I bladet - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

hprd.dk

I bladet - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark • hprd.dk • mail@hprd.dk • januar 2011 • nummer 1/2011

I bladet:

• Protektors nytårshilsen

• Reserveofficererne får VUT I tilbage

• Indkaldelse til generalforsamling

• Invitation til Aktive ReserveOficerers Taskforce weekend

• Den Regionale Føringsstruktur

• NATO øvelsen NEMESIS SWORD 2010

• Nyt HPRD kursuskatalog

• Forsvarskommandoens Feltsportskursus 2011

ReseRven 1/2011


ReseRven 1/2011

BESTYRELSEN

Formand:

Oberstløjtnant-R Birger Kjer Hansen

Strandboulevarden 145, st.tv.

2100 København Ø

% 4037 2021 (M)

bkh@ltk.dk

Næstformand:

Major-R Peter Michael Andersen

Blidahpark 30, 1.tv.

2900 Hellerup

% 3962 0806 (P) / 7227 3306 (A) / 2526 3306 (M)

pma@bechbruun.com

Bestyrelsesmedlem:

Sektionsleder-R Per Junker Thiesgaard

Grønnegade 31, 1.th.

1107 København K

% 3312 0091 (P) / 2870 0191 (M)

thiesgaard@mac.com

Bestyrelsesmedlem:

Kaptajn-R Henrik Christiansen

Ved Renden 43

2870 Dyssegård

% 8616 3546 (P) / 3061 1266 (M)

henrik-chr@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem:

Premierløjtnant-R Claus Chr. S. Brünger

Øster Farimagsgade 14B 4. tv

2100 København Ø

% 3543 3882 (P) / 4092 2655 (M)

claus@bruenger.dk

Bestyrelsesmedlem:

Major-R Torben A. Valgren

Skolevænget 7

2770 Kastrup

% 3255 8775 (P) / 2046 1513 (M)

torbenvalgren@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Oberstløjtnant-R Sven E. Straarup

Cellovej 7

2730 Herlev

% 4491 1641 (P)

s.straarup@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem:

Seniorsergent-R Bjarne Askholm

Wagnersvej 178

7500 Holstebro

% 9740 5409 (P) / 7258 2854 (A) / 4089 4289 (M)

vbaskholm@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:

Marinespecialist-R Knud Underbjerg Rasmussen

Solsiden 18

9400 Nørresundby

% 3095 0951 (M)

solsiden@stofanet.dk

Hovedorganisationen for Personel af Reserven

i Danmarks Protektor

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

RESERVEN

Ansvarshavende redaktør

Oberstløjtnant-R Peter Henrik Lynard

Redaktion

Major-R Bengt Laier

Udgiver

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD)

Rigensgade 9 · 1316 København K

% 3314 1601 / mail@hprd.dk

Tryk og sats

Litotryk København a/s

Abildager 21 · 2605 Brøndby

% 4343 6600 / litotryk@litotryk.dk

Oplag

3.000 eksemplarer

ISSN

1902–5750

SEkRETaRiaTET

Sekretariatschef/webmaster:

Oberstløjtnant-R Peter Henrik Lynard

phl@hprd.dk

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Rigensgade 9 · 1316 København K

% 3314 1601 · fax 3314 3667

http://hprd.dk · mail@hprd.dk

Sekretariatet har åbent daglig mandag til fredag fra 09.00 til 14.00.

Sekretariatschefen kan tillige uden for denne tid træffes efter aftale.

Ophavsret og presseansvar

Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når blot kilden angives.

Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som

ikke nødvendigvis deles af HPRD.

Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende

artikel eller HPRD.

Abonnement

Reserven tilsendes gratis medlemmer af HPRD.

Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af 410

kroner årligt (momsfrit).

Adresseændring eller udeblevet blad meddeles HPRD’s sekretariat.

Kommende udgivelser

Planen for 2011 afventer fortsat bestyrelsens endelige godkendelse.

Redaktionen henviser til www.hprd.dk


Hans kongelige Højhed Prins Joachims

nytårshilsen til personel af reserven

Som en del af samfundets civile og militære ressourcer har

Forsvarets personel af reserven også i 2010 ydet et betydeligt

bidrag til Forsvarets deltagelse i den nationale

og internationale opgaveløsning.

Som aktiv i Forsvarets reserve glæder det mig, at den nye

uddannelse af officerer til reserven ved Sekondløjtnantsskolen

i Oksbøl har fået godt fat. De nye sekondløjtnanter

udfylder sammen med det faste personel vigtige funktioner

i forbindelse med Hærens Basis Uddannelse og Flyvevåbnets

grunduddannelser, og der er hermed genskabt

synlighed omkring reserveofficeren og dennes udførelse

af de daglige opgaver som en integreret del af Forsvarets

samlede officerskorps.

Det glæder mig, at der i 2011 genskabes et værnsfælles

videreuddannelsestrin I for officerer af reserven på Hærens

Officersskole – en uddannelse, som efter sit formål også vil

være vigtig for officerer af reserven i Søværnet, i Hjemmeværnets

Regionale Føringsstruktur, for sprogofficererne under

Forsvarsakademiet og lægerne under Forsvarets Sundhedstjeneste.

I 2011 vil der fortsat være fokus på det nye forsvarsforlig

med tyngde omkring implementering af den fremadrettede

organisation, herunder spørgsmålet om oprettelse af nye

reserveentiteter, hvor det ikke allerede er sket.

Jeg vil udtrykke min anerkendelse for den indsats, alt

personel af reserven har udført i 2010, ligesom jeg ønsker

hver enkelt og dennes nærmeste et godt nytår.

ReseRven 1/2011


Forligsperioden 2010 – 2014

– en status

Siden Folketingets vedtagelse af mål

og rammer for perioden 2010 – 2014

har Forsvaret inklusive Hjemmeværnet

arbejdet intensivt med at indrette organisation

og økonomi ud fra lovgivers

og ministeriets anvisning.

Gennem mit virke som officer

af reserven i Forsvaret, herunder de

senere år også gennem varetagelse

af arbejdet i HPRD­regi, har jeg fået

konsolideret min opfattelse af, at

Forsvaret under ét er en endog meget

kompliceret virksomhed at sikre sig

et opdateret overblik over både m.h.t.

opgaver, organisation og selve det

militærfaglige virke – en observation,

som der nikkes anerkendende til også

langt ind i rækkerne hos de fastansatte

i Forsvaret. Personel af reserven har af

samme årsager imidlertid også behov

for at kunne følge med i, hvorledes

tingene udvikler sig. Dét stiller krav

til den enkelte om selv at følge med i

Forsvarets ve og vel.

Heldigvis udfoldes der i Forsvaret

store bestræbelser på at stille information

til rådighed især via ”nettet”,

f.eks. Hærens Operative Kommandos

forligsportal, der i detaljer beskriver de

omfattende ændringer, der har fundet

– og ikke mindst skal finde – sted i

løbet af forligsperioden. Jeg skal derfor

opfordre hver enkelt til selv at være

opsøgende med hensyn til at kende

Forsvaret i almindelighed og egen

våbenart/tilhørssted i særdeleshed.

Når dét er sagt, så må foreningen

fra tid til anden i kontakten til forskellige

myndigheder i Forsvaret ofte

minde om personelorganisationernes

– herunder selvsagt ikke mindst HPRDs

– behov for direkte information om påtænkte

udviklingstiltag ikke mindst på

områder, der direkte vedrører personel

af reservens muligheder og betingelser

m.h.t. uddannelse, tjeneste og karriere,

således at foreningen stedse har

mulighed for i både medlemmernes og

i Forsvarets interesse at øve indflydelse

i relation til dels at kvalificere arbejdsgivers

beslutninger, dels kan informere

medlemmerne behørigt. Omvendt vil

jeg også skyndsomt kvitterer for godt

samarbejde med Forsvaret og ministeriets

departement i 2010 ikke mindst

m.h.t. udviklingen af en samlet og koordineret

indsats på veteranområdet.

ReseRven 1/2011

Men det er ikke gjort med dét. Behovet

for endeligt at få ordnet reservens

forhold efter mobiliseringsforsvarets

nedlæggelse, er det her i det nuværende

forsvarsforligs andet år vigtigt, at der

snarest fastlægges, hvorledes og hvilke

reserveentiteter, der oprettes i Hærens

og Søværnets regi tilsvarende som for

f.eks. Flyvevåbnets, Institut for Sprog

under Forsvarsakademiet og Hjemmeværnets

Regionale Føringsstrukturs

vedkommende, og at der for alles

vedkommende afsættes de fornødne

midler til gennemførelse af uddannelsesaktiviteter

m.v. for at sikre udførelsen

af forsvarsforligets intentioner

i praksis. Forsvarets Sundhedstjeneste

i den forbindelse uomtalt, idet sundhedspersonel

af reservens interesser er

blevet godt varetaget gennem den dér

valgte struktur, herunder felthospitalet.

Arbejdet pågår i god drøftelse

mellem Forsvaret og HPRD, men for

medlemmer, der henstår i puljer, er det

vigtigt at få afklaret deres strukturelle

tilknytning til Forsvaret.

Som jeg adviserede om i forrige leder,

har det været nødvendigt at tilpasse

foreningens omkostninger. I skrivende

stund opereres der således med to

årlige ordinære blade, men således at

der efter omstændighederne vil kunne

udgives yderligere numre, såfremt økonomi

hertil kan skaffes. Ligeledes vil jeg

frem til foreningens generalforsamling

den 2. april forberede mig på at fortælle,

hvorledes den direkte sekretariatsmæssige

betjening af medlemmerne samt

kontakten til Forsvarets myndigheder

nærmere må indrettes på ugentlig basis

fra et tidspunkt senere i år ved siden

af det arbejde, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer

og medlemmer af

foreningens diverse udvalg m.v. udøver

ved siden af i deres fritid.

Der vil frem til generalforsamlingen

også skulle ske en overvejelse m.h.t.

evt. justering af kredsstrukturen som

følge af svigtende lokale aktiviteter.

Behovet for en organisation, der

varetager reservens interesser generelt

samt det enkelte medlems interesser

er klart til stede – og det vil bestyrelsen

sikre varetagelsen af til gavn for

Samfundet, Forsvaret og Reserven.

Birger Kjer Hansen

Indhold

Hans Kongelige Højhed Prins Joachims

nytårshilsen 3

Reserveofficererne får VUT I tilbage 5

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 6

Kandidater til valg til bestyrelsen 7

Invitation til Aktive

ReserveOfficerers Taskforce weekend 8

Den Regionale Føringsstruktur 10

NATO Øvelsen

NEMESIS SWORD 2010 Bergen Tyskland 12

Nijmegen 2011 13

DET SKAL EJ SKE! 13

Internationale kurser 14

Forsvarskommandoens

Feltsportskursus 2011 18

Boganmeldelser 19

Nyt fra HPRD kredse 21

CIOR­CIOMR

sommerkongres 2012 i Danmark 24

Forsiden

Læs mere om REFØ og reetableringen af

VUT I inde i bladet.

Foto: Peter T. Staggemeier,

Flyvevåbnets Fototjeneste


Reserveofficererne får

VUT i tilbage

I august 2011 begynder et nyt et-årigt kursus: Videreuddannelsestrin I for officerer af reserven (VUT I).

Dette sker, efter at forsvarets reserveofficerer gennem nogle år ikke har haft adgang til en videreuddannelse.

Af mAjor Stig Schmidt KnudSen, forSvAretS PerSoneltjeneSte, fA5

VUT I gennemføres af Hærens Officersskole

som et værnsfælles samarbejde

mellem Hæren og Flyvevåbnet. Derfor

vil hovedparten af uddannelsen være

værnsfælles med enkelte værnsspecifikke

moduler. Uddannelsen begynder

ultimo august 2011 og varer 12

måneder.

Kvalitetsløft af reserven

­ Videreuddannelse er en kvalitetsstempling

af reserveofficererne.

