lÆrevejledning - Det Danske Filminstitut

skoletjenesten.dk

lÆrevejledning - Det Danske Filminstitut

FILM-XlÆrevejledning


INDHOLDOM FILM-X 1MÅLGRUPPE 2UNDERVISNINGEN I FILM-X 3FILMPROCESSEN 4FORBEREDELSE OG FORPRODUKTION 5FASCILITETERNE I FILM-X 6UNDERVISNINGSMATERIALER 11LÆRERKURSER 12FILM-PRAKTISKE OPLYSNINGER 12


OM FILM-XFilm-X er et computerbaseret filmstudie, hvoreleverne kan prøve kræfter med praktisk filmproduktion.Faciliteterne er udviklet specielt tilbørn og unge, så tilgangen til denne fremmedeproces kan være så umiddelbar og intuitiv sommuligt.Filmproduktion er i virkeligheden en langsommeligproces, men i Film-X kan en film producerespå kun tre timer. Det pædagogiske princip bagFilm-X er, at eleverne møder et meget begrænsetantal valgmuligheder. Derfor kan man f.eks.ikke flytte kameraerne rundt, og man skal ikkeselv indstille hverken lys eller lyd i optagefasen.Studierne giver nogle fast definerede opgaver atarbejde ud fra, og i redigeringen er der begrænsedemuligheder. Alligevel får eleverne oplevelsenaf filmens magi, når de fortæller deres egnehistorier gennem billed, lyd og musik.Vi lægger i Film-X stor vægt på, at eleverne fårlov til at arbejde selvstændigt, så filmen bliverderes produkt – samtidigt med at det er enlæreproces at lave den.Et gennemarbejdet besøg i Film-X giver bådeeleven en praktisk erfaring med filmproduktionog – nok så vigtigt – en styrket bevidsthed omvisuelle mediers virkemidler og evner til at manipuleremed virkeligheden.Denne vejledning er lavet for at klæde lærere påtil at få det fulde udbytte ud af et besøg i Film-X.MÅLGRUPPEFilm-X tilbyder undervisning fra 0. klasse til ogmed gymnasiet og VUC (HF/AVU) med differentieringpå tre punkter:• Der er udviklet undervisningsoplæg til forskelligeklassetrin.• Det er muligt at arbejde på forskellige niveauer(A, B og C), der giver varierende tekniskemuligheder, hvilket uddybes i næte afsnit.• Endelig er nogle baggrundsfilm mere udfordrende end andre, hvilket uddybes i afsnittetom fasciliteterne i Film-X.Niveau Aanbefales fra 0.-3. klassePå niveau A optager eleverne med ét kamera.SIDE / Lærervejledning 2008 / FILM-XFILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE


