Reserveofficeren 2 / 2005 - Hovedorganisationen for Personel af ...

roid.dk

Reserveofficeren 2 / 2005 - Hovedorganisationen for Personel af ...

RESERVEOFFICEREN

Reserveofficersforeningen i Danmark • roid.dk • mail@roid.dk • april 2005 • nummer 2/2005

ROID vil være foreningen

for alt personel

af reser ven


RESERVEOFFICERSFORENINGENS

BESTYRELSE

2 RESERVEOFFICEREN 2/2005

Formand:

Major-R Karsten Heiselberg

Hvedemarken 8

3540 Lynge

☎ 4819 2048 (P) / 7022 3730 (A) / 2020 4021 (M)

karsten@heiselberg.dk

Næstformand:

Major-R Birger Kjer Hansen

Frændevej 13

2860 Søborg

☎ 3967 1305 (P) / 4322 2021 (A)

bikjha@cf.kbhamt.dk

Bestyrelsesmedlem:

Kaptajnløjtnant-R Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen

Ved Volden 5, 1.tv.

1425 København K

☎ 8739 0849 (P) / 2221 8293 (M)

kenneth@ruby-jeppesen.dk

Bestyrelsesmedlem:

Kaptajn-R Thomas Hauge Berg

Jagtvej 215 B, 3.tv.

2100 København Ø

☎ 3918 2921 (P) / 2871 7817 (M)

t@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem:

Oberstløjtnant-R Jørn Arne Nielsen

Sportsvej 16, Løjtofte

4900 Nakskov

☎ 5492 6560 (P) / 2442 4822 (M)

joernarne@nielsen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Major-R Peter Michael Andersen

Blidahpark 30, 1.tv.

2900 Hellerup

☎ 3962 0806 (P) / 7227 3306 (A) / 2526 3306 (M)

peter.m.andersen@bechbruundragsted.com

Bestyrelsesmedlem:

Major-R Lars P. Juhl

Holmevej 25, Gevninge

4000 Roskilde

☎ 4640 2406 (P) / 4640 1561 (A)

juhl@hljuhl.dk

Bestyrelsesmedlem:

Sektionschef-R Niels Klein

Marienborg Allé 81 B

2860 Søborg

☎ 3967 1880 (P) / 4011 1143 (M)

n.klein@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem:

Premierløjtnant-R Søren Kaae Pedersen

Henning Smiths Vej 20, 2. th.

9000 Ålborg

☎ 9810 1262 (P) / 2972 3610 (M)

soeren_kaae@stofanet.dk

Reserveofficersforeningen i Danmarks Protektor

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

RESERVEOFFICERSFORENINGENS

SEKRETARIAT

Ansvarshavende redaktør

Kaptajn-R Peter Glüsing Pedersen

Redaktion

Oberstløjtnant-R Peter Henrik Lynard

Premierløjtnant-R Ann-Christina H. Salquist

Major-R Bengt Laier

Major-R Ole Basbøll

Udgiver

Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID)

Rigensgade 9 · 1316 København K

☎ 3314 1601 / mail@roid.dk

Tryk og sats

Litotryk København a/s

Abildager 21 · 2605 Brøndby

☎ 4343 6600 / litotryk@litotryk.dk

Oplag

3.200 eksemplarer 6 gange årligt

ISSN

0907–6786

Sekretariatschef/webmaster:

Oberstløjtnant-R Peter Henrik Lynard

phl@roid.dk

Sekretær:

Maj-Britt Willandsen

mail@roid.dk

Reserveofficersforeningen i Danmark

Rigensgade 9 · 1316 København K

☎ 3314 1601 · fax 3314 3667

http://roid.dk · mail@roid.dk

Sekretariatet har åbent daglig mandag til fredag fra 0900 til 1400.

Sekretariatschefen kan tillige uden for denne tid træffes efter aftale.

RESERVEOFFICEREN

Ophavsret og presseansvar

Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når blot kilden angives.

Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som

ikke nødvendigvis deles af ROID.

Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende

artikel eller ROID.

Abonnement

Reserveofficeren tilsendes gratis medlemmer af ROID.

Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af 470

kroner årligt (momsfrit).

Adresseændring eller udeblevet blad meddeles ROID's sekretariat.

Kommende udgivelser

Nr. 3/2005 15. juni (stoffrist 1. juni)

Nr. 4/2005 7. september (stoffrist 24. august)

Nr. 5/2005 19. oktober (stoffrist 5. oktober)

Nr. 6/2005 7. december (stoffrist 23. november)


Reserveofficersforeningen

skifter ståsted

Som det blev oplyst på foreningens generalforsamling forventer jeg, at der vil

være 1.600 reserveofficerer i den struktur der er en konsekvens af det nye

forsvarsforlig.

I dag har vi cirka 2.200 medlemmer. Vi bliver altså færre i fremtiden. Men

som reserveofficerskorps kommer vi dermed nogenlunde helskindet gennem

de store forandringer der er på vej i forsvaret.

Som følge af det faldende antal reserveofficerer ændres foreningens indtægter

i nedadgående retning – uden at der forventes et tilsvarende fald i

medlemmernes forventninger til ROID.

Vi skal derfor – alt andet lige – yde det samme for færre midler. Foreningens

økonomi bliver presset i fremtiden. I betydelig grad!

En række af de andre personelgrupper af reserven står i en tilsvarende

situation. Samlet set bliver vi færre.

Nogle af de mindre personelgrupper af reserven oplever, at deres interesser

ikke bliver varetaget tilstrækkelig godt. Årsagerne hertil kan være mange.

Ingen forening repræsenterer i dag alt det hjemsendte personel af reserven,

som har en ansættelseskontrakt med forsvaret. Forsvaret skal drøfte

reservens forhold med mange organisationer. Ingen forening koordinerer alle

de synspunkter, som foreningsmæssigt måtte være tilstede i relation til

reservens forhold.

Bestyrelsen har derfor drøftet om ROID skal ændre ståsted og på den

netop overståede generalforsamling fik bestyrelsen opbakning til at arbejde

videre med en vision om

"At blive foreningen for alt hjemsendt personel med kontrakt med forsvaret"

Ændringen kommer ikke fra dag til dag. Ændringerne kræver dialog med de

organisationer, som i dag repræsenterer de øvrige personelgrupper, men

ændringerne vil komme.

Ændringerne oplever vi allerede i dag. Reserveofficererne fra Beredskabskorpset

blev medlemmer hos os i løbet af 2004. En række sygeplejersker har

været medlemmer hos os i flere år. Feltpræster er begyndt at melde sig ind i

ROID og flere ændringer vil komme efterhånden som andre personelgrupper

ser deres interesserer varetaget hos ROID.

Det bliver kun en succes, hvis vi som foreningen ændrer os. Vores organisation

skal ændres, valgpraksis skal måske ændres – og vi skal måske skifte navn.

Arbejdet går nu i gang. Til gavn for reserveofficererne, til gavn for foreningens

fremtid – og til gavn for Danmarks forsvar.

Karsten Heiselberg

Forsiden

ROID vil være foreningen for alt personel af

reserven. Billedet forestiller F-16 Fighting

Falcon der smider flares.

Forsidefoto:

Henning Kristensen,

Fototjenesten Flyvestation Ålborg

Indhold

Forårsmøde i Kastellet 4

Generalforsamling gav grønt lys

for udvidelse 6

Flyvevåbenet rykker! 7

Status på Hærens reserveofficerer 7

CIMIC – under overfladen 9

Symposium om genopbygning efter krig 10

DATS – Hærens nye uddannelsesenhed 12

Patruljekonkurrencer i ROID 2005 13

Det 66. Nordiske Mesterskab i Feltsport 14

Vintersamling i Estland 14

Kursustilbud 16

Boganmeldelser 18

Kredsnyt 21

RESERVEOFFICEREN 2/2005 3


ÆRENS MARK

AF CARSTEN GRAABÆK

Forårsmøde i Kastellet

Nye tider på vej for ROID. Foreningen vil udvide medlemskredsen med andre organisationer for reservepersonel

AF MAJOR-R BENGT LAIER

Foreningens forårsmøde med deltagelse

af bestyrelsen, kredsformænd, aktivitetsledere

og redaktionen af Reserveofficeren

blev holdt den 2.april umiddelbart

før Generalforsamling 2005.

Formanden for ROID Karsten Heiselberg

gennemgik det nye forsvarsforligs

konsekvenser for reserven og for

ROIDs fremtid som forening.

Forliget havde først tegnet meget

mørkt for reserveofficererne. Men takket

være en imponerende indsats fra

formand/bestyrelse siden september

2003 på alle niveauer, især gennem

kontakt til politikere, er det lykkedes

at afværge det, der næsten tegnede til

en de facto nedlæggelse af reserveofficerskorpset.

Som noget positivt

havde det vist sig, at politikerne vil en

reserve.

Færre reserveofficerer

Forliget betyder dog en reduktion i

antal kontrakter fra de nu cirka 2.200

til omkring 1.600 i fremtiden. Reduktionerne

vil særlig berøre Hæren og i

mindre grad de andre værn og Forsvarets

Sundhedstjeneste. Den forventede

fordeling af reserveofficerer

på Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet

bliver henholdsvis 450 (inklusiv 50

sprogofficerer), 100 og 200. Hertil

kommer Lægekorpset med 250 læger

og tandlæger. Yderligere detaljer kan

findes under "Årsberetning 2004" på

ROIDs hjemmeside.

4 RESERVEOFFICEREN 2/2005

Formanden for ROID, Karsten Heiselberg, fremlægger de udfordringer, som forsvarsforliget

betyder for reserveofficererne.

Som noget nyt og af særlig interesse

for hærens reserveofficerer

skabes en føringsstruktur opbygget

omkring de fem nye regioner. Den vil

få brug for 5-600 reserveofficerer.

Fremtiden for foreningen

Endelig fremhævede Karsten Heiselberg

de udfordringer, som forliget

betyder for reserveofficererne og han

gennemgik tre scenarier for ROIDs

overlevelse på sigt:

Foto: PGP

1. At fortsætte som hidtil.

2. At gå i nært samarbejde med /søge

optagelse i HOD (Hovedorganisationen

af Officerer i Danmark).

3. At udvide medlemskredsen med

andre organisationer for reservepersonel.

Efter at have gennemgået fordele og

ulemper ved de tre scenarier fik formanden

tilslutning til overfor generalforsamlingen

at gå videre med model 3.


