Evaluering forår 2011 - Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

socialkandidat.samf.aau.dk

Evaluering forår 2011 - Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt ArbejdeEvaluering forår 2011.Har du deltaget på fuld- eller deltid i foråret 2011?RespondenterProcentFuldtid 40 90,9%Deltid 4 9,1%I alt 44 100,0%Hvor har du deltaget i undervisningen?RespondenterProcentAalborg 19 44,2%København 24 55,8%I alt 43 100,0%Afkryds hvilke fag du var "tilmeldt" på det seneste semester.Videnskabsteori og forskningsmetoder - modul3RespondenterProcent33 76,7%Organisation - modul 3 32 74,4%Aktørperspektiver på Socialt Arbejde - modul 3 35 81,4%Valgfag 11 25,6%Projekt - modul 3 35 81,4%Speciale 4 9,3%Har "kun" skrevet speciale 3 7,0%Praktik 0 0,0%I alt 43 100,0%Hvilken uddannelse er du optaget på studiet med?11 socialrådgivere6 sociologer4 pædagoger1 sygeplejerske2 ergoterapeuterHar du fulgt undervisningen i Videnskabsteori modul 3?RespondenterProcentJa 22 81,5%Nej 5 18,5%I alt 27 100,0%


RespondenterGodt i forhold til metodedelen. Dog gerne mere om kvantitativ metode. Måske som et valgfag. Meget lidt i forhold til videnskabsteori. Kunnevære bedre med en mere bred introduktion til de forskellige videnskabsteoretiske retninger. Det er for lidt at fokusere på 2 retninger, hvoraf denene er relativ ukendt.Men det må jeg læse op på i december og januar, hvor der ikke er undervisning - og håbe på bedre videnskabsteoretiske forudsætninger forspecialet, end for modul3-projekt.Kunne godt have brugt mere undervisning. Eller mere specifik metodeafprøvning, fx flere øvelser, små opgaver. Pensum er meget bredt og stort.Det ville være lærerigt med nogle nedslagspunkter, hvor man gik i dybden med en specifik teori og metode.Det har stort været en gentagelse fra sociologi. Det eneste nye der er kommet til er dimensionen Aktør-netværksteori. Det virker intetsigende attage forelæsningerne, når halvdelen af holdet har haft det hele før og den anden halvdel ikke kender så meget til det.manglede en rød tråd i undervisningen. for få perspektiver var repræsenteret. virkede som om det var undervisernes egne interesser derbestemte forløbetJeg kunne have haft gavn af præ-kurset. Det var ikke et krav for at blive optaget, men jeg vil sige det er en forudsætning i at få mest muligt ud afvidenskabsteori-fagetProcentJeg har en professionsbachelor og har haft en smule videnskabsteori på studiet og ved også at det er en forudsætning, at man har etgrundlæggende kendskab til videnskabsteori på kandidaten, men undervisningen har været meget udsammenhængende, hvilket har været megetforvirrende. Jeg synes slet ikke, at jeg er blevet klogere på videnskabsteori og de forskellige retninger. Størelsen på pensum har heller ikke gjortdet nemmere. Fremadrettet synes jeg det kunne være en god idé, at I på en eller anden måde anbefaler, at man tager videnskabsteorikursetinden studiestart, da der refereres meget til det i undervisningen.Jeg synes generelt at undervisningen har været på et tilfredsstillende højt niveau, der har dog været en del overlap med faget 'aktørperspektiverpå socialt arbejde', hvilket har virket lidt forvirrende. Det har også virket rigtig godt at tage udgangspunkt i konkrete projekter også de temaer somvi studerende har siddet med, dog har det været en lidt ensidig gennemgang - dét har dog været pba. at de fleste på daværende tidspunkt ikkehar været afklaret omkring tema - her kunne jeg godt tænke mig at der havde været flere forskellige eksempler, ift. forskellige tilgange ogteorivalg. Mht. metode, har jeg savnet lidt mere om litteraturstudier ift. fremgangsmåder og problemstilinger- her har der især (og forståeligtnok!) været fokus på lovstof, men jeg har savnet lidt omkring fx journalistiske artikler eller andre typer udgivelser. Dertil har jeg også iundervisningen savnet lidt mere fokus på konsekvenser ved fx at vælge en socialkonstruktivistisk tilgang mht. til metode vs. analysestrategi, og idet hele taget lidt mere omkring analysestrategi.Med sociologi som baggrund var dette fag en lang gentagelse. Når man har haft et helt semester og mere med henholdsvis kvalitativ og kvantitavmetode virker det meget overfladisk at gennemgå disse på så kort tid. For os der kom fra sociolgi var det yderligere ikke særlig givende, da vi somnævnt har haft det før. Dette kan eventuelt løses ved at dele folk op efter faglig baggrund. evt tilbyde en ny metodisk tilgang til dem, der har haften masse før.Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig pr. forelæsning?RespondenterProcent6 timer eller flere 2 9,5%4-5 timer 9 42,9%2-3 timer 8 38,1%1 time eller mindre 2 9,5%I alt 21 100,0%Kommentarer:Jeg burde bruge mere tid, men der har været så meget litteratur ntil hver undervisning jeg mistede motivationen for at læse.Har der været mulighed for gruppearbejde?RespondenterProcentJa 5 23,8%Nej 13 61,9%Ved ikke 3 14,3%I alt 21 100,0%


Er du tilfreds med gruppearbejdets form?RespondenterProcentJa 4 80,0%Nej 1 20,0%I alt 5 100,0%Kommentarer:Helst ikke noget gruppearbejdet. Det virker lidt som spild af tid, da det er forskelligt hvor meget man ved, og hvor mange der har læst.Hvad syntes du om antallet af kursusgange?RespondenterProcentFor få 6 28,6%Passende 13 61,9%For mange 2 9,5%I alt 21 100,0%Evt. kommentarer:Dog burde der være afsæt mere tid til kvantitativ metode, således flere der ikke har stort kendskab til det ville tage det i brug i projekterne.Afhængigt af hvordan man anskuer det dog. Tidsmæssigt ville der ikke være plads til mere, jf tid til forberedelse. Kvantitativ metode skal havemere plads, men ikke på bekostning af andet.nok passende for dem der ikke har haft så meget metode og videnskabsteori på deres bachelor, men for mange timer ift. indhold for mig, som harhaft det førmen man kunne godt prioritere i hvilket litteratur der bliver opgivet.det er for mange timer ad gangen. hverken studerende eller undervisere kan holde dampen oppe!Hvorledes vurderer du forløbet i Videnskabsteori?RespondenterProcentMeget dårligt 0 0,0%Dårligt 5 23,8%Godt 14 66,7%Meget godt 2 9,5%I alt 21 100,0%Har du kommentarer eller forslag til forbedringer til forløbet i Videnskabsteori?RespondenterProcentJa 15 71,4%Nej 6 28,6%I alt 21 100,0%Kommentarer:Selve videnskabsteorifaget har været planlagt og udført tilfredsstillende. Men det faglige indhold kunne godt have været tilpasset, at der erstuderende fra forskellige uddannelser.Generelt et ok kursus. Men der har været alt for mange gentagelser og for flyvende et pensum til at det var brugbart.En bedre opsamlingsforelæsning Mere teoretisk perspektiv fremfor for meget fokus på egne afhandlinger eller lign.ALT, ALT for meget pensum!!!!