De kan indspille lyd (dialog og effektlyd) og/ellertilføje få udvalgte musikspor og effektlyde i klippecomputeren.Eleverne kommer således gennem alle faserneaf filmproduktionen, men de kan ikke redigerebilledsiden.Niveau Banbefales fra 4. klassePå niveau B kan eleverne klippe live mellem tokameraer - i studierne der har to kameraer, indspillelyd (dialog, voice over og effektlyde)og redigere både billed- og lydsiden.Klippeprogrammet er simpelt og man læggerfærdiglavede filmklip oven på sine egne optagelser.Filmene bliver derfor aldrig længere endbaggrundsfilmene er.Eleverne kan fint skabe et varieret og personligt udtrykpå B niveau, som derfor anbefales for alle elver,der ikke har decideret erfaring med at redigere.Niveau Canbefales fra 8. klasseNiveau C adskiller sig fra Niveau B på følgendeområder: Man laver hele optagelser med hvertkamera i studierne, der har to kameraer og mankan kombinere optagelser fra flere studier.Klippeprogrammet er mere avanceret, og manlægger sine klip efter hinanden, så man kan iprincippet klippe en film på op til 10 min.Det kræver grundig forberedelse samt kendskabtil redigering for at få fuldt udbytte af forløb påniveau C. Derfor anbefales det kun til elevermed klippeerfaring og som har besøgt Film-Xtidligere.UNDERVISNINGENI FILM-XEt skolebesøg i Film-X varer tre timer. Alle besøgstarter med, at klassen bliver budt velkommen iBio Benjamin af de to guider, der skal underviseog vejlede eleverne under deres besøg. Undervisningenkombinerer analyse og teori medpraktisk arbejde. Besøget er bygget således op:• Fagligt oplæg (30 min.)• Praktisk arbejde (2 timer)• Filmvisning og evaluering (20-30 min.)Faglige oplægNår du vælger det oplæg, eleverne skal undervisesi, vælger du samtidigt det samlede fokusfor jeres besøg. Underviserne præsentererudvalgte filmklip, der belyser emnet, og eleverneopfordres til at gå i dialog og bidrage med denforhåndsviden, de har. Under det praktiskearbejde skal eleverne prøve at indarbejde stoffetfra oplægget i deres egne film.Film-X tilbyder følgende oplæg:• Instruktion og skuespil (alle klassetrin)Emner: Personkarakteristik, dialog/ kropssprog, improvisation/ manuskript.• Filmlyd (alle klassetrin)Emner: Underlægningsmusik, effektlyde,dialog/voiceover.• Dramaturgi (alle klassetrin)Enmer: Spændingskurver, vendepunkter,klimaks, aktantmodel.• Filmgenrer (fra 4. klassetrin)Emner: Fiktion/dokumentarisme, genrekonventioner: Ikonografi, musik, klipperytme.• Filmredigering (fra 4. klassetrin)Emner: Spændingsopbygning, rytme, lydeffekter,manipulation.• Musikvideo (fra 7. klassetrin)Emner: Historier fortalt gennem musik ogbilleder samt stil og lyrik.• Reklamefilm (fra 7. klassetrin)Emner: Narrative reklamer, koncept, målgruppebevidsthed, stil, plot.Praktisk arbejdeDet praktiske forløb starter med, at klassen får ensamlet introduktion til optagestudierne i Film-X.Herefter går eleverne i gang med produktionen.Hvert hold arbejder gennem hele forløbet koncentreretmed én enkelt film. Først optager de, derefterindspilles dialog og effektlyde i lyd-studiet, og tilsidst redigeres filmen i klippecomputerne.Det er vigtigt, at eleverne på forhånd har inddeltsig i hold, fordelt rollerne mellem sig (instruktør,skuespiller osv.) valgt studie og baggrundsfilm.Derudover er det er en stor fordel, hvis elevernehar planlagt en handling til deres film ogovervejet, hvilke karaktertræk skuespillerne skalhave. (Læs mere om denne del af besøget underafsnittet om forberedelse.)Filmvisning og evalueringNår alle er færdige, ser vi filmene igennem samleti Bio Benjamin. Her får eleverne lov til at præsenterederes film for resten af klassen, og viSIDE / Lærervejledning 2008 / FILM-XFILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE


taler om, hvad der gik godt og mindre godtundervejs, så alle lærer af hinandens erfaringer.Efter besøget vil alle film være tilgængelige påvores hjemmeside via et personligt log-in, ogderudover får læreren en DVD med alle film,så I har mulighed for at se nærmere på filmenehjemme i klassen.FILMPROCESSENEn film bliver til i tre hovedprocesser: Forproduktion,produktion/ optagefase og efterproduktion.I forproduktionen bearbejdes idéen og optagelserneplanlægges. Her gennemtænker man forløbet,karaktererne, skriver dialog og manuskriptsamt udarbejder storyboards.Forproduktionen er som regel den længste afprocesserne, og en godt gennemarbejdet forproduktionkan gøre resten af forløbet lang mereglidende. Denne del af filmprocessen ligger iforberelsen hjemme på skolen.I produktionsfasen laver man optagelserne, og iefterproduktionen redigerer man lyd og billedersammen til en færdig film. Det er disse to processer,eleverne når igennem i Film-X.FORBEREDELSEOG FORPRODUKTIONDet er naturligvis individuelt, hvor meget forberedelsestidman kan og vil bruge på et Film-X besøg.Vi forventer dog, at I som minimum beregner 1-2lektioner til at forberede følgende hjemmefra:• Eleverne inddeles i hold og beslutter, hvilketstudie de skal arbejde i. Holdstørrelserne erangivet i beskrivelsen af studierne i afsnittetom fasciliterne i Film-X.• Holdet fordeler sig efter roller: Instruktør,kameramand, klipper, lydmand og skuespillere.• Elever der skal arbejde i Studie 1-3 vælger enbaggrundsfilm og ser eventuelle indklip igennem på hjemmesiden.Derudover vil det være optimalt at bruge 2-6lektioner på at forberede henholdsvis optagelseog efterproduktion.På www.film-x.dk kan du hente inspiration til, hvordandu forbereder forløbet til det valgte oplæg.SIDE / Lærervejledning 2008 / FILM-XFILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE


