CAnyt 3, september 2010 - CA a-kasse

ca.dk

CAnyt 3, september 2010 - CA a-kasse

NYT FRA CA ADVOKATHJÆLPEFTERLØNSORDNINGHOLDER DINEMULIGHEDER ÅBNETræk dig helt tilbage eller arbejd deltid. Bliv ved med at arbejde og få enskattefri præmie. Få dine efterlønsbidrag retur med renter, hvis du fortryderefterløns ord ningen. Du bestemmer selv. AF OLE STRAND30 år – sidste chance for at kommemed i efterlønsordningenDu skal betale efterlønsbidrag i 30 år. Du skal senest begynde, nårdu fylder 30 år. Efterlønsbidraget er på 1.230 kr. i kvartalet og erfuldt fradragsberettiget.60 år – efterlønsbevis og efterlønTidligst når du er 60 år, kan du få efterlønsbevis og gå på efterløn.Du får ca. 177.840 kr. (2010) om året i efterløn. Men alle dine pensionermedfører fradrag i efterlønnen. Arbejdstimer fradrages iefterlønnen.62 år – 2-års-regel og efterløn uden pensionsfradrag2-års-reglen: Hvis du venter med at gå på efterløn, til du har haftefterlønsbevis i mindst to år og arbejdet mindst 3.120 timer, fårdu en højere efterløn: ca. 195.520 kr. (2010) om året i efterløn.Løbende udbetalinger fra arbejdsgiverpensioner modregnes iefterlønnen. Alle andre pensioner modregnes ikke. Arbejdstimerfradrages i efterlønnen.Optjen skattefri præmie fra du er 62 år– udbetales når du er 65 årNår 2-års-reglen er opfyldt (tidligst når du fylder 62 år) kan duoptjene en skattefri præmie, hvis du arbejder i perioden frem tildu er 65 år. Det kan du også, hvis du er gået på efterløn, efter athave opfyldt 2-års-reglen.Du får 11.731 kr. (i 2010-kr.), for hver gang du har 481 timers arbejde.Du kan max få 140.772 kroner (i 2010-kr.) i skattefri præmie,når du fylder 65 år.Efterlønsalderen stiger gradvis til 62 årDet gælder for alle, der er født i 1959 eller senere. Er du født 1.juli 1960 eller senere, er efterlønsalderen 62 år med en pensionsalderpå 67 år.Så kan du tidligst opfylde 2-års-reglen, når du er 64 år, og førstoptjene til skattefri præmie, når du er mellem 64 og 67 år.Du kan altid fortrydeDu kan altid framelde dig efterlønsordningen. Så bliver dine indbetalingeroverført til din pensionsopsparing med en vis forrentning.Læs mere på www.ca.dk/efterløn/PAS PÅ KLAUSULERI KONTRAKTENArbejdsmarkedet er stadig købers marked, og det er et faktum, som får mange arbejdsgiveretil at presse på for at få konkurrence- og kundeklausuler ind i kontrakten, når deansætter. Det fortæller advokat Lotte Lindahl Andreasen fra CA Advokathjælp.”Vi ser rigtig mange klausuler, når medlemmerne beder os tjekkederes nye ansættelseskontrakter. Mit indtryk er, at arbejdsgiverneforsøger at presse klausuler ind i kontrakterne, hvor de kan”,siger Lotte Lindahl Andreasen.En konkurrenceklausul betyder, at du – hvis du stopper i jobbet– i en periode ikke må arbejde for virksomheder, der konkurrerermed din nuværende arbejdsgiver. Tilsvarende kan en kundeklausulforhindre dig i senere at starte arbejde for din arbejdsgiverskunder.Klausuler begrænser dine mulighederSet fra arbejdsgiverens side kan det være fornuftigt at sikre sig,at en medarbejder ikke suger viden og kunder ud af virksomhedenog derefter bruger det i en anden virksomhed til at konkurrereog undergrave hans egen virksomhed. Men for medarbejderenkan en klausul væsentligt påvirke de fremtidige jobmuligheder ogværdi på arbejdsmarkedet.”En klausul begrænser dine muligheder for at bruge din fagligeviden og brancheindsigt i et nyt job. Så når du forhandler om indholdetaf en klausul, forhandler du i realiteten også om dine fremtidigejobmuligheder”, siger Lotte Lindahl Andreasen.Vær klar over konsekvenserDet er vigtigt, at du ikke skriver under på en klausul uden at værehelt klar over, hvad