Voksne med ADHD - ADHD: Foreningen

adhd.dk

Voksne med ADHD - ADHD: Foreningen

f o r e n i n g e nVoksnemed ADHD


Fra kontroversiel tilaccepteret diagnoseUdgiverADHD-foreningenKongensgade 68, 2. sal5000 Odense C.Tlf: 70 21 50 55Fax: 66 13 55 12E-mail: info@adhd.dkHjemmeside: www.adhd.dkTekst: ADHD-foreningen i samarbejde medjournalist og læge Jan AndreasenAnsvarshavende: Direktør Birgit ChristiansenLayout: myDIRECTION/ImageConsultTryk: Trykteam2. oplag: 15.000 eksemplarerISBN: 87-90364-07-4© ADHD-foreningen 2006Tak til Eli Lilly Danmark A/S,der har sponseret denne folderADHD forbindes oftest med børn, menigennem de seneste år er det blevetklart, at ADHD ikke alene findes blandtbørn og unge. De problemer, der kendetegnerADHD, findes også hos voksne.Tidligere fik forældre at vide, at det varet spørgsmål om tid, før deres barnmed ADHD voksede sig ud af vanskelighederne.Baggrunden for dette var,at problemerne ved ADHD blev forståetsom en umodenhed i dele af hjernen,der i takt med, at barnet blev ældre,kunne nå et normalt modenhedsniveau.I dag er der dokumentation for, at detlangt fra er alle børn med ADHD, dervokser sig ud af deres vanskeligheder.Undersøgelser af voksne med ADHDviser• at de symptomer, der kendetegnerADHD hos børn, genfindes hosvoksne, men ændrer karakter medalderen (fx fra hyperaktivitet til enindre uro)• at den voksne med ADHD har haftproblemer med opmærksomhed, impulsivitetog hyperaktivitet som barn• at medicinsk behandling har en godvirkning på voksne med ADHD.Hvad er ADHD?Bogstaverne ADHD står for ”AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder” - det vilsige forstyrrelser af opmærksomhed,aktivitet og impulsivitet.ADHD er en anerkendt diagnose. Kriteriernefor diagnosen er beskrevet i detamerikanske diagnosesystem DSM-IV,som benyttes i Danmark tillige medWHO’s diagnosesystem ICD-10.Tidligere blev ADHD i Danmark ogSverige betegnet DAMP (Deficits in Attention,Motor control and Perception),der omfatter problemer med opmærksomhed,motorisk kontrol, opfattelse ogbearbejdning af sanseindtryk fra kroppenog omverdenen.Forskellige typer af ADHDDer findes tre forskellige typer af ADHD.De enkelte typer adskilles ved de vanskeligheder,der er dominerende:• ADHDmed overvejende opmærksomhedsforstyrrelse• ADHDmed overvejende hyperaktivitetog impulsivitet• ADHD – kombineret type med såvelopmærksomhedsforstyrrelsesom hyperaktivitet og impulsivitetVoksne med ADHD