Optageforberedelser(2-4 lektioner)Det vil give eleverne mere overskud til at arbejdemed detaljerne i optagefasen, hvis de forberederet kort handlingsforløb og arbejder med dekaraktertræk, personerne i handlingen skal have.Det er også en fordel, hvis de skriver og øvernogle replikker.Det giver også en god forståelse for den visuelleproces, det er at lave film, hvis holdene udarbejderstoryboards til deres film. På vores hjemme-sidekan du printe skabeloner til storyboards til de enkeltebaggrundsfilm, så eleverne kun skal indtegneskuespillerne og sætte indklip ind i skabelonerne.Når eleverne er velforberedte i forhold til optagelserne, kan de udnytte deres tid i Film-X bedst muligt.Men det er samtidigt vigtigt, at du som lærerforbereder eleverne på, at de i Film-X kan blivenødt til at lave om på idéerne, fordi noget måskeikke lige kan lade sig gøre. Eller de kan blive bedtom at justere deres materiale for atfå pointerne fra oplægget med i filmen. Processenskal helst være levende – så lærer eleverne mest.Find inspiration i vejledningerne til oplæggeneom dramaturgi og skuespil / instruktion påwww.film-x.dk.Forberedelseraf efterproduktion(1-2 lektioner)Det er vigtigt, at forberede eleverne på klipningen.Det kan være svært at fastholde fokus og motivationhos eleverne i denne fase i Film-X, men klipningenkan gøre meget for den færdige film! Detbetyder på ingen måde, at eleverne skal være fortroligemed et klippeprogram, inden de kommer.Men det vil hjælpe dem meget, hvis de kenderlidt til, hvad klipningen kan gøre for spændingenog stemningen i filmen. På den måde vil eleverneallerede hjemmefra kunne gøre sig nogle tankerom denne proces.Som et minimum bør eleverne kende til klippemulighedernefor den baggrundsfilm, de vælger.Hvis man vil gøre mere ud af det, er arbejdet medstoryboardet igen en stor hjælp, da det i virkelighedenkan betragtes som et visuelt manuskript.Følg vejledningen på hjemmesiden og sæt 1lektion af til denne del af forberedelsen. Du kanevt. stille som opgave, at eleverne skal indsættemindst tre indklip i deres storyboard (eller at deskal klippe mellem kameraerne mindst tre gange,hvis der ikke er indklip til deres baggrundsfilm).Find mere inspiration i vejledningen til oplæggetom klip, som ligger på www.film-x.dk.FASCILITETERNEI FILM-XFilm-X råder over fem optagestudier, et lydstudieog syv klippestandere. I studie 1-3 arbejder manmed skuespillere, og her kan eleverne vælgemellem fem forskellige baggrundsfilm, som dannerrammen om den handling, de selv skal finde på.Derudover har Film-X to animationsstudier, hvorman har mulighed for at skabe sit eget universfra bunden. Her animerer eleverne i fællesskabfigurer i enten karton eller modellervoks.Særligt for studie 1 og 2 er, at man optager medgreen screenteknik. Det, der foregår på studietsgrønne baggrund, er usynligt for skuespillerne,og derfor kræver det en del arbejde med koordineringaf bevægelser og blikretninger. Instruktørenskal give skuespillerne mange informationerunder optagelserne, og derfor kan man ikke optagesine replikker imens man indspiller scenen.På hjemmesiden www.film-x.dk kan du læse omstudierne og se baggrundsfilm, indklip ogeksempler på færdige film fra de enkelte studier.Det er vigtigt, at eleverne bruger tid på at gennemsefilmene og indklippene på skolen, så dekender deres materiale godt, inden de ankommertil Film-X.I det følgende beskrives de enkelte studier ikortetræk. Ud for hver baggrundsfilm er det anført,hvilke genrer de lægger op til, og hvilke udfordringerfilmene byder på i forhold til optagelserne.Ud for ’Klip’ angives udfordringsniveauet medstjerner:* kun lydredigering** lyd og få indklip*** lyd og mange indklipHvis eleverne skal udfordres i klip, bør de kunarbejde med film med ** eller ***.NB. Film med én * kan ikke vælges, hvis I harvalgt oplægget om Filmredigering – Animationkan dog vælges, da eleverne her kan klippe ikameraet.Studie 1Studie 1 passer til et filmhold på 4-7 personer.Studiet er en blanding af green screen og kulisser.Til alle film optages dialog i lydstudiet.SIDE 10 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 11