der er af fordele og ulemper, og om du vilacceptere en klausul, eller om du hellere vil sige nej til jobbet.”Hellere gå ind i det med åbne øjne end først opdage klausulensrækkevidde, når man er på vej til næste job. Vi oplever nogle gange,at klienten står og siger ’jeg har godt nok den her klausul’,og så går det lige pludselig op for dem, at klausulen i realitetenKlausul og dagpengeSom kompensation for en konkurrenceellerkundeklausul har du krav på mindsthalvdelen af din hidtidige månedsløn iden periode, hvor klausulen gælder.Kompensationen bliver ikke modregnet idine dagpenge, hvis du er ledig. Med enløn på 40.000 kroner, vil du f.eks. få20.000 kroner i kompensation og op til16.293 kroner i dagpenge = i alt 36.293kroner om måneden.Læs mere om klausuler påwww.ca.dk/klausulerforbyder dem at tage det nye job. Det er jo ikke sjovt”, siger LotteLindahl Andreasen.Præcisér klausulenSelvom du måske ikke kan undgå en klausul, hvis du vil have et bestemtjob, er det en god ide at få præciseret klausulen mest muligt– f.eks. med en liste over de konkurrenter og kunder som klausulenomfatter, eller en tidsmæssig eller geografisk begrænsning.”Ofte bruger arbejdsgiveren en standardklausul, som er megetbredere end nødvendigt. Derfor er det en god ide at få klausulenpræciseret, så den dækker det,der i realiteten er relevant for arbejdsgiveren,men samtidig ikkebegrænser dine fremtidigearbejdsmuligheder mere endhøjst nødvendigt. Eller få evt.arbejdsgiveren til at give enstørre kompensation, hvis hanvil have en bred klausul”, sigerLotte Lindahl Andreasen.ADVOKAT LOTTE LINDAHL ANDREASENFå hjælp med klausulerneNår du har været medlem af CA Advokathjælpi et halvt år, har du fuld adgangtil ordningen, bl.a. professioneljuridisk rådgivning, herunder også omansættelseskontrakter og klausuler.CA Advokathjælp er en frivillig tilkøbsordningfor medlemmer af CA a-kasse,der giver dig juridisk bistand omkringdit ansættelsesforhold. Det koster kun50 kroner om måneden at være medi CA Advokathjælp, og beløbet er fradragsberettiget.Læs mere påwww.ca.dk/advokathjælp8 CAnyt CAnyt 9AF OLE STRAND


PÅ REJSE I DET MENTALEFITNESS-CENTERMindfulness vinder indpas blandt erhvervsfolk som praktisk redskabtil personlig udvikling – og dermed bedre resultater. AF METHA LOVMAND”Mindfulness er en tilstand af udtømmende, fuld tilstedeværelse.Det er, når vi formår at acceptere og rumme nuet uden sammenligningmed fortiden eller forventninger om fremtiden.”Sådan lyder bare en af definitionerne på det komplekse begrebmindfulness, der er spiret frem i buddhistisk religion og yoga, mennu har fundet vej vestpå som et praktisk værktøj for erhvervsfolk,ledere som medarbejdere og alle andre, der har brug for at tagekampen op mod nutidens svøbe som stress, pres, krav og mangelpå tid.Det er ikke terapeutisk træning med Ravi Shankar og røgelsespinde,det er simple teknikker til at finde ind til sin kerne og tagekontrol over sit eget liv med større selvindsigt, gennemslagskraftog autenticitet.Nestoren i Danmark på disciplinen mindfulness er 50-årige CharlotteMandrup. Hun er buddhist, men med egne ord ”kunne hunikke drømme om at introducere tro i erhvervslivet”. I stedetiklædte hun sig for mange år siden habit og et praktisk sprog oggik ind på direktionsgangene for at fortælle erhvervsledere om,hvor langt man kan nå med mindfulness.alle mulige fortolkninger ind, og det er samtidig ikke effektivt”,siger hun.Det tredje punkt i et ledelsesmæssigt koncept er Autenticitet.”Autenticitet – eller selvindsigt – er vigtig i forhold til at engagereog motivere. Når lederen siger et og mener noget andet,kan medarbejderen afkode det øjeblikkeligt. Hvis