��������������������

����������������������

������������������������

������ ������������� �������� ��������� ��

���� ������ � ������ ������������������� ��������

��� �������� �� �� ������� �������������� ������

������ ������������ �� ������ ��� ���� ��������

����������� ������������ ��� �� � ��� �������� ���

���� �� ������ �� ��� ������� ������ ���� ��� ���

��� ��������� ����� �� �������� �� ������� ��������

����������������

������� ��������� ��� �� ���� ������ � ������

������������������ ����� ��� �������� ��������

��� ��������� �������� ���������� ��� �����

����� ��� ������������ ��������� �������������� ��

��������� ����������� ����� �� �� �� ����������

������� ��� ���� ������ � ����� ��� ��������� ������

�������������������

������� �������� �� ��������� �� �� ���������

����� ��� ��������� ������� ����� ������ �� �� ����

������ ����� ��� �� ����� �� ���� ������ � ������

�������������������

��������� ������������ ��� ��������� ��� ��� ����

�������� ����������� � ���������� ��� ������ ����

�������� ��� ���� ������ �� ������������ �� ����� ��

������������ �� ������� ����� ����������� ������� ����

����� ��� ������ �������������� ��������� �� �����

������ �� ��������� �������� �� ���� �������

������������

����������������������������������������

��� �� ����� ������� �� ������� �������� ���� ���

���� ����� �� �� ���� �� ��������� ��������

��� ��� ������������� ��� ����� �������� ���

���������������� ����� �� ��� ����� ��������

������� �� ����������� ����������� �� �� ����

��� ���� ���� ���������� �� ����� ����� �� ������

������������ �� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �����

�� ����������� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� �������

� �� ������ ����������������� ������ ���� �� ����

������������ �� ��������������� �� ���������

��������������������������������������

����� ���������������� �� ��� �������� ��� �� �����

����� ��� �� �� ��������������

�����������������������������������

����� ������� �������� ������ �������� ���

�� ������� ��� ����������� �������� �� ���������

�������� �� ������������ �� ��� �������� ��� ��

���� ���������� ����������� �� ������� ��������

��� ������ ���� �� ����������� ����������������

����������� ��� ��� ����� �� ��������� ��������� ����

���� ������ � �����

����� ���������

���������� ��

���� ��������� ��


Generalforsamling gav

grønt lys for udvidelse

Reserveofficersforeningen i Danmark skal fremover arbejde for at blive den samlende forening for alt personel af reserven.

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at indlede drøftelser med de organisationer, der har medlemmer på kontrakt med forsvaret

Foto: PGP

Reserveofficersforeningens ordinære

generalforsamling blev gennemført på

Kastellet lørdag den 2. april. Foreningens

formand, Karsten Heiselberg bød

særlig velkommen til Beredskabsofficererne

af reserven, der siden sommeren

2004 har været en del af ROID.

Formanden bød også formændene for

de faglige organisationer HKKF og

FRPD velkommen – indbudt for at de

kunne følge foreningens overvejelser

om at udvide sit område.

I beretningen fra formanden blev

der lagt vægt på at forklare konsekvenserne

af forsvarsforliget. Foreningen

har fået mange vigtige mærkesager

igennem, og som et vigtigt

signal konstaterede formanden, at det

6 RESERVEOFFICEREN 2/2005

står sort på hvidt i forligsteksten, at

der skal være en reserve i det danske

forsvar. Beretningen kan læses i sin

fulde ordlyd i Reserveofficeren 1/2005

og på foreningens hjemmeside

http://roid.dk.

Den tredje vej

Selvom forsvarsforliget er godt og

levner plads til omkring 1600 reserveofficerer,

så er der også mange udfordringer,

slog Karsten Heiselberg fast.

For foreningen betyder det færre medlemmer,

forringet økonomi og mindre

taletid i relation til forsvarets ledelse.

Formanden forklarede, at bestyrelsen

Hæder til medlemmer af ROID. Den tidligere præsident for CIOR G. F. Imbalzano, overrakte

medaljer til oberstløjtnant-R Axel G. Kristiansen og major-R Peder Jon Andersen, som tak for

deres indsats under det nyligt afgåede italienske præsidentskab.

på et nyligt afholdt seminar havde

analyseret foreningens situation, og

man fandt tre realistiske veje at gå for

foreningen. For det første, at foreningen

fortsætter som hidtil. For det

andet, at man søger et tættere samarbejde

med HOD (Hovedorganisationen

af Officerer i Danmark). For det

tredje at, ROID påtager sig rollen som

den samlende forening for alt hjemsendt

personel. På vegne af bestyrelsen

anbefalede formanden, at generalforsamlingen

gav sin opbakning til, at

man gik ad den tredje vej og altså

søger at blive den samlende forening

for alt personel af reserven. Der var

efterfølgende bred opbakning til formanden

og bestyrelsen for at gå

videre ad den tredje vej og indlede

drøftelser med de organisationer, der

har medlemmer på kontrakt med forsvaret.

Kontingent

Foreningens næstformand Birger Kjer

Hansen fremlagde derefter regnskabet,

der blev godkendt. Det godkendte

regnskab kan læses på foreningens

hjemmeside. Der blev foreslået en

mindre kontingentforhøjelse for medlemmer

over tredive år gældende fra

næste år. For passive medlemmer

bliver der dog tale om en nedsættelse

af kontingentet. Forslaget blev godkendt

af generalforsamlingen. En række

vedtægtsændringer blev vedtaget som

følge af det nye forsvarsforlig.

Kaptajn-R Bernhard Franzpötter og

premierløjtnant-R Dan Dejgård Hermansen

afgik efter eget ønske fra

bestyrelsen. Karsten Heiselberg

udtrykte stor anerkendelse for deres

indsats i bestyrelsen og overrakte foreningens

skjold som påskønnelse.To nye

kandidater blev valgt ind i bestyrelsen

med akklamation. Sektionschef-R

Niels Klein og Premierløjtnant-R Søren

Kaae Pedersen.

PGP


Flyvevåbenet rykker!

Generel Militær Efteruddannelse er et tilbud til alt personel, fra chefen til nyeste mand, og er et fokusområde for

Flyvevåbnet i 2005 under overskriften Back to Soldiering

AF MAJOR-R LARS P. JUHL

Reserven arbejder i Flyvevåbenet.

Flyvestation Skrydstrup, Ålborg, Karup

og Kontrol og Luftforsvarsgruppen har

gennemført de første af årets planlagte

aktiviteter under emnet "Generel

Militær Efteruddannelse" forkortet

GME. Indholdet har blandt andet

været omskoling til gevær M/95 og

karabin M/96, ABC-, sanitets-tjeneste,

træningstilstandsprøver og skyttetjeneste.

GME gives til alt personel, fra

chefen til nyeste mand, og er et fokusområde

for Flyvevåbnet i 2005 under

overskriften "back to soldiering". GME

sikrer vedligeholdelse og opdatering af

de personlige færdigheder og gennemføres

hvert år. Omfanget vil blive cirka

ti dages uddannelse om året pr. mand.

Opgaven for Reserven er, inden for

hvert niveau III-myndighed, at være

med til at planlægge og gennemføre

GME for Flyvevåbnets personel. Hermed

bliver reserven en del at det forudsætningsskabende

arbejde i det

nye Flyvevåben - det såkaldte Expeditionary

Air Force.

Tidligere på året er alle reserveofficer

og befalingsmænd af reserven

blevet kontaktet af Flyvetaktisk Kommando,

for at afgive opdaterede informationer

om militære og civile kompetencer,

samt mulighed og ønske for

at afvikle tjeneste, både indlands og

Hold kontakt med dit tjenestested. Der er opgaver, der skal løftes!

internationalt. I arbejdet med at få

reorganiseret flyvevåbnets reserve vil

dette materiale blive anvendt og med

udgangen af april, er der en mulighed

for, at de nye Wing Reserver er på plads.

Der vil være en Wing Reserve ved

Flyvetaktisk Kommando i Karup og en

ved hver af de operativ Wings: Air

Transport Wing Aalborg, Helicopter

Wing Karup, Fighter Wing Skrydstrup,

Air Control Wing i Karup.

Status på Hærens

reserveofficerer

Til støtte for GME-arbejdet, er der

ved Flyvevåbnets Førings- og Operationstøtteskole,

FFOS, planlagt to

instruktørkurser i efteråret. Kurserne

henvender sig til det faste personel og

reservepersonel, der skal planlægge og

gennemføre GME.

Skulle der være reservepersonel i

Flyvevåbenet, der har afventet konkrete

arbejdsopgaver, så er det nu der

skal rykkes på sagen.

Hærens Operative Kommando skriver om status samt forventelige fremadrettede aktiviteter for reserveofficererne

AF KAPTAJN L. MIKKELSEN, HÆRENS OPERATIVE KOMMANDOS RESERVEOFFICERSUDVALG

Ved indgåelse af forsvarsforliget gældende

for perioden år 2005 til 2009 er

det besluttet, at den danske Hær ikke

længere er en mobiliseringshær, men

skal bestå af professionelle operative

enheder. Blandt de afledte konsekven-

ser som følge heraf er, at antallet af

officerer af reserven reduceres og at

opgaverne for disse ændres i forhold

til tidligere. Dette vil medføre, at

uddannelsen skal defineres på ny.

I skrivende stund afventer Hærens

Operative Kommando det såkaldte

"3. tilbageløb" fra Forsvarskommandoen,

hvilket kan have indflydelse på

de beslutninger, der indtil videre er

truffet vedrørende reserveofficerernes

fremtidige anvendelse.

Foto: Lars P. Juhl

RESERVEOFFICEREN 2/2005 7


Anvendelse

Reserveofficerens tidligere primære

anvendelse i mobiliseringshæren som

henholdsvis delingsfører, næstkommanderende

i underafdelingen samt

underafdelingschef vil ændres som

konsekvens af forliget. Anvendelsen af

officerer af reserven i Hæren vil

fremadrettet primært bestå af stabstjeneste

i afdelings- og højere stabe i

rammen af Stab Hærens Operative

Kommando, Danske Division, Divisionstropperne

eller 1. henholdsvis

2. Brigade. Funktionsniveauet vil være

fordelt fra premierløjtnant til oberstløjtnant.

Tjenesten vil primært skulle

forrettes inden for områderne operationer,

efterretningstjeneste, logistik,

virket som forbindelsesofficer, pressetjenesten

og i mindre grad inden for

uddannelse. Herudover vil der fortsat

være et ikke ubetydeligt behov for sundhedsfagligt

personel, ligesom de sproguddannede

officerer af reserven vil finde

anvendelse uanset operationstype.

I forbindelse med denne anvendelse

må også officerer af reserven forvente

at skulle deltage i Hærens indsættelser

i internationale missioner, hvilket

principielt vil kunne ske over alt i verden.

Anvendelsen af officerer af reserven

forventes dog i vid udstrækning

primært at ske i forbindelse med "vedligeholdelse"

af det eller de udsendte

kontingenter, og således ikke i et "hårdere"

"First Force in – First Force out"

scenarium. Derudover vil der i begrænset

omfang kunne ske en substituering

af linieofficerer, der udsendes fra eksisterende

stillinger i den hjemlige

struktur med henblik på deltagelse i

internationale operationer.

Antallet af "lønbærende" kontrakter

til officerer af reserven vil i den fremtidige

struktur være cirka 200, heraf

cirka 125 på reaktionsstyrkekontrakter

samt cirka 70 på basis- og tillægskontrakter.

Derudover tænkes der

etableret en pulje bestående af cirka

400 officerer af reserven, inklusiv cirka

100 sprogofficerer. Denne "400-mands

8 RESERVEOFFICEREN 2/2005

pulje" vil blive meddelt "udgiftsneutrale"

basiskontrakter. Tilvejebringelsen

af ovennævnte personel vil ske

blandt de af reserveofficererne der i

dag er aktive. Efterfølgende påtænkes

puljen vedligeholdt gennem et årligt

indtag af cirka 20 personer samt af

linieofficerer der fratræder deres stillinger

med henblik på en civil karriere.

