(Microsoft PowerPoint - 2009-04-21 KS pr\346sentation)

frinet.dk
  • No tags were found...

(Microsoft PowerPoint - 2009-04-21 KS pr\346sentation)

Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Organisatoriskenøgletal- Et ledelsesværktøj medbundlinieeffektKyösti SchmidtForeningen af Rådgivende IngeniørerKøbenhavn, 21. april 2009Kyösti SchmidtSchmidt Management ApSEsplanaden 34G1263 København KE-mail: ks@schmidt-man.dkMobil: 29 25 44 04Tlf.nr.: 33 16 44 04www.schmidt-man.dk© Schmidt Management ApS1


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Vores nye bogTilbyder virksomhedsledereen forståelse af desåkaldte ’bløde områder’sforretningsmæssigebetydningTilbyder HR et sprog,der giver taletid, hvor dertræffes forretningsmæssigebeslutninger21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 3© Schmidt Management ApS3


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Meget forenklet+ Min virksomheds organisatoriske styrke- Mine konkurrenters organisatoriske styrke= Min organisations konkurrenceevneForretningssprogBeregningsprincipperOmfangetSystematikkenMultidata’s databaseEn ’objektiv’ vurderingBundlinie-effekt effekt i DKKOnlineEnkelt21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 4© Schmidt Management ApS4


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 20093Sagt på en lidt andenmåde – 3, 13, 29 29• Omsætning pr. medarbejder• Indtjening pr. medarbejder• Udvikling i omsætning pr. medarbejder13• Udvikling i indtjening pr. medarbejder• Performance i• Innovationsevne (Vitality Index)markedet• Fælles fokus• Andel af medarbejdere med performanceafhængig løn• Innovationsevne• Performanceafhængig lønandel(Vitality Index)• Lønomkostninger i procent af samlede omkostningsmasse• Fælles fokus• Adm. & Sup. lønomkostninger pr. medarb.• Organisatorisk• Organisatorisk fleksibilitet• Successor ratelønomkostningsstruktur • Lønandel af samlede omkostninger• Organisatorisk• Gennemsnitsløn for lederetilpasningsevne• Gennemsnitsløn for funktionærer• Gennemsnitsløn for timelønnede• Successor rate på• Antal medarbejder pr ledernøglejobs• Antal mellemledere pr. topleder• Samlede• Andel af investeringer til kompetenceudvikling koblet tilvirksomhedens mål og planerlønomkostninger• Investeringer i kompetenceudvikling i procent af• Lønniveaulønomkostninger• Antal medarbejdere pr. • Stillinger besat med interne kandidater i forhold til opslåedeleder – span of controljobs• Personaleomsætning i procent (fratrådte)• Investering i• Personaleomsætning i procent (tiltrådte)kompetenceudvikling • Gennemsnitlig anciennitet• Personaleomsætning • Andel af personaleoms. fra medarb. med mindre end 12mdr.anciennitet• Sygefravær• Sygefravær i procent• Ulykker• Ulykkefrekvens, Antal af tilskadekomster pr. 1. millarbejdstimer21. april 2009 Foreningen af Rådgivende • Ingeniører Alvorlighed, gennemsnitligt antal tabte arbejdsdage 5pr. ulykkeAfdækker styrker ogsvaghederEstimerer økonomiskekonsekvenserPå et databaseret ogforretningsorienteretgrundlag gør detmuligt at identificereforbedringsområderBUNDLINIE!© Schmidt Management ApS5


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Din virksomhedsOrganisatoriske PerformanceYdercirklen:Virksomhed medlaveste omkostningDet blå skraveredefelt:Den gennemsnitligeperformanceDen røde streg:Min virksomhedsperformance21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 6Eksempelvis ligger Min virksomheds Innovationsevne over Gennemsnit, menunder Best Practise. Omvendt har den en dyrere Tilpasningsevne endGennemsnit og den virksomhed, der repræsenterer Laveste Omkostning.© Schmidt Management ApS6