Den vil give den enkelte et solidt

fundament til at kunne virke som

stabsofficer i nationale eller udsendte

føringsstabe, indledningsvis

på bataljonsniveau og på længere sigt

på brigadeniveau eller tilsvarende,

siger major Christian Poulsen, som er

leder af fagområde taktik på Hærens

Officersskole og fortsætter:

­ Hærens Officersskole ser frem til

at bidrage til videreuddannelsen af

reserveofficerskorpset, bl.a. gennem

fælles aktiviteter med Videreuddannelsestrin

I for officerer af linjen.

Hermed skabes også muligheden for

at danne netværk mellem reserveofficererne

og linjeofficererne.

En moderne og varieret

uddannelsesform.

Uddannelsen gennemføres som en

kombination af tilstedeværelse, selvstudium

og fjernundervisning. Eleven

arbejder på baggrund af opgivet pensum

og læseplaner og tilegner sig selvstændig

viden gennem opgaveløsning

og fjernundervisning, hvorefter eleven

efterfølgende samler op og afklarer

med øvrige elever og lærere i forbindelse

med tilstedeværelsesperioderne.

Under disse perioder søges en synergieffekt

med stabsarbejdsperioder for

VUT­I for linjeofficerer, hvilket giver en

optimal ramme for at forstå stabsprocedurer

samt virket som stabsofficer.

Det forventes, at tilstedeværelses­

delen udgør ca. 20 dage, der lægges

i blokke på hverdage. Fjernundervisningsdelen

udgør i alt ca. 13 dage hvor

kontakten til lærerne kan finde sted

uden for normal arbejdstid.

Uddannelsen består af

4 moduler

• Kampbataljonen

• Brigaden i offensive operationer.

• Specialemodul (E­tjeneste, CIMIC o.l)

• Stabiliseringsoperationer

Der stilles krav til ansøgeren

Overordnede krav til optagelse på

VUT­I/L­R:

• Minimum 4­6 års relevant og tilfredsstillende

tjeneste­ og uddannelsesforløb

som LT­R, PL­R eller

KN­R.

• Vurderet som minimum ”stor

parathed til forfremmelse” i FOKUS

eller i personudtalelser (gælder ikke

allerede udnævnte KN­R).

• Har haft berøring med underafdelings­

alternativt afdelingsniveauet.

• Behersker fremmedsprog – primært

engelsk.

• Ønsker international tjeneste.

• Har eller kan få sikkerhedsgodkendelse

til klassifikationsgraden HEM­

MELIGT.

• Har bestået sundhedstriaden indenfor

en seks måneders periode inden

sidste ansøgningsdato.

Ansøgningsperioden løber til den 31.

marts 2011 og søges på forsvaret.dk

­ Et effektivt og veluddannet korps

af personel af reserven af i princippet

alle grader er en integreret del af Forsvarets

samlede operative kapacitet.

VUT I bidrager til at sikre, at premierløjtnanter,

kaptajner og majorer af

reserven har den kompetence, som

man må forvente af soldater, sømænd

og flyvere med en sådan grad har. Hertil

kommer, at netop muligheden for

Der diskuteres

om det skal

være højre

eller venstre

om bakken

videreuddannelse gør det interessant

for den unge officer at fortsætte en

karriere i Forsvaret. Derfor er genetablering

af VUT I – og senere forhåbentlig

også VUT II – for reserven af meget

stor betydning for Forsvaret – slutter

formand for HPRD, oberstløjtnant­R

Birger Kjer Hansen.

�������� ������������

������ �� �����������

�����������

���������������

��������

������� � ��������

����� ������ ���� � � ���� ��������� �

���� � ���� �� �� �� ��

������� ��������������

������������������

ReseRven 1/2011


Hovedorganisationen for

Personel af Reserven i Danmark

indkaldelse til ordinær

generalforsamling

lørdag den 2. april 2011 kl. 1400 i Gl. Varmecentral, Kastellet, København

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

4. Medlemskontingent for kontingentåret fastsættes på grundlag af et fremlagt budget.

5. Valg af Formand.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Ifølge lovenes § 13 er følgende medlemmer af bestyrelsen på valg:

• Formand, Oberstløjtnant­R Birger Kjer Hansen, Trænregimentet

• Oberstløjtnant­R Sven E. Straarup, Den Kongelige Livgarde

• Kaptajn­R Henrik Christiansen, Jyske Dragonregiment,

• Premierløjtnant­R Claus C. Brünger, Søværnet

• Sektionsleder­R Per Junker Thiesgaard, Beredskabsstyrelsen

• Formand, Oberstløjtnant­R Birger Kjer Hansen, Trænregimentet, er villig til genvalg

• Oberstløjtnant­R Sven E. Straarup, Den Kongelige Livgarde, har ikke ønsket genvalg

• Kaptajn­R Henrik Christiansen, Jyske Dragonregiment, har ikke ønsket genvalg

• Premierløjtnant­R Claus C. Brünger, Søværnet, er villig til genvalg

• Sektionsleder­R Per Junker Thiesgaard, Beredskabsstyrelsen, er villig til genvalg

Bestyrelsen foreslår til nyvalg:

• Oberstløjtnant­R Jørn Arne Nielsen, DANILOG

• Premierløjtnant­R Maria Vang Knudsen, Søværnet

Læs mere om kandidaterne andetsteds i bladet.

Som revisor for en étårig periode foreslås genvalgt MAZARS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ifølge Foreningens love § 7 skal forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,

formuleres skriftligt og være Foreningens sekretariat i hænde inden den 15. februar.

HPRD’s love kan rekvireres ved henvendelse til Foreningens sekretariat eller læses på http://www.hprd.dk

ReseRven 1/2011

Bestyrelsen


kandidater til valg til bestyrelsen

Oberstløjtnant af reserven

Jørn Arne Nielsen

Gift med Vibeke på 39. år, 4 børn.

Bosiddende i Løjtofte ved Nakskov,

hvor vi driver et fritidslandbrug.

Til daglig arbejder jeg i Forsvarets

Personeltjeneste som Programchef for

Digital Forvaltning. Har været ansat ved

FPT siden 2005.

• Designeret som chef for Tactical Command Post (FRKSN)

ved Korpset i Szczecin: HQ MNC NE.

• Uddannet som lærer, merkonom i eksternt/internt regnskabsvæsen,

master i projektledelse.

• Virket som skoleinspektør, skolekonsulent og skolevejleder

i 24 år.

• Min militære karriere:

­ S2/G2: I FAFR og 2 SBDE.

­ G3: 2 SBDE og DDIV.

­ KC og OO (S3): II DLR.

­ NLO: DDIV og ARRC.

­ PIO: PIC HOK og 10 NRF.

­ CIMIC: DDIV og 1 JBDE.

­ CH: Pladskommandant DANILOG, LFA 1/TFR SJ,

HQ MNC NE.

Premierløjtnant af reserven

Maria Vang Knudsen,

sprogofficer i arabisk

Siden jeg i 2005 blev udnævnt PL­R har

jeg taget aktivt del i den missionsorienterede

uddannelse af de danske styrkebidrag

til både Irak, KFOR og ISAF.

• De senere år har jeg særligt beskæftiget mig med ENH

uddannelse i kontaktfærdigheder. Jeg har været udsendt

som militærtolk til Irak af to omgange på Irak hold 6 og 7.

• Civilt er jeg uddannet cand.mag. i økonomisk historie og

strategisk ledelse fra Københavns Universitet i 2010 og i

forbindelse med mine studier har jeg boet og arbejdet to

år i Kina. Til dagligt er jeg ansat som studievalgsvejleder

ved Studievalg København.

• Min bevæggrund for at opstille til HPRDs bestyrelse er,

at det er min overbevisning, at både Forsvaret og reserveofficerskorpset

har meget at vinde ved hele tiden at

• Udsendelser i regi af FN/NATO: 12 mdr. i Makedonien

(93­94), 12 mdr. i Pakistan/Indien (94­95), 2 mdr. i Bosnien

(97­98) og 10 mdr. i Kosovo (05­06).

• Medlem af HPRD hovedbestyrelse 2003/2009. Formand

for Storstrømskredsen siden 1996.

• HPRD/OF­R engagementer: PARU MNC NE, PARU HOK,

HOK AG RESOFUDD, AG SIKPOLSEM, udstikker (SBH)

udenlandske kurser for PSN­R, AG HUMFOL, AG Baltic

Sea Cooperation.

Mine primære interesser som hovedbestyrelsesmedlem, der

må lægges tyngde og holdes fokus, vil blive:

Implementering af Entiteter, UDD og Efteruddannelse af

PSN­R, økonomi omkring Entiteter, designering og aktiviteter

for PSN­R, HPRD som organisation fremadrettet, HPRD

som professionel med­ og modspiller, HPRD økonomi.

Det skal ligeledes stå klart, at jeg er MEGET bevidst om, at

man som HPRD bestyrelsesmedlem varetager alles og alle

værns interesser, dog naturligt med tyngde i indspil, hvor

man har de bedste kort på hånden, in casu Hæren.

forsøge at udvikle og forbedre den måde reserveofficerernes

mange forskelligartede kompetencer integreres i

Forsvarets samlede opgaveløsning både i den nationale

tjeneste og i INTOPS. Som medlem af HPRDs bestyrelse

vil jeg aktivt bidrage til foreningens arbejde i den retning.

• Derudover ligger videreuddannelse af reservepersonellet

mig meget på sinde, idet denne uddannelse er helt central

i forhold til at sikre fastholdelse af både motivation

og et tidssvarende og højt militærfagligt niveau. I tillæg

hertil er en effektiv enkadrering af korpset nødvendig

for at kunne udnytte og varte de enkeltes ressourcer og

samtidigt varetage deres interesser bedst muligt. Som

medlem af PARU ISP har jeg gennem de seneste år fulgt

oprettelsen af Sprogofficersenheden (SPE) på tæt hold,

og min viden herfra vil jeg kunne tage med ind i arbejdet

i HPRD, når erfaringerne herfra skal udbredes til resten af

reserven.

Udover at jeg i de seneste 2 år har været medlem af PARU

ISP, er jeg webmaster for Kammeratstøtteordningens

hjemmeside.

ReseRven 1/2011


invitation til aktive

ReserveOfficerers Taskforce

I december udgaven af RESERVEN var

der et indlæg, der efterlyste aktive

reserveofficerer til YROW (Young

Reserve Officers Workshop) og YROT

(Young Reserve Officers Taskforce).

Her kommer opfølgningen på efterlysningen.

Nogle husker måske YROT som et

forum for unge reserveofficerer, hvis

eksistens ophørte for 5­6 år siden,

omtrent samtidig med nedlæggelsen

af reserveofficersuddannelsen. Nu

er det imidlertid blevet tid til endnu

engang at have et forum for reserveofficerer,

der ønsker at være aktive

i Forsvaret og ikke blot et forum for

unge reserveofficerer. Derfor bliver

navnet YROT udskiftet med AROT;

Aktive ReserveOfficerers Taskforce.

Formålet med AROT vil være: At identificere

en række relevante projekter,

hvor der med medlemmer fra AROT kan

dannes en taskforce, som arbejder med

emnet.

- Udpege en række SME, som kan

fungere som PoC for andre reserveofficerer

i relation til eksempelvis

kontakt til enhederne, faglige områder,

forfremmelse, muligheder for tjeneste

og udsendelser mv.

AROT er ikke en erstatning for

HPRD men et initiativ under HPRD

med fokus på aktive reserveofficerer.

Som opstart til AROT afholdes en

AROT weekend d. 4.­5. marts. Hvor

arrangementet præcist bliver afholdt

er stadig under afklaring, dog vil

det være i Københavnsområdet. Der

arbejdes stadig på de sidste detaljer,

men indholdet vil overordnet være

som nedenfor. For dem der ønsker at

ankomme allerede fredag, vil der være

en icebreaker fredag aften.

Programmet er stadig under udvikling,

hvorfor det opdaterede program

kan findes inde på AROT Facebook og

LinkedIN side.