RespondenterAlt Alt for stort pensum. Man giver næsten op på forhånd og meget af litteraturen er gentagende eller mindre relevant. Det er helt uacceptabelt.Skriv hellere mere på supp. litt. Alt for lidt om de videnskabsteoretiske tilgange. Men fint med dialogen ml. de to forelæsere. Som studerendeføler jeg mig ikke rustet til at udføre kvantitative undersøgelser og synes, at I burde overveje at have det som valgfag, så man kan vælge det til,såfremt det er det man skal lave når man er færdiguddannet.Det kan virke noget uoverskueligt, hvad det egentlig er der er fokus, og til tider lidt tilfældigt, hvilke videnskabsteoretiske retninger der er blevetfokuseret på.Der kunne evt være intro af videnskabsteori og metode (særligt metode)inden semesterstart for dem der ikke har haft det før. Jeg er bevidst omat der allerede er opsamling, men det er mere grundlæggende videnskabsteori og ikke forskellige kvantitative og kvalitative metoder der samlesop påflere elev oplæg. mere sammenhæng i mellem undervisningsgangene. brug af fx statestik i praksisOm man evt kunne inddrage nogle eksempler på forskellige problemstillinger med forskellige positioner?- Giv et bedre overblik over videnskabsteoretiske retninger. behøver nødvendigvis ikke at dykke ned i alle retninger. - Opgiv kun relevantlitteratur. Pensum har været alt for uoverskueligt og usammenhængende. Alle fra holdet havde ikke købt alle kompendíer til undervisningen,hvilket også må vidne om, at der er andre end mig som synes at pensum har været uoverskueligt. - Der burde være mere undervisning i kritiskrealisme.(se tidligere bemærkninger) Dertil har jeg lidt indtrykket af at undervisningen godt kan blive bedre koordineret mellem underviserne samt ift. deandre fag på semestret. Generelt til hele semestret, kunne det også være en fordel og ressource hvis der blev knyttet en lille bemærkning tillitteraturen, fx en lille bemærkning om hvorfor lige denne litt. er valgt frem for andet og hvad der specielt gør den valgte litt. mere relevantSe de løbende kommentarer. Flere pauser Mere inddragelse af elever Mere indlevelse Bedre noter Mere relevant pensumsom nævnt var meget af det en gentagelse fra sociologi og en opdeling af studerende kunne være en ide til forbedringProcentHar du fulgt undervisningen i Organisation - modul 3?RespondenterProcentJa 21 87,5%Nej 3 12,5%I alt 24 100,0%Nu kommer der nogle spørgsmål vedr. Organisation. Hvor mange af kursusgangene har du deltaget i?RespondenterProcent0 2 8,7%1-3 8 34,8%4-5 13 56,5%I alt 23 100,0%Kommentarer:Det deltog jeg i i dec 2010Synes det er super spændende fag, men blev nød til at prioritere det fra for at kunne nå at skrive m3-opgave.Hvordan vurderer du din egen indsats i Organisation? - Egen indsatsRespondenterProcentMeget god 1 4,5%God 13 59,1%Mindre god 7 31,8%Dårlig 1 4,5%I alt 22 100,0%


Kommentarer:Jeg var begyndt at tænke meget på projektet og synes desværre ikke, at jeg var helt så godt forberedt til undervisningen.Organisation lå til sidst i modulet, hvor vi også skulle have fyret op under projektet. Uoverskueligt.Jeg har stort set læst alt i pensum før undervisningen og været aktivt deltagende i undervsningenHavde bestemt mig for at anvende retlig regulering, så nedprioriterede organisation.Er den viden, du har opnået i Organisation?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 1 4,5%Tilfredsstillende 17 77,3%Utilfredsstillende 4 18,2%Meget utilfredsstillende 0 0,0%I alt 22 100,0%Kommentarer til spørgsmål om mere viden om Organisation:Pga. af manglende tid til læsning af pensum.det har været et interessant fag, men ligger lidt sent ift projektetUndervisningen ligger tæt på projektskrivning, hvilket gør at mange underprioriterer at læse til undervisningen, hvilket er ærgeligt.eftersom jeg ikke har deltaget i al undervisningHvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig pr. forelæsning?RespondenterProcent6 timer eller flere 2 9,5%4-5 timer 5 23,8%2-3 timer 13 61,9%1 time eller mindre 1 4,8%I alt 21 100,0%Har der været mulighed for gruppearbejde?RespondenterProcentJa 5 23,8%Nej 9 42,9%Ved ikke 7 33,3%I alt 21 100,0%Er du tilfreds med gruppearbejdets form?RespondenterProcentJa 4 80,0%Nej 1 20,0%I alt 5 100,0%


Kommentarer:Ønsker ingen gruppearbejde. Det er forskelligt hvor meget og hvad der er blevet læst hjemme, så det er vanskeligt at diskutere fyldestgørendeHvad syntes du om antallet af kursusgange?RespondenterProcentFor få 2 9,5%Passende 18 85,7%For mange 1 4,8%I alt 21 100,0%Evt. kommentarer:Noget har været en smule gentagende og langsommeligt.tror jeg...det er for mange timer ad gangen. udbyttet de sidste par timer er generelt dårligt. underviserne har fokus på at "nå det hele" ...Det var nyt stof for mig og meget interessant.Hvorledes vurderer du forløbet i Organisation?RespondenterProcentMeget dårligt 0 0,0%Dårligt 1 4,8%Godt 19 90,5%Meget godt 1 4,8%I alt 21 100,0%Har du kommentarer eller forslag til forbedringer til forløbet i Organisation?RespondenterProcentJa 2 9,5%Nej 19 90,5%I alt 21 100,0%Kommentarer:Organisation: mere kritisk organisationsteori. Teksterne må genre i højere grad være målrettet det sociale arbejdes felt. Undervisningen ligeledes.For virksomhedsorientret, i for høj grad analytiske greb, som forudsætter en markeds- og økonomisk tankegang.indholdet har været spændende og opleves som relevant. undervisningsformen kunne gerne være mere baseret på dialog: at de studerendeforbereder sig i forhold til temaer / sprøgsmål / refleksionsemner ... samt oplæg ved de studerende. den der arbejder med stoffet bli'r klogere -det er primært underviserne der arbjeder!Har du fulgt undervisningen i Aktørperspektiver på Socialt Arbejde - modul 3?RespondenterProcentJa 22 91,7%Nej 2 8,3%


RespondenterProcentI alt 24 100,0%Nu kommer der nogle spørgsmål vedr. Aktørperspektiver på Socialt Arbejde. Hvor mange afkursusgangene har du deltaget i?RespondenterProcent0 0 0,0%1-3 1 4,5%4-6 21 95,5%I alt 22 100,0%Kommentarer:Hvordan vurderer du din egen indsats i Aktørperspektiver på Socialt Arbejde? - Egen indsatsRespondenterProcentMeget god 5 22,7%God 16 72,7%Mindre god 1 4,5%Dårlig 0 0,0%I alt 22 100,0%Kommentarer:Svært at nå pensum, ja.Har fået læst det meste af pensum, har dog ikke været så aktivt deltagende i selveste undervisningenEr den viden, du har opnået i Aktørperspektiver på Socialt Arbejde?RespondenterProcentMeget utilfredsstillende 0 0,0%Utilfredsstillende 1 4,5%Tilfredsstillende 18 81,8%Meget tilfredsstillende 3 13,6%I alt 22 100,0%Kommentarer til spørgsmål om mere viden om Aktørperspektiver på Socialt Arbejde:Det lå i starten af semesteret, hvor der var godt med energi.igen for fragmenteret undervisning. for meget fokus på socialarbejderen som aktør. for mange eksempler fra praksis og for lidt fokus på denteoretiske forståelse af aktør positioner evt koplet tilvidenskabsteoriMangler måske at få et ydeligere overblik. Mere konkret måske...Generelt har undervisningen været meget interessant og inspirerende. Jeg synes dog at der har været meget fokus på forholdet mellemsagsbehandler og klient, hvor jeg har savnet lidt mere om fx aktørperspektiver mellem fx organisationer/organisationstyper (fx privat/off/frivillig) -koordineret med faget organisation.


Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig pr. forelæsning?RespondenterProcent6 timer eller flere 3 13,6%4-5 timer 11 50,0%2-3 timer 8 36,4%1 time eller mindre 0 0,0%I alt 22 100,0%Kommentarer:Har der været mulighed for gruppearbejde?RespondenterProcentJa 8 36,4%Nej 3 13,6%Ved ikke 11 50,0%I alt 22 100,0%Er du tilfreds med gruppearbejdets form?RespondenterProcentJa 7 87,5%Nej 1 12,5%I alt 8 100,0%Kommentarer:Der har ikke været så meget gruppe arbejde, hvilket jeg er meget tilfreds med.Hvad syntes du om antallet af kursusgange?RespondenterProcentFor få 0 0,0%Passende 21 95,5%For mange 1 4,5%I alt 22 100,0%Evt. kommentarer:Det har været et alt for omfattende semester. Jeg synes ikke jeg har fået det udbytte ud af det som jeg gerne ville have. ALt for mangeundervisningsgange, alt for stort pensum. Jeg har ikke haft tid til at fordybe mig. Jeg har nedprioriteret at komme til undervisning for at kunne nåat lave m3 opgave.Et ret relevant fag for studiet, som kunne opprioriteres. Som den er, er den ok retningsanvisende for projektet.tror jeg...Men alt for meget at læse. Det har til tider virket meget demotiverende blandt andet også at læse flere tekster med samme buskab ogkonklussioner.


Kommentarer:Kurset er endnu ikke færdigt og skal derfor på seminar igen i næste uge!Hvordan vurderer du din egen indsats i valgfaget? - Egen indsatsRespondenterProcentMeget god 0 0,0%God 4 100,0%Mindre god 0 0,0%Dårlig 0 0,0%I alt 4 100,0%Kommentarer:Er den viden, du har opnået i valgfaget:RespondenterProcentMeget utilfredsstillende 0 0,0%Utilfredsstillende 1 25,0%Tilfredsstillende 3 75,0%Meget tilfredsstillende 0 0,0%I alt 4 100,0%Kommentarer til spørgsmål om mere viden om Diskurs- og narrativanalytiske tilgange til socialt arbejde:meget uforstående i begyndelsen men det blev bedre med tidenKan jeg ikke svare på, da vi ikke er færdige.Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig pr. forelæsning?RespondenterProcent6 timer eller flere 0 0,0%4-5 timer 0 0,0%2-3 timer 4 100,0%1 time eller mindre 0 0,0%I alt 4 100,0%Kommentarer:Startede med længere forberedelse, men pensum er meget tungt og når ikke rigtig frem til nogen pointer, så motivationen dalede.Har der været mulighed for gruppearbejde?RespondenterProcentJa 3 75,0%Nej 0 0,0%


RespondenterProcentVed ikke 1 25,0%I alt 4 100,0%Er du tilfreds med gruppearbejdets form?RespondenterProcentJa 3 100,0%Nej 0 0,0%I alt 3 100,0%Kommentarer:Det har virket rigtig godt med detaljet gennemgang på på baggrund af eget arbejde.Hvad syntes du om antallet af kursusgange?RespondenterProcentFor få 3 75,0%Passende 0 0,0%For mange 1 25,0%I alt 4 100,0%Evt. kommentarer:I forhold til hvor lidt jeg lærer af undervisningen. Har lært mest ved selv at sætte mig ind i emnerne.Ville gerne havde haft mulighed for mere undervisning, men alt i alt er det og.Hvorledes vurderer du forløbet i valgfaget Diskurs- og narrativanalytiske tilgange til socialt arbejde?RespondenterProcentMeget dårligt 0 0,0%Dårligt 1 25,0%Godt 2 50,0%Meget godt 1 25,0%I alt 4 100,0%Har du kommentarer eller forslag til forbedringer til forløbet i valgfaget Diskurs- og narrativanalytisketilgange til socialt arbejde?RespondenterProcentJa 2 50,0%Nej 2 50,0%I alt 4 100,0%


Kommentarer:Det ville være godt med instruktortimer med tidligere studerende. Vi mangler i stor grad sparring med andre studerende.Har du fulgt undervisningen i valgfaget Vignetmetoden som sociologisk undersøgelsesmetode og redskabtil faglig udvikling (valgfag 4)?RespondenterProcentJa 9 25,7%Nej 26 74,3%I alt 35 100,0%Nu kommer der nogle spørgsmål vedr. valgfaget Vignetmetoden som sociologisk undersøgelsesmetode ogredskab til faglig udvikling. Hvor mange af kursusgangene har du deltaget i?RespondenterProcent0 0 0,0%1-3 3 33,3%4-6 6 66,7%I alt 9 100,0%Kommentarer:Kurset er endnu ikke afsluttet, men har deltaget i alle kursusgange op til nu (4-6).Deltager på 5 ECTSFaget er endnu ikke afsluttet, men det har fremt til nu været et rigtig godt forløb med godt tilrettelagt undervisning, af to dygtige, kompetenteunderviserVirkelig godt valgfag, med god ligevægt af undervisning, gruppearbejde/sparring med andre studerende og øvelsesopgaver. Inspirerendeundervisning, med gode praksiseksempler og holddiskussioner. Desværre lidt tidspresset, pga. modul 3 projekt, men et brugbart valgfag, hvor dersagtens kunne være flere undervisningsgange. Håber det bliver oprettet igen, så andre kan få glæde af det - kan virkelig anbefales.Hvordan vurderer du din egen indsats i valgfaget? - Egen indsatsRespondenterProcentMeget god 1 11,1%God 7 77,8%Mindre god 1 11,1%Dårlig 0 0,0%I alt 9 100,0%Kommentarer:Manglende motivation. Der burde være mulighed for at springe fra ved første undervisning.Kunne godt have ønsket mere tid til valgfaget, uden at have modul 3 projektet "hængende over hovedet".


Er den viden, du har opnået i valgfaget:RespondenterProcentMeget utilfredsstillende 2 22,2%Utilfredsstillende 0 0,0%Tilfredsstillende 4 44,4%Meget tilfredsstillende 3 33,3%I alt 9 100,0%Kommentarer til spørgsmål om mere viden om Vignetmetoden som sociologisk undersøgelsesmetode:Der var en del gentagelser i undervisningen.Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig pr. forelæsning?RespondenterProcent6 timer eller flere 0 0,0%4-5 timer 2 22,2%2-3 timer 5 55,6%1 time eller mindre 2 22,2%I alt 9 100,0%Kommentarer:Har ikke læst op til faget endnu, da jeg har prioriteret at læse op til projekteksamenHar der været mulighed for gruppearbejde?RespondenterProcentJa 8 88,9%Nej 0 0,0%Ved ikke 1 11,1%I alt 9 100,0%Er du tilfreds med gruppearbejdets form?RespondenterProcentJa 6 75,0%Nej 2 25,0%I alt 8 100,0%Kommentarer:Der var ikke sat tid nok af til gruppearbejde.God mulighed for sparring med undervisere. Gruppe arbejde har været med formålet at komme igang med opgaven der skal afleveres. Godt!Se tidligere kommentar


Kommentarer:Der var lidt for meget gruppearbejde, tiden kunne i stedet for være blevet brugt til at brede undervisningen mere ud. Det var dog positivt at lavestatistik-øvelser i grupper. Vi skulle starte på eksamensopgaven allerede tidligt i undervisningen, og dette var vi ikke tilstrækkeligt informeredeom. Hvis man derfor ikke var forberedt på dette, var man allerede et skridt bagud.Hvad syntes du om antallet af kursusgange?RespondenterProcentFor få 2 22,2%Passende 7 77,8%For mange 0 0,0%I alt 9 100,0%Evt. kommentarer:Mangler fortsat de sidste tre undervisningsgange, men tror det bliver passendeSe tidligere kommentarer.Det var ok, men som skrevet tidligere synes jeg, at undervisningen kunne bredes mere ud eller der kunne gives flere eksempler. F.eks. påproblemformuleringer PÅ DANSK.Hvorledes vurderer du forløbet i valgfaget Vignetmetoden som sociologisk undersøgelsesmetode ogredskab til faglig udvikling?RespondenterProcentMeget dårligt 2 22,2%Dårligt 0 0,0%Godt 4 44,4%Meget godt 3 33,3%I alt 9 100,0%Har du kommentarer eller forslag til forbedringer til forløbet i valgfaget Vignetmetoden som sociologiskundersøgelsesmetode og redskab til faglig udvikling?RespondenterProcentJa 1 11,1%Nej 8 88,9%I alt 9 100,0%Kommentarer:Såfremt valfaget udbydes igen, vil det være tidsmæssigt passende om det lå på tredje sem. og ikke på andet sem. grundet det omfattende modul3 projekt.Har du skrevet projekt på modul 3?RespondenterProcent


