Hvervsfortegnelse - Haderslev Kommune

haderslev.dk
  • No tags were found...

Hvervsfortegnelse - Haderslev Kommune

Hvervsfortegnelse- gældende fra 1. januar 2010


BYRÅDET 6ØKONOMIUDVALGET 8UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV 9UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER 10UDVALGET FOR PLAN OG MILJØ 11UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 12UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 13UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 14BØRN/UNGE-UDVALGET 15KOMMUNALPOLITISK TOPMØDE – 15. – 16. MARTS 2012 16SKATTEANKENÆVNET 17BEREDSKABSKOMMISSIONEN 18HANDICAPRÅDET 19FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 20KREDSRÅDET VEDR. POLITIETS VIRKSOMHED 21HJEMMEVÆRNETS DISTRIKTSUDVALG 22HADERSLEV PRODUKTIONSHØJSKOLES BESTYRELSE 25UNGDOMSSKOLENS BESTYRELSE 26EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN /TAKSATIONSKOMMISSIONEN 27TAKSATIONS-/OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN 28


FREDNINGSNÆVN 29HEGNSSYNET 30GRUNDLISTEUDVALGET 31BEBOERKLAGENÆVNET 32HUSLEJENÆVNET 33LOKALRÅD 34VALGBESTYRELSER FOR FOLKESKOLER 35VALGBESTYRELSEN TIL VARETAGELSE AF OPGAVER I FORBINDELSE MEDOFFENTLIGE VALG OG AFSTEMNINGER 37BEVILLINGSNÆVNET 38INTEGRATIONSRÅDET 39INTEGRATIONSRÅDET 39AFFALDSREGION NORD / DANSK AFFALD 40HADERSLEV BOLIGSELSKAB 41HADERSLEV ÆLDREBOLIGSELSKAB 42BOLIGSELSKABET SYDBO 44FLYVESTATION SKRYDSTRUPS BOLIGSELSKAB 45GRAM FJERNVARMECENTRAL 46REGION SØNDERJYLLAND – SCHLESWIG 47MUSEUM SØNDERJYLLANDS BESTYRELSE 48SKRYDSTRUP FORSAMLINGSGÅRD 49JEGERUP FORSAMLINGSHUS – UDVALG TIL VARETAGELSE AF ADMINISTRATION 50DEN SELVEJENDE INSTITUTION TØRNING MØLLE 513


DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRAM FRITIDSCENTER - REPRÆSENTANTSKAB 52SOMMERSTED PLEJEHJEM 53SYDTRAFIK - REPRÆSENTANTSKAB 54DEN SELVEJENDE INSTITUTION ØRSTED GL. SKOLE 55DEN SELVEJENDE INSTITUTION UNGDOMSBOLIGERNE FÆLLESHAVE 56HADERSLEV HANDELSSKOLE 57PUNKT H 58DRAGEN 59MOLTRUP SKOLE 60DEN SELVEJENDE INSTITUTION HELSEHJEMMET 61Ø- UDVALGET 62EJENDOMSFONDEN FOR VOJENS KULTUR- OG MUSIKHUS 63FONDEN FOR BRØDRENE GRAMS HISTORISKE ARKIV 64FONDEN SØNDERJYSK SKOLEMUSEUM – OVER LERTE SKOLE 65LEGATER/FONDE M.V. 66LAG HADERSLEV – LANDDISTRIKTSLOVEN 67ANDELSSELSKABET SLAMFORBRÆNDING - REPRÆSENTANTSKAB 68UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND 69DET REGIONALE UDVIKLINGSRÅD I SYDDANMARK (DET SOCIALE OMRÅDE) 70SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTERS NYE ORKESTERSAMRÅD 71FONDEN SLESVIGSKE MUSIKHUS HADERSLEV 72DEN SELVEJENDE INSTITUTION HADERSLEV DYRE- OG AKTIVITETSHAVE 734


FONDEN FOR VOJENS IDRÆTS- OG SPORTSHALLER 74HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S 75PROVAS - HADERSLEV SPILDEVAND A/S 76PROVAS - HADERSLEV VAND A/S 77PROVAS - HADERSLEV AFFALD A/S 78DEPONISELSKABET REGION SYDDANMARK VEST I/S – DEPONI SYD 79BRUGERRÅD TIL GRÅSTEN SKOVDISTRIKT 80SYDDANSK TURISME - REPRÆSENTANTSKABET 81CENTER FOR HJÆLPEMIDLER OG KOMMUNIKATION 82ORGANISERING AF UDVIKLINGSPROJEKT HADERSLEV HAVN 83RÅD FOR SOCIALT UDSATTE 84KNUD NISSEN MØLLER FONDEN 85HADERSLEV MUSIKSKOLE 86VALG AF NYT BESTYRELSESMEDLEM TIL HADERSLEV KATEDRALSKOLE 875


