og entreprenører det bedste udgangspunktfor et vellykket resultat.Tillægsisolering af facaderVed at vælge Serpomin facadesystem får duogså mulighed for at isolere og styrke facadenyderligere.Ved en kombination af klæbning og mekaniskfastgørelse monteres mineraluldsplader i varierendetykkelse (fra 20 mm til 400 mm).Elastisk pudsOven på isoleringen påføres en særlig pudsemørtel(weber.therm 261 EF) med samme tekniksom ved traditionel pudsning.Pudsens specielle sammensætning – og detilagte glasfibernet – gør pudsen elastisk og mindrefølsom over for stød, og risikoen for revnerminimeres. Den fiberholdige puds er både sej ogsmidig, hvilket også gør den modstandsdygtigmod vejrets påvirkninger.Sidste punkt i montagen af Serpomin facadesystemer slutbehandlingen med Webers farvedeoverfladebehandlingsprodukter.Alle produkter er lys- og farveægte samt diffusionsåbne,sådan at fugten indefra kan passereigennem facaden. Det giver en sund facade, derkan ”ånde”.110


Underlag(mur, beton, træ, m.m)Klæber– weber multi 292Thermoskruedyblereller slagdyblerMineraluld20-400 mmweber colour/CempexoWeber silikatprodukterWeber silikoneharpiksprodukterWeber facadesystem Serpomin• Vejrbestandigt. Tåler slagregn• Løser fugtproblemer• Solid pudset facade• Reducerer bygge-, drifts- og vedligeholdelsesudgifterneweber.therm 261 EFweber.therm 397 EF-netweber.therm 261 EF111


6.4 Produkter og anvendelseProdukter – Serpomin facadesystem:weber.therm 390 BundlisteAluminiumprofil, som skruesfast i væggen ved sokkelensniveau. Forstærkningsprofiltrykkes på bundskinnen.Længde 2,5 m.weber.therm 390Forstærkningsprofil mednetAnvendes sammen medWeber.therm 390 Bundliste.Længde 2,5 m.weber.therm 391Hjørne-liste 100 x 150 mmTil forstærkning af hjørner,dør- og vinduesfalse.Længde 2,5 m.weber.therm 395 EF-KSlagdybel til montage ibeton og massive mursten.Længde er isoleringstykkelse+ 50 mm.Kasser á 200/100 stk.weber.therm 394 EF-LSlagdybel til montage i letbeton,porebeton og hultegl.Længde er isoleringstykkelsen+ 70 mm.Kasser á 200/100 stk.EJOT IDK-T -75 mmSlagdybel med plaststift,som anvendes ved monteringaf 20 mm isolering.Kasser á 200 stk.weber.therm 392Hjørneliste i rullerHjørneliste i rulle, som kanformes i forskellige vinkler– og skæres i længde efterbehov. 100 x 100 mm x 50 m.DrypkantlisteProtektor 3794Drypkantliste til overfals vedaltaner, porte og lignende.Længde 2,5 m.TilslutningsprofilProtektor 3721Tilslutningsprofil til anvendelseved false, hvor pudsenafsluttes ind mod karmen.Sikrer tæt fuge ved vinduerog døre i byggeperioden.Længde 2,5 m.weber.therm 396 EF-RIsoleringsholder til træ.Anvendes sammen medskrue weber.therm 406.Kasser á 100 stk.weber.therm 410FastgørelsesplankeProfil af genvundet plast, derfældes ind i isoleringen ogpudses over. Anvendes tilmontering af lette ting såsomskilte, belysning, etc.25 x 100 mm, L: 250 cm.37 x 140 mm, L: 300 cm.112


weber.therm 406TræskruerSkruer til anvendelse sammenmed weber.therm 396EF-R til træunderlag. Længdener isoleringstykkelsen i20 mm. Kasser á 200 stk.weber.therm 397 EF-netGlasfiberarmering til armeringspuds,leveres i 1 x 50 mog 1 x 25 m.EJOT UndersænkningsværktøjSpecielt fræseværktøj, somi én arbejdsgang iskruer ogundersænker EJOT STR-Udyblerne. Undersænkes ca.20 mm i isoleringen.EJOT STR-U SkruedybelSkruedybel til forsænketmontage. Anvendes i allehårde underlag. Længde erisoleringstykkelsen + 35 mm(ved porebeton skal bordybdendog være 75 mm). Isoleringstykkelsemin. 80 mm.Bestilles med Ejotherm Rondeller.Kasser á 100 stk.IsoleringspropTil STR-U, hvor isoleringstykkelsener mindre en 50 mmEJOT SBL 140 plusog EJOT VT 90Plastrondeller til anvendelsesammen med normaledybler, hvor isoleringen erlameller eller bløde plader.Kasser á 100 stk.EJOT Nail anchor ND-K6 x 60 mmSlagankre til montage afweber.therm 390 Bundlister.Der anvendes 3 stk. pr.løbende m. Kasser á 100 stk.EJOT Spiral Anchormed pakningEjot Spiralanker anvendestil montage af mindre genstandepå facaden såsomringeklokker og mindrearmaturer. Maksimal belastningpr. anker: 5 kg.Poser á 10 stk.PVC sokkelprofil100 mm. Til anvendelse vedovergang mellem facade ogEPS sokkel.Diagonal armeringsnetTil anvendelse ved dør- ogvindueshjørner.113


AnvendelseWeber facadesystem Serpomin anvendes tilnybyggeri eller renovering, hvor der ønskes enstærk og smuk overflade på den private boligeller det nye firmadomicil.Med Serpomin kan man løfte det æstetiske udtrykaf det lidt kedelige murstenshus fra 60’erne,70’erne og 80’erne til en ensartet moderne ogtidssvarende overflade. Ud over, at du får ensmuk facade, reducerer du samtidig dine varmeudgifter.Systemet er en stærk, enkel og prismæssigt konkurrencedygtigløsning.BefæstigelseBrug af thermodybelWeber anbefaler at bruge thermodybel. Det erenkelt at bruge den, den er let at håndtere oggiver klare fordele i forhold til de traditionelledybler.Brug af slagdybel• Letbeton, letklinker og hulsten ved tillægsisolering:weber.therm 394 EF-L:Længde = isoleringstykkelse + 70 mmBorediameter: 8 mm• Beton og massive mursten ved tillægsisolering:weber.therm 395 EF-K:Længde = isoleringstykkelse + 50 mmBorediameter 8 mm• Træ eller plademateriale:weber.therm 396 EF-R:Fastgøres med skrue weber.therm 406Længde = isoleringstykkelse + 20 mmMontering af slagdybel.• Minimerer kuldebroer• 100 % selvkontrol, da ikke-forankrede dyblerstraks opdages• Forankringsdybde i massiv mur 35 mm• Jævn isoleringsoverflade• Forankringsdybde i porebeton 75 mm• Borediameter 8 mm12Bor hullet.3Indstik dyblen.4Skru og fræs dyblen ind i isoleringen i én arbejdsgang.Monter isoleringsrondellen.114


6.5 ForbrugForbrugstabel – SerpominForbrugBemærkningerweber multi 292/weber.therm 309 klæber Ca. 3 kg/m 2 facade Til opklæbningMineraluldsplade/lamel 1,05 m 2 /m 2 facade Isoleringspladeweber.therm 390 Bundliste 1 m/lb.m facadelængde BundlisteForstærkningsprofil 1 m/lb.m facadelængde Påsættes weber.therm 390Ejot Nail anchor ND-K 6 x 60 mm3 stk. pr. løbende meterweber.therm 391 Hjørneliste 100 mm x 150 mm x 2500 mm Forstærkning, hjørner og lysningerweber.therm 392 Hjørneliste i rullerForstærkning, hjørner og lysningerDrypkantliste til overfals 37941 m/lb.m overfalsweber.therm 393 BevægelseslisteVed bevægelsesfuger i underlagetEjot ThermoskruedybelCa. 4 stk./m 2 facadeRondeller til ovenståendeCa. 4 stk./m 2 facadeweber.therm 394 EF L Ca. 4 stk./m 2 facade Til letbeton, letklinkerweber.therm 395 EF K Ca. 4 stk./m 2 facade Til beton, massive murstenweber.therm 396 EF R Ca. 4 stk./m 2 facade Til træ, pladematerialeweber.therm 406 (skrue til weber.therm 396) Ca. 4 stk./m 2 facade Til træ, pladematerialeweber.therm 397 EF-net 1,15 m 2 /m 2 facade Til pudsarmeringweber.therm 261 Pudsemørtel EF Ca. 12 kg/m 2 pudset facade Til grovpudsningWeber facadepuds/-malingSe de pågældende produktfactsPlacering af dybler4 dybler pr. m 2 115


6.6 Arbejdets udførelseI dette afsnit gennemgår vi hovedtrækkene vedmontage af Serpomin facadesystem.Klæbning og forankring afmineraluldsplader og -lamellerØnsker du en detaljeret arbejdsvejledning kandenne rekvireres eller downloades påwww.weber.dkUnderlagUnderlaget skal være plant. Ujævnheder kanrettes op med weber multi 292 klæber. Størreujævnheder skal rettes op med puds.Før opsætning af mineraluld påbegyndes, skalunderlaget være fast og tørt.12Murværk: Mineraluldsplader og -lamellerfastklæbes med weber multi 292.Plader forankres derudover med thermodybeleller slagdybel.Træ: Mineraluldsplader og -lameller fastklæbesmed weber.therm 309. Pladerforankres med weber.therm 396 dybelog weber.therm 406 skrueInden arbejdet går i gang, skal placeringen affastgørelseselementerne være på plads.Montering og fastgørelseaf isoleringspladenAntallet af dybler afhænger af terrænklasser.Disse er opdelt i 5 klasser (0 til IV), hvor klasse 0er udtryk for kraftig belastning (hav, kystområdeudsat for åbent hav), og klasse IV er områdermed mindst belastning.Antal dybler pr. pladeFacadematerialer:Træ/Beton/Tegl/Hultegl/GasbetonAntal dybler pr. pladeTerrænkategoriBygningshøjde i meter< 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-300 4 4 4 5 5 5I 3 4 4 4 4 5II 3 3 4 4 4 4III 2 3 3 3 3 3IV 2 2 2 2 3 3Først monteres bundlister (weber.therm 390) ivater med 3 mm afstand, for at sikre plads til ekspansion.Listerne fastgøres med Ejot Nail anchorND-K 6 x 60 mm. Anvend 3 stk. pr. løbende m.Detaljer vedr. montage og fastgørelse af isoleringspladeri øvrigt fremgår af vores detaljeredemontagevejledning, der kan rekvireres ellerdownloades på www.weber.dkForstærkningsprofil med net klikkes på bundlistensforkant.116


Forstærkninger og bevægelsesfugeretc.Detaljer vedr. vindues- og døråbninger samtstilladsfastgørelse, se detaljeret montagevejledning.Afsluttende overfladebehandlingEfter 1-2 ugers tørretid overfladebehandlesfacaden. Weber tilbyder facadepuds i stort setalle farver og i flere forskellige kornstørrelser(1 og 1,5 mm). Se afsnit 5, fra side 75.Som afsluttende overfladebehandling på Weberfacadesystem Serpomin kan vælges mellem følgendeprodukter:• weber colour/Cempexo• Weber silikatprodukter• Weber silikoneharpiksprodukterAlle typer facadepuds og overfladebehandlingsprodukterleveres færdigblandede klar til brugeller skal blot tilsættes vand. Silikatmaling tilsættesdog fixativ.Normalt er bevægelsesfuger ikke påkrævet,medmindre der i den eksisterende konstruktioner bevægelses- eller dilatationsfuger.Grovpudsning/netarmeringDen samlede tykkelse for pudsemørtel (weber.therm 261) skal minimum være 8 mm.Første lag trækkes eller sprøjtes på isoleringen til ca. 6 mm1tykkelseArmeringsnettet (weber.therm 397) lægges ind i pudslaget og udjævnes. Nettet2skal overlappe mindst 100 mm i alle samlinger.Der må ikke anvendes tandspartel.Nettet skal ligge i den yderste 1/3 af pudslagetfor at undgå revner i pudsen.3Efter tidligst et døgn påføres yderligere ca.2 mm pudsemørtel.Når overfladen skønnes tilstrækkelig tør,4grovpudses til efterfølgende afslutningmed indfarvet puds – alternativt filtses overfladentil efterfølgende maling.117


6.7 Facadesystem weber.therm plus ultraDen slanke, højisolerende løsningweber.therm plus ultra isolerer optimalt og holderfacaden slank, samtidig med at det er etbrugervenligt og holdbart facadesystem medpuds på højisolerende plader. Systemet er velegnettil både nybyggeri og renovering og kananvendes på underlag af tegl, beton, letbeton ogporebeton.Weber leverer alle de nødvendige komponentertil montagen, og disse komponenter har allegennemgået veldokumenterede test. Det giverbygherrer og entreprenører det bedste udgangspunktfor et vellykket resultat.weber.therm plus ultra pudsOven på isoleringen påføres en særlig pudsemørtel(weber.therm plus ultra) med samme tekniksom ved traditionel pudsning.Pudsens specielle sammensætning – og detilagte glasfibernet – gør pudsen mindre følsomover for stød, og risikoen for revner minimeres.Sidste punkt i montagen af weber.therm plusultra er slutbehandlingen med Webers farvedeoverfladebehandlingsprodukter.Alle produkter er lys- og farveægte.Tillægsisolering af facaderVed at vælge weber.therm plus ultra facadesystemfår du også mulighed for at isolere ogstyrke facaden yderligere.Ved en kombination af klæbning og mekaniskfastgørelse monteres weber.therm RS 022 plusultra i varierende tykkelse (fra 20 mm til 140mm). Ønskes en tykkere isolering, anvendes 2lag isoleringsplader.118


Underlag(mur, beton, letklinkerblokke og porebeton)Klæber– weber.therm plus ultraSkruedybelweber.therm RS 02220-140 mmweber colour/CempexoWeber silikatprodukterWeber silikoneharpiksprodukterweber.therm plus ultra• Vejrbestandigt. Tåler slagregn• Løser fugtproblemer• Solid pudset facade• Reducerer bygge-, drifts- og vedligeholdelsesudgifterneweber.therm plus ultraweber.therm 397 EF-netweber.therm plus ultra119


6.8 Produkter og anvendelseProdukter – weber.therm plus ultra facadesystem:weber.therm 390BundlisteAluminiumprofil, som skruesfast i væggen ved sokkelensniveau. Forstærkningsprofiltrykkes på bundskinnen.Længde 2,5 m.weber.therm 390Forstærkningsprofilmed netAnvendes sammen medWeber.therm 390 Bundliste.Længde 2,5 m.weber.therm 391Hjørneliste 100 x 150 mmTil forstærkning af hjørner,dør- og vinduesfalse.Længde 2,5 m.weber.therm 392Hjørneliste i rullerHjørneliste i rulle, som kanformes i forskellige vinkler– og skæres i længde efterbehov. 100 x 100 mm x 50 m.DrypkantlisteProtektor 3794Drypkantliste til overfals vedaltaner, porte og lignende.Længde 2,5 m.weber.therm 395 EF-KSlagdybel til montage ibeton og massive mursten.Længde er isoleringstykkelse+ 50 mm.Kasser á 200/100 stk.weber.therm 394 EF-LSlagdybel til montage i letbeton,porebeton og hultegl.Længde er isoleringstykkelsen+ 70 mm.Kasser á 200/100 stk.EJOT IDK-T -75 mmSlagdybel med plaststift,som anvendes ved monteringaf 20 mm isolering.Kasser á 200 stk.weber.therm 410FastgørelsesplankeProfil af genvundet plast, derfældes ind i isoleringen ogpudses over. Anvendes tilmontering af lette ting såsomskilte, belysning, etc.25 x 100 mm, L: 250 cm.37 x 140 mm, L: 300 cm.TilslutningsprofilProtektor 3721Tilslutningsprofil til anvendelseved false, hvor pudsenafsluttes ind mod karmen.Sikrer tæt fuge ved vinduerog døre i byggeperioden.Længde 2,5 m.120


weber.therm 397 EF-netGlasfiberarmering til armeringspuds,leveres i 1 x 50 mog 1 x 25 m.PVC sokkelprofil100 mm. Til anvendelse vedovergang mellem facade ogsokkel.EJOT STR-U SkruedybelAnvendes i alle hårde underlag.Længde er isoleringstykkelsen+ 35 mm (ved porebetonskal bordybden dogvære 75 mm). Isoleringspropisættes efterfølgende.Diagonal armeringsnetTil anvendelse ved dør- ogvindueshjørner.IsoleringspropTil STR-U, hvor isoleringstykkelsener mindre en 50 mm.EJOT Nail anchor ND-K6 x 60 mmSlagankre til montage afWeber.therm 390 Bundlister.Der anvendes 3 stk. pr.løbende m. Kasser á 100 stk.EJOT Spiral Anchormed pakningEjot Spiralanker anvendestil montage af mindre genstandepå facaden såsomringeklokker og mindrearmaturer. Maksimal belastningpr. anker: 5 kg.Poser á 10 stk.121


AnvendelseWeber facadesystem weber.therm plus ultraanvendes til nybyggeri eller renovering, hvor derønskes en stærk, smuk og højisolerende overfladepå den private bolig eller det nye firmadomicil.Med weber.therm plus ultra kan man løfte detæstetiske udtryk af det lidt kedelige murstenshusfra 60’erne, 70’erne og 80’erne til en ensartetmoderne og tidssvarende overflade. Ud over, atdu får en smuk facade, reducerer du samtidigdine varmeudgifter.BefæstigelseBrug af skruedybelWeber anbefaler at bruge skruedybel. Det er enkeltat bruge den, den er let at håndtere og giverklare fordele i forhold til de traditionelle dybler.• 100 % selvkontrol, da ikke-forankrede dyblerstraks opdages• Forankringsdybde i massiv mur 35 mm• Jævn isoleringsoverflade i porebeton 75 mm• Forankringsdybde i porebeton 75 mmSystemet er en stærk, enkel og prismæssigt konkurrencedygtigløsning.12Bor hullet.Indstik dyblen.3 4Fastgør dybel med skrue.Sæt isoleringsprop i skruehul.122


6.9 ForbrugForbrugstabel – weber.therm plus ultraForbrugBemærkningerweber.therm plus ultra pudsemørtel Ca. 3 kg/m 2 facade Til opklæbningweber.therm RS 022 1,05 m 2 /m 2 facade Isoleringspladeweber.therm 390 Bundliste 1 m/lb.m facadelængde BundlisteForstærkningsprofil 1 m/lb.m facadelængde Påsættes weber.therm 390Ejot Nail anchor ND-K 6 x 60 mm3 stk. pr. løbende meterweber.therm 391 Hjørneliste 100 mm x 150 mm x 2500 mm Forstærkning, hjørner og lysningerweber.therm 392 Hjørneliste i rullerForstærkning, hjørner og lysningerDrypkantliste til overfals 37941 m/lb.m overfalsweber.therm 393 BevægelseslisteVed bevægelsesfuger i underlagetEjot skruedybel STR-UCa. 4 stk./m 2 facadeIsoleringsprop til STR-UCa. 4 stk./m 2 facadeTil letbeton, letklinker,beton, massive murstenweber.therm 397 EF-net 1,15 m 2 /m 2 facade Til pudsarmeringweber.therm plus ultra pudsemørtel Ca. 12 kg/m 2 pudset facade Til grovpudsningWeber facadepuds/-malingSe de pågældende produktfacts123


6.10 Arbejdets udførelseI dette afsnit gennemgår vi hovedtrækkene vedmontage af weber.therm plus ultra.Ønsker du en detaljeret arbejdsvejledning kandenne rekvireres eller downloades påwww.weber.dkUnderlagUnderlaget skal være plant. Ujævnheder under 1cm målt på 1 m retholt kan rettes op med weber.therm plus ultra klæbe- og armeringsmørtel.Større ujævnheder skal rettes op med puds.Før opsætning af weber.therm RS 022 påbegyndes,skal underlaget være fast og tørt.Inden arbejdet går i gang, skal placeringen affastgørelseselementerne være på plads.Montering og fastgørelseaf isoleringspladenKlæbning og forankring afweber.therm RS 022Murværk: weber.therm RS 022/weber.thermplus ultra fastklæbes med weber.therm plusultra klæbe- og armeringsmørtel og forankresderudover med skruedybel og isoleringsprop.Antallet af dybler afhænger af terrænklasser.Disse er opdelt i 5 klasser (0 til IV), hvor klasse 0er udtryk for kraftig belastning (hav, kystområdeudsat for åbent hav), og klasse IV er områdermed mindst belastning.Antal dybler pr. pladeFacadematerialer:Træ/Beton/Tegl/Hultegl/PorebetonAntal dybler pr. pladeTerrænkategoriBygningshøjde i meter< 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-300 4 4 4 5 5 5I 3 4 4 4 4 5II 3 3 4 4 4 4III 2 3 3 3 3 3IV 2 2 2 2 3 3Detaljer vedr. montage og fastgørelse af isoleringspladeri øvrigt fremgår af vores detaljeredemontagevejledning, der kan rekvirereseller downloades på www.weber.dkPlacering af dybler4 dybler pr. m 2Først monteres bundlister (weber.therm 390) ivater med 3 mm afstand, for at sikre plads til ekspansion.Listerne fastgøres med Ejot Nail anchorND-K 6 x 60 mm. Anvend 3 stk. pr. løbende m.Forstærkningsprofil med net klikkes på bundlistensforkant. Alternativt anvendes PVC sokkelprofilsom vist på tegningen.124


Forstærkninger og bevægelsesfugeretc.Detaljer vedr. vindues- og døråbninger samtstilladsfastgørelse, se detaljeret montagevejledning.Grovpudsning/netarmeringDen samlede tykkelse for pudsemørtel (weber.therm plus ultra klæbe- og armeringsmørtel) skalminimum være 8 mm.Første lag trækkes eller sprøjtes på isoleringen til ca. 6 mm1tykkelseArmeringsnettet (weber.therm 397) læg-2ges ind i pudslaget og udjævnes. Nettetskal overlappe mindst 100 mm i alle samlinger.Nettet skal ligge i den yderste 1/3 af pudslagetfor at undgå revner i pudsen.3Efter tidligst et døgn påføres yderligere ca.2 mm pudsemørtel.Når overfladen skønnes tilstrækkelig tør,4grovpudses til efterfølgende afslutningmed indfarvet puds – alternativt filtses overfladentil efterfølgende maling.Normalt er bevægelsesfuger ikke påkrævet,medmindre der i den eksisterende konstruktioner bevægelses- eller dilatationsfuger.Afsluttende overfladebehandlingEfter 1-2 ugers tørretid overfladebehandlesfacaden. Weber tilbyder facadepuds i stort setalle farver og i flere forskellige kornstørrelser(1 og 1,5 mm). Se afsnit 5, fra side 79.Som afsluttende overfladebehandling kan vælgesmellem følgende produkter:• weber colour/Cempexo• Weber silikatprodukter• Weber silikoneharpiksprodukterAlle typer facadepuds og overfladebehandlingsprodukterleveres færdigblandede klar til brugeller skal blot tilsættes vand. Silikatmaling tilsættesdog fixativ.125


6.10 Facadesystem VentisolDet ventilerede facadesystemVentisol er et vejrbestandigt og ventileret facadesystem.Kombinationen med Webers pudsløsningog en Gyproc Aquaroc plade er en godog stabil løsning til flotte og varige facader.Den ventilerede, pudsede facade har et luftmellemrummellem puds/plade og vindspærre/isolering. Systemet indeholder efterfølgende entætning af facaden i følgende trin:Mellemrummet mellem vindspærre og GyprocAquaroc plade sikrer en fortsat god udluftningog bortledning af fugt fra væggens mest udsattedele.Den mineralske pudsbærende plade monteres ihenhold til Gyprocs anvisning.Alle produkter er lys- og farveægte samt diffusionsåbne,således at eventuel fugt indefra kanpassere igennem facaden.Der monteres mineralske pudsbærende1 plader.Samlingerne spartles og armeres.2 Dernæst påføres facadepuds, hvori der3 lægges armeringsnet.Sidste punkt i montagen er slutbehand-4 lingen med Webers farvede overfladebehandlingsprodukter.126


Gyproc indvendiggipspladeIsover mineraluldGyproc stålprofilweber.set 853 FspartelmasseGyproc ventileretafstandsprofilweber.therm 411armeringsbåndGyproc GlasrocvindspærreGyproc Aquaroc pladeVentisol, ventileret facadesystem påGyproc Thermonomic stålprofilerWeber facadesystem Ventisol• Enkel og slank ventileret konstruktion.• Fleksibel konstruktion, der tilladerspændende løsninger.• Fugefri.• Mange farvemuligheder i slutbehandlingen.• Vejrbestandig. Tåler slagregn.• Minimerer fugtproblemer.• Solid pudset facade.• Pladesamlingerne er ekstra sikrede vedanvendelse af armeringsbånd, hvilket giverekstra konstruktionsstabilitet• Reducerer bygge-, drifts- og vedligeholdelsesudgifterne.weber.therm 261 EF+ weber.therm 397 EFarmeringsnetweber.therm 261 EFoverfladebehandling:weber colourCempexoWeber silikatprodukterWeber silikone harpiksprodukter127


6.12 Produkter og anvendelseProdukter – Ventisol facadesystem:weber.therm 391Hjørneliste 100 x 150 mm.Til forstærkning af hjørner,dør- og vinduesfalse.Længde 2,5 m.Diagonal armeringsnetTil anvendelse ved dør- ogvindueshjørner.weber.therm 392Hjørneliste i rulle, som kanformes i forskellige vinkler– og skæres i længde efterbehov. 100 x 100 mm x50 m.weber.therm 397 EF-netGlasfiberarmering til armeringspudsleveres i 1 x 50 mog 1 x 25 m.weber.therm 400AfslutningslisteAfslutningsliste af hvid plast,der monteres som drypkantnederst på pladerne, nårsoklen flugter med facaden.Længde 2,5 m. Skrues medrustfrie skruer eller klæbesfast.AnvendelseWeber facadesystem Ventisol er særdelesvelegnet, hvor man ønsker en løsning, der erslagfast og ikke bliver påvirket af store klimaudsving.F.eks. i kystområder med stærk vind ogslagregn.Facadesystem Ventisol minimerer fugtproblemer.Det ventilerende system sikrer en god udluftningmellem puds/plade og vindpap/isolering.Da systemet er fugefrit, er det et godt alternativtil stål- og cementfiberpladeløsninger.weber.therm 401AfslutningslisteAfslutningsliste af hvid plast,der monteres som drypkantnederst på pladerne og gårind under pladerne som fugtbeskyttelse.Længde 2,5 m.Skrues med rustfrie skruereller klæbes fast.weber.therm 411ArmeringsbåndGlasfiberarmering til pladesamlinger.BEMÆRK ”gazestrimlen”skal vende modpladen. Fastklæbes medweber.xerm 853 F. Ruller á20 m.128


6.13 ForbrugForbrugstabelForbrugBemærkningerweber.set 853 F Ca. 1 kg/lb.m pladefuge Spartelmasseweber.therm 411 Armeringsbånd 1 m/lb.m pladefuge Glat side mod pladenweber.therm 400-401 1 m/lb.m facadelængde Startlisteweber.therm 391 Hjørneliste 1 m/lb.m dør- og vinduesfals Forstærkning, hjørner og lysningerweber.therm 392 Hjørnelisterulle 1 m/lb.m dør- og vinduesfals Forstærkning, hjørner og lysningerweber.therm 397 EF-net 1,1 m 2 /m 2 facade Til pudsarmeringweber.therm 261 Pudsmørtel EF Ca. 12 kg/m 2 pudset facade Til grovpudsningWeber facadepuds/-malingSe de pågældende produktfacts129


6.14 Arbejdets udførelseI dette afsnit gennemgår vi hovedtrækkene vedudførelse af puds på Gyproc Aquaroc.Ønsker du en detaljeret arbejdsvejledning, kandenne rekvireres eller downloades påwww.weber.dkForarbejdeMontage af pudsbærende plader skal udføres jf.producentens anvisninger.Alle pladesamlinger skal spartles med1 weber.set 853 F, og i den våde spartelmasselægges armeringsnet weber.therm 411.23Midt på nettet er påsat en ca. 5 cmplaststrimmel. Den glatte side skalvende ind mod pladesamlingen og virkesom glidelag. Dette skal gøres hurtigstmuligt efter montagen af pladerne.Lad spartelmassen hærde mindst etdøgn, inden pudsearbejdet påbegyndes.MontageI bunden af pladen fastgøres en start-(weber.therm 400/401) med rustfrie1 listeskruer eller søm. Dette sikrer en pæn ogren afslutning mod soklen.2Alle hjørner skal forstærkes med hjørneliste(weber.therm 391).Ved vindues- og døråbninger skal der ud-3 føres ekstra armering med glasfibernet(30 x 40 cm). Nettet monteres i mørteldiagonalt ved hjørnerne. Forstærkningerneskal tørre, inden pudsningen affacaden begyndes.Efter pudsearbejdet monteres fugebånd4 på karme og inddækninger.130


PudsningOverfladebehandling1Pladerne pudses med weber.therm 261 EFi ca. 6 mm lagtykkelse. Der må ikke anvendestandspartel.Efter 1-2 ugers tørretid overfladebehandles facaden.Som afsluttende overfladebehandlinganvendes ét af følgende produkter:Armeringsnettet (weber.therm 397) lægges ind i pudslaget og udjævnes. Net-2tet skal overlappe mindst 100 mm i allesamlinger. Der må ikke anvendes tandspartel.Nettet skal ligge i den yderste 1/3af pudslaget for at undgå revner i pudsen.Tidligst dagen efter påføres ca. 2 mm3weber.therm 261 EF, så den samledepudstykkelse bliver 8 mm.• weber colour/Cempexo• Weber silikatprodukter• Weber silikoneharpiksprodukterAlle typer facadepuds og overfladebehandlingsprodukterleveres færdigblandede klar til brugeller skal blot tilsættes vand. Silikatmaling tilsættesfixativ.131


6.15 Weber SokkelsystemWeber Sokkelsystem anvendes til både nybyggeriog renovering. Systemet er specielt velegneti forbindelse med Webers facadesystemer:Serpomin, weber.therm plus ultra og Ventisol.Sokkelsystemet opbygges på EPS/XPS-plader,der påføres weber.therm 260 EF-A fiberarmeretmineralsk sokkelpuds. Derefter armeres medglasfiberarmeringsnet (weber.therm 397 EF).EPS/XPS-pladen leveres i forskellige pladetykkelser.Der pudses min. 20 cm under jordniveau.Under jord: Ved risiko for konstant vandpåvirkninganbefales det at svumme to gange medweber.tec 824.Over jord: Her kan anvendes de nævnte farvedeprodukter.Til weber Sokkelsystem kan anvendes facadepudsi stort set alle farver og i flere forskelligekornstørrelser (1 mm og 1,5 mm). Som afsluttendeoverfladebehandling på weber Sokkelsystemkan man vælge mellem følgende produkter:• weber colour (filtsemørtel)• Weber Cempexo (murfarve)• Weber silikoneharpiksprodukter(puds eller maling)Alle typer facadepuds og produkter til overfladebehandlingaf soklen leveres færdigblandet klartil brug – alternativt skal der blot tilsættes vand,dog tilsættes silikatmaling fixativ.På www.weber.dk kan du finde alle oplysningerog detaljeret montagevejledningvedr. weber Sokkelsystem.SokkelKlæber multi 292/weber.tec Superflex 10Skrue- eller slagdybelEPS/XPS-pladeweber.therm 397 EF armeringsnetweber.therm 260 EFweber.therm 260 EFFarvede produkter(som nævnt i kassen ovenfor)132