man derimod erautentisk, skaber det ro og vækker tillid”.Meditation den sikre vejMen hvordan opnår man at blive mindful i enhver henseende, atvære glad og tilfreds og at have kontrol over sit eget liv?”Man kan lære at være mentalt tilstede uden at meditere, menmeditation er den sikreste vej. Bare 15 min. om dagen siddendepå en pude er utrolig effektivt for koncentrationsevnen”, sigerCharlotte Mandrup.Bevidsthedstræning er et andet element i træningen – at accepteresig selv og vide, hvordan du reagerer over for omverdenen,f.eks. hvis du ikke når færgen, eller nogen går foran dig i køen.REFLEKSIONERFRA EN MINDFULTOPLEDERDet er vigtigt at kunne sige pyt, menerNovozymes-direktør, der har fundetsin måde at være i verden på.AF METHA LOVMAND FOTO DASBÜROTre vigtige værdierCharlotte Mandrup fremhæver især tre grunde til, at mindfulnesskan være gavnlig for erhvervsledere. Det er: Fokus, nærvær ogautenticitet – uforlignelige værdier i ledelsesudvikling som midlertil at præstere bedre.”Hvis man er fokuseret, er man effektiv og får udført det, man eransat til. Forstyrrelser får ikke lov at styre tiden, og man slipperfor overspringshandlinger”, siger Charlotte Mandrup, der udoverat være forfatter, foredragsholder og ledelsesrådgiver, også erlivslang udøver af mindfulness og yoga. Gennem sin træning harhun bl.a. udviklet en usædvanlig høj effektivitet.”Jeg kan springe fra situation til situation, tage den fulde opmærksomhedmed mig og være fuldstændig nærværende, hvilketgiver en utrolig kvalitet i arbejdet. Det kræver års træning, mendet er muligt”.Nærvær og relationerNetop nærvær er ifølge Mandrup afgørende for en leder. At kunnekoncentrere sig om den, man kommunikerer med:”En medarbejder kan ikke tale med en chef, som har øjne og øreret andet sted. Eller som står og forbereder sig på sit næste møde,mens han taler. Det er belastende for medarbejderen, der læggerOg endelig er åndedrættet en meget central del af mindfulness.At have opmærksomhed på og kontrol over kroppen ved hjælpaf vejrtrækningen. Mentaltræningen er efter Charlotte Mandrupsmening livets påhængsmotor, der giver ekstra energi og fremdrift.Den er lige så vigtig som træningen i fitness-centret, derholder kroppen spændstig.Nogle vil hævde, at det er sund fornuft sat på formel?”En gang imellem synes jeg også, det er et bullshitfag med megenvarm luft. Men jeg kan se, det virker. Det er jo individuelt, hvadfolk ønsker sig af livet. Det afgørende er, at man finder den måde,der passer bedst til én selv”, siger Charlotte Mandrup.Vil du vide mere om mindfulnessCharlotte Mandrup fortæller om Mindfulness i erhvervslivet påCA's Gå-hjem-møder i efteråret.Se Charlotte Mandrups '7 mindfulness-principper' og download:'Den direkte vej – 7 lette trin'.CA holder intro-kurser om mindfulness i efteråret.Du finder det hele på www.ca.dk/mindfulnessMan kan høre det på den dæmpede stemme og se det i hans øjne,som han står der i de stærkt himmelblå arbejdsomgivelser. ClausStig Pedersen udstråler ro.Med en arbejdsuge på op mod 60 timer, ansvaret for 14 medarbejdere,en række tillidshverv, og som ansvarlig for kerneområdeti en af landets mest ekspanderende virksomheder, kunne man ellersgodt forvente bare en lille smule kaos.Men nej. Den 43-årige direktør for bæredygtig udvikling i dendanske enzymvirksomhed Novozymes, Claus Stig Pedersen, erårvågen, nærværende og fokuseret. Det er fordi, han er udøver afdisciplinen mindfulness. Claus Stig Pedersen har, bl.a. ved hjælpaf meditation, trænet sig op i at have et grundlæggende positivtlivssyn og at være til stede i nuet. Det giver resultater.”For mig er mindfulness en måde at være i verden på. Jeg