ByrådetAntal medlemmer og sammensætning: Byrådet består af 31 medlemmer.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 om kommunernes styrelse, § 6 stk. 1, samtstyrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 1 og 2.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Valgt ved kommunevalget den 17. november 2009Ændret: Juli 2010, februar 2011, 31. marts 2011, 15. december 2011Byrådet:Jens Chr. GjesingH.P. GeilFinn LykkeskovAsta FreundJesper AndreasenSigne KnappeThies MathiasenMaria DamgaardAllan EmiliussenMarkvard HovmøllerHolger MikkelsenLone RavnGunnar NielsenBo Morthorst RasmussenUwe JessenKarl Gunnar GregersenKarsten SkovbjergBent IversenAugust KraghTonny ThomsenAnita ChristensenJan ChristensenInga Roland LykkeIrene HøghPeter HansenSøren Rishøj JakobsenJørgen SmedHolger EskildsenMathias BakBent K. AndersenKarina Grundahl6


Sekretær: KommunaldirektørenBorgmester: Jens Chr. Gjesing1. Viceborgmester: H.P. Geil2. Viceborgmester: Lone Ravn7


ØkonomiudvalgetAntal medlemmer og sammensætning: Økonomiudvalget består af 9 medlemmerHjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 om kommunernes styrelse, § 17 stk. 1 og 3,samt styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 10.Opgaver: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der ved lov ogstyrelsesvedtægten for Haderslev Kommune er henlagt til udvalget.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: 31. marts 2011, 15. december 2011Økonomiudvalget:1. Jens Chr. Gjesing2. Markvard Hovmøller3. Finn Lykkeskov4. Søren Rishøj Jakobsen5. Bent Iversen6. H.P. Geil7. Gunnar Nielsen8. Thies Mathiasen9. Allan EmiliussenFormand:Jens Chr. GjesingSekretær:Kommunaldirektøren8


Udvalget for Arbejdsmarked og ErhvervAntal medlemmer og sammensætning: Udvalget for arbejdsmarked og Erhverv består af 7medlemmer.Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 15.Opgaver: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om enaktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om dagpengeved sygdom eller fødsels samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelserknyttet hertil, dog ikke §§ 35-39Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: 31. marts 2011Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv:1. Finn Lykkeskov2. Tonny Thomsen3. Maria Damgaard4. Bo Morthorst Rasmussen5. August Kragh6. Jesper Andreasen7. Thies MathiasenFormand: Finn LykkeskovNæstformand: August KraghSekretærDirektøren for Erhvervs- og Borgerservice9


Udvalget for Børn og FamilierAntal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Børn og Familier består af 9 medlemmer.Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 16.Opgaver:• Skole og skolefritidsordninger (SFO)• Dagpasning• Familiesager• Handicap/misbruger/psykiatri – børn• Specialinstitutioner og tilbud – børn• Pædagogisk – psykologisk rådgivning (PPR)• Ungdomsuddannelsesvejledning• Ungdomsskoler• Integration (børn)• Sundhedspleje (børn)Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: Februar 2011, 31. marts 2011, 15. december 2011Udvalget for Børn og Familier:1. Bent Iversen2. Karina Grundahl3. Bo Morthorst Rasmussen4. Jan Christensen5. Markvard Hovmøller6. Holger Mikkelsen7. Signe Knapppe8. Karsten Skovbjerg9. Peter Jensen HansenFormand: Bent IversenNæstformand: Holger MIkkelsenSekretærDirektøren for Børne- og Familieservice10


Udvalget for Plan og MiljøAntal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Teknik og Miljø består af 7 medlemmer.Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 14.Opgaver:• lokalplanlægning og anden fysisk planlægning.• by- og landzoner.• byggesagsbehandling og bygnings- og boligregister (BBR)• byfornyelse• sommerhuse og camping• råstoffer• miljøbeskyttelse og vurdering af virkninger på miljøet (VVM)• naturbeskyttelse og naturfredning• veje og kollektiv trafik samt hyrevognskørsel• varmeforsyning• husdyrbrugsamt den umiddelbare forvaltning af• anlæg, drift og vedligeholdelse af veje• kommunens rekreative arealer og grønne områder• pleje mv. af fredede områder i kommunen• drift og vedligeholdelse af vandløb• affald og genbrug• kommunens ejendomme og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning erhenlagt under andet udvalgs område• myndighedsspørgsmål på forsyningsområdet – vand og spildevandFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: 15. december 2011Udvalget for Plan og Miljø:1. H.P. Geil2. Tonny Thomsen3. Holger Eskildsen4. Jan Christensen5. Søren Rishøj Jakobsen6. August Kragh7. Jørgen SmedFormand: H.P. GeilNæstformand: Tonny ThomsenSekretærDirektøren for Erhvervs- og Borgerservice11