133


6.16 Weber Facadesystemer i øvrigtVinterarbejdeDa underlaget (mineralulden) ikke suger fugt, skalman ved pudsning i koldt og fugtigt vejr inddækkefacaden og varme op, så pudslaget tørrer. Pudslagetmå ikke udsættes for frost. Ved opvarmningbliver den relative luftfugtighed lav, og derfor kræveseftervanding.Undgå at anvende puds eller maling ved temperaturerunder +5 °C. Der må ikke komme frosbeskyttelsesmidleri facadepuds eller pudsmaling.Der kræves ingen særlige foranstaltninger i forbindelsemed isolering og armering.Praktiske foranstaltningerVed udsigt til lave temperaturer (rettesnoren er+5 °C) bør følgende foranstaltninger træffes igod tid:Udstyr:• Juster stilladset så der kan laves inddækning,dvs. uden rør, der stikker ud og hindrer eller beskadigerinddækningen.• Dæk stilladset med armeret plastfolie eller lignendemateriale, som kan holde varmen indenfor inddækningen.• Forsyn stillads og inddækning med tag• Anskaf udstyr til opvarmning.• Sørg for, at der er adgang til opvarmet vand.Pudsning:• Tilstræb en mørteltemperatur på +20 °C.• Blandet mørtel skal anvendes inden for 60minutter.• Ved pumpning skal pumpe og slanger være isoleret,så mørtlen ikke fryser fast og giver tilstopning.• Underlaget skal være frostfrit – minimum +5 °C.• For- og eftervanding er også nødvendig i vinterperioden.Gode tips til at sikre et perfektresultatAnvend kun de originalprodukter, som indgår iWebers facadesystemer.Stillads:• Placer stilladset så langt fra muren, at man kansprøjte uhindret. Derved undgår man markeredelinjer i facaden efter stilladserne.• Inddæk altid stilladset med regntag.• Sørg for, at indfæstningsøjet til stilladset kommermindst 50 mm uden for mineralulden.• Afled regnvand fra taget, så det under ingen omstændighederløber på facaden.• Beskyt facaderne mod kraftige solstråler underpudsning.• Reparér huller efter stilladsets forankringsøjergrundigt. Fyld med puds i stiv konsistens.Pudsning:• Stil den indre stilladsplanke på højkant ved regnfor at undgå smudsstænk på facaden.• Stålværktøj må ikke anvendes ved afjævningaf grundmørtlen. Underlagsmørtlen skal fremståru.• Skær altid pudsen fri fra andre materialer.• Facaden skal beskyttes mod kraftig regn, ellerskan der forekomme kalkudfældninger.• Kontroller pudsens struktur og ensartethed i farven,inden stilladset tages ned. Udbedr i henholdtil arbejdsinstruktionerne.• Kontroller den færdige pudsflade, inden stilladsettages ned.• Rengør sålbænkens undersider for pudsemørtel.Vanding• Det er vigtigt at for- og eftervande for at opnå engod vedhæftning og den rette styrke.• Efterfugt også facadepudsen med et finspredermundstykke.134


Drift og vedligeholdNår renovering af facaden bliver aktuel, kan duvælge mellem flere metoder:Hovedreglen er, at man ved renovering af pudsedefacader altid skal anvende samme type pudsmateriale,som facaden består af.Forskellige typer skader:Mekaniske skader: Ved skader kanarmeringsnettet også være beskadiget, sådet skal udskiftes.Revner: Hårfine revner (mindre end eller ligmed 0,2 mm) behøver normalt ikke at bliveudbedret, da disse kun er kosmetiske. Vedstørre revner bør man finde årsagen, indender træffes foranstaltninger til udbedring.Afskalninger mellem facadelag oggrovpuds: Afskalninger kan forekommef.eks. ved utæt nedløbsrør eller ved for glatgrovpuds.Disse kan også skyldes, at du ved påføringenaf facadelaget ikke har for- og eftervandetkorrekt, hvilket har forringet vedhæftningenhelt fra begyndelsen.Rengøring:Hvis facaderne ikke udviser skader, men kun ersnavsede, kan de friskes op ved hedvands- ellerdamprensning. Undgå brug af tilsætninger såsomvaskemidler, syrer og alkalier i vandet.Udfør altid en prøvevaskning på en mindre overfladefor at konstatere, at resultatet bliver acceptabelt.Mikroorganismer, alger og lign. kan fjernesmed specielle vaskemidler.Alge- og skimmeldannelser: Alge- og skimmeldannelserpå facaden skyldes bl.a., at fugt bindesi facadeoverfladen og over tid giver grobund foralger og skimmelsvampe. Tidligere var afrensningkun nødvendig ca. hvert 10 år, men klimaforandringernei Danmark betyder, at det er blevet mildereog mere regnfuldt.Mild og fugtig luft giver gode betingelser for udbredelseaf skimmelsvampe og skimmelsporer,der nyder godt af det højere næringsstofniveaui luften. Hvis der derudover står planter, buskeog træer, som skygger for solen og giver læ forblæsten, vil der også kunne opstå kraftig alge- ogskimmeldannelse.Alge- og skimmeldannelse skal afrenses med produkteraf anerkendt fabrikat. Følg producentensanvisning. Umiddelbart efter afrensning og tørringkan facaden males over med weber.ton 411 TOP.Graffiti: Afrensning af graffiti bør udføres af etprofessionelt firma, der ud over dets ekspertise påområdet også tager de fornødne hensyn til miljøogarbejdsforhold.Efter afrensning genbehandles facaden med egnetgraffitibeskyttelse.135


136


afsnit 7GulveIndhold:7.1 Weber gulvløsninger ........138-1397.2 Produktoversigter/anvendelsesnøgler .........140-143AFJÆVNING/SpartLing:7.3 Afjævning/spartling .........144-1467.4 Arbejdets udførelse .............147Lydgulve:7.5 Lydgulve ...................148-1497.6 Arbejdets udførelse .............150Komfortgulve7.7. Komfortgulve ...............151-1527.8 Arbejdets udførelse .............153Industrigulve7.9 Industrigulve ...............154-1557.10 Arbejdets udførelse .........156-157Designgulve7.11 Designgulve ...............158-1607.12 Arbejdets udførelse .........161-162Tilbehør7.13 Tilbehør .......................163137


7.1 Weber gulvløsningerWebers gulvprogram dækker en bred vifte af specifikke produkter og løsninger – fra standardgulvetil funktionsgulve og de nye trendy gulvløsninger, hvor looket er råt, enkelt ogindustrielt. Vi udvikler konstant nye produkter, systemer og løsninger, der kan imødekommefremtidens krav til smukke og effektive gulve.1 Afjævning/spartling2 Lydgulveweber.floor lydgulv skaber trivsel, fordi detdæmper trin og nabostøj effektivt. Se side 148.3Komfortgulveweber.floor løsninger giver et stærkt og jævntgrundlag for det færdige gulv. Uanset om underlageter beton, træ, gips osv. Se side 144.weber.floor komfortgulv er et komplet systemmedgulvvarme og lydreduktion. Se side 151.138


4Industrigulveweber.floor 4610 industrigulve har stor stabilitet og slidstyrke.Se side 154.3DesigngulveDet cementbaserede weber.floor designgulvkombinerer et råt look med stor slidstyrke ogmange kombinationsmuligheder. Se side 158.139


7.2 Produktoversigter/anvendelsesnøglerProduktoversigt og forbrug – flydemørtlerProduktweber.floor4150Cementbaserede selvudjævnendeweber.floor4160weber.floor4310Beskrivende navn FineFlow FineFlow Rapid FibreFlowEgenskaber:Emicode EC1 EC1 EC1Betegnelse iht. EN 13813 CT-C20-F6 CT-C30-F7 CT-C20-F5Brandklasse iht. EN 13501-1 A2fl- s1 A2fl- s1 A2fl- s1Trykstyrke (28 dage) middelværdi25 N/mm² 35 N/mm² 26 N/mm²Bøjningstrækstyrke (28 dage) 6 N/mm² 11 N/mm² 6 N/mm²Overfladetrækstyrke > 1,5 N/mm² > 1,5 N/mm² > 1,0 N/mm²Egnet til rullende stolehul medbelægning EN 13892-7(ved tykkelsen)Krav til underlagets overfladestyrkeKrympning mm/m (%)Lagtykkelse ved pumpning(lagtykkelse letbeton)Vandbehov ved blanding(vandmængde i %)Kl. RWFC 350(4 - 30 mm)Kl. RWFC 450(2 - 30 mm)Kl. RWFC 250(5 - 50 mm)> 1,0 N/mm² > 1,0 N/mm² > 0,5 N/mm²0,4 mm/m(0,04 %)4-30 mm(6-10 mm)ca. 5,25 liter/25 kg(ca. 21 %)0,5 mm/m(0,05 %)4-30 mm(6-10 mm)ca. 5,25 liter/25 kg(ca. 21 %)0,4 mm/m(0,04 %)5-50 mm(6-20 mm)ca. 5,25 liter/25 kg(ca. 21 %)Flydemål med ringe Ø68/h35 230-250 mm 230-250 mm 210-230 mmGangtrafik efter påføring(Konceptgulve)2-4 timer 1-3 timer2-4 timer(6-8 timer)Belægningsklar *1-3 uger(normalt tørrende)1-7 dage(selvtørrende)1-5 uger(normalt tørrende)Forbrug pr. mm lagtykkelse 1,7 kg/m² 1,7 kg/m² 1,75 kg/m²Fiberforstærket - - 4Kornstørrelse < 1,0 mm < 1,0 mm < 1,0 mmPH-værdi i udtørret materiale Ca. 10,5-11 Ca. 10,5-11 Ca. 10,5-11Opbevaringstemperatur vedpumpning+5-30 °C +5-30 °C +5-30 °C* Den angivne tørretid forudsætter et godt udtørringsklima med +20 º C, 40 % RF og et passende luftskifte.140


weber.floor4320Cementbaserede selvudjævnendeweber.floor4350weber.floor4360Gipsbaseretweber.floor4488FibreFlow Rapid BaseFlow BaseFlow Rapid AnhydritEC1 EC1 EC1 CP1 (GISCODE)CT-C30-F7 CT-C16-F4 CT-C30-F5 CAF-C30-F6A2fl- s1 A2fl- s1 A2fl- s1 A133 N/mm² 25 N/mm² 35 N/mm² 308 N/mm² 4 N/mm² 6 N/mm² 6> 1,5 N/mm² > 0,5 N/mm² > 0,5 N/mm² > 1,0 N/mm²Kl. RWFC 350(4 - 50 mm)- - -> 0,5 N/mm² > 0,5 N/mm² > 1,0 N/mm² > 0,5 N/mm²0,5 mm/m(0,05 %)4-50 mm(6-20 mm)ca. 4,5-4,75 liter/25 kg(ca. 18-19 %)0,4 mm/m(0,04 %)0,4 mm/m(0,04 %)0,2 mm/m(0,02 %)15-80 mm 20-80 mm 30-80 mm–(ca. 19-21 %)ca. 4 liter/25 kg(ca. 16 %)210-230 mm 210-230 mm 180-200 mm2-4 timer(4-6 timer)3 dage(selvtørrende)3-4 timer(6-8 timer)Kontakt Weber(normalt tørrende)-(ca. 14-16 %)350-400 mm(ved 1,31 beholder)2-3 timer Efter 24 timerCa. 1 døgn/5 mm lagtykkelse1 uge/cm op til 5 cm > 5 cm.Kontakt Weber(normalt tørrende)1,75 kg/m² 1,8 kg/m² 1,8 kg/m² 1,9 kg/m²4 4 - -< 1,0 mm < 1,0 mm < 1,0 mm < 4,0 mmCa. 10,5-11 Ca. 10,5-11 Ca. 10,5-11 > 8,0 (i våd tilstand)+5-30 °C +5-30 °C +5-30 °C -141


Anvendelsesnøgle – flydemørtlerProduktBeskrivende navnAnvendelig påfølgende underlag:BetonPudslagAfretningslag afstøbeasfaltweber.floor 4150FineFlowCementbaserede selvudjævnendeweber.floor 4160FineFlowRapidweber.floor 4310FibreFlowweber.floor 4320FibreFlowRapidweber.floor 4360BaseFlowRapidGipsbaseretweber.floor 4488Anhydrit! !Keramiske fliser ! ! ! ! !Terrazzo !min. 10 mmPlankegulve !min. 10 mmSpånpladegulve !Egnet med følgendebelægning:Uden topbelægningDesigngulv m/polishBeton/maling 1) 1)Epoxybelægning 1) 1)TæpperDiff.tæt belægningSvømmendetrægulveLimede trægulve 2)Klinker 3)= Særdeles velegnet. = Velegnet. = Ikke egnet.! = Kontakt venligst Saint-Gobain Weber A/S, da der kan være uforudsete forhold med den eksisterende konstruktion.1)Kan bruges til let industri2)Kræver en 3-5 mm fin spartling, f.eks. med weber.floor 4031/weber.floor 41603)Ikke vandbelastede områder142


Produkt- og anvendelsesnøgle – spartelmasserProduktweber.floor4010weber.floor4031weber.floor4032weber.floor4033weber.floor4095weber.floor4040weber.floor4045Egenskaber:Trykstyrke (N/mm²) > 20 > 25 > 25 > 25 > 25 > 30 > 30Lagtykkelse – manuelt (mm) 1 - 6 1 - 10 1 - 10 1 - 10 2 - 10 1 - 50 1 - 50Lagtykkelse – maskinelt (mm) 2 - 6 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 - -Gangtrafik efter udlægning 1 - 4 timer 2 - 4 timer 1 time 2 - 4 timer 3 timer 1 time 1 timeBelægningsklar !1dag1dag3timer1 - 3dage1 - 7dageFra2 timerFra2 timerForbrug pr. mm lagtykkelse (kg/m²) 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6Fiberforstærket - - - 4 - - -Kan pumpes 4 4 4 4 4 - -Anvendelig på følgendeunderlag:BetonPudslagAfjævningslag af anhydritAfjævningslag af støbeasfalt ! !Keramiske fliser ! ! !Plankegulve !5-10 mmSpånpladegulve !5-10 mmPrimerguideProduktweber.floor 4716weber.floor 4712weber.prim 803Egenskaber:Emicode EC 1 EC 1 -Betegnelse iht. EN 13813 Akrylat Epoxyharpiks AkrylatGangtrafik efter påføring 1 time 12 timer 4 timerBelægningsklar !- - –Forbrug pr. mm lagtykkelse Ca. 0,1 - 0,2 l/m² Ca. 0,25 kg/m² Ca. 100 g/m²Anvendelig på følgendeunderlag:Beton Fortyndet 1:3Pudslag Fortyndet 1:3Afjævningslag af anhydrit1:1 (ved lagtykkelserop til 10 mm)Afjævningslag af støbeasfaltIkke-sugende underlag som fliser,epoxy, maling og limresterPlankegulve Fortyndet 1:1Spånpladegulve Fortyndet 1:1= Særdeles velegnet. = Velegnet. = Ikke egnet.! = Kontakt venligst Saint-Gobain Weber A/S, da der kan være uforudsete forhold med den eksisterende konstruktion.143


7.3 Afjævning/spartlingI dette afsnit kan du finde weber.floor løsninger, der giver et stærkt og jævnt grundlag for detfærdige gulv. Vi har valgt at tage udgangspunkt i de mest almindelige typer underlag: Beton,anhydrit, gips, klinker og træ. Med hensyn til andre typer underlag: Kontakt Weber.Spartling på betonLøsning:Betonen skal være i intakt og godkvalitet.• Afrenses og rengøres.• Primes med weber.floor 4716.• Spartles med weber.floor 4031 ellerweber.floor 4010.Generelt: Vær opmærksom på, at nystøbte betongulveaf typen vibrationsfri beton (populærtkaldet flydebeton) altid efterlader et slamlagpå overfladen, som forhindrer udtørring. Detteslamlag skal fjernes for sikre hurtig udtørring ogfor at optimere vedhæftningen.Bemærk: Foretag altid en fugtmålingefter afrensning af vibrationsfri beton.I tvivlstilfælde: Kontakt Weber.Spartling på anhydritLøsning:Anhydritten skal være i intakt oggod kvalitet.• Afrenses og rengøres.• Primes med weber.floor 4716.• Spartles med weber.floor 4095 ellerweber.floor 4033.Ældre anhydrit med tvivlsom overflade:• Afrenses og støvsuges.• Dybdeprimes med weber.floor 4716, først iblandingsforhold 1:5 og efterfølgende i blandingsforhold1:3.• Spartles med weber.floor 4095 ellerweber.floor 4033.Generelt: Vær opmærksom på at nylagt anhydritskal slibes hurtigst muligt efter udlægningfor at optimere udtørringen. Ofte efterlades etslamlag på overfladen, som forhindrer udtørring.Dette slamlag skal fjernes for at sikre hurtig udtørringog for at optimere vedhæftningen. I tvivlstilfælde:Kontakt Weber.144


Spartling på gipspladegulveLøsning• Afrenses og støvsuges.• Primes med weber.floor 4716.• Spartles med weber.floor 4033 ellerweber.floor 4095.Generelt: Vær opmærksom på, at skader i gulvgipspladerskal udbedres med weber.floor 4040eller weber.floor 4045. Er der sprækker/luft vedvægge og andre steder, lukkes dette med f.eks.PU-skum eller akrylfugemasse. I tvivlstilfælde:Kontakt Weber.Spartling på klinkegulve, maledegulve eller epoxygulveLøsning:Klinkegulvet skal være i god kvalitet ellergrundlaget skal have fastsiddende maling/epoxypå arealer med moderat belastning.• Afrenses/slibes, støvsuges og affedtes.• Primning med weber.prim 803.• Dybe huller, som f.eks områder med fald,opfyldes med weber.floor 4320.• Spartling med weber.floor 4033.På gulve med hårdere belastning:• Afrensning/slibning, støvsugning og affedtning.• Primning med weber.floor 4712 og sandafstrøningmed kvartssand.• Spartling med weber.floor 4033.Generelt: Løstsiddende klinker eller løs maling/epoxyskal fjernes.I forbindelse med gamle industrigulve somf.eks. på værksteder, i kemisk industri eller levnedsmiddelindustri:Kontakt Weber.145


Spartling på trægulve af plankereller pladerLøsning:Trægulvet skal være i god og stabilkvalitet. Om nødvendigt skal planker/pladereftersømmes/skrues.• Afrenses/slibes, støvsuges og affedtes.• Primning med weber.prim 803.• Skader udbedres medweber.floor 4040 eller weber.floor 4045.• Gulvbrædder skal armeres medweber.floor 4945 glasfiberarmeringsnet.• Spartling med weber.floor 4033.På ældre trægulve:Om nødvendigt skal planker/plader eftersømmes/skrues.• Afrenses/slibes, støvsuges og affedtes.• Primning med weber.prim 803.• Brede svindrevner fyldes med akrylfugemasse.Skader udbedres med weber.floor 4040eller weber.floor 4045.• Armering med weber.floor 4945 glasfiberarmeringsnet.• Dybe sætninger opfyldes medweber.floor 4320.• Spartling med weber.floor 4033.Generelt: Vær opmærksom på gamle gulvbrædderskvalitet og bæreevne. Ved sprækker/luft ved vægge og andre steder: Luk dette medf.eks. PU-skum eller akrylfugemasse. I tvivlstilfældekontakt Weber.146


7.4 Arbejdets udførelse:Afjævning/spartling1. Forarbejde3. Udlægning af flydemørtel(afjævning)Underlaget skal være rent og frit for støv, cementfilm,fedt eller andre forureninger, som kanforhindre at primeren får en perfekt vedhæftning.Det kan være nødvendigt at afrense overfladenmekanisk ved hjælp af slyngrensning eller slibning.Der afsluttes med grundig støvsugning.2. Primning af underlagVed pumpeopgaver i fast kote, samt ved opretningaf undergulve, anbefales nivellement medafsætning af koter i modulnet på ca. 2 x 2 meter.Mørtelen blandes manuelt i blandespand ellermed blandepumpe og blandingen kontrolleresmed flydeprøve. Massen hældes/pumpes ud påunderlaget i baner. Hver ny bane lægges i dengamle så hurtigt som muligt. Under udlægningenglattes overfladen let med en tandspartel.4. Udlægning af tynde lag(spartling)Primeren blandes i det rigtige blandingsforholdafhængigt af underlagets sugeevne (se Primerguidepå side 143). Primeren påføres med blødkost og fordeles således, at der ikke forekommerprimersøer. Primningen skal udføres så omhyggeligt,at tæt filmdannelse opnås. Det kan værenødvendigt at prime flere gange. Af hensyn tilprimerens filmdannelse må underlagets temperaturikke være under +6 °C.Mørtelen blandes manuelt i blandespand medboremaskine forsynet med piskeris eller mikser.Blandepumpe kan også anvendes. Ved tyndelag på 0-2 mm trækkes massen ud med en glatspartel, mens lag på 2-10 mm fordeles medtandspartel.147


7.5 LydgulveUndersøgelser viser, at en tredjedel af beboernei danske etageejendomme føler sig generet afstøj fra deres naboer.Det voksende problem har fået byggemyndighedernetil at indskærpe Bygningsreglementetskrav om lydisolering.Selv om problemet får stadig større opmærksomhedi forbindelse med nybyggeri, er detmindst lige så vigtigt ved renovering af ældreejendomme. En effektiv afskærmning mod nabostøjbør derfor være en integreret del afgrundlaget for enhver renovering i ejendomme.Med et weber.floor lydgulv reduceres trinstøj oganden form for støj væsentligt. Samtidig forøgeren tidssvarende og fremtidssikret lydisoleringboligens værdi. Gulvet færdiggøres hurtigt ogeffektivt, og vores kvalitetsløsninger giver sikkerhedfor et godt resultat.Fordele• Lav indbygningshøjde• Lav vægt• Markedets bedste lydreduktion• Hurtig udførsel• Hurtigt gangbart gulv• Rengøringsvenligt byggepladsgulv• Anvendes i boliger, til let erhverv ogi undervisningslokaler• Hurtig belægningsklar• Brandhæmmende• Vandskadestabilt• Særlig egnet til sundhedsbyggeri• Bedste logistik• CO 2 venligtLydgulv – med mineraluldIndbygningshøjde 50 mmØnsket gulvbelægningweber.floor cementbaseret flydemørtelTætningIsover-trinlydspladeweber.floor 4945glasfiberarmeringsnetFor korrekt beskrivelseog udførsel:Kontakt Weber.148


Trinlydsdæmpning medweber.floor 4955 lydmåtteMed weber.floor 4955 lydmåtte opnås en lavindbygningshøjde på kun 30 mm. Desuden trinlydsdæmpersystemet med 18 dB. For at opnåyderligere dæmpning eller varmeisolering kander suppleres med tillægsisolering under konstruktionen.Til konstruktionen kan anvendes enhver type belægning.Weber anbefaler altid fuldklæbede belægningerfor at minimere resonansproblemer.149


7.6 Arbejdets udførelse: Lydgulve1. Forarbejde2. Fiberdug/fugningNår isoleringspladerne er monteret, udlæggesfiberdug som et adskillelseslag. Fiberdugen udlæggesmed overlæg, føres op ad væggene ogtapes. Alternativt kan man fuge ud mellem pladerneog dermed sikre, at der ikke forekommeråbninger, hvor der er risiko for, at den efterfølgendeflydemørtel kan sive ind.Lydisoleringen kan også udføres med weber.floor 4955 lydmåtte. Dog afhængig af det ønskedekrav til trinlydsreduktion. weber.floor 4955leveres i ruller og udlægges på et plant underlag.Lyddugen leveres med selvklæbende tapei overlæggene – hvilket gør montagen hurtig ogenkel.3. Udlægning af flydemørtelUnderlaget skal være plant, rent og tørt. Vedstørre variationer i underlaget afrettes først medflydespartel eller Leca ® letklinker.Der monteres isoleringskantbånd langs væggeog gennemføringer.weber.floor 4310/4350 flydemørtel blandes iblandepumpe og blandingen kontrolleres medflydeprøve. Der udlægges weber.floor 4945glasfiberarmeringsnet som armering, og massenpumpes ud på underlaget i en lagtykkelsepå 20-25 mm. Under udlægningen glattes overfladenlet med en tandspartel150


7.7 Komfortgulveweber.floor komfortgulv er et komplet gulvkonceptmed indbygget gulvvarme, som på én gangsikrer:• Et lunt og behageligt underlag• Dæmpning af hårde trin hen over gulvet• En hurtig reaktionstid, når der bliver skruet opfor varmen.Komfortgulvet har en suveræn varmefordelingsevneog dæmper samtidig lyden af trin oganden støj. Resultatet bliver et særdeles behageligtindendørs lydmiljø, uanset om weber.floorkomfortgulv lægges i småhuse eller etageejendomme.Gulvkonceptet består af flere forskellige komponentermed hver sin funktion.Komfortgulve er meget hurtige at etablere.weber.floor komfortgulve kan danne underlagfor de fleste typer gulvbelægninger, f.eks parketgulve,klinkegulve eller tæpper.Komfortgulv (varme- og lydgulv)Total indbygningshøjde ekskl. belægning: 60 mmØnsket gulvbelægningweber.floor 4350 BaseFlow cementbaseret flydemørtelweber.floor 4945 glasfiberarmeringsnetGeotextil tætningsmåtteVarmefordelingspladertil varmeslangerweber.floor 4900 komfortpladeweber.floor 4960 kantbåndFor korrekt beskrivelse og udførsel:Kontakt Weber.151


152weber.floor komfortgulveFordele:• Lav indbygningshøjde• Lav vægt• God lydreduktion• Suveræn varmefordelingsevne• Suverænt hurtig varmereaktionstid• Ved hurtig indbygning kan gulvet brugessom byggepladsopvarmning• Hurtigt gangbart gulv• Rengøringsvenligt byggepladsgulv• Anvendes i boliger, til let erhverv og i undervisningslokaler.


7.8 Arbejdets udførelse: Komfortgulve1. ForarbejdeUnderlaget skal være plant, rent og tørt. Vedstørre variationer i underlaget afrettes først medflydespartel.Der monteres weber.floor 4960 kantbånd langsvægge og gennemføringer. Derefter udlæggesweber.floor 4900 sporplader og weber.floor 4901vendeplader i henhold til projektbeskrivelse ogvarmeplan.3. FiberdugNår varmeslangerne ermonteret og fikseret,udlægges et adskillelseslagi form af fiberdug.Fiberdugen udlæggesmed overlægog føres op ad vægge og tapes. Ligeledes sikresdet, at der ikke er åbninger, hvor den følgendeflydemørtel kan sive.4. Udlægning af flydemørtel2. VarmeslangerDer ilægges 16 mm Pex-varmeslange. På vendepladernekan det være nødvendigt at fastholdevarmeslangen med weber.floor 4903 clips.weber.floor 4310/4350 flydemørtel blandes iblandepumpe og blandingen kontrolleres medflydeprøve. Der udlægges weber.floor 4945glasfiberarmeringsnet som armeringm og massenpumpes ud på underlaget i en lagtykkelsepå 20-25 mm. Under udlægningen glattes overfladenlet med en tandspartel.153


7.9 Industrigulveweber.floor 4610 industrigulvsystem er beregnettil gulve, hvor der stilles store krav til planhed ogslidstyrke – både i forbindelse med renoveringog nybyggeri.Gulvsystemet er samtidig særdeles nemt atgøre rent og kan hurtigt tages i brug.Gulvsystemet kan bl.a. anvendes:• I lagerhaller• I P-huse• På læsseramper, terrasser, altaner, og P-dæk.Fordele• Høj slid- og trykstyrke• Ergonomisk korrekt• Let at rengøre• Kan udføres på flere typer underlag• Frostbestandigt• Designfrihed154


Stærkt fundament gennem årtierFunktionskravene til gulve i industrien er mange.Derfor er det vigtigt at få afklaret de grundlæggendedesignkriterier, inden arbejdet med belægninggår i gang.Det er samtidig vigtigt, at betonkonstruktionener sikret mod klorid indtrængning og karbonatisering,når der ligger olie og salt på overfladen.Med mere end 35 års erfaringer med industrigulveinden for let- og tungindustri, P-huse oglagerhaller kan Weber sikre de optimale brugsegenskabertil hvert enkelt projekt.Parkeringsdæk og ramperPå parkeringsdæk og ramper skal betonkonstruktionenkunne modstå både termisk, mekaniskog kemisk påvirkning. Der er desuden stortfokus på modstandskraft i forbindelse med bilersopbremsning og acceleration mv. Alt sammenpåvirkninger som medfører den højeste slitagepå rampekonstruktioner.IndustrigulvWebers system til industrigulve opfylder dehøjeste krav til:- planhed og tolerancer- stor modstandsdygtighed mod slitage- gang- og kørekomfort ved brug af palleløftereog truck.Overfladebehandling efter behov,f.eks. weber.floor 4740 Epoxy coatingeller weber.floor 4793 PU coatingweber.floor 4610 industrimørtelweber.floor 4975højdebrikkerweber.floor 4716 primerBeton155


7.10 Arbejdets udførelse: Industrigulve1. Forarbejde3. Udlægning af flydemørtel(industri)Underlaget skal være rent og frit for støv, cementfilm,fedt eller andre forureninger, somkan forhindre, at primeren får en perfekt vedhæftning.Det kan være nødvendigt at afrenseoverfladen mekanisk ved hjælp af fræsning,slyngrensning, eller slibning, der afsluttes medgrundig støvsugning. Der forudsættes en trækstyrkei underbetonen på 1,5 MPa.2. Primning af underlagSom regel anbefales det, at gulvet nivelleres førarbejdet påbegyndes, og at gulvets færdigkoterafsættes ved hjælp af weber.floor 4975 højdebrikkeri modulnet på ca. 2 x 2 meter. Hvis derer behov for opretning, anvendes weber.floor4600. weber.floor 4610 industri blandes medblandepumpe, og blandingen kontrolleres medflydeprøve. Massen pumpes ud på underlageti baner. Hver ny bane lægges i den gamle såhurtigt som muligt. Under udlægningen glattesoverfladen let med en tandspartel.4. Overfladeweber.floor 4716 primer blandes i det rigtige blandingsforhold,afhængigt af underlagets sugeevne(se Primerguide side 143).Primeren påføres med blød kost og fordelessåledes, at der ikke forekommer primersøer.Primningen skal udføres så omhyggeligt, at tætfilmdannelse opnås. Det kan være nødvendigt atprime flere gange. Af hensyn til primerens filmdannelsemå underlagets temperatur ikke væreunder +6 °C.weber.floor 4610 industri kræver ikke overfladebehandlingi form af støvbinding, men kan efterønske eller behov påføres weber.floor 4740Epoxy coating eller weber.floor 4753 PU coating.156