Under weekenden ydes der indkommandering,

og der vil blive mulighed

ReseRven 1/2011

Tid Aktivitet Sted

Fredag 04/3

1900-

Lørdag 05/3

Icebreaker/Indkvartering

0730 Indmøde/indkvartering

0800 Velkomst/Intro

0900 YROW oplæg

1000 Fagligt oplæg om CIMIC, bl.a.

v. CH CIMIC/DDIV OL-R Sven Straarup

1100 Frokost

1200 Personlighed/Taler, TBD

1230 Cafe runde med yderligere information

om RESOF UDD, FPT, YROW o.l.

1500 Tilbagemelding/evaluering af weekend

1530 Social aktivitet efter en dag indenfor

1700 Omklædning til aften arrangement

1800 Aften arrangement startende med en

appetizer

1900 Middag

for overnatning fra fredag aften til

søndag. Til weekenden er der et begrænset

antal pladser så tilmeld dig

allerede nu.

For tilmelding skal du gå ind på

enten Facebook eller www.linkedin.

com og tilmelde dig AROT gruppen,

og her tilmelde dig eventen AROT

weekend 2011. Hvis ikke man er på

Facebook eller LinkedIN, kan der sendes

en mail med navn, adresse, ma. nr.

og tlf. til: s.flinthoej@gmail.com eller

simon_bertelsen@hotmail.com. Man

er først tilmeldt når man er bekræftet

af en administrator på siden. Sidste

tilmelding til AROT weekenden er d.

20. februar.

Under AROT weekenden vil der også

være mulighed for tilmelding til YROW

2011, som vil foregå d. 1.­6. august i

Warszawa Polen. YROW er en del af

CIOR, som er en sammenslutning af

reserveofficersforeninger i NATO­ og

PfP­lande (Partnership for Peace) (for

mere information se http://www.nato.

int/cior/). Alle til og med KN­R og

under 30 år kan deltage. Inde på AROT

siderne er der en seperat event for

YROW med relevante informationer

om turen og ansøgning.

Hvis det har vækket interessen, så

tag din YROW ansøgning med til AROT

weekenden, hvor der også vil være

oplæg til YROW og mulighed for at

snakke med tidligere deltagere.

Vi glæder os til at se DIG!

De allerbedste hilsner AROT


FORSVARETS SØGER LIGE NU

ANSØGERE TIL CONDUCT AFTER CAPTURE

INSTRUKTØRUDDANNELSEN

CAC instruktører underviser Forsvarets enheder og enkeltpersoner

i bl.a. tilbageholdelses- og overlevelsesteknik, stresshåndtering

samt afhørings- og interviewteknik.

Ansøgere til CAC instruktøruddannelsen skal have gennemført en

befalingsmands eller of� cersuddannelse.

Som CACi skal man være til rådighed 2-4 uger om året.

Læs mere og søg på forsvaretsuddannelser.dk eller

job-i-forsvaret.dk/mil.

Vi deler årets

overskud med

bilkunderne

Hos GF bliver din bilforsikring ofte billigere end

den årlige præmie. Hos GF deler vi nemlig overskuddet

med bilkunderne. Derfor kan der være en pæn bonus

Fra

4.614,-

at hente, når året er omme.

Ring 49 17 01 94

eller tjek

gf-officerer.dk

GF Forsi k r i n gsk lubben for Of f icerer i Fors v a ret

������������ ���� ���� �������� � � � � � ������� ����� ���

Invitation til HPRD Midtjyske Kreds’

60 års jubilæumsfest

Lørdag den 30. april 2011, Varna Palæet i Marselisborg, Århus

HPRD Midtjyske Kreds er foreningens ældste

kreds og fylder således 60 år til april 2011.

Det bliver højtideligholdt og fejret med en stor

jubilæumsfest lørdag den 30. april fra kl. 1800

på Varna Palæet i Marselisborg, Århus. Det er

hermed vores store glæde at invitere alle kredsens

medlemmer med ledsagere til deltagelse i

jubilæumsfesten.

Festlighederne begynder kl. 1800 og vil indeholde

en festmiddag samt efterfølgende samvær i

de flotte palælokaler med udsigt til Århus-bugten.

Påklædning for personel af reserven er uniform

M/69 (dekorationer anlagt, ingen sabel) med

skråhue og for ledsagere lang kjole. Alternativ til

uniform er jakkesæt.

Prisen for dette arrangement er 500,- pr person. I

prisen er inkluderet velkomstdrik, 3-retters festmiddag

med vinmenu ad libitum samt efterfølgende

kaffe & sødt. Efter middagen kan drikkevarer

købes i baren.

Tilmelding til PL-R Rune Erichsen gerne hurtigst

mulig og senest fredag den 4. marts ved indbetaling

på konto: 6771-6870879. Venligst fremsend

også en e-mail (r.erichsen@mail.dk) med angivelse

af navnet på ledsageren (alternativt tilmelding

via telefon: 40 84 77 82).

Vi glæder os til at se kredsens medlemmer med ledsagere til denne store festdag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen – Midtjyske Kreds

ReseRven 1/2011


Den Regionale Føringsst

Af generAlmAjor finn WinKler, chef for hjemmeværnet

0

Foto: Peter T. Staggemeier, Flyvevåbnets

Fototjeneste

Jeg syntes, at der er behov for at

orientere lidt om, hvor reserven står

fremadrettet i den del af Forsvaret,

som Hjemmeværnet har ansvaret for,

nemlig i den regionale føringsstruktur.

Strukturen blev oprettet med det

formål at føre de hjemsendte værnepligtige

i totalforsvarsregisteret, hvis

de bliver indkaldt til at aftjene deres

resterende værnepligt i en krisesituation.

Den regionale føringsstruktur er

på næste 900 personer fra reserven af

alle grader, organiseret i underafdelingskadrer,

lokalforsvarsafsnitsstabe

og forbindelsesgrupper mv. I løbet af

det sidste forlig har vi fået strukturen

på plads, ”genaktiveret” en masse godt

reservepersonel, som havde mistet

deres funktion i forbindelse med

mobiliseringsstyrkens afskaffelse og

begyndt enkeltmands­, funktions­ og

stabsuddannelse overalt i landet.

Det har været en fornøjelse, at

se den energi der er blevet lagt for

dagen lokalt rundt om i landet for at

få strukturen i gang. Vi har 5 indkommanderingsdage

i gennemsnit om året

pr. mand til rådighed for aktiviteterne

og det har været en glæde at konstatere,

at de er blevet brugt hvert år.

I forbindelse med Forsvarsforlig

2010 ­ 2014 har vi implementeret

en ny struktur i Hjemmeværnet. Det

ReseRven 1/2011

betyder samtidig, at strukturen i Den

Regionale Føringsstruktur (REFØ)

bliver påvirket, men ikke meget. Hjemmeværnet

er fra 1. januar 2011 gået

fra at være delt op i fem regioner på

landsplan til nu at være fordelt på tre

regioner. De tre nye totalforsvarsregioner

(TFR) hedder nu TFR Nord­ og

Midtjylland (TRNM), TFR Fyn, Syd­ og

Sønderjylland (TRFS) og TFR Sjælland

(TRSJ).

De reducerede antal regioner betyder

dog ikke, at antallet af Lokalforsvarsafsnit

(LFA) også reduceres. Vi

fastholder fortsat 10 LFA’er således,

at TRNM i den nye struktur har fire

LFA’er, TRFS har to LFA’er og TRSJ har

fire LFA’er underlagt. Fagcenter REFØ

fastholdes ligeledes således, at viden

og erfaring om REFØ fortsat forankres

centralt i strukturen. Fagcenter REFØ

vil pr. 1. januar 2011 blive forankret

ved TRNM.

Overordnet har det været det aftale

princip mellem HJV og HPRD, at alt

personel i den regionale føringsstruktur

skal have og fastholde det samme

uddannelsesniveau som kollegaerne

i øvrige designeringsfunktioner i Forsvaret.

Dermed kan hele reservestrukturen

bruges af den enkelte i løbet af

et forhåbentligt langt reserveforløb i

Forsvaret.

Foto: Peter T. Staggemeier, Flyvevåbnets Fototjeneste

Indtryk fra den første periode med

opstilling og uddannelse af den regionale

føringsstruktur har givet nogle

erfaringer, som vi nu vil bruge til en

justering visse steder.

Nye karriere- og udviklingsmuligheder

for personellet

fra REFØ

Et vigtigt nyt tiltag er, at vi vil tilføre

befalingsmandsgruppen i REFØ nogle

udviklingsmuligheder. Indtil nu har

der været fire delinger i hver underafdeling

(UAFD) i Totalforsvarsstyrken

(TFS). Det bliver nu ændret således, at

én deling i hver UAFD opløses. Personellet

fra den opløste deling anvendes

til at styrke UAFD føringselement med

en kommandobefalingsmand, ligesom

delingerne får tilført en næstkommanderende.

Det menige personel fra den fjerde

deling fordeles på de tre øvrige delinger.

På den måde bliver der bedre

muligheder for at få flere i spil som

befalingsmænd, ligesom hver deling

bliver styrket med en næstkommanderende,

der kan støtte DF i føringen

af de ekstra menige, der tilføres

delingen.

Befalingsmandsstrukturen styrkes

også på regionsniveau, idet hvert LFA

fremadrettet får tilført en administra­


uktur

tionsbefalingsmand med graden seniorsergent.

I skrivende stund arbejdes

der også på at finde egnede overkonstabler,

der kan blive efteruddannet til

korporaler.

Ud over ovenstående tiltag forankres

alle Totalforsvarsstyrkens (TFS)

UAFD fremadrettet i den nye struktur

direkte under TFR og ikke som nu, hvor

nogle er forankret under distrikterne.

Eneste undtagelse er Flyverhjemmeværnsdistriktet,

der fortsat bibeholder

to TFS UAFD, ligesom der fortsat vil

være personel fra reserven til rådighed

ved Virksomhedshjemmeværnet, hvor

11 personer fremadrettet får mulighed

for at gøre tjeneste.

På den lidt længere bane får REFØ

personel også mulighed for at forrette

tjeneste i Hjemmeværnskommandoen,

idet der arbejdes på at oprette et

antal stillinger på officersniveau ved

henholdsvis Marinehjemmeværns­ og

Logistikdivisionen, Flyverhjemmeværns­

og Driftsstøttedivisionen og

ikke mindst den enhed der skal have

ansvaret for Hjemmeværnets bidrag

til militær kapacitetsopbygning.

I samarbejde mellem TFR og Forsvarets

Personeltjeneste er det senest

ultimo MAR 2011 planlagt at rulle

strukturen i REFØ, således at ovenstående

struktur bemandes.

Sidst men ikke mindst vil vi i Hjemmeværnet

have fokus på de nyuddannede

officerer af reserven der tilgår

REFØ, idet Fagcenter REFØ i 2011 får

til opgave at udvikle standard uddannelsesforløb

for nye LT­R. I samme

Foto: Peter T. Staggemeier, Flyvevåbnets Fototjeneste

Foto: Peter T. Staggemeier, Flyvevåbnets Fototjeneste

ombæring skal fagcentret udarbejde

en skabelon til en efteruddannelses­

og tjenesteplan for REFØ strukturens

personel, indledningsvist med prioritet

til nyuddannede LT­R. Formålet

er at tilsikre, at REFØ personellet får

mulighed for at gøre karriere i REFØ

strukturen, ligesom formålet er at foranstalte,

at personellets kompetencer

udvikles på niveau med øvrige officerer

af reserven, der gør tjeneste andre

steder i strukturen i det øvrige forsvar.

Ens uniformering

Uniformering optager alle frivillige i

Hjemmeværnet, og har jeg opdaget,

også reserven. Det har vist sig, at der

er en meget ”uens” uniformering der

er i REFØ. Derfor blev der i forbindelse

med ”Soldat 2010” konceptet oprettet

et normeringssæt for REFØ, og

områdedepoterne er pålagt at iklæde

REFØ personel dette sæt i forbindelse

med anden indkommandering. Derfor

håber jeg, at alle vil hjælpe områdedepoterne

med at få dette gennemført

hurtigt og problemfrit, så alt personel

fra REFØ fremadrettet kan fremstå

ensartet uniformeret.