ADHD hos voksneSymptomer og vanskeligheder varierer,og selv om meget går igen, er der ogsåstore forskelle fra menneske til menneske.Ikke alle voksne med ADHD vilhave alle de karakteristika, der beskrivesnedenfor, men alle vil have nogle.Motorisk hyperaktivitetViser sig ved en konstant rastløshed ogen manglende evne til at slappe af. Dehar fx svært ved at koncentrere sig omat se en film, og skal derfor flere gangeud for at ryge en cigaret eller gå påtoilettet. Er altid i gang med noget ogbliver i dårligt humør, hvis man tvingestil at være inaktiv. Kommer ofte galt afsted, fordi man handler, før man tænker.OpmærksomhedsforstyrrelseBliver let distraheret og kan ikke filtrereuvedkommende stimuli fra. Harsvært ved at holde koncentrationen vedløsning af opgaver, kommer ofte til attænke på noget andet. Nøgler, papirer,tasker og tøj forsvinder eller bliver forlagt.Glemmer aftaler, og glemmer hvadman har på sinde. Mangler evnen til atholde fast i tråden ved en samtale.Svingende humørVoksne med ADHD kan beskrive, at dealtid eller i hvert fald siden ungdommenhar haft humørsvingninger fra normalthumør til depression, lettere opløftetstemning eller ophidselse. Det sidste ernok det mest hyppige.Depressionen beskrives som at væreked af det, som kedsomhed og som enmanglende tilfredshed. Humørsvingningenvarer fra timer til et par dageog optræder uden de kropslige fornemmelser,som ses ved egentlig depression,dvs. appetitløshed, nedsat psykomotorisktempo osv. Humørskiftenekan optræde spontant, men også væreforårsaget af ydre begivenheder oftei forbindelse med vanskeligheder vedsocialt samvær med andre.Hidsigt temperamentHar en ”kort lunte”. De føler det somom, de mister kontrollen. De bliver oftebange for deres egen adfærd. De beskriver,at de let bliver provokeret, ellerer konstant irritable. Til forskel fra demere alvorlige temperamentsproblemer,som ses hos nogle mennesker medpersonlighedsforstyrrelser, så beskrivervoksne med ADHD ofte, at temperamentsudbruddeneer kortvarige, og deer ikke ledsaget af en gennemgribendefjendtlighed over for andre. De beskriverselv, at de har meget let ved ”atkoge over”, at de hurtigt fortryder ogofte er kede af de problemer, det giverdem i forhold til andre.StressoverfølsomhedHar svært ved at klare de almindeligeudfordringer i dagliglivet. Reagerer ofteog for meget eller forkert på dagligdagsproblemer. De kan føle sig deprimeret,forvirrede, usikre og angste eller vrede.Typisk påvirker disse følelsesmæssigereaktioner deres evne til løsning af problemer.Oplever ofte, at dagliglivet eren gentagen serie af kriser.Manglende evne til at organisereHar svært ved at organisere deres arbejdeog deres hjemlige pligter. Fårofte ikke afsluttet det, de er i gangmed. Springer fra den ene opgave tilden anden på en ret tilfældig måde ogfortaber sig i detaljer. Har svært ved atorganisere deres tid, og de bliver ikkeved tingene lang tid nok til at fuldføredet, de er i gang med. De har sværereved at gøre deres uddannelser færdigeog ved at fastholde et arbejde. Hjemmeroder det, og de kan have svært ved atoverskue, hvornår regninger skal betales,og om der er penge nok til restenaf måneden.ImpulsivitetI de lettere tilfælde handler det om, atde taler, før de har tænkt sig om. At deafbryder andre i en samtale, er utålmodigefx når de kører bil eller venteri en kø, og at de køber ting impulsivt.I mere svære tilfælde kan det handleom hyppige skift i job og hyppige skiftaf partnere. At man ofte involverer sigi lystfyldte aktiviteter uden at overvejekonsekvenserne, at man kører hensynsløsti trafikken og for risikabelt. Atman involverer sig i tvivlsomme økonomiskearrangementer. Disse voksne kanbeskrive, at de føler sig utilpas, hvis deikke får lov til at reagere umiddelbartpå en stresssituation. De tager noglehurtige beslutninger uden at reflektere,ofte på basis af utilstrækkelig informationog ofte til deres egen ulempe.Voksne med ADHD


Diagnostiske vanskelighederI Danmark benyttes primært WHO’s diagnosesystemICD-10, men det giverikke mening, når man skal diagnosticereADHD hos voksne, idet det primært erudviklet til at beskrive børns vanskeligheder.Det samme gælder for det amerikanskediagnosesystem DSM-IV (se side14-15), men det er alligevel mere anvendeligt,da det giver mulighed for ADHD ipartiel remission. Det vil sige, at ADHDsymptomerneer delvist forsvundet i engrad, så det ikke længere er muligt fuldtud at opfylde kriterierne for ADHD.Børn med ADHD vokser så at sige ud afdiagnosen, når de bliver voksne, fordivanskelighederne får et andet udtryk.Det forventes, at den næste revideredeudgave af diagnosesystemerne tagerhøjde for de senere års viden om ADHDhos voksne.Utah kriterierne er en anden måde atbeskrive voksne med ADHD på. Kriterierneer defineret af den amerikanskepsykiater P. H. Wender.Utah kriterierne kræver1) at vanskelighederne skal være opståeti barndommen. Enten har denvoksne fået diagnosen ADHD i barndommen,eller man skal ud fra beskrivelserkunne vurdere, at den voksnesom barn opfyldte kriterierne for opmærksomhedsforstyrrelsesamt mindstto af kriterierne for hyperaktivitet:adfærdsproblemer i skolen, impulsivitet,stressoverfølsomhed og hyppigeraseriudbrud.2) at den voksne har motorisk hyperaktivitetog opmærksomhedsforstyrrelsesamt mindst to af følgendesymptomer: svingende humør, hidsigttemperament, stressoverfølsomhed,manglende evne til organisering ogimpulsivitet.Viden om vanskelighederne i barndommenkan erhverves gennem en grundigsygehistorie, der kan baseres på samtalermed forældre, skriftlige udtalelserfra skole, journaler osv.Voksne med ADHD