gørtingene med glæde, i stedet for at gøre tingene for at blive glad.Jeg forsøger at slukke for bådeautomatpilot og hamsterhjul og altid være nærværendeover for familie, venner og kolleger,” siger Claus StigPedersen.En styrke som lederDe egenskaber, han har elsket frem ved hjælp af mindfulness, eren stor styrke for ham som leder:”I min afdeling er alle vidensmedarbejdere. De ved mere om deresfagområde, end jeg gør. De skal derfor have plads og rum, og deskal så udpræget hverken kontrolleres eller styres. Derimod skalman vise tillid og være nysgerrig og åben i dialogen med dem.Sådan er principperne i mindfulness også. De er derfor ideelle i etmoderne videnssamfund”, siger han, mens han passerer afdelingens’reload-rum’ med store turkisblå og grønne Fatboy-puder.Ligesom virksomheder tilbyder idræt til medarbejderne, vil deogså snart tilbyde meditation, mener han:10 CAnyt CAnyt 11


Mindfulness er ikke et opgør medpræstationskulturen, men enudfordring af måden, vi præstererpå. Det handler ikke om at væreuambitiøs, men om at væreambitiøse med den rette intention”CLAUS STIG PEDERSENEfterårets‘gå-hjem-møder’Få faglig inspiration på CA’s gå-hjem-møder. Foredragene starter typisk kl. 17.00 og vareret par timer. Deltagelse er gratis. Du er velkommen til at tage en ven med, dog skal alletilmeldes. Læs mere og tilmeld dig på www.ca.dk/foredrag.■ Tendenser i økonomifunktionenVirksomhederne er i konstant forandring. Hvilke tendenser ser vi iøkonomifunktionerne? Hvordan sikrer vi, at økonomifunktionen bringerværdi til den forretningsmæssige udvikling af virksomheden? MedBasico Consulting. › Sted: København og Århus■ Markedsføring anno 2011: Sådan når du længst!Hvad gør man, når ønsket om at øge omsætningen ikke længere kansikres gennem mere markedsføring? Få aktuelle eksempler og nyeeffektfulde værktøjer, du kan anvende til at nå mere med din markedsføring.Med bureauet Recommended. › Sted: København”Man får så meget ud af det. Vi tør bare ikke endnu. Men det kommer.Det er jeg overbevist om”.Claus Stig Pedersen er civilingeniør i kemi, har taget en ph.d. iledelse inden for bæredygtighed, og senest er han udnævnt tiladjungeret professor ved Aalborg Universitet i bæredygtig virksomhedsledelse.Derudover er han passioneret elite-windsurferog triatlet. Han er gift og har to børn.”Jeg overkommer meget og oplever en følelsesmæssig robusthed.Jeg har lært at tænke – pyt, eller – det er, hvad det er, eller– nå for søren. Og det handler ikke om ligegyldighed. Men jeg siger,lad være at bekymre dig om det, du alligevel ikke kan gørenoget ved. Langt de fleste bekymringer, vi har, bliver alligevel aldrigtil noget, men vi mennesker er jo eksperter i at gøre et lilleproblem enormt stort", siger Claus Stig Pedersen.Et personligt redskabClaus Stig Pedersen vil hverken prædike eller missionere for mindfulness.Det er blot hans personlige redskab til at opleve størreenergi, glæde og ro, når alt er kaos. Han mediterer 5-6 gange omugen morgen eller aften med lukkede øjne siddende på stol, fordiet langt idrætsliv forhindrer ham i at sidde i lotusstilling.”Du behøver kun at bruge et kvarter, men en time er fantastisk”.Han starter en meditation med at koncentrere sig om en bestemtting, en lyd eller åndedrættet. Så opstår der en slags vuggendefornemmelse, og der dukker en tanke op undervejs, som så forsvinder.Så dukker der en ny tanke op, der sender dig tilbage, såvugger han igen dybere og dybere og kommer efterhånden ned ihjernefrekvens, der hvor der luges ud og sorteres.”Det er træning af den mentale muskel. Jeg har altid været overbevistom sammenhængen mellem den mentale og den fysiskesundhed, du skal