Datablad - Skalflex

skalflex.dk
  • No tags were found...

Datablad - Skalflex

SKALFLEX VANDSKURINGSMØRTELFabriksfremstillet tyndpudsmørtelProduktinformationTekniske egenskaberSkalflex Vandskuringsmørtel KC 50/50/490 0-1 mmanvendes til vandskuring/filtsning af teglsten og blokke,samt til slutpuds på eksisterende pudslag, inde og ude.OpblandingVed opblanding i tvangsblander tilsættes først rent, koldtvand og derefter mørtel. Der blandes til en homogenmasse uden klumper. Mindre portioner kan blandes medboremaskine monteret med piskeris eller ved manuelopblanding. Der blandes kun så meget mørtel, at den kananvendes indenfor 45 minutter.Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlener færdigblandet.Klargøring af underlagNyt murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri forsalte. Der skal anvendes blødstrøgne sten og mures medfyldte, trykkede fuger.Gammelt murværk skal rengøres grundigt, og ødelagtefuger og sten skal udskiftes. Fuger må maksimalt være4 mm dybe.Grovpudslag skal have en styrke som opmuringsmørtel50/50/700 eller stærkere.Evt. maling og kalk skal fjernes før vandskuring.Før vandskuring skal muren forvandes grundigt.PåføringVandskuringsmørtlen trækkes på med stålbræt i 1-2 mmlagtykkelse, og der filtses med et let fugtet filtsebræteller svamp.Det opblandede produkt skal anvendes inden 45 minutter.AfdækningNyvandskuret murværk skal beskyttes under udførelsen ogdet første døgn for at sikre mod fugt- og frostskader.Det samme gælder ved høje temperaturer for at undgå forhurtig udtørring. Her kan det også være en fordel at holdeoverfladen fugtig med vandforstøvning.EfterbehandlingEfter minimum 28 dage kan der males med Skalcem 100.BemærkDer må ikke vandskures/filtses i vinterperioden.Gennemvådt murværk må ikke vandskures.RengøringVærktøj skal rengøres omgående efter brug med varmt vand.Når materialet er afbundet, kræves mekanisk afrensning.Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


11/2013Skalflex VandskuringsmørtelTekniske dataAnvendelse: Vandskuring/filtsning af murstenog som slutpuds/tyndpuds påpudsede overfladerKornstørrelse: 0-1 mmOpblanding: Ca. 4,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg mørtel /Ca. 0,16 liter rent, koldt vand pr. 1 kg mørtelForbrug:Ca. 2 kg/mm/m²Lagtykkelse: 1-2 mmBlandetid: Min. 5 minutter - max. 15 minutterAnvendelsestid: Højst 45 minutterArbejdstemperatur: Min. døgntemperatur +5°CHærdeperiode: Min. 28 dage ved 20°COplagring: FrostfritAnvendes før: 12 måneder efter produktionsdatoSikkerhedsmærkning25 kg, DB-nr: 1265689FAREH315 Forårsager hudirritation.H318 Forårsager alvorlig øjenskade.H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.P102 Opbevares utilgængeligt for børn.P260a Indånd ikke pulver.P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.P305/351/338VED KONTAKT MED ØJNENE:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventueltkontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.P313 Søg lægehjælp.Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.Nettovægt: 25 kgMal-kode: 00-4 (1993)AnvendelsesmulighederSom vandskuringSom tyndpudsSkalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

More magazines by this user
Similar magazines