Forekomsten af ADHD hos voksneÅrsager til ADHDDen grundlæggende årsag til ADHDer genetisk. Det vil sige, at der blandtbiologiske slægtninge til menneskermed ADHD findes en øget forekomstaf ADHD.Opvækstfaktorer og den samfundsmæssigeudvikling kan have betydningfor, i hvor høj grad de arvelige anlægfører til symptomer i en grad, så debliver diagnosticeret som ADHD.ADHD er en udviklingsforstyrrelse,hvor dele af hjernen ikke fungereroptimalt. Det er blandt andet de områder,hvor følelsesmæssige impulserog impulser for handling hæmmes ogbringes under kontrol.ADHD giver problemer med at udsættehandlinger, at undgå at reagere umiddelbartpå stimuli og at se den langsigtedekonsekvens af sine handlinger.Neuropsykologiske undersøgelser afvoksne med ADHD viser, at de voksnesgrundlæggende problemer ligner dem,som børn med ADHD har.De bagvedliggende biologiske årsagermenes at være dysfunktion i to af hjernenskommunikationssystemer. Systemernesikrer kommunikationen mellemhjernecellerne ved blandt andet at benyttestofferne dopamin og noradrenalin.Der mangler dog stadig beviser for,at denne teori er fuldstændig korrekt.Det er usikkert, hvor mange børn medADHD, der også har symptomer påADHD som voksne. Undersøgelser pegerpå, at symptomerne kan genfindesi voksenalderen hos mellem 50-75%.Antallet er forbundet med stor usikkerhed,fordi der er anvendt forskelligemetoder og forskellige diagnostiskekriterier til at vurdere antallet.Det skønnes, at 1-3% af den voksnebefolkning har vanskeligheder, der svarertil ADHD. Undersøgelser peger på,at kønsfordelingen i voksenalderen er2/1 (mænd/kvinder).Som for flere andre psykiatriske lidelserfindes der ingen specifik biokemisk,genetisk eller neuropsykologisk markør,der kan give diagnosen. Den stilles påbaggrund af en beskrivelse af vanskelighederneevt. suppleret med neuropsykologiskundersøgelse.Det er rimeligt at antage, at forekomstenaf ADHD hos voksne er underdiagnosticeret.Det skyldes dels dediagnostiske vanskeligheder og delsrisikoen for, at andre lidelser - som fxangst, depression og misbrug - skyggerfor ADHDen.Voksne med ADHD