RespondenterProcentJa 34 97,1%Nej 1 2,9%I alt 35 100,0%Nu kommer der nogle spørgsmål vedr. projektet på modul 3. Hvordan synes du, projektintroduktionenhar fungeret?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 7 20,6%Tilfredsstillende 19 55,9%Utilfredsstillende 6 17,6%Meget utilfredsstillende 2 5,9%I alt 34 100,0%Evt. kommentarer:Selve indholdet i informationen er ok. Men igangsættelsen af projektet og mulighed for det er sket alt for sent. Mange informationer har ogsåværet udsat for lang tid.Meget ustruktureret, og bar præg af, det ikke var prøvet før i forhold til vejledningesseminarer.MEGET stor forvirring. I Undervisningen er vi blevet vejledt i at vi sagtens at bruge empiri som allerede er produceret. Da jeg så er kommet godtstykke hen i projektet og får individuel vejledning får jeg så at vide at jeg selv SKAL indsamle empiri. Det har været et meget forvirrende forløb.Derudover synes jeg hellere ikke at projekt seminarerne har været gode. Vejlederen har ingen interesse i projektet. Interessen er at givevejledning som ikke er farvet af vejlederen hvilket gør at den i mit tilfælde ikke er til gavn for projektet, da det bliver for vævende.Jeg kan ikke huske, at der har været en projektintroduktion, medmindre det var vejledningseminar 1.Der er for stor grad af frustration omkring krav. Jeg har dog ikke nogen konstruktiv løsning, men det ville være dejligt at få en fornemmelse afkrav, før opgave skrivning. Vi får undervisning i metoder, herunder også metodekombination, men når man så under læring forsøger at bruge enform for metodekombination, så får man blot at vide at den akademiske verden ikke belønner dette. VI ER UNDER EN LÆRERPROCES OG DET ERMENINGEN VI SKAL AFPRØVE FORSKELLIGE TING!Der er manglende overskud til at deltage i diverse vejledningsseminar, i forhold til studiebyrden, familie samt arbejde. Jeg oplever, atKandidatstudiet ingen forståelse har for nødvendigheden af at skulle supplere en SU med erhvervsarbejde. Bare omkostningerne vedpensumbøgerne springer budgettet. Pga manglende information vedr. omkostningerne, er det svært at planlægge den økonomiske del. Mankunne forvente en anden tilgang ved et studie som socialkandidaten.kunne godt savne en tidligere deadline for valg og gennemgang/godkendelse af tema. Personligt, sad jeg med et emne, der ikke rigtig fungeredeog endte med at vælge noget andet i sidste øjeblik, hvilket pressede selveste projektprocessen.Overordnet en fin introduktion, men der burde have været lagt tydeligere vægt på at opstart af projektet bør påbegyndes meget tidligt påsemesteret. Omvendt har det været svært at påbegyde projektet på et tidligere tidspunkt, førend undervisningen var overstået, hvis man somstuderende ikke har været afklaret med om projektet skulle omhandle et område fra den sidste undervisning. Det kan have som konsekvens atman er yderst tidspresset mht. projektprocessen og afslutningen.Er det det rigtige tidspunkt for projektintroduktionen og vejlederfordelingen?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 5 14,7%Tilfredsstillende 20 58,8%Utilfredsstillende 5 14,7%Meget utilfredsstillende 4 11,8%I alt 34 100,0%


Evt. kommentarer:Vi fik vejleder for sent i processen. Men hele processen skulle være fremskyndet noget før.Nej - klart gerne tildeling af vejleder tidligereVejlederfordelingen lå alt for sent i processen, hvilket har skabt alt for meget stress og forvirring. Hvis man har haft brug for en snak med vejleder,har man reelt kun haft omkring 2 måneder til at lave projektet i, eftersom vi fik tildelt vejleder den 16 marts. Det er altså meget sent når man skalaflevere 24 maj! Hvis det ikke er muligt at tildele vejledere tidligere, kunne I med fordel have lagt vejledningsseminarer i feb måned, så manhavde mulighed for at komme igang før.Det ville ikke gøre noget, hvis det kunne lægges ind lidt før - så man kan komme hurtigere i gang. Måske lægge introduktion på semesteret før.Jeg er generelt utilfreds omkring vilkårene for udarbejdelse af projektet.For sent. Det ville være bedre med en tidligere vejlederfordeling, da projektets omfang er stort og man med fordel kunne påbegyndeprojektarbejdet tidligere.skal ske tidligereProjektintroduktion skete så vidt jeg husker på første dag i modul 3. Dermed var der mulighed for at begynde og arbejde med idéerElendig studievejledning. Den klarhed og præcision, som der fordres ved projektskrivning, er total fraværende ved studievejledernes egen indsats.Set i lyset af den komprimerede tid der er, er tidspunktet ok. Men det gør hele processen lidt stresset at der er så lidt tid til en ordenligintroduktion og vejlederfordeling.Jf. tidligere bemærkning, kunne det med fordel placeres lidt før. Det ville samtidig være en fordel at have en vejleder (eller en anden, som harfuldt overblik - altså ikke medstuderende) at diskutere valg af emne og muligheder herfor.Dog var det svært at forholde sig til projektet ret tidligt i semestret, hvor der fortsat var meget undervisning og forberedelse til dette.se tidligere kommentar.Hvordan synes du, arbejdet i projektgruppen har fungeret?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 8 23,5%Tilfredsstillende 11 32,4%Utilfredsstillende 2 5,9%Meget utilfredsstillende 2 5,9%Jeg har ikke arbejdet i gruppe 11 32,4%I alt 34 100,0%Evt. kommentarer:Jeg har for første gang arbejdet alene, hvilket jeg har været glad for at prøve.Mindre grupper vil være bedre.er lidt usikker på spørgsmålet men tænker det handler om vejledningsseminareneDa studiet tilsyneladende har meget fokus på "forskelsbehandling" mellem de studerende, undre det mig, at der er så stor forskel på sideantalletpå henholdsvis 1-4 gruppemedlemmer. Igen manglende gennemskuelighed og konsekvens ved studiet.På trods af afstemning af forventninger samt styrker og svagheder,inden projektstart, har det ikke været et vellykket forløb. Der har været mangeuoverensstemmelser og en ulige arbejdsfordeling. Det omfattende modul 3 og det tilknyttede tidspres har gjort at slutproduktet ikke har levet optil forventningerne. En måde at imødekomme ovenstående, kunne være at det i opgaven skal fremgå tydeligt, hvem der har skrevet hvad, såeksamensbedømmelsen vil blive mere målrettet og retfærdig.Hvordan vurderer du din egen indsats i projektarbejdet? - Egen indsatsRespondenterProcentMeget god 20 58,8%God 13 38,2%