Forankring

Som en konsekvens af regimenternes

ændrede struktur samt oprettelsen af

Forsvarets Personeltjeneste, forventes

også Reserveofficersudvalgenes struktur

i fremtiden at ville ændres. De forskellige

modeller for udvalgenes struktur

er senest drøftet i regi af Hærens

Operative Kommandos Reserveofficersudvalg

og vil fremadrettet blive behandlet

i Forsvarskommandoen med

henblik på en endelig stillingtagen til

strukturfastlæggelsen.

Uddannelsesmæssige

konsekvenser

Den fremtidige uddannelse behandles

i øjeblikket i en af Hærens Operative

Kommando nedsat arbejdsgruppe

(AG OF-R) under ledelse af Chefen for

Personeluddannelsessektionen. I AG

indgår repræsentanter fra de operative

myndigheder, Hærens Officersskole,

Hærens Sergentskole samt relevante

ressortsektioner fra Stab

Hærens Operative Kommando. Herudover

kan indgå ad hoc medlemmer fra

Reserveofficersforeningen, Forsvarskommandoen,

Forsvarsakademiet

(Institut for sprog), samt, fra 1. april

2005, Forsvarets Personeltjeneste. AG

har til opgave at udarbejde planer for

uddannelser til officerer af reserven,

opgøre ressourcebehov, fremsætte

forslag til uddannelses- og tjenesteforløb

samt forslag til gradsstrukturen.

For nærværende påtænkes uddannelsen

at skulle indeholde et teoretisk

modul på Hærens Officersskole efterfulgt

af tjeneste i en af de ovennævnte

stabe.

Reserveofficerernes fremtidige opgaver i

Hæren vil primært være som stabsofficerer

og sprogofficerer i rammen af den operative

struktur med henblik på indsættelse i internationale

operationer. Billedet forestiller en natpatrulje

under øvelse Azur Kentaur II –

billedet er taget med NightShot.

Omfanget og indholdet af et eventuelt

Videreuddannelsestrin I for

militære ledere af reserven i Hæren

(VUT-I/L-R) er uafklaret, hvorimod

VUT-II/L-R ikke forventes gennemført

i fremtiden. Besættelse af stillinger på

højeste funktionsniveau for officerer

af reserven forudses således at ville

ske, ved meritoverførelse af den enkeltes

civile kompetencer sammenholdt

med indhentet praktiske erfaring fra

deltagelse i internationale operationer

samt øvelsesaktiviteter eller ved

anvendelse af linieofficerer der ikke

længere er fastansatte grundet ønsket

om en civil karriere.

Behov

Sammenfattende vil der også i fremtiden

være et behov for reserveofficerer

om end behovet numerisk vil

være mindre end tidligere. Den aldersmæssige

sammensætning af reserveofficerer

vurderes i gennemsnit at ville

være yngre end for nærværende.

Reserveofficerernes fremtidige opgaver

i Hæren vil primært være som

stabsofficerer og sprogofficerer i

rammen af den operative struktur

med henblik på indsættelse i internationale

operationer.

Foto: KS M.G. Andersen/HOK


CIMIC – under overfladen

Debatten om CIMIC fortsætter. Jesper Burlin der har arbejdet som CIMIC-officer i Irak og startede debatten, svarer i dette

indlæg på de mange kommentarer om hans synspunkter

AF KAPTAJN-R JESPER BURLIN

I sidste nummer af Reserveofficeren

var der op til flere indlæg, henvisende

til den tidligere rejste debat om CIMIC

og CIMIC`s rolle. Jeg vil gerne sige tak

til alle dem der har bidraget til denne

debat med interessante og spændende

holdninger. Med baggrund i denne

diskussion vil jeg dog gerne knytte et

par kommentarer.

Tidligere udsendt ved den danske

bataljon i Irak, Anders Graugaard,

skriver i sit indlæg, at han ikke mener

at hverken genopbygningen i Irak eller

CIMICs rolle er haltende eller fejlagtig.

Årsagerne til dette er, ifølge Graugaard,

at man har en overordnet genopbygningsplan,

et godt samarbejde

med nødhjælporganisationer og en

god gennemførelse af projekter og

kontrol af disse.

Danske indsats har været alt

for ringe

Først og fremmest er det positivt at

høre, at der nu er et samarbejde med

nogle hjælpeorganisationer og åbenbart

en operationaliserbar genopbygningsplan.

Dette ændrer dog på ingen

måde mine gennemgående konklusioner

om, at den danske indsats på

genopbygningsområdet har været alt

for ringe. Der er ingen tvivl om, at man

kan komme langt med en pragmatisk

indstilling og en høj grad af opstillingsberedskab

i opgaveløsningen. Det

var tilfældet i CIMIC enheden på hold

3 og har sikkert også været tilfældet

med de andre hold. Dette var grundlæggende

for, at vi kunne løse vores

opgave så succesfuldt som vi gjorde,

i forhold til de præmisser der var til

stede. For at finde grunden til mine

konklusioner, må man grave et lag

dybere. Det, som er det altoverskyggende

problem, er, at forsvarets strukturer

og organisation på ingen måde

er gearet til at løse den opgave, man

vil løse i Irak. Det gælder holdning,

materiel og mandskabs- og uddannelsesmæssigt.

Resultatet bliver en overordnet

løsning af lav standard, i stedet

for en løsning af høj standard. Således

udvikles civilsamfundet alt for lang-

somt. Man har i forsvaret på ingen

måde evnerne til at genopbygge institutioner,

infrastruktur og civile samfund

på den måde, som Irak kræver.

Adskil opgaverne

Kritikere af denne konklusion vil argumentere

for, at når nødhjælpsorganisationer

og NGO’er ikke vil deltage i

arbejdet på grund af sikkerheden, så er

der kun de militære enheder tilbage til

at løse denne opgave. Dette er et

logisk argument, men tilhængere overser

et vigtigt alternativ. Alternativet

er, at man lader danske GO’er, eksempelvis

Danida, beskyttet af militære

styrker, gennemføre genopbygningsarbejdet.

Standarden ville utvivlsomt

højnes, hvis det var civile mennesker

med en passende erfaring og uddannelse,

der udførte genopbygningsarbejdet

(kan ses som nye arbejdsopgaver

for reserveofficerer). Når sikkerheden

er forbedret vil NGO’erne blive

aktører i missionsområdet og GO’erne

kan træde i baggrunden. Dermed kan

man holde civile og militære opgaver

adskilt. Dette er kun et alternativ, men

det er sikkert, at der bliver nødt til at

ske strukturelle og organisatoriske

ændringer for at optimere indsatsen,

især i missionsområder uden NGO’er.

Derfor mener jeg, at det er naivt af

Graugaard, ikke at ville sætte spørgsmålstegn

ved CIMICs og Danmarks

indsats i Irak.

Militæret har en blind plet

I det seneste nummer af magasinet

Hærnyt redegør major P.E.E. Andersen

(STCH Irak/hold 3) for CIMICs opgaver

og løsningen af disse, på Irak hold 3.

Hans konklusion er, at erfaringerne fra

Irak ikke giver grundlag til at overveje

ændringer i CIMICs arbejde. Han

mener, at både uddannelse af CIMIC

personel og midlerne til rådighed har

været tilstrækkelige. Jeg kan desværre

langtfra genkende dette postulat og

mener, at det er helt fejlplaceret.

Netop de erfaringer vi har fra Irak,

giver begrundelse for, at man voldsomt

revurderer både CIMICs organi-

sation og arbejdsopgaver. Hans konklusion

illustrerer meget godt det militære

systems svaghed til at forstå de

processer der er i spil. Denne holdning

er måske årsagen til, at der så ofte,

som også Graugaard giver udtryk for,

er forståelsesproblemer mellem stabe

og CIMIC personel.

Koordineret vidensudveksling

Til sidst vil jeg tillade mig at komme

med en opfordring. Efterhånden er der

inden for reservepersonellets kredse

oparbejdet en stor erfaring med CIMIC

arbejde i forskellige missioner, som

Irak, Balkan og Afghanistan. Meget

personel er aldrig blevet debriefet og

dermed kommer erfaringerne ikke til

andres nytte. Hvorfor indkalder

CIMIC/HOK ved Karen Schultz eller

HOK ikke til en dag med en koordineret

vidensudveksling for alle CIMIC

folk? Så kunne de forskellige erfaringer

fra forskellige missioner bruges konstruktivt

til fremtidige opgave og dermed

undgår man at skulle opfinde den

dybe tallerken hver gang. Viden kan

man aldrig få for meget af.

Læs mere om debatten: Reserveofficeren

1 – 2005 på www.roid.dk og

Hærnyt 1 – 2005 på www.hok.dk

Foto: Tech. Sgt. Scott Reed, U.S. Air Force/ Department of Defense

Billedet forestiller en amerikansk kampvognskører der

hilser på to irakiske børn under udførelsen af et lægeprojekt

rettet mod civilbefolkningen.

RESERVEOFFICEREN 2/2005 9


Symposium om

genopbygning efter krig

10 RESERVEOFFICEREN 2/2005

AF OBERSTLØJTNANT-R KAREN SCHULTZ

I forbindelse med den årlige sommerkongres i den internationale organisation for reserveofficerer, CIOR,

er der torsdag den 4. august et symposium, som er åbent for alle interesserede.

Det sker i Gent i Belgien, og tilmelding kan ske til CIOR-delegationen via ROIDs sekretariat.

Program for symposiet:

CIOR Symposium 2005 Gent:

"The New NATO and the Role of the Reserves:

Their Impact on Post-Conflict Activities"

Symposium Director: Captain Donald Grant, USCGR

________________________________________________

Program

Panel 1: "The Transformation of NATO: People, Process and Perspectives"

Panel 2: "Military Challenges and the Significance of Reservists:

What are their roles in achieving sustainable Post Conflict Solutions?"

Five parallel panels: "Operational Experiences from the Medical, Media, Training and Home Front":

• Panel 3: "The Medical Front: Humanitarian Aid or Military Mission?"

• Panel 4: "The Media Front: Is NATO the 21st Century’s Premier Security Organisation?"

• Panel 5: "The Training Front: Can Civil-Military Co-Operation be learned?"

• Panel 6: "The Home Front: Should the Reserves play a role in Homeland Defense?"

• Panel 7: "Civil-Military Success Stories: The Perspective of the Young Reserve Officers"

Closing Remarks:

Dr. Hans-Jürgen Schraut, CIOR President,

Ambassador Jacques P. Klein, Major General USAFR, US Department of State.

Aflevering af mad til civile i lejren ved Zvecan nord for Mitrovica i Kosovo.

Sommerens symposium i Belgien er åbent for alle interesserede

og finder sted i byen Gent.

Tilmelding kan ske til CIOR-delegationen via ROIDs sekretariat.