Man kan vælge mellem følgende baggrundsfilm:Det øde hus (realfilm) Settingen er et forfaldenthus ved en øde skov.Genrer: Gys, action og drama.Optagelser: Åben handling – mulighed forparallelhandling via indklip.Klip: ***Dinosauerne (animationsfilm) Settingen er en broover øde gader, hvor der løber dinosaurer rundt.Genrer: Action og eventyr.Optagelser: Handling med nogen påvirkningfra baggrundsfilmen.Klip: **Den standhaftige tinsoldat (animationsfilm)Settingen er en kloak, hvor rotter og store fiskangriber skuespillerne.Genrer: Action og eventyr.Optagelser: Timing og koordinering i forholdtil baggrundsfilm.Klip: ***Slottet / tryllehesken (animationsfilm) Disseto film foregår i samme setting: Et eventyrslotmed en bro højt over et vandfald.Genrer: Action, drama, romantik og eventyr.Optagelser: ’Slottet’ – åben handling. ’Trylleheksen’– koordinering med baggrundsfilm.Klip: *Studie 2Studie 2 passer til et filmhold på 4-7 personer.Her optages på ren green screen. Derfor er detsærligt i dette studie vigtigt, at instruktøren træderi karakter og støtter skuespillerne. Til alle film optagerman sin dialog i lydstudiet.Man kan vælge mellem følgende baggrundsfilm:Den øde perron (realfilm) Settingen er en ødetog-perron.Genrer: Gys, action, romantik og drama.Optagelser: Åben handling med mulig inddragelseaf baggrundshandling.Klip: ***Bolchebutikken (realfilm) Skuespillerne ersmå mennesker på en disk i en bolchebutik.Genrer: Komedie eller drama.Optagelser: Åben handling med mulig inddragelseaf baggrundshandling.Klip: **Fyrtøjet (animationsfilm) Bevægelse fra et åbentlandskab via en elevator ned under jorden – forbitre store hunde – og tilbage til det åbne landskab.Genrer: Eventyr, action og drama.Optagelser: Timingen og koordineringen afbevægelser.Klip: ***U-båden (animationsfilm) Settingen er detindvendige af en U-båd.Genrer: Spænding, action og drama.Optagelser: Åben handling med lukket slutning.Klip: **På havets bund (animationsfilm) Bevægelselangs havbunden forfulgt af haj.Genrer: Action og drama.Optagelser: Timing og samspil med hajeni baggrunden.Klip: *Studie 3Studie 3 passer til et filmhold på 4-7 personer.Studiet er en bil udstyret med mikrofon, såeleverne kan optage dialog. Her afspilles baggrundsfilmenpå en skærm i bilens bagrude.Eleverne kan vælge mellem følgende film:STOP I SKOVEN (realfilm). Settingen er ødelille vej i dunkel mørk skov.Genrer: Gys, action og drama.Optagelser: Arbejde med vendepunkt – bilengår i stå.Klip: ***BILJAGTEN (realfilm – sort / hvid). Forfølgelsesscenepå havn.Genrer: Action og krimi.Optagelser: Samspil med baggrundsfilmenog dialog.Klip: ***STRANDVEJSTUREN (realfilm). Bilen kører enstille tur langs Strandvejen.Genrer: Road movie, romantik og drama.Optagelser: Fri handling med særlig vægtpå dialog og karakterarbejde.Klip: **ÆLLINGEN (animationsfilm). Højspændt forfølgelsesscenei tegneserie-univers.Genrer: Spænding, action og drama.Optagelser: Reaktioner på baggrundsfilmenog dialog.Klip: ***LUFT UNDER HJULENE (realfilm). Bilen flyverover et bjerglandskab.Genrer: Eventyr og drama.Optagelser: Karakterarbejde og dialog.Klip: **SIDE 12 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 13