både have krop og hjerne med for at fungeregodt”, siger direktøren.fulness, er han også blevet klogere på de valg, han har truffet ilivet.”Jeg har arbejdet med bæredygtighed og socialt ansvar hele mitliv, og nu ved jeg, det er fordi, det er så ekstremt meningsfuldtfor mig,” siger han og understreger, at han selvfølgelig også ersuperambitiøs:”Men mindfulness begrænser jo ikke mulighederne for at gørekarriere, snarere tværtimod. Mindfulness er ikke et opgør medpræstationskulturen, men en udfordring af måden, vi præstererpå. Det handler ikke om at være uambitiøs, men om at være ambitiøsmed den rette intention”.Ingen mystikDet er ham meget magtpåliggende at få fortalt, at mindfulnessikke er noget religiøst.”Mange tror, at meditation er noget spirituelt eller mystisk. Mendet er videnskabeligt bevist, at meditation meget effektivt sænkerdin hjernefrekvens, hvorved der frigives hormoner, der effektivtrenser din krop for affaldsstoffer”, siger han og smiler.For et naturvidenskabeligt menneske som ham er det nemligvigtigt at vide, at den medicinske dokumentation findes. Dokumentationenkommer bl.a. fra den amerikanske forsker Jon Kabat-Zinn.Det er også ham, der har inspireret Claus Stig Pedersen til ikke atleve livet som om, det er en katastrofe.”Dermed begrænser man livet helt enormt med bekymringer ogsorger, og man er begrænset af begær efter at opnå kontrol ogøkonomiske fæstninger. Sig i stedet, at livet er en gave – det erfantastisk, det går nok. Det giver en fantastisk forskel i livskvalitetat kunne sige – og mene det”.■ Når forretningen kommunikererAlle forholder sig til virksomheders gøren og laden. Så hvordan kanledelsen bruge kommunikation til at skabe bedre forretning? Og hvordankan ledelsen skære igennem de utallige forslag om, hvor kræfternebør sættes ind? › Sted: Kolding, København og Odense■ Stil ind på den mobile kanalDet går meget stærkt på det mobile område. De, der venter, vil fåsvært ved at følge med. Hør, hvordan andre med succes har fornyetderes forretning ved at tænke deres services og budskaber ind i enmobil kontekst – både internt og eksternt. Med bureauet Creuna.› Sted: Århus■ Succesfulde forandringer – vinder af Konsulentprisen 2010Hvordan gennemfører man en forandringsproces, når medarbejdernehar forskelligt fokus? Og hvordan fastholder man den pragmatisketilgang til lean, der skal føre til det ønskede mål? Med konsulentvirksomhedenemendo. › Sted: København■ Rock ‘n’ Roll ledelseRock ‘n’ roll er sjov, lidenskab og hårdt arbejde. Vi koger ånden frarock ‘n’ roll ned til syv enkle regler, der kan bringe nerven, vildskabenog kreativiteten ind i forretningslivet. › Sted: København, Odense ogÅrhus■ Relationer og resultaterVores relationer har afgørende betydning for samarbejdet og hvilkeresultater vi skaber. Bedre relationer = bedre resultater. Men hvordanbliver vi så bedre til at opbygge stærkere relationer, så alle yder deresbedste? › Sted: Aalborg■ Mobning på arbejdspladsenKonsekvenserne af mobning er store både for den, der rammes ogorganisationen. Få indsigt i mobningens betydning, faktorer, der øgerrisikoen for mobning, metoder til forebyggelse og ledelsens rolle.› Sted: Kolding, Odense, Aalborg og Århus■ Consumertrends i en recessionstidFå indblik i de væsentligste globale og lokale consumertrends, hvadangår forbrugeradfærd, -teknologi og -kommunikation. Og hvilke udfordringerdet giver i marketingafdelingen. Med konsulentvirksomhedenBusinessTree. › Sted: København■ 7 Gode Veje til Personlig UdviklingBaseret på bestselleren 'De 7 Gode Vaner' får du inspiration og værktøjertil at styrke dit personlige lederskab, synergien med andre, denpersonlige effektivitet, skabe balance og undgå stress. Med Franklin-Covey nordic approach. › Sted: København og Århus■ Mindfulness – den direkte vej!Mindfulness er den direkte vej til at bruge dine mentale ressourcerop timalt. Charlotte Mandrup vil gennemgå principperne bag Mindfulleadership® og give dig nogle konkrete værktøjer.