Vi kan drage endnu større

fordel af øvelser

Vi vil i den nye struktur fokusere

endnu mere på aktiviteterne, så REFØ

personellets militære færdigheder

altid er fuldstændig skarpe og mindst

på niveau med kollegaerne fra hæren.

Og når det kommer til aktiviteter, så

er der god logik i at gennemføre øvelser,

hvor der både deltager fast ansat

personel, frivillige og personel fra

REFØ, ligesom det allerede nu bliver

gjort flere steder. Der er også planer

om at udnytte den instruktørkapacitet

som REFØ besidder, idet der vil være

god synergi i at deltage i uddannelses­

og øvelsesplanlægning, hvori der også

indgår frivilligt personel fra Hjemmeværnet.

Det er bare med at dele så megen

erfaring som muligt og udnytte såvel

øvelser som dagligdagen til at få så

mange som muligt på banen.

Jeg glæder mig til det fortsatte

samarbejde med reserven i dette

forlig. Efter en langsom start på grund

af nogen usikkerhed fra alle parter er

jeg sikker på, at vi sammen nok skal få

en stor meget velfungerende reserve i

den regionale føringsstruktur til glæde

for Forsvaret, Hjemmeværnet og den

enkelte soldat i reserven, som har

valgt at yde et ekstra bidrag.

Du kan læse meget mere

om REFØ på hjemmesiden

www.refo.tfrm.dk

ReseRven 1/2011


NaTO Øvelsen

NEMESiS SWORD 2010

Bergen Tyskland

Af KAPtAjn Af reServen og militærjuridiSK rådgiver AllAn SørenSen

NATO øvelsen NEMESIS SWORD 2010

blev gennemført i oktober/november

2010 i øvelsesterrænet Bergen i

Tyskland (ca. 100 km syd for Hamburg).

NEMESIS SWORD var den anden

øvelse for det tysk/hollandske korps

siden korpset havde været deployeret

og returneret fra Afghanistan i marts

2010. Øvelsen var en CPX (Command

Post Exercise) med deltagelse af mere

end 2.500 personer fra 13 nationer.

Både Korpsets, det franske divisions

og den tyske divisions HQ var fuldt

feltmæssig indrettet og opstillet i

øvelsesterrænet.

Formålet med øvelsen var at øve

de to divisionsstabe og korpset stab,

herunder planlægge og gennemføre

fredsstøttende operationer. Øvelsen

havde deltagelse af to danske officerer.

Den faste danske officer fungerede

som stabsofficer i korpset HQ, mens

undertegnede – nærmest som udvekslingsstudent

– blev tilkoblet den tyske

divisionsstabs juridiske og politiske

rådgiverteam.

Selve øvelsen blev gennemført i

NATO Training Area BERGEN i midttyskland,

hvor den tyske divisionsstabs

var feltmæssig indrettet på kaserne

Oberke. Området er til dagligt et

skyde­ og øvelsesterræn for Bundeswehr,

hvorfor vi bl.a. havde fornøjelse

at overvære en skarpskydning med

den tyske kamphelikopter TIGER.

Den tyske divisionsstab bestod af

ca. 500 stabsofficerer, signal folk m.m.

som i en teltlejre havde indrettet

hovedkvarter. Opgaven for det juridiske/politiske

rådgiver team bestod i

rådgivning af den tyske general, som

var divisionschef. Selve teamet bestod

af 3 jurister, hvoraf den ene militærjurist

kom fra den tyske infanteriskole i

Hammelburg, samt chefjuristen som

var divisionens faste jurist, og 2 politiske

rådgivere.

ReseRven 1/2011

Relativt hurtigt skulle teamet sætte

sig ind i situationen, læse korpsbefalinger,

divisionsbefalinger m.m. som

var et relativt omfattende kompleks.

Øvelsens scenarium bestod i en fredstøttende

operation i BEACHLAND,

som var dele af Nordtyskland. I det

pågældende land havde der været problemer

med oprørsstyrker, den civile

infrastruktur m.m. og samtidig truede

et muligt angreb fra AMBERLAND

(dele af det tidligere Østtyskland).

Opgaverne for militærjuristernes

vedkommende var mange, idet vi dels

skulle rådgive divisionschefen omkring

magtanvendelsen i det pågældende

land, dels samarbejde med korpsets

militærjurister omkring ROE, magtanvendelse

m.m., samt samarbejde

med det civile samfund, politi m.m. Vi

arbejdede derudover meget tæt sammen

med de politiske rådgivere, som

vi delte kontor/telt med. Bl.a. var en

af de politiske rådgiver medlem af den

tyske Bundestag (det tyske Folketing/

parlament), hvorfor der i teltet til tider

var ganske spændende diskussioner og

meningsudvekslinger.

Grundlæggende må man konstatere,

at arbejdet i den tyske stab ikke

er meget forskellige fra at arbejde i

eksempelvis i Danske Division eller i

en dansk brigade. Vi bruger de samme

fremgangsmåder, termer m.m. hvilket

er ganske unikt, da man allerede efter

et par timer kan indgå i en international­

og udenlandsk stab uden større

problemer.

I slutningen af øvelsen besøgte OFU

elever fra Forsvarsakademiet divisionens

HQ. Da øvelsen var en af de største

stabsøvelser, som havde fundet

sted i flere år i NATO, havde forsvarsakademiet

ønsket at besøge øvelsen og

gennemføre et besøg hos korpset HQ

og de to underliggende divisionsstabe

(den tyske og franske).

Divisionsstabens juridiske og

politiske rådgiverteam.

Den tyske Air Mobile Division (Division

Luftbewegliche Operationen)

er til daglig placeret på Balthasar­

Neumann­Kaserne i Veitshöchheim

(Würzburg). I fredstid har divisionen

to underliggende brigader, som dels er

en Air Mobile Brigade, udrustet med

kamphelikopter, transporthelikopter

og jægerregiment og dels en almindelig

brigade med kampvogne, artilleri

m.m. Divisionen er således den tyske

hærs mest mobile enhed.

Yderligere oplysninger om

Air Mobile Division findes på

www.deutschesheer.de/portal/a/dlo.


Nijmegen 2011

Af mAjor Af reServen Bo g. flindt

I år er vi klar igen, hvor marchen finder

sted fra den 19. til 22. juli. Vi kører

derned lørdag den 16. juli om eftermiddagen/aften

og hjem lørdag den

23. juli.

Inden da skal man bare gå kontrolmarchen

på 2 dage af 40 km, der

finder sted den 30. april til 1. maj i

Århus, den 21. til 22. maj ved Grænsemarchen

i Sønderjylland og den 28.

til 29. maj ved Christiansminde ved

Jægerspris.

Se på www.nijmegen.dk. Det koster

1.850,00 kr., men vores forening giver

500,00 kr. tilbage, hvis du fuldfører

marchen, samt gratis transport, også

til kontrolmarchen. Altså kun, hvis du

er medlem!

Hvis du har interesse, da send mig

en e­mail på BGF@privat.dk eller ring

på mobil 2679 1849.

DET SkaL EJ SkE!

(Kong Frederik den 7. 18. september 1848 ved tropperevue på Lerbæk Mark ved Vejle)

Af oBerStløjtnAnt Af reServen eBBe juul-heider (medlem Af foreningen Siden 1967)

I sidste nummer af

”RESERVEN” læste

jeg med opmærksomhed

Lederen.

Denne gav både

udtryk for berettiget

optimisme og

fremsyn ­ men jo

tillige for de økonomiske

realiteter,

som allerede på den korte bane kunne

afstedkomme betydelige forandringer.

Jeg skal selvsagt ikke anfægte Foreningens

økonomiske rammer ­ blot

pege på følgende:

En lukning af kontoret vil medføre,

at der ikke længere er nogen forening.

Som Henry Kissinger talløse gange er

citeret: ” Hvis jeg vil ringe til EU ­ hvad

er da nummeret?” Der SKAL være et

nummer ­ en adresse ­ en eller flere

personer til at agere, besvare, betjene

og kommunikere.

Såfremt telefonnummeret samtidig

er privaten og blot aflyttes om aftenen

­ ja, så er Foreningen som interesseorganisation

ineffektiv, utroværdig,

latterlig og død. Alt sammen på een

gang. Og IT gør i denne sammenhæng

ingen som helst forskel.

At reducere antallet af RESERVENS

årlige udgivelser er også fatalt. Det

anvendte ord er bevidst. Elektroniske

udgivelser alene du’er ikke. Bladet skal

i fysisk stand modtages af medlemmerne

som en håndgribelig og levende

kontakt med den forening til hvilken

man betaler sit kontingent.

­ I øvrigt: kan udgivelserne ikke i et

eller andet omfang sponsoreres?

Jeg ønsker Bestyrelsen alt held og al

fantasi til at løse opgaven: AT BEVARE

FORENINGEN.

ReseRven 1/2011


internationale kurser

Af oBerStløjtnAnt Af reServen jørn Arne nielSen

Kære kolleger af Reserven og medlemmer af HPRD!

Hermed masser af relevante muligheder og tilbud, som udbydes via såvel HPRD hjemmeside som i RESERVEN.

12 – 17 JUN 2011

26 JUN – 01 JUL 2011

22 – 27 MAJ 2011

12 – 17 JUN 20112011

NATO Defence Against Terrorism Course

ID NS-M5-66-A

Indhold/Formål To provide foundation knowledge of the global and regional threats of terrorism, including

its various forms, resources, means and tools as well as global, regional and

national efforts in combating terrorism; and to explain the NATO defence terrorism

policy doctrine and means.

Sted NATO School Oberammergau, 125 km S for München.

Målgruppe MJ, OL og OB designeret ved BDE/TFR/DIV/Corps, eller som kursus før udsendelse

til missionsområde.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2011

NATO Reserve Forces Integration Course (RFIC).

ID NS-M5-39-A

Indhold/Formål The RFIC instills in students an understanding of the various roles, missions and

doctrines of Reserve Forces throughout the Alliance. Building on Military Committee

policy, the course surveys how the Alliance integrates Reserve Forces in current

Operations. To do this, the course explores numerous national “best practices” in a

comparative analysis framework. A wide range of topics, common to most Alliance

and PfP nations are surveyed.

Sted NATO School, Oberammergau, 125 km. S for München.

Målgruppe PL, KN, MJ, OL og OB.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2011

NATO Legal Advisor Course

ID NS-P5-34-A

Indhold/Formål To provide active duty and civilian NATO and PfP legal advisors with an in-depth

introduction to legal aspects of multinational military operations including the

plans, policies, operations, and procedures of the Alliance.

Sted NATO School Oberammergau, 125 km S for München.

Målgruppe MJUR/LEGAD og OF 2-5 i stabsstillinger, der relaterer til indholdsbeskrivelsen.

I særlige tilfælde kan ikke MJUR designerede komme på tale, f.eks. OF-R (cand.jur.) i

stillinger med folkeretslige arbejdsområder.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2011

NATO Crisis Management Course

ID NS-M3-52-B

Indhold/Formål To provide a forum for staff officers from NATO, PfP and others in which to introduce

and extend their understanding of NATO decision making and staffing process

applicable to Crisis Management. This course is designed to develop mutual understanding

…. and to generate interaction between personnel with very different

backgrounds, experience and culture.

Sted NATO School Oberammergau, 125 km S for München.