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Myter om blødemålinger De tager tid De er ressourcekrævende De er alt for unøjagtige De kræver mindst en Ph.D at gennemføre…21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 7© Schmidt Management ApS7


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Myter om blødemålinger De tager tid De er ressourcekrævendeOrganisatoriske Nøgletaltager mindre end to timer!21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 8© Schmidt Management ApS8


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Myter om blødemålinger De er alt for unøjagtige Målet er at kunne træffe beslutninger Beslutninger kræver sikkerhed – ikkenøjagtighed De kræver mindst en Ph.D at gennemføre…21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 9© Schmidt Management ApS9


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009KROSCH-kurvenOpsigelseSlut100%DKK 94.500,-DKK 75.600,-DKK 125.600,-DKK 50.000,-DKK 35.000,-21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 10Den vandrette røde linie angiver at virksomheden betaler 100% løn – ogmodtager en ydelse fra medarbejderen, der i værdi modsvarer denne løn.På sigt skulle virksomheden gerne modtage en ydelse, der – i værdi –modsvarer mere end 100%. I modsat fald er den ikke i stand til atgenerere et overskud.© Schmidt Management ApS10


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Personaleomsætning 100 ingeniører Personaleomsætning 18,5% Anciennitet 5 år og 7 mdr. Samlede omkostninger: DKK 2.323.600,-21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 11© Schmidt Management ApS11


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009FRI-Workshop Estimer personaleomsætningen i pct.for gruppen af ingeniører Estimer indlæringskurven for dentypiske nyrekrutterede ingeniør Estimer den direkterekrutteringsomkostning Estimer de indirekterekrutteringsomkostninger21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 12© Schmidt Management ApS12


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Værdien afOrganisatoriskenøgletal, p.15921. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 13© Schmidt Management ApS13


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Hvad består ON af? Nøgletalsrapport Nøgletalsanalyse:Executive overviewDelanalyser og –konklusioner: Overordnet organisatorisk styrke Sårbarhed Primær drift Strukturelle karakteristikaca. 20 sider Præsentationsmateriale21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 14© Schmidt Management ApS14


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009Hvad kan ON? Hurtigt identificere indsatsområder Hjælpe til at øge indtjening - uden at skulle i klinch med et i forvejenhårdt marked!21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 15© Schmidt Management ApS15


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009ROI på ON… Virksomhed:400 medarbejdere & 400 mio. DKKIndtjening 5% = 20 mio. DKK ON:a) 2 timer med Adm.dir., Øko.dir. + HRchef~ 6.000,- + ON ~ 55.000,-b) Mulighed for indtjeningsforøgelse = 10%svarende til 2 mio. DKKc) Omkostning til forbedrede processersvarende til 0,5 mio. DKK21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 16© Schmidt Management ApS16


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009ROI på ON… ROI på ON: Investment: 561.000,- Return: 2.000.000,-År efter år…renEn ledelsesmæssigssig beslutning…21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 17© Schmidt Management ApS17


Foreningen af Rådgivende Ingeniører 21. april 2009SynspunktForretningsorienteret HR: HR bør have indsigt i væsentlige dele afforretningsorganisationens fokusområder HR bør kunne argumentere for, hvorfor forskellige’HR-tiltag’ er nødvendige og relevante for forretningen– og dermed for kunderne (HR-tiltag er i bund og grund noget vrøvl!)HR skal også kunne regne i forretningsmæssige termer HR bør have indsigt i de nøgletal, som forretningsorganisationener optaget af HR bør kunne producere HR nøgletal (hvem ellers?) HR bør kunne udarbejde business-cases med fokuspå kunderne og bundlinien21. april 2009 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 18Hvad skal der til før end HR for alvor bliver forretningsorienteret?Et fornuftigt afsæt kan tage udgangspunkt i kundernes situation. Hvad erdet der gør, at kunderne vil handle med os?Et skridt på vejen kan være at begynde at opstille business cases påsåkaldte HR-tiltag. Hvad skulle ellers være årsagen til at sætte et giventHR-tiltag i værk?© Schmidt Management ApS18

More magazines by this user
Similar magazines