Udvalget for Kultur og FritidAntal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Kultur og Fritid består af 9 medlemmer.Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 13.Opgaver:Udvalget varetager opgaver vedr.• Kultur og fritid,• Eliteidræt,• bibliotek,• musikskole,• arkiv• kulturinstitutioner.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: Juli 2010, januar 2012Udvalget for Kultur og Fritid:1. Karl Gunnar Gregersen2. Mathias Bak3. Uwe Jessen4. Maria Damgaard5. Bent K. Andersen6. Allan Emiliussen7. Jesper Andreasen8. Inga Lykke9. Signe KnappeFormand: Karl Gunnar GregersenNæstformand: Allan EmiliussenSekretærDirektøren for Erhvervs- og Borgerservice12


Udvalget for Ældre og HandicappedeAntal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Ældre og Handicappede består af 7 medlemmer.Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 12.Opgaver:• Hjemmepleje/plejehjem• Handicap• Misbrug – voksne• Psykiatri - voksne• Specialinstitutioner – voksne• Hjælpemidler• Aktivitetstilbud og tilbud om beskyttet beskæftigelse• Integration• Sprogundervisning, voksenspecialundervisning og den særligt tilrettelagteungdomsuddannelse• Hjemmesygepleje.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: juli 2010, Februar 2011, 31. marts 2011Udvalget for Ældre og Handicappede:1. Markvard Hovmøller2. Lone Ravn3. Irene Høgh4. Mathias Bak5. Anita Christensen6. Peter Jensen Hansen7. Gunnar NielsenFormand: Markvard HovmøllerNæstformand: Gunnar NielsenSekretærDirektøren for Voksen- og Sundhedsservice13


Udvalget for Sundhed og ForebyggelseAntal medlemmer og sammensætning: Udvalget for Sundhed og forebyggelse består af 7medlemmer.Hjemmel: Styrelsesvedtægt for Haderslev kommune § 11..Opgaver:• Omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandplejetilbud til børn,• At etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, herunder patientrettetforebyggelse.• At udforme en sundhedspolitik i hver valgperiode – og sundhedsprofil efter behov.• At sikre udvikling i kvaliteten og effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet isamarbejde med kommunens øvrige serviceområder og Region Syddanmark.• At forestå betaling og opfølgning heraf til Region Syddanmark.• At sikre samarbejde med alle aktører, der beskæftiger sig med sundhedsfremme ogforebyggelse.• At etablere og drive ”Sundhedscentre i Haderslev”.• Alle opgaver vedrørende genoptræning og vedligeholdelsestræning.• Støtte og facilitere det frivillige sociale arbejde efter Servicelovens §18 og §79.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: Februar 2011Udvalget for Sundhed og Forebyggelse:1. Asta Freund2. Søren Rishøj Jakobsen3. Lone Ravn4. Bent K. Andersen5. Irene Høgh6. Inga Lykke7. Jørgen SmedFormand: Asta FreundNæstformand: Søren Rishøj JakobsenSekretærDirektøren for Voksen- og Sundhedsservice14


Børn/unge-udvalgetAntal medlemmer og sammensætning: En lovændring (Barnets reform) indebærer, at Børn og ungeudvalgetfra 1. januar 2011 skal bestå af 2 byrådsmedlemmer, 1 dommer og 2 pædagogiskpsykologisksagkyndige. Dommeren udpeges i retskredsen. De pædagogisk-psykologisk sagkyndigeudpeges af Statsforvaltningen.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 941 af 06-10-2009Opgaver: Træffer afgørelser i visse sager vedr. børn og unge. (Støtteforanstaltninger udensamtykke)Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: Juli 2010, januar 2011, 31. marts 2011, december 2011Børn/unge-udvalget:MedlemPolitisk udpegetSuppleant1. Karina Grundahl Personlig stedfortræder Lone Ravn2. Signe Knappe Personlig stedfortræder Inga LykkeØvrige3. Dommer Jens Schultz-Hansen Dommer Leon Fredgaard4. Pædagogisk psykologisk sagkyndig Lene Clausen 1. stedfortræder Karen Krag5. Pædagogisk psykologisk sagkyndig Lisbeth Trefzer 2. stedfortræder Ingrid DicksFormand: Karina GrundahlNæstformand: Signe KnappeSekretær:Tina K. Gregersen15