Målgruppe KN, MJ, OL og OB i stabsstillinger, der relaterer til indholdsbeskrivelsen.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2011

ReseRven 1/2011


05 – 17 JUN 2011 (2 uger) 28 AUG – 02 SEP 2011

15 – 20 MAJ 2011

26 JUN – 01 JUL 2011

SEP 11 – JUL 13

NATO Staff Officer Orientation Course

ID M5 - 32 – D

Indhold/Formål “To provide a foundation of knowledge on NATO including structure, policies and

operations as well as current issues affecting the Alliance to newly appointed regular

and reserve NATO/PfP officers equivalent civilians”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe PL-R og opefter designeret i højere stabe (BDE, DIV, Korps) eller missionsudsendelse

forestående/aftalt.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2011

NATO/PfP Chaplain Operations Course

ID M5 – 37 – A

Indhold/Formål “To educate NATO and Partner military religious advisors´ on issues affecting their

ability to perform cooperative ministry and religious advisory duties in a combined

joint theatre of operations. This will include an examination of ethics and reconciliatory

techniques to enable religious advisors to support the commander and the

mission”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe Feltpræster udpeget til udsendelse til igangværende mission

Særligt HRN, SVN og FLV har tilsammen 2 pladser, hvilket koordineres de 3 provster (HRN

er ”lead”) og undertegnede imellem.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2011

NATO Staff Officer Orientation Course

ID M5 - 32 – E

Indhold/Formål “To provide a foundation of knowledge on NATO including structure, policies and

operations as well as current issues affecting the Alliance to newly appointed regular

and reserve NATO/PfP officers equivalent civilians”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe PL-R og opefter designeret i højere stabe (BDE, DIV, Korps) eller missionsudsendelse

forestående/aftalt.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 01 MAJ 2011

NATO Public Affairs (&Information) Course

ID M5-46-B

Indhold/Formål “To provide officers with a working knowledge of NATO Public Information (PI)

policy, responsibilities and procedures”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe OS, SSG, PL, KN, MJ og OL i stabsstillinger, der relaterer til indholdsbeskrivelsen,

eller som er udpeget til udsendelse til igangværende mission i relevant funktion.

Forudsætninger Relevant erfaring.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2011

Canadian Forces College Joint Reserve Command and Staff Course

ID CAN STA 10/12

Indhold/Formål Et meget krævende kursus, men også attraktivt, da der p.t. ikke findes VUT-II/STK på

dansk grund. Såvel militært som med militærpolitiske aspekter. På DIV og Corps niveau.

Interesserede bedes ASAP kontakte HPRD sagsbehandler, som vil knytte kontakt

videre til tidligere og nuværende danske kursister, så potentielle ansøgere kan få

præcise detaljer om krav og vilkår for og på kurset.

Periode Distance Learning i perioden SEP 11 -JUL 13 med afsluttende 3 ugers tilstedeværelse

i Toronto i JUL 2013 (inklusive eksamen/tests/syndikater/stabsøvelse).

Sted Toronto, Canada, 3 uger i JULI 2012, hvortil kursisterne IKD.

Målgruppe MJ og OL designeret i relevante stillinger (der kan ikke dispenseres!).

Særligt Alt foregår naturligvis på engelsk. Får minimum 2 pladser på kurset.

Bemærk at kurset nu forløber over 2 år. Følg med på HPRD hjemmeside om seneste

nyt om kurset, eller ring!

Ansøgningsfrist 15 MAR 2011

ReseRven 1/2011


21 – 26 AUG 2011

29 JULI - 19 AUGUST 2011

(forberedende kursus 29-30 JUL)

12 – 30 JUL 2011 (forudsè at møde ind 2 dage før mhp.

deltagelse i introkursus for udenlandske kursister)

NATO Open Source Intelligence Course

ID N2-04-B

Indhold/Formål “To educate NATO and national intelligence analysts about Open Source Intelligence

(OSINT) operations, techniques, requirements and procedures”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe OS, SSG, PL, KN, MJ og OL i stabsstillinger, der relaterer til indholdsbeskrivelsen,

eller som er udpeget til udsendelse til igangværende mission i relevant funktion.

Forudsætninger Relevant erfaring.

Ansøgningsfrist 01 MAJ 2011

Fransk stabskursus

ORSEM: Officiers de Reserve Spécialistes d´Etat-major (Reserveofficerer med stabsspeciale)

ID FRA STA 11

Indhold/Formål Stabskursus på BDE-niveau. Kursisterne får undervisning i og kendskab til stabsteknikker

med vægt på metode til udarbejdelse af operative befalinger og NATO

procedurer. Der afsluttes med en 3- dages CPX øvelse på stabsskolens simulationscenter

i Compiegne. Forelæsningerne gives af såvel franske som udenlandske

forelæsere/officerer. Undervisningen foregår i arbejdsgrupper (AG) af 15 mand

sammensat internationalt, med 2 undervisere per AG.

Sted ESORSEM: Ecole Superieure des Officiers de Réserve Specialists d’ Etat-major

(Højere læranstalt for reserveofficerer med stabsspeciale). Kurset foregår ved Ecole

Militaire (EM) i Paris.

Målgruppe KN, MJ og OL designeret på BDE-niveau, Kurset består af 80 franske OF-R samt

inviterede fra øvrige lande , herunder 1-2 fra Danmark.

Forudsætninger Da alt foregår på fransk, skal ansøgere være gode til mundtlig og skriftlig fransk.

Dertil kræves stabserfaring på minimum BTN-niveau.

Ansøgningsfrist 01 MAR 2011.

Særligt Potentielle ansøgere bedes snarest kontakte OL-R Jørn Arne Nielsen for nærmere

oplysninger om kurset, herunder adgangskravene.

Eftersom hverken Afdelingskursus eller VUT-II ikke længere eksisterer i Reservens

danske kursuskatalog er der hermed en fremragende, alternativ mulighed.

Reserveofficerer der består kurset, optages i netværket Danske ORSEM/HPRD. Interesserede

kan kontakte MJ-R Lars Rønved, lars@rønved.dk eller KN-R Thomas Hauge

Berg, t1@pc.dk

Primary Reserve Army Operations Course 2011, in Canada

ID PRAOC 11.

Indhold/Formål To prepare Army Reserve officers to function as staff with units and brigade groups in

garrison and on operations.The PRAOC teaches the tactical doctrine and command and

staff procedures for operations at the battle group (battalion +) and Brigade units level.

Emphasis will be on operational staff procedures within a multinational Brigade group.

The Canadian staff system will be taught with an emphasis on operations, logistics

and intelligence (altså G2/G3/G4).

Sted Canadian Land Force Command and Staff College, Fort Frontenac, Kingston, Ontario.

Målgruppe Primært KN-R, sekundært yngre MJ-R. Også opportunt for PSN, der er meriteret

grundet manglende dansk VUT-I.

Forudsætninger Minimum erfaring på BTN niveau.

Pladser Danmark har 4 pladser på kurset.

Transport Fly.

Ansøgningsfrist 15 FEB 2011

Særligt Uagtet kurset er med fokus på BDE niveauet er også yngre STOF ved MNC NE og

DDIV velkomne til at søge.

Der er ikke noget e-learning forud for kurset, idet det hele er lagt an på tilstedeværelsesdelen.

ReseRven 1/2011


FRE 07 OKT kl. 0900 til LØR 08 OKT kl. 1600

Sikkerhedspolitisk Seminar 2011

ID SIKPOLSEM 11

Indhold/Formål Kursusprogrammet vil være at finde på HPRD hjemmeside fra medio AUG- og vil

løbende blive opdateret i takt med at ”planen/programmet falder på plads”. Der

arbejdes som sædvanlig på at skaffe de rigtige ”indlægsholdere”, så seminaret får

en passende overhøjde. Som tidligere vil der blive taget afsæt i DK intense internationale

engagement, samt DK aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Fokusområde er p.t. ikke fastlagt!

Sted Vordingborg Kaserne (DANILOG)

Målgruppe PSN-R (uanset grad)

Særligt Indkommandering af PSN sker EFTER seminarets afholdelse, og således ingen papirer

fra FPT før seminaret. Når SBH HPRD har modtaget din tilmelding får du blot et

”modtaget og velkommen svar” samt programmet. Seminaret afvikles på internatlignende

vilkår, hvilket inkluderer aftenmåltid torsdag, fuld forplejning fredag samt

morgenmad lørdag – dertil diverse ”mellemmåltider” under seminaret.

Ansøgningsfrist 25 SEP 2011

Ansøgningsskema udgave NOV 2008 skal bruges – findes på HPRD hjemmeside

Det udfyldte skema mailes direkte til HPRD sagsbehandler (SBH) kurser: janielsen@dlgmail.dk

samt ”cc” til HPRD sekretariat: mail@hprd.dk.

Rejseplanlægning sker via Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor ved FPT, telefon 3266 5880.

Jørn Arne Nielsen

Oberstløjtnant­R

Arbejde: 3266 5075 (også mobil)

Hjemme: 5492 6560

Humanitær folkeret i missionerne?

HPRD´s kursus i humanitær folkeret fredag den 27. maj 2011

Auditoriet, Bygning 75, Institut for Sprog, Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, 2100 København Ø

Formålet med kurset fredag den 27. maj 2011

kl. 0800-1730 er bl.a.:

- at præsentere forsvarsministerens visioner for uddannelse

i humanitær folkeret

- at give en status på militærmanualens udarbejdelse og

dens perspektiver

- at synliggøre de politiske og folkeretslige krav, der stilles til

forsvarets enheder i komplekse operationer

- at orientere om humanitær folkeret i relation til missionsorienteret

uddannelse

- at skabe forståelse for behovet for at lære og at kunne

efterleve HUMFOL i de operationer, som forsvarets førere

og soldater udsendes til nu og i fremtiden.

Programmet kan fra torsdag den 27. januar

downloades på www.hprd.dk

Højtstående officerer, forskere, embedsmænd, civile og

militære eksperter vil bl.a. give disse oplæg:

- Hvilke krav stilles der i dag til forsvarets enheder – og er de

reelt blevet skrappere efter ”9-11-2001”?

- Hvordan forbereder man sig bedst på mødet mellem

humanitær folkeret og krig?

- Status på militærmanualen og dens betydning for Forsvaret

og uddannelsen fremover (?)

- Hvordan bliver Rules og Engagement (ROE) til og hvordan

indgår de i uddannelsen inden udsendelse?

Der vil være generelt være gode muligheder for spørgsmål,

debat og networking.

Kurset arrangeres af HPRD´s Arbejdsgruppe Humanitær

Folkeret i HPRD (AG HUMFOL/HPRD) som en del af

Produktplanen med kurser for reservepersonel, en aftale

mellem HPRD og FPT.

RULES OF ENGAGEMENT

Alle tænkelige

handlinger

Politiske

hensyn

Humanitær

folkeret

Rules of

Engagement

Operative

hensyn

Kulturelle

hensyn

Deltagere: Reservepersonel og fastansatte under Forsvarsministeriet,

der er interesseret i at lære mere om de aktuelle

spørgsmål om humanitær folkeret. Desuden inviteres civile

eksperter fra bl.a. Dansk Røde Kors. Deltagere med rådighedskontrakt,

f.eks. reserveofficerer, indkommanderes/aflønnes,

jf. registreringen fredag den 27. maj kl. 0800-0830.

Morgenmad og frokost sker ved egenbetaling i Cafeteriet.

Bemærk venligst, at kvitteringerne skal medsendes, når du

returnerer din rejseordre! Formiddags- og eftermidagskaffe

er gratis.

Undervisningsmateriale: Efter tilmelding vil tilmeldte før

kurset modtage CD-rom med frivilligt undervisningsmateriale

og test. De rigtige svar udleveres i kursusmapperne.

Tilmelding sker ved at sende en e-mail med MANR, grad,

mail-adresse, postadresse og funktion til HPRD´s Sekretariat

og formand for AG HUMFOL SKL-R Per Thiesgaard

til mailadresserne mail@hprd.dk og thiesgaard@mac.com

– senest torsdag den 5. maj 2011.

ReseRven ReseRven 1/2011


Forsvarskommandoens

Feltsportskursus 2011

Af mAjor Af reServen Kim åge nielSen BirKerød, formAnd for reServenS idrætSråd (rir) / 2558 6557 / KnB@mth.dK

Feltsportskursus er et tilbud til tjenstgørende

og hjemsendt personel af reserven

om at vedligeholde færdighederne i skydning

og brug af kort og kompas til gavn for

sig selv og det danske forsvar. Kursus er

tilrettelagt således, at du uanset træningstilstand

og forkundskaber vil kunne få

udbytte af at deltage. Hvis du gerne vil forbedre

din træningstilstand, bør du tilmelde

dig Retning C (fysisk træning).