157


7.11 Designgulveweber.floor designgulve har et ”råt”, enkelt ogindustrielt look. Gulvet fås i forskellige naturfarver,ligesom der kan vælges mat eller blankfinish efter hvilket udtryk, lokalet skal signalere.Man kan opnå spændende effekter ved f.eks.at skære fuger eller lægge skinner i gulvet –eller ved at sammensætte flere forskellige materialer.Med et weber.floor designgulv får man et gulvmed høj signalværdi, der desuden kan fremhævevirksomhedens brand.Et weber.floor designgulv har samtidig enuovertruffen slidstyrke og er nemt at rengøre.Et weber.floor designgulv profilerer og understøtterindretning og arkitektur og byder påutallige muligheder. Uanset om det er modebutikken,cafeen, restauranten, kontorhuset,institutionen eller det private hjem, der skalindrettes.weber.floor designgulvOverfladebehandlingToplag weber.floor 4650weber.floor 4712 epoxyprimer med lav emmisionBærelag – weber.floor 4320/4360 flydemørtelweber.floor 4712 epoxyprimer med lav emissionNederst underlag,f.eks beton158


Fordele• Hurtig udførsel• Nyeste trend - ”New York’er look”• Slidstærkt• Nem vedligeholdelse• Anvendes i boliger, til let erhverv,i undervisningslokaler og butikker159


Farver – weber.floor 4650 Design ColourF 10F 20 F 30F 40G 05 G 10G 20G 40 G 60G 80De trykte farver kan ikke gengive den glød og det liv, der er i defysiske produkter. Derfor bør der altid rekvireres farveprøver forafsætning forinden på fladen.160


7.12 Arbejdets udførelse: Designgulve1. Forarbejde3. Udlægning af flydemørtel(Design)Underlaget skal være rent og frit for støv, cementfilm,fedt eller anden forurening, som kanforhindre, at primeren får en perfekt vedhæftning.Det kan være nødvendigt at afrense overfladenmekanisk ved hjælp af fræsning, slyngrensning,eller slibning – i så fald skal der afsluttes medgrundig støvsugning. Der forudsættes en trækstyrkei underbetonen på 1,5 MPa.2. Primning af underlagA: weber.floor 4712 epoxy primer med lavemissionweber.floor 4712 epoxyprimer blandes idet rigtige blandingsforhold.B: weber.floor 4716 primerweber.floor 4716 primerblandes i det rigtigeblandingsforholdafhængigt af underlagetssugeevne (sePrimerguide på side143). Primeren påføresmed blød kost,og fordeles, således at der ikke forekommerprimersøer. Primningen skal udføres så omhyggeligt,at tæt filmdannelse opnås. Det kan værenødvendigt at prime flere gange. Af hensyn tilprimerens filmdannelse må underlagets temperaturikke være under +6 °C.Udlægning af bærelag (om nødvendigt)weber.floor 4320/4360 flydemørtel blandes iblandepumpe, og blandingen kontrolleres medflydeprøve.1: Anvend altid et bærelag på underlaget. Det erikke nok, at underlaget/bærelaget er fladt, detskal være så jævnt, at man kan kontrollere tolerancernehvor som helst, til en nøjagtighedpå +/- 3 mm på 2 m målelængde og 1 mm på+/- 0,25 m målelængde.2: Udjævn underlaget med weber.floor 4320/4360. Til gulve uden armeringsnet anvendesweber.floor 4320. Her skal underlaget væreca. 6-10 mm i tykkelse.3: Til gulve med armeringsnet anvendes weber.floor 4360. Her skal underlaget være ca. 20-60 mm i tykkelse.Udlægning af toplag1: Bærelaget primes med weber.floor 4716 i forholdet1:3 (1 del koncentreret primer til 3 delevand).2: Yderligere primning (1:10) som første lag anbefalesved arbejde med store flader for atsikre, at primeren dækker 100 %. Denne indledendeprimning 1:10 anbefales ligeledes,hvis der kun bruges børste til påføringen.3: Derefter pumpes/udlægges selve toplagetmed weber.floor 4650. Opdel gulvarealet i8-15 m brede afsnit. Pump weber.floor 4650i et jævnt lag til en tykkelse på 6-8 mm.(Fortsættes næste side)161


4. OverfladebehandlingDagen efter påføringen af toplaget skal dettebehandles med et overfladebehandlingssystemi overensstemmelse med Webers anbefalinger.F.eks. med to påføringer af porefylder TaskiJontec Technique efterfulgt af to påføringer afTaski Jontec Matt fra JohnsonDiversey. Denneoverfladebehandling danner et system, der virkersom overfladebeskyttelse og giver en mat ognaturlig overflade.For at få et optimalt resultat for designgulvet erdet er vigtigt at være meget nøjagtig i forbindelsemed arbejdets udførelse.Weber anbefaler at designgulve udføres af certificeredegulventreprenører.162


7.13 Tilbehørweber.floor tilbehør:AfstængerlisteTil flydespærre i f.eks. døråbningereller andre steder, hvorder ønskes en spærre forspartelmassen. Fås i to str.:15 x 15 mm og 30 x 30 mm.Pakninger á 50 m.weber.floor 4975højdebrikkerTil højdeafsætning efter nivellement.Bruges ved størrearealer og ved udlægningi lagtykkelser fra 5-60 mm.Kasser á 1.000 stk.weber.floor 4945glasfiberarmeringsnetTil armering af spartelmasseog ved montering af weber.floor lydgulve og weber.floorkomfortgulve. 1 x 100 m.Ruller á 100 m 2 .weber.floor 4950trinlydsmåtteTrinlydsreduktion: 19 dB med25 mm weber.floor 4350BaseFlow. Tykkelse 3 mm.Ruller á 20 m med selvklæbendeoverlæg.weber.floor 4960kantisoleringTil kantisolering ved lagtykkelserover 20 mm samtved montering af weber.floorlydgulve og weber.floor komfortgulve.Sække á 400 m.weber.floor 4900komfortgulvTil trinlydsdæmpning medindbygget vandbåren gulvvarme.Kontakt Weber fornærmere information.weber.floor screedry TMEn letmonteret fugtmålertil selvnivellerende slidlag.Weber.floor screedry sikrer,at gulvet har opnået detkorrekte fugtniveau, indennæste trin i byggeprocessenigangsættes.Armeringsnet i kompositmaterialeNettet på 2,88 m2 er megetlet at håndtere, og vejer kun27% af et alm. armeringsnetMaterialet har en meget højtrækstyrke.weber.floor 4903 ClipsAnvendes ved fastgørelse afVarmeslanger på weber.floor4901 Vendeplader.163


164


afsnit 8Vådrum ogbassinerIndhold:8.1 Løsninger til vådrumog bassiner .....................1668.2 Lovkrav og bygningsreglement ....1678.3 Produktoversigt. . . . . . . . . . . . . . 168-169Vådrum (badeværelser og lign.):8.4 Fugtisolering af vådrum, f.eks.badeværelser ...................1708.5 Klæbeprogram ogvådrumssystem .................1718.6 Fliseopsætning og -klæbning:Produktoversigter/anvendelsesnøgle ...........172-1748.7 Fliseopsætning og -klæbning:Forbrug ........................1758.8 Arbejdets udførelse .........176-179Bassiner og områder med hård belastning:8.9 Bassiner og områder med hårdbelastning ......................1808.10 Anvendelsesnøgler ..........181-1828.11 Forbrug ........................1838.12 Arbejdets udførelse ..........184-187165


8.1 Løsninger til vådrum og bassinerMed en Weber-løsning til vådrum og bassiner får du sikkerhed for et varigt godt resultat.Alle vores produkter har gennemgået skrappe test og lever op til kravene i Bygningsreglementet.Vådrumssystemet er MK-godkendt og er en af de stærkeste og sikreste løsninger på markedet.I dette afsnit kan du læse alt om vores vådrumsløsninger, fliseopsætning og klæbning mv. Desuden kandu se, hvordan du løser opgaver med større belastninger – f.eks. i forbindelse med bassiner.• Fugtisolering af vådrum, f.eks badeværelser• Fliseopsætning og -klæbningSe afsnit 8.6, side 172.• Bassiner og områder med større belastninger• Opbygning og udførelseSe afsnit 8.9, side 180.166


8.2 Lovkrav og BygningsreglementDe byggetekniske krav til vådrum er beskreveti bygningsreglementet, som har et overordnetkrav om, at materialer skal være holdbare ogegnede til formålet.By og Byg Anvisning 200 giver et samlet overblikover de gulv- og vægkonstruktioner, der kananvendes i vådrum.SBI-Anvisning 180 (Statens Byggeforskningsinstitut,1998) indeholder 5 eksempler på badeværelser,hvor planlægning, projektering ogudførelse er omtalt mere detaljeret.SBI-Anvisning 189 (Statens Byggeforskningsinstitut,1999) omtaler i mere kortfattet formgulv- og vægkonstruktioner til brug i småhuse(anvisningen er knyttet til Bygningsreglementet).Det er desuden også vigtigt for et godt resultat,at du:• tager højde for den belastning, som fliserneudsættes for.• vælger en klæbemetode, der matcher flisernesstørrelse.• fastlægger afgrænsningen af den våde/fugtigezone.Alle arbejdsbeskrivelser og anvisninger i detteafsnit bygger på de gældende regler på områdetBelastningsklasserBelastningen af vådrum afhænger især af, hvorofte og hvor længe vådrummet bruges, og omder er gode ventilationsmuligheder. Desudenhar det betydning, om der – ud over vand- ogfugtbelastningen – er store mekaniske belastninger.Der skelnes mellem belastningsklasserne somvist i dette skema:BelastningsklasserKlasse L (Lav):Klasse N (Normal):Klasse H (Hård):Få daglige bade af kortere varighed, god udluftning efter brug. Lavbelastning findes typisk i enfamiliehuse, sommerhuse og lignende.Flere daglige bade, også af længere varighed, eventuelt mangelfuldudluftning. Normal belastning findes typisk i tæt/lavt byggeri,etageboliger og lignende.Vådrum med større eller hyppigere vandbelastning, eller medstørre mekaniske belastninger end normalt i boliger. Hård belastningfindes typisk i forbindelse med bassiner, fælles baderum,storkøkkener og produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien,hvor rengøring sker ved trykspuling, hedtvandsrensning ellerskumrengøring.167


8.3 ProduktoversigtProduktoversigt genereltProduktTypeAntalkomponenterEmballagestørrelseInjektion:weber.tec 944 polyuretanharpiks 1 1 kg/5 kg/11 kgSlidlagsbeton:Fiberbeton cementbaseret 1 25 kgweber.rep 752 reparationsmørtel 1 25 kgweber.rep 751 cementbaseret 1 25 kgSlidlagsbeton cementbaseret 25 kgweber rep 932 cementbaseret 25 kgOpretning/Filtsning:weber plan 819 udjævningsmørtel 25 kgVandtæt svummemørtel – gulv/væg+brus:weber.tec Superflex D2* cementbaseret 2 20 kgVandtæt svummemørtel – promenadedæk/bassin:weber.tec Superflex D2* cementbaseret 2 20 kgVandtæt svummemørtel:weber.tec 930* cementbaseret 1 25 kgKunststofmørtel:weber.tec 793 epoxy-reaktionsharpiks 2 1 kg/8 kgKunststofmembran – vandrette flader:weber.tec 827 halvflydende fleks. epoxy 2 8 kgKunststofmembran – lodrette/vandrette flader:weber.tec 827-S fleksibel epoxy 2 2 kg/8 kgTætningsbånd:weber.tec 828 (DB 75) elastisk bånd 1 50 mDilatationsfugebånd:weber.tec 828 elastisk bånd 1 30 m/50 mFliseklæb:weber.set 858 fleksibel fædigmørtel 1 25 kgweber.xerm 848 hård epoxymørtel 2 4 kgFugemørtel:weber.colour 872 kunststofforbedret mørtel 1 25 kgweber.colour 873 kunststofforbedret mørtel 1 25 kgweber.xerm 848 hård epoxymørtel 2 4 kgElastisk fugemasse:weber.fug 881 silikonefugemasse 1 0,31 literweber.fug 882 – under vand silikonefugemasse 1 0,31 liter* Der må påregnes ca. 1-2 kg/m 2 merforbrug afhængigt af overfladens beskaffenhed og opgaven.Deklarationsblade og brugsanvisninger kan rekvireres hos Weber.168


AntalpåføringerEmballagetypePåføringsmetode:Sprøjte Kost/pensel Stålbræt/skeLagtykkelse(tørfilm)Ikasteskvartssandsom afslutningVandtrykdunk/spand 1 ✔ - - fyldt ✔sæk 1 - ✔ 15-40 mm - -sæk 1 - - ✔ 12-40 mm -sæk 1 - ✔ - dækkende -sæk 1 - ✔ 15-40 mm - -sæk 1 - ✔ > 50 mm - -sæk 1 - ✔ 5-30 mm - -spand 3 ✔ ✔ ✔ 2-2,5 mm ✔spand 2 ✔ ✔ ✔ 2-2,5 mm < 3 msæk 3 - ✔ ✔ > 3 mm < 5 mdunk/spand 1 - - ✔ opgave opgave -spand 2 - - ✔ 2 mm ✔ ✔spand 2 - - ✔ 2 mm ✔ ✔rulle 1 - ✔ ✔ - - ✔rulle 1 - ✔ ✔ - - 1,5 msæk 1 - ✔ 0-10 mm - -spand 1 - - ✔ 1,5 mm - -sæk 1 - - ✔ 20 mm bred - -sæk 1 - ✔ 20 mm bred - -spand 1 - - ✔ opgave - -patron 1 ✔ - - fuge - ✔patron 1 ✔ - - fuge - ✔169


8.4 Fugtisolering af vådrum,f.eks. badeværelserFugtig zone50 cm50 cmVådzoneAfskærmning, min. krav: Bredde fra væg 50 cmHøjde fra gulv 180 cm10 cm10 cm50 cm50 cm50 cm omvask10 cm10 cm50 cm om afløbVed vådrum forstås rum påvirket af vand ellerhøj relativ luftfugtighed, f.eks. badeværelser,storkøkkener og lign.Vådrum hører til de mest kritiske rum, både pågrund af den direkte vandpåvirkning og denfugtbelastning, der ofte forekommer i længereperioder. Desuden kan eventuelle utæthederresultere i alvorlige følgeskader på omgivendekonstruktioner.Våd- og fugtig zoneDer skelnes mellem vådrum med vandpåvirkningaf både gulv og væg, – f.eks. baderum ogstorkøkken – og vådrum med kun lejlighedsvisvandpåvirkning af gulvet, f.eks. wc-rum, bryggersog laboratorium.m.v. uden vandpåvirkning (eller stor fugtpåvirkning)af væggene regnes disse ikke som vådrumsvægge.Wc-rum uden gulvafløb regnes ikke som vådrum,men af hygiejniske grunde bør gulve i sådannerum alligevel udføres som vådrumsgulve.BelastningerBelastningen af vådrum afhænger især af, hvorofte og hvor længe vådrummet bruges, og omder er gode ventilationsmuligheder. Desudenhar det betydning, om der ud over vand- og fugtbelastningener store mekaniske belastninger.Se de konkrete belastningsklasser i afsnit 8.2,side 167.Som baderum regnes alle rum med brusereller badekar. I wc-rum, bryggerser, laboratorier170


8.5 Klæbeprogram og vådrumssystemWeber klæbeprogrammet er fremstillet af debedste råstoffer på produktionsanlæg, der regnesblandt de mest moderne i Europa. Produkternestår for højeste kvalitet på alle områder oggiver altid brugeren hurtig, sikker anvendelse oggod økonomi.Produkterne udvikles løbende for at sikre dehøje kvalitetsstandarder. Samtidig udføres ensystematisk kvalitetskontrol både i vores egneog i uafhængige laboratorier for at give kunderog brugere optimal sikkerhed.Mange forskellige opgaverWeber klæbeprogram kan tilbyde stort set altinden for området:Desuden leverer vi afstemte komponenter tilholdbar tætning og fliseklæbning i svømmehaller,storkøkkener, laboratorier, bryggerier ogmejerier. Se afsnit 8.9, side 180. Kort sagt etprogram til at løse næsten alle opgaver.VådrumssystemetWeber vådrumssystem er MK-godkendt og givertryghed for et varigt godt resultat. Produkterne isystemet har gennemgået skrappe test og leverop til kravene i bygningsreglementet.Bemærk: Det er ikke tilladt at benytte en kombinationaf forskellige MK-godkendte systemer.• Det sikreste tætnings- og klæbesystem til vådeog fugtige rum• Ny- og omlægning af natursten, fliselægning afopvarmede slidlag• Syrefast klæbning og fugning171


8.6 Fliseopsætning og -klæbning:Produktoversigter/anvendelsesnøgleProduktoversigt – primere/tætningsmidlerProduktEmballagestørrelseLeveres iAntalenhederpr. pakkeAntalenhederpr. palleMKgodkendttil vådrumPrimere:weber.tec 1 Fugtspærre 5 kg/10 kg ✔weber.prim 801 1 kg dåse 12 -5 kg dunk 90 -10 kg dunk 60 -Tætningsmidler:weber.tec 822 Tætningsmembran 16 kg spand 24 ✔Tilbehør:weber.tec 828 DB 75 Tætningsbånd 10 m/50 m rulle - ✔weber.tec fibervæv 120 mm x 25 m 25 m rulle 16 rullerweber.tec 828 MA-1 Rørmanchet, væg 1 stk. - ✔weber.tec 828 MA-2 Selvkl. Gulvmanchet 1 stk. - ✔Weber Afløbsmanchet 1 stk. - 25 stk ✔Produktoversigt – elastisk fugemasseProduktweber.fug 881farve:EmballagestørrelseLeveres iAntalenhederpr. pakkeMKgodkendttil vådrumTransparent 310 ml patron 12 stk. ✔Hvid 310 ml patron 12 stk. ✔Mellemgrå 310 ml patron 12 stk. ✔Cementgrå 310 ml patron 12 stk. ✔Manhattan 310 ml patron 12 stk. ✔Bahamabeige 310 ml patron 12 stk. ✔Anthrazit 310 ml patron 12 stk. ✔172


Produktoversigt – fliseklæbProduktweber.set 858Flex fliseklæbEmballagestørrelseLeveresiAntalenhederpr. pakkeAntalenhederpr. palleMKgodkendttil vådrum5 kg pose 4 192 ✔25 kg sæk 40 ✔weber.set 863 hvid Flex fliseklæb 25 kg sæk 40 ✔weber.set 855 grå Flex fliseklæb 20 kg sæk 40 ✔weber.set 851 grå plastforbedret fliseklæb 25 kg sæk 40 ✔weber.set 853 grå hurtig Flex fliseklæb 25 kg sæk 40 ✔weber.set 860 grå Flex letflydsklæb 25 kg sæk 40Produktoversigt – fugemørtlerProduktFlisefuge:weber.colour 870Fugemørtel:weber.colour 872weber.colour 877EmballagestørrelseLeveresiAntalenhederpr. pakkeAntalenhederpr. palleMKgodkendttil vådrumfarve:Manhattan 5 kg pose 4 192 ✔25 kg sæk 40 ✔Mellemgrå 5 kg pose 4 192 ✔25 kg sæk 40 ✔Perlehvid 5 kg pose 4 192 ✔25 kg sæk 40 ✔Bahamabeige 5 kg pose 4 192 ✔farve:Manhattan 5 kg pose 4 192 ✔25 kg sæk 40 ✔Mellemgrå 5 kg pose 4 192 ✔25 kg sæk 40 ✔Cementgrå 25 kg sæk 40 ✔Anthrazit 5 kg pose 4 192 ✔25 kg sæk 40 ✔Manhattan 25 kg sæk 40 ✔Perlehvid 25 kg sæk 40 ✔Bahamabeige 25 kg sæk 40 ✔173


Anvendelsesnøgle – fliseopsætning og -klæbningKonstruktionweber.prim 801weber.tec 1weber.set 851plastforbedret fliseklæbweber.set 858grå Flex fliseklæbweber.set 853 Fgrå hurtig Flex fliseklæbweber.xerm 863hvid Flex fliseklæbweber.set 855weber.set 860letflydsklæbweber.colour 870flisefuge 0-6 mmweber.colour 872fugemørtel 3-20 mmweber.colour 877fugemørtel 3-20 mmweber.fug 881silikoneweber.tec 828 DB 75tætningsbåndweber.tec fibervævweber.tec 8221-komp. tætningsmembranVægge:Puds, murværk, gasbeton,beton min. 6 mdr. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Betonelementer 1-3 mdr.,maks. 90 % RF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Letklinkerbetonelementer,maks. 4-8 % fugtindhold ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Kalciumsilikat, gips,fibergipsplade ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Eksisterende fliser ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Gulve:Betonafretningslag,maks. 90 % RF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Krydsfiner,maks. 7-12 % fugtindhold ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Eksisterende fliser,terrazzo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Vådrum – vådzone v. væg:Puds, murværk, gasbteton,beton ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Betonelementer 1-3 mdr.,maks. 90 % RF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Letklinkerbetonelementer,maks. 4-8 % fugtindhold ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Kalciumsilikat, vådrumsgips,fibergipsplader ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Eksisterende fliser ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Vådrum – vådzone gulv:Betonafretningslag,maks. 90 % RF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Krydsfiner,maks. 7-12 % fugtindhold ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Eksisterende fliser,terrazzo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔174


8.7 Fliseopsætning og -klæbning:ForbrugVejledende materialeforbrug – fliseopsætning og -klæbningKlæbemasse:tandspartel4 mm 6 mm 8 mmweber.set 851 plastforbedret fliseklæb 1,5 kg/m 2 2,0 kg/m 2 2,5 kg/m 2weber.set 853 F hurtig Flex fliseklæb 1,7 kg/m 2 2,2 kg/m 2 2,8 kg/m 2weber.set 858 grå Flex fliseklæb 1,5 kg/m 2 2,0 kg/m 2 2,5 kg/m 2weber.set 863 hvid Flex fliseklæb 1,5 kg/m 2 1,9 kg/m 2 2,2 kg/m 2weber.set 855 1,1 kg/m 2 1,5 kg/m 2 2,0 kg/m 2weber.set 860 letflydsklæb 2,2 kg/m 2 2,4 kg/m 2Fugemasse:Flisestørrelse15 x 15 cm 15 x 20 cm 10 x 10 cmweber.colour 870 flisefuge 0-6 mm 0,4 kg/m 2 0,3 kg/m 2 0,6 kg/m 2weber.colour 872 fugemørtel 3-20 mm 0,4 kg/m 2 0,4 kg/m 2 0,7 kg/m 2weber.colour 877 fugemørtel 3-20 mm 1,2 kg/m 2 2,8 kg/m 2weber.fug 881 silikone 8-12 m pr. patronPrimere/tætningsmidler:weber.tec 1 150-250 ml/m 2weber.prim 801 150-250 ml/m 2weber.tec 822 1 komp. tætningsmembran 1,8 kg /m 2 (ved 1 mm tørfilm-lagtykkelse)De angivne mængder er omtrentlige. Afvigelser til højere og lavere værdier kan forekomme, især for fugemasse, som erafhængig af fugebredde og fugedybder.175


8.8 Arbejdets udførelseForberedelse af underlagetUnderlaget skal være jævnt, tørt, stabilt og godtrengjort samt frit for løse partikler og fedt. Eventuelcementslam skal fjernes.I lodrette hjørner, ved pladesamlinger3og overgange mellem gulv og væg ilæggestilpassede længder med weber.tec 828 DB75 Tætningsbånd i vådrumsmembranen.Det sikres, at underlagets temperatur er over+5 °C. Underlag skal have udstået de hærdningstiderog fugtindhold, som er anbefalet af producenterne.Løst underlag og underlag, der bedømmes tilat have utilstrækkelig styrke, fjernes. Huller ogstore lunker udbedres.Forbehandling af gulv og væg1Stærkt sugende underlag af puds, letbeton,beton, slidlag og andre tunge materialerskal først primes grundigt med weber.prim 801(Eurolan TG 2). Lette materialer som vådrumsgips,fibergips, kalciumsilikatplader og konstruktionskrydsfinerprimes grundigt medweber.tec 1. Forbrug: Ca. 250 ml/m 2 . Tørretid:1-3 timer.4Herefter afsluttes med et nyt lag vådrumsmembranover det hele.Rørgennemføringer i væg5Rørgennemføringer, i f.eks. brusenicher,skal gøres vandtætte gennem korrekt installationaf rør, armatur og bøsninger, som forhindrervand og fugt i at trænge ind i gennemføringerneunder brug.Hjørner, pladesamlinger og overgange2 mellem væg og gulv. Vandtætning medweber.tec 822Ved overgang mellem gulv og væg påføres etlag weber.tec 822 vådrumsmembran 10 cm udpå gulvet og 10 cm op ad væggen.176


Vandtæthed sikres enten med man-6chetter fra din VVS-leverandør, eller medweber.tec 828 MA-1 Rørmanchet til væg, derlægges i weber.tec 822 vådrumsmembranen.Afløb og rørgennemføringer i gulv gøres7vandtætte med enten Weber Afløbsmanchet,weber.tec 828 MA-2 Selvklæbende Gulvmancheteller weber.tec 828 MA-1 Rørmanchet.Vandtætning med weber.tec 822Afløb og rørgennemføringer i gulvRørgennemføringer i gulvet skal ligge uden forbrusenichen. Gulvafløb af rustfrit stål og størrerørgennemføringer sikres med Weber Afløbsmanchet.Til gulvafløb af plast anvendes weber.tec 828 MA-2 Selvklæbende Gulvmanchet.Ved mindre rørgennemføringer vælges i stedetweber.tec 828 MA-1 Rørmanchet. Gulvafløbskal være VA-godkendt til den valgte gulvkonstruktionog gulvbelægning.Væggene i vådzonen og hele gulvet gø-8res vandtætte med weber.tec 822 vådrumsmembran.Vægge i fugtig zone påføresligeledes vådrumsmembran 10 cm op fra gulv.Vægge og gulve i vådzoneVæggene i vådzonen og hele gulvet gøresvandtætte med 1 mm tykt lag af weber.tec 822.Påføringen kan ske med pensel eller rulle af 2omgange. Tørretiden skal være ca. 3 timer mellemførste og anden påføring.Påføring kan også udføres med tandspartel.Tørretid før klæbning er for weber.tec 822 ca.24 timer.177


Klæbning og fugning af fliser medDeitermannFliser på vægge9Klæbning kan udføres 24 timer efter påføringaf weber.tec 822. Start med at trække ettyndt kontaktlag ud på væggen med spartlensglatte side.For at få flisen til at klæbe optimalt kon-11trolleres det med jævne mellemrum, atflisens bagside er udfyldt og dækket af mørtel(min. 85 % af flisens flade). Fliser på vægge klæbeseffektivt med Deitermann Fliseklæb underhensyntagen til såvel fliser som underlag.Træk derefter straks igennem med tand-10siden af spartlen. Tandspartlens størrelseskal passe til flisernes størrelse. Vær opmærksompå at overholde fliseklæbens åbentid.Klinker på gulve12Lægges på samme måde som angivet underfliser på vægge.13Tørretid:• weber.set 858og weber.set 851:• weber.set 855:• weber.set 853 F:24 timer24 timer2 ½ time178


Fugning14Fugning udføres 24 timer efter klæbning,og 2 ½ time efter der er anvendt weber.set 853 F.Fliser og klinker fuges med weber.colour 870Flisefuge, weber.colour 872 Fugemørtel ellerweber.colour 877. Fugemasse påføres medgummispartel eller fugebræt diagonalt hen overfugerne. Det er vigtigt at få fugemassen presseti bund, så fugerne bliver fyldt helt ud..Fugning med silikone16weber.fug 881 anvendes som elastiskfuge omkring rørgennemføringer, gulvafløb, sanitæreinstallationer, overgange mellem gulv ogvæg m.m.weber.fug 881 er antimugbehandlet og påførespå bagfyld eller sliptape.Alle flader – gulve, vægge, sanitet m.m. – skalvære tørre og fri for fedt og støv.Kanter afdækkes med tape, og fugerne fyldeshelt ud. Inden der er gået 10 minutter, skal fugemassenglittes med en træpind dyppet i sæbevand.Afdækningstapen skal fjernes umiddelbartefter glitningen.Fugebredde:• weber.colour 870:• weber.colour 872:• weber.colour 877:0-6 mm3-20 mm3-20 mmRengøring15Overflødig fugemasse skrabes væk meddiagonale bevægelser hen over fugerne. Dereftergrovrengøres fliser/klinker med en opvredetsvamp, der skylles ofte, indtil den overskydendefugemasse er fjernet helt, og fugerne står ensartedeog glatte. Finrengøringen foregår med tørtvist eller klud. Vær opmærksom på, at et fugtigtunderlag kan give misfarvning af fugerne.179


8.9 Bassiner og områder medhård belastningAlle områder, der er udsat for hyppig eller størrevandbelastning, klassificeres som i klasse H –hård belastning.Det gælder alle former for bassiner – f.eks.svømmebassiner. Her er det især klor, og i saltlagebassinerogså salte, som angriber flader ogklæbematerialer.Men også en række andre områder er klassificereti klasse H, f.eks. brusere i produktionsvirksomheder,som bruges flere gange i døgnet ogofte rengøres med en højtryksrenser. Flader, derbelastes med stoffer, som udløser kemiske reaktioner,f.eks. fedtsyrer i køkkener eller aggressiverengøringsmidler, klassificeres ligeledes somhård belastning.180


8.10 AnvendelsesnøglerAnvendelsesnøgle – bassinerAnvendelse:weber.plan 819weber.tec Superflex D2weber.set 858weber.tec 793EXM 722weber.xerm 867weber.xerm 868weber.colour 873weber.xerm 848weber.colour 872weber.fug 881weber.fug 882weber.tec 827-S25-50 m bassin ≤ +35 °C vand:OpretningFiltsningMembranKlæber✔✔✔Indstøbningsdele ✔ ✔Indstøbningsdele - understøbning✔ ✔Opbygning af overløbsrende✔ ✔Fuger – overløbsrende✔ ✔Fuger – bassin ✔ ✔Elastiske fugerElastiske fuger – under vand✔✔Varmtvandsbassinersamt bassiner med blødt vand:OpretningFiltsningMembranKlæber✔✔✔Indstøbningsdele ✔ ✔Indstøbningsdele – understøbning✔ ✔Opbygning af overløbsrendeFuger – overløbsrendeFuger – bassinElastiske fugerElastiske fuger – under vand✔ ✔✔✔✔✔Saltvandsbassin:OpretningFiltsningMembran – primerMembran✔✔Klæber ✔ ✔Indstøbningsdele ✔ ✔Indstøbningsdele – understøbning ✔ ✔Opbygning af overløbsrende ✔ ✔Fuger – overløbsrendeFuger – bassinElastiske fugerElastiske fuger – under vand✔✔✔✔✔181