Foto: HOK


����

��������

����� �����

����� ���� ��� ��� ����

���������� �� ��� ���� ���

��� �������� ���������

���� � ���� �������� �� �������� �� ���������������

�� ��� �� ����� �� ���� �����

��� ��������� �� �������� �� ����

���������������� ������������������

��� �������� � ��������� ��������

������ ��� �������������

��� ������� ��������� �������������

�� ��� ��� ������� �������� �� �����

������ �� �������� �� ��������� ������

��� ��� ����

���� ����� ������������� ��� ���� ���

������ ��� �������� ��� � ����� ����

���������� ��� ������ ����������

������� ������� �� ��� �������

�� ���������� ������ �� ����������

����� ����� ��� ������ �����������

�������� ������������� ��� ������

����� ����� ��������� �� ���� ���

�������������������������

� ���� ��� ���� �� ������

������������������ ��� �������� � ��������� � ������� � � ���� ���������� � ���� �� ��� ���


DATS – Hærens nye

uddannelsesenhed

Læs mere om den nyoprettede stab "Danish Advisory and Training Staff (DATS). Den er skrevet af to tidligere officerer ved

3. Jyske Brigade, oberst Lasse Harkjær og kaptajn af reserven Martin Dam. Det er officerer fra den tidligere 3. Jyske Brigade,

der danner kernen i den nye stab

AF OBERST LASSE HARKJÆR OG KAPTAJN-R MARTIN DAM

Ja, kære læser, så er der en ny forkortelse

at lære. Vi vil gerne fortælle lidt

om, hvad der skjuler sig bag den, og

hvorfor den måske kan være interessant

for reserveofficerer.

DATS står for "Danish Advisory and

Training Staff". DATS er en ny stab, der

er oprettet i 2004 og nu fra 1. januar

2005 er placeret i Riga i Letland. De

næste ti år vil den være bindeleddet i

forbindelse med uddannelse mellem

Danske Division i Haderslev og en

brigade i henholdsvis Estland, Letland

og Litauen.

DATS består af 11 personer, og

næsten alle kommer fra 3. Jyske Bri

gades stab – en er lokalansat. Vi i fuld

gang med arbejdet, og det er naturligvis

spændende at planlægge oprettelsen

af en stab som denne – lidt ligesom

et hold 1 på en international mission.

Forsvarsforliget nedlagde blandt

andet 3. Jyske Brigade. Dermed blev

brigadens veluddannede reserveofficerskorps

også nedlagt. Det er altid

med vemod, at man ser en hæderkronet

enhed blive nedlagt, men så må

man til gengæld glæde sig over, at nye

enheder bliver dannet og nye spændende

opgaver kommer til.

Rådgivning og træning

En af disse nye spændende opgaver er

den DATS har fået. Det er nemlig mellem

Danmark og henholdsvis Estland,

Letland og Litauen besluttet, at Danmark

skal gennemføre rådgivning og

træning i de tre lande, med henblik på,

at deres brigader med start fra 2006,

som nævnt, skal indgå i Danske Divisions

uddannelses- og øvelsescyklus.

Det betyder i princippet, at divisionen

skal træne stabene på lige fod med

vores egne kommende stabe i 1. og 2.

Brigade.

Hvad skal DATS så lave mere konkret?

Først og fremmest skal der ske

en træning af brigadechefen og bri-

12 RESERVEOFFICEREN 2/2005

gadestaben i de tre brigader. Derudover

skal der foregå uddannelse af den

enhed, der skal understøtte brigadestabens

arbejde – det vi i Danmark

kender som brigadestabskompagniet.

I første omgang skal vi medvirke til at

træne en bataljon i hvert land.

Hjælp fra reserveofficererne

Vi er i fuld gang med træningen, og

her viste det sig hurtigt, at vi ikke

kunne klare os alene i den udpegede

stab. Derfor måtte vi trække på det

store og faste korps af reserveofficerer

ved vores "gamle" brigade – vi kan

næsten kalde det DATS’ "udvidede

stab". Det var fint, at vi på denne

måde kunne trække på det "grå guld".

For den viden der ligger i vores reserveofficerskorps

p.t. er naturligvis en

"guldåre".

Reserveofficererne i den "udvidede

stab" er naturligvis alle pr. 1. januar

2005, tilknyttet andre enheder eller

står uden fast ståsted ved deres

respektive personelforvaltende myndigheder.

Ikke desto mindre har kendskabet

til DATS stabsmedlemmer og

deres kendskab til reserveofficerernes

– vores – faglige kunnen med stærke

og svage sider vist sig som et væsentligt

aktiv for samarbejdet i og med

DATS.

Forskellige lande

Det er altid en særlig oplevelse at

komme til et fremmed land som soldat,

det være sig på mission i et kriseområde

eller som i dette tilfælde som

hjælper og rådgiver for de baltiske

brigade- og bataljonsstabsmedlemmer.

I samarbejdet med de baltiske

lande er noget af det første man skal

have for øje, at Estland, Letland og

Litauen er 3 meget forskellige og selvstændige

lande. Der er ikke noget, der

hedder et "baltisk land".

Alle landene har siden deres selvstændighed

i 1992 arbejdet ihærdigt

på, at opbygge deres militære struktur,

som dog i større eller mindre grad

fortsat bærer præg af at have været

underlagt den russiske militære skoling,

herunder er der sproglige udfordringer

for alle, for al træning og rådgivning

foregår på engelsk. Men nu er

Danmark med DATS jo ikke den eneste

aktør i området. Både Storbritannien,

Finland, Sverige, Norge samt ikke

mindst USA har også interesser i udformningen

af de tre landes forsvar.

Det giver særligt spændende udfordringer

for stabsmedlemmerne, når

amerikanske "field manuels", finske

stabsprocedurer og svensk doktrin

udfordrer Danske Divisions procedurer.

DATS er i fuld gang med arbejdet

med brigade- og bataljonsstabene i

Estland, Letland og Litauen. Det er en

spændende ny opgave og alt sikkerhedssamarbejde

på hærsiden vil fremover

skulle ske i samarbejde med DATS.

Vi har også her oplevet hvorledes

faste officerer og reserveofficerer

supplerer hinanden på en god måde.

Måske var det første gang du hørte

om DATS, men forhåbentlig ikke sidste

– og hvem ved måske ringer telefonen

en dag hos dig, fordi vi har fået brug

for netop din ekspertise i DATS.

DATS er en ny stab, der er oprettet i 2004 og

er placeret i Riga, Letland. De næste ti år vil

den være bindeleddet i forbindelse med

uddannelse mellem Danske Division i

Haderslev og en brigade i henholdsvis

Estland, Letland og Litauen.

FOTO: HOK


Patruljekonkurrencer

i ROID 2005

Sæt dig selv på prøve ved at deltage i en patruljekonkurrence. Deltagerne udfordres i militære grunddiscipliner og man

kan både opleve storslået natur og prøve kapløb gennem hårdt og barsk terræn

AF MORTEN D. HANSEN

FØHJ, panserkending, sprængningstjeneste,

fysisk uddannelse og træning,

Skydning, feltkundskab, ledelse

og samarbejdsevner i krævende miljøer

er blot velkendte eksempler på

kompetencer, som enhver reserveofficer

kommer i berøring med under

sin uddannelse og sit virke. Kompetencer

som ikke kun skal kunne indspilles

hver for sig, men skal aktiveres i en

tilpasset indbyrdes sammenhæng

afhængig af opgaven og situationen.

Vores hverv som reserveofficerer er

således i den grad multidisciplinært,

hvilket også altid har været afspejlet i

de formelle militære sportsgrene som

har eksisteret i mange år – bl.a. CIOR

militær femkamp og Nordisk. Sideløbende

med disse discipliner har der

også i mange år eksisteret såkaldte

patruljekonkurrencer – intense militære

multikonkurrencer i mange forskellige

design. En del reserveofficerer

har allerede prøvet kræfter med denne

type militærsport – med et ekstraordinært

udbytte både fysisk, fagligt og

netværksmæssigt.

Udfordringen

Patruljekonkurrencer kan være meget

forskelligt bygget op, men er overordnet

karakteriserede ved non-stop kapløb

gennem hårdt og barsk terræn,

men også storslået natur. Deltagerne

udfordres i militære grunddiscipliner

som: Orientering, skydning med forskellige

våbentyper herunder forskellige

handlebaner (også skarpe),

sprængningstjeneste, fysisk udholdenhed,

førstehjælp, panser- og flykending,

svømning, forhindringsbaner til

lands og til vands og så videre. Desuden

konkurreres i mere adventureprægede

discipliner som klatring,

rapelling, gummibådsroning og meget

andet. Endelig konkurreres der ofte

også i taktisk indsættelse med alt

hvad det indebærer af militærtaktiske

opgaver, overbevisende fjendestyrker

osv. – til tider er transporten ind og ud

af operationsområdet for eksempel

helikopter. Hvert hold er selvforsynende

– både med hensyn til vand, mad

og behandling af lettere skader og

sygdomme.

Patruljekonkurrencer er en relevant

og spændende militær udfordring:

Smerte, glæde, udmattelse, eufori,

ydmyghed, sved, venskab, blod, latter

og tårer er også naturlige faktorer, der

alle er med til at gøre denne militærsport

speciel.

Vær med

Patruljekonkurrencer har tilsyneladende

en stigende appel blandt

reserveofficerer. Dette er en af årsagerne

til at også det traditionelle

Nordiske mesterskab Feltsport fra og

med 2005 gennemføres som en

patruljekonkurrence med 3 mands

hold.

ROID har i lyset af alt dette besluttet

formelt at strukturere patruljekonkurrencer

i højere grad end tidligere.

Derfor arbejder RIR (ROIDs Idræts råd)

nu med en årlig aktivitetsoversigt om

patruljekonkurrencer, som man enten

kan søge om delvis eller fuld støtte til

deltagelse i. Der gennemføres fremover

formelle udtagelser for eksempel

Nordisk feltsport, som ROID giver fuld

støtte til, men også andre konkurrencer

– danske som internationale kan

blive en del af de faste aktiviteter.

Aktivitetsoversigten kan revideres

løbende og vil ligge på foreningens

hjemmeside i den sidste nye version.

Hvis du vil vide mere eller ønsker at

deltage i en konkurrence kan du kontakte

træner for Nordisk Feltsport

Esben Buhl på telefon 26 85 02 47

eller mail ebuhl2000@yahoo.dk eller

ROID´s koordinator for patruljekonkurrencer

Morten Hansen på

telefon 28 19 55 38 eller email:

mh@q-courage.dk.

Patruljekonkurrencer er en relevant og

spændende militær udfordring: Smerte,

glæde, udmattelse, eufori, ydmyghed, sved,

venskab, blod, latter og tårer er også naturlige

faktorer, der alle er med til at gøre denne

militærsport speciel.

AKOS - Patruljekonkurrencer

Patruljekonkurrencer

27.-29. Maj 2005 Lombardia 2005 (Italien)

International Competition for military patrols

Tilmeldingsfrist: Se hjemmeside

Holdstørrelse: 3 deltagere

Tilmelding til: Direkte til konkurrencen

Støtte fra ROID: Der kan søges om transportstøtte

http://www.unucilombardia.org/unucilombardia/mainlombardia.html

4.-5. juni NORDIC VIKING RAID 2005 (DK)

Tilmeldingsfrist: 2. Maj

Holdstørrelse: 4 personer

Tilmelding til: Direkte via hjemmeside

Støtte fra ROID: Der kan søges om transportstøtte og

tilmeldingsgebyr – www.lebear.dk

1.-2. juli Nordisk Feltsport (Stockholm)

Tilmeldingsfrist: Endnu ikke fastlagt

Holdstørrelse: 3 personer

Tilmelding til: Kontakt træner Espen Buhl for nærmere

info.