Feltsportskursus gennemføres i regi af

HPRD’s ti kredse, hvor du får rig lejlighed til

at lære dine kolleger i nærområdet bedre at

kende på en afslappet og hyggelig måde. Du

kan frit vælge, hvilken kreds du vil tilmelde

dig i. Bortset fra transportudgifter koster

det intet at deltage, da Forsvarskommandoen

betaler for de direkte udgifter. Arbejdskraften

leveres af frivillige fra HPRD.

Udlån af pistoler

I forbindelse med deltagelse i skydning

(Retning B) under feltsportskursus er der

mulighed for at få en pistol i udlån fra Forsvaret.

Denne mulighed har alle aktive skytter,

som har et formelt ansættelsesforhold

(kontrakt) med Forsvaret og er tilmeldt

Feltsportskursus Retning B (skydning).

Man anses for aktiv, når man har deltaget

i minimum tre skydearrangementer

i kalenderåret 2010 under Retning B. For

at opretholde udlånet skal man også gennemføre

mindst tre skydearrangementer

i 2011. Det er pålagt RIR senest den 1.

marts at orientere Forsvaret om, hvem der

deltager i Retning B, samt om de honorerer

minimumskravene.

Nytilgåede skytter kan deltage i

skydningerne, men ikke have et våben i

fast udlån. Det er vigtigt, at deltagelsen

i skydningerne bliver registreret af leder

af Retning B – skytterne skal selv påse, at

registreringen foregår i forbindelse med

skydningerne.

Indberetning til Forsvaret om tilmelding

til Retning B (skydning) vil blive foretaget

på baggrund af de tilmeldte deltagere den

14. februar 2011.

CIOR Military Competitions

Kontaktperson: Premierløjtnant af

reserven Steen Vittrup, 3537 8482,

lacome@hotmail.com

CIOR Military Competitions er en holdkonkurrence

i militær femkamp. Hvert

hold består af tre personer – mænd eller

kvinder – og det danske landshold består

normalt af tre til fire hold.

ReseRven 1/2011

CIOR­konkurrencen afvikles som et

NATO­mesterskab med deltagelse af

60–70 hold fra NATO­lande samt en række

særligt indbudte gæstenationer. Konkurrencen

afvikles over tre dage. Første dag

gennemføres skydninger, hvor alle skyder

med både pistol og gevær (værtslandets

standardvåben). På andendagen gennemføres

forhindringsbanerne – både løb og

svømning. På tredjedagen gennemføres

orienteringsdisciplinerne, som er O­løb,

kortlæsning, afstandsbedømmelse og

håndgranatkast.

Deltagelse kræver først og fremmest

en god og positiv holdning, konkurrenceånd,

gode samarbejdsevner og naturligvis

en god fysik. Alle kan trænes, så lad ikke

usikkerhed om egen fysisk kunnen holde

dig tilbage fra at prøve kræfter med denne

sport.

Ud over den ugentlige træning, der i

høj grad foregår individuelt eller gennem

deltagelse i øvrige feltsportsaktiviteter,

afvikles der gennem året tre træningssamlinger,

to udtagelseskonkurrencer og to

landsholdssamlinger.

Årets CIOR konkurrence afholdes i Polen

i august måned.

Her i vinteråret trænes der hver tirsdag

lidt muskeltræning samt fodbold/hockey

klokken 1800 på Svanemøllens kaserne.

Se programmet for træningen og øvrige

detaljer på foreningens hjemmeside.

Nordisk Stævne

Kontaktperson: Kaptajn af reserven

Esben Buhl Rasmussen, 2685 0247,

sbnbuhl@gmail.com

Nordisk stævne er en konkurrence hvor

deltagerne konkurrerer i forskellige feltsportsdiscipliner.

Årets Nordiske stævne

afholdes i Finland i 1. – 3. juli.

Lørdagens holdkonkurrence gennemføres

som en holdkonkurrence, hvor der indgår

feltskydning, orienteringsløb, kortlæsning

samt andre spændende udfordringer.

Søndagens konkurrence gennemføres som

en stafetkonkurrence med 3 mands hold.

Hvis du synes ovenstående har din

interesse, bedes du tage kontakt til Esben

og du vil kunne få detaljer om forårets

program med træningssamlinger, konkurrencer

og udtagelse.

AESOR-konkurrence

Kontaktperson: Overkonstabel af

reserven Jørgen Tang Nielsen,

e­mail: jnielsen@feltsport.dk

AESOR­konkurrencen er en militær 7kamp

for 3­mandshold. Konkurrencen

afholdes af den europæiske organisation

for befalingsmænd af reserven, AESOR (Association

Europeene des Sous­Officiers de

Reserve) og finder sted i ulige år.

Konkurrencen forløber over 2 dage og

de 7 discipliner er: skydning, håndgranatkast,

gummibådssejlads, orienteringsløb,

svømning/forhindringssvømning, forhindringsbane

og terrænløb.

I skydning benyttes værtslandets standardgevær

og der skydes på 200 meter

på en elektronisk selvmarkerende bane.

Først har man 5 minutter til at skyde 5

prøveskud, hvorefter man på 5 minutter

skyder 15 gældende skud med fast anlæg.

Herefter skal man på 2 minutter løbe 200

meter, lade op med 10 skud og skyde de

10 skud liggende uden anlæg.

Håndgranatkast foregår ved at holdet

kaster 25 granater mod et vindue i 3,5

meters højde på 20 meters afstand. Hver

deltager kaster først 5 granater, hvorefter

de resterende 10 granater kan fordeles frit

på holdet.

I gummibådssejlads skal båden i vandet,

der skal padles ca. 400 meter og båden

skal løftes af vandet igen. Orienteringsløbet

er middelsvært på 4­5 km med ca. 9

poster og gennemføres som gruppe.

I svømning skal 2 deltagere svømme 50

meter fri, mens den sidste skal igennem

svømmeforhindringsbanen.

Forhindringsbanen gennemløbes som

gruppe i kampuniform med løbesko (”fri”

fodbeklædning).

Terrænløbet er på ca. 8 km og er et

gruppeløb; afstanden mellem holdmedlemmerne

må ikke være mere end 20

meter under løbet.

Danmark deltager i AESOR­konkurrencen

med personel af alle grader.

Tilmelding til feltsportskursus

skal du foretage elektronisk på

www.feltsport.dk – dette gælder alle

kredse/retninger og landshold.

Hvis du har været tilmeldt tidligere vil

du modtage en mail, hvor du kan bekræfte

din deltagelse i kursus for 2011. Hvis du er

ny skal du tilmelde dig på hjemmesiden.

Tilmelding kan ske løbende, men ønsker du

information om hele sæsonen skal du være

tilmeldt den mandag den 14. februar 2011.


Tavshedens Tyranni

Af major af reserven Klaus Munch Kjøller

Med denne bog gøres der status efter

5 år med Muhammed­krisen. I løbet

af de sidste 5 år har Flemming Rose

besøgt universiteter og tænketanke,

deltaget i debatmøder overalt i

verden under det overordnede tema

tolerance og frihed. Flemming Rose

har sågar holdt samtaler med Salman

Rushdie vedrørende forståelsen af kulturelle forståelser eller

misforståelser.

Rose vælger ikke nødvendigvis sine diskussionspartnere ud

fra en objektiv tilgang, hvilket medfører en til tider meget stor

uenighed afledt af den selektive udvælgelse. Ved at fastholde

debatten på et intellektuelt og yderst fakta baseret niveau,

formår forfatteren at give en meget skarp analyse af omstændighederne

ved den såkaldte Muhammed­krise.

Analysen føres videre i en debat af hvad globaliseringen også

indebærer. Et forsøg på at finde ud af hvordan vi lever sammen

i en verden med øjeblikkelig kommunikation og folkevandringer

på tværs af kulturerne. Udover at være et fakta baseret historisk

tilbageblik er det ligeledes et forsvarsskrift for gensidig

tolerance, hvor ordet gensidig er afgørende, og et passioneret

forsvar for ytringsfriheden og oplysningstidens ideer.

Gennem forfatterens samtale med Salman Rushdie

beskrives og debatteres den strid der ofte udspiller sig om,

hvem der har retten til at fortælle historien. Salman Rushdie

argumenterer: “Det spørgsmål har altid været i centrum for

debatten om ytringsfrihed sammen med kampen om, hvordan

en historie bør fortælles. Det var det, der lå bag angrebet

på »De sataniske vers«, og det ligger også bag andre aktuelle

angreb på ytringsfriheden. Det eneste svar, man kan give fra

den side af debatten, hvor jeg befinder mig er, at alle har ret

til at fortælle historien, og alle har ret til herfra hvor jeg står,

at fortælle historien præcis på den måde de har lyst til. Det

går tilbage til spørgsmålet om hvilket samfund vi ønsker.

De Faldne

Af major af reserven Klaus Munch Kjøller

Bogen “De faldne” er fortællingen om

de 37 mænd, kvinder, soldater, fædre

etc., der ofrede deres liv langt væk

fra politikkernes velklippede ligusterhække.

Det er en bog, der gør et dybt

og bevægende indtryk på læseren,

idet hver enkelt af de 37 soldaters

opvækst, valg og død beskrives – det er til tider skræmmende

læsning læseren præsenteres for og man kommer unægteligt

til et punkt, hvor man må spørge sig selv – “er det det hele

værd?”. Det svar giver beskrivelserne og de efterladte heldigvis

udtryk for, hvilket gør, at man som læser ikke står tilbage

med ubesvarede spørgsmål.

Bogen bringer læseren hele vejen rundt indenfor kongerigets

grænser og beskriver på forskellig vis steder hvorfra

landets modigste kvinder og mænd er opvokset. Beskrivel­

boganmeldelse

Hvis man ønsker at leve i et åbent samfund, indebærer det,

at folk vil tale om ting på forskellige måder, og nogle af dem

vil vække utilfredshed og vrede”.

Flemming Rose har betalt en meget høj pris sammen med

karikaturtegneren Kurt Westergaard, hvilket medfører, at de

begge i dag lever med dødstrusler. Og ikke kan optræde offentligt

uden at være under personbeskyttelse. Men hvorfor

ikke bare lade sig underkaste, indrømme og give efter for det

umenneskelige pres, hvilket alt andet lige vil give en mere

balanceret hverdag. Svaret skal nok findes i forfatterens meget

lige tilgang til krisen, hvor forfatteren ser episoderne som

afledt af kulturelle divergenser.

Der er på intet tidspunkt i bogen lagt op til et opgør med

“de slemme”, hvilket er en af bogens store forcer. Mange

mennesker ville kunne opildnes til hævntørst og bitterhed,

men det får man ikke at læse i denne bog, hvor Flemming

Rose bevarer sit analyserende instinkt, og prøver at forstå

hvilke stærke kræfter religionen udgør på verdensplan.

Flemming Rose fremfører, at det at fastholde ytringsfrihed

er demokratiets afgørende fundament, hvilket ikke er en

egentlig overraskelse, men dertil fremføres endvidere, at det

desværre ikke er indlysende i dag. Flemming Rose sparker

dermed ansvarsfølelsen på banen og understreger gang på

gang, at der er forskel mellem ord og handling.

Ved at læse Roses bog kommer læseren i besiddelse af en

reflektorisk tilgang til ytringsfrihed herunder en imponerende

viden fra en helt særlig kilde.

Flemming Rose konkluderer ikke overraskende at ord skal

bekæmpes med ord.

Forfatter: Flemming Rose

Indbinding: Hæftet

Sider: 492 sider, ISBN: 9788776921491

Forlag: Jyllands­Posten

Pris: 269,00 kr.

serne er korte og meget afgrænsede, men formår alligevel

over samme læst at beskrive hver af de 37 danske soldater,

der er blevet dræbt i Afghanistan, siden krigen begyndte i

2002. Enhver læser af denne bog vil før eller siden støde på

elementer, der kan relateres til dennes hverdag, hvorefter

man blot kan følge tankerækken og endeligt mødet med

døden som pårørende. Det er følelsesmæssig hård kost, der

stiller én over for mange overvejelser, der bør foretages forud

for en udsendelse.