Kommunalpolitisk Topmøde – 15. – 16. marts 2012Antal medlemmer og sammensætning: Hver af Landsforeningens medlemskommuner vælger 1stemmeberettiget delegeret blandt Byrådets medlemmer for hver påbegyndt 8.000 indbyggere.Indbyggere pr. 1.10.2009: 56.373Hjemmel: KL’s loveOpgaver: Deltagelse i delegeretmøde.Funktionsperiode: 1/1 2012 – 31.12.2012(der udpeges nye delegerede årligt)Valgt ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: 25. november 2010, 24. november 2011Kommunalpolitisk Topmøde:DelegeredeSuppleant1. Signe Knappe August Kragh2. Jørgen Smed Holger Mikkelsen3. Karsten Skovbjerg Jesper Andreasen4. Inga Lykke Asta Freund5. Bent Iversen 1. suppl. Karl Gunnar Gregersen6. Bent K. Andersen 2. suppl. Jan Christensen7. Maria Damgaard 3. suppl. Finn Lykkeskov8. Karina Grundahl 4. suppl. Markvard Hovmøller16


SkatteankenævnetAntal medlemmer og sammensætning: Skatteankenævnet og Vurderingsankenævnets medlemmervælges blandt de personer, der er valgbare til Byrådet. Medlemmer indstilles af Byrådet og udpegesaf skatteministeren.Haderslev Kommune har fået tildelt 3 pladser til Skatteankenævn Haderslev og Kolding og 1 plads tilVurderingsankenævn, desuden skal der vælges suppleanter.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 907 af 28-08-2006.Opgaver: Skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørendefysiske personer og dødsboer. Vurderingsankenævnene behandler klager over ejendomsvurderinger.Funktionsperiode: 1/7 2010 – 30/06 2013Udpeget af Skatteministeriet den ……… 2010Ændret:Skatteankenævn:MedlemSuppleantUdpeget1. Knud Peter Levinsen (A) Vestergade 54, Anne Bodil Nielsen (A)6500 Vojens Winthersvej 8, 6510 Gram.2. Kresten Andersen (SF), Skjoldsvænge 64, Kurt Koch (A), Slagtergade 12,6500 Vojens st. th., 6100 Haderslev.3. Andreas Steinicke (C), Lembckesvej 1 F, August Kragh (V), Egedal 37,6100 Haderslev Hoptrup, 6100 HaderslevVurderingsankenævnMedlemSuppleantUdpeget1. Jan Christensen, Mosebjergvej 16, Rita Juhl, Spangvej 2, Kastvrå,6560 Sommersted. 6560 Sommersted17


BeredskabskommissionenAntal medlemmer og sammensætning: Beredskabskommissionen består af 9 medlemmer.Kommissionen består af borgmesteren, politidirektøren, 4 medlemmer valgt af Byrådet, ét medlemfra Beredskabsforbundet og 2 medlemmer fra de frivillige brandværn.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10-06-2009Opgaver: Beredskabskommissionen skal sikre at det kommunale redningsberedskab kan yde enforsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, samt atdet kan modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Honorering: IntetUdpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. dec. 2009Ændret: 25. november 2010Beredskabskommissionen:Politisk udpeget1. Jens Chr. Gjesing, Tyrsvej 12, 6100 Haderslev2. Peter Caspersen, Hørløkke Tværvej 1, Skrydstrup, 6500 Vojens3. Kurt Koch, Slagtergade 12, st. th., 6100 Haderslev4. Carsten Henningsen, Haderslevvej 28 B, 6500 Vojens5. Holger Lauritzen, Selbjerg 1, Hoptrup, 6100 HaderslevØvrigeSuppleant6. Politidirektørembedet v/Politiinspektør Svend Erik Larsen7. Kredsleder Alvin Sundbøll Vicekredsleder Frits-Christian Dall8. Brandkaptajn Torben Hansen, Hoptrup FB Brandkaptajn John Sørensen, Sommersted9. Brandkaptajn Lars M. Damkjær, Gram FB Brandkaptajn John Sørensen, SommerstedFormand: Jens Chr. GjesingNæstformand:Sekretær Beredskabschefen18