Støtte fra ROID: Fuld støtte inklusive indkommandering.

26. - 28. august Norge Commando Raid

Tilmeldingsfrist: Endnu ikke fastlagt

Holdstørrelse: Endnu ikke fastlagt

Tilmelding til: Kaptajn Håkon Thoresen (via hjemmeside)

Støtte fra ROID: Der kan søges om transportstøtte

www.nrof.no (se under "Idrett")

28. sept. - 2-. Okt. 2005 SWISS RAID COMMAND

Tilmelding via hjemmeside

Støtte fra ROID: Der kan søges om transportstøtte og

tilmeldingsgebyr – www.src.ch

RESERVEOFFICEREN 2/2005 13


Det 66. Nordiske

Mesterskab i Feltsport

ROID har netop modtaget invitation

til det 66. Nordisk mesterskab i Feltsport

der afholdes i Stockholm,

Sverige i perioden 1-3. juli 2005.

Det er første år konkurrencen gennemføres

efter det nye reglement,

hvilket betyder at konkurrencen

gennemføres i uniform, i patruljer med

3 personer, og at skydningen gennemføres

med armégevær Ak5. Orienteringsdelen

vil både bestå af traditionel

orienteringløb, og andre orienterings-

Vintersamling i Estland

De estiske reserveofficerer afholder årligt en vintersamling for egne medlemmer og indbudte gæster. Der har udviklet sig en

tradition med én dags militærfaglige foredrag og én dag til de grundlæggende militære færdigheder

AF MAJOR-R KAI WILLADSEN

Således forberedt ankom jeg en fredag

morgen i februar til Haanjamehe talu,

en "turistgård" i det sydøstlige hjørne

af Estland. Blandt de to snese deltagere

bestod det udenlandske islæt ud

over undertegnede af fem reserveofficerer

fra Finland. Tidligere år har

der også været deltagelse fra Sverige,

Letland og Litauen.

Temaet for i år var internationale

operationer. Det første indlæg blev

givet af major Aare Tuvike, chef for det

estiske forsvars Center for Internationale

Operationer. Han lagde vægt på

rekrutteringsproblemer, især spørgsmålet

om, i hvilken fase af en soldats

uddannelse, man skal have fat i ham -

motivationen svinger betydeligt.

Sulev Kannike, embedsmand i Forsvarsministeriet,

fortalte nationernes

interesser i forbindelse med fredsbevarende

og fredsskabende operationer.

Deltagelse opbygger politisk kapital.

Ud af et forsvarsbudget på 2,8 GEEK

(1 EEK = ca. 46 øre) går omkring 100

MEEK til fredsbevarende operationer.

Man kom også ind på spørgsmålet

om forsvarets grundlæggende struktur.

Finnernes historie viser, at landet

har været udsat for 30 krige i løbet af

400 år, alle med Rusland som fjende.

14 RESERVEOFFICEREN 2/2005

momenter, ligesom der udover kortlæsning

vil indgå en række andre militære

opgaver under konkurrencen.

Efter ankomst den 1. juli vil der

være træningsmulighed, blandt andet

med indskydning af gevær. Selve konkurrencen

begynder lørdag morgen og

slutter sidst på eftermiddagen. Lørdag

aften vil der være middag med præmieuddeling.

Der vil ikke blive afhold

stafet konkurrence om søndagen, og

hjemrejse vil være søndag morgen.

Der er således god grund til at bevare

værnepligten, og man betragter stadig

territorialforsvaret som vigtigt.

Irak

Major Sten Reimann fra generalstabens

operationsafdeling gjorde tjeneste i

koalitionsstabens efterretningssektion,

han videregav "lessons learned"

fra operation IRAQI FREEDOM. Eksempelvis

nævnte han, at i Fallujah brugtes

60 af 100 moskéer af terroristerne

som kampstillinger. Han gennemgik

udrustning og taktik, både fjendens og

egen. Et generelt råd er "Bland Jer ikke

i ledelseskæden = ingen fjernledelse!"

"Stol på den lokale chef!" I en situation

med få angreb er infanteripatruljer

fra pansret lastvogn bedst, bedre

end PMV. Det skyldes primært det

overblik, som overhøjden og det frie

udsyn giver.

Ny drone

Endelig berettede Tõnu Vaher om UAV

(Unmanned Aerial Vehicle) "Swan",

som er under udvikling i Estland i samarbejde

med det estiske forsvar. Den

vejer under 25 kg og har 70 km rækkevidde.

Denne drone startes med katapult,

og den lander med faldskærm. En

ROID har mulighed for at stille med

tre 3-personers patruljer, og deltagerne

vil blive udvalgt efter en udtagelseskonkurrence.

Deltagerne vil blive indkommanderet

til konkurrencen.

Interesserede skal henvende sig

hurtigst muligt til træner Esben Buhl

på telefon 26 85 02 47 eller på e-mail:

ebuhl2000@yahoo.dk

Major-R Jesper Gottlieb, RIR

Skydning under meget vinterlige forhold

(14 graders frost) med AK4, den svenske

udgave af gevær M/75. Lektie: Geværet skal

være TØRT (ikke for meget olie) for at virke

ordentligt! Nursipalu øvelsesområde var

under den sidste del af den sovjetiske

besættelse base for atomvåbenbærende

missiler rettet mod Vesteuropa – bunkerhangarerne

står der endnu.

spritmotor driver en propel, som kan

give en hastighed mellem 40 og 130

km/t. Den styres via GSM telefon og

modem, som samtidig udgør datalink.

Nyttelasten, for eksempel IR kamera,

kan være op til 3 kg.

Endelig en opfordring til danske

reserveofficerer: Brug chancen til at

komme til Estland, når I har den;

eksempelvis kan I deltage i det åbne

NM i Feltsport, som arrangeres i

Estland 10. til 12. juni 2005.

Foto: Kai Willadsen


10-12 JUN 2005

Åbne Nordiske Mesterskaber i

Feltsport

Arrangør:

Estlands Reserveofficersforening

Stævnecenter:

Viru Infanteribataljon, Pargi 6, Jõhvi, Estland

Foreløbig tidsplan

Fredag 10 JUN

indtil 14.00 Ankomst

13.00 - 14.00 Frokost

14.00 - 19.00 Indskydning af våben (Galil

automatriffel) på garnisonens

100 m skydebane.

Introduktion til estiske topografiske

kort fra et højt punkt i

Jõhvis omegn.

19.00 Aftensmad

20.00 Åbningsparade

20.15 - 21.00 Briefing om konkurencen.

Lodtrækning af startrækkefølge

Lørdag 11 JUN

7.30 - 8.00 Morgenmad

9.00 - 14.00 Feltskydning med automatgevær,

Sirgala olieskiferbrud

12.00 - 14.00 Løbende frokost, skydepladsen

15.00 - 18.00 Kortlæsning

18.00 - 20.00 Ekskursion til 2. Verdenskrigs

slagmarker ved Sinimäe

20.30 - 21.00 Aftensmad

Søndag 12 JUN

7.30 - 8.00 Morgenmad

9.00 - 13.00 Orienteringsløb, Ida-Virumaa.

Vindertid ca. 1 time.

13.00 - 14.00 Frokost

14.00 - 15.00 Præmieoverrækkelse,

afslutningsparade

Tilmelding indtil 16 MAJ 2005

Pr. brev til:

Eesti Reservohvitseride Kogu

Narva mnt 8

10117 Tallinn

ESTLAND

eller pr. e-post til en af nedennævnte adresser:

Raul Hindov raul.hindov@consilium.eu.int

Kai Willadsen kai.willadsen@mail.ee

Tanel Järvet tanel.jarvet@kkp.pol.ee

Ved tilmelding bedes angivet deltagerantal

samt behov for bistand til at arrangere transport

fra Tallinn til Jõhvi.

Deltagerafgift 30 EUR pr. deltager dækker alle

omkostninger ved konkurrencen: indkvartering

i Ida-Virumaa, måltider, kort og ammunition.

RESERVEOFFICEREN 2/2005 15


08 - 26 AUGUST 2005

Distance e-learning perioder: OKT 05-JAN 06 og FEB 06-JUN 06.

Tilstedeværelse: 15 dage i JUL 2006 (I Toronto).

12 – 17 JUN 2005

Fransk stabskursus

ORSEM: Officiers de Reserve Spécialistes d´Etat-major (Reserveofficerer med stabsspeciale).

ID FRA STA 05

Indhold/Formål Stabskursus primært på BDE-niveau. Kursisterne får undervisning i og kendskab til

stabsteknikker med vægt på metode til udarbejdelse af operative befalinger og

NATO procedurer. Der afsluttes med en 3- dages CPX øvelse på stabsskolens

simulationscenter i Compiegne. Forelæsningerne gives af såvel franske som udenlandske

forelæsere/officerer. Undervisningen foregår i arbejdsgrupper(AG) af 15

mand sammensat internationalt, med 2 undervisere per AG.

Sted ESORSEM: Ecole Superieure des Officiers de Réserve Specialists d’ Etat-major

(Højere læranstalt for reserveofficerer med stabsspeciale). Kurset finder i år sted

ved Ecole Militaire (EM) i Paris.

Målgruppe KN, MJ og OL designeret på BDE-niveau, eksempelvis ved KFOR. Kurset består af

80 franske OF-R samt inviterede fra øvrige lande , herunder 1 fra Danmark.

Forudsætninger Da alt foregår på fransk, skal ansøgere være gode til mundtlig og skriftlig fransk.

Dertil kræves stabserfaring på BTN/BDE-niveau.

Minimum gennemgået dansk VUT-I, stabserfaring fra minimum BTN eller have

været "udsendt".

Ansøgningsfrist 25 APR 2005 klokken 12.00 på ROID kontor a.h.t. aftaler med EM.

Særligt Potentielle ansøgere bedes snarest kontakte OL-R Jørn Arne Nielsen for nærmere

oplysninger om kurset, herunder adgangskravene.

Eftersom VUT-II ikke længere eksisterer i Reservens danske kursuskatalog er der

hermed en fremragende, alternativ mulighed.

Canadisk Stabskursus – "Joint Reserve Command and Staff Course 2005-06".

ID CAN STA 05-06

Indhold/Formål The aim of the course is to prepare selected senior Reserve officers for tactical

level command and staff appointments within operational level and command

headquarters and to competently represent their respective services within their

communities and the public at large.

The course focuses primarily at the operational level of war and is divided into 3

blocks of study: Officership Studies, Strategic Studies and Joint and Combined

Warfare Studies.

Sted Canadian Forces College, Toronto..

Målgruppe MJ og OL, evt. KN der venter på udnævnelse, designeret på minimum BDE-niveau.

Forudsætninger Minimum gennemgået dansk VUT-I og dertil kræves stabserfaring på minimum

BDE-niveau.

Gennemgået dansk VUT-II/OLOG vil også være en nyttig indgangsvinkel

(adgangs-)!

Ansøgningsfrist 20 MAJ 2005

Særligt Potentielle ansøgere bedes snarest kontakte OL-R Jørn Arne Nielsen for nærmere

oplysninger om kurset, herunder adgangskravene.