› Sted: København■ CSRCSR har fået rigtig meget plads i medierne og på chefgangene desenere år. Men bør virksomheder overhovedet beskæftige sig med det– og i givet fald hvordan. Er god CSR 'bare' at minimere fx virksomhedensbrændstofforbrug, eller vil det også kunne bruges til at skabeøget vækst? › Sted: København■ Princeopoly – bliv mere effektiv i dine projekterPrinceopoly er baseret på PRINCE2-projektledercertificeringen oggiver deltagerne rig lejlighed til at afprøve og forbedre deres projektlederkompetencergennem en interaktiv og intens projektsimulering.› Sted: København■ Selvledelse og sociale færdighederEt af den danske konsulentverdens store navne – Frank Johansen – tagerfat i temaer som: Hvordan du kan ’blomstre’, hvordan du kan opnåstørre livsglæde og arbejdslyst, og hvordan du bliver mere produktiv.› Sted: KøbenhavnDe svære valgEfter at Claus Stig Pedersen er begyndt at arbejde med mind-12 CAnyt CAnyt 13LÆS MERE INFO OM ALLE FOREDRAG PÅ WWW.CA.DK/FOREDRAG


BEDRE MEDLEMS-FACILITETER I CACA a-kasses hovedkontor i København flytter i november 2010 til en ejendom,der bedre imødekommer medlemmernes behov. AF OLE STRAND FOTO VAN TRAN” En ting er, hvad der bliver lovet,når policen tegnes, men det afgørendeer, hvordan forsikringsselskabet tacklersituationen, når der først er skader. HARDY IVERSENALTID SUNDT AT TJEKKEForsikringstjek hos Købstæderne gav billigere forsikring og bedre dækning.AF OLE STRAND FOTO CHILI FOTOStigende medlemstal, flere medarbejdere og omfattende kursusognetværks-aktiviteter betyder, at CA a-kasse er vokset ud af dennuværende ejendom i Sværtegade 3 og de øvrige lejemål, som CAhar flere steder i København.”Hvert år har vi omkring 5.000 rådighedssamtaler, 1.700 karriererådgivningerog 150 kurser og gå-hjem-møder i København.Vi får desuden flere og flere netværk, som gerne vil bruge voreslokaler, og det er ved at være svært at få plads til alle aktiviteteri de nuværende lokaler. En a-kasse skal – synes vi – være et sted,som medlemmerne skal kunne bruge. Derfor flytter vi til større ogbedre lokaler”, siger Christian Friis, der er direktør i CA a-kasse.S-tog lige til dørenCA’s hovedkontor flytter til Smakkedalen 2 i Gentofte – tæt påS-tog og Motorring 3. Ejendommen ligger 10 meter fra GentofteStation, så S-toget går bogstavelig talt lige til døren. Det tager 14minutter fra Nørreport til Gentofte Station med linje B. Kun 4-5minutter mere, end det tager at gå fra Nørreport til CA’s nuværendekontor i Sværtegade.Ved ejendommen er der desuden kundeparkering, så medlemmernenu får mulighed for at køre i bil til CA, uden at skulle havebesvær med at finde og betale for en dyr parkeringsplads, somdet er tilfældet på den nuværende adresse i Københavns indreby.Ingen ændringer i resten af landetFlytningen i København påvirker naturligvis ikke tilstedeværelseni resten af landet. CA’s kontor i Århus fortsætter fra den nuværendebeliggenhed på Vesterport og vil fortsat byde på en rækkekursus-, netværks- og rådgivningstilbud. Og CA’s tilbud i øvrigeregioner, eksempelvis kurser og gå-hjem-møder i Odense, Koldingog Aalborg, fortsætter ligeledes.Mere information om flytningIndtil flytningen i november 2010 fortsætter alle CA’s aktiviteter iKøbenhavn på hovedkontoret i Sværtegade 3 samt i CA’s kursuslokaleri Bredgade 36B. Du kan løbende få mere information