AnimationAnimationsstudierne kan rumme to filmhold på2-4 personer. I animationsstudierne har elevernemulighed for at få fuld kontrol over deres film, iog med at de kan vælge at skabe deres karaktererfra bunden og selv medbringe baggrunde.(Figurer skal være 4-7 cm. i højden og baggrundenskal være liggende A4-format, gerne medmat laminering – ikke blank). Men Film-X råderogså over et udvalg af figurer og baggrunde.Animationsstudierne danner ofte rammen omen spændende og koncentreret proces, hvoreleverne skaber historien med deres hænder ogfantasi og ikke hæmmes af kameraerne og pressetved at skulle ’være på’.Eleverne kan vælge mellem to teknikker: Stopmotion(flytte-tegnefilm – som f.eks. Cirkeline)og claymation (modellervoks-film – som f.eks.Flugten fra Hønsegården). I begge processertager holdet et billede af gangen, flytter så påfigurerne, tager et billede mere osv.Det tager lang tid at lave en animationsfilm. Derforkræver processen tålmodighed og godt samarbejde,og filmene bliver sjældent mere end20 sek.Genrer: AlleOptagelser: Karakterarbejde, billedbeskæring,klip i kameraet og præcision.Klip: *LydNår eleverne er færdige med deres optagelser,indspiller de dialog og evt. effektlyde i lydstudiet(dog ikke holdet fra studie 3). Det kan væremeget svært at synkronisere talen med ansigtsbevægelsernefra nærbillederne, så eleverne skalarbejde grundigt med dialogen inden besøget,hvis de vil have en præcis synkronisering tiloptagelserne i studie 1 og 2. På totalbillederneer det dog nemt at ’snyde’ med speaken.KlipUnderviserne introducerer alle grupper til klippeprocessen.Klippeprogrammet er specieltudviklet til Film-X og er nemt og intuitivt at betjene.Det er ingen forudsætning, at eleverne harprøvet at klippe før – med mindre de arbejderpå niveau C. I klipningen arbejder eleverne medat tilføre deres egne optagelser spænding ogdynamik ved at føje videoklip og lyde til deresegne optagelser. Der ligger et væld af lyde,klange og færdige musikstykker, som elevernekan eksperimentere med.SIDE 14 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 15