Ansøgere skal i ansøgningen nøje beskrive den erhvervede stabserfaring (designeringer,

øvelser m.m.) samt opregne relevante kurser.

Det forudsættes, at engelsk beherskes såvel mundtligt som skriftligt.

Da dansk VUT-II/STK er nedlagt er dette kursus et opportunt alternativ.

CIVIL / CIMIC Coordination.

ID CM-OCHA (A)

Indhold/Formål Kurset gennemføres af OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian

Affairs) og retter focus mod: Sikkerhed, logistik, transport og kommunikation i

missionsområdet m.h.p. at forstå de humanitære organisationers styrke og organisation

samt at skabe forståelse for principperne for humanitær assistance

samtidig med fastholdelse af målene for den militære indsættelse.

Sted Schwarzenburg i Schweiz.

Målgruppe MJ og OL på HQ/Mission niveau, engageret i større humanitær indsættelse, eller

designeret til minimum CIMIC/ST/DIV eller CIMIC/ST/CORPS.

Forudsætninger Der forudsættes praktisk erfaring i metieren.

Ansøgningsfrist 28 APR 2005.

16 RESERVEOFFICEREN 2/2005


24 – 29 JUL 2005

26 JUN – 08 JUL 2005

26 JUN – 01 JUL 2005

06 – 18 JUN 2005

17 – 29 JUL 2005

NATO Legal Course

ID P5-34

Indhold/Formål Militærjuridisk rådgivning med udgangspunkt i krigens love, folkeretten, humanitær

folkeret m.v.

Sted NATO School Oberammergau, Sydtyskland.

Målgruppe Primært Militærjuridiske Rådgivere (MJUR/LEGAD) og øvrige, der arbejder med

fagområder i tilknytning hertil (f.eks. politiske rådgivere (POLAD))

Forudsætninger Personer, der arbejder i den juridiske sektor.

Ansøgningsfrist 04 MAJ 2005

NATO Public Information Course

ID M5-46

Indhold/Formål Kurset er ikke at uddanne til presseofficer, men at bibringe presseofficerer

forståelse for operationelle og strategiske overvejelser og politikker i et missionsområde,

eller i en NATO stab, herunder hvorledes dette udmøntes samt påvirker

arbejdet i praksis. Herudover cases og syndikatarbejde.

Sted NATO School, Oberammergau, 125 km. S for München.

Målgruppe KN, MJ og OL designeret ved højere stabe eller udpeget til udsendelse i regi heraf.

Forudsætninger Typisk er designering som presseofficer i et HQ/Mission eller i et egentligt

NATO/HQ, men også OF-R designeret i andre stillinger, hvor de kan/skal optræde

som pressetalsmænd eller deltage i fastlæggelse af pressepolitik, udarbejde

statements/pressemeddelelser etc.

Ansøgningsfrist 04 MAJ 2005

NATO Multinational Crisis Management Course

ID M3-52 (B)

Indhold/Formål To provide a forum for staff officers from NATO, PfP and others in which to

introduce and extend their understanding of NATO decision making and staffing

process applicable to Crisis Management. This course is designed to develop

mutual understanding …. and to generate interaction between personnel with

very different backgrounds, experience and culture.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe KN, MJ og OL i stabsstillinger, der relaterer til indholdsbeskrivelsen.

Forudsætninger Som anført.

Ansøgningsfrist 04 MAJ 2005

Orientation to "NATO Psychological Operations (PSYOPS) and Planning Course".

ID N3 – 08

Indhold/Formål "To provide students from national,joint or combined organizations the basic understanding

of operational NATO PSYOPS planning in support of NATO Operations"

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe Relevant designering eller udpeget til "udsendelse i relevant funktion".

Forudsætninger Som anført.

Ansøgningsfrist 04 MAJ 2005

NATO Information Operations Course.

ID N3 – 19

Indhold/Formål "To educate students from national, joint and combined organizations on the

joint or combined NATO concepts for conducting Information Operations (INFO

OPS) and Command and Control Warfare".

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe Personel designeret i relevante stillinger, eller udpeget til udsendelse i ditto.

Forudsætninger Som anført.

Ansøgningsfrist 13 MAJ 2005

Nærmere oplysninger kan fås hos ROID

sagsbehandler: OL-R Jørn Arne Nielsen, 54

92 65 60 (P), 24 42 48 22 (M) eller via

joernarne@nielsen.mail.dk.

Ansøgningen SKAL sendes ad kommandovejen,

det vil sige via Regiment/Flyvestation/

Flådestation for "påtegning", og herfra videre

til HOK/FTK/SOK som videresender til PSF i

FKO, samt direkte til ROID kontor, så det er

ROID i hænde ved tidsfristens udløb, således

senest den fastsatte dag med posten eller

inden kontoret lukker – og i underskrevet stand.

For god ordens skyld, bør du maile det udfyldte

ansøgningsskema til mig (se bemærkning

om FPT). Ansøgningsskema-1 (brug

kun nr. 1) kan hentes på ROID hjemmeside.

Henset til oprettelsen af FPT (Forsvarets Personeltjeneste)

per 1. april kan der p.t. være

nogen usikkerhed om rette kommandovej,

men det vil være afklaret inden næste blad.

Hold jer á jour om "kommandovejen for

kursusansøgninger" på hjemmesiden.

ROID samlede tentative kursuskatalog for

2005 kan ses på ROID hjemmeside. Det tentative

skal forstås derhen, at jeg meget gerne

vil kontaktes, hvis nogen af jer hører om eller

har hørt om kurser, der vurderes relevante og

nyttige for reservens efter- og videreuddannelse.

Således vil jeg løbende tilpasse

kursuskataloget til efterspørgsel og udbud.

Jørn Arne Nielsen

RESERVEOFFICEREN 2/2005 17


OGANMELDELSE

Aktuelle bøger og publi

AF MAJOR-R TORSTEN FRIIS, MAJOR-R BENGT LAIER & AF MAJOR-R OLE BASBØLL

Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste

har udgivet et lille hæfte

om 12 års dansk indsats på Balkan i

perioden fra den første danske

fredsbevarende styrke i Kroatien

april 1992. Frem til 2004 har 26.000

danskere været udsendt til det

tidligere Jugoslavien og Albanien, fra forsvaret, politiet,

beredskabskorpset eller som observatører. At hæftet er

skrevet til undervisningsformål gør det lettilgængeligt. Det

indeholder som baggrund en glimrende oversigt over

18 RESERVEOFFICEREN 2/2005

Dansk fredsstøttende indsats i konflikterne på Balkan 1992-2004

12 år på Balkan

Aschehougs forlag har igen udgivet

et nyttigt opslagsværk denne gang

om besættelsen.

Bogen er lavet i et samarbejde

mellem forlaget og "Det historiske

hus ", knyttet til Syddansk Universitet.

Den er den seneste i rækken af

systematiske værker fra Aschehoug

om Anden Verdenskrig og Danmarks

besættelse. Man kan i kronologisk orden læse om størstedelen

af de betydningsfulde begivenheder under besættelsen,

bl.a. om samarbejdspolitikken, Frikorps Danmark, sabotagehandlingerne

(nærmest pindet ud dag for dag) og

Augustoprøret.

Opslagene støttes af udmærkede registre, som omfatter

personer og steder/sager. Blandt personerne savner jeg

Jugoslavien brogede historie, som må med for at forstå de

etniske og religiøse modsætninger i området. Den må derfor

have interesse både for de mange der har været udsendt

og for os andre som har behov for at repetere de 12 års

konflikter og kampe. Hæftet indeholder mange glimrende

illustrationer.

Mette Juul og Sune Wadskjær Nielsen: 12 år på Balkan -

dansk fredsstøttende indsats i konflikterne på Balkan 1

992-2004,128 sider, FOV 2004, ISBN 87-91322-05-7.

FOV’s hjemmeside: www.dkvs.dk

Fra Alexander den Store til Norman Schwarzkopf

Feltherrer

Ifølge foromtalen af bogen er der

tale om den første sammenhængende

fortælling på dansk om krigskunstens

udvikling fra antikken til

nutiden. Bogen omtaler (portrætterer)

28 af historiens største hærførere.

Bogen har fået en noget kritisk

modtagelse af den krigshistoriske sagkundskab (se

oberstløjtnant Fandrups anmeldelse i julinummeret af

"Militært Tidsskrift"), alligevel kan den være nyttig som en

af de få tilgængelige og ajourførte oversigter over krigskunstens

udvikling og den kan også være ganske nyttig som

Besættelsen dag for dag

opslagsværk. Foruden de 28 nævnte indeholder bogen en

også en kort omtale af en række "hærførere" fra samme

periode som de "største". Anmelderen har blandt dem fundet

adskillige, som jeg ikke er stødt på tidligere. Besynderligt

er der blandt "feltherrerne" medtaget fire admiraler, to

flyvergeneraler (Student og Kesselring), som dog begge

senere udmærkede sig som hærførere. At to "flyveresser"

(von Richthoven og Boelcke) omtales er også et kuriosum.

Esben Mønster-Kjær (red.) m.fl.: Feltherrer - fra Alexander

den Store til Norman Schwarzkopf, 302 sider 299 kr.,

Aschehoug 2004, ISBN 87-11-11647-1.

daværende ritmester H.M.Lunding (senere oberst og chef

for FE), som sad i Generalstabens efterretningssektion,

arresteret af tyskerne 29. august 1943, samt LT-R Sven

Truelsen (senere MJ-R og næstformand i ROIDs bestyrelse),

som ledede efterretningstjenesten efter denne dato.

I personregistret forvirrer det lidt, at redaktøren ikke er

fortrolig med alfabetet, for "ø" kommer i de fleste tilfælde

før o, t, u og v.

Alt i alt kan den anbefales den, der vil have styr på begivenhederne

i Danmark under besættelsen, og som vil lære

mere.

Esben Mønster Kjær (red.): Besættelsen dag for dag, Aschehoug

2004, 280 sider, 299 kr. (vejl.), ISBN 87-11-16699-4.

I samme serie er udgivet: Anden Verdenskrig dag for dag og

Anden Verdenskrig, Leksikon.


kationer

DDR’s militære spionage mod Danmark under den kolde krig

Den usynlige front

Thomas Wegener Friis har skrevet

en ph.d. afhandling om DDR’s militære

spionage mod Danmark under

den kolde krig på basis af en gennemgang

af arkivmateriale som ikke

blev destrueret ved murens fald. For

de lidt ældre reserveofficerer som

har deltaget i øvelsesaktiviteter under den kolde krig, er det

yderst interessant at læse hvorledes Verwaltung Aufklärung

vurderede disse øvelsesaktiviteter og det trusselsbillede

den militære efterretningstjeneste forsynede den politiske

ledelse i DDR med. Der er ikke meget ”skæg og blå briller” i

beretningen, men en sober fremstilling af den dagligdags

møjsommelige indsamling af efterretninger – mange fra

Et liv på kanten

Jægersoldaten B.S. Christiansen har

fortalt om sit liv som jægersoldat

og senere som foredragsholder,

instruktør og medieperson til journalisten

Lars Vestergaard. Det er der

kommet en usædvanlig salgssucces

ud af på trods af mange meget forbeholdne

anmeldelser. Hvad er det

da der har fået mange læsere udenfor

de militære cirkler til at kaste sig over bogen (og anbefale

den til venner og bekendte)? Nogle finder det formentlig

spændende at læse om uddannelse, bevæbning og

træning i specialstyrkerne, men det er der så mange andre

Dansk udenrigspolitiks historie 1973- 2003

Europæisk og Globalt engagement

Det sjette bind af dansk udenrigspolitiks historien beskriver

den komplicerede periode fra 1973 til 2003. Nikolaj Petersen,

professor i international politik og organisation ved

Århus Universitet og medlem af Forsvarskommissionen af

1997, er den kompetente forfatter. Læseren føres gennem

arkivernes registreringer af de komplicerede situationer

perioden bød på. Temmelig tørt – ikke en bog der er egnet

til hyggelæsning. Uspændende er fremstillingen dog ikke.