Anvendelsesnøgle – gulve og dækAnvendelse:Fiberbetonweber.plan 819weber.tec Superflex D 2weber.set 858weber.tec 822weber.colour 872weber.colour 873weber.fug 881weber.fug 882Promenadedæk:OpretningFiltsningMembranKlæber✔✔✔Fuger ✔ ✔Elastiske fugerElastiske fuger – under vandBruse- og barfodsarealer:OpretningMembran – gulvMembran – vægKlæberFugerElastiske fuger✔✔✔✔✔Anvendelsesnøgle i forbindelse med fliseopsætning og -klæbning: Se afsnit 8.6, fra side 172.✔✔✔182


8.11 ForbrugAnvendelsesnøgle – gulve og dækProdukt:Injektion:weber.tec 944Vejledendeforbrug0,2 kg/literi hulrumLagtykkelse(tørfilm)Bemærkninger- Revner i betonSlidlagsbeton:Fiberbeton 2,1 kg /m 2 < 40 mmweber.rep 752 2 kg/m 2 1 mmweber.rep 751 2 kg/m 2 1 mmSlidlagsbeton 1,9 kg /m 2 < 40 mmRep 932 1,4 kg /m 2 > 50 mmOpretning/Filtsning:weber.plan 819 1,4 kg /m 2 5-30 mmVandtæt svummemørtel– gulv/væg+brus:weber.tec Superflex D 2 3 kg/m 2 2 mmVandtæt svummemørtel– promenadedæk/bassin:weber.tec Superflex D 2 4,2 kg/m 2 3 mm Kortvarigt/konstant vandtrykVandtæt svummemørtel:weber.tec 930 6 kg/m 2 3 mm Vandtryk < 5 mKunststofmørtel:weber.tec 793 1,1 kg/dm 3 1 mmKunststofmembran(vandrette flader):weber.tec 827 2,6 kg/m 2 2 mmKunststofmembran(lodrette/vandrette flader):weber.tec 827-S 2,5 kg/m 2 2 mmTætningsbånd:weber.tec 828 125 mm x 1 m banevareDilatationsfugebånd:weber.tec 828200 mm x 1 m banevare240 mm x 1 m banevareFliseklæb:weber.set 858 1,5 kg/m 2 1 mm Maks. 10 mm lagtykkelseweber.xerm 848 1,6 kg/m 2 1 mmFugemørtel:weber.colour 872 1,4 kg/dm 3 liter/fugerum Over/under vandweber.colour 873 1,5 kg/dm 3 liter/fugerumweber.xerm 848 1,6 kg/dm 3 liter/fugerum Varmtvandsbassin/slidfugerElastisk fugemasse:weber.fug 881 1 liter/dm 3 liter/fugerumweber.fug 882 1 liter/dm 3 liter/fugerum Under vand183


8.12 Arbejdets udførelseMembransystemer til svømmebadeFra betonen bliver støbt, til fliserne er lagt og fuget,er der en lang række delprocesser, der skaludføres, og produkter, der skal anvendes. Derforer det vigtigt, at Saint-Gobain Weber A/S er medhelt fra start, helst fra projektet skal planlægges,og når der skal vælges system og produkter.De produkter, der indgår i vore systemer tilsvømmehaller, opfylder de tyske KTW-anbefalinger(for drikkevand) ved keramiske belægninger.Ligeledes findes der dokumentation forbestandighed mod klorvand.Før arbejdet går i gangBetonen skal være hærdet og udtørret til< 4 vægt-% fugt, før kunststofmembranarbejdetkan påbegyndes.Det forventes, at alle tørretider mellem de enkeltearbejdsprocesser overholdes, og at der ikkepåføres vand på overflader/bassiner, før alleprodukter er påført og hærdet jf. brugsanvisningfra Weber.Overfladerne skal fremstå plane og uden synligerevner. Alle overflader, der skal påføresmembran, skal være fri for slamlag og negativeluftblærer i betonoverfladen. Ofte må en sandblæsning/højtryksspulingaf overflader samt evt.injektion af revner påregnes.InjektionUdføres med en ”ikke kraftoverførende” fugtighedshærdendepolyuretan weber.tec 944. Detteprodukt reagerer med den fugt, som findes i revnen/betonen,og som herefter omdannes til enskum, der udfylder hulrummet og dermed sikrer,at revnen er udfyldt og vandtæt.GrovmørtelTil opretning af skævheder i råbetonen – samttil udfyldning af huller og ujævnheder > 5 mm –anvendes weber.plan 819 i 5-30 mm lagtykkelse.Til større flader eller huller i 12-40 mm lagtykkelseanvendes weber.rep 752.Som betonklæber til begge reparationsmørtlerpåføres først et tyndt dækkende lag weber.rep751 vådt i vådt.Betonweber.plan 819weber.tec superflex D2 skrabespartlingweber.tec Superflex D2184


OpretningsmørtelNår slamlag er fjernet, og negative luftblæreri betonoverfladen er åbnet, påføres et skrabespartlingslaguden egentlig lagtykkelsetil plan lukket overflade er opnået. Produkt:weber.rep 764.Dette er udfaldskravet for det videre membranarbejde.Vandtæt svummemørtelWeber producerer to typer vandtæt svummemørteltil tre anvendelser:weber.tec 9301. Hård svummemørtel. Anvendes indvendigti vandtanke og som færdigoverflade, hvor der ikke ønskes fliser ibassiner.KunststofspartelmasseFor at etablere en sikker og fleksibel vandtætovergang mellem betonen og f.eks. en rørgennemføringeller lampe indvendig i bassinet,udføres en konisk udsparing i betonen omkringden del, der skal vandtætnes.weber.xerm 847 anvendes til at udfylde den trekant,der er fremkommet i betonen, og som vilgive en tilslutning (klæbeflade):1. ned ad den indstøbte side2. på betonen3. op til plan overflade.Resultatet kaldes en ”flydende flange”.weber.xerm 847 kan også anvendes som klæberfor fliser og klinker på særligt belastede områder.23weber.tec Superflex D 2Fleksibel. Anvendes som mellemlagsmembrandirekte under flisebelægningeneller mellem råbeton og overbeton.– eller på overflader, der i svømme-halanlæg bliver udsat for vandbelastningfra morgen til sen aften uden at fåtilstrækkelig tørretid imellem vandpåvirkningerne.F.eks. i forbindelse medpromenadedæk om bassiner, barfodsområderog bruseområder (gulv/væg).KunststofprimerAnvend weber.tec 793 epoxyprimer. Det anbefales,at der ikastes ovntørret kvartssand 0,1-0,5mm korn (til fuld dækning over alle punkter) i denmættede og endnu våde primer.KunststofmørtelTil fremstilling af epoxymørtel anvendesweber.tec 793 og kvartssand med passendekornsammensætning, f.eks. 0-4 mm.Til nogle projekter er der foreskrevet anvendelseaf epoxymørtel, men ellers anvendes mørtlen tilhurtig lukning af huller eller til opretningsopgaver,hvor der ikke er tid til eller mulighed for atvente på, at en egnet cementbaseret renoveringsmørtelhærder.185


Kunststofmembran – vandrette/lodrette overflader• weber.tec 827 anvendes kun på vandrettebetonflader.• weber.tec 827-S kan anvendes- på både vandrette og lodrette betonoverflader.- under klinkebelægninger i bassiner.- på overflader med stor kemisk belastning/vandbelastning.DilatationsfugebåndTil vandtæt overbygning af dilatationsfugeranvendes weber.tec 828 DB 150 (vandtryk< 1,5 m) og weber.tec Superflex B 240 - over/under vand (vandtryk < 5 m).Som klæber for weber.tec 828 DB 150 og weber.tec superflex B 240 anvendes weber.tec SuperflexD 2. I saltvandsbassiner anvendes weber.tec 827-S.Lægges i en lagtykkelse på 2 mm. Påføring skalske med tandspartel med spidse tænder i to behandlinger.Membranen afsluttes med ikastning af kvartssand,0,7-1,2 mm korn (alternativ: oliefri sandblæsningved lavt tryk) i det sidste våde lagmembran til fuld dækning over alle punkter.Samlet lagtykkelse ca. 3 mm.Tætningsbåndweber.tec 828 anvendes som vandtæt fleksibelhjørnetætning i alle indadgående overgangemellem bygningsdele væg/gulv og væg/vægsamt evt. over støbeskel.Som klæber – afhængigt af vandbelastning –anvendes:• weber.tec Superflex D 2• weber.tec 827-S i saltvandsbassinerFliseklæbSom fleksibel fliseklæb anvendes weber.set858 – både over og under vand.Fliser/klinker med riller eller knopper på1bagsiden forspartles (fuld dækning), ogsamtidig fuldspartles væg-/gulvoverfladen medefterfølgende gennemtrækning af tandspartel(> 6 mm tænder).Klinken/flisen lægges vådt i vådt for at2sikre en 100 % vedhæftning (buttering/floating). weber.xerm 847 (fleksibel epoxy) kananvendes som klæber, hvor der stilles speciellekrav til modstandsdygtighed og underlag/vedhæftning.186


FugemørtelOver/under vand:• weber.colour 873Cementbaseret fugemørtel• weber.colour 872• weber.xerm 848Epoxyfugemørtel anvendes i varmtvandsbassinerog på særlige bassinområder, hvor derudvises særlig stor slitage på fugerne, f.eks:1. Ved de to øverste rækker fliser langsskvulperender i bassin.2. I skvulperender.3. I klinkefugerne omkring indspulingsdyseri bunden af bassinerne samt pågangarealer og i bruserum.Elastisk fugemasseSom elastisk afslutningsfuge, i flise-/klinkebelægningerved indadgående overgange ogover dilatationsfuger (alle steder, hvor bevægelserønskes optaget i konstruktionen) fuges med:• Over vand: weber.fug 881• Under/over vand: weber.fug 882Det anbefales at beregne en hærdetid på 1 mm/døgn (målt i fugebredde), før fugen udsættes forvandbelastning. Normal hærdetid 2 mm/døgnved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed (RF).For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følgeog overholde alle Webers relevante brugsanvisningeri forbindelse med udførelse af et kompletsvømmebadsmembransystem.Udvendig fugtindtrængningVed byggeri i jord kan der fra den udvendige sideaf bund-/vægkonstruktionen mod jord optrædefugt, som skal forhindres i at komme ind i konstruktionen.I afsnit 10 ”Tætning og fugtsikring” kan du se,hvordan man kan hindre fugtskader på indvendigeoverflader samt eventuelt tryk på bagsiden afflise-/klinkebelægninger – bl.a. med efterfølgendeafsprængninger.187


188


afsnit 9RestaureringIndhold:9.1 Restaurering ....................1909.2 Restaureringsmørtler .........191-1929.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle ...........193-1949.4 Forbrug ........................1959.5 Planlægning af restaureringsopgaver........................1969.6 Udførelse: Restaurering afmurværk og fuger ...............1979.7 Restaurering af puds .............1989.8 Restaurering af tyndpuds .....199-2009.9 Restaurering af teglgulve .........2019.10 Understrygning af tegltageog lægning af rygningssten ...... 2029.11 Restaurering i øvrigt ............. 203189


9.1 RestaureringTalrige gamle danske kirker, herregårde, slotteog andre bevaringsværdige bygninger er opførtmed kalk som bindemiddel.Den kalk og mørtel, der blev anvendt, var udencement – dvs. med relativt stor trækstyrke og lavtrykstyrke.Moderne cementbaserede mørteltyper har ikkedenne plasticitet. Derfor kan de ikke anvendestil restaurering af bygninger, der er opført medkalkbaseret mørtel.Gamle mure kræver kalkmørtelSom hovedregel skal man altid vælge en kalkeller mørtel, der har de samme egenskaber somdet oprindelige murværk.Fremstillingen af Webers mørtelprodukter er baseretpå erfaring og traditioner – vel at mærkekombineret med udviklingen og nutidens højekvalitetsniveau.Det giver sikkerhed for både holdbarhed ogoverholdelse af alle krav og normer.Dette afsnit omhandler Webers løsninger ogprodukter til restaurering af mure og andre teglkonstruktioner.190


9.2 Restaureringsmørtler– til restaurering af mure, overflader, teglgulve ogtegltageWebers program i restaureringsmørtler er dækket af to hovedtyper:KulekalkmørtelHydraulisk tørmørtelVåd 12 % kulekalkmørtel (K100/750) er fremstilletaf kulekalk med tilslag af sand i 1, 2, 4 og 6mm fraktioner. Denne type anvendes alene ellerblandet med Hydraulisk Tørmørtel Kh 100/400.• KKh 50/50/575 blandes som:2 dele kulekalkmørtel (K 100/750)+ 1 del hydraulisk mørtel (Kh 100/400).• KKh 35/65/525 blandes som:1 del kulekalkmørtel (K 100/750)+ 1 del hydraulisk mørtel (Kh 100/400).Giver en middelstærk mørtel.• KKh 20/80/475 blandes som:1 del kulekalkmørtel (K100/750)+ 2 dele hydraulisk mørtel (Kh 100/400)Giver en stærk mørtel.Hydraulisk tørmørtel er baseret på hydrauliskkalk og hydratkalk. Fremstilles som en 1-komponent,færdigblandet KKh-mørtel i forskelligestyrker og sandfraktioner. KKh-mørtel skal kuntilsættes vand før brug. Anvendes, hvor der ikkeaccepteres brug af pladsblandet mørtel, og hvorder ikke er krav om, at kalkdelen i mørtel skalvære kulekalk.Desuden fremstilles en ren hydraulisk tørmørtel(Kh 100/400). Denne mørtel kan anvendes selvstændigteller blandes med en våd 12 % kulekalkmørtel.Fremstilles i 1, 2, 4 og 6 mm i farverne grå ellerhvid.191


BlandingRestaureringsmørtler kan anvendes hver for sigeller blandes. Ved at blande typerne i forskelligevolumenforhold ændres mørtlens egenskaberog styrker.Tørmørtlerne skal kun tilsættes vand før brug.Webers mørtelprodukter er altid af høj og ensartetkvalitet.Kalkmørtel og hydraulisk mørtel blandet efter rumfangMørtelbetegnelse Kulekalk Hydraulisk kalk SandBlandingsforholdKulekalkmørtel (K 100/750 12%) 1 - 3 1:3Hydraulisk mørtel (Kh 100/400) - 1 3 1:3KKh 50/50/575 2 1 9 2:1:9KKh 35/65/500 1 1 6 1:1:6KKh 20/80/475 1 2 9 1:2:9For at opnå maksimale mørtelegenskaber skalman blande hydrauliske tørmørtler i mindst 20minutter i tvangsblander.192


9.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProduktoversigt – restaureringsmørtelProduktMængde pr.sæk/spandLeveres ibigbag/Leveres iP-bokssilo/løstProdukttype(tør/våd)Ca. literKornstr.færdigmassei mm(sæk/spand)KorntypeKulekalkmørtel:K 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 6 kvartssandK 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 4 kvartssandK 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 2 kvartssandK 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 1 kvartssandHydraulisk Tørmørtel:Kh 100/400 25 kg - - tør 15 6 kvartssandKh 100/400 25 kg bigbag* silo* tør 15 4 kvartssandKh 100/400 25 kg bigbag* silo* tør 15 2 kvartssandKh 100/400 25 kg bigbag* silo* tør 15 1 kvartssandKKh 50/50/575 25 kg bigbag* silo* tør 15 4 bakkesandKKh 35/65/500 25 kg bigbag* silo* tør 15 4 bakkesandKKh 35/65/500 25 kg bigbag* silo* tør 15 2 bakkesandKKh 35/65/500 25 kg bigbag* silo* tør 15 1 kvartssandKKh 20/80/475 25 kg bigbag* silo* tør 15 4 bakkesandKKh 20/80/475 25 kg bigbag* silo* tør 15 2 bakkesandKKh 20/80/475 25 kg bigbag* silo* tør 15 1 kvartssandBindemidler:Kulekalk 15 kg - - våd 12 - hvidHydraulisk kalk NHL 5 grå 35 kg - - tør - - -Kalk:Kulekalk 15 kg - - våd 12 - hvidKalkvand 15 kg - - våd 15 - hvidSandkalk 15 kg - - våd 12 0,6 kvartssandFarvet kalk 15 kg - - våd 12 - -Finpuds:Finpuds 25 % K 100/300 15 kg - - våd 9 1 strandsand*Udelukkende med hvid hydraulisk kalk193


AnvendelsesnøgleOpgaveOpmuring:Opmuring indvendigOpmuring udvendigFritstående læmureGavlkamme & skorstenspiberSålbænkeGesimserFugning:Fugning af teglvægge indv.Fugning af teglvægge udv.Tagarbejde:UnderstrygningUdvendig forskellingUdkast på rygningsstenLægning af rygningsstenPudsning:Sokkelpuds på teglIndvendig pudsUdkast for puds udvendigGrovpuds udvendigTyndpuds indvendigTyndpuds udvendigFinpuds indvendigTeglgulve:Lægning af teglgulve indv.Fugning af gulvtegl indv.Kalkning:Forvanding inden kalkningEfterbehandling af kalkpudsUdjævning af underlagKalkningVejledende produktvalgKKh 35/65/500 4 mmKKh 20/80/475 4 mm, Kh 100/400 4 mmKh 100/400 4 mm, KKh 20/80/475 4 mmKh 100/400 4 mm, KKh 20/80/475 4 mmKh 100/400 4 mm, KKh 20/80/475 4 mmKKh 20/80/475 4 mm, KKh 35/65/500 4 mmKKh 35/65/500 4 mm, K 100/750 4 mmKKh 20/80/475 4 mm, KKh 35/65/500 4 mmKKh 50/50/575 4 mmKKh 20/80/475 2 mmKh 100/400 4 mmKKh 20/80/475 4 mm, Kh 100/400 4 mmKh 100/400 4 mm/2 mmKKh 35/65/500 2 mm, K 100/750 2 mmKh 100/400 4 mmKKh 20/80/475 4 mm, KKh 35/65/500 4 mmKKh 35/65/500 1 mmKKh 20/80/475 1 mm, KKh 35/65/500 1 mmFinpuds K 100/300 1 mmKKh 20/80/475 4 mm, KKh 35/65/500 4 mmKKh 20/80/475 2 mm, KKh 35/65/500 2 mmKalkvandKalkvandSandkalkKulekalk / Farvet kalkPåvirkning og miljøklasseStærk Middel LetMiljøklasse A = aggressiv. Eksponeringsklasse MX3.2, MX4, MX5Miljøklasse M = moderat. Eksponeringsklasse MX2, MX3.1Miljøklasse P = passiv. Eksponeringsklasse MX1I afsnit 15, på side 268, kan du læse mere om miljøklasserneog den nye miljøklassificering, hvor man delermiljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner.Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middelog let påvirkning.194


9.4 ForbrugVejledende materialeforbrugOpgaveVejledende forbrugTørprodukt Færdig vådbehandlingOpmuring Normalformat massiv 1,1 kg pr. sten 0,7 liter pr. stenFlensborgsten 0,9 kg pr. sten 0,6 liter pr. stenMunkesten 1,5 kg pr. sten 1,0 liter pr. stenFugning Fugning af teglvægge 6 kg pr. m 2 4 liter pr. m 2Tagarbejde Understrygning 0,5 kg pr. sten 0,4 liter pr. stenUdkast på rygningssten 8 kg pr. lb.m 5 liter pr. lb.mUdvendig forskelling 0,6 kg pr. sten 0,4 liter pr. stenLægning af rygningssten 16 kg pr. lb.m 10 liter pr. lb.mPudsning Sokkelpuds på tegl (lagtykkelse 10-15 mm) 20-30 kg pr. m 2 13-19 liter pr. m 2Udkast for puds udv. 5-8 kg pr. m 2 3,5-5,2 liter pr. m 2Grovpuds (lagtykkelse 10-15 mm) 20-30 kg pr. m 2 13-19 liter pr. m 2Tyndpudsning 2 kg pr. m 2 1,5-3 liter pr. m 2Finpuds 2-3 kg pr. m 2 1,0-2,0 liter pr. m 2Teglgulve Fugning af gulvtegl 17 kg pr. m 2 10 liter pr. m 2(afhængigt af(afhængigt affugebredden)fugebredden)Lægning af gulvtegl 1,7 kg pr. mm/m 2 1 liter pr. mm/m 2ca. forbrug pr. m 2Kalkning Stampet kalk 0,10 kg (ublandet kalk)Kulekalk0,10 kg (ublandet kalk)Sandkalk1,25 kg ved 1 strygningKalkvand0,25 kg ved 1 strygningFarvet kalk0,7 kg ved 2 strygninger (brugsklar)195


9.5 Planlægning af restaureringsopgaverVed brug af stilladstelt kan arbejdet fortsættesned til en lufttemperatur omkring frysepunktet,men til egentligt udendørs vinterarbejde egnerdisse mørtler sig ikke.Blanding af restaureringsmørtelVed restaurering med ren kulekalkmørtel undgåsså vidt muligt vandtilsætning, idet kalkensindhold af vand normalt gør mørtlen tilstrækkeligsmidig. Hydraulisk tørmørtel skal udelukkendetilsættes vand før brug. Konsistensen reguleresefter arbejdsopgaven.For yderligere vejledning henvises til:• Kulturarvsstyrelsens webpublikation ”Informationom bygningsbevaring”• Kirkeministeriets publikationer: ”Kirkens Murværk”og ”Kirkens Mørtel og Kalk”• Nationalmuseets ”Informationsblad 2A”• SBI-anvisning 64Vejrmæssige forholdMurerarbejde med restaureringsmørtel bør kunforegå i tørt vejr og ved temperaturer mellem+5 °C og +25 °C.Ren kulekalkmørtel kan tåle at ”stå over” fraarbejdsdag til arbejdsdag, når blot mørteloverfladener glattet ud og dækket med en hinde afvand.• Hydraulisk tørmørtel skal anvendes i løbetaf et par timer.• Restaureringsmørtel skal blandes så effektivt,at der sikres en ensartet fordeling og engod aktivering af alle delmaterialer.• For pladsblandet mørtel bør delmaterialernevejes, og der skal tages hensyn til materialernesvandindhold og vådrumvægt.Pudsning og tyndpudsning bør ikke foretages idirekte sol.Ved risiko for regn eller temperaturer under+5 °C i de første døgn efter arbejdets udførelseskal arbejdsområdet afdækkes forsvarligt, tilmørtlen er fuldt afbundet. Dette gælder især,når der overfladebehandles med farvet restaureringsmørtel.Restaureringsarbejde med ren kalkmørtel kræverlunt vejr og er derfor begrænset til sommerhalvåret.Med de hydrauliske mørtler kan sæsonen strækkesfra april til oktober.196


9.6 Udførelse: Restaurering af murværkog fugerFugning med restaureringsmørtelVed fugning med restaureringsmørtel anbefalesudkradsning, til der opnås fast bund, dogminimum 13-15 mm. Inden fugningen skal derforvandes, således at man sikrer bedst muligvedhæftning.AfsyringDer bør generelt ikke afsyres ved restaureringsarbejder.Skader på restaureret murværk:SaltudblomstringerPå restaureret murværk kan der optræde hvideudblomstringer.Udblomstringerne skyldes, at salte opløst i vandved udtørring af murværket føres ud til overfladen,hvor de udskilles, når vandet fordamper.De vandopløselige salte kan være i sten ellermørtel allerede fra murværkets opførelse. Dekan også dannes i murværket ved påvirkning frasyreholdig regn, eller de kan være suget op frajorden, hvis bygningen er opført uden en fugtspærremellem fundament og murværk.ForvitringForvitring af et tyndt overfladelag på både stenog fuger kan skyldes, at vandopløste salte i murværketved udtørring krystalliseres lige underoverfladen. Det tryk, saltene udøver, kan pulverisereog afsprænge overfladelaget.ForebyggelseSaltudblomstringer og forvitring forebygges bl.a.ved beskyttelse af murværket mod kraftig opfugtningi restaureringsperioden.BehandlingEventuelle saltudblomstringer forsøges fjernetved tørbørstning. Spuling med vand vil blot medføre,at saltene opløses, og en del af dem opsugesi murværket igen.197


9.7 Udførelse: Restaurering af puds4På større vægflader kan det være nødvendigtat opsætte ledere.ForvandingPudsning må ikke foretages på vådt murværk.Forvandet murværk er ikke at regne som vådtmurværk, da det kun er overfladen, som opfugtes.Opbygning af pudslagOpbygning af pudslag ved restaureringsopgaverudføres ud fra projekteringsvejledningens anvisninger.Forberedelse af underlagFør pudsning påbegyndes, skal underlagetrenses for støv, løse mørtelrester, salte, fedtog andre urenheder. Stærkt forurenet murværkafrenses ved lavtryksrensning, der udføres medtrykluft, lidt vand og fint sand.Ved restaureringsopgaver frarådes højtryksrensning,da denne kan medføre saltvandringermed efterfølgende udblomstringer ogfrostafskalninger på den færdige overflade.Efter afrensning skal murværket være næstenudtørret, inden pudsningen udføres.For andre afrensningsmetoder til facader:Se afsnit 5 vedr. overfladebehandling.Forarbejde1Underlaget skal være rent, fast og jævntsamt have en vis sugeevne. Grove fordybningerog fuger udfyldes, og beskadiget tegludskiftes.Umiddelbart før pudsearbejdet påbe-2gyndes, bør murværket affejes med enstiv kost, således at løstsiddende snavs og urenhederfjernes.Ved påføring af flere lag bør hvert lag være hvidtørt,inden næste lag påføres. For vejledning ide almindelige påføringsregler for pudslag henvisestil afsnit 5 vedr. overfladebehandling.EfterbehandlingFor generelt at undgå svindrevner holdes overfladenfugtig ved vandforstøvning, så udtørringensker langsomt.I varme og tørre perioder forhindres for hurtigudtørring yderligere ved solafskærmning.Farvet hydraulisk pudsemørtelNår der ved restaureringsopgaver arbejdes medfarvet hydraulisk pudsemørtel, skal der altid anvendesvarer med samme produktionsdato afhensyn til risiko for nuanceforskelle i farven.Ved blanding af farvet hydraulisk pudsemørteler det vigtigt, at alle portioner blandes i detforeskrevne antal minutter med samme vandtilsætning.Farvet hydraulisk pudsemørtel må ikkegenopblandes.Der anvendes rustfri og grundigt rengjorte arbejdsredskaber.Vandrette pudseskel bør undgås. Lodret-3te pudsskel, eventuelt placeret langsmuråbninger, ses ikke så meget som vandretteskel.198


9.8 Udførelse: Restaurering af tyndpudsForvandingFør tyndpudsbehandlingen reguleres underlagetssugeevne ved forvanding afhængigt af temperaturen,fugtigheden, vindforhold, mørteltypeog underlagets evne til at suge.Opbygning af tyndpudslagOpbygning af tyndpudslag ved restaureringsopgaverudføres ud fra projekteringsvejledningensanvisninger.• Uanset de valgte arbejdsmetoder skal denhydrauliske tyndpudsemørtel påføres ijævne, tynde lag.Forberedelse af underlagetHvis det underliggende pudslag:• er forurenet• har dårlig vedhæftning til murværket• eller er delvist nedbrudtanbefales det at fjerne den gamle puds helt ogpudse op fra bunden frem for at afrense og reparerepudsunderlaget.Hydraulisk tyndpudsemørtel bør påføres et tørt,rent og fast underlag.ForarbejdeUmiddelbart før tyndpudsning bør un-1derlaget affejes grundigt med en stiv kost,således at løstsiddende snavs fjernes.Arbejdet påbegyndes ovenfra, således2at man undgår tilsmudsning af alleredefærdiggjorte flader.Det tilstræbes, at hele vægfladen fær-3diggøres i én arbejdsgang, så synlige pudseskelundgås. Ved eventuelle pudseskel er detvigtigt at undgå to lag mørtel.• Spring i tykkelsen af mørtlen kan være årsagtil, at der dannes revner, og tyndpudsenfalder af.• Ved påføring af flere lag bør hvert lag værehvidtørt, inden næste lag påføres.• Ved reparation af beskadigede mørteloverfladerrepareres disse ved forsigtigpåføring af mørtel udelukkende på det beskadigedefelt.For vejledning i de almindelige påføringsmetoderfor tyndpudslag henvises til afsnit 5vedr. overfladebehandling.Se også www.weber.dksamt www.horsenskulekalk.dkEfterbehandlingI varme og tørre perioder forhindres for hurtigudtørring ved, at overfladen holdes let fugtet vedforstøvning med vand og ved afskærmning forsolen.Lodrette pudseskel – eventuelt place-4ret ved muråbninger – ses ikke så megetsom vandrette skel. Ved tyndpudsning efter stilladsforankringerudfyldes hullet med mørtel.Når mørtlen er tør, tyndpudses der – dog5kun på det reparerede felt. Finish udføresforsigtigt med pensel eller svamp.199


FinpudsningDa kalkindholdet er stort, bør lagtykkelsen væreså tynd som muligt. Dette for at undgå for storesvindkræfter.Mørtlen trækkes på med stålbræt eller murske.Den halvvåde finpuds river man først sammenved at køre et vådt filtsebræt i små cirkelbevægelser.Der filtses straks efter for at glatte overfladen.KalkningFor slutbehandling med kalk henvises til afsnit 5vedr. overfladebehandling.Farvet hydraulisk tyndpudsemørtelNår der ved restaureringsopgaver arbejdes medfarvet hydraulisk tyndpudsemørtel, skal der altidanvendes varer med samme produktionsdato afhensyn til risiko for nuanceforskelle i farven.Ved blanding af farvet hydraulisk tyndpudsemørteler det vigtigt, at alle portioner blandes i detforeskrevne antal minutter med samme vandtilsætning.Farvet hydraulisk tyndpudsemørtel måikke genopblandes.Anvend altid rustfri og grundigt rengjorte arbejdsredskaber.200


9.9 Udførelse: Restaurering af teglgulveOpmålingInden lægningen opmåles gulvet, og der afsætteshjælpemærker og udspændes snore tilangivelse af retning og højde. Det anbefales atudlægge en række gulvtegl løst, så fuger og tilskæringerkan planlægges fornuftigt.Hvis der inden arbejdets begyndelse ønskes etindtryk af det færdige resultat, kan der løst udlæggesnogle gulvtegl, og fugerne kan fyldesmed sand.Udlægning af ledereUdlægning af mørtelledere foretages med en tilopgaven passende afstand, og lederne rettes afmed et vaterpas.Forberedelse af underlagetUnderlaget skal være rent, fast og jævnt og rengøresfor snavs, fedtstof, gamle mørtelresterm.m. Navnlig hvis mørtlen skal lægges direktepå den støbte faste bund, er det vigtigt, at derikke er revner eller andre skader på underlaget.Et betonunderlag skal under lægningen værevandmættet, men uden områder med blanktvand.Inden udlægningen af mørtlen svummes gulvet,så vedhæftningen øges. Der svummes medsamme mørtel som til nedlægningen af gulvteglene.Mørtlen kostes grundigt ned i underlaget.Forberedelse af gulvteglFor at give mørtlen optimale vilkår til afbindingkan man lægge gulvteglene i vand, så de er opfugtedeinden udlægning.Udlægning af kvartssandSkal gulvet hæves, kan der udlægges et underlagaf kvartssand, før læggemørtlen udlægges.Sandlaget jævnes med skovl og rettes af, såoverfladen er helt plan. Herefter komprimeresoverfladen grundigt.Udlægning af læggemørtel oggulvteglMørtlen udlægges mellem lederne og fordelesjævnt over et overskueligt areal. Herefter læggesgulvteglene i det foreskrevne mønster ogmed den angivne fugebredde.Gulvteglene skal slås godt ned i mørtlen, så engod vedhæftning opnås.Fugning af gulvteglDer fuges mellem gulvteglene med fugeske.Fugningen udføres således, at et minimum afmørtel afsættes på gulvteglene.Mørtel på gulvtegl renses væk hurtigst muligtved skrubning med svamp og vand.Efterbehandling af det færdige gulvHar gulvteglene ikke været lagt i vand indenudlægning, bør hele gulvet eftervandes med enlet overbrusning. Dernæst kan man placere enplastdug over gulvet for at holde på fugten ogdermed give mørtlen optimale vilkår for afbinding.Afsyring må ikke foretages, da denne kan beskadigesåvel gulvtegl som mørtel.VedligeholdelseVedligeholdelsen afhænger af tegltypen. Derhenvises til leverandørens anvisninger.201


