Kirkeblad-2009-3.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk
  • No tags were found...

Kirkeblad-2009-3.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET32009SKALBORG SOGN


KirkebladetUdgives af Skalborg MenighedsrådIndsættelsesfestenIndsættelsesprædikenAf Heine HansenRedaktion:Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. JensenDorte Sandegaard, Søren Thing Andersen ogkirkens præster.Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41Træffes 11.30-12.30 undtagen mandagTlf. 98 18 13 83 pakr@km.dkSognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1Træffes 11.30-12.30 undtagen mandagTlf. 98 18 72 57 hloh@km.dkSognepræst Helle RosenkvistLindholmsvej 60 st., 9400 NørresundbyTlf. 21 62 24 40 hros@km.dkKonst. sognepræst Peter HansenTlf. 30 11 58 44peter.hansen4@hotmail.comKordegn Bente SchüslerTlf. 98 34 33 58Kirketjener Jane JensenTlf. 20 93 42 05 og 98 13 34 28Organist Eva-Marie Kjæhr OlesenTlf. 98 18 49 44 (privat), 98 18 22 03 (kirken)organist@skalborgkirke.dkKorleder Sigrid Damsager FrandsenTlf. 41 40 32 13 (privat), 40 48 11 63 (kormobil)korleder@skalborgkirke.dkKirkekontoretDigtervejen 6, 9200 Aalborg SVTlf. 98 18 00 69. skalborg.sogn@km.dkFax 98 18 02 69. www.skalborgkirke.dkMandag - fredag 09.30-13.00Torsdag tillige 16.00-18.00Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00Menighedslokalerne 98 18 85 92Menighedsrådets formandHenning Bentzen, Rungsvej 21, 9200 Aalborg SVTlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dkMere end 100 deltog i festen, hvor bl. a.menighedsrådets formand holdt tale.Begge kor medvirkede. Her ungdomskoretmed den midlertidige korleder Martin Loft,akkompagneret af den nye korleder Sigrid.Og den nyindsatte præst præsenterede sinfamilie bortset fra 5-årige Karoline: Heidi,datteren Mathilde og sønnen Sebastian.Vi har alle nogen lysende øjeblikke i vores liv,som vi gerne ville have ønsket kunnet havevaret i meget længere tid end de gjorde. Deøjeblikke, hvor vores liv blev forandrede foraltid, og vi aldrig blev de samme igen. De øjeblikke,hvor Guds sol strålede ind i vores liv, såden brændte hans kærlighedsmærke ind i os.Lyset, livet, kærligheden og glæden ved liveter ikke en selvfølge. Livet, kærligheden ogglæden ved livet er et under, som vi har fåetgivet af Gud som den gode giver. Gud gi’r os,hvad vi har brug for, for at vi kan leve. Bådeevnerne til at udfylde vores rolle i livet ogmodet til at leve livet i tro og håb til, at livetkan være godt.”Således elskede Gud verden, at han gav sinenbårne søn, for at enhver, som tror på ham,ikke skal fortabes, men have evigt liv.”Her er kristentroens oprindelse, mål og middel.Oprindelsen er Gud. Altings ophav og skaber.Hensigten var og er at give os evigt liv, detvil sige et liv i kærlighed; til et liv, hvor hvertenkelt menneske ikke er sit eget udgangspunktog sit eget mål.For Gud må elske hele sin verden, siden hansendte sin søn for at frelse verden. Lige såmeget, som da han satte mennesket i Paradiset.Gud skabte verden perfekt, men menneskerlever ikke det perfekte liv som i Paradis.Derfor sendte han nye livliner ud, som mennesketkunne gribe fat i og redde sig op af.Den ultimative livline var Jesus, der rækker oshånden fra døbefonten og helt ind i evigheden.Han gik ind i og ud af døden for os som detsidste offer.angst. Vi indgår i kærlighedens indre forbundethed,hvor det højeste offer er at sætte sigselv til – fuldstændigt – som det største symbolpå kærligheden.Vi skabes ikke som perfekte mennesker ogGud har ikke omskabt os. Vi har stadig os selvsom vores eget udgangspunkt og mål for livet.Og sådan bliver det ved med at være. Vi vælgerikke altid at gøre og sige det rigtige. Vi vælgerogså nogle gange at lade de mørke sider i os fåovertaget.Vi har flere valg. Vi kan vælge at blive i lyseteller gå ind i mørket, hvor alle katte er grå. Deter at