HandicaprådetAntal medlemmer og sammensætning: Handicaprådet består af 4 medlemmer valgt af og blandtByrådet, 5 medlemmer fra handicaporganisationerne samt direktøren for voksenområdet.Hjemmel: Kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 709 af 03-07-2009.Opgaver: Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle allelokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål afmere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrativeinitiativer.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009:Ændret: Byrådets møde den 28. januar 2010, Handicapudvalget den 25. august 2010, Byrådetsmøde den 16. december 2010, Byrådets møde den 29. september 2011Handicaprådet:MedlemsuppleantPolitisk udpeget1. Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen2. Irene Høgh Markvard Hovmøller3. Peter Jensen Hansen Thies Mathiasen4. Asta Freund Inga LykkeFra handicaporganisationerne5. Carsten Høgsmann Ulla HøgsmannBraineparken 12, st.tv., HaderslevBraineparken 12, st.tv., Haderslev6. Flemming Jensen Hans H. AlbrechtsenOdinsvej 349, VojensSønder Ottinggade 6, 6100 Haderslev7. Solveig Gajda Alite PedersenTjørnevænget 11, BevtoftBøgely 3, Haderslev8. Hans Jacob Hansen Anni BælumTeaterstien 6, st. tv., HaderslevKystvejen 6, 6100 Haderslev9. Henny Jacobsen Lis MastrupNederbyvænget 5B, HaderslevGrønlandsvej 58, HaderslevFra Administrationen10. Anne Leth Charlotte ScheppanFormand: Solveig GajdaNæstformand:Sekretær:19


FolkeoplysningsudvalgetAntal medlemmer og sammensætning: Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer. 3medlemmer udpeges af og blandt Byrådet, de øvrige 11 medlemmer vælges af Byrådet efterindstilling fra organisationer jf. vedtægter for folkeoplysningsforbundet.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 535 af 14-06-2004Opgaver: Folkeoplysningsudvalget udarbejder forslag til regler for tilskud, beløbsramme m.v. ogtræffer i vidt omfang afgørelser om den generelle virksomhed. jf. desuden vedtægter forfolkeoplysningsudvalget.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget på det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2012Folkeoplysningsudvalget:MedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Maria G. Damgaard Mathias Bak2. Bent K. Andersen Uwe Jessen3. Karsten Skovbjerg Jesper AndreasenFra Organisationerne1. Astrid Refshauge, Damstien 26, 6100 Haderslev – Ældresgen2. Birgit Sørensen, Søndergade 49, 6500 Vojens – Uniformerede korps m.fl.3. Jesper Hans Mathiessen, Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft – Uniformerede korps m.fl.4. Johannes Hansen, Hamisgådvej 2E, 6500 Vojens – Idrætsforeninger (Hammelev)5. John Lauridsen, Clausensvej 22, 6100 Haderslev – AOF6. Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev – FOF7. Kent Glumsø, Fjelstrup Nørrevej 70, 6100 Haderslev – Idrætsforeninger (Fjelstrup)8. Kurt Koch, Slagtergade 12, 6100 Haderslev – Idrætsforeninger (Handicaporg.)9. Leif Petersen, Allégade 14,3 th, 6100 Haderslev – Øvrige foreninger (Forsøgsscenen)10. Mikael Jakobsen, Kirkeløkke 18, 6100 Haderslev – Idrætsforeninger (Vilstrup)Formand: Kent GlumsøNæstformand: Kurt KochSekretær: Jørn Mejer20


Kredsrådet vedr. politiets virksomhedAntal medlemmer og sammensætning: Kredsrådet består af politidirektøren og borgmesteren i dekommuner kredsen dækker.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 1069 af 06-11-2008Opgaver: Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed ogorganisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdetmellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Kredsrådet vedr. politiets virksomhedMedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Jens Chr. Gjesing H.P. Geil21


Hjemmeværnets distriktsudvalgAntal medlemmer og sammensætning: Distriktsudvalget består af en formand og 4 – 10medlemmer. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmerefter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Der indstilles ét medlem pr. kommune.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 198 af 09-02-2007Opgaver: Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgenesafgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Indstilling afgivet på det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009.Ændret:Hjemmeværnets distriktsudvalg:MedlemSuppleantIndstillet af Byrådet1. René Andersen Dele, Øsbygade 51, 6100 Haderslev. Harry Schrøder, Ribevej 2,Hammelev, 6500 Vojens.22