RespondenterProcentMindre god 1 2,9%I alt 34 100,0%Kommentarer:Da jeg har været gravid har min indsats være lidt under normalen.Meget god indsats under forholdene.Hvis meget god er den tid jeg har lagt i det, så er det rigtigt. Men jeg føler at man på uddannelsen ikke har fundet sin egen identitet. Hvordanrammer man nærmeste zone for læring, når man ikke ved hvor man skal hen?Jeg har arbejdet alene og valgte at arbejde med en kompliceret teori, som jeg ikke før (semestret) har stiftet bekendtskab med (Luhmannssystemteori). Størstedelen af projektprocessen har gået med at sætte mig ind i teori og metode, dertil har jeg manglet en at diskutere teorienmed og har heller ikke selv været god til at tage initiativ til at finde en 'diskussionspartner', idet jeg ikke havde kendskab til andre, som benyttedesamme teori. Derudover har jeg ikke helt haft overblik over min vejleders rolle vs. vejledningsseminarer - de to ting har sammenlagt været lidtforvirrende, men jeg synes selv at jeg har fået det bedste ud af processen og har nået mine læringsmålSe tidligere kommentar.Har du igennem projektarbejdet fået mere viden om og større forståelse for socialt arbejde?RespondenterProcentMeget lidt viden 5 14,7%Lidt viden 5 14,7%Noget mere viden 9 26,5%Stor viden 13 38,2%Meget stor viden 2 5,9%I alt 34 100,0%Evt. kommentarer:Synes ikke jeg har haft mulighed for at arbejde tilfredsstillende med mit projekt, idet det har været så forvirrende et forløb og at jeg ikke harkunnet få en god dialog med min vejleder omkring mine problemstillinger.Det har naturligvis været en øvelse, men ikke nok tid til ordentlig fordybelse i metode og videnskabsteori. Stor tvivl om prioriteringer af fag oghvordan de skulle kobles.Ikke så meget om socialt arbejde, mere om forskning og brugen af videnskabsteori og metoderNEJNår man arbejder med et emne, opstår der viden. Der er mere et spørgsmål om rejsen end resultatet. Området og forståelsen er en "never endingstory". Der er hele tiden nye sider og ny indsigt at tilegne sig. Det er det der gør studiet spændende. Udfordringen bliver at implementere denviden og forståelse i det virkelig liv, hvilket jeg ser som en mangelvare i dag.Jeg har fået et grundigere indblik i betingelserne for det sociale arbejde og har via projektet været vidt omkring samt haft mulighed for at fordybemig i forskellige betingelser for og perspektiver på socialt arbejdeNej, desværre: Projektsamarbejdet, vejledningerne og slutteligt eksaminationen i det valgte projekt samt projektemne, har gjort mig dybt usikkerpå hvad socialt arbejde er og især, hvad der kan karakteriseres som sociale problemer. Specielt kan det stadig undre mig, at jeg til mineksaminationen bliver stillet spørgsmål om pædagoger og sygeplejersker udfører socialt arbejde? Hvordan kan vi som faggrupper ellers bliveoptaget på studiet? Derudover at der til eksaminationen bliver sat spørgsmålstegn ved om det valgte projektområde hører ind under socialtarbejde - det burde ikke være muligt at der rejses spørgsmål til eksamen om de fundamentale områder for projektet, som hvorvidt detoverhovedet er relevant for socialt arbejde - det burde have været afklaret med vejleder under vejledningsprocessen. Det er desværre kommetmeget bag på mig.Hvordan synes du generelt forholdet mellem undervisning og projektarbejde har fungeret?RespondenterProcent


RespondenterProcentDer har været alt for meget undervisning 3 9,1%Der har været for lidt undervisning 1 3,0%Der har været en fin balance mellemundervisning og projektarbejdeDer har været alt for meget tid tilprojektarbejde12 36,4%0 0,0%Der har været for lidt tid til projektarbejde 17 51,5%I alt 33 100,0%Evt. kommentarer:Men vi havde sagtens kunne lave projekt sideløbende med undervisningen i starten. Gjorde vi dog også, men til vejledningsseminaret skulle vistarte forfra. derfor kunne det havde været godt med at få tildelt en vejleder lang tid før.Alt alt for lidt tid til projektarbejde. Har aldrig oplevet et forløb på denne måde på sociologi, og har været yderst overrasket over koordineringenaf forløbet. Der bliver alligevel stillet store krav til indholdet i projektet, og det forventes man selv indsamler empiri, og laver fyldestgørendeteori/VT afsnit osv. Jeg synes I skal overveje det meget grundigt, hvordan I vil gøre det til næste år, specielt eftersom så mange studerende ikkehar formået at blive færdige til tiden. Og endnu værre, så mange der har været triste og stressede over forløbet og ikke har fundet glæde i atarbejde med det praktiske i projektperioden. Jeg har altid været glad for projektarbejde på sociologi, og havde virkelig set frem til at skulle laveprojekt på socialt arbejde - denne glæde er fuldstændig blevet afløst af frustration og stressende tanker, og jeg har været tæt på at give op indenafleveringen. Jeg synes dette er rigtig ærgerligt, specielt fordi jeg ved mange af de andre har det på samme måde. Jeg synes derfor, I er nødt til atrevidere jeres koordinering af forløbet og enten sikre bedre tid og vejledning, eller lave andre krav til projektarbejdet.Ikke alt for meget undervisning, men i overkanten.der har været for meget irrelevant undervisning. hvis undervisningskvaliteten ikke bliver bedre ville det være bedre med mere tid til projektFaget organisation blev nedprioriteret, da det var nødvendigt at gå igang med projekt for at nå det!Som sådan ok tidshorisont, men ikke rigtig sammenhæng mellem projekt sem og selve vejledningen.Synes egentlig undervisning og projektarbejde balancerer, men synes omvendt også at man bør skære ned på omfang. 35 etcs point er meget, nårman sammenligner med 30 etcs point for specialet. Personligt ville jeg foretrække flere mindre opgaver, hvor man fordyber sig i eksempelvisaktørperspektiver og selvstændig opgave for videnskabsteoretiske overvejelser og diskussioner mm. Det ville klæde os på til specialet, som børsamle hele paletten. Ligeledes mener jeg man bør hente tidligere studerende ind, som instruktører.Når man går igang med projektet imens man stadig har undervisning, er der en risiko for at man ikke kommer til den sidste del af undervisningen,hvilket er ærgeligt.Der har været for meget overlap mellem projekt og undervisning - mange valgte af samme årsag organisationsteori fra. Jeg valgte selvorganisationsteori og måtte således 'vente' på at undervisningen var afsluttet, før jeg kunne komme rigtigt i gang med projektet, hvilket har virketlidt stressende. En uge eller to mere til projektarbejdet ville være optimalt for mit vedkommende - ELLER hvis der tidligere var mulighed for atdiskutere temavalg tidligt i forløbet med en der har fuldt overblik over semestret og indholdet (altså ikke en medstuderende! evt. en undervisereller en studerende, som har afsluttet semestret)Det endte med at gå fint, men midtvejs følte man sig noget presset.Man kunne dog godt bruge mere tid på begge dele!Se tidligere kommentar, vedr. tidspres samt undervisningen samtidig med projektopstart.dog har der været alt for meget at læse og det har været svært at afgøre hvilke tekster man skulle prioritere.Har du kommentarer eller forslag til forbedringer?RespondenterProcentJa 15 45,5%Nej 18 54,5%I alt 33 100,0%


Kommentarer- Vejleder skal tildeles noget før - Informationer i bedre tid ang. vejledningsseminarerSe tidligere kommentar.35 ects er for meget når der skal laves et så stort projekt. Desuden synes jeg at det er urealistiske krav som bliver stillet at man skal bruge pensumi de 3 fag til opgaven. Ville hellere op i dem enkeltvis, så ville jeg have fået mere ud af det. Jeg har læst mere af mit eget udvalgte pensum tilopgaven end det som der er blevet udvalgt i forbindelse med undervisningen.Det har været rigtig fint med vejlederseminar når man skriver aleneDer har været lidt for lidt tid til at arbejde med projektet. Det har været temmelig hektisk både at følge undervisningen, vejledningsseminarerneog udarbejde et projekt.Jeg foreslår at undervisningen kommer mere intensivt i starten, så man kan få ro til projektet senere.ingen kommentarerNår man har svært ved stoffet, synes jeg det har været et svær proces. Og har været splittet med det vejledning!!Se foregående kommentar!Studievejledningen har været elendig. Når man ikke kan orienterer sig ved hjælp af studiehåndbogen på hjemmesiden, så har studiet tilsidesat sinvedlednings- og informationspligt.jf. tidligere kommentarerGenerelt et alt for stort pensum på modul 3 - det har været svært at overkomme bare nogenlunde. Det kan være frustrerende hele tiden at væremere bagud, end man selv synes er rimeligt.Gør det endnu tydeligere at det er vigtigt at komme tidligt igang med projekttanker og idéer, samt at vejledning opstartes tidligt i forløbet, så derikke hersker tvivl om projektområde og problemstilling. Samtidig skal der skabes mulighed for at den sidste del af undervisningen kan følges.Kommentaren er til vejledningsseminarerne.Nu kommer der nogle spørgsmål vedr. vejledningsseminarerne på modul 3. Nogle af spørgsmålene vedr.også jer, som ikke har deltaget i vejledningsseminarerne. Har du deltaget i vejledningsseminarerne?RespondenterProcentJa 32 97,0%Nej 1 3,0%I alt 33 100,0%Hvorfor deltog du ikke i vejledningsseminarerne?RespondenterProcentHavde ikke tid 0 0,0%Var forhindret 0 0,0%Ikke relevant 0 0,0%Andet 1 100,0%I alt 1 100,0%Hvis "Ikke relevant", hvorfor fandt du det ikke relevant?Hvor mange vejledningsseminarer har du deltaget i?RespondenterProcentÉt 9 28,1%To 15 46,9%Tre 8 25,0%I alt 32 100,0%