Forfatterne har formået at åbne døre til en ellers ukendt

verden for de fleste, nemlig den verden hvori de 37 smadrede

familier befinder sig. I de korte beskrivelser der kommer

gennem bogen, beskrives de enkelte soldater i et familieperspektiv,

såvel som de kammeratlige fra venner eller soldaterkammerater

– således kommer der meget farverige skæbnefortællinger

sammen med de voldsomme beskrivelser fra

ReseRven 1/2011


oganmeldelse

0

slagmarken helt frem til dødsdagene i Helmand­provinsen,

hvor danske soldater også i dag dræber og bliver dræbt.

Gennemgående i bogen er, at de pårørende affinder sig

med de unge mænds valg på trods af forsøg på overtalelse

til at ændre fundamentale valg. Graden af accept går fra at

man var forberedt på at det ville eller kunne ske, til at være

en accept af at det er soldaternes eget valg – der er ingen,

der udviser en notorisk dårlig samvittighed eller fornægter,

at der er taget nogle valg, der har haft fatale konsekvenser.

De fleste efterladte lever med tanken om, at deres ”kære

gjorde en stor forskel“, og at de ville opleve de ultimative

udfordringer. Man må simpelthen være nødt til at tro på

at den enkelte soldat og Danmarks deltagelse i krigen i

Afghanistan nytter noget, for ellers giver det ikke mening

Åbent Hav

– Mit liv i søværnet 1945-1990

Af major af reserven Bengt Laier

Pensioneret viceadmiral Jørgen

F. Bork (f. 1927) har udgivet sine

erindringer om sine 45 år i søværnet.

Bogen er skrevet i samarbejde med

marinehistorikeren Søren Nørby. Det

er blevet til en rigtig velskrevet og

levende bog, som i virkeligheden er

et stykke dansk flådehistorie, krydret med mange oplevelser

på søen og i stabe. Men det især de mange år som sejlende

søofficer, der gør indtryk, for viceadmiralen er en rigtig søulk.

Entusiasmen efter befrielsen i 1945 og ophobningen af

unge med lyst til at gøre karriere i søværnet gav en voldsom

tilstrømning til søofficersuddannelsen. I 1945 meldte der sig

200 som søkadetlærlinge, som det hed dengang. Af de mange

endte kun 19 med i 1949 at blive søløjtnanter af 2. grad. Bork

bestod som én af de bedste og gennemgik derefter en alsidig

karriere, begyndende i de (tyskbyggede) motortorpedobåde.

Med torpedoer og topfart på over 40 knob var de dengang et

af flådens få offensive våben. Allerede i 1951 blev Bork skibschef

for motortorpedobåden Glenten. Anmelderen kan ikke

lade være med at tænke på, om Glenten deltog i det natlige

angreb, vi som sergentelever oplevede på den navnkundige

”Danbrit­øvelse” til Skagen med engelske landgangsfartøjer

(LSTs) i 1953. Jeg var en nat udset til udkig på broen og skal

aldrig glemme torpedobådenes lynhurtige angreb. De kom

som ud af ingenting i skjul af månestriben. Så vidt jeg husker

blev begge landgangsskibe ”sænket”.

Borks karriere fulgte i et hurtigt forløb: Divisionschef for

motortorpedobådene, næstkommanderende i kystjageren

Huitfeldt – (den kunne gå over 40 knob!), chef for den italiensk

byggede korvet Bellona, og senere chefposter for fregatten

Peder Skram, for 1. fregatdivision, for Torpedobådseskadren

og for Fregateskadren.

De mange sejladser gav anledning til dramatiske redningsaktioner,

kollisioner, beskydninger, ubådsjagter, grundstødninger

og direkte konfrontationer med russiske orlogsskibe.

Skibschefposterne blev kun afbrudt af kortere tjeneste i

diverse stabe. Til sidst gik det via en chefpost for Søværnets

ReseRven 1/2011

at ofre 37 unge velfungerende menneskers liv langt væk fra

kongerigets grænser.

“De faldne“ er en yderst læseværdig bog, der desværre

er blevet tilført ikke minde end tre yderligere skæbner i

skrivende stund. Det er meget hård kost om krig, når den er

værst, men som samtidig forbinder tabene i Helmand med

den enkelte familie I Danmark.

Forfatter: Karl Erik Stougaard, Jesper Caruso,

Line Holm Nielsen og Mads Nissen

Indbinding: Hæftet

Sider: 435 sider, ISBN: 9788771081794

Forlag: Berlingske Media Forlag

Pris: 299,00 kr.

Operative Kommando (SOK) til slutstillingen som Permanent

Dansk Repræsentant i NATOs militærkomite med grad af

viceadmiral (midlertidig).

Admiralen er kendt for ikke at sætte sit lys under skæppe.

Det gør han heller ikke i bogen; men det skal man ikke lade

sig distrahere af. For her er tale om en usædvanlig personlighed,

en fremragende skibschef, god til at sætte sin vilje igennem

og inspirere sit mandskab. I sjælden grad dristig i sine

beslutninger og heldig med gennemførelsen af selv de mest

kontroversielle. Det samme gjaldt hans evne til at give gode

råd op igennem systemet, hvor foranstående chefer ikke

altid brød sig om at høre sandheder. Han var samtidig en af

frontkæmperne i den Kolde Krig, hvor han stred for at bevare

flådens kampkraft på trods af uforstående politikere, som

Ulrik Høy beskrev det i sin anmeldelse: ”Oh krigsmand træd

varsomt i det fredelige Danmark, thi opinionen er krigerisk,

folk sarte som nyerhvervede filipenser, og pressen ligger altid

på lur”. At Bork samtidig mestrede at være en stor spasmager

og slippe godt fra det, giver bogen giver mange eksempler på.

Et af dem var at lade Peder Skram udklæde som vikingeskib

under et besøg i London i 1976. Men bogen rummer også

historier om besøg af feterede skuespillerinder, statsoverhoveder

og kulørte ceremonier.

Anmelderen havde den personlige oplevelse under et besøg

på museumskibet Peder Skram, at blive inviteret op på broen

af den da pensionerede viceadmiral, som fra ”Chefens Stol”

fortalte om Peder Skrams vellykkede men meget dristige

anløb på siden af allierede krigsskibe i New York i anledning

af byens 200 års jubilæum. Uden brug af bugserbåde kunne

manøvren kun gennemføres ved anvendelse af skibets legendariske

gasturbiner. Hele operationen er udførligt beskrevet i

”Åbent Hav”. Borks eminente indsats omkring Peder Skrams

”genopståen” på Holmen falder uden for bogens emne, men

burde være velkendt af alle. Bogen kan varmt anbefales.

Viceadmiral Jørgen F. Bork: Åbent Hav – mit liv i søværnet

1945­1990. Gyldendal (illustr.) 2010. 326 sider. 349,95 kr.

(vejl.) ISBN 978­87­02­09530­2


Udnævnelser

Udnævnelse til kaptajn af reserven pr. 1. december 2010

Premierløjtnant­R Henrik Breiting

Premierløjtnant­R Christian Stoltze

Foreningen ønsker et stort tillykke!

Fynskredsen

Formand:

Major-R Martin Dam Magnussen

Helsingborggade 18

5000 Odense C

% 2566 5935 (M)

mm@kmd.dk

AKOS 2011 (ROID) FYNs-kredsen

Artikler

Forslag til artikler sendes til Hovedorganisationen for Personel af

Reserven i Danmark

Rigensgade 9, 1316 København K, mail@hprd.dk med kopi til

redaktøren.

Send manuskripter i Word eller et kompatibelt format som filvedhæng

til en e-mail.

Send fotos i ét af formaterne JPEG, EPS eller TIFF som en selvstændig

fil.

Redaktionen forbeholder sig ret til at korrekturlæse samt forkorte

og redigere manuskripter.

Status fra Helmand og Armadillo:

Ronni Holm Hansen er den seneste

hjemroterede chef panserinfanterikompagni

i Armadillo. Med dette foredrag

giver han en kompagnichefs situationsrapport

fra Helmand om hans oplevelser

som chef for 137 danske panserinfanterister

og udfordringerne på godt og ondt.

Et bevægende foredrag!

Aktivitet Dato Tid Sted Bemærkninger Ansvarlig

Indendørs skydning Hver torsdag 17­19 Elmelundhaven 4, Der skydes primært med indstikssæt. 9 mm er muligt. Gert Schultz

fra 1. oktober 5200 Odense V AMM udleveres

indtil

31. marts

2011

Foredrag HISAM. Onsdag den 1930 Soldaterhjemmet ”Luftwaffes sidste indsats” Per Søgaard.

12. januar Dannevirke, Lektor N.P: Frederiksen fortæller om de tyske vandflys Ingen

Sdr. Boulevard 15, transport af flygtninge efter 2. Verdenskrigs slutning tilmelding

Odense HPRD betaler

for ikke­medlemmer

af

HISAM.

Foredrag Torsdag den 19­21 Soldaterhjemmet Ronni Holm. Seneste kompagnichef i lejren Armadillo Martin Dam

3. februar Dannevirke. beretter fra missionen Magnussen.

Sdr. Boulevard 15, Tilm. inden

Odense fredag den 31.

januar

O­løb i Langesø Lørdag den 1245 Mød på Langesøvej O­løb af forskellig sværhedsgrad. E­mit brikker kan lånes OO

12. februar lige N for Rugårdsvej hos Per Søgaard. Medlemmer af Odense Orienteringsklub medlemmer

tilmelder sig selv tilmelder selv.

Øvrige til

Per Søgaard

en uge før.

Generalforsamling Mandag 1800 Soldaterhjemmet Sammen med GF for HPRD Fyn, holdes GF i Skyttekreds Martin Dam

2011 14. februar Dannevirke. HPRD/Fyn og Feltsportskursets forhold gennemgås Magnussen /

Sdr. Boulevard 15, Per Søgaard

Odense Tilmelding

senest fredag

den 28. januar

2011

Pistolskydning Hver onsdag P 17­19 Skallebølle Skyttecenter Pistolskydning med M49. Pistol kan lånes på banen. Gert Schultz

udendørs fra 1. april til Geværskydning med biathlon gevær den 1. onsdag hver

30. september måned. De andre onsdage geværskydning med 5,65 mm

Geværskydning (1. gang G 16­17 M95 og 7,62 mm M75.

udendørs 6. april –

sidste gang

28. september)

Rundvisning Onsdag 1930 Kragsbjerggården, ”Nye tiltag på HISAM”, Fyns Militærhistoriske Samling. Per Søgaard.

13. april Kragsbjergvej 121 KN OV Pedersen viser rundt. Ingen

5230 Odense M tilmelding.

HPRD betaler

for ikke­medlemmer

af

HISAM.

Formand Martin Dam Magnussen mm@kmd.dk tlf 25665935

Næstformand/Leder Terrænsport Per Søgaard per.sogaard@dadlnet.dk tlf 21779334/66150207

Feltsportskursusleder Martin Kaasgaard martin@fam­kaasgaard.dk tlf 66126215/22317940

Leder Skydning Gert Schultz elgert@schultz.mail.dk tlf 64801161/40424479

ReseRven 1/2011

Nyt fra HPRD kredse


Nyt fra HPRD kredse

Københavnskredsen

Formand:

Oberstløjtnant-R Peder Jon Andersen

Gartnerhaven 8

2800 Kongens Lyngby

% (+45) 4585 7733 / (m) (+45) 4074 5334

peajay@pc.dk

Er du på kredsens e-mail-liste?

Københavnskredsen udsender løbende Nyt fra Københavnskredsen,

hvor vi annoncerer kredsens arrangementer og opdatering på disse.

Desværre når ikke alle arrangementer at blive annonceret her i

RESERVEN, hvorfor vi kun kan opfordre til at du tilmelder dig Nyt fra

Københavnskredsen.