Det Lokale beskæftigelsesrådAntal medlemmer og sammensætning: Det lokale beskæftigelsesråd består af op til 15 medlemmer,jf. § 45 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Rådets medlemmerudpeges af Byrådet efter indstilling fra de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret iRådet. Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er formand for beskæftigelsesrådet.Hjemmel: LOV nr. 522 af 24-06-2005Opgaver: Det lokale beskæftigelsesråd er nedsat til at rådgive de ansvarlige forbeskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsatsfor personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedetFunktionsperiode: 1/6 2010 – 31/05 2014Honorering: IntetUdpeget den 24. juni 2010, 26. maj 2011Ændret:Det Lokale beskæftigelsesrådMedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Finn Lykkeskov August KraghDansk Arbejdsgiverforening (DA)MedlemTeddy Pedersen Lindab Ventilation A/S Langkær 20 6100 HaderslevJohn Carstensen Cawo Byg Hejsagervej 33B 6100 HaderslevAnni Schondelmeier Sønderjyllands Fragtservice Bredholm 2 6100 HaderslevSuppleantBrian Rasmussen Lindab Ventilation A/S Langkær 20 6100 HaderslevLandsorganisationen i Danmark (LO)MedlemKeld Pedersen 3F Vojens Allegade 33-35 6100 HaderslevHelle B. Nielsen FOA Sønderjylland Hærvejen 8 6230 RødekroJohn Lauridsen LO Haderslev Clausensvej 22 6100 HaderslevSuppleanterSøren Rishøj Jakobsen Dansk El-forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg CJytte Andersen Dansk Metal Haderslev A.D. Jørgensens Vej 2 6100 HaderslevHans Jørgen Rømer HK Sydjylland Erlevvej 95 6100 Haderslev23


AndersenFunktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)MedlemHans Bondo Hansen Runebakken 91 6500 VojensSuppleantBent Hansen Haderslev Lærerkreds Vestergade 35,1 6500 VojensAkademikernes CentralorganisationHar ikke ønsket et medlem i LBRDanske Handicaporganisationer (DH)Har endnu ikke udpeget medlemmerPraktiserende Lægers Organisation (PLO)MedlemEjner Skytte Ankersen Østergade 10, st. 6500 Vojens2 fra relevante lokale foreningerMedlemBritta H. Nielsen A-kasserne Allegade 33-37 6500 VojensMedlemPer BirkelundKursuscentret HaderslevHandelsskole Kroghs Kobbel 2 6100 HaderslevSuppleantHans Jørgen Hansen VUC Sønderjylland Simmerstedvej 1, 1 6100 Haderslev1 fra Det lokale integrationsrådReza Shanjani Ribe Landevej 102 6100 Haderslev24


Haderslev Produktionshøjskoles BestyrelseAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer udpegesaf Byrådet.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 785 af 06-07-2006Opgaver: Varetagelse af den overordnede ledelse.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Haderslev ProduktionsskoleMedlemPolitisk udpeget1. Valborg Friedrichsen, Moltrupvej 13, 6100 Haderslev2. Ella Skjellerup, Parkvej 61, 6100 Haderslev25


Ungdomsskolens BestyrelseAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 11 medlemmer. 2 medlemmer udpegesaf Byrådet, 2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra organisationer/institutioner.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 997 af 08-10-2004, § 7-8Opgaver: Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, somkommunalbestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen fører desuden tilsyn med skolens virksomhed.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:UngdomsskolebestyrelsenPolitisk udpeget1 Mathias Borring Bak (SF), Nederbyvænget 388, Åstrup, 6100 Haderslev.2. Anders Bagger Hansen, Fjelstrupvej 118, 6100 HaderslevFra Organisationerne3. Henry Bjerg, Vestergade 44, Haderslev4. Søren Rishøj Jakobsen, Simmerstedvej 72, HaderslevValgte medlemmer5. Valgt blandt kommunens vejledere - Hans-Curt Wolf, Ejsbølvej 15, Haderslev6. Valgt blandt kommunes folkeskoleledere – Bo Vesterby, Branderup Bygade 2, Branderup7. Repræsentant for Erhvervs og Borgerservice – Peter Poulsgaard, Niels Skousvej 36, Vejle8. Medarbejderrepræsentant – Sandie Christiansen, Vestergade 16, Vojens9. Elevrepræsentant10.Elevrepræsentant11.Repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget uden stemmeret – Kent Glumsø,Fjelstrup Nørrevej 70, HaderslevFormand:Næstformand:Sekretær: Ungdomsskolelederen26


Ekspropriationskommissionen /TaksationskommissionenAntal medlemmer og sammensætning: Byrådet udpeger 1 person til optagelse på liste overmedlemmer af henholdsvis ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20-11-2008.Opgaver: Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelsemed statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.Ekspropriationskommissionen er 1 instans og taksationskommissionen er 2. instans.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:EkspropriationskommissionenPolitisk udpeget1. Bent K. Andersen, Bregnehøjvej 6, Arnitlund, 6500 VojensTaksationskommissionenPolitisk udpeget1. Carsten Ørnsholt, Bragesvej 25, 6100 Haderslev.27