9.10 Udførelse: Understrygning af tegltageog lægning af rygningsstenUnderstrygningUnderstrygning af teglsten foretages bedst i gråvejr,og når tagstenene er fugtige, så mørtlen fåroptimale hærdningsbetingelser.Lægning af rygningsstenRygningsstenene forbehandles ved, at stenenelægges ud med undersiden opad og spules renemed en kraftig vandstråle.12Om fornødent fugtes tagstenene før understrygningen,men de må ikke væreblanke af vand, når understrygningenforetages.Til understrygning anvendes så lidtmørtel som muligt. Der anvendes KKh50/50/575 0-4 mm.12Inden stenene når at tørre, svummesundersiden overalt med hydrauliskmørtel Kh 100/400 0-4 mm.Svummelaget skal derefter hærdeuden udtørring i mindst et døgn.Stenene må altså tidligst lægges opdagen efter svumning.34Mørtlen kan eventuelt iblandes fæhår(ca. 4 liter pr. 100 liter mørtel).Hvis understrygningsmørtlen ikke ersmidig nok, bør konsistensen forbedresved yderligere bearbejdning, om nødvendigtved aktivering.Renden mellem de øverste rækker3 tagsten i kippen lukkes ved indlægningaf murstensstumper. Alternativt kan enstrimmel asfaltpap benyttes. Det skalsikres, at der er mindst 25 mm fri ventilationsspaltemellem undertag og rygningsmørtel.Arbejdet må ikke udføres på tidspunkter, hvorder kan forventes frost.456Herefter lægges rygningsstenene imørtel, og flest mulig teglstensstumperindlægges i mørtelpuden.Til lægning anvendes KKh 20/80/4750-4 mm. Stenene skal trykkes så langtned, at fugetykkelsen i overlægget blivermindst muligt. De frie mørtelfladeri siderne skal skråne indad, således atder opnås en ”vandnæseeffekt”.Mørtelen kan iblandes 4 liter fæhår pr.80 liter mørtel.Arbejdet bør ikke udføres i regnvejr, eller i perioderhvor der kan forventes frost.På tage med falstagsten skal rygninger altidlægges mørtelfrie.202


9.11 Restaurering i øvrigtHorsens Kule Kalk producererWebers specialmørtler til restaureringMarkedet for specialmørtler er stigende i Danmark.Hos Horsens Kule Kalk – der er en del afSaint-Gobain Weber A/S – er man specialisteri fremstillingen af specialmørtler til bygningsrestaurering.Vi vejleder gerne med gode råd i projekteringsfasen.På opfordring sender vi selvfølgelig gernedeklarationsblade m.m.Levering:• Hydraulisk mørtel Kh 100/400 leveres i sækkepå 25 kg• Kulekalkmørtel leveres i plastsække på 25 kgog i palleboks• Kulekalk og kalkvand leveres i spande på 15 kg• Sandkalk leveres i spande på 15 kg• Farvet kalk leveres i spande på 15 kg. Produkternetil restaurering kontrolleres i henhold tilen produktdeklaration.Biprodukter:Ud over renoveringsmørtler leverer vi:• Langtidslagret hvidtekalk• Rørvæv• Fæhår• Tjæret værk• Renset, ovntørret sandEnsartet kvalitet. Skræddersyet tilopgavenDen fremstillingsproces, som kulekalken gennemgår,sikrer, at vi altid kan levere et ensartetprodukt i en høj kvalitet – skræddersyet til denopgave, der skal løses.Produktfacts1234Mørtelprodukter på basis af kulekalkhar en mere elastisk og fed konsistens.Det giver en let bearbejdning.Mørtelprodukter på basis af kulekalkindeholder ikke cement. Det giver mindrerisiko for misfarvning og udblomstring.Mørtelprodukter på basis af kulekalk erdiffusionsåbne og lader derfor murværket”ånde”. Mørtlens evne til at optageog afgive fugt har en gunstig effekt påfugtbalancen i murværket.Mørtelprodukter på basis af kulekalk ersmidige. Det minimerer risikoen for revneri vedhæftningszonen.Mørtelprodukter på basis af kulekalk afbinderved tilgang af luft. Ren hydraulisk mørtel kræverikke tilstedeværelse af luft. Afbindingen sker, blotder er fugt til stede – f.eks. under et teglstensgulv.Scan QRkodenmed ensmartphonefor mereinformation.KulekalkKulekalk er en vådlæsket, brændt kalk i dejkonsistens,der fremstilles ved læskning med overskudaf vand. Kalken lagres i kalkkuler.KulekalkmørtelKalkmørtel med kulekalk tillader murværket at”ånde” og arbejde. I ældre bygninger er dettehelt afgørende, hvis ikke murværket skal slårevner.Kulekalkmørtel består af kulekalk tilsat sand i1, 2, 4 og 6 mm fraktioner.203


204


afsnit 10Tætning ogfugtsikringIndhold:10.1 Tætning og fugtsikring afmurværk og kældre ........... 206Fugtrenovering af murværk:10.2 Fugtrenovering afmurværk ..................... 20710.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle ............ 20810.4 Forbrug ...................... 20910.5 Før arbejdet går i gang .........21010.6 Arbejdets udførelse ........ 211-213Fugtisolering af kældre:10.7 Fugtisolering af kældre .........21410.8 Produktoversigt/anvendelsesnøgle .........215-21710.9 Forbrug .......................21810.10 Før arbejdet går i gang .........21910.11 Arbejdets udførelse ........220-221205


1310.1 Tætning og fugtsikring af kældreog murværkWebers program til tætning og fugtsikring samt -regulering er baseret på gennemtænkte oggennemprøvede løsninger med fokus på forebyggelse og renovering af konstruktioner, der erudsat for – eller ramt af – fugtproblemer.I dette afsnit har vi koncentreret os om mur og kælder. I afsnit 8 om vådrum afdækker vi alleformer for vådrum samt svømmebassiner mv.1Fugtrenovering af murværk2Fugtisolering af kældreSe side 207-213.Se side 214-221.206


10.2 Fugtrenovering af murværkMed sit komplette system til murværksrenoveringgør Weber det muligt at renovere murværketpå en effektiv og holdbar måde.Vores løsninger er afprøvet i praksis, og de gennemførteprojekter dokumenterer kvaliteten afvores systemer til murværksrenovering.207


10.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProduktoversigtProduktEmballageProdukttypeAntalkomponenterAntalpåføringerstørrelse typeHorisontalspærre weber.tec 940 5 liter dunk horisontalspærre 1 mætningBorehulsmørtel weber.tec 942 20 kg sæk cementbaseret 1 1Udkastmørtel weber.san 950 25 kg sæk cementbaseret 1 1Grundpuds weber.san 952 25 kg sæk cementbaseret 1 1Saneringspuds weber.san 953 grå 25 kg sæk cementbaseret 1 1-2Finpuds forweber.san 953weber.san 956 25 kg sæk cementbaseret 1 1Silikatmaling weber.san silikatfarve 15 l spand mineralsk maling 1 2-3Udvendig fugtisoleringSe afsnit 10.7 ”Fugtisolering af kældre”AnvendelsesnøgleAnvendelseweber.tec 940weber.tec 942weber.san 950weber.san 953 gråweber.san 956weber.san silikatfarvehvidweber.san 952Flydende injektion:Horisontalspærre Murværk 4Naturstensmur 4BorehulsmørtelUdfyldningsmørtel:Murværk 4UdkastGrundpudsSaneringspudsFinpuds for weber.san 953OverfladebehandlingUdvendig fugtisoleringUdkastmørtel for saneringspuds:MurværkSprøjte- og udkastmørtel:Murværkudendørs 4indendørs 4udendørs 4indendørs 4Sprøjte- og udkastmørtel:udendørs 4Murværkindendørs 4Murværkudendørs 4indendørs 4Silikatmaling 4 4Saneringspuds 4 4Cementmørtel 4 4Kalkcement 4 4Kalkpuds 4 4Kalksandsten 4 4Beton 4 4Gammel mineralsk maling 4 4Se afsnit 10.7 ”Fugtisolering af kældre”208


10.4 ForbrugForbrug ved fugtreguleringFugtregulerende behandling Produkt Vejl. forbrugLagtykkelse– tørHorisontalspærreFlydende injektion for gennemfugtet mur < 90 %:400 mm murværk (bredde) weber.tec 940 Fortyndet 8-20 liter/m mur Huller fyldt600 mm murværk (bredde) weber.tec 940 12-30 liter/m mur Huller fyldt800 mm murværk (bredde) weber.tec 940 16-40 liter/m mur Huller fyldt1000 mm murværk (bredde) weber.tec 940 20-50 liter/m mur Huller fyldtBorehulsmørtel – udfyldningsmørtel weber.tec 942 1,7 kg/liter -Udkastmørtel – grovpuds til mineralsk puds weber.san 950 4-7 kg/m 2 Maks. 5 mmLuftporemørtel – grundpuds weber.san 952 11-12 kg/cm/m 2 20 mmSaneringspuds – sprøjte- og udkastmørtel weber.san 953 10 kg/cm/m 2 20-40 mmFinpuds Saneringsfilts for weber.san 953 weber.san 956 4-6,5 kg/m 2 3-5 mmSilikatmaling – overfladebehandling weber.san silikatfarve 0,3-0,4 liter/m 2 100-150 µ209


10.5 Før arbejdet går i gangWebers Renoveringspudssystem er velegnet tilpudsning af fugtigt og/eller saltholdigt murværk.Systemet kan indkapsle skadelige mursalte ipudsen (i luftporeområdet) og holder disse vækfra overfladen. På grund af mørtlens store vanddampgennemtrængelighedbevirker dette enudtørring af murværket.Udtørringseffekten virker, når vandoptagelsen imurværket, f.eks. fra jordfugtighed, afbrydes.Uden disse forholdsregler kan renoveringspudsenikke forhindre fugttransport og saltaflejringer.Alligevel bevirker den også her en optisktør overflade. Det store antal luftporer i pudsenmuliggør en krystaldannelse af salte, uden at deropstår afsprængninger i pudsen.Dette garanterer renoveringspudsen weber.san953 en lang teknisk levetid.Forundersøgelse af saltskadetbygværkInden renoveringen påbegyndes, anbefales detat få foretaget en analyse af salttyper og koncentrationsamt evt. fugtindhold i murværket.Forberedelse af underlaget1234Klargøringen af underlaget føres0,5-1 m længere ud/op på overfladen,end der er synlige fugtskader.Gammel puds og maling fjernes, tilman når bæredygtigt blankt murværk.Ødelagte/defekte mursten erstatteseller restaureres.Defekte murværksfuger udkradses ica. 20 mm dybde. Fugerne reetableresmed mørteltype som i eksisterendefuger.Overfladen skal være jævn, ren, fast og bæredygtig,tør (sugende), fri for støv, jord, cementslamm.m.210


10.6 Arbejdets udførelsePåføringsnøgleProduktHorisontalspærre:weber.tec 940 4 4 - - - -Borehulsmørtel:weber.tec 942 4 4 - - - -Udkastmørtel:weber.san 950 - - - 4 -< 5 mm50-70 % dækningGrundpuds:weber.san 952 4 - - 4 - 10-20 mmSaneringspuds:weber.san 953 Grå 4 - - 4 - 20-40 mmFinpuds forweber.san 953:weber.san 956 - - - - 4 3-5 mmSilikatmaling:weber.san silikatfarve 4 - 4 - - 100-150 µUdvendigfugtisoleringPåføringmed pumpe/sprøjteTrykløspåføringPåføringmed kost/pensel/rullePåføringmed ske(udkast)Se afsnit 10.7 ”Fugtisolering af kældre”PåføringmedpudsebrætLagtykkelsemm(tørfilm)211


Opbygning af fugtsikringHorisontalspærre, flydendeBorehuller Ø 30 mm bores skråt nedad125-45° i murværket, således at mindst en/to lejefuger gennembores. Dybden skal være 50mm kortere end væggens bredde, hvilket sikrer,at væggen ikke gennembores. Indbyrdes afstandmellem hullerne ca. 80-100 mm/100-120mm.Fjern borestøvet fra hullerne og hæld2væske weber.tec 940 (fortyndes medvand) i hullerne, til alle hullerne står fyldt. Der måpåregnes flere påfyldninger.Når alle huller har stået fyldt i 24 timer,3uden at væsken er sunket, suges overskudsvæskenud af hullerne.Herefter skal hullerne tørre ca. 24 timer.4Alternativ: Trykinjektion via monterede injektionsnipler(tryk < 10 bar).Borehulsmørtelweber.tec 942 tørmørtel blandes med1vand, blandetid > 3 min.weber.tec 942 fyldes i borehullerne umid-2delbart efter færdigblanding for udfyldningaf evt. hulrum i væggen.34weber.tec 942 kan hældes i hullerne, tørretidca. 24 timer.Nye borehuller skal etableres ca. 50 mmfra de eksisterende.Når arbejdet med den flydende injek-5tion er færdigt, fyldes hullerne medweber.tec 942.Udkastningsmørtelweber.san 950 tørmørtel påføres efter blandingmed vand, som udkast eller med sprøjte, førweber.san 953. Dækningsgraden skal værespredt punktformet med 50-70 %.Underlag (murværk, beton m.m)UdkastningsmørtelGrundpudsSaneringspudsFinpudsEfterbehandling/malingBorehuller med borehulsmørtel212


Grundpudsweber.san 952 må ikke komme i forbindelse medgips eller gipsholdige materialer. Leveres somtørmørtel. Blandeforskrifter skal overholdes.1weber.san 952 påføres 24 timer, efter udkaster påført.weber.san 952 skal udkastes eller sprøj-2tes på i 10 mm lagtykkelse, hvorefter overfladenafrettes. Der afsluttes med en horisontalkæmning af hele overfladen med en spids tandspartelsom f.eks. Deitermann-tandliste nr. 2.Efterbehandling/malingweber.san silikatfarve eller weber.silikatmalingegner sig som malingsbehandling til pudsoverfladermed f.eks. weber.san 953 grundet denhøje vanddampsgennemtrængelighed. Yderligereegenskaber: Vejrfast og smudsafvisende.I kombination med indvendig fugtregulering afkælderydervægge mod jord kan det være nødvendigtat etablere en effektiv fugtstandsning fraudvendig side af kældervægge. Se afsnit 10.7 til10.11 ”Fugtisolering af kældre”.Efter 3 dage påføres andet lag med3weber.tec 952 eller weber.san 953 i min.10 mm tykkelse. Produktvalget for andet lag erafhængigt af fugtindholdet i bygværket.Saneringspudsweber.san 953 må ikke komme i forbindelsemed gips eller gipsholdige materialer. Leveressom tørmørtel. Blandeforskrifter skal overholdes.weber.san 953 påføres 24 timer, efter1udkast er påført. weber.san 953 skal udkasteseller sprøjtes på til fuld lagtykkelse, hvorefteroverfladen afrettes.Efter en passende ventetid køres2pudsoverfladen sammen med et filtsebræt,til ensartet overflade er opnået. Påføres 2lag, skal det 1. lag henstå i 3 dage, før 2. lag måpåføres.Evt. efterbehandling må ikke udføres, før3saneringspudsen fremtræder helt ensartetog tør.Finpudsweber.san 956 tørmørtel blandes med vand.Blandeforskrifter skal overholdes.weber.san 956 anvendes oven på overflader afweber.san 953, hvis der ønskes en finere overfladestruktur,eller hvor der efter reparation afweber.san 953 overflader ønskes en ensartetoverflade.213


10.7 Fugtisolering af kældreTørre og tætte kældervægge er helt afgørendefor anvendelsen af kælderen.Webers fugtisoleringsprogram dækker stort setalle fugt- og vandtætningsopgaver til sikring modfugt eller vand, når konstruktionen er i direkteforbindelse med terræn eller vand.FugtisoleringsguideSe også fugtisoleringsguiden på vores hjemmesidewww.weber.dk. Her kan du hurtigt ognemt finde det produkt, som passer til denenkelte opgave.Uanset om opgaven gælder renovering ellernybyggeri, vil der i produktprogrammet kunnefindes en vandtæt løsning.Løsningerne med membraner kan desudenanvendes på balkoner og terrasser som mellemlagsmembran,f.eks. under haveflisebelægninger.214


10.8 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProduktoversigtProdukt: Størrelse Leveres i ProdukttypeAntalkomponenterTynd isolering (vinter):weber.tec 905 10/33 spand bitumen 1Vandtæt svummemørtel:weber.tec 930 25 sæk cementbaseret 1weber.tec superflex D2 (fleksibel) 20 spand cementbaseret 2Primerweber.tec 901 (fortyndes med vand 1:10) 5/10/30 spand bitumen emulsion 1Flydende fugebånd/støbeskelSokkelkant med hulkel:weber.tec superflex 10** (fleksibel vandbaseret)30 spandbitumen/+ Glasvæv nr. 2 i 20 cm breddefibercement2weber.tec superflex 100 ** (højfleksibel vandbaseret)30 spandbitumen/+ Glasvæv nr. 2 i 20 cm breddefibercement2weber.tec superflex 100 S ** (højfleksibel vandbaseret)30 spandbitumen/+ Glasvæv nr. 2 i 20 cm breddefibercement2Dilatationsfugebånd:weber.sys superflex B 240 30 rulle højelastisk bånd 1weber.sys superflex B 400 30 rulle højelastisk bånd 1Jordfugt tætning:weber.tec 915 30spand bitumen/+ pose fibercement1-2weber.tec superflex more28 l spand bitumen/+ 1,7 kg + pose fibercement1-2weber.tec superflex 10** (fleksibel vandbaseret) 30 spandbitumen/fibercement2weber.tec superflex 100 ** (højfleksibel vandbaseret) 30 spandbitumen/fibercement2Weber.tec superflex 100 S ** (højfleksibel vandbaseret) 30 spandbitumen/fibercement2Ikke trykkende vand:weber.tec 915 + weber.sys 981 (glasvæv) 30 spand bitumen 1-2weber.tec superflex more28 l spand bitumen/+ weber.sys 981 (glasvæv)+ 1,7 kg + pose fibercement1-2weber.tec superflex 10** (fleksibel vandbaseret)30 spandbitumen/+ weber.sys 981 (glasvæv)fibercement2weber.tec superflex 100 ** (højfleksibel vandbaseret)bitumen/30 spand+ weber.sys 981 (glasvæv)fibercement2weber.tec superflex 100 S ** (højfleksibel vandbaseret)+ weber.sys 981 (glasvæv)30 spandbitumen/fibercementOpstigende sivevand:weber.tec 915 + weber.sys 981 (glasvæv) 30 spand bitumen 1-2weber.tec superflex more+ weber.sys 981 (glasvæv)Konstant vandtryk:weber.tec superflex 10** (fleksibel vandbaseret)+ weber.sys 981 (glasvæv)weber.tec superflex 100 ** (højfleksibel vandbaseret)+ weber.sys 981 (glasvæv)weber.tec superflex 100 S ** (højfleksibel vandbaseret)+ weber.sys 981 (glasvæv)28 l+ 1,7 kgspand+ pose30 spand30 spand30 spandbitumen/fibercementbitumen/fibercementbitumen/fibercementbitumen/fibercement** Der skal først primes med weber.tec 901. Der må påregnes ca. 1-2 kg/m 2 merforbrug til skrabespartling og fyldningaf porer og huller i betonens overflade afhængig af overfladens beskaffenhed og opgaven.21-2222Produktfacts og detaljer: Se www.weber.dk215


Anvendelsesnøgle – fugtisolering af kældervæg/dækAnvendelseweber.tec930weber.tec901weber.tec905weber.tec902weber.tec915Tåler ultraviolet lys (over jord)Sokkelasfalt4 444 4Fugttætning:Isolering nr. 2Isolering nr. 044Kældervægge, terrændæk,fundamenter, parkeringsdæk:Tegl 4 4 4Puds 4 4 4Beton 4 4 4 4 4Leca ® blokke 4 4Porebeton 4Nybyggeri 4 4 4 4 4Renovering 4 4 4 4 4Påføring:Horisontal (vandret)Vertikal (lodret)44444444Vandbelastning på membran:Negativ vand- og fugtpåvirkning 4Positiv vand- og fugtpåvirkning 4 4 4 4 4Jordfugt 4 4 4 4 4Kortvarigt vandtrykOpstigende sivevand (ikke vandtryk)Konstant vandtrykVandbeholdere:Vandtryk < 5 m 4Dilatationsfugebånd:Bredde 240 mmBredde 400 mmMembran- Positivt vandtrykklæber Negativt vandtrykIsoleringspladeklæber:RockwoolGlasuldPolystyrenEkstruderet polystyrenPrimer for bitumenmembraner:VandfortyndbarMed opløsningsmiddel44RadontætningProdukter, der skal beskyttes mod ultraviolet lys, skal være jordtildækket eller bygget ind i en konstruktionsopbygning.216


weber.tecSuperflexmoreweber.tecSuperflex10weber.tecSuperflex100weber.tecSuperflex100 Sweber.sys981weber.sysSuperflexB 240weber.sysB 4004 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4 444 4 4 4 4 44 4 4444 4 44 4 44 4 44 4 44 4 4217


10.9 ForbrugProduktoversigtFuldfladeklæbendebehandlingVejledendeforbrug*Mindste lagtykkelse– tørweber.sys981Sokkelasfalt:weber.tec 901 0,5 liter/m 2 fuldt dækkendeFugttætning:weber.tec 902 0,25 liter/m 2 laserendeweber.tec 905 1,5 liter/m 2 1 mmCementbaseret, vandtæt svummemørtel:weber.tec 930 4/5/6 kg/m 2 2/2,5/3 mmPrimer: for weber.tec 915, weber.tec Superflex 10og weber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex100 Sweber.tec 901 25 g/m² + vand (1:10) laserendeTætning mod jordfugt (bitumen):weber.tec Superflex 915 4 kg/m 2 3 mmweber.tec Superflex 10 *4 liter/m 2 3 mmweber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S *4 kg/m 2 3 mmJordfugt:weber.tec 915+ weber.tec superflex more3,7 l/m 2 3 mmIkke trykkende vand:weber.tec 915 + weber.sys 981 (glasvæv) 4 kg/m 2 3 mm 1,1 pr. m 2Opstigende sivevand (ikke vandtryk)weber.tec 915 + weber.sys 981 (glasvæv) 5 kg/m 2 4 mm 1,1 pr. m 2weber.tec superflex more+ weber.sys 981 (glasvæv)4,8 l/m 2 4 mm 1,1 pr. m 2Tætning mod kortvarigt og konstant vandtryk:weber.tec Superflex 10** Radontæt *6 liter/m² (6 liter/m 2 ) 5 mm (6 mm) 1,05 m 2weber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S* *5 kg/m² (6 kg/m 2 ) 4 mm (5 mm) 1,05 m 2Flydende fugebånd, støbeskel:weber.tec 922 1,6-2 kg/lb.m 4 mm 0,2 x 1 mweber.tec Superflex 10 Radontæt 1,6-2 liter/lb.m 4 mm (5 mm) 0,2 x 1 mweber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S 1,6-2 kg/lb.m 4 mm (5 mm) 0,2 x 1 mSokkelkant inkl. hulkel:weber.tec Superflex 10 Radontæt 2-3 liter/lb.m 4 mm (5 mm) 0,2 x 1 mweber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S 2-3 kg/lb.m 4 mm (5 mm) 0,2 x 1 mKlæber for dilatationsfugebånd med negativvandpåvirkning:weber.tec 827-A** 3 kg/m 2 4 mm inkl. kvartssandIsoleringspladeklæber:weber.tec 909 1-3 kg/m 2 punkt-/fuldklæbende*weber.tec Superflex 10 1-3 liter/m 2 punkt-/fuldklæbende*weber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S 1-3 kg/m 2 punkt-/fuldklæbende*Dilatationsfugebånd:weber.tec Superflex B 240 1 m x 0,240 m monteres i membranweber.tec Superflex B 400 1 m x 0,400 m monteres i membran* Der må påregnes ca. 1-2 kg/m² merforbrug afhængigt af overfladens beskaffenhed og opgaven.** Produkter til fastklæbning af dilatationsfugebånd.Henvendelse til Weber for konsulentbistand ved valg af tætningssystem.218


10.10 Før arbejdet går i gangI dette afsnit gennemgås hovedprincipperne forarbejdets udførelse. Detaljeret vejledning ogproduktfacts kan du finde i datablade ellerpå www.weber.dkForberedelseOverfladen skal være jævn, ren, fast og bæredygtig,tør (sugende), fri for støv, maling, jord,cementslam, støbegrater m.m.Overflader, der skal påføres vandtæt svummemørtel,skal være forvandet til mætning, menfremstå sugende i overfladen.Overfladerne skal være uden huller, kanter oggrater for at sikre en ensartet lagtykkelse påmembranen. Huller og skader lukkes med mørtel/beton.Det kan ikke anbefales at anvende2-komponent bitumenmembraner på zink ogaluminium samt på bitumenoverflader, der indeholderblødgøringsmidler.FuldfladeklæbendeAlle Weber produkter til vandtætning af bygningskonstruktionerer flydende ved påføringen.Det betyder, at vandet ikke har mulighed for attrænge ind til den fugtfølsomme konstruktion, dader er 100 % vedhæftning til underlaget.”Vandveje” i form af samlinger, bagløb af membraneller overgange ved f.eks. rørgennemføringerm.m. forekommer ikke med en flydendefuldfladeklæbende membranløsning.219


10.11 Arbejdets udførelseForbehandling – primningDen klargjorte overflade, der skal primes medweber.tec 902 eller weber.tec 901 fortyndet medvand, skal påføres over alle punkter med kosteller pensel. Primeren skal være tør, før arbejdetmå fortsætte.BlandingCementbaserede produkter tilsættes vand ogomrøres som anbefalet for det enkelte produkt.Påføring1-komponent bitumen11-komponent bitumen påføres med kosteller pensel. Produktet arbejdes godt ind ioverfladen for at sikre en god vedhæftning samtlukning af overfladen.2Påføres min. 2 gange. Næste lag må påføres,når det forrige er tørt.Udfør et skrabespartlingslag – før sprøjt-3ning – uden egentlig lagtykkelse. Dettefor at udfylde/lukke huller (luftblærer) og ujævnhederi overfladen.4Jordfugtsmembranlag påføres med sprøjte(1 gang).Vandtæt svummemørtel påføres min. 25gange. 1. lag påføres med svummekostog arbejdes grundigt ind i overfladen. Efterfølgendelag kan påføres med stålbræt.Færdig membran skal beskyttes mod sollys ogtræk ved plastafdækning for at undgå for hurtigudtørring.220


2-komponent bitumen2-komponent bitumen indeholder både en flydendeog en pulverformet komponent. Pulverethældes i den flydende komponent under omrøring,til produktet er ensartet og klumpfrit. Ladblandingen henstå i ca. 5 minutter og genomrørden herefter let.12-komponent bitumen påføres med stålbræt.Udfør et skrabespartlingslag uden egent-2lig lagtykkelse for at udfylde/ lukke huller(luftblærer) og ujævnheder i overfladen.Når skrabelaget er tørt, påføres mem-3branen op til den ønskede lagtykkelse(vådfilm).Ved kortvarig og konstant trykvands-4tætning påføres membranen 2 gange. Derilægges Glasvæv nr. 2 – før sidste lag påføres – idet første våde membranlag,Flydende fugebånd udføres over støbeskel ien bredde af min. 0,2 m. Egnede membraner er2-komponent bitumenprodukter. Påføring udføresad to gange med ilægning af Glasvæv nr. 2i 1. lag. I øvrigt samme arbejdsproces som for2-komponent bitumen.Tætning af sokkelkant med hulkel udføresefter samme princip som flydende fugebånd.1Membranen afsluttes ca. 50 mm nede påforkanten af soklen.Isoleringsklæber anvendes til opklæbningaf isoleringsplader på den hærdede fugtisoleringsmembran.Klæberen påføres bagsidenaf isoleringspladerne i streger eller klatter forpunktklæbning. Hvor der er trykvand, skal isoleringspladernefuldfladeklæbes for at hindrevand i at stå imellem isoleringen og membranen/kældervæggen.EfterbehandlingVandtæt svummemørtel kan efter hærdningf.eks. belægges med klinker/fliser eller påføresandre mineralske materialer.Hærdede bitumenmembraner må ikke udsættesfor punktbelastning. Det frarådes derfor atopsætte ”dupplader”. De steder, hvor der ikkeopsættes isoleringsplader på membranen, anbefalesdet at fylde op med sigtet grus min. 0,2m ud fra membranen.Denne løsning virker både beskyttende og drænende.Den indvendige sideEfter at have udført en effektiv fugtisolering påden udvendige side af de murede kældervæggekan det være nødvendigt at udtørre væggene påden indvendige side.Påføring af fugtregulerende saneringspuds eren effektiv måde at ventilere/tørre væggene på,samtidig med at man hindrer nye saltudfældningerpå de synlige vægoverflader.Afslut med at udføre en ca. 20 x 20 mm2hulkel med samme bitumenprodukt. Hulkelskekan leveres.Dilatationsfugebånd monteres hen over3og med sløjfe ned i fugen i bygningskonstruktionenfor at give en vandtæt, bevægeligløsning.Tætningsbåndet kan fastklæbes med42-komponent bitumenprodukterne ellermed en kunststofklæber, se anvendelsesnøgle.221


222


afsnit 11betonIndhold:11.1 Beton ..........................224Støbeopgaver:11.2 Støbeopgaver ...................22511.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle ...........226-22711.4 Forbrug .........................22711.5 Egenskaber for hærdnetbeton ..........................22811.6 Arbejdets udførelse ..........229-230Elementmontage:11.7 Elementmontage ................23111.8 Produktoversigtanvendelsesnøgle ...........232-23311.9 Planlægning ogforberedelse ....................23411.10 Arbejdets udførelse ..........234-236Betonrenovering:11.11 Betonrenovering .................23711.12 Produktoversigt/anvendelsesnøgle ...........238-23911.13 Forbrug .........................24011.14 Før arbejdet går i gang ...........24111.15 Arbejdets udførelse ..........242-245223


