Formålet med kirurgipakken er at reducere ... - Sikker Patient

sikkerpatient.dk
  • No tags were found...

Formålet med kirurgipakken er at reducere ... - Sikker Patient

ForbedringsmodellenI Patientsikkert Sygehus vil arbejdet værebaseret på forbedringsmodellen (Model forImprovement). Forbedringsmodellen er etenkelt og meget anvendeligt værktøj til ataccelerere forandrings- ogforbedringsprocesser. Modellen er medsucces brugt både i Danmark oginternationalt.Modellen består af to dele:1. Svar på tre grundlæggende spørgsmål:”hvad ønsker vi at opnå?”, ”hvordan vedvi, at en forandring er en forbedring?” og”hvilke forandringer skal iværksættes forat skabe forbedringer?”.De første to spørgsmål hjælper til at fastsætteklare mål og at beslutte, hvilke målinger der skalgennemføres for at belyse, om ændringer fører tilforbedring (læs mere i afsnittet om målinger). Dekliniske og organisatoriske pakker i PatientsikkerSygehus er de forandringer, som skal iværksættesfor at skabe forbedringerne.2. PDSA-cirklen (Plan-Do-Study-Act) er ensystematisk metode til småskala-test,dvs. at forandringstiltag testes på enenkelt episode (fx hos én patient),erfaringer fra en test danner grundlag forsmåjusteringer og nye test. Tanken medPDSA-cirklen er, at forbedringstiltagtestes i småskala, indtil en optimalløsning, som fungerer i praksis, er fundet.Først derefter implementeres i stor skala.Metoden har vist sig velegnet til at skabeforbedringer i hurtigt tempo.MålingerHensigten med at måle i forbindelse med dekliniske pakker i Patientsikkert Sygehus er atvise de forbedringer, der sker vedimplementering af pakkerne. Måling medhenblik på udvikling og forbedring sker typiskmed hyppige målinger på små stikprøver.Udviklerens krav til datas nøjagtighed,komplethed osv. er betydeligt mindre endforskerens og bogholderens. Det er i højeregrad forandringen end niveauet, man erinteresseret i.Til at måle kvaliteten på et givet områdebenyttes indikatorer. En indikator er en målbarvariabel, som anvendes til at overvåge ogevaluere kvaliteten. En indikator er såledesaltid et tal, fx antal medicineringsfejl.Indikatorer kan groft opdeles i resultatindikatorerog procesindikatorer. Resultatindikatorer sigernoget om slutresultatet, ofte set fra patientenssynsvinkel, fx andel patienter, der får en infektionunder indlæggelse. Procesindikatorer siger nogetom de procedurer og arbejdsgange, som lederfrem til resultaterne, fx andelen af patienter, somfår målt temperatur, puls og blodtryk vedindlæggelsen.Som supplement til resultat- og procesmålinger erdet ofte en fordel at bruge såkaldte balancerendeindikatorer, som måler eventuelle uønskedevirkninger af forbedringsindsatsen. Hvis man fxønsker at reducere indlæggelsestiden, kan detvære en god ide samtidig at målegenindlæggelsesraten, for at holde øje med, omudskrivelse sker for tidligt.Indikatormålinger præsenteres i seriediagrammer,som viser indikatoren over tid og gør det muligthurtigt at påvise forandringer, som sker underarbejdet med at forbedre kvaliteten.Patientsikkert Sygehus, KirurgipakkenVersion 1.0, april 20106

More magazines by this user
Similar magazines