Forløb og komplikationerUndersøgelse og diagnoseDet er ikke i dag muligt at forklare,hvorfor nogle børn vokser ud af deresvanskeligheder, mens andre tager demmed sig ind i voksenlivet. Noget tyderpå, at de børn, der har flest slægtningemed ADHD, har større risiko for ogsåat have symptomer på ADHD, når debliver voksne.Der mangler stadig megen viden omvoksne med ADHD, og der er behov forflere undersøgelser og mere forskning.De få undersøgelser, der foreligger idag, har primært undersøgt de yngrevoksne, hvorfor der især mangler videnom gruppen fra 40 år og opefter.Overordnet ses der 3 grupperi voksenalderen• en gruppe med få problemer• en gruppe, der fortsat har symptomermed tilhørende sociale ogfølelsesmæssige problemer• en lille gruppe med alvorlig antisocialog/eller psykiatrisk problematikI ungdomsårene er mennesker medADHD i risiko for misbrug af tobak,alkohol og narkotiske stoffer. Ogsåblandt voksne med ADHD er der øgetrisiko for misbrug. Det er usikkert, hvorstor risikoen er, idet den varierer i forskelligeundersøgelser.Blandt mennesker, der er i behandlingfor et misbrug, vil der være flere, deropfylder kriterierne for ADHD, hvilketindirekte taler for en sammenhængmellem ADHD og øget risiko for misbrug.Det ses i nogle tilfælde, at alkohol,hash og narkotika misbruges somen form for selvmedicinering.Voksne med ADHD er i øget risikofor samtidig psykisk sygdom som fxangsttilstande, social fobi, depression,manio-depressiv lidelse og antisocialpersonlighedsforstyrrelse.Sammenhængen mellem ADHD ogkriminalitet er et kontroversielt tema.Efterundersøgelser af unge har vist enøget risiko for kriminalitet, og undersøgelseaf indsatte i fængsler viser, atflere af dem har symptomer, der svarertil ADHD, men hvor deres lidelse ikketidligere er blevet erkendt.Voksne med ADHD kan umiddelbartdeles i to grupper. De, der har fåetdiagnosen som barn, og de, der førsthar fået diagnosen som voksne.Det er et stort problem i Danmark, atder er mangel på fagpersoner, der harden nødvendige viden og ekspertise iforhold til udredning og behandling afADHD hos voksne. Hvis en voksen skaludredes for ADHD, kan man henvendesig til egen læge, der kan henvise tilen voksenpsykiater eller anden specialist.Henvisningen kan også komme fraet hospital. Eller den kommunale socialforvaltningkan betale for en undersøgelsefx hos en privatpraktiserende(neuro)psykolog.Vidste duat 1-3% af den voksne befolkningskønnes at have ADHD?at mange voksne med ADHD aldrighar fået diagnosen?at voksne med ADHD også kanbehandles?10Voksne med ADHD11


BehandlingVoksne med ADHD har brug for varierendehjælp og støtte. Det afhængeraf graden af deres symptomer og afderes livssituation. At leve med ADHD erat leve med et handicap, og derfor kanmennesker med ADHD, foruden behandling,også have brug for forståelse,støtte og hjælp. Det kan være støtte oghjælp til at• planlægge dagligdagen• holde orden og styr på hjemmet• håndtere økonomien• organisere og skabe struktur på arbejdeog studier/uddannelse• organisere og skabe struktur i fritidenog til at skabe et socialt livErkendelseEn vigtig forudsætning for at kunne reducerevanskelighederne mest muligt er,at den enkelte accepterer at have ADHDog tager ansvar for de vanskeligheder,som ADHD giver. Det giver mulighed forat handle sig ud af sine vanskeligheder.Undervisning og oplysningOplysning om ADHD, årsag, symptomerog de vanskeligheder, som udviklingsforstyrrelsengiver, er et vigtigt redskabi behandlingen. Det kan også være nyttigtat lytte til andres erfaringer med,hvordan de takler vanskelighederne, ogat dele sine egne erfaringer med dem.Det kan ske gennem samtaler fx i netværksgrupper.Oplæring og støtte i, hvordan denenkelte bedst muligt skaber strukturog strategier for sin hverdag, er ogsågavnligt. En del voksne med ADHD vilogså have glæde af undervisning ogøvelser i at takle konfliktsituationer, såde ikke tilspidser sig, og øvelser, der gørden enkelte bedre til at mestre stresssituationer.HjælpemidlerForskellige hjælpemidler kan være nyttigeredskaber, der kan bidrage til atskabe struktur og overblik i hverdagen.Det kan fx være:• computer• planlægningskalender(papir/elektronisk form)• elektronisk huskeblok i form afhåndholdt computer/mobiltelefon• elektronisk navigeringssystem• piktogram som styringsredskab• rengøringshjælp• elektronisk økonomistyringsprogram/aftalemed bankenCoachingStøttesamtaler, egentlig psykologbehandlingog kognitiv træning kan væreen mulighed for nogle. Voksne medADHD klarer sig bedre, hvis de lærermestringsstrategier, der kompensererfor deres vanskeligheder.MestringsstrategierDe vanskeligheder, som voksne medADHD støder ind i, er forskellige framenneske til menneske, og derfor måhver enkelt voksen med ADHD sammenmed omgivelserne afprøve, hvilkemestringsstragier, der virker for netophan/hende. Det kan fx være• regelmæssig fysisk træning• faste daglige rutiner• detaljerede planer for indkøb,rengøring og andre rutineopgaver• opdeling af opgaver i mindre ogoverskuelige enheder• realistiske mål for uddannelse ogarbejde.Medicinsk behandlingMedicinsk behandling af voksne medADHD er internationalt accepteret.Mange voksne med ADHD fortæller, atde opnår en indre ro og kontrol over sigselv, når de får medicin, og for dem erdet en helt ny oplevelse.Flere studier har vist, at ca. 60% afvoksne med ADHD opnår effekt vedmedicinsk behandling. Effekten er megetafhængig af, at medicinen er korrektdoseret.12Voksne med ADHD13