1311.1 BetonDette afsnit omhandler tre områder vedrørende beton:1. Støbeopgaver – med Webers betonprodukter.2. Elementmontage – Webers produkter og løsninger til understopning, understøbning, sprøjtestøbning,spartling, fugning og limning af betonelementer.3. Renovering af beskadigede betonkonstruktioner.1Støbeopgaver2ElementmontageSe side 225-230.Se side 231-236.3Renovering af beskadigede betonkonstruktionerSe side 237-245.224


11.2 Støbeopgaver225


11.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProdukterLet Tørbeton har den normale tørbetons godeegenskaber og styrke, og er desuden gjort væsentliglettere i både tør og våd tilstand, for at bidragetil et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen.En traditionel sæk med tørbeton indeholder 25kg, Let Tørbeton kun 18 kg, men begge sækkegiver samme færdigblandede betonvolumen.Stolpebeton anvendes til faststøbning af f.eks.postkasser, gyngestativer, pæle og stolper aftræ, jern, beton m.m.Ekspanderende beton anvendes til understopningaf betonelementer og til udfugning mellemdisse. Fås til både passivt og aggressivt miljø.Fiberbeton anvendes til betonarbejder, hvor derstilles krav til tæthed og sejhed i den hærdnedebeton.For detaljerede produktfacts:Se www.weber.dkweber rep 930 og 932 anvendes til støbearbejderog belægninger, hvor der kræves en særligstærk og modstandsdygtig mørtel. F.eks. i konstruktionerudsat for sulfat- og anden kemiskbelastning.Slidlagsbeton anvendes som lægningsmørtelfor fliser og som færdigt slidlag.Produktoversigt – støbeopgaverElementbetonEmballagestørrelsei sækLeveres i bigbagLeveres i siloStolpebeton 25 kg - - 15 - 4 (8) - 1,9Let tørbeton 0-4 18 kg - 4 30 - 4 40 1,5Tørbeton 0-4 25 kg 4 4 30 - 4 40 1,9Tørbeton 0-8 25 kg 4 4 25 - 8 80 2,0weber rep 930 25 kg 4 - 50 - 4 50 1,9weber rep 932 25 kg 4 - 60 - 12 >50 1,9Slidlagsbeton 0-4 25 kg - 4 30 - 4 40 1,9Eksp. elementbeton kl. A 25 kg 4 4 35 4 4 100 2,0Fiberbeton 25 kg 4 4 50 - 4 50 2,1Miljøklasse AMiljøklasse PI afsnit 15.3, fra side 268, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserneop i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.Miljøklasse tilslagmin. trykstyrke i MPaPumpbarKornstørrelse i mmMax lagtykkelseMaterialeforbrugkg/mm/m 2226


Anvendelsesnøgle – støbeopgaverKonstruktionStolpebetonLet Tørbeton 0-4Tørbeton 0-4Tørbeton 0-8REP 930 0-4REP 932 0-12Slidlagsbeton 0-4Ekspanderendeelementbeton 0-4Kl. (A)Lægningsmørtel for klinker 4 4 4Fugning af klinker 4 4Pudslag fundamenter 4 4Støbearbejder 4 4 4Trapper 4 4 4Ramper 4 4Altaner/altangange 4 4Bjælker/søjler 4 4Klaplag 4Lyskasser 4 4Afretningslag/slidlag 4 4 4 4Siloer, beholdere, kummer 4 4 4Sålbænke 4 4Ko- og svinestalde 4 4Støttemure 4Hulkel 4 4 4 4 4 4Brandsikring 4Faststøbning afpæle og stolper 4Gulve i aggressivt miljø 4 4Fiberbeton11.4 ForbrugVejledende materialeforbrugProduktLiter færdigmassepr. sækKg pr.mm/m 2Let Tørbeton 0-4 13 1,5Tørbeton 0-4 13 1,9Tørbeton 0-8 13 2,0weber rep 930 0-4 13 1,9weber rep 932 0-12 13 1,9Slidlagsbeton 0-4 13 1,9Ekspanderende beton 0-4 13 2,0Fiberbeton 12 2,1227


11.5 Egenskaber for hærdnet betonStyrkeVed blanding af beton: Jo mindre vand i forholdtil cementmængden, desto større styrke. Styrkenvokser altså med aftagende v/c-forhold.Derudover har især komprimering betydning forden hærdnede betons styrke, da styrken bliverstørre, jo tættere cement, sand og sten lejres.Så længe hverken vand eller cement er opbrugt,vil betonen have styrketilvækst. Dog med aftagendehastighed.HoldbarhedBetons holdbarhed over for kemiske og fysiskepåvirkninger afhænger først og fremmest afdens tæthed. Armeringsjern vil være betydeligtbedre beskyttet mod fugtighed, salte og lignendei en tæt beton end i en porøs.SvindNår hærdnet beton afgiver fugtighed i takt medændringer i luftfugtigheden, svinder den. Udtørringssvindeti almindeligt indendørs klima ernormalt omkring 0,03-0,05 % i alle retninger. Detkan føre til revner i betonens overflade. For atmodvirke svind skal man beskytte betonen modudtørring, indtil den har opnået fuld styrke.KrybningHærdnet beton har, især mens den er ung, en tilbøjelighedtil at ændre form ved belastning – den”kryber”. Hvis f.eks. den understøttende forskallingtil en betonbjælke fjernes for tidligt, er derrisiko for nedbøjning som følge af krybning.Hvis man vil undgå revner på grund af krybning,skal betonen opnå passende styrke, inden denudsættes for udtørring og belastning.228


11.6 Arbejdets udførelseForbehandlingVejrmæssige forholdTemperaturen skal generelt være over +5 °C.Dette gælder også underlaget, hvor porerne skalvære isfri.UnderlagUnderlaget skal være rent, frit for olie, fedt ogløse partikler samt forvandet til svagt sugendetilstand. Eventuel skadet beton hugges væk. Detkan være nødvendigt at bearbejde underlagetmekanisk for at opnå tilstrækkelig vedhæftning.Hvor der er frilagt armering, skal denne være frifor rust. Som rusthæmmende behandling af armeringenanbefales weber rep 05.SvumningDet kan være nødvendigt at svumme for at sikregod vedhæftning til eksisterende beton. I givetfald er det vigtigt at arbejde vådt i vådt medsvummelaget.Til svumning anbefales weber rep 05.UdstøbningStøbning i forskallingForskallingens formål er at holde den friske betonpå plads, indtil den har opnået tilstrækkeligstyrke til afforskalling.Samlinger i forskallingen skal være så tætte, atbetonen ikke løber ud. For at sikre, at beton ogforskalling kan adskilles igen, kan man stryge forskallingenmed formolie.Tiden mellem støbningens ophør og fjernelse afforskallingen bestemmes individuelt og afhængeraf:• Temperaturen• Lagtykkelsen• Forskallingens funktion.Hvis forskallingen fjernes, inden betonen haropnået den fornødne styrke i overfladen, skalder med det samme etableres beskyttelse af frieoverflader. Beskyttelse opretholdes, indtil denkrævede styrke er nået. Beskyttelse kan bestå afinddækning med plastfolie eller en curingmembran.Støbning med armeringsjernDet er vigtigt, at armeringsjernene er frie for rust,støv og rustskaller.Armeringen holdes på plads under udstøbningog bearbejdning ved sammenbinding og placeringaf afstandsklodser.229


BearbejdningKomprimeringBeton skal komprimeres efter udstøbning. Komprimeringenkan ske ved håndbearbejdning,f.eks. stampning eller – bedre – ved vibrering.EfterbehandlingBeskyttelse mod udtørringEn betingelse for, at betonen kan hærdne ogvokse i styrke, er at den har tilstrækkelig fugtighed.Beton, der tørrer ud, har tendens til svindrevner.Det skyldes, at den tørrende beton trækker sigsammen, og at hurtigt tørrende beton har ringerestyrke end langsomt tørrende beton. Udtørringkan ske ved varme og vind samt ved lav luftfugtighed.Ved støbning under stærkt tørrende vejrforholder det derfor særlig vigtigt, at overfladen på dennystøbte beton beskyttes mod den kraftige fordampningved tildækning med måtter, presenningereller plast. Tildækningen kan ske med plastikeller påføring af en curingmembran.Der henvises i øvrigt til kravene i DS 482 ”Udførelseaf betonkonstruktion”.AfretningNår støbningen har nået sin endelige højde, måbetonen afrettes, inden den begynder at binde af.For mindre arealer gøres dette typisk ved placeringaf ledere af træ i den ønskede højde. Afretningenforegår derefter med retholt.Beskyttelse mod frostHvis nystøbt beton udsættes for frost, vil en delaf blandevandet fryse og udvide sig med ca. 9%. Denne udvidelse i betonen vil medføre afsprængninger,hvis betonen ikke er stærk noktil at optage trykket eller har den rigtige luftporestruktur,så isen kan udvide sig i luftfyldte porer.Beton støbt ved frosttemperaturer skal tildækkesmed isoleringsmateriale.For større flader foretages afretningen af en betonoverfladebedst ved brug af vibratorbjælke ogglittemaskine, idet betonen herved samtidig komprimeresensartet.230


11.7 Elementmontage231


11.8 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProduktoversigt – elementmontageElementbetonEmballagestørrelsei sækLeveres i bigbagLeveres i siloMiljøklasse tilslag28 døgn min. styrkei MPaPumpbarKornstørrelse i mmMaterialeforbrug kgpr. mm/m 2Ekspansion i %(middel)Understopning:EkspanderendeElementbeton (P)EkspanderendeElementbeton (A)EkspanderendeElementbeton (P) vinterEkspanderendeElementbeton (A) vinterEkspanderendeElementbeton (EA)EkspanderendeElementbeton, vinter (EA)25 kg 4 4 30 4 4 2,1 1-225 kg 4 4 35 4 4 2,1 1-225 kg 4 4 30 4 4 2,1 1-225 kg 4 4 35 4 4 2,1 1-225 kg 4 4 45 4 4 2,1 1-225 kg 4 4 35 4 4 2,1 1-2Understøbning:EXM 701 25 kg 4 - 50 4 1 1,8 0,5-2EXM 702 25 kg 4 4 60 4 2 1,8 0,5-2EXM 703 25 kg 4 - 60 4 4 1,8 0,5-2EXM 711, (vinter) 25 kg 4 - 40 - 1 1.8 0,5-2EXM 715, (vinter) 25 kg 4 - 50 4 4 1,8 0,5-2EXM 721, (høj slutstyrke) 25 kg 4 - 90 4 4 1,9 0,5-2EXM 722, (hurtighærdende) 25 kg 4 - 50 - 2 1,9 0,5-2Sprøjtestøbning:Elementsprøjtebeton 25 kg - - 45 4 2 2,1 > 0,5Elementsprøjtebeton vinter 25 kg - - 40 4 2 2,1 > 0,5Spartling:weber rep 970 25 kg - - 25 - 0,5 1,6 -Betonspartel 25 kg - - - - 0,3 1,7 -Elementfugemørtel:Elementfugemørtel 25 kg 4 4 25 - 2 2,1 1-2Elementfugemørtel vinter 25 kg 4 4 25 - 2 2,1 1-2Elementfugemørtel 35 25 kg 4 4 35 - 2 2,1 1-2Elementfugemørtel 35 Vinter 25 kg 4 4 35 - 2 2,1 1-2Miljøklasse EA Miljøklasse A Miljøklasse M Miljøklasse PI afsnit 15.3, fra side 268, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man delermiljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel oglet påvirkning.232


Anvendelsesnøgle – elementmontageMiljøklasse tilslag28 døgn styrke MPaEkspansion i %(middel)PumpbarVejledendeproduktvalgUnderstopning og understøbningaf elementer og søjler30 1-2 4 Ekspand. Elementbeton kl. P35 1-2 4 Ekspand. Elementbeton kl. A45 1-2 4 Ekspand. Elementbeton kl. EAUnderstøbning:Ekspand. flydemørtel < 50 mm 50 0,5-2 4 EXM 701Ekspand. flydemørtel 10-100 mm 60 0,5-2 4 EXM 702Ekspand. flydemørtel 30-300 mm 60 0,5-2 4 EXM 703Ekspand. flydemørtel 30-300 mm 90 0,5-2 4 EXM 721Ekspand. flydemørtel 20-200 mm 50 0,5-2 4 EXM 72230 1-2 4 Ekspand. Elementbeton kl.PSammenstøbning afvæg- og dækelementer35 1-2 4 Ekspand. Elementbeton kl.A45 1-2 4 Ekspand. Elementbeton kl.EA35 1-2 - Elementfugemørtel 35 0-2 mm25 1-2 - Elementfugemørtel 0-2 mmSprøjtning af elementfuger:Sprøjtning 45 >0,5 4 ElementsprøjtebetonEkspand. flydemørtel < 50 mm 50 0,5-2 4 EXM 701Ekspand. flydemørtel 10-100 mm 60 0,5-2 4 EXM 702Ekspand. flydemørtel 30-300 mm 60 0,5-2 4 EXM 703Ekspand. flydemørtel 30-300 mm 90 0,5-2 4 EXM 721Ekspand. flydemørtel 20-200 mm 50 0,5-2 4 EXM 722Understopning, understøbning ogsammenstøbning, vinter:Ved temperaturer til ÷5 °C 30 1-2 4 Ekspand. Elementbeton kl. P vinterVed temperaturer til ÷5 °C 35 1-2 4 Ekspand. Elementbeton kl. EA vinterVed temperaturer til ÷5 °C 35 1-2 4 Ekspand. Elementbeton kl. A vinterVed temperaturer til ÷5 °C 25 1-2 - Elementfugemørtel 0-2 mm vinterVed temperaturer til ÷5 °C 35 1-2 - Elementfugemørtel 35 VinterVed temperaturer til ÷5 °C 40 >0,5 4 Elementsprøjtebeton 0-2 mm vinterVed temperaturer til ÷10 °C >40 0,5-2 - EXM 711 Flydemørtel 0-1 mm vinterVed temperaturer til ÷10 °C >45 0,5-2 4 EXM 715 Flydemørtel 0-4 mm vinterLimning af letbetonelementer:Sommer - - - Elementlim sommerVinter - - - Elementlim vinterSpartling af betonelementer:weber rep 970 - - - PorefyldningBetonspartel - - - BetonspartelMiljøklasse EA Miljøklasse A Miljøklasse M Miljøklasse PI afsnit 15.3, fra side 268, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserneop i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.233


11.9 Planlægning og forberedelseVejrmæssige forholdAlle udstøbninger beskyttes mod udtørring i henholdtil DS 482. Ved temperaturer under +5 °C anvendesWebers vinterprodukter. Vinterprodukterkan anvendes ned til ÷5 °C.Anvendelse og blandingsforhold fremgår af emballagen.ForberedelseFør støbning mod afbundet beton renses underlagetgrundigt til ren, fast bund og forvandes omnødvendigt. Det bør sikres, at underlaget er svagtsugende. Det sikres, at eventuelt armeringsjern ifugen er korrekt placeret.For yderligere vejledning i fugning mellem betonogletbetonelementer henvises til »Anvisning iudstøbning af fuger mellem dæk- og vægelementer«,Betonelementforeningen, august 1975.11.10 Arbejdets udførelseFugestøbningFugestøbning udføres umiddelbart efter opstillingaf elementerne. Elementer må ikke belastesmed tag, dæk m.m. før tidligst 1-2 døgn, efter atfugestøbningen er gennemført – dog afhængigaf temperatur.Ved støbning af fuger mellem elementer skelnesmellem udstøbning og sammenstøbning:UnderstøbningDer sættes en forskalling op på begge sider afvægelementet. Elementbetonen hældes ned fraden ene side, indtil den ses på den anden side.Når elementbetonen er afbundet, skæres den til iplan med vægelementet.1. Under- og sammenstøbning defineres somen egentlig støbning, dvs. elementbetonenhældes eller pumpes i flydende konsistens iforskalling.2. Understopning defineres som en manuel udfyldningog komprimering af elementbetonen ijordfugtig konsistens.234


Sammenstøbning af vægfugerSammenstøbning af dækfugerFuger mellem dækelementer støbes med en letflydendebeton.Vægfuger kan være både armerede og uarmerede.Fugning kan foretages med kranspand ellerpumpe.Ved produkter til almindelig sammenstøbningmed kranspand monteres der først forskallingsbræt,eller der anbringes fugebånd yderstmellem elementkanterne. Når forskallingen erfjernet, færdiggøres fugen ved sprøjtestøbningeller manuel efterfyldning. Afhængigt af profilenpå betonelementet kan fugen fyldes oppefra ellerforfra.Fugerne mellem vægelementerne kan sammenstøbesmed anvendelse af pumpe og Weberelementsprøjtebeton. Afstanden mellem elementkanterne(maks. 50 mm) udfyldes udenforskalling. Større fuger kræver lukning i bundenmed forskallingsbræt eller fugebånd.Udfyldning af alle lufthuller i vægfugen sikres vedomhyggelig vibrering. Vær særlig opmærksomhedpå eventuelle urenheder, der kan lægge sigpå armeringsbøjlerne. Samlingen mellem elementernei bunden skal være tæt overalt.Eventuel udsivende elementbeton skal fjernesumiddelbart efter støbningen.Dækfuger er normalt selvforskallende nedad. Erfugerne mellem dækelementerne alligevel ikketilstrækkeligt tætte, kan det være nødvendigt atunderforskalle eller hælde jordfugtig beton i bundenaf fugen inden selve udstøbningen.Kantfuger ved trappeskakte eller langs facaderkræver normalt en kantforskalling og eventueltekstra armering.Effektiv udfyldning af fugerne kan sikres ved vibrering.Oversiden afrettes i plan med de omliggendedækelementer. Fjern evt. betonslam pådækket, så afslibning inden udlægning af undergulvundgås.KontrolEn overordnet kontrol af den udstøbte fuge kanman få ved:At kontrollere den betonmængde,1der er medgået til udstøbningen.At kontrollere fugerne manuelt ved2at lyse ind i dem, og gennemgådem med et knivsblad.Endelig kan kontrollen omfatte3ultralydsmåling, boreprøver ellerstikprøvevis ophugning af fugen.235


SpartlingDette afsnit omhandler kun spartling af lodretteflader. For spartling af vandrette flader henvisestil afsnit 7 ”Gulve”.Spartling foretages, hvor der ønskes en megetglat, fast og tæt overflade, eventuelt som underlagfor maling, tapet m.m.Udspartling af dybe huller kan medføre fine svindrevner.Det anbefales derfor at udsætte dissepartier – eventuelt ad flere gange – forud for denegentlige spartling.Produkter til spartling:• Betonspartel Vetonit VH og weber rep 970Begge er 1-komponente, vægtdoserede,færdigblandede spartelmasser, der kuntilsættes vand før brug.• Betonspartel anvendes til udsætning afmindre huller og til spartling på hårde,faste mineralske underlag, f.eks. beton ogcementpuds.• Betonspartel kan anvendes indendørs ibåde tørre og fugtige rum samt udendørspå facader.UnderlagOverflader, der skal spartles, skal være rene,faste og støvfri. Cementslam og eventuellerester af formolie fjernes – enten mekanisk ellerved slibning eller let sandblæsning.BlandingBlandetiden er typisk 2-3 minutter efterfulgt af 10minutters henstand og 1 minuts genoprøring.PåføringSpartelmassen påføres underlaget i et tyndt lagmed stålspartel eller stålbræt og kan normalt færdiggøresi en arbejdsgang.Ved uens lagtykkelser og ujævnt sugende underlagkan det være nødvendigt efterfølgende atfiltse eller tørslibe for at opnå den ønskede overflade.VejrforholdTemperaturen skal under arbejdets udførelse ogi hærdeperioden være min. +5 °C i underlag ogomgivelser.Undgå påføring i direkte stærkt solskin, da dettekan medføre for hurtig udtørring.• weber rep 970 anvendes udendørs.Der må ikke iblandes tilsætningsstoffer.Ved specialopgaver kontakt Weber.236


11.11 Betonrenovering237


11.12 Produktoversigt/anvendelsesnøgleProduktoversigt – betonrenoveringProduktEmballagestørrelsepr. sækLeveres ibigbagsiloMiljøklasse28 døgnstyrkeMPaKornstørrelsei mmLagtykkelsei mmTil sprøjtning:weber rep 955 25 kg 4 - 70 4 50weber rep 930 25 kg 4 - 50 4 10-50weber rep 932 25 kg 4 - 60 12 > 50Til svumning ogkorrosionsbeskyttelse:weber rep 05 10 kg - - - 0,5 1-3weber rep 970 25 kg - - 25 0,5 1-6 pr. lagweber rep 980 25 kg - - 25 0,5 2-3 lagMiljøklasse AMiljøklasse MI afsnit 15.3, fra side 268, kan du læse mere om miljøklasserneog den nye miljøklassificering, hvor man delermiljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner.Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middelog let påvirkning.238


Produktoversigt – betonrenoveringOpgaveSprøjtning28 døgnstyrke MPaKrav til løsningTypisksvindLagtykkelsemaks. mmMiljøklassePumpbarProdukt70 0,4 ‰ 5-20 4 weber rep 95537 < 1,0 mm/m 15-30 4 weber CREA 25045 < 0,9 mm/m 30-50 4 weber CREA 25225 - 50 4 Calmor VSB25 - 50 4 Calmor VSB Vinter25 0,2 ‰ 5-50 - weber rep 25Håndudsætning40 0,2 ‰ 5-50 - weber rep 45Primning stål/beton - - - - weber rep 0550 - 10-50 - weber rep 930Støbning60 - > 50 - weber rep 932Overfladebehandling25 - 1-6 mm pr. lag 4 weber rep 97025 - 2-3 lag 4weber rep 980vandtætningMiljøklasse AMiljøklasse MI afsnit 15.3, fra side 268, kan du læse mere om miljøklasserneog den nye miljøklassificering, hvor man delermiljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner.Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middelog let påvirkning.239


11.13 ForbrugVejledende materialeforbrug – betonrenoveringProduktLiter færdig masse pr. sækKg pr. mm/m 2weber rep 955 14 1,8weber rep 25 14 1,8weber rep 45 14 1,8weber rep 920 13 1,9weber rep 922 13 1,9weber rep 930 13 1,9weber rep 932 13 1,9weber rep 05 6 1,6-1,7weber rep 970 14 1,8weber rep 980 14-16 1,8/1,6Weber CREA 250 12 2,10Weber CREA 252 12 2,15Calmor VSB 12,5 2,0Calmor VSB, vinter 12,5 2,0240


11.14 Før arbejdet går i gangForbehandlingHvis der ikke er angivet andet i projekteringsmaterialet,kan entreprenøren frit vælge metode.ForberedelseFør arbejdet sættes i gang, skal der afdækkes,så det omliggende miljø ikke belastes, og de omgivendebygningsdele ikke tilsmudses.Ved brug af metoder med højt vandforbrugskal entreprenøren sørge for bortledningaf vandet, så det ikke belaster den eksisterendebetonkonstruktion. Der skal tages særligehensyn ved stærkt støjende eller støvendearbejdsmetoder.Vejrmæssige forholdTemperaturen i underlaget og omgivelserne skalvære over +5 °C, og porerne skal være isfri.AfrensningVed brug af kemiske stoffer, f.eks. til fjernelse afmaling, må der ikke anvendes stoffer, som kanskade underlaget eller det omliggende miljø.Den rensede overflade skal gøres ren for eventuellekemikalierester. Om nødvendigt må overfladenneutraliseres efter behandlingen.Sand til sandblæsning må kun indeholde et minimumaf klorider.Fjernelse af skadet betonDe hyppigste årsager til skadet beton er:• Karbonatisering• Påvirkning af klorider• FrostskaderVed armering i karbonatiseret beton anbefalesdet at fjerne betonen langs armeringen i en dybdepå 20 mm bag armeringen. Armeringen blotlægges50 mm ind i ikke-karbonatiseret beton.Ved armering i kloridholdig beton anbefales detat fjerne betonen langs armeringen i en dybdepå 30 mm bag armeringen. Armeringen blotlægges100 mm ind i ikke-kloridholdig beton.Al frostskadet og porøs beton fjernes. Betonenfjernes, uden at armeringen og den sunde betonskades. Der må ikke mejsles direkte i armeringen.Udhugningsgeometrien fastlægges af rådgivendeingeniør og tilsyn, og der vil typisk være taleom både kantskæring og udhugning.RengøringEfter at betonen er fjernet og armeringen rengjort,skal sårfladen rengøres enten ved:• Højtryksrensning• Sandblæsning• Trykluft• Støvsugning– eller eventuelt en kombination af fleremetoder.Armeringsjernet skal være rengjort, så alt støvog al løstsiddende rust er væk. Trykluft skalvære oliefri.Ved højtryksrensning skal der bruges vandværksvand.241


11.15 Arbejdets udførelse1. Primning og svumningPrimning af armeringsjernArmeringsjern rengøres og primes efterfølgendemed weber rep 05 som korrosionsbeskyttelse.Korrosionsbeskyttelsen skal dække godt, ogsåpå bagsiden af armeringen. Det anbefales atpåføre korrosionsbeskyttelsen samme dag, somrengøringen har fundet sted.Der kan eventuelt primes flere gange. I kloridudsattemiljøer skal korrosionsbeskyttelsenhave dokumenterede egenskaber mod kloridindtrængning.weber rep 05 bør hærde min. 4 timer inden derprimes igen før påføring af reparationsmørtlen.Svumning af underlagVed alle betonreparationer anbefales det atsvumme reparationsstedet for at skabe godvedhæftning mellem den nuværende beton ogreparationsbetonen.Underlaget skal være rent og frit for olie, fedt,cementslam og løse partikler.Desuden skal underlaget forvandes, så det er letsugende inden svumning.Svummemørtlen påføres med f.eks. kalkkost ellerpensel og arbejdes grundigt ind i underlaget.Det kontrolleres, at også sårfladerne bag armeringenbliver dækket.Det er vigtigt, at reparationsbetonen udlæggesvådt i vådt med svummemørtlen, så støbeskelundgås.Til svumning anbefales weber rep 05.242


2. HåndudsætningI forbindelse med betonreparationer ved håndudsætningskal reparationsbetonen påføres iflere omgange i mindre lag.Hvis der ikke svummes, skal sårfladerne forvandes,så de er svagt sugende, når reparationsbetonenpåføres.Til betonreparationer ved håndudsætning anvendesweber rep 25 eller weber rep 45 afhængigt afkravene til lagtykkelse og styrke.Se yderligere på www.weber.dk– ”Når skaden er sket”.Betonen påføres og komprimeres effektivt i forbindelsemed afretningen.243


3. SprøjtereparationerVådmetodenVed vådsprøjtemetoden blandes weber rep 955i en tvangsblander, inden den – ved hjælp af enpumpe – fremføres i slangen til sprøjtedysen.Her tilsættes trykluft tilpasset arbejdsopgavernesbehov.SprøjtningFør sprøjtningen påbegyndes, afrenses reparationsarealetmed trykluft, og eventuelt forvandesunderlaget let før sprøjtningen. Begge operationerkan eventuelt foretages med sprøjteudstyret.Luftmængde, lufttryk og konsistens justeres, førsprøjtningen påbegyndes ved at sprøjte f.eks.ned i en murerbalje. Når korrekt konsistens eropnået, rettes dysen mod reparationsarealet.Valg af metode: Tør- eller vådsprøjtningVed reparationer med sprøjtebeton kan der vælgesmellem tør- og vådsprøjtning.• Ved tørsprøjtning kan der opnås en bedreluftporestruktur og dermed en merefrostbestandig beton. Samtidig krævertørsprøjtning mindre rengøring af pumpeudstyret,men mere oprydning på pladsen.• Ved vådsprøjtning er materialespildetmindre.Valget af metode afhænger også af det tilgængeligepumpeudstyr samt opgavens art og størrelse.Valg af pumpeudstyr, slangelængder og -dimensioner,luftbehov m.m. bestemmes fra sag til sag.En vigtig faktor for et godt resultat er sprøjteoperatørenserfaring samt det anvendte sprøjteudstyr.Især kræver tørsprøjtning stor omhu.Følg disse generelle regler i forbindelse medsprøjtearbejdet:Sprøjtningen foretages nedefra og opefter.1 Dysen bevæges i roterende bevægelser.2 Dysen holdes vinkelret på underlaget.3 Den korrekte afstand mellem dysen og4sprøjtefladen er den afstand, som givermindst tilbageslag.Bag armeringen sprøjtes skråt fra begge5sider for at sikre maksimal omstøbning afjernene. Det er vigtigt at få pakket sprøjtebetonenomkring armeringsjernet, så derikke opstår hulrum.Efterglatning – eller afstødning – af over-6fladen må ikke foretages, før dette kanforegå uden risiko for sætninger.7Evt. glat overflade kan tidligst etableresefter ca. 1 døgn ved fornyet sprøjtning.TørmetodenTørproduktet blæses tørt frem i slangen vedhjælp af trykluft. Ved sprøjtedysen tilsættesforstøvet vand, der sikrer en total befugtning afmaterialet.Til betonreparationer efter tørsprøjtemetodenanvendes weber rep 955.244


4. UdstøbningI forbindelse med beton der skal repareres vedudstøbning, foregår dette på følgende måde:123En forskalling opsættes omkringreparationsstedet.Derefter hældes reparationsbetonen nedi forskallingen. Hulrummet fyldes godt, ogbetonen komprimeres.Efterfølgende foretages en effektivvibrering.Til udstøbningsopgaver anvendes f.eks. weberrep 930 eller weber rep 932.5. EfterbehandlingUnder hærdningen skal man beskytte betonenmod udtørring, både for at modvirke revnedannelsersom følge af plastisk svind og for at sikre,at den fornødne vandmængde til cementenshydratisering er til stede. Se kravene i DS 482”Udførelse af betonkonstruktioner”.Umiddelbart efter betonens udstøbning skal allefrie overflader beskyttes mod udtørring. Dettekan gøres, ved at man lader en eventuel støbeformsidde – tildækket med plastfolie. Alternativtmed en curingmembran.De reparerede overflader skal endvidere beskyttesmod eventuel frost og mekaniske belastninger.For at komme karbonatiseringsprocessen i forkøbetkan man overfladebehandle den repareredebeton. Til dette formål kan man – afhængigtaf øvrige funktionskrav – overveje CempexoMurfarve, weber rep 970, weber rep 980, Webersilikatmaling, weber colour eller en karbonatiseringsbremsendemaling.Alle vore produkter er diffusionsåbne.245


246


afsnit 12DiverseprodukterIndhold:12.1 Sand, grus og sten:Produktoversigt og anvendelse ....24812.2 Produktbeskrivelse ...............249247