UNDERVISNINGS-MATERIALERPå www.film-x.dk findes en oversigt over relevantematerialer til forberedelse af besøgeti Film-X. Det anbefales, at du læser vejledningernefor forberedelsen ud fra det valgte oplæg.Det kan give inspiration og i nogle tilfælde anvisningeromkring valg af baggrundsfilm og særligeting, der skal medbringes.Derudover kan du downloade inspirationsmaterialetil arbejdet med de enkelte baggrundsfilm– differentieret for niveau A, B og C.Endelig kan du downloade ’Håndbog i filmiskevirkemidler’, som giver en god basisviden forudfor besøget.Til den teoretiske og analytiske undervisning ifilm, har Skoletjenesten Film-X udgivet materialerne’Filmens virkemidler’ (til hhv. 4.-7. klasse og8.-10. klasse, gymnasium, HF og VUC) og ’Filmgenrer’(8.-10. klasse, gymnasium, HF og VUC).Begge materialer kan fint supplere det praktiskeundervisningsforløb i Film-X og bidrage til endybere filmforståelse.Materialerne fås som hæfte, stykvis eller i klassesæt,og bestilles via Skoletjenesten på tlf. 32687350eller skoletj@skoletjenesten.Filmforståelsen hjælpes allerbedst på vej ved, ateleverne præsenteres for filmeksempler, der kanunderstøtte og konkretisere den faglige formidling.Det Danske Filminstitut distribuerer en langrække undervisningsegnede kort- og dokumentarfilm.De kan ses over Internettet via abonnementstjenestenwww.filmstriben.dk. Antalletaf titler er ca. 400 pr. juli 2008, og tallet voksermed ca. 50 titler om året. Til mange af filmenefindes der undervisningsmateriale, som kan hentesgratis på www.dfi.dk/filmiskolen. Et abonnementgiver ret til ubegrænset brug af alle film påFilmstriben – og lærere får desuden adgang viaUNI-login, så de fx også kan se filmene hjemme.NB! Alle undervisningsinstitutioner tilbydesgratis abonnement på Filmstriben i skoleåret2008-09. Se mere på www.filmstriben.dk/skole.SIDE 16 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 17


LÆRERKURSERSkoletjenesten Film-X afholder løbende lærerkurser.Formålet med kurserne er at inspireresåvel lærere, der skal i gang med et praktiskforløb i filmproduktion på skolen, som lærere derskal forberede et Film-X forløb.Ved starten af hvert semester afholdes introkursuerpå 3 timer med generelt fokus på detpraktiske arbejde med filmproduktion.Derudover afholder vi tematiske lærerkurser af4 timers varighed – 4-6 uger før temaet tilbydesskoleklasserne. Kurserne er dels egnede for lærere,der har en særlig interesse i at undervise idet aktuelle stof, dels for lærere, der skal deltagemed en klasse i den pågældende temauge.Prisen pr. person er 150 kr. for introkurser og170 kr. for temakurser. (Priserne er ex. moms).Kurserne kan bookes sammen med et skolebesøgeller særskilt pr. mail på filmx@dfi.dk.Læs mere om hvilke kurser vi tilbyder, og se hvorder er ledige pladser på www.film-x.dk.PRAKTISKEOPLYSNINGERNår du har booket et Film-X besøg, får du nogleuger inden et brev tilsendt med oplysninger ommødetid, adresse og evt. særlige omstændighederfor netop jeres besøg, hvis det f.eks. er iforbindelse med en temauge.Alle hold bedes møde op ved Cinemateketsbilletsalg til det tidspunkt, modulet er angivet tilat starte. Cinemateket åbner først kl. 9:00, såsærligt ved morgenmodulerne kan det ikke betalesig at komme før tiden. Hvis I er forsinkede,kontakt da DFI’s reception på tlf. 33743400.Hvis I bliver forhindrede i at komme, bedes Imelde afbud senest syv dage før besøget. Vedsenere afbud, bliver I faktureret for jeres besøg.Find informationer om booking, priser og åbningstiderpå www.film-x.dk.Det er ikke tilladt at spise eller drikke i Film-Xog Bio Benjamin, men medbragt mad må spisesi kælderområdet ved Bio Asta.Tøj og rekvisitterFor de elever, der skal være skuespillere i studie1 og 2, er det vigtigt, at de ikke tager tøj på ihvid eller grønne nuancer, da de så bliver’usynlige’ i de grønne studier.Der er et udvalg af kostumer og rekvisitter tilstudierne 1-3. Eleverne er velkomne til selv atmedbringe kostumer og rekvisitter.Husk særskilt at medbringe et produkt, hvis Iskal følge et forløb i reklamefilm.På gensyn i Film-XSIDE 18 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 19

More magazines by this user
Similar magazines