Diagnostiske kriterierfor ADHD iflg. DSM-IV2. Hyperaktivitet/impulsivitetMindst 6 af følgende symptomer påhyperaktivitet/impulsivitet er forekommeti mindst 6 måneder i en grad, derer utilpasset og i uoverensstemmelsemed barnets udviklingsniveau.Hyperaktivitet:a) Har ofte svært ved at holde hænderog fødder i ro, snor og vrider sig rundtpå stolen.Impulsivitet:g) Buser ofte ud med svar, før spørgsmåleter formuleret til ende.h) Har ofte svært ved at vente på sintur.i) Afbryder ofte andre eller overskriderandres grænser (fx trænger sig på iandres samtale, leg eller spil).A. Kriterierne, som er opført under enten1. Opmærksomhedsforstyrrelse ellerunder 2. Hyperaktivitet/impulsivitet,skal være opfyldt.1. OpmærksomhedsforstyrrelseMindst 6 af følgende symptomer påuopmærksomhed er forekommet imindst 6 måneder i en grad, som erutilpasset og i uoverensstemmelse medbarnets udviklingsniveau.a) Er ofte uopmærksom over for detaljereller laver sjuskefejl i skolearbejdet,arbejdslivet eller andre aktiviteter.b) Har ofte svært ved at fastholde opmærksomhedenved opgaver eller leg.c) Synes ofte ikke at høre efter veddirekte henvendt tale.d) Følger ofte ikke instruktioner til endeog gør ikke skolearbejde, hjemlige pligtereller arbejdsopgaver færdige (skyldesikke trods eller manglende forståelseaf instruktionen).e) Har ofte svært ved at organisereopgaver og aktiviteter.f) Undgår ofte, bryder sig ikke om ellergør modstand mod at engagere sig iopgaver, som kræver vedvarende mentalvedholdenhed (fx opgaver i skoleneller lektier).g) Mister eller forlægger ofte ting, derer nødvendige for opgaver eller aktiviteter(legetøj, bøger eller skriveredskaber).h) Distraheres ofte let af ydre stimuli.b) Forlader ofte sin plads i klasselokaleteller i andre situationer, hvor det forventes,at man bliver siddende på sinplads.c) Kravler ofte op og løber omkringi situationer, hvor det er upassende(hos unge og voksne kan dette værebegrænset til en subjektiv følelse afrastløshed).d) Har ofte svært ved at lege og engageresig i fritidsaktiviteter på en stilleog rolig måde.e) Er ofte ”i gang hele tiden” eller virkersom en, der er drevet af en motor.f) Er ofte meget snakkende.B. Nogle af de symptomer påhyperaktivitet/impulsivitet og uopmærksomhed,som har medført funktionsnedsættelse,har været til stede før7-års alderen.C. Funktionsnedsættelse forekommer ito eller flere sammenhænge (fx skole/arbejde og hjemme).D. Der skal være klart bevis for klinisksignifikant funktionsnedsættelse socialt,uddannelsesmæssigt eller beskæftigelsesmæssigt.E. Symptomerne optræder ikke somet udslag af en gennemgribende udviklingsforstyrrelse,skizofreni eller andrepsykotiske forstyrrelser, og det skal udelukkes,at symptomerne på bedre mådeforklares ud fra anden psykisk forstyrrelse(fx angstforstyrrelser, affektiveforstyrrelser, dissociative forstyrrelsereller personlighedsforstyrrelser).i) Er ofte glemsom i daglige aktiviteter.14 Voksne med ADHD 15


f o r e n i n g e nKongensgade 68 | 5000 Odense C.Tlf. 70 21 50 55 | Fax: 66 13 55 12e: info@adhd.dk | www.adhd.dk16

More magazines by this user
Similar magazines