Har vi ikke din e­mail­adresse, så send den til Peder Jon Andersen,

Københavnskredsens bestyrelse ­ peajay@pc.dk

Kredsgeneralforsamling - tirsdag den 8. februar

Tid Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 20.00

Sted Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, København K.,

Teorilokalet

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Kredsbestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse

4. Valg af formand

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Eventuelt

Eventuelle ændringer til dagsorden ved opslag på kredsens hjemmeside

under www.hprd.dk, hvor ligeledes Kredsens vedtægter findes.

Spisning og Foredrag før Kredsgeneralforsamlingen

Traditionen tro krydres Generalforsamlingen med et spændende

foredrag og der inviteres til Forloren Skildpadde.

Vi mødes kl. 18.00 i Cafeteriet, Livgardens Kaserne, hvor der serveres

Forloren Skildpadde ­ prisen inkl. en øl/vand er 100 kr.

Efter spisning forlægger vi til Teorilokalet, hvor Chefen for den Kongelige

Livgarde oberst, kammerherre Lasse Harkjær er aftenens foredragsholder

med udgangspunkt i emnerne Den Kongelige Livgarde,

pårørendekontakten og veteranområdet.

Tilmelding til spisning senest den 30. januar 2011

til KN­R Henrik Breiting på breiting@dbmail.dk eller tlf. 23 99 91 99.

Lillebæltskredsen

Formand:

Major-R

Hans Henrik Algreen-Ussing,

Tirsbækvej 133,

7120 Vejle Ø.

% 20331260 (M) / 75815105 (P)

hhau@tirsbaekgods.dk

Pistolskydning i vinterhalvåret foregår på banerne hos Vejle politi.

Tider og datoer kan oplyses ved kontakt til feltsportslederen,

Henning Bossen. Mail: bossen@teliamail.dk eller mobil: 5138 8594.

Udendørsskydningen starter i maj måned på banerne i Tirsbæk.

Ammunition haves og pistoler kan lånes.

I maj er der planlagt en sejltur med MHJV, hvor der skydes mod

sømål med LMG.

O­løb opstilles når vi påbegynder udendørs skydningerne.

Lillebælt kredsen afholder generalforsamling den 2. februar, kl.1900.

Adressen er: Tirsbækvej 135, 7120 Vejle Ø.

ReseRven 1/2011

Dansekursus inviterer til afdansningsbal

den 19. marts 2011

Dansekursus afsluttes med et festligt afdansningsbal med middag

og efterfølgende dans i Kuppelsalen på Josty, og inviterer Kredsens

medlemmer der har lyst til en god danserig aften.

Der serveres velkomstdrink, hvidvin til forret, en 3­retters menu samt

kaffe/te ­ øvrige drikkevarer for egen regning.

Påklædning : Selskabsuniform/Smoking.

Tid Lørdag den 19. marts 2010 kl. 18.30

Sted Josty, Pile Allé 14a, Frederiksberg

Pris Se opslag på www.hprd.dk

Tilmel. Til MJ­R Niels Kirkegaard på niels@kirkegd.dk senest den

12. marts 2011

Feltsportskursus

Se også www.feltsport.dk

Vinterskydning under Søværnets Officersskole på Holmen.

• Der skydes på følgende mandage: 31 JAN. 07 og 21 FEB. 07 og

21 MAR.

• Der skydes fra kl. 17.00 med sidste fremmøde kl. 18.15.

• Nærmere oplysninger hos retningsleder, PL­R Erik Bruun Lorentzen,

telefon 4086 5575 / 3251 5575

Fysisk træning hver mandag kl. 16.00­17.00

• Gymnastik, atletik og volleyball

• Kontakt MJ­R Peter Aa. Henriksen ­ telefon 3332 4247 / 2030 5977

’Hard Core’ Cirkeltræning hver tirsdag kl. 18.00­20.00

• Cirkeltræning hvor hele kroppen bliver kørt igennem. Programmet

er lavet, så man udfordrer sig selv alt efter dagsformen, og træningen

er helkropstræning som forbereder dig til skisæsonen, strandsæsonen

etc. Husk en vandflaske og mød så op med godt humør.

Tilmelding og nærmere oplysninger hos KN­R Esben Buhl Rasmussen

på ebuhl2000@yahoo.dk eller tlf. 2685 0247

Storstrømskredsen

Formand:

Oberstløjtnant-R Jørn Arne Nielsen

Sportsvej 16, Løjtofte

4900 Nakskov

% 5492 6560 (P) / 3266 5075 (A)

janielsen@dlgmail.dk

Nordjyske Kreds

Formand:

Major-R Jens Kirk

Jyllandsgade 27, I. sal lejlighed 5

9520 Skørping

% 3266 5853 (M)

jenskirk@yahoo.com

Sønderjyske Kreds

Formand:

Oberstløjtnant-R John de Taeje

Nederbyvænget 414

6100 Haderslev

% 74 53 16 88 (P)

detaeje@post4.tele.dk


Midtjyske Kreds

Formand:

Oberstløjtnant-R Torben Brændgaard

Eugen Warmings Vej 33

8000 Århus C

% 8620 1253 (P) eller 2178 2316 (M)

braendgaard@privat.dk

Kredsgeneralforsamling

Indkaldelse til Kredsens generalforsamling.

Sted: Hjemmeværnsdistrikt Østjylland, Grimhøjvej 1, Brabrand,

Århus

Tid: Torsdag den 10. februar 2011, kl. 1800 ­ 2100

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflægggelse af Kredsregnskab

4. Kursuslederens beretning

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand ­ Torben Brændgaard modtager genvalg

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Det kommende års arbejde og budget

11. Eventuelt

Seneste tilmelding til generalforsamlingen er torsdag den 3. februar

til Rune Erichsen på mail r.erichsen@mail.dk – eller på 4084 7782

FELTSPORT

E-mail liste for feltsport i Midtjyske Kreds

Alle feltsportsaktiviteter annonceres via e­mail i Midtjyske Kreds.

Du kan komme på e­mail­listen ved at tilmelde dig til feltsport i

Midtjyske Kreds på www.feltsport.dk samt skrive en e­mail til feltsportsleder

PL­R Rune Erichsen (r.erichsen@mail.dk). Har du i øvrigt

spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Ceres-løbet

Onsdag d. 16 marts gennemføres det traditionsrige Ceres nat­orienteringsløb.

Nat­orienteringsløbet afvikles i omegnen af Århus.

Nærmere information kommer via e­mail. Tilmelding til MJ­R

Thomas Schrøder (schroeder@fiberpost.dk)

Månedens orienteringsløb

På vores hjemmeside www.feltsport.dk /midtjyske findes en liste

for alle orienteringsløb i 2011. Således arrangeres der hver måned

et o­løb, hvor der efterfølgende arrangeres feltfrokost. For yderligere

spørgsmål eller tilmelding kontakt retning­A leder MJ­R

Thomas Schrøder (schroeder@fiberpost.dk). Februars o­løb er

d. 12/2.

Tirsdagsskydning i Århus

Tirsdag d. 29. marts begynder vi skydesæsonen på Vestereng

Skydebane i Århus N. Vi skyder fra kl. 1700 (skydning skal være

påbegyndt senest kl. 1800) med pistol Neuhauser M/49 eller civil

kal. 32. Derudover er der mulighed for skydning med kal. 22 salonriffel.

Ved spørgsmål kan retning­B leder PL­R Morten E Andersen

kontaktes (egtveda@hotmail.com).

Onsdagsskydning i Urlev

Pistolskydning i Anneks Horsens på skydebanen i Urlev sker onsdage

i tidsrummet 17.30 – 19.00.

Det skal dog bemærkes, at seneste opstart på banen er kl. 18.15,

eller E.N.A.Tillempede IPSC­skydninger vil også i den kommende

sæson væren en del af programmet på banen.

Skydningen er som vanligt opdelt i et forårs semester og et efterårs

semester, med velfortjent sommerferie i juni og juli. I denne sæson

har vi igen været heldige at få samtlige onsdage i april, maj, august

og september. Således er første skydedag onsdag d. 6. april.

Spørgsmål kan rettes til Annex­leder KN­R Christian Egemose

(egemose@mail.dk eller tlf. 75 76 16 12). Yderligere informationer

vedrørende aktiviteterne i Annex Horsens kan findes på hjemmesiden

www.feltsport.dk/midtjyske.

Nordvestjyske Kreds

Formand:

Oberstløjtnant-R Torben Andreasen

Nis Petersens Vej 22

7620 Lemvig

% 9782 2386 (P) / 9690 9690 (A)

kata@vip.cypercity.dk /

torben.andreasen@cheminova.com

Generalforsamling 2011

Der afholdes ordinær generalforsamling for Nordvestjyske kreds,

torsdag den 3. februar 2011, klokken 19.30 på Holstebro Kaserne.

Mødested: Officersmessen

Efter generalforsamlingen er kredsen vært ved et stykke brød, hvorfor

tilmelding skal ske til KN­R O.O.Olsen, tlf. 97 21 13 86 (privat)

eller på e­mail: o.olsen@vip.cybercity.dk senest mandag den 31.

januar 2011.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Kursuslederens beretning

5. Valg af formand – efter tur afgår Torben Andreasen

– modtager ikke genvalg

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer –efter tur afgår Ole Olsen

og Kent Steensgaard – begge er villige til genvalg

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Det kommende års arbejde og budget

10. Behandling af indkomne forslag.

11. Eventuelt

Bestyrelsen gør opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen, ifølge vedtægterne kan fremsættes på selve

mødet.

Sydvestjyske Kreds

Formand:

Major-R Carl Christian Høy

Brokærvej 6

6771 Gredstedbro

% 7643 1042 (P) / 6083 2278 (M)

cchoey@mail.dk

Kredsens Generalforsamling 2011

Der afholdes ordinær generalforsamling for Nordvestjyske kreds,

Mandag den 21. februar, kl. 1900 – 2200 i officersmessen på Varde

Kaserne.

Efter generalforsamlingen er der en bid brød og nogle drikkevarer.

Tilmelding til Carl Christian Høy tlf. 7543 1042 / 6083 2278 /

cchoey@mail.dk – senest den 16. februar.

Vestsjællandskredsen

Vestsjællandskredsen gennemførte i 2010 alene ordinær generalforsamling

som planlagt aktivitet og har primo 2011 rettet henvendelse

til foreningens bestyrelse med forslag om kredsens nedlæggelse.

ReseRven 1/2011

Nyt fra HPRD kredse


Adresseændring bedes meddelt

Hovedorganisationen for Personel

af Reserven i Danmark

Rigensgade 9

1316 København K

% 3314 1601 · mail@hprd.dk

CiOR-CiOMR

sommerkongres 2012

i Danmark

HPRD skal være vært for CIOR/CIOMR kongressen i august 2012, der forventes afholdt

i København primo august.

Kongressen er blevet afholdt flere gange i Danmark, de seneste gange i København

(1987) og Aalborg (1997). Ligesom tidligere vil foreningen også denne gang have behov

for en række hjælpere på forskellige aktivitets­ og funktionsniveauer.

Der er planlægning og udførelse af opgaver, som igangsættes nu, og der er opgaver

som først løses, når selve kongressen gennemføres.

CIOR/CIOMR kongressen består af

• CIOR Summer Congress

• CIOMR Summer Congres

• Young Reserve Officers Workshop

• Military Competition,

der kan studeres nærmere via www.cior.net og www.ciomr.org

Inden længe vil der på HPRD hjemmeside (www.hprd.dk) blive oprettet et afsnit om

kongressen i 2012 og de aktiviteter, hvor der er behov for allehånde støtte fra medlemskredsen.

De medlemmer, der har interesse i evt. at medvirke som hjælpere, opfordres hermed til at

sende en e­mail til én af undertegnede.

Kongressen er budgetmæssigt støttet af FKO, hvilket giver mulighed for i et omfang at

foretage indkommandering i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kongressen.

Kenneth R.H. Jeppesen

Deputy Director CIOR

Congress

krhj@verdo.dk

Peder Jon Andersen

Director

CIOR­CIOMR Congress

Congress

peajay@pc.dk

Tinne Zetterstrøm

Deputy Director CIOMR

Congress

tinne.z@mail.tele.dk

More magazines by this user
Similar magazines