Taksations-/overtaksationskommissionenAntal medlemmer og sammensætning: Taksationskommissionen dækker Haderslev, Sønderborg,Aabenraa og Tønder Kommune. Byrådet udpeger 2 personer til optagelse på liste over medlemmeraf taksationskommissionen nedsat i medfør i vejlov. Overtaksationskommissionen dækker Fyn,Sønderjylland og Esbjerg. Byrådet udpeger 1 person til optagelse på listen over medlemmer tilovertaksationskommissionen.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 893 af 09-09-2009Opgaver: Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om offentligeveje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov omplanlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, vandløbsloven ogvandforsyningsloven samt en række andre love. Taksationskommissionen er 1 instans ogovertaksationskommissionen er 2 instans i sagsbehandlingen.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:TaksationskommissionenPolitisk udpeget1. Tonny Thomsen, Fælledvej 3, 6100 Haderslev.2. August Kragh, Egedal 37, Hoptrup, 6100 HaderslevOvertaksationskommissionenPolitisk udpeget1. Carsten Ørnsholt, Bragesvej 25, 6100 Haderslev.28


FredningsnævnAntal medlemmer og sammensætning: Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hverregion, og fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn i hver region. Etfredningsnævn består af en formand – der skal være dommer – og som udpeges af miljøministeren,ét medlem udpeget af miljøministeren samt ét medlem valgt af Byrådet. Desuden vælges enpersonlig suppleant.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24-09-2009Opgaver: Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation for fredning.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009Ændret:FredningsnævnMedlemSuppleantPolitisk udpegetSvend Brandt, Ejsbølvej 27, 6100 Haderslev Holger Eskildsen, Kildager 30,Vonsbæk, 6100 Haderslev.29


GrundlisteudvalgetAntal medlemmer og sammensætning: Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer valgt af Byrådet.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 1069 af 06-11-2008Opgaver: Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke somdomsmænd og nævninge.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:GrundlisteudvalgPolitisk udpeget1. Knud Peter Levinsen, Vestergade 54, 6500 Vojens2. John Lauridsen, Clausensvej 22, 6100 Haderslev3. Mathias Aarestrup, Aastrup Allé 82, 6100 Haderslev4. Gunnar Nielsen, Ærøvej 19, Starup, 6100 Haderslev5. Dagmar Skov, Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 GramSekretær31


BeboerklagenævnetAntal medlemmer og sammensætning: Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer. Formandenbeskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal havebestået juridisk kandidateksamen, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- ellerlejeorganisationer eller have erhvervsmæssig interesse i ejendomshandler. 2 medlemmer udpegesaf Byrådet efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdeling i HaderslevKommune, og de større lejerforeninger i Haderslev Kommune: De to medlemmer skal væresagkyndige med hensyn til almene boligforhold.I sager om tvister efter kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn tilsociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 987 af 21-10-2009Opgaver: Nævnet varetager opgaver i henhold til lov om leje af almene boliger.Funktionsperiode: 1/1 2010– 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009 og byrådsmødet den 25.februar 2010Ændret: 28. april 2011BeboerklagenævnMedlemsuppleantPolitisk udpeget1. Joan Løgstrup, Klosteret 3B, Haderslev Jan Leth, Ballehøj 1, Haderslev2. Erik Lønne Gottfredsen, Heimdalsvej 16, Haderslev Lisa Nielsen, Lembckesvej 33, st.tv.,HaderslevIndstillet som formand1. Karsten Sperling, Christiansfeldvej 7,1.th., Haderslev Mette Møller Rauch, ØsbySøndergade 2, HaderslevIndstillet som socialsagkyndigSuppleant1. Kamma Løhmann, Jarlsvej 9, Jels Birthe Meyer, Vestergade 17BRøddingStepping, Christiansfeld32