1312.1 Sand, grus og stenProduktoversigt og anvendelseProduktOvntørret sand,grus og sten:Strandsand 0-2 mørtel/sandkasser 25 kg 4 - 0-2Kvartssand 0-0,3 finpuds/sandblæsning 20 kg 4 - 0-0,3Kvartssand 0,3-0,6 sandblæsning 200 kg 4 - 0,3-0,6Kvartssand 0,3-1,0 sandblæsning 20 kg 4 - 0,3-1,0Kvartssand 0,5-2,0 sandblæsning 20 kg 4 - 0,5-2,0Kvartssand 0-4 gulvunderlag/mørtel 20 kg 4 - 0-4Jordfugtigt sand,grus og sten:AnvendelseLeveres isækLeveres ibigbagLeveres isilo/løstKornstørrelsei mmMuregrus 0-4 mørtel 15 liter 4 løst 0-4Ellekilde 0-3 (kun Sjæll.) lægning af tegl og fliser 15 liter 4 løst 0-3Strandsand 0-2 lægning af tegl og fliser/mørtel 15 liter 4 løst 0-2Bakkegrus 0-4 lægning af tegl og fliser 15 liter 4 løst 0-4Søperlesten 4-8 build up-tage, havegange m.m 15 liter - løst 4-8Søærtesten 8-16 beton 15 liter - løst 8-16Støbemix 0-16 beton - 4 - 16-32GranitskærverGrå, sort, hvid el. rødblomsterbede, havegange, indkørsler 20 kg 4 - 8-11Fugning af belægningssten,Danfugesand ®ukrudtshæmmende20 kg - - 0-1,5Fugning af belægningssten,Danfast ® ukrudtshæmmende, hærder op til en 20 kg - - 0-1stærk, hård og elastisk fugeFugning af belægningssten, specielt®Danfugestenmel velegnet til brede fuger, ukrudtshæm- 20 kg - - 0-3mende, giver kompakte og hårde fugerStenmel Petanquebaner, stier og gangarealer 25 kg - - 0-3Sten- og fliserensEffektiv rengøring af mineralskeunderlag5 ltr. - - -Sten- og flise-Beskytter mineralske underlag modimprægneringsmuds og grønne belægninger5 ltr. - - -No Sh!t ® Katte-afvisende sandkassesand 20 kg - - -248


12.2 ProduktbeskrivelseSandWeber har et bredt sortiment af bakkesand,strandsand og kvartssand i en række forskelligekornstørrelser jf. skema.StenI sortimentet findes også ærtesten og perlesten.StøbemixWeber Støbemix er en blanding af sand og stenmed kornstørrelser på 0-16 mm og med en kornkurve,der gør produktet velegnet til betonfremstilling.DanfugesandWeber Danfugesand anvendes til fugning af belægningsstenmed fugebrede 1-5 mm. WeberDanfugesand er en type sand, der med sin højepH-værdi har en stærk hæmmende virkning påde ukrudtsplanter, der spirer og gror mellem stenenei forskellige former for stenbelægninger.Fugesandet sikrer, at der skabes ”ørkenlignende”tilstande mellem stenene, så ukrudtet ikkefår mulighed for at spire. Dette sker, uden at detbelaster miljøet.DanfugestenmelWeber Danfugestenmel anvendes til fugningaf belægningssten med fugebredde 1-10 mm.Specielt velegnet til brede fuger f.eks. chaussesten.Danfugestenmel består af knust granit tilsatnaturlige næringsfattige mineraler, der gør Danfugestenmelukrudtshæmmende. Med tidenbliver fuger med Danfugestenmel meget kompakteog hårde. Det gør dem næsten fejefaste.Danfast ®Danfast ® er et ukrudtshæmmende fugemateriale,der hærder op og giver en stærk fuge medelasticitet og stor klæbeevne. Til fugebredde2-15 mm på nye og eksisterende belægningeraf beton og granit. Optimeret til terrasser, stierog indkørsler. Der er gennemført test for fugematerialetsfrostsikkerhed, ukrudtshæmmendeeffekt m.v.StenmelAnvendes til petanquebaner, stier og gangarealer,som underlag for diverse flise og stenbelægningersamt under granitskærver. Stenmelbliver med tiden meget hård og kompakt.Sten- og fliserensTil effektiv rengøring af mineralske belægningerog facader med overflader af betonsten,fliser, klinker, tegl, træ m.m. Fjerner mos, alger,fedt og oliepletter.Sten- og fliseimprægneringAnvendes på alle mineralske overflader tiløjeblikkelig og langvarig beskyttelse mod indtrængningaf vand/fugt, smuds, skidt, olie, fedt,mos og alger. Modvirker desuden kalk- og saltudtræksamt frostskader.GranitskærverWeber Granitskærver er et 100 % naturprodukt,fremstillet af knust granit fra brud i Norgeog Sverige. Granitten har en meget lang levetidog bevarer det smukke udseende år efter åruden nogen form for vedligeholdelse.Granitskærver bruges som et smukt dæklag tilblomsterbede, krukker, havegange, indkørsler,gravsteder m.v. og som en hjælp til at holdeukrudtet nede.Granitstenene begrænser mængden af sollys,der kan trænge ned til de grønne ukrudtsspirer,og de hindrer flyvende ukrudtsfrø i at finde rod.Granitskærver kan også anvendes i vandmiljøer,hvor farverne på de flotte, våde sten kommersærligt til deres ret.Granitskærver fås i henholdsvis 8-11 mm grå,8-11 mm sort, 8-11 mm hvid og 8-11 mm rød.No Sh!t ®Med No Sh!t ® katte-afvisende sandkassesandslipper man for kattens efterladenskaber isandkassen. Sandet er tilsat naturlige duftstoffer,som katte ikke kan lide.249


250


afsnit 13KLIMA OGBÆREDYGTIGHEDIndhold:13.1 Bæredygtigt byggeri ........252-25313.2 Muret byggeri i etbæredygtigt perspektiv .....254-255251


13.1 Bæredygtigt byggeriHos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed en vigtig del af hele vores grundlag. Med gennemprøvedeog holdbare materialer baseret på naturlige råstoffer bidrager vi positivt til den delaf boligmassen, der kan gå under begrebet ”bæredygtigt byggeri”. Det betyder også, at vi heletiden arbejder på at sikre en bæredygtig udvikling i hele processen.I afsnit 15.3, fra side 268, kan du se mere om konkrete miljøforhold omkring vores produkter.Politikker og målSaint-Gobain Weber A/S’ overordnede politikker og mål for klima, miljø og energi:ProduktionUdvikling/produkt/salgPolitik Målsætning• Fokus på reduktion af væsentligste miljøpåvirkninger.• Samarbejde med kunder for at øge fokuspå reduktion af klima- og miljøpåvirkninger.• Optimere energitunge processer inkl. nyeinvesteringer.• Substituere fossile brændsler og råvarer.• Reducere affaldsmængde til deponi.• Fokusere på emissioner fra afkast mv.• Miljøvurdere nye produkter.• Fremme miljøvenlige konstruktioner.Adfærd• Ansvarlighed i selskabets dispositioner.• Efterbehandle lergrave etc. successivt tilnaturområder.• Føre en åben kommunikation internt ogeksternt.• Motivere og uddanne medarbejderneløbende.252


ProduktionGenanvendelseProduktSpildEnergiCO 2 udslipIndeklimaSikkerhedMiljøforholdDistributionAnvendelseProduktudviklingAffaldshåndteringByggeriDriftLivscyklusWeber-produkter har en sund livscyklus, ikkemindst på grund af det murede byggeris megetlange levetid (100 år eller mere). Men også pågrund af det lille behov for vedligeholdelse, denmiljøvenlige bortskaffelse samt det udbredtegenbrug af nedbrudt murværk.Det nedbrudte murværk recirkuleres miljøvenligt– uden behov for deponering på losseplads – ogerstatter samtidigt nye naturråvarer.253


13.2 Muret byggeri i etbæredygtigt perspektivIndeklimaMurværk har en god indflydelse på f.eks. indendørstemperaturenpå kolde og varme dage.Murværk kan ligeledes reducere fugt i boligen.Murværk afgiver heller ingen dampe eller lugtgener.Skimmelsvamp, der sammen med dampe afformaldehyd er et stigende indeklimamæssigtproblem, er yderst sjælden i fuldmurede huse,da murværk ikke kan give næring til mikroorganismer.BrandsikkerhedTryghed er mere end blot indeklima og bæredygtighed.Den angår også forhold som brandsikkerhed.Her er det murede byggeri langt sikrereend mange andre former for byggematerialer.Bæredygtigt byggeri påbygningsniveauBæredygtigt byggeri på bygningsniveau omhandlerdisse indikatorer:• Miljømæssige aspekter• Sociale aspekter• Økonomiske aspekterMuret byggeri klarer sig særdeles godt målt påalle 3 indikatorer, primært ud fra holdbarhed, betydningfor indeklimaet og de naturlige råmaterialeruden afgasninger.Bæredygtigt byggeri påproduktniveauBæredygtigt byggeri på produktniveau tagerførst og fremmest udgangspunkt i byggematerialerneslivscyklusfaser:• Råvare- og produktfremstilling frem til distribution.• Distribution, transport og påvirkninger i projekterings-og byggeprocessen.• Alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningenslevetid inklusive forbrug, vedligehold ogdrift.• Påvirkninger til genanvendelse og bortskaffelseved en bygningsnedrivning.I udviklingen af vores flydemørtlerarbejder vi intenst på atmindske emissioner af ammoniakog formaldehyd. Vi er nåetså langt, at disse mørteltyper idag kun udleder under halvdelenaf, hvad der udledes i traditionelleløsninger.Når man indregner alle indikatorer for materialer,der indgår, fremstår det murede byggeri sommeget bæredygtigt.254


255


256


afsnit 14Lovgivning ogbygningsreglementIndhold:14.1 Lovgivning og produktsikkerhed.............. 258-25914.2 Bygningsreglementet .... 260-263257


1314.1 Lovgivning og produktsikkerhedProduktansvar og garantiSaint-Gobain Weber A/S’ leverancer til danskbyggeri er tilsluttet Boligministeriets 5-årige byggeleveranceklausul.Alle vores produktionssteder er kvalitetscertificeredei henhold til DS/EN ISO 9001 og miljøcertificeredei henhold til DS/EN ISO 14001.Det indebærer bl.a., at vores systemer er omfattetaf løbende 3. partskontrol – uanset de forskelligekontrolniveauer (AoC systemer), der indføresgennem CE-mærkning.MarkedskontrolErhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse erdet lovmæssige grundlag for både CE-mærkningog markedskontrol af byggevarer i Danmark.Her lægges op til, at det primært er markedetselv, der ved indkøb, modtagekontrol og stikprøveri første omgang skal sikre, at kun velegnedeog korrekt CE-mærkede produkter anvendes ibyggeriet.Byggemyndighederne har dog også fået udstraktebeføjelser til at kræve dokumentation,kontrollere produkter samt stille krav om fjernelseaf ulovlige byggevarer fra såvel byggepladsersom bygninger.CE-mærkningSaint-Gobain Weber A/S CE-mærkersine produkter i overensstemmelsemed EU’s Byggevaredirektiv samt tidsplanernefor den løbende implementering af deharmoniserede, europæiske produktstandarder(EN) på det danske marked.CE-mærket er forbrugerens garanti for, at detlever op til de fælles europæiske mindstekrav tilsundhed og sikkerhed. Samtidig bekræfter producenten,at produktet er fremstillet i overensstemmelsemed disse krav.CE-mærket er formelt set ikke et kvalitetsstempel.Det er snarere en slags ”rejsepas”, dergør det muligt for et produkt at bevæge sig fritinden for EU og EØS-området. Dermed er detmed til at fjerne tekniske handelshindringer ogsikre gennemførelse af EU’s Indre Marked forbyggevarer.EN-produktstandarderne skal i løbet af en årrækkeafløse de nuværende, danske standarderpå de fleste af de områder, hvor Saint-GobainWeber A/S’ produkter anvendes.Til alle harmoniserede EN-standarder er knyttetet krav om CE-mærkning. For flere af standardernemedfører de nye krav også, at en rækkefrivillige, danske kontrolordninger nedlægges ogerstattes af dels producenterklæringer, og delset fælles europæisk system af notificerede kontrolorganer.Oplysningerne om CE-mærkninger bliver løbendeopdateret på Saint-Gobain Weber A/S’hjemmeside www.weber.dk. Her findes også CEdeklarationer,EF-overensstemmelseserklæringerog certifikater for de enkelte produkter.258


CE-mærkningProduktWeber Kulekalk EN 459-1 2Leca ® letklinkertilslagtil beton og EN 13055-1 2+mørtelWeberPudsemørtel EN 998-1 4WeberMuremørtel:Receptmørtel EN 998-2 4Funktionsmørtel EN 998-2 2+Leca ® letklinkerblokkeEN 771-3 2+Leca ® letklinkertilslagtil andre EN 13055-2 4anvendelserLeca ® letklinker tilvarmeisoleringEN 14063-1 3weberreparationsbeton EN 1504 2+Weber Fliseklæb EN 12004 3Gulvprodukter EN 13813 1,3,4AoC systemetAnsvarsfordelingStandardAoCsystemNiveau for attesteringaf overensstemmelse(AoC-system)1+ 1 2+ 2 3 4Producent:Intern fabrikskontrol (FPC) 4 4 4 4 4 4Typeprøvning 4 4 4Notificeret organ(3. parts kontrol):Typeprøvning 4 4 4Produktcertificering 4 4FPC-certificering 4 4 4 4Løbende overvågningaf FPC 4 4 4Ekstern kontrolprøvning 4Lovkrav til dokumentation vedanvendelse af Premix-produkterPr.nr.Produkter, der indeholder faremærkede stoffer,skal være registreret i Arbejdstilsynet. Her får deet produktregisteringsnummer, som skal fremgåaf sikkerhedsdatabladet.SikkerhedsdatabladVed levering af produkter, hvori der indgår faremærkedestoffer, skal der medfølge et sikkerhedsdatablad.EmballagetekstAlle cementbaserede produkter skal i emballagetekstenoplyse om:• Indhold af hexavalent krom i forhold tilkravet på maks. 2 mg/kg cement• Tilsætning af kromneutraliseringsmiddel• Hvilke oplagringsbetingelser, der eroptimale af hensyn til holdbarheden.FareetiketAlle fareklassificerede produkter skal være forsynetmed en fareetiket med oplysninger om:• Produktnavn• Mængde• Firmaadresse og telefonnummer• Farebetegnelse og faresymboler• Risiko- og sikkerhedssætningerKonstruktionsnormerDe gamle danske konstruktionsnormer er nuerstattet af nye europæiske kaldet ”Eurocodes”.Murværksnormen DS 414 er erstattet af Eurocode6, og Betonnormen DS 411 af Eurocode 2.259


1314.2 BygningsreglementetDet siger bygningsreglementet:Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrugundgås, samtidig med at sundhedsmæssigeforhold er i orden.Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til:• Energiforbrug• RadonindholdEnergiforbrug:Kravene til energiforbrug kan deles op i en rækkedelkrav og er afhængige af, om der er tale omnybyggeri, tilbygninger, ombygninger eller sommerhuse.Kravene er gældende for bygningeropvarmet til mindst +5 °C, og der skelnes i nogletilfælde mellem, om der opvarmes til +5-15 °Celler +15 °C og derover.KravBygningstypeNybyggeriTilbygningerOmbygningerSommerhuseKrav i bygningsreglementetEnergiramme ogDimensionerendetransmissionstab ogLufttæthed ogMaks. linjetab og U-værdierLinjetab og U-værdier ellerVarmetabsrammeog maks. værdierLinjetab og U-værdierLinjetab og U-værdier ellerVarmetabsrammeEnergirammen omfatter det samlede maksimalebehov for tilført energi til opvarmning, ventilation,køling, varmt brugsvand og i visse bygningerogså belysning. Kravet i bygningsreglementet ervist i skemaet side 262.Det dimensionerende transmissionstab erden varmemængde, der strømmer gennem enbygnings klimaskærm ved fastlagte indvendigeog udvendige temperaturer.Lufttæthed: Det utilsigtede luftskifte må ikkeoverstige 1,5 l/s pr. m² etageareal ved trykprøvningmed 50 Pa. ved normal rumhøjde. Dettekrav gælder for bygninger opvarmet til +15 °Cog derover.Maks. linjetab og U-værdier: De enkelte konstruktioneri klimaskærmen skal mindst isoleres,så maks. værdierne i skemaet side 262 overholdes.Tilbygninger, ombygninger og sommerhuse:Ved tilbygninger, ombygninger og sommerhuseer det kravene til varmetabet for de enkelte konstruktioner,der er gældende. Her skal de generellekrav i skemaerne side 262 overholdes. Vedombygninger er der dog kun krav, hvis løsningenkan udføres fugtteknisk forsvarligt, og i visse tilfældekun, hvis det er rentabelt.Ved tilbygninger opvarmet til mindst +15 ºC ogsommerhuse kan maks. værdierne i skemaerneside 262 alternativt benyttes, hvis varmetabsrammensamtidig overholdes.RadonindholdBygningsreglementet foreskriver, at radonindholdeti nye bygninger ikke må overstige 100 Bq/m³. Se mere om radon i afsnit 1.8.Eksempler på elementer/faktorer, derhar indflydelse på energirammen:• Klimaskærm – bygningens ydre flader(vægge med vinduer og døre, tag etc.).• Bygningens orientering kombineretmed vinduernes orientering.• Indretning – lokalernes placering iforhold til sollys.• Type varmeinstallation.• Varmt vand.• Mekanisk ventilation og/eller køling.• Naturlig ventilation.• Indeklima.• Dagslysudnyttelse – eksempelvissolafskærmning.• Udeklima.• Aktiv solvarme og solcelleanlæg ellerandre alternative energikilder.• Varmegenvindingsanlæg.– samt for store bygninger også:• Kraftvarmeanlæg.• Fjernvarme- og fjernkøleanlæg.• Almen belysning.§260


261


EnergirammerBygningskategoriEnfamiliehuse, etageboliger, kollegier,hoteller m.m.Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger,der ikke er omfattet af regler for etageboliger m.m.Lavenergibygninger, klasse 2015:Enfamiliehuse, etageboliger,kollegier, hoteller m.m.Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger,der ikke er omfattet af regler for etageboliger m.m.Bygningklasse 2020:Enfamiliehuse, etageboliger, kollegier, hoteller m.m.Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger,der ikke er omfattet af regler for etageboliger m.m.52,5 +71,3 +30 +41 +Energiramme1650kWh/mopvarmet etageareal2 pr. år1650kWh/mopvarmet etageareal2 pr. år1000kWh/mopvarmet etageareal2 pr. år1000kWh/mopvarmet etageareal2 pr. år20 kWh pr. år25 kWh pr. årU-værdier W/m 2 KKonstruktionTilbygninger/ Renovering/ændret anvendelse ombygning+15 °Cog derover+5-15 °CGenerellekravSommerhuseGenerellekravMaks.U-værdiLoft- og tagkonstruktioner inkl. skunkvægge, flade tageog skråvægge mod tag0,10 0,15 0,15 0,15 0,20Vinduer m.v.:Vinduer og yderdøre inkl. glasvægge, porte og lemmemod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller med 1,40 1,50 1,65 1,801,80en temperatur mere end +5 °C under rummets temperaturTagvinduer og ovenlys 1,70 1,80 1,65 1,80 1,80Gulve:Terrændæk og kældergulve mod jord 0,10 0,15 0,12 0,15 0,20Etageadskillelser over det fri eller over ventileret kryberum0,10 0,15 0,12 0,15 0,20Etageadskillelser mod rum, uopvarmede eller med temperaturmere end +5 °C under rummets temperatur0,40 0,40 0,40 - 0,40Vægge:Ydervægge 0,15 0,25 0,20 0,25 0,30Kældervægge mod jord 0,15 0,25 0,20 0,25 0,30Skillevægge mod rum, uopvarmede eller med temperaturmere end 5 °C under rummets temperatur0,40 0,40 0,40 0,40 0,40Linjetab Y f W/m KYdervægsfundamenterBygningskategoriGenerelle krav+15 °C og derover +5-15 °CMaks. linjetabNybyggeri - -0,400,20 (gulvvarme)Tilbygninger 0,12 200,400,20 (gulvvarme)Ombygninger 0,12 -Sommerhuse 0,150,400,20 (gulvvarme)SkillevægsfundamenterIngen specifikkekrav, men varmetabetskal indregnesi terrændækketsvarmetab.262


LinjetabFor fundamenternes vedkommende har Weberudviklet et unikt værktøj, der dokumenterer linjetabetved en lang række konstruktioner.Dette værktøj består af en omfattende oversigtover fundamentsløsninger, der indeholder linjetabetfor mere end 900 kombinationer af løsningertil ydervægsfundamenter.T-12T-20Varmestrømmen gennem etydervægsfundament af betoner stor. Rød farve indikererstor varmestrøm, blå farve lillevarmestrøm.Når man anvender de enkelte tabeller, kan manselv vælge, hvilken indgangsvinkel, der passerbedst:• Konstruktionstype eller• Krav til linjetabetHerefter kan man gå ind i tabellerne og finde dekonkrete værdier. Disse er samtidig vist med enfarvekode, der hurtigt og enkelt giver et overblikover den energimæssige standard i relation tilbyggekravene.Find tabellerne på www.weber.dkEksempler på linjetabstabeller:T-12T-20Varmestrømmen reduceresvæsentligt, når ydervægsfundamentetopbygges af enLeca ® termblok og to Leca ®blokke.263


264


afsnit 15Kvalitet, sikkerhedog miljøIndhold:15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø ........26615.2 Politikker og mål .................26715.3 Miljøklasser og -påvirkninger ..268-26915.4 Sikkerhedsanvisninger ........270-27115.5 Arbejdsmiljø og letprodukter. . . 272-273265


15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljøDet er Saint-Gobain Weber A/S’ mål at levere byggematerialer af høj kvalitet til konkurrencedygtigepriser med mindst mulig belastning for miljøet. Derfor prioriterer vi et aktivt miljø- ogkvalitetsarbejde højt – uanset om det handler om efterbehandling af udgravningsområder ellerrationel produktion, emballage og transport.Saint-Gobain Weber A/S er kvalitets- og miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO14001.I dette afsnit kan du – ud over vores overordnede miljø- og kvalitetsmål/politikker – finde konkrete oplysningerom miljøklasser, sikkerhedsforhold samt vores arbejdsmiljøvenlige sortiment i letprodukter.Læs mere om bæredygtighed i afsnit 13, side 250-255.266


15.2 Politikker og målI skemaerne kan du se Saint-Gobain WeberA/S’ overordnede politikker og mål for kvalitet ogsikkerhed. Politikker og mål for klima, miljø ogenergi – se afsnit 13.1, side 252.KvalitetProduktion/salg:Udvikling/produkt:Fokus på adfærd:Politik• Sætte kundens behov i centrum.• Udvikle produkter og applikationer ihenhold til kunde-, myndigheds- oginteressentkrav.• Ansvarlighed i selskabets dispositioner.Målsætning• Levere produkter og ydelser, der leverop til indgåede aftaler.• Reducere antallet af reklamationer.• Kvalitetsvurdere nye produkter ogapplikationer.• Vurdere produktsortiment løbende.• Føre en åben kommunikation internt ogeksternt.• Motivere og uddanne medarbejderneløbende.SikkerhedArbejdsplads:Nye tiltag:Fokus på adfærd:Politik• Sikker arbejdsplads, hvor medarbejderneshelbred og velfærd er i centrum.• Fokusere på sikkerhedsforhold i nyebygninger, processer og procedurer,produkter samt anvendelsesområder.• Ansvarlighed i selskabets dispositioner.Målsætning• Undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingedelidelser hos interne ogeksterne medarbejdere.• Forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingedelidelser hos interne og eksternemedarbejdere samt hos kunder.• Føre en åben kommunikation internt ogeksternt.• Motivere og uddanne medarbejderneløbende.267


15.3 Miljøklasser og -påvirkningerMiljøklasserDen kendte opdeling i miljøklasserne er baseretpå de tre hovedgrupper:• Aggressivt miljø (A)• Moderat miljø (M)• Passivt miljø (P)Dette ændres fremover. Der vil være særligeklasser for murværk og særlige klasser for betonkonstruktioner.I håndbogens skemaer har vi valgt at angive dekendte miljøklasser med supplerende oplysningerom de nye betegnelserPåvirkningerI håndbogens skemaer skelnes mellem stærke,middelstærke og lette påvirkninger. Bag disseklassificeringer ligger denne karakteristik:Stærke påvirkningerStærke påvirkninger forekommer f.eks. i mangeindustri- og lagerbygninger, i stærkt befærdederum som ventesale, trappeopgange og korridoreri skoler, på sygehuse m.m. Her skal pudslagetvære stærkt, og der bør foretages grundingmed udkast.Middelstærke påvirkningerDisse forekommer f.eks. i undervisnings- ogforsamlingslokaler, butikker, i trappeopgangeog korridorer, i bolig- og kontorbygninger. Hertilkommer alle vægge, der skal behandles medplastikmaling eller epoxy, der har store temperaturbevægelser.Grunding er normalt ikke påkrævet.Lette påvirkningerLette påvirkninger forekommer i rum i almindeligebolig- og kontorbygninger og på de flestelofter.I rum, hvor der spules med vand, skal pudslagetvære tæt og med lille sugeevne. Her skal anvendesmeget cementrig mørtel, hvis underlaget erstærkt nok til det.Den nye klassificeringMurværkskonstruktioner1Sammenlignet med den kendte opdelinghar ”Eurocode 6” fem hovedklasser gældendefor murværkskonstruktioner:MX1MX2MX3MX4MX5= Tørt miljø= Fugtigt miljøMX 2.1: Høj luftfugtighed ellerbegrænset opvædningMX 2.2: Kraftig opvædning= Fugtigt miljø med frost/tøMX 3.1: Høj luftfugtighed ellerbegrænset opvædningmed frost/tøMX 3.2: Kraftig opvædningmed frost/tø= Saltpåvirket miljø= Aggressivt kemisk miljøDe nye miljøklasser placeres på denne måde iforhold til de tidligere betegnelser:Klassificering – murværkNu:Eksponeringsklasseriht. Eurocodes 6MX1MX2MX3.1MX3.2MX4MX5Tidligere:Miljøklasseriht. DS 414PassivModeratModeratAggressivAggressivAggressivMiljøafsnittet i ”Eurocode 6” omfatter ikke mekaniskepåvirkningerHvis overfladebehandlingen skal hindre vanddampi at trænge ind i væggen, skal der anvendesmaling. I rum med særlig aggressivt miljø vilman ofte vælge at beklæde med fliser.268


Betonkonstruktioner2Den nye klassificering for betonkonstruktioner(EN 206-1) har seks hovedklasser:X0XCXDXS= Ingen risiko for korrosion ellerpåvirkning, tørt miljø= Korrosion forårsaget af karbonatiseringXC1: Tørt eller permanent vådtXC2: Vådt, sjældent tørtXC3: Moderat fugtigtXC4: Cyklisk vådt og tørt= Korrosion forårsaget af andreklorider end havvandXD1: Moderat fugtighedXD2: Vådt, sjældent tørtXD3: Cyklisk vådt og tørt= Korrosion forårsaget af kloriderfra havvandXS1: Udsat for luftbåren salt,ikke direkte i kontakt medhavvandXS2: Permanent under vandXS3: Tidevand, splash- og sprøjtezonerDe nye miljøklasser placeres på denne måde iforhold til de tidligere:Klassificering – betonNu:Eksponeringsklasseriht. Eurocodes 6X0XC1XC2XC3XC4XF1XA1XD1XS1XS2XF2XF3XA2XD2XD3XS3XF4XA3Tidligere:Miljøklasseriht. DS 414PassivPassivModeratModeratModeratModeratModeratAggressivAggressivAggressivAggressivAggressivAggressivEkstra aggressivEkstra aggressivEkstra aggressivEkstra aggressivEkstra aggressivXFXA= Frost/tø påvirkning med elleruden tøsaltXF1: Moderat vandmætninguden tøsaltXF2: Moderat vandmætningmed tøsaltXF3: Høj vandmætninguden tøsaltXF4: Høj vandmætningmed tøsalt eller havvand= Kemisk påvirkningXA1: Svagt aggressivtkemisk miljøXA2: Moderat aggressivtkemisk miljøXA3: Stærkt aggressivt miljø269


15.4 SikkerhedsanvisningerSikkerhedsanvisningerne i dette afsnit gælderfor kalk, hydraulisk kalk og cement samt allekalkmørtler, hydrauliske mørtler, kalkcementmørtlerog cementbaserede mørtler – herundertørprodukter fra Saint-Gobain Weber A/S.AnvendelsesområderOmfatter produkter, der anvendes til mure- samtfuge-, pudse- og støbearbejder.Krav om særlig uddannelseIngen.Sundhedsfarlige egenskaberHudkontakt: Kalk- og kalkcementmørtel1indeholder calciumhydroxid Ca(OH)2,som er ætsende på huden. Symptomerne påætsning kan efter længere varighed være letsvien, irritation efterfulgt af udtørring og revnedannelserel.lign.Kalkcementmørtler, cementmørtler og betonerindeholder cement. Den anvendte cement hargennemgået en antikrom-neutraliseringsproces.Antikrombehandlingen nedbrydes af luftens ilt.Anbrudte sække skal derfor lukkes tæt.Personer med kromeksem bør beskytte sig modhudkontakt med kromholdige produkter.Indånding: Under blanding kan støv fra2produkterne virke irriterende på næse ogluftveje. I færdigblandet tilstand giver produkterneikke denne gene.Indtagelse: Hvis mørtel eller beton ind-3tages, vil disse virke ætsende i hals ogsvælg.4Øjne: Mørtel i øjnene virker ætsende.270


Forholdsregler• Indånding af støv skal undgås. Anvend såvidt muligt lukket tvangsblander, direkte tilkobletbyggepladssilo med støvtæt kobling. Hvisdette ikke er muligt, bør iblanding af vand primærtske i fri luft eller i ventilerede rum. Åndedrætsværnbør om fornødent anvendes.• Det anbefales at bruge handsker til arbejdet.Ved arbejdstids ophør og i evt. pauser børhænderne renses grundigt og smøres medfugtighedscreme.• Egnede hudbeskyttelsesmidler modvirkerudtørring af huden.• Man bør undgå, at tøj og handsker blivergennemvædet med mørtelvand.• Ved arbejde med læsket kalk og ved arbejdeover øjenhøjde udvises særlig påpasselighed.Førstehjælp:Hud: Der skylles med1rigeligt vand.Indånding: Hvis der2efter indånding af støvoptræder udtalt hoste ogåndedrætsbesvær, skal dersøges læge.3Indtagelse: Der skalsøges læge.Øjne: Ved kalk, mørtel4eller cement i øjneneskylles straks med rigeligtvand i mindst 15 minutter.• Ved ikke-erhvervsmæssig anvendelse børsikkerhedsbriller benyttes.OplagringVed ikke-erhvervsmæssig anvendelse skal mørtelopbevares utilgængeligt for børn.Spild og bortskaffelseSe affaldsregulativet i din lokale kommune.EmballageEr mærket efter miljøministeriets regler.SikkerhedsdatabladeDe gældende sikkerhedsdatablade vedrørendeSaint-Gobain Weber A/S’ produkter kandu finde på www.weber.dk271