23 sikkerhedspolitiske dagsordner mod regeringen i Folketinget

i firkløverregeringens tid (1982 – 88) kulminerende

med et folketingsvalg affødt af "anløbssagen" - spørgsmålet

om hvorledes man skulle forholde sig til udenlandske

orlogsfartøjer, der kunne have A-våben om bord – må såle-

åbne kilder, samt signalopklaringen fra de veludrustede

spionskibe som altid var at finde i de danske farvande under

øvelsesaktiviteter. For reserveofficerer som havde designeringsfunktion

ved det fremskudte forsvar ved den tyske

indre grænse, kan man med gysen læse om de krigsplaner

DDR lagde på baggrund af trusselsbilledet med udstrakt

brug af nukleare våben. Hvor har vi være heldige – og ikke

så lidt naive.

Bogen kan på det kraftigste anbefales til alle med interesse

for Danmarks nyere militærhistorie.

Thomas Wegener Friis: Den usynlige front. DDR’s militære

spionage mod Danmark under den kolde krig. 433 sider,

Lindhardt og Ringhof 2005, ISBN 87-595-2327-1, Pris: 299,-

beskrivelse af som ikke har nået samme salgstal som B.S.

Christiansens bog. Det er efter anmelderens mening nok

snarere den livsfilosofi B.S. giver udtryk for med baggrund i

sine oplevelser under opvækst, som soldat og senere som

civilist. Vi vil vel alle gerne have et liv i harmoni med os selv

og de nærmeste omgivelser, og B.S. har en simpel opskrift

som sikkert kan bruges af mange – også uden at skulle gennemgå

træningen som jægersoldat. Læs den – den er bedre

end hvad mange andre anmeldere har ment.

B.S.Christiansen: Et liv på kanten – fortalt til Lars Vestergaard.

364 sider, Aschehoug 2004, ISBN 87-11-11700-1 Pris:

299,-

des siges at indeholde elementer til et drama. Med mindre

man da vil se situationen som udtryk for en speciel form

for folkekomedie med regeringen som ufrivillig medspiller.

Bogen har et godt billedmateriale med gode billedtekster

samt et fyldigt stikordsregister. Absolut en bog der kan

anbefales til samlingen af opslagsværker, men næppe en

god gave til den der ønsker at læse en løbende historisk

fremstilling.

Nikolaj Petersen: Europæisk og globalt engagement

1973 – 2003, 2004 Bind 6 af dansk udenrigspolitisk historie

ISBN 87-77-89097-3

RESERVEOFFICEREN 2/2005 19


BækhøjGruppen, der har domicil i Næstved, er en internationalt

arbejdende konsulentvirksomhed inden for Human Resource

Management. I forbindelse med den nye arbejdsmarkedspolitik,

hvor målet er at få flere i arbejde, har en af vores store offentlige

kunder,AF-Storstrøm, udliciteret en del af rådgivnings- og vejledningsopgaverne til

BækhøjGruppen. For at styrke den afdeling, der arbejder med AF-relaterede opgaver, ansatte

vi med succes en Kaptajn af reserven. Nu søger vi endnu en

www.bhgr.dk

Det er mennesker, der gør forskellen...

20 RESERVEOFFICEREN 2/2005

Konsulent til kontaktforløb

og undervisning

Stillingen

Som konsulent bliver din primære opgave gennem individuelle samtaler, at sikre den ledige

den rette rådgivning og vejledning i forhold til at finde den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Som en del af formidlingen indgår den telefoniske kontakt til private og offentlige

arbejdsgivere, hvor du som konsulent skal medvirke ved etableringen af job med løntilskud.

En anden vigtig del af jobbet er gennemførelsen af BækhøjGruppens målrettede og effektive

kurser i kommunikation og jobsøgning.

Udgangspunktet for dit arbejde er den til enhver tid gældende lovgivning samt den resultatkontrakt

der er indgået mellem AF-Storstrøm og BækhøjGruppen. Dit primære arbejdssted vil

være vores kontor i Næstved.

Kvalifikationer

Du har erfaring med rådgivning, vejledning og undervisning. Du motiveres af at arbejde med

mennesker, kan lide at gøre en forskel og ser en udfordring i at hjælpe de arbejdssøgende

hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Vi stiller ikke specielle krav til din civil-faglige baggrund,

men vægter din personlighed, din erfaring og dine tidligere resultater højt. Du er vant

til at arbejde under pres og kan levere kvalitet og resultater til tiden.

Vi tilbyder

En udfordrende stilling i en dynamisk og resultatorienteret virksomhed, hvor du vil få erfarne

kolleger, der værdsætter et godt teamwork. Løn efter kvalifikationer.

Ansøgning

Vil du være en del af BækhøjGruppen, bedes du snarest muligt sende din ansøgning mrk.

”Konsulent” til: BækhøjGruppen, Dania 5, 4700 Næstved. Du er velkommen til at sende din

ansøgning pr. e-mail til kk@bhgr.dk.


Tildeling af orden

HM Dronningen har den 2. februar 2005 tildelt Ridderkorset af

Dannebrogsordenen til Oberstløjtnant af Reserven (hæren)

Niels-Erik Ottesen Hansen

Reserveofficersforeningen ønsker tillykke med udnævnelsen!

Udnævnelser

Hæren

Premierløjtnant-R pr. den 1. februar 2005

• L. Højgaard ved DANILOG

Premierløjtnant-R pr. den 3. februar 2005

• T. Behr-Rasmussen ved LG

• M. Winther ved LG

• C.O. Lambrechet ved LG

• J.M. von Buchwald ved LG

Reserveofficersforeningen ønsker tillykke med udnævnelsen!

Lillebæltskredsen

Formand:

Major-R Jens Hagelskjær Knudsen

Sydvænget 10, Vesterlund

7323 Give

☎ 7573 6072 (P)

jenshk@wanadoo.dk

Sejltur og skydning med MHV i Kolding

tirsdag den 10. maj kl. 18.00.

Nærmere oplysninger ved formanden. Tilmelding senest søndag

den 8. maj.

Pistolskydning på banen i Tirsbæk

tirsdag den 7. juni kl. 18.00 og onsdag den 29. juni.

Vi har våben og ammunition.

Jens Hagelskjær Knudsen

���������������������������������

�������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������

Reserveofficer og fremtidig Kadet

søger lejlighed i Københavnsområdet

Jeg er 21 år, ikke-ryger, og skal begynde på Hærens Officersskole til

august.

Jeg søger derfor en lejlighed til en månedlig husleje på maximalt

3000 kr.

Dragonhilsen Tim Kauling

Mobil 40 84 00 17 / mail: kau8@hotmail.com

Nordvestjyske Kreds

Formand:

Major-R Torben Andreasen

Nis Petersens Vej 22

7620 Lemvig

☎ 9782 2386 (P) / 9690 9690 (A)

kta@mail.tele.dk / ta@cheminova.dk

Feltsport, retning A

Der vil være træningsløb hver onsdag arrangeret af civile orienteringsklubber

i kredsens område fra april til oktober. Nærmere vil

fremgå af aktivitetsoversigten samt tilgå de tilmeldte.

Skydning, retning B

Træningsskydning med pistol er planlagt på skydebanen ved

Dragonkasernen i Holstebro på følgende mandage: 25. april, 9. maj,

23. maj, 6. juni, 20. juni, 1. august, 15. august, 29. august og

12. september. Alle dage fra klokken 19.00.

I forbindelse med træningen afvikles kredsskydning på hjemmebane

og duelighedsskydning.

Kursusleder major-R Erik Olsen, telefon 86 63 95 93 /

ols@post11.tele.dk

RESERVEOFFICEREN 2/2005 21

Nyt fra Reserveofficersforeningen


Nyt fra Reserveofficersforeningen

Midtjyske Kreds

Fungerende formand:

Kaptajn-R Christian Egemose

Nørholmvej 6

8740 Brædstrup

☎ 7576 1612 (P) / 2488 7766 (A)

egemose@mail.dk (P) / egemose@ncc.dk (A)

Reserveofficerens fremtid - designeringer,

indkaldelser, uddannelser, løn og udsendelser

Onsdag den 11. maj klokken 19.00 hos SOK, Århus

Står du også med overvejelser omkring din fortsatte deltagelse i forsvaret?

Mangler du information omkring din fremtid i forsvaret? Har

du haft problemer med løn? Overvejer du at blive udsendt? Hvilke

stillinger og type kontrakter bliver der mulighed for at tegne i løbet

af de næste år? Bliver der fortsat mulighed for VUT I og II for

reserveofficerer?

Står du med spørgsmål som disse, har du nu mulighed for at få konkrete

svar.

Vi har valgt at tage et yderst relevant emne frem, som i lyset af

seneste forsvarsforlig har skabt endnu større forvirring end der allerede

var omkring fremtidens reserveofficerer.

Vi samler derfor repræsentanter fra ROID og forsvarets personeltjeneste,

som overtager personelforvaltningen fra HOK og regimenterne

pr. 1.april 2005. De vil komme med et kort indlæg omkring

status vedrørende ovenstående spørgsmål, hvorefter de vil agere

ekspertpanel for spørgsmål.

Deltagelse gælder officerer af reserven fra alle distrikter og kræver

ikke medlemskab af ROID.

Tilmelding senest den 4. maj til kaptajn-R Martin Lyngaa Simonsen

på enten mail eller telefon.

Mail: martin@officeren.dk Telefon.: 22 14 31 01 eller 86 10 31 01

Fynskredsen

Formand:

Major-R Per Søgaard

Bodebjergvej 47

5620 Glamsbjerg

☎ 6615 0207 (P) / 6541 4796 (A)

per.sogaard@dadlnet.dk

22 RESERVEOFFICEREN 2/2005

Martin Lyngaa Simonsen

Feltsport

Månedens løb

Onsdag 6. april: Silkeborg Vesterskov. Startsted: Vesterlundvej vest

Virklund

Onsdag 4. maj: Silkeborg Nordskov. Startsted: P-plads ved Århusvej

(Skydebanen)

Onsdag 8. juni: Lysbro/Arnakke. Startsted: Silkeborg Bad

Onsdag 6. juli: Silkeborg Østerskov. Startsted: Østre Søbad Horsensvejen

Afgang fra SOK, Sumatravej klokken 17.15. Ved månedens løb vil der

blive serveret en mindre forfriskning, derfor er tilmelding nødvendig

til uffe.edsen@mail.dk eller telefon 86 14 04 13.