leve af meningsløsheden. Det er forsøgetpå – ligesom den onde dronning i Snehvide– kun at elske sig selv. Sandheden om sig selvfår man ikke, når man ser sig selv i spejlet.Sandheden om os selv finder vi i livet med Gudog med hinanden.Der er en talemåde, der siger, at skønhedenkommer indefra. Skønheden kommer ogsåudefra. Skønheden kommer fra at vide sigelsket af Gud. Frelse er at blive elsket af Gud,som dem vi er, og ikke som dem, vi vil være.Vi er elsket af Gud. Vi kan hvile i, at Gudelsker os og anerkender os som hans børn, såer vi i lyset og så gør vi sandheden. Sværere erdet ikke. Og så er der ingen dom over os, for vier blevet flyttet over på Guds banehalvdel.Og så ses de lysende øjeblikke, hvor Gudskærlighedssol skinner på os, med fornyedeøjne. Nu er det ikke os selv, som får livet til atlykkes. Nu er det Gud, der får os og vores livtil at lykkes. Og det er Helligånden, som gi’rmuligheden for at se lyset i livet og opleve defantastiske øjeblikke, som vi aldrig håber vilende. Det er Helligånden, som lærer os, at fordivi er elsket af Gud, så kan vi også elske os selvog blive i Guds lys. Og så oplever vi, at detselvfølgelige også bliver et under.Kærligheden er et offer. I kærligheden ofrer viNæste nummer udkommer 21. november 2009noget af os selv. Vi glædes ikke blot over ogLayout og tryk:sammen med dem, vi elsker. Men vi lider ogsåBallermanns Eftf Bogtryk & Offset A/Ssammen med dem. Når dem, vi elsker, harsorg eller angst, så har vi også selv sorg eller■2 3


Sommerudflugt til Ebeltoft Orlov i 3 måneder Ny præst i 3 månederSolen dansede over parkeringspladsen denmorgen i juni, hvor Skalborg Kirke tog påsommerudflugt.73 forventningsfulde deltagere var snart påplads i dobbeltdækker-bussen, og stemningenvar helt i top, da vores guide Peter Krogsøefortalte små anekdoter.Ved Kalø Vig holder vi kaffepause. Vi nyderde rundstykker, som ”de morgenfriske”har smurt til os. Udsigten til Mols Bjerge erfantastisk, så det er ikke uden grund, hvis detteområde kvalificerer sig til at komme ind under”Danmarks 10 naturparker”.Pausen er slut, og vi finder vores pladser ibussen. Vi nyder turen og synet af den skønnenatur med frodige marker og fredsommeligtgumlende køer.I Ebeltoft bliver vi sat af ved ”FregattenJylland”, der er verdens længste træskib. Førrundvisningen bliver en kanon fyret af med etvoldsomt brag.Nu er tiden kommet til at gå ombord på Fregatten.Man mærker atmosfæren på dette gamletræskib og får et godt indtryk af de barskevilkår ombord. Man amputerede både arme ogben på mandskabet under krig, og det foregikpå kaptajnens bord – uden bedøvelse.Guiden fortæller, at skoleelever fra provinsenhar overnattet på skibet. Det var under krigen,hvor fregatten lå i København. Der var flere afvores deltagere, der kunne huske den oplevelse.Frokosten nyder vi i Fregatcaféen. Buffeten erinspireret af årstidens friske råvarer.Både maden og udsigten er fantastisk.Sidste stop er Dråby kirke, som er fra 1200-tallet.Dråby kirke er indvendig på alle hvælvingerog dele af murene dekoreret med kalkmalerierfra 1450.Kirkesangeren fortæller om kirken og syngerfor til den dejlige sommersalme: ”Nu blomstertidenkommer”. Et godt punktum på endejlig dag.Fra 1. september har Peter Krogsøe orlov i 3måneder for at studere de lutherske kirkersforhold til folk og stat under meget forskelligevilkår i en række europæiske lande.Til redaktionen fortæller Peter Krogsøe:- Den danske folkekirke har en helt specielposition med over 80 % af befolkningen sommedlemmer og med en grundlovssikret forbindelsetil staten. Men udviklingen i samfundetkan meget vel betyde, at disse betingelserændres, så vores kirke skal tilpasse sig forholdsom dem, de fleste lutherske kirker arbejderunder andre steder i Europa.Er folkekirkens dage talte?