15.5 Arbejdsmiljø og letprodukterSaint-Gobain Weber A/S har samarbejdet meddanske murere gennem en lang årrække meddet mål at bidrage til, at hverdagen på byggepladsenbliver så nem og bekvem som overhovedetmuligt.Derfor arbejder vi kontinuerligt med udvikling afprodukter og løsninger, der opfylder disse mål.Vores langsigtede målsætning er at bidrage til,at man beholder en god fysik og får et kvalitetsfyldtliv – også når pensionsalderen nærmer sig.Med det som udgangspunkt har vi udviklet enserie af lette mureprodukter, der er kendetegnetved lav vægt – samtidig med at funktionsegenskaberneer de samme som for traditionelle mureprodukter.Weber Let Muremørtel, pudsemørtel og tørbetonminimerer de fysiske belastninger, således atman undgår unødig overbelastning af bl.a. ryg,skuldre, arme og ben.I afsnit 4 og 5, der bl.a. beskæftiger sig meddisse produktområder, kan du se konkrete produktfactsom de enkelte letprodukter.272


Gode råd om løft og bæringDet er umuligt at give et klart svar på, om manpå en sikker og forsvarlig måde kan løfte enbestemt byrde. Det afhænger bl.a. af byrdensvægt, rækkeafstand, fysisk form, underlaget,temperaturen og meget mere.Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan magte enbyrde, så løft den ikke. Inden du løfter, bør dualtid vurdere byrdens vægt, om du kan få ordentligtfat med begge hænder, og om du kan løfte ien god arbejdsstilling.Rækkeafstand og vægtRækkeafstanden har stor betydning for, hvortung en byrde man kan løfte. Illustrationen viservejledende vægtgrænser under optimaleforhold. Optimale forhold vil sige, at byrden kanløftes med begge hænder, midt foran kroppenog mellem midtlår- og albuehøjde.Den samlede løftemængdeDen samlede daglige løftemængde må ikkeoverskride 10 tons for den enkelte. Grænsengælder for løft tæt på kroppen under i øvrigtoptimale forhold. Den samlede løftemængdenedsættes til henholdsvis 6 og 3 tons ved løft iunderarms- eller 3/4 armsafstand.Alle løft er en belastningEt løft kan godt være tungt og belastende, selvom byrden ikke vejer ret meget. Det gælder især,hvis man løfter under knæhøjde eller over skulderhøjde,eller hvis man løfter fra siden, med énhånd, under snævre pladsforhold, på ujævnt ogglat underlag eller på stiger og trapper.50 kgTæt ved kropca. 15-20 cmUnderarmsafstandca. 30 cm3/4 armsafstandca. 45 cm30 kg15 kg11 kg5 kgKilde: www.bar-ba.dkI praksis er forholdene sjældent optimale. Det betyder,at man sjældent bør løfte så tunge byrder, som illustrationenangiver.273


274


afsnit 16Weber serviceIndhold:16.1 Service fra tegnebordtil byggeplads .................27616.2 Teknisk service 24 24 00 00 ......27716.3 Ekspedition og udlevering .......27816.4 Maskinudstyr ogbyggepladsindretning ......279-281275


16.1 Service fra tegnebord til byggepladsSaint-Gobain Weber A/S har markedets mest udbredte service, når det drejer sig om muret byggeri.Ud over vores tekniske service bakker vi byggeriets parter op med lokale konsulenter, etbredt net af ekspeditions- og udleveringsadresser samt ikke mindst vores byggepladsservicemed udlejning af udstyr og indretning af byggepladser.276


16.2 Teknisk service 24 24 00 00Teknisk serviceVores tekniske service står til rådighed på ethvertstadie af byggeriet – fra planlægning ogprojektering til det praktiske byggeri og den efterfølgendedrift og vedligeholdelse.Vores landsdækkende net af konsulenter sikrerlokal service og står til rådighed lokalt for projekterende,udførende og forhandlere af bygningsmaterialer.På www.weber.dk kan du finde kontaktoplysningerfor vores konsulenter og tekniskeserviceLeca ® ByggeinformationI Leca ® Byggeinformation har vi samlet voreskompetencer indenfor Leca ® letklinker. Afdelingenstår til rådighed for byggeriets parter omkringteknisk rådgivning og informationer vedrørendeegenskaber og anvendelse af Leca ® .Leca ® Byggeinformation er desuden med til atudvikle og fremme anvendelsen af Leca ® letklinkerpå det danske marked.Brochurer og vejledningerI forbindelse med vores løbende produktudviklingsarbejdeudarbejder og opdaterer vi heletiden vores skriftlige vejledninger og brochurer.Det er vores mål, at brochurerne kan bidragemed løsninger, der sikrer bedre konstruktioneri et bedre byggeri. Til glæde for alle byggerietsparter.www.weber.dk – altid opdateretvidenKlik ind på www.weber.dk og bliv opdateretom den nyeste, tilgængelige videnom produkter, anvendelser og løsninger.I afsnit 17, side 283, kan du læse mere om mulighedernepå vores hjemmeside og vores mobilportalWeber App.KontaktDu kan kontakte vores Teknisk service på telefon24 24 00 00.277


16.3 Ekspedition og udleveringABCDLeca ® produkter:Premix-produkter:ABCDHingeØlstGadbjergKværndrupKarlstrupKværndrupBrabrandGaltenSilkeborgViborgRanders278


16.4 Maskinudstyr ogbyggepladsindretningMaskinudlejningMørtelsilo/blanderWeber udlejer mørtelsiloer, evt. med blandemaskinemonteret, samt vandvarmere.Vandvarmer til vinterbyggeriVandvarmer anvendes til vinterbyggeri, hvortørmørtel kan blandes med op til +60 °C varmtvand. Kapaciteten er 160 liter vand i timen vedopvarmning fra +8 °C til +60 °C.ServiceSaint-Gobain Weber A/S rådgiver gerne omanvendelse af maskiner til rationel mørtelbehandling.Vores servicemontører kan også være behjælpeligemed planlægning af siloens placering påbyggepladsen samt vejledning af mandskabet.BetjeningAlt udlejningsmateriel fra Weber er forsynet medbetjeningsvejledninger på dansk.Anvendelsesnøgle – udlejningsmaterielSpecifikationer:RS28 H*Silo-/blandertyper:RS28 S**+ BL500 RS10 T*** RS10 H* RS10 S**+ BL300BL500/300 LPiccoloH*PiccoloS**Tons 28 28 10 10 10 500/300 liter 1½ 1½Vandvarmer:SM 160A16 A CEE-stik 4 4 4 4 4VV3 - 1332 A CEE-stik 4 4 4 4 4 4SS 5016 A CEE-stik 4 4 44Strøm:16 A CEE-stik32 A CEE-stik44 444 444Egnet til:Funktionsmørtel 4 4 4KC-mørtel 4 4 4 4KKh-mørtel 4 4 4 4Pudsemørtel 4 4 4 4Tørbeton 4 4 4 4 4 4 4 4Elementbeton 4 4 4 4 4 4 4 4El-tilslutninger skal udføres i henhold til lovgivningen.* med horisontalblander* * med snegl til tvangsblander*** med tvangsblander på fast stativ279


ByggepladsindretningPå byggepladser, hvor Webers mørtelprodukterleveres i byggepladssilo, skal der tages hensyntil siloens placering og blandestationens indretning.Der stilles bl.a. krav til underlaget for siloenog tilkørselsvejen:Underlaget for byggepladssilo skal være stabiltog sikkert, f.eks. anvendes køreplade 2,5 x 4 m,jernbanesveller eller fast stabil vej. Undgå atstille ting foran anlægget. Vær sikker på, atSaint-Gobain Weber A/S altid har let adgang tilanlægget.Bemærk: Anvendes RS28-silo, skal denne placeres,så afstanden til tankbilen (der efterfølgendeskal blæse mørtel i siloen) ikke er større end15 m. Større afstand kan medføre separation iproduktet.VinterbyggeriTil vinterbyggeri kan leveres vandvarmer til blandestationen.1Vandtilførslen skal holdes frostfri.Uisolerede styreskabe på blandestationen2skal ligeledes holdes frostfrie, f.eks. vedhjælp af vintermåtter.Husk at tømme flowglas for vand hver3aften. Dermed undgås frostsprængning afglasrøret med efterfølgende serviceregning.Krav til el- og vandtilslutning:Strøm:Silotype RS28 H, RS10 H, Piccolo H:400 V 16 A CEE-stik.Silotype RS28 S, RS10 T, RS10 S,Piccolo S:400 V 32 A CEE-stik.Løs tvangsblander:400 V 16 A CEE-stik.Vandvarmer, model SM160A og SS50:400 V 16 A CEE-stik.Vandvarmer, model VV3-13:400 V 32 A CEE-stik.Vandtilslutning:¾” slange med Nito-koblingVandtryk:Silotype RS28 H, RS10 H, Piccolo H:Mindst 3 bar.Silotype RS28 S, RS10 T, RS10 S:50-60 liter pr. minut.RS28 H kan forsynes med vintertelt.Oplysninger om rengøring og vandfiltresamt generelle udlejningsbetingelser:Se www.weber.dkVandvarmere skal altid være tilsluttet4strøm og være tændte.280


281


282


afsnit 17www.weber.dkIndhold:17.1 www.weber.dk ................ 28417.2 Weber App ................... 28517.3 Den rigtige mørtel til denvalgte sten ................286-287283


17.1 www.weber.dkPå www.weber.dk kan du finde alt om vores produkter og løsninger. Du kan få gode tips og downloadedokumentation, vejledninger osv.Men derudover har vi udviklet nogle nyttige og praktiske værktøjer, som kan hjælpe dig på forskelligvis f.eks.Linjetab ved fundamenterPraktisk tabeloversigt, hvor du kan se de eksaktelinjetab ved forskellige fundamentsløsningermed Leca ® blokke.Uundværlig ved varmetabsberegninger i forbindelsemed energikravene i bygningsreglementet.Terrændæk med store – ellerkomplicerede – belastningerLeca ® ConstructionCalculator er et beregningsprogram,der er specielt udviklet til dimensioneringaf komplekse terrændæk løsninger medstore belastninger og komplicerede lastkombinationer.FacadeberegningerEt program, hvor man kan beregne produktmængderog forbrug i forbindelse med facadeisolering.SystemløsningerEn oversigt over vores systemer til facade- ogpudseløsninger samt restaurering.FugtisoleringsguidenHer kan du finde de rigtige produkter, når du skalløse konkrete fugtproblemer.Skadeskatalog og anvendelsestipsHer kan du finde årsagen til en skade – og fåforslag til udbedring.Guide: Den rigtige mørtel til denvalgte stenHer kan du finde præcis den rigtige mørtel til densten du har valgt.Farvelæg et byggeriSe hvordan vores facadefarver ser ud i praksis.Du kan selv skifte farver på facaden (og påtaget) for at finde frem til den optimale løsning.Dækker både villaer og byejendomme.VideovejledningVi har lagt en lang række informationsvideoerud på hjemmesiden, hvor du kan få præcis vejledningindenfor flere af vore produktområder.284


17.2 Weber AppMed Weber App kan du altid finde den nyeste viden om vores produkter og løsninger. Med fåklik på din mobile enhed kan du hente oplysninger om Webers produkter og løsninger – samt fåmasser af byggetips – her og nu!Webers App er perfekt som informationskilde ogsom interaktivt værktøj, hvad enten du er håndværker,ingeniør, arkitekt eller ”Gør det selv”.Du kan f.eks. scanne QR koden på emballagenog få direkte adgang til produktdata og sikkerhedsdatablad!Med Webers App kan du få informationerom f.eks.:• Webers produkter og løsninger• Den nærmeste forhandler af Webers produkter– f.eks. søgning via postnummer• Opstilling af produktoversigt til dine aktuellebyggeprojekter• ”Trin for trin”-vejledninger til løsning af typiskeproblemer på byggepladsen• Produktblade og sikkerhedsdatablade• Farvevælger til byggeriets facade• Standardindstilling af Webers tekniske konsulenter,så de hurtigt kan kontaktes via telefoneller e-mail• Kontakt til Teknisk Service eller Kundeservice• Integreret software til scanning af QR-koder• Weber nyhederLæs mere på www.weber.dk/appeller installer til iPhone her:285


17.3 Ny omfattende guide:Find den rigtige mørtel til den valgte stenSaint-Gobain Weber A/S har udarbejdet en omfattende guide om mørtler og teglsten fra den samlededanske teglværksbranche. Hæftet giver en række anvisninger, der sikrer, at danske murereer i stand til at udføre det bedst mulige kvalitetsarbejde gennem at vælge den optimale kombinationaf sten og mørtel. Desuden har vi udarbejdet en digital udgave, hvor du nemt og hurtigt kannavigere dig frem til den rigtige mørtel.Guiden tager bl.a. følgende 8 forhold op, der alle er helt afgørende, når den perfekte mørtel skalvælges til en given sten.12345678Murbarhed:Stenens sugeevne, mørtlens vandholdeevne og mørtlens levetidStyrkeegenskaber:Vedhæftnings-, tryk- og bøjningstrækstyrkeVinterbyggeri:Specielle vinterforanstaltningerBlandingsmetode:Anvendelse af tvangsblander eller horisontalblanderAfsyring:Hvornår skal der afsyres?Æstetik:Fugeudformning og -farverErgonomi:Gode forhold på arbejdspladsenMiljøklasser/eksponeringsklasserDen trykte guide kan rekvireres hos Saint-GobainWeber A/S. På www.weber.dk kan dufinde den digitale guide.286


287


288


afsnit 18Ordforklaringer289


18.1 OrdforklaringerAAggressivt miljøSærlig fugtigt miljø eller miljø med tilstedeværelseaf aggressive stoffer som f.eks. salt ellerrøgholdig atmosfære.Akryl/akrylatOrganisk bindemiddel.AlkaliresistentModstandsdygtig over for alkali. Nedbrydes ikkei alkalisk miljø.AlkaliskAlkalisk (basisk) miljø forefindes i våd beton ogmørtel, da bindemidlet udgøres af kalk og cement(pH-værdi > 7).ArmeringForstærkning af puds og slidlag med trådnet(rivenet, svejst rustfrit stål).BBetonEt produkt fremstillet af cement, tilslagsmaterialerog vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.Beton 16Kvalitetsbetegnelse for beton. Tallet 16 udtrykkeri almen sprogbrug betonens min. trykstyrke:Trykstyrke 16 MN/m 2 . Andre kvaliteter er beton20, beton 25 og beton 30.Bi-stålSvejst armeringssystem bestående af 2 parallellelængdetråde typisk ø 4 med en afstand påca. 24 mm, sammensvejst med tværtråde ø 3 xø 4 mm for hver 95 mm. Stålkvalitet BS 70.Bitumen(Latin: asfalt, jordbeg): naturligt forekommendekulbrinter såsom asfalt og jordolie.Brændt kalk/ulæsket kalkUlæsket, brændt kalksten (i form af stykker ellerfinmalet pulver), CaO.BærelagBærende betonplade udstøbt på et lag Leca ®letklinker i en terrændækskonstruktion.CCementmørtel, C-mørtelMørtel fremstillet af cement, sand og vand,eventuelt med tilsætningsstoffer.CE-mærkeCE-mærket symboliserer, at produktet er fremstillet,kontrolleret og deklareret i overensstemmelsemed en harmoniseret europæiskstandard (EN) eller en europæisk teknisk godkendelse(ETA).DDamprensningDamprensning er velegnet til fjernelse af begroninger,løstsiddende puds og trafikfilm udenbrug af den store vandmængde og det høje tryk.Denne afrensningsmetode er specielt velegnet,hvor der er behov for en hurtig efterbehandling.Damprensning udføres med 90-100 °C varmtvand og med et tryk på 50 bar og ca. 10 litervand/minut.DiffusionPuds og malings evne til at lade fugt passereigennem.DilatationsfugeDilatationsfuger optager de bevægelser, derforekommer i bygningsdele. Dilatationsfugerplaceres efter forudgående beregninger for atundgå ukontrollerede bevægelser med revnertil følge.BorehulsmørtelTyndtflydende mørtel, der har egenskaber, somgør den velegnet i mindre huller/revner, mensom samtidig kan udfylde større hulrum.290


EEmulsionBlanding af to væsker, som ikke er indbyrdesopløselige. Den ene emulgerende væske finfordelesi den anden: emulgeringsmidlet.FFiberdugBenævnes også geotekstil. Dug af tynde uorganiskepolypropylenfibre. Udlægges på Leca ®letklinker for at forhindre, at beton og klinkersammenblandes.FiberpudsSerpo 261 EF. Puds tilsat fiber som armering forat modvirke revner.FinpudsFinkornet puds, som anvendes, når man ønskeren mere glat overflade. Anvendes kun indendørs.FixativGrunder og fortynder til silikatmaling.Flydende fugebåndVed støbeskel kan det være en fordel at forebyggerevner ved at påføre en flydende, fuldfladeklæbende,vandtæt membran med ilagt Glasvævnr. 2.ForskellingUdvendig ”fugning” af tagsten.FrostbestandighedMaterialets evne til at modstå frost-/tøpåvirkning.Fugtighedshærdende injektion1-komponent produkt, der bruger den fugt, produktetkommer i forbindelse med, som hærder.FunktionsmørtelMørteltype iht. EC 6. God vedhæftning. God bearbejdelighed.GGlasfibernetSerpo 397 anvendes eksempelvis sammen medSerpo 261 EF og weber multi 280.GrovpudsPuds, som anvendes til at jævne underlaget vedpudsning. Grovpuds påføres udvendig altid efterudkast.GrundingsmørtelBruges til filtsning af vægge inden påføring aftyndpudsemørtel og ved tilbagelagte fuger.HHedtvandsspulingHedtvandsspuling er velegnet til rengøring afoverbegroede og tilsmudsede flader. Metodener også god til afrensning af plastmaling, da det30-80 °C varme vand blødgør malingen.HorisontalblanderBlandemaskine, der blander kontinuerligt i etvandretliggende rør. Stor kapacitet.HorisontalspærreTætning, der placeres vandret i overgangenfundament/væg, i gulvopbygning eller hvor ibygværket, man vil forhindre fugt i at trængehøjere op i konstruktionen. Der findes horisontalspærrer,der kan stoppe kapillarsugende vand(renovering), men også horisontalspærrendetrykvandsmembraner (nybyggeri).HulkelEn skrå overgang mellem to flader.HydratiseringBindemidlet hærder ved hjælp af vand. Dettegælder for cement og hydraulisk kalk.Hydratkalk, KBrændt kalk læsket med netop den mængdevand, der er nødvendig for at danne tørt pulver.Hydratkalk hærdner (karbonatiserer) ved hjælpaf kuldioxid i luften.291


Hydraulisk kalk, KhBrændt kalk fremstillet af egnede, lerholdigekalkarter. Mørtel fremstillet af hydraulisk kalk harhydrauliske egenskaber, dvs. at mørtlen hærderved hjælp af vand uden tilgang af luft.HæftemørtelPå glatte underlag som beton og maskinstenanvendes weber multi 280 som puds i tynde lageller som grunding.HøjtryksrensningRensemetode hvorved vand under højtryk sprøjtesmod facaden, så snavs, løs kalk og mørtelfjernes.IImprægneringImprægnering anvendes til beskyttelse af pudsog murværk.InjektionIndsprøjtning.JJernvitrolKan tilsættes kalk som farvestof.JordfugtJordfugt er kapillarbundet vand, der er til stede ijordbunden, f.eks. som sivevand og kapillarvand.Vand, der gennem kapillarkraften (hårrodseffekt)kan bortledes imod tyngdekraften. Som jordfugtbetegnes dog også vand, der stammer fra nedbør,men ikke bliver stående (sivende i let jord).KKalkcementmørtler, KC-mørtlerMørtel fremstillet af hydratkalk eller læsket kalk/kulekalk, cement, sand og vand, eventuelt medtilsætningsstoffer.KalkdejTyk våd kalkpasta, som anvendes til mørtel samtoprøres med vand til hvidtekalk.KalkmælkOprørt kalk klar til brug.Kalkmørtel, K-mørtelMørtel fremstillet af hydratkalk eller læsket kalk/kulekalk, sand og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.KalkudfældningI koldt og fugtigt vejr kan kalk i mørtel, indenden er karbonatiseret (hærdnet), vandre ud påpudsens overflade og forårsage misfarvninger.Dette kan ofte forsvinde af sig selv med vejrligetspåvirkning.Kapillaraktiv mørtelMørtel, der indeholder specialadditiver, der viafugt trænger ind i den bagvedliggende overfladeskapillarrør og reagerer for derved at sikre, atden mineralske overflade forbliver vandtæt.Kapillarbrydende lagLag indbygget nederst i gulvkonstruktion, somforhindrer fugtopsugning fra våd jord til materialelaglængere oppe i gulvkonstruktionen.KapillarrørHårrør.KarbonatiseringKalk hærdner (karbonatiserer) ved hjælp af luftenskuldioxid.KomprimeringSammentrykning ved maskinel påvirkning afjordlag eller letklinkerlag.Konstant vandtrykKonstant vandtryk forårsages af vand, der udefraudøver tryk på bygningen. Dette varierer meddet omgivende vandspejl, f.eks. grundvand ellervandlommer. Konstant vandtryk kan dog ogsåforekomme, hvis det ved tung jord og/eller terrænmed fald ikke er muligt at dræne eller afledevandet på anden måde.Korrosionsfri materialerRustfri materialer.KalkhydratRen kalciumhydroxid, Ca(OH)2.292


Kortvarig vandpåvirkningKortvarig vandpåvirkning er overfladevand ogsivevand, der ikke udøver et hydrostatisk trykpå fugtisoleringen. Dette kan forventes ved tungjord og/eller på terræn med fald i kombinationmed en funktionsdygtig dræning.Kraftoverførende injektionLimer to stykker sammen til et stykke.KulekalkVådlæsket, brændt kalk med konsistens somdej, fremstillet ved læskning med overskud afvand.LLambdaGræsk bogstav (l), der i litteratur om varmeisoleringanvendes som signatur for varmeledningstallet.LatexBindemiddel, ofte betegnet som »Betonbinder«,f.eks. Cempexo Grunder.LavalkalicementSpecialcement, der oftest anvendes i betoner tilaggressivt miljø, f.eks. i specialbeton.LavtryksvådsandblæsningVand under lavtryk, iblandet sand, der sprøjtesmod facaden.LetbetonBeton med densitet 400-1400 kg/m 3 fremstilletaf Leca ® letklinker, cement og vand og evt.sand. Letbeton med densitet under ca. 650 kg/m 3 fremstilles normalt uden tilsætning af sand.LuftkalkKalk, som hærdner (karbonatiserer ved hjælp afluftens kuldioxid).LydabsorberingBetegnelse for et bygningsmateriale med enporøs overfladestruktur, som absorberer en delaf den lydenergi, der rammer materialet. Modsatvil en hård, glat og lukket flade virke lydreflekterende.LydgulvEn lyddæmpende Floor-gulvkonstruktion.LæskningProces, der foregår, når brændt kalk tilsættesvand.MMembranFugtstandsende materialelag.MinutsugningBetegnelse for en tør murstens vandoptagelse.Moderat miljøMiljø med tilstedeværelse af fugt, som f.eks. fugtigtudendørs eller indendørs klima.MonopumpeSkruepumpe beregnet til fremføring af våd betonog mørtel i slange.MurcementBindemiddel til fremstilling af cementmørtel.MurcementmørtelMørtel fremstillet af murcement, sand og vand.Er ikke omfattet af EC 6.Mørtel og mørtelmaterialerMørtel er en blanding af bindemiddel, tilslagsmaterialeog vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.OOrganiskAnvendes som betegnelse på bindemiddel somplast, olie eller alkyd.OverfladebehandlingEnhver påført belægning på eller behandling afmurede overflader. Tynde overfladebehandlingerkan foruden pudslag med tykkelse mindre end12 mm, sækkeskuring, vandskuring og lignendef.eks. være behandling med maling eller imprægneringsmiddel.293


OxydfarverKalk- og cementbestandige farver. Anvendes tilfarvning af kalk og mørtel.PPassivt miljøTørt miljø uden fugt eller aggressive stoffer somf.eks. tørt, navnlig indendørs, klima.Piccolo-siloLille flytbar silo, der rummer 1,5 t.PlastiskPlasticitet: formbarhed, i teknikken et legemesevne til ved flydning at antage en blivende formefter en ydre påvirkning; modsat elasticitet.PorregrundpudsPoregrundpuds er en specialudviklet luftporemørtel,der er egnet som underlagsmørtel forsaneringspuds, hvor der er høje forekomster afsalt (klorider/ sulfat/nitrat) i murværket.RRadonGasart, der dannes nede i jorden, når det radioaktivegrundstof radium nedbrydes.ReceptmørtelMørtel iht. EC 6. Tidligere referencemørtel.Revneoverbyggende egenskab,flydende produktEt revneoverbyggende produkt kan overbyggerevner, der opstår efterfølgende, men ikke revner,der findes ved produktets påføring.SSaltudfældningSalte fra underlag, der med fugt føres ud påoverfladen, hvorved denne misfarves. Afvaskesnormalt af regn.SandSand fra naturlige aflejringer eller sand fremstilletaf knuste eller formalede natursten.SandblæsningSand blæses med luft under tryk mod en overfladetil fjernelse af f.eks. gammel puds samt rustpå armeringsjern.SaneringspudsSpecialudviklet puds med ekstremt højt luftporeindhold.Giver god optørring af gennemfugtetmurværk samt optagelse af de ved krystalliseringstrykdannede saltkrystaller.SilikatBindemiddel i maling.Silikatfugebaseret fugemørtel1-komponent mineralsk mørtel på basis af silikater,førsteklasses uorganiske bindemidler, fyldstofferog tilsætningsstoffer.SilikatmalingDiffusionsåben maling med lang holdbarhed.Vandafvisende.SilikatpudsVandafvisende puds med lang holdbarhed.SilikonaterKomponenter i mur-imprægneringsprodukter.SilikoneharpiksmalingDiffusionsåben maling med lang holdbarhed.Vandafvisende.SilikoneharpikspudsVandafvisende puds med lang holdbarhed.SkrabespartlingUdfylder huller og ujævnheder inde i overfladen,men lægger ikke noget lag uden på overfladen.SkrukNår puds og slidlag slipper underlaget. Dettelokaliseres ved at banke let på overfladen, hvorveden hul lyd fremkommer.SlutpudsEksempelvis finpuds som afsluttende overfladebehandlingindvendig samt f.eks. tyndpudsemørtelog betonfilts udvendig.294


SvindarmeringArmering, som indbygges i beton eller murværkfor at modvirke gener fra svind i konstruktionerne.SvummemørtelMørteltype, der kræver grundig indarbejdning ioverfladen for at sikre en 100 % vedhæftning/dækning af underlaget. Egnet svummekost ernødvendig for et godt resultat.SvumningAnvendes som vedhæftningsforbedring vedf.eks. lægning af slidlagsgulve og betonreparationer.SætmålFagudtryk, der angiver et mål for betons konsistens.Lille sætmål svarer til en stiv beton, højtsætmål svarer til en blød beton.TTilslagsmaterialerKornede materialer, som ikke deltager aktivt imørtlens hærdning.TilsætningsstofferStoffer, som – uden at være bindemiddel ellertilslagsmateriale – giver mørtlen specielle, tilsigtedeegenskaber.Tynd isoleringBetegnelsen på fugtmembran til betonbeskyttelse,hvori der medgår både en opløsningsmiddelholdigprimer »Nr. 0« og en opløsningsmiddelholdigmembran ”Nr. 2«” Tynd isoleringanvendes også som »flydende tagpap« til vedligeholdelseaf paptage.UUdkastUdføres for at sikre en optimal kombination afvedhæftning samt fugtoptagelsesevne for denefterfølgende grovmørtel.UorganiskAnvendes som betegnelse på bindemiddel somkalk og cement.VVandsivningVandsivning kan kun anvendes til rengøring pålodrette flader og egner sig ikke til at fjerne malingog lign. Vandsivning kræver supplerendemetoder til afrensning under tagudhæng m.v.Før vandsivning startes, skal fuger, vinduer ogdøre tætnes. Behandlingen må ikke påbegyndesså sent på året, at der er risiko for nattefrost,før de store mængder vand er tørret ud afmurværket.V/c-talFagudtryk, der angiver vægtforhold mellemvand og cement.Vægt-%Procenttal, som kun kan anvendes i forhold tilmasse (vægt). F.eks. fugtindhold 7 % i forholdtil tørvægt.TørisblæsningAfrensningsmetode, hvor der anvendes tøris istedet for f.eks. sand.Tør isoleringLeca ® letklinker indbygget som isoleringsmaterialei konstruktion under vedvarende tørre forhold.295


296


297


Udgiver:Saint-Gobain Weber A/S, Randersvej 75, Hinge,8940 Randers SVRedaktion:Saint-Gobain Weber A/S.Layout og grafisk produktion etc.:ProService Reklamebureau A/S.Saint-Gobain Weber A/S forbeholder sig ret til uden foregåendevarsel at foretage ændringer i produkter, specifikationer,konstruktioner og vejledninger mv. Tidligere udgaver afhåndbogen (maxit håndbog) annulleres hermed.Alle informationer og detaljer forudsættes at være retvisendeog korrekte, men må ikke betragtes som en garanti. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig således ikke noget juridiskansvar.Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med Saint-GobainWeber A/S3. udgave – marts 2012© Saint-Gobain Weber A/S298


Intelligent byggeri, der bygger på videnog markedskendskabSaint-Gobain Weber A/S har sit udgangspunkt i byggeri og byggeprodukterover det meste af verden. Vores produkter, løsninger og servicetilbuder blevet til i tæt samarbejde med markedet og bliver heletiden udviklet yderligere i forbindelse med nye bygge- og energikrav,miljøregler og byggekoncepter.Løsningerne dækker en lang række områder i forbindelse med nybyggeriog renovering, bl.a.:• Leca ® letklinker og blokke til kældre, fundamenter og terrændæk mv.• Leca ® Isolerings- og udstøbningsblokke• Weber produkter til opmuring, pudsning og overfladebehandling• Weber fugtisolerings og fugtreguleringsprodukter• Weber produkter til fliseopsætning og klæbning• Weber gulvløsninger• Weber facadeisoleringsløsninger• Weber betonrenovering• Weber vådrumsløsninger- og meget mereEr der noget, du ikke kan finde i denne håndbog, så prøv at klikke ind påwww.weber.dk. Du kan også kontakte os på telefon 70 10 10 25 ellerpå mail: weber@weber.dkwww.weber.dkSaint-Gobain Weber A/SRandersvej 75, HingeDK-8940 Randers SVDanmarkTel.: +45 70 10 10 25Fax: +45 87 61 02 05Saint-Gobain Weber A/S udvikler, producerer og markedsfører et omfattende sortiment af byggematerialer,byggesystemer og byggekoncepter. Vores fornemmeste opgave er at levere byggematerialeraf høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med mindst mulig belastning for miljøet.For at opnå denne målsætning prioriterer vi et aktivt miljøarbejde højt – uanset om det handler omretablering af udgravningsområder eller rationel og forbedret produktion, emballage og transport.

More magazines by this user
Similar magazines