Pistolskydning på Vestereng Skydecenter

Ligesom sidste år skyder vi hver tirsdag. Vi starter klokken 16.30, og

senest påbegyndte skydning skal være inden klokken 18.00. Maillisten

for retning-B er stedet, hvor ændringer og annoncer for skydning

bliver offentliggjort. Skriv til leder-b@feltsport.dk.

Pistolskydning Annex Horsens

Der skydes hver onsdag i april og maj i tidsrummet 17.30 til 19.00.

Senest fremmøde på skydebanen er klokken 18.25. Skydebanen i

Urlev, cirka 6 km øst for Hedensted.

Svømning

Vi mødes hver onsdag klokken 20.50 på Vorregaards Skolen. Kredsløb/muskel

styrkende træning efter egen plan, der er dog mulighed

for at træne til kampsvømmermærket. Alle underrettes ugentligt om

eventuelle aflysninger via maillisten.

Spørgsmål til lederc@feltsport.dk

Basketball

Der trænes hver tirsdag 18.30-20.00 i hallen ved Frydenlundskolen i

Århus.

Holdet består i øjeblikket af spillere med stor spredning i såvel alder

som teknisk kunnen, så der er gode muligheder for at spille bold på

såvel underholdende som udfordrende niveau. Kontakt kursusleder

kaptajn-R Anders Edsen

Sondrup Matchen 2005

Årets familiefelt-sportsarrangement, Sondrupmatchen, afvikles

søndag den 22. maj

Mødested: Skydebanen i URLEV

Mødetid: 09.30

Påklædning: Fri.

Tilmelding: Til Arne Ebbesen, telefon 75 65 15 88 eller

ae@roedkilde-gym.dk senest tirsdag d. 17. maj.

Deltagergebyr: 50 kr. pr voksen.

Sondrupmatchen er en konkurrence hvor, hele familien kan deltage.

Ved tilmelding oplyses: navn, køn, antal børn samt børnenes alder.

Detaljeret program oplyses ved ankomst til skydebanen. Arrangementet

forventes at slutte klokken 16.00.

Djurstræf 2005

Kredsens feltsportsudrykning for gentlemen. Der er ikke noget at

sige til , at udrykningen er så populær, at den gentages år efter år.

Du skulle prøve at tage med.

Mødetid: Lørdag den 11. juni 2005 kloken 09.30 Samkørsel fra

SOK klokken 08.30

Mødested: Bakketop mellem Bøjen og Hejlskov 3 km S for Øster

Alling.

Aktiviteter: På mødested: Kortlæsning og afstandsbedømmelse.

I grusgrav ved Liltved Vester-gaard: Feltskydning med:

Pistol M 49 - Riffel - Salongevær - Bue - Håndgranatkast

Afslutning: Og præmieuddeling kl.13.00 + frokost på Skyttevej 10

i Ørsted. Egenbetaling: Kr. 100.

Tilmelding: Senest søndag den 5 juni 2005, kl.: 18.00

Ring eller mail til:

Anders Hagen 86 48 80 33 / 40 58 75 56 / hagen-pedersen@get2net.dk

Anders Straarup 86 44 30 14 / straarup@linksbuketten.dk

Program-ændringer

Der er følgende ændringer til Kredsens program her i foråret:

Regimentskonkurrencen den 7. maj: Konkurrencen er udsat. Da

vinterstormene væltede skovene, væltede også arrangementet.

Det forventes gennemført i september måned. Den nøjagtige dato

skal bestemmes af RIR.

DK-N-D Stævne 19.-21. august: Stævnet som i mange år er blevet

afholdt på en eller anden kaserne, sidst i Holstebro, trækkes i år tilbage

til Århus. Med forsvarets nye priser, er der næsten ingen forskel

i prisen på, hvad vi kan købe det til på det civile marked og hvad vi

skal give i militært regi. Samtidig får vi fordelen af, at det er lettere

at arrangere, når vi ikke skal ligge og køre frem og tilbage.

Nordjyske Kreds

Formand:

Major-R Jens Kirk

Stentoften 46, Rebild

9520 Skørping

☎ 9810 4873 (P)

jenskirk@yahoo.com


Københavnskredsen

Formand:

Kaptajn-R Claes Skat-Rørdam

Øster Søgade 102, 3. tv.

2100 København Ø

☎ 3543 3434 (P)

Militærhistorisk busudflugt til Hellebæk.

Besøg hos Beredskabsstyrelsen i Snekkersten.

Torsdag 19. maj klokken 16.30

Sted: Start fra Kastellet. Bussen holder udenfor, mellem

Kongens Port og Esplanaden. Tilbud om opsamling på

Rungsted station kl. 1705.

Tid: Torsdag 19 MAJ kl. 1630 – ca. 2230. Hjemkomst samme sted.

Opl.: Målet for udflugten er Hellebæk-området. Undervejs dertil

vil historiker major-R Jesper Gram-Andersen, Livgardens

Historiske Samling, tegne og fortælle om lokaliteter og begivenheder

af militærhistorisk interesse. Ruten går fra Kastellet

i København, ad Strandvejen til Rungsted (opsamling),

Snekkersten (middag), Helsingør, Gurre til Hellebæk. Vi ser

og hører om bl.a. forterne i det nordlige København, Skudehavnen

i Humlebæk, svenskernes landgang ved

Tibberup Mølle, Kronborg og Gurre Slotsruin. Ved Hammer

Mølle og Hellebæk vil oberstløjtnant Jørgen Svaneberg,

tidligere stabschef ved Den Kongelige Livgarde, fortælle om

den gamle krudtfabrik og våbenproduktion. Aftenen afsluttes

med et stop ved Hellebæk Avlsgaard. Derefter kører bussen

via Rungsted (hvis behov) direkte til Kastellet.

Forpl.: Klokken 17.30 gør vi holdt ved Beredskabsstyrelsens

Højskole i Snekkersten. Her får vi en 2 retters middag, samt

en introduktion af stedet v/ sektionschef Bjarne Hansen.

Kaffe/te serveres i bussen.

Målgr.: Arrangementet henvender sig til alle ROID-medlemmer. Ledsagere

velkomne.

Pris: 80,00 kr. pr. person. Dækker forplejning og bustransport.

Ansv.: Major-R Niels Kirkegaard.

Tilm.: Senest onsdag 11. maj til Niels Kirkegaard på

niels@kirkegd.dk, telefon 45 82 00 64, mobil 40 45 28 64.

Hvis du ønsker opsamling på Rungsted Station klokken

17.05, skal det oplyses ved tilmelding. Ret til ændringer forbeholdes.

Storstrømskredsen

Formand:

Oberstløjtnant-R Jørn Arne Nielsen

Sportsvej 16, Løjtofte

4900 Nakskov

☎ 5492 6560 (P) / 2442 4822 (M)

joernarne@nielsen.mail.dk

Svinø Kirke og Kirkegård

Onsdag den 4. maj

I samarbejde med FOUAT inviteres kredsens medlemmer til den

årlige Mindegudstjeneste i Svinø Kirke, mindegudstjeneste for de

mange faldne, allierede flyvere, der ligger begravet på kirkegården.

Efter gudstjenesten, der starter klokken 19.30, afholdes der efterfølgende,

klokken 20.20, en højtidelighed ved gravene. Arrangementet

vil omfatte overflyvning, sækkepibemusik, kransenedlæggelse

og taler af repræsentanter fra Folk & Forsvar, Flyvevåbnet samt De

allieredes Ambassader. Kom i god tid, da der altid er trængsel om

siddepladserne inde i kirken. Ingen tilmelding.

Sydvestjyske Kreds

Formand:

Kaptajn-R Stiwi Ingersvang

N.J. Poulsensvej 9, 1.th.

6700 Esbjerg

☎ 9815 5548 (P) / 2683 6955 (M)

ingersvang@yahoo.dk

International Military Competition, Heistadmoen,

Kongsberg, Norge.

Torsdag 5. - søndag 8. maj 2005

Telemark Hjemmeværnsdistrikt 03 og Norske Reserveoffisers

Forbund inviterer reserveofficerer fra Norge, Danmark, Tyskland, Sverige,

USA, Kroatien, Syd Afrika, Frankrig, Belgien, Holland og

Skotland til træf og skydekonkurrence i Kongsberg cirka 80 km WSW

for Oslo.

Pris NOK 500 pr. deltager dækker deltagelse, forplejning, banket lørdag

aften samt indkvartering i hele perioden.

Yderligere oplysninger kan fås hos kredsformand Svein Hagen på

svhagen4@online.no eller +47 97 02 02 08.

Tilmelding til NROF Kongsberg, POB 89, N-3601 Kongsberg, Norge

eller svhagen4@online.no. Officiel tilmeldingsdato var 1. april, så

skynd dig at kontakte Svein Hagen hvis du er interesseret i at deltage.

Rundvisning i Operaen på Holmen

Mandag 31. oktober kl. 17.00

Københavnskredsen har 120 pladser til rundvisning i Operaen på

Holmen mandag 31. oktober klokken 17.00. Tilmelding starter med

udgivelsen af Reserveofficeren nr. 4/2005. Indledningsvis inviteres

ROID-medlemmer med én ledsager. I tilfælde af overskydende pladser

kan der inviteres yderligere en ledsager pr. ROID-medlem. Oplysninger

om tilmelding med videre kommer i Reserveofficeren nr.

4/2005, så sæt kryds i kalenderen.

Feltsport

Sommerskydning

Starter på Kalvebod Skydecenter, Selinevej 5, 2300 Kbh. S

Der skydes hver torsdag fra klokken 16.00 til 18.00. Vi starter torsdag

d. 28. april 2005. Der er ingen skydning Kr. Himmelfartsdag. Major-R

P. Rønberg, leder af retning B

KOP-skydning

Gennemføres torsdag den 19. maj 2005, fra 12.00 til 17.00

på Hanebjerg Skydecenter. Der er middag klokken 18.00 med

præmieuddeling

P. Rønberg, leder af retning B

Sønderjyske Kreds

Formand:

Major-R Arne Claus Petersen

Smedevej 11

6310 Broager

☎ 7443 0550 (A) / 6530 3512 (P)

ackp@petersen.tdcadsl.dk

Vestsjællandskredsen

Formand:

Major-R Jørgen Thusholdt

Gammel Torv 2

4200 Slagelse

☎ 5853 1545 (A)

Artikler

Forslag til artikler sendes til Reserveofficersforeningen i Danmark

Rigensgade 9, 1316 København K, pegl@kabelmail.dk

Send manuskripter i Word eller et kompatibelt format som filvedhæng

til en email eller eventuelt på en DOS-formatteret diskette

eller cd-rom.

Send fotos som aftryk på fotopapir eller eventuelt i ét af formaterne

JPEG, GIF eller TIFF.

Redaktionen forbeholder sig ret til at korrekturlæse samt forkorte og

redigere manuskripter. Fotos returneres efter brug.

RESERVEOFFICEREN 2/2005 23

Nyt fra Reserveofficersforeningen


MAGASINPOST B

Adresseændring bedes meddelt

Reserveofficersforeningen i Danmark

Rigensgade 9

1316 København K

☎ 3314 1601 · mail@roid.dk

More magazines by this user
Similar magazines