- Jeg synes, vi har en god folkekirkelig ordning,men den er under et voksende pres, politiskog folkeligt. Personligt vil jeg beklage eneventuel adskillelse af stat og kirke, sådan somdet fx nu er tilfældet i Sverige. Men en adskillelsehos os kan blive en realitet, også indenfor en overskuelig årrække, og utvivlsomt såmed mange forskellige begrundelser. Og daer det vigtigt, at vi er forberedt på den situation,så vel som på andre ændringer i kirkensforhold. At indsamle nyttig viden fra andrekirker i Europa er netop formålet med minstudieorlov, forklarer Peter Krogsøe.Hvordan kommer dit arbejde til at foregå?- Jeg vil udnytte mine mangeårige kontaktermed udenlandske præstekolleger og kirkeledelser.Ja, jeg kommer til at rejse en del, ihvert fald til Frankrig, Tyskland og Holland.Derudover skal jeg læse relevant litteratur afforskellig slags, så jeg kommer ikke til at kedemig, slutter Peter Krogsøe.PANIndsættelsesgudstjenesten finder stedsøndag d. 30. aug. kl. 14.00 Bagefter eralle inviteret til samvær med kaffebord iSognesalen.Mens Peter Krogsøe har studieorlov, bliverhans stilling som sognepræst i Skalborg varetagetat Peter Hansen, som redaktionen hermedhar den glæde at præsentere:Peter Hansen har netop haft tilsvarende vikariateri Gistrup-Gunderup-Nøvling og i Ferslev-Dall-Volsted. Han forklarer:- Jeg afsluttede teologistudiet for 1½ år sidenog kikker efter embede i Århus-området, fordimin livsledsager gennem 30 år, Laurits, bordér. Under vikariaterne bor jeg i Skørping.Peter Hansen fyldte for nylig 50 år.- Ja, jeg brugte mange år på studiet, isærfordi jeg gennem 10 år var med i Skole-Kirkesamarbejdet i Århus. Ved siden af var jeg ogsåkirketjenervikar.Jeg blev student fra Kolding Gymnasium medmatematik og fysik. Dér lærte jeg at tænke logiskog stringent, hvad jeg har haft stor glædeaf i teologien. Det er selvfølgelig en andenbegrebsverden, men klarhed i argumentationener vigtig begge steder.Hvad glæder du dig mest til i dit virke her?- Jeg holder meget af den ganske almindeligegudstjeneste. Og så finder jeg det megetmeningsfuldt at holde begravelser, ligesom jeglægger stor vægt på den personlige samtalemed folk i sognetEn stor tak til ”Højskoleudvalget” for en heltigennem vellykket sommerudflugt.HSJPAN4 5


BabysalmesangNyt hold starter til augustpå onsdagefra kl. 10.00-11.30.Babysalmesang er for heltsmå børn og deres forældreeller bedsteforældre.Gennem sang og bevægelse får børnene styrketderes rytmiske bevidsthed og får det førstekendskab til kirkens salmer. Hver gang sluttermed en kop kaffe til de voksne med mulighedfor snak og deltagelse i et netværk med andrenybagte forældre.Få mere information hos sognepræst HelleRosenkvist (tlf. 21 62 24 40) eller bliv alleredenu skrevet op til en plads.MinikonfirmanderHej 4. klasser!Kan I huske kirkeugen i foråret?Kom med til kor!Skalborg Kirkes Spirekor og Ungdomskorindbyder nye sangere til at deltage.Spirekoret er for alle sangglade børn fra 1. til6. klasse. Vi synger en masse sange, lærer atbruge vores stemme ogkrop, og lærer at lyttetil hinanden, følge dirigentenog synge rent. Vihar det sjovt sammen,og medvirker blandtandet ved enkelte gudstjenester,laver julespilog går luciaoptog.Spirekoret er samtidigen god forberedelse tilat fortsætte i Ungdomskoret (fra 7. klasse), sommedvirker ved alle gudstjenester i SkalborgKirke, tager på stævner og synger koncerter.GudstjenesterAugustSøndag 23. 10.00 Heine Hansen 11. søndag efter trinitatis. Luk. 18,9-14Søndag 30. 14.00 Peter A. Krogsøe og 12. søndag efter trinitatis. Mark. 7,31-37Peter Hansen Indsættelsesgudstjeneste. BILSeptemberSøndag 6. 10.00 Peter Hansen 13. søndag efter trinitatis. Luk. 10,23-37Søndag 13. 10.00 Heine Hansen 14. søndag efter trinitatis. Luk. 17,11-19Onsdag 16. 19.00 Helle Rosenkvist HverdagsgudstjenesteSøndag 20. 10.00 Heine Hansen 15. søndag efter trinitatis. Matt. 6,24-34Høstgudstjeneste. BILSøndag 27. 