Hvis du ikke deltog i alle 3 vejledningsseminarer - hvad var årsagen til dette?havde ikke tid til det sidsteVi havde lige fået vejledning om det, og skulle lave interviewDer var ikke tid til at deltage i alle vejledningsseminarer, når man skulle nå at læse alle gruppers oplæg samt få det hele til at hænge sammen medsin egen opgave og det, som man skulle sende til vejleder etc.1 gang pga. sygdom og den anden gang pga. tidspres med projektetJeg droppede det sidste seminar, da jeg ikke fik det ud af det som jeg ønskede. Desuden synes jeg at når vi er så presset at det er en virkelig dårligide at vi skal sætte os ind i de andres projekter og bruge en HEL dag på at side og høre hvilke problemer de andre har med deres opgaver. Villehellere have tiden koncentreret og med den samme vejleder igennem hele processen.Der var for kort tid i mellem de sidste to seminarer (det lå i forbindelse med påsken), kunne ikke nå at komme meget videre inden 3. seminar.Til det sidste seminar var vi ude og indsamle empiri, og det var den eneste dag vores informanter kunne, så det blev prioriteret.Tidspres og manglende overskud til at engagere sig oprigtigt i andres projekter.Vejledningsseminarernes temaer lå forskudt i forhold til hvor jeg var i eget projekt. Nogle ting lå for sent.Der var for meget tidsspilde. Det føltes ikke anvendeligt for eget projekt, at høre på alle andres. Desuden var det uoverskueligt at læse andresoplæg og tænke sig ind i de baner, når man selv havde travlt i sin gruppe med at udvikle egne ideer.følte det var spild af tid. for mange kommentarer fra undervisere der ikke var relevante eller modsatrettet egen vejleder. ingen mening i at fårespons på ting der var arbejdet videre på når vi kom til seminaret. brugte for meget tid på at forberede opponent arbejdet uden at føle sigkvalificeret til det. manglen på undervisning i flere forskellige videnskabsteoretiske retninger gjorde opponent delen ligegyldig, da der hverkenkunne gives ordenlig kritik og den kritik vi modtog ikke gav mening. underviser vidste desuden for lidt om de teorier vi brugte.Vi glemte at melde os til og få sendt materialePå grund af at datoen blev rykket to gange blev det svært for mig at ændre mine transport billetter.Jeg skulle lave interview den dag der var seminarJeg synes ikke jeg havde fået noget ud af de to forgående, og det havde taget tid at forbedrede sig ift. feedback, hvorfor jeg valgte at prioritereprojektskrivning.Uoverskueligt i forhold til det krydspres man befinder sig i som studerende. Den undervisningskompetence som man kunne forestille sig lå hosunderviserne, er smidt over på de studerende selv. Et sparekrav? Der er i forvejen en meget stor vægt på selvstudiekompetencen, hvilket vil sigeat man håber at man har gættet rigtigt ved udarbejdelse af diverse opgaver/projekter. Ingen hjælp el. vejledning på det område.Jeg kunne ikke komme til det første. Og det sidste fravalgte jeg pga den vejleder vi skulle have, og pga tiden mellem 2. og 3. vejledningsseminar(hvor vi brugte det meste tid på interviews og transkribering, hvorfor vi ikke havde noget nyt til det efterfølgende seminar)Vi fik ikke noget ud af det, da til vejledningsseminaret fik noget at vide som vores projektvejleder forkastede eller synes var unødvendigt, hvilketogså gav mening for os. Desuden var det et stort arbejde at læse den anden gruppes opgave og komme med kvalificeret kritik. Det positive var, atman blev "tvunget" til at producerer noget til opgaven.1) Jeg var uafklaret med min rolle som opponent 2) Det krævede alt for meget tid at sætte mig ind i andres temaer og teorier - jeg synes ikke selvat have tid eller mulighed for at prioritere andres opgaver ift. min egen. 3) Det virkede voldsomt at sætte en hel arbejdsdag af (3 hele dage i alt) tilseminaret, hvor størstedelen af tiden omhandler andres projekter 4) Der var ikke andre som havde valgt tema eller teori, der lignede mit, hvilketbåde gjorde det svært både at give og modtage konstruktiv feedback 5) kunne ikke nå deadline for aflevering af materiale + at de fleste er nået endel længere i forløbet efter afleveret materiale, hvilket bevirker at feedback processen ikke svarer til den aktuelle tilstandTidspres pga. projektet, hvor det sidste vejledningsseminar desværre måtte fravælges.Bør vejledningsseminarerne bevares?RespondenterProcentJa, uden ændringer 1 3,0%Ja, med mindre ændringer 17 51,5%Ja, med væsentlige ændringer 6 18,2%Nej 9 27,3%I alt 33 100,0%Evt. kommentarer-Bedre udnyttelse af dem kunne være ved, at indholdet blev formuleret i bedre tid og ikke nær så fint - mindre grupper, eks. blev man tildelt ettidsrum man skulle komme - på nær teorioplægget, så var startoplægget en smule basisstudie gentagende


RespondenterProcentHvis de skal bevares, så synes jeg ikke det skal være fordi I bare gerne vil spare penge på vejledningen, som i forvejen er virkelig sparsom. Jegsynes personligt ikke, at jeg får særlig meget ud af at spare med de andre studerende. Det er selvfølgelig vilkårene, når man laver fællesvejledninger, men personligt ville jeg hellere have en halv time med min faste vejleder, end at skulle bruge en hel dag på at sætte mig ind i andresproblemstillinger.Det skal ikke vare 5-6 timer, for udbyttet svarer ikke dertil... Måske kan grupperne laves mindre, så man ikke får 15 min, som man (måske) kan fånoget ud af, mens man resterende tid bruger sin tid på de andres projekter...Fint at man følger det samme hold alle tre gange. Men det er meget fint, hvis det er forskellige undervisere der deltager, da de lægger vægt pånoget forskelligt.Tanken bag seminarerne er god, men det ville give god mening at man måske var i nogle mindre grupper, så man havde bedre mulighed for atsætte sig ind i de grupper man var sammen med og sætte sig ind i deres emner så man kunne bidrage med mere kvalificeret opponering. Desudenville det være mere intenst, hvilket er dejligt når man i forvejen er meget presset med tid.Der kan nok justeres lidt...De ligger lidt tæt, så det er svært at få materiale færdig og afsted til 3. seminar. Endvidere er der for lang tid mellem aflevering af materiale og selvseminaret, da materialet når at blive uaktuelt, da man har arbejdet videre med detSynes egentlig konceptet er meget godt, men jeg var ikke langt nok i processen til at kunne få nok ud af det. Synes det var meget svært at væreopponent!Sparring indenfor grupper med samme fokus! Jeg ville gerne have været i gruppe med nogle der var eksempelvis meget strukturelle i deres fokus!Det er svært at sætte sig ind i andres projekter, men også spændende :o)Mere kompetent undervisning. Skabeloner og struktur.I stedet burde der være mere individuel vejledning.Evt. med væsentlige ændringer fx: 1) Seminar bør placeres tidligere 2) sammensætte grupper efter tema og teori 3) fast opponent (således at deter den samme man opponerer på hver gang, så man ikke skal sætte sig grundigt ind i mange forskellige opgaver) 4) evt. mulighed for at vælgemellem én til én vejledning og seminarer 5) mindre grupper, således at det ikke bliver en hel arbejdsdag, der skal afsættes samt så mange opgaverman skal forholde sig tilDet er virkelig en god idé med projektseminarerne, hvor der er mulighed for at sparre med andre medstuderende. For mit vedkommende har detfungeret optimalt, med de samme grupper og feedback til de samme fra gang til gang. Det giver mulighed for at blive inspireret og hjælpe andre iprojektprocessen, samt at man ikke skal sætte sig ind i nye emneområder fra gang til gang.Ja, men de skal ligge lidt tidligere. VI var meget tidspressede til sidst. Desuden er det rarest at følge den samme gruppe mennesker samt i hvertfald den samme vejleder. Der var stor forskel i kvaliteten af vejledere.Det har ikke fungeret optimalt og virket som direkte spild af tid, der kunne være blevet brug med egen vejleder med fokus på problemstillinger ieget projekt. Den første gang brugte vi ca. 5 timer hvor kun ca. 30 min gik til vejledning til ens eget projekt. meget af den restrende tid gik med atlytte og komme med enkelte kommentar hvor man kunne hjælpe.Hvilke ændringer vil du evt. foreslå?RespondenterProcentAfskaffelse af fællesoplæg 5 22,7%Tidligere start af seminarerne 7 31,8%Større afstand mellem seminarerne 4 18,2%Færre seminarer 2 9,1%Færre projektgrupper i seminargrupperne 6 27,3%Rotation i projektgruppesammensætningen 0 0,0%Afskaffelse af opponentgruppe 6 27,3%Ny vejleder hver gang 3 13,6%Seminargruppeopdeling efter projekttemaer 5 22,7%Mindre forberedelse 4 18,2%Mulighed for kun at deltage formiddag ellereftermiddag5 22,7%Andet 2 9,1%I alt 22 100,0%