omflytningen og om CA’s nye hovedkontor på www.ca.dk/nyheder.Da Hardy Iversen købte sommerhus fulgte sommerhusforsikringenhos Codan med. Han havde i forvejen bil- og indboforsikring iMidtjysk Forsikring. Men i foråret 2010 flyttede han alle forsikringerneover til Købstædernes Forsikring.LakmusprøvenHardy Iversen har også fået lejlighed til at prøve forsikringsselskabetaf i praksis, da der desværre var indbrud i hans sommerhusi juni 2010.Nye spændende faciliteter fra november 2010CA har overtaget ejendommen i august 2010 og forventer at tageden i brug i november 2010 – efter en renovering og tilpasning afejendommen til CA’s behov.”Det er altid sundt at tjekke sinde forsikringer fra tid til anden, såda jeg via CAnyt blev opmærksom på, at CA havde en aftale medKøbstædernes Forsikring, tog jeg kontakt til dem”, siger HardyIversen.Fornuftigt tilbudHan indtastede sine oplysninger i et skema på nettet og blev såringet op af en kunderådgiver med et samlet forsikringstilbud,der var fonuftigt både ydelses- og prismæssigt.”Købstæderne tilbød en løsning, der var 30 % billigere, og medvilkår der på nogle punkter er de samme og på nogle punkterbedre. Blandt andet er dækningen ’ved anden skade’ meget brederehos Købstæderne”, siger Hardy Iversen.”En ting er, hvad der bliver lovet, når policen tegnes, men det afgørendeer, hvordan forsikringsselskabet tackler situationen, nårder først er skader. Det er jo lakmusprøven. Men Købstædernehar grundlæggende gjort et professionelt indtryk – både da jegtegnede forsikringen, og da skaden skete. Jeg ringede ind og fikbesked på at sende dokumentation, og kort tid efter blev erstatningensendt. Hurtigt og smertefrit og helt tilfredsstillende”, sigerHardy Iversen.www.ca.dk/forsikringCA’s nye hovedkontor bliver betydeligt større og mere funktioneltindrettet og giver dermed mulighed for at samle alle aktiviteterunder et tag. I bygningen bliver der blandt andet tre rummeligeundervisningslokaler samt yderligere et stort lokale, hvor vi kanholde gå-hjem-møder og andre større arrangementer. De nye lokalervil også omfatte en internetcafé, hvor jobsøgende medlemmerkan udveksle erfaringer og udvide deres netværk.Bedre økonomisk driftCA’s ejendom i Sværtegade er solgt til en fordelagtig pris, og dennye ejendom i Gentofte er købt til en fornuftig pris. Samtidig fårCA store besparelser ved at afvikle de hidtidige lejemål, så samletgiver flytningen CA en bedre økonomisk drift – selvom der flyttestil en ejendom, der er både større og bedre.CA's nye adresse i København fra november 2010:Smakkedalen 2, 2820 Gentofte. Inden da bliver ejendommen renoveretog tilpasset CA's behov.14 CAnyt CAnyt 15


CA a-kasse, Sværtegade 3, postboks 2116, 1014 København KMagasinpost SMPID-nr. 42481CA Advokathjælpbetyder juridisk tryghedi ansættelsen for kunAdvokatteamet bagCA Advokathjælp:Steen Marslew,Julie Johnsen, LotteLindahl Andreasen50 kr.om måneden(fradragsberettiget)Juridisk tryghedmed CA AdvokathjælpCA Advokathjælp er en valgfri ordning for dig, der er medlem af CA a-kasse.Ordningen sikrer dig juridisk bistand i forbindelse med dit ansættelsesforhold.Når du har været tilmeldt ordningen i seks måneder, har du fuld adgang tilordningen, der blandt andet omfatter professionel juridisk rådgivning og eventuelgennemførsel af en retssag.CA Advokathjælp er en forening, der drives på grundlag af egne medlemskontingenter.CA a-kasse er således ikke økonomisk engageret i CAAdvokathjælp. Du skal være medlem af CA a-kasse for at være medi CA Advokathjælp. Se alle betingelserne på www.ca.dk/advokat.Læs mere og tilmeld dig påwww.ca.dk/advokat

More magazines by this user
Similar magazines