10.00 Helle Rosenkvist 16. søndag efter trinitatis. Luk. 7,11-17OktoberSøndag 4. 10.00 Heine Hansen 17. søndag efter trinitatis. Luk. 14,1-11Søndag 11. 10.00 Helle Rosenkvist 18. søndag efter trinitatis. Matt. 22,34-46BILSøndag 18. 10.00 Peter Hansen 19. søndag efter trinitatis. Mark. 2,1-12Søndag 25. 10.00 Helle Rosenkvist 20. søndag efter trinitatis. Matt. 22, 1-14B.U.S.K. familiegudstjenesteTirsdag 27. 19.00 Helle Rosenkvist HverdagsgudstjenesteNovemberSøndag 1. 10.00 Peter Hansen Alle Helgens søndag. Matt. 5,1-12Søndag 1. 16.00 Kirkens præster Alle Helgens gudstjenesteSøndag 8. 10.00 Helle Rosenkvist 22. søndag efter trinitatis. Matt. 18,21-35Søndag 8. 19.00 Helle Rosenkvist Gudstjeneste. Tema: Harry PotterSøndag 15. 10.00 Heine Hansen 23. søndag efter trinitatis. Matt. 22, 15-22Søndag 22. 10.00 Helle Rosenkvist Sidste søndag i kirkeåret. Matt. 25,31-46Spirekoret øver onsdag kl. 14-15 BEMÆRKØVETIDSPUNKT!Ungdomskoret øver torsdag kl. 16-18.Begge dele foregår i kirkens konfirmandstue.Indsamlingsformål: Indtil næste kirkeblad udkommer i november, går indsamlingerne til sognetsvenskabsmenighed i Sierra Leone.Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & StationsmestervejGudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.Har I lyst til mere? Vil du være med til atopføre et teaterstykke, kan du lide bibelfortællinger,skattejagt, sang og lege, og skal Begge kor søger nye sangere, og interesserede DrachmannshaveStationsmestervejdu i 4. klasse efter sommerferien, så er det kan kontakte korleder Sigrid Damsager Frandsen1. september Peter Hansen 15. september Heine Hansenmåske noget for dig at blive minikonfirmand.for at høre nærmere: mobil 41 40 32 136. oktober Heine Hansen 20. oktober Peter HansenSkalborg Kirke tilbyder minikonfirmandundervisningeller korledermobil 40 48 11 633. november Heine Hansen 17. november Helle Rosenkvisti efteråret tirsdage fra kl. 14.45- Du er også meget velkommen til at komme på16. Invitationer uddeles i august.besøg en torsdag for at se, om det er noget for SofiegårdenMere information på kirkekontoret eller hos dig. Første gang efter sommerferien er onsdag8. september Helle Rosenkvistsognepræst Helle Rosenkvist (21 62 24 40). d. 19. august (Spirekoret) og torsdag d. 20.13. oktober Helle Rosenkvistaugust (Ungdomskoret).10. november NN6 7


Kirkens kalenderAugustSøndag 30. 14.00Indsættelsesgudstjeneste med efterfølgende kaffebord i SognesalenSeptemberOnsdag 2. 10.00 Højskoledag. ”Vandringer i Brorsons liv og salmer” ved Torben BrammingOnsdag 9. 19.00 MenighedsrådsmødeFredag 11. 18.00 FredagsTræf. ”Den meningsfulde kirke” ved sognepræst Heine HansenSøndag 13. 14.30 SøndagsHjørnetSøndag 20. 10.00 Høstgudstjeneste – MarkedsdagTirsdag 22. 19.00 SkalborgAften. ”Musik og Møllehave” ved Marianne Volf Andersen m.fl.OktoberSøndag 4. 16.00 Koncert. Rossini: ”Petite Messe Solennelle” med Vokalisterne, Sangtus,solister og musikere. Dirigent Sigrid Damsager FrandsenOnsdag 7. 10.00 Højskoledag. ”Emma Gad” ved Hanne OvermarkTorsdag 8. 19.00 MenighedsrådsmødeFredag 9. 18.00 FredagsTræf ”….et forunderligt liv” ved Niels H. ElberlingSøndag 11. 14.30 SøndagsHjørnetTorsdag 29. 19.30 Koncert ”Unge talenter på vej”NovemberOnsdag 4. 10.00 Højskoledag. ”Johannes Hofmeister” ved Anne Lie StokbroSøndag 8. 14.30 SøndagsHjørnetSøndag 8. 19.00 Gudstjeneste. Tema: Harry PotterTirsdag 10. 19.00 MenighedrådsmødeFredag 13. 18.00 FredagsTræf. ”Til Nordkap i selvbygget fly” ved Leif Nørgaard JensenSøndag 15. 16.00 Koncert med tidl. orgelprofessor Grethe KroghSøndag 22. 12.00 FDF’s julemarkedEfter høstgudstjenesten søndagden 20. september afholdesden traditionsrige markedsdagtil fordel for vores venskabsmenighedi Sierra Leone.Menighedsrådet er vært vedfrokosten i Sognesalen.Kom og vær med til nogle festligetimer og støt samtidig engod sag.

More magazines by this user
Similar magazines