Evt. kommentarer+ tidligere start af seminarerne + større afstand + færre projektgrupper + mindre forberedelse af de andres + mulighed for deltagelse formiddagog eftermiddag Og så burde det gøres klart at de studerende skal overholde sidetallet. det var uoverskueligt at læse 13 sider, når man max skulleaflevere 4og færre mennesker i grupperne, samme vejleder hver gang gerne temainddelt gerne med den vejleder man har fået tildelt kun ½ dags varighedNå, man burde kunne sætte flere krydser! Men, den vigtigste ændring må være en tidligere start af seminarene, specielt hvis I ikke tildelervejledere før. Derudover synes jeg det fungerer fint, at man er koblet til den samme gruppe og vejleder gennem hele processen.+ afskaffelse af fællesoplæg, seminargruppeopdeling efter temaer, mindre forberedelseDet var problematisk, at gruppen vi var opponenter på, skiftede. Til sidste seminar, der omhandlede analyse, skulle vi opponere på diskursanalyse.Vi skulle sætte os ind i en helt ny gruppe, hvilket sænkede engagementet betydeligt. Hvis vi havde én gruppe vi fulgte gennem alle 3 seminar, villeforberedelsen få mere kvalitet. Dermed ville det intet betyde, at gruppen fx havde en anden retning/tema end os.Se forrigeDer skal meldes bedre ud, hvad det egentlig er man skal lave til de enkelte gange. Det var meget diffust, og det der blev fremsendt af eleverne tilseminarerene var lidt i øst og vest. Synes det skal præciseres, HVAD man skal forberede. Syntes det var fedt, at det nogenlunde var de sammeman fulgtes med. Ellers ville jeg ikke kunne have sat mig ind i de andres projekter til sidst.Hvad er vigtig at bevare ved vejledningsseminarerne?RespondenterProcentHele seminardage 3 13,6%Samme overordnede tidsramme for afholdelseaf vejledningsseminarerneSamme plan for de enkeltevejledningsseminarer2 9,1%4 18,2%Samme antal vejledningsseminarer 5 22,7%Samme antal projektgrupper iprojektgrupperneFølge samme projektgrupper på allevejledningsseminarerFølge samme vejleder på allevejledningsseminarer4 18,2%12 54,5%7 31,8%Fællesoplæg 4 18,2%Opponentgruppeordningen 7 31,8%Udsendelse af oplæg forud forvejledningsseminarerne7 31,8%Andet 0 0,0%I alt 22 100,0%Evt. kommentarerOg korte oplæg fra underviserenSelve emnerne for vejledningsseminarerne er gode nokDog oplever jeg ikke at der var samme projektgrupper på alle vejledningsseminarer.Fint med oplæg forud for seminarerne, men mere præcist jf. tidligere svar.Opponentgruppeordningen var stressende, det var meget svært at forberede sig tilstrækkeligt til de andre grupper...Har vejledningsseminarerneVirket forstyrrende i forhold til den øvrige"individuelle" vejledningRespondenterProcent8 36,4%


Virket inspirerende i forhold til den øvrige"individuelle" vejledningRespondenterProcent14 63,6%I alt 22 100,0%Evt. kommentarerJeg fik 3 forskellige vurderinger på mit projekt, meget forvirrende.Generelt synes jeg ikke det har fungeret godt rent tidsmæssigt i forhold til hvor langt man var i sit eget projekt, og det overordnede tema forseminaret.Vi nåede kun at få 2 individuelle vejledninger, hvilket jeg ikke synes er nok, når det er et projekt i det omfang, hvilket skyldes, at vi har haft travlt -både pga. vejledningsseminarer og tidspres pga. forelæsninger osv.Det har virket godt at flere undervisere har været på projektet og i flere af projektets faser, for det har åbnet mulighederne for at se merenuanceret på problemstillingerne.Både inspirerende og forstyrrende. Forstyrrende, da for meget arbejde gik med at forberede og gennemlæse oplægGodt med andre inputs end vejleder.Da jeg ikke synes, jeg er erfaren nok, ville jeg hellere have haft flere vejledningstimer (med en anden vejleder)Uden tvivl inspirerende!Vi har fået modsatrettede anvisninger af de forskellige vejledere...så det har virket lidt forstyrrende. En synes vi ikke levede op til kravene, enanden gjorde. Vi blev meget forvirrede.Har du været i praktik?RespondenterProcentJa 0 0,0%Nej 32 100,0%I alt 32 100,0%Nu kommer der nogle spørgsmål vedr. praktik. Hvor lang tid har du været i praktik?RespondenterProcent1 måned 0 -2 måneder 0 -3 måneder 0 -Andet 0 -I alt 0 -Evt. kommentarer:Hvor mange gange om ugen, har du været på dit praktiksted?RespondenterProcent1-2 dage 0 -3-4 dage 0 -Hele ugen 0 -I alt 0 -Evt. kommentarer:


Hvordan vurderer du samarbejdet med praktikstedet?RespondenterProcentMeget godt 0 -Godt 0 -Dårligt 0 -Meget dårligt 0 -I alt 0 -Evt. kommentarer:Hvordan vurderer du samarbejdet med din praktikansvarlige?RespondenterProcentMeget godt 0 -Godt 0 -Dårligt 0 -Meget dårligt 0 -I alt 0 -Evt. kommentarer:Hvordan vurderer du dine opgaver i praktikken?RespondenterProcentSpændende og relevant 0 -Nogenlunde spændende og relevant 0 -Uspændende og irrelevant 0 -I alt 0 -Evt. kommentarer:Hvordan vurderer du det samlede praktikforløb?RespondenterProcentMeget godt 0 -Godt 0 -Dårligt 0 -Meget dårligt 0 -I alt 0 -Evt. kommentarer:Hvordan vurderer du praktik-koordinatorfunktionen?RespondenterProcentSærdeles god 0 -Meget god 0 -God 0 -


RespondenterProcentMindre god 0 -Dårlig 0 -I alt 0 -Evt. kommentarer:Har du kommentarer eller forslag til forbedringer til praktikken?RespondenterProcentJa 0 -Nej 0 -I alt 0 -KommentarerHar du skrevet speciale?RespondenterProcentJa 4 10,8%Nej 33 89,2%I alt 37 100,0%Nu kommer der nogle spørgsmål vedr. specialeskrivningen. Hvordan synes du, specialeintroduktionen harfungeret?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 0 0,0%Tilfredsstillende 3 100,0%Utilfredsstillende 0 0,0%Meget utilfredsstillende 0 0,0%Deltog ikke 0 0,0%I alt 3 100,0%Evt. kommentarer:Er det det rigtige tidspunkt for introduktionen og vejlederfordelingen?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 0 0,0%Tilfredsstillende 2 66,7%Utilfredsstillende 0 0,0%Meget utilfredsstillende 1 33,3%I alt 3 100,0%Evt. kommentarer:Vejlederfordeling for nogle studerende kom uacceptabelt sent.


Hvordan synes du, problemformuleringsseminaret har fungeret?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 0 0,0%Tilfredsstillende 2 66,7%Utilfredsstillende 0 0,0%Meget utilfredsstillende 0 0,0%Deltog ikke 1 33,3%I alt 3 100,0%Evt. kommentarer:Ligger "for" tidligt i semestret, men kan godt se, at det er vanskeligt at rykke det til senere, når det skal holdes inden for semestret.Er det det rigtige tidspunkt for problemformuleringsseminaret?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 0 0,0%Tilfredsstillende 2 66,7%Utilfredsstillende 1 33,3%Meget utilfredsstillende 0 0,0%I alt 3 100,0%Evt. kommentarer:Se tidl svarHvordan synes du, analyseseminaret har fungeret?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 0 0,0%Tilfredsstillende 3 100,0%Utilfredsstillende 0 0,0%Meget utilfredsstillende 0 0,0%Deltog ikke 0 0,0%I alt 3 100,0%Evt. kommentarer:Dog var tidspunktet ikke rigtigt da vi ikke var så langt i processen hvilket bevirkede at responsdagen blev aflyst, da ingen gruppen havde materialeat få/give respons på.Vigtigt med to undervisere. Ved det ene seminar (husker ikke hvilket) var den ene underviser syg. Det betød en dårligere dynamik i fht. når der er2 undervisere.Er det det rigtige tidspunkt for analyseseminaret?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 0 0,0%Tilfredsstillende 0 0,0%Utilfredsstillende 3 100,0%Meget utilfredsstillende 0 0,0%I alt 3 100,0%


Evt. kommentarer:for tidligtHvordan syntes du, arbejdet i projektgruppen har fungeret?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 1 33,3%Tilfredsstillende 0 0,0%Utilfredsstillende 0 0,0%Meget utilfredsstillende 0 0,0%Jeg har ikke arbejdet i gruppe 2 66,7%I alt 3 100,0%Evt. kommentarer:Jeg har ikke arbejdet formaliseret i grupper, men har siddet på læsesal med medstuderende og brugt medstuderende til ad hoc sparringHvordan vurderer du din egen indsats i projektarbejdet? - Egen indsatsRespondenterProcentMeget god 0 0,0%God 2 66,7%Mindre god 1 33,3%Dårlig 0 0,0%I alt 3 100,0%Evt. kommentarer:Svært at komme igang lige oven på modul 4 projektHar du igennem projektarbejdet fået mere viden om og større forståelse for socialt arbejde?RespondenterProcentMeget lidt viden 0 0,0%Lidt viden 1 33,3%Noget mere viden 1 33,3%Stor viden 1 33,3%I alt 3 100,0%Evt. kommentarer:Har du kommentarer eller forslag til forbedringer?RespondenterProcentJa 1 33,3%Nej 2 66,7%I alt 3 100,0%Kommentarer


Respondenter-Vigtigt at der er styr på -vejlederfordeling tidligt på modulet. -Godkendelse af emne bør ske i samarbejde med vejl og studieleder -overvej omseminarene kan lægges senere på semestretProcentEvt. kommentarer:Hvordan syntes du "systemet" med fuld- og "deltid" fungerer?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 12 33,3%Tilfredsstillende 19 52,8%Utilfredsstillende 4 11,1%Meget utilfredsstillende 1 2,8%I alt 36 100,0%Evt. kommentarer:mangler ved ikke kommentar :)Modul 3 er slet ikke egnet til deltidsstuderende, og jeg syntes man burde være vejledt bedre omkring det ved studiestart.Hvordan det fungerer? I forhold til hvad...? Jeg forstår ikke helt, hvad dette spørgsmål går ud på. Jeg er fuldtidsstuderende og har ikke rigtig nogetat sammenligne det med.Bemærker det ikkeDet er vanskeligt at kombinere de to. Jeg har læst på fuld tid og ville meget gerne have haft mere undervisning.Det er et problem at modul 3 fylder så meget at det er nærmest umuligt at gøre på deltid. Hvis man mener at man vil deltage et deltidsstudie, børman strukturere det anderledes.Jeg er fuldtidsstuderende, så jeg ved ikke så meget om, hvordan det er at være deltidsstuderende.Det er vanskeligt for deltidsstuderende at dele modul 3 op over to perioder med så lang tids mellemrum da meget viden går tabt og skal læses opigen ved anvendelsen i projektetI forhold til hvad?Lidt ærgeligt for studiemiljæet at der er så mange skift i "klassen", men fint at det kan lade sig gøre med både fuld tid og deltidDet er ikke særlig fleksibelt. F.eks. kan man kunne afl. opgaver på bestemte tidspunkter. Man kan ikke komme i praktik hvis ikke man har beståetmodul 3. Man kan kun lave modul 4 engang om året. Altså man er nødt til at følge modulerne slavisk, ellers skal man vente et helt år!(Jeg læser på fuld tid) synes dagene kan virke meget lange, men er glad for at undervisningen er placeret på to faste dage, så man har godemuligheder for at arbejde ved siden afDet fungerer rigtig fint med gode muligheder for at kombinere. Jeg er meget glad for, at valgfaget er udbudt i juni, da jeg ellers ville have 5-6 mdr.uden aktivitet.Hvor ofte bruger du First Class?RespondenterProcentDagligt 10 27,8%Ugentligt 26 72,2%Aldrig 0 0,0%I alt 36 100,0%Evt. kommentarer:Et forvirrende system. Der kan med fordel ryddes op i de mapper der ligger derinde, og et bedre overblik over beskeder til Kbh og Aalborg. Det eren smule forstyrrende som det er idag.ca tre gange om ugeni perioder med undervisning bruger jeg det oftere


RespondenterEr desværre blevet mere sjældent som specialestud.Det er et meget forvirrende system, hvor man skal ind flere steder for at få den info man søger.Månedligt faktisk under specialeNæsten dagligt.ProcentHvordan syntes du First Class fungerer?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 13 36,1%Tilfredsstillende 17 47,2%Utilfredsstillende 6 16,7%Meget utilfredsstillende 0 0,0%I alt 36 100,0%Evt. kommentarer:Det er rodet og vi har jo den anden unimailUoverskueligt - der er mange mapper der skal tjekkes for nye meddelelser.Hvordan synes du, sekretariatet har fungeret?RespondenterProcentMeget tilfredsstillende 26 72,2%Tilfredsstillende 9 25,0%Utilfredsstillende 0 0,0%Meget utilfredsstillende 1 2,8%I alt 36 100,0%Evt. kommentarer:Der er altid hjælp at hente og pigerne er rigtig søde til at hjælpe med selv de dummeste spørgsmål.de er fantastiskeAltid stor venlighedIgen for mange "huller" i informationsniveauet. Dårlig kommunikation. minder mere om det lokale jobcenter. Man kunne forvente mere afSocialkandidatstudiet.Tilsidesætter fuldstændig informations- og vejledningspligten, den/de ansvarlige er tilsyneladende ikke opgaven voksen.Igen en skam, da det er vigtigt at kunne agerer som rollemopdeller, og det viser samtidigt at forståelsen for socialt arbejde ligger på etmangelfuldt teoretisk niveau.meget optimalt. altid venlige og hurtige tilbagemeldinger og det er altid muligt at få kontakt og svar.Super service. Altid et dejligt smil og opmuntrende ord.Samlet statusRespondenterProcentNy 0 0,0%Distribueret 0 0,0%Nogen svar 8 18,2%Gennemført 36 81,8%Frafaldet 0 0,0%


RespondenterProcentI alt 44 100,0%

More magazines by this user
Similar magazines