HuslejenævnetAntal medlemmer og sammensætning: Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer. Formandenbeskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal havebestået juridisk kandidateksamen, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- ellerlejeorganisationer eller have erhvervsmæssig interesse i ejendomshandler. 2 medlemmer udpegesaf Byrådet efter indstilling af henholdsvis de Udlejerforeninger, der har afdelinger i HaderslevKommune, og de større lejerforeninger i Haderslev Kommune. De to medlemmer skal være kendtmed huslejeforhold.I sager om tvister efter §§ 79a-79c i lov om leje tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndigmed hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 988 af 21-10-2009Opgaver: Nævnet varetager opgaver i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009 samt byrådsmødet den 25.februar 2010Ændret: 28. april 2011HuslejenævnMedlemsuppleantPolitisk udpeget1. Kirsten Børgesen, Badstuegade 1, Haderslev Bettina Obling, Aarøsund Landevej 85 st. thHaderslev2. Gunnar Asmussen, Sundparken 13, Haderslev Andreas Steinicke, Lembckesvej 1FHaderslevIndstillet som formand1. Claus Andersen, Danmarksgade 10, Vojens Mette Rauch, Øsby Søndergade 2HaderslevIndstillet som socialsagkyndigsuppleant1. Kamma Løhmann, Jarlsvej 9, Jels Birthe Meyer, Vestergade 17BRøddingStepping, Christiansfeld33


LokalrådMedlemskredsen fra kommunalt regi er udpeget i relevant omfang i de respektive serviceområder: 3personer. Hertil kommer 3 repræsentanter fra politiet.Hjemmel: Cirkulæreskrivelse nr. 10091 om etablering af lokale samarbejdsfora.Opgaver: Drøftelse af den kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet,herunder i tilknytning til SSP-arbejdet. Det er hensigten, at rådet skal have beslutningsmyndighed.Funktionsperiode: 01.01.2010 – 31.12. 2013Udpeget:Ændret:Kommunale medlemmer:1. Asta Freund (formand for Sundhed og Forebyggelse2. Finn Lykkeskov (Formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv)3. Bent Iversen (Formand for Udvalget for Børn og familier).Fra politiet:4. Knud Kirsten5. Jørgen Mørk Jensen6. Christian ØstergaardSekretær: Peter Jensen34


Valgbestyrelser for folkeskolerAntal medlemmer og sammensætning: Byrådet udpeger en valgbestyrelse for hver skole.Valgbestyrelsen består af 3 medlemmer. Et medlem udpeget af Byrådet som automatisk er formand,skolens leder og formanden for den afgående skolebestyrelse.Hjemmel: BKG. nr. 903 af 26-09-2005Opgaver: Ansvarlig for gennemførelse af valg til skolebestyrelserFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Valgbestyrelsen for skolerneMedlem valgt af Byrådet.Favrdalskolen1. Bent Iversen, Fælleslykkevej 34, 6100 HaderslevHertug Hans Skole1. Anna Grethe Smith, Svanevej 28, 6100 HaderslevHjortebroskolen1. Jesper Andreasen, Rosengade 15, Nustrup, 6500 VojensHoptrup Skole1. August Kragh, Egedal 37, Hoptrup, 6100 HaderslevMarstrup Skole1. Ella Skjellerup, Parkvej 61, 6100 HaderslevSct. Severin Skole1. Kurt Koch, Slagtergade 12, st. th., 6100 Haderslev.Starup Skole1. Benny Kristensen, Bjørnøvej 21, Starup, 6100 Haderslev35


Vilstrup Skole1. Jørgen Smed, Vilstrup Toftegyde 2, 6100 HaderslevSommersted Skole1. Jan Christensen, Mosebjergvej 16, 6560 SommerstedNustrup Skole1. Bent Steenberg Olsen, Dæmningen 60, Nustrup, 6500 VojensSkrydstrup Skole1. Rita Juhl, Spangvej 2, Kastvrå, 6560 SommerstedPovlsbjergskolen1. Peter Jensen Hansen, Lertevej 10, Lerte, 6560 SommerstedBregnbjergskolen1. Karsten Skovbjerg , Christiansdalvej 53, Hammelev, 6500 VojensHammelev Skole1. Helge C. Jacobsen, Aastrup Allé 46, 6100 HaderslevOver Jerstal Skole1. Bent K. Andersen, Bregnehøjvej 6, Arnitlund, 6500 VojensArnum Skole1. Olaf Hansen, Skovløkkevej 5, Tiset, 6510 GramGram Skole1. Jørgen Boiskov Hansen, Jens Holms Vej 9, 6510 GramBevtoft Skole1. Vera Bonde (SF), Hjartbro Byvej 20, Hjartbro, 6541 BevtoftFjelstrup Skole1. Vagn Egon Erlang, Hjerdrupvej 104, 6070 ChristiansfeldSkolen ved Kløften1. Carsten Worch. Starup Fjordvej 21, Starup, 6100 HaderslevUuc Vojens1. Carsten Worch, Starup Fjordvej 21, Starup, 6100 Haderslev36


Valgbestyrelsen til varetagelse af opgaver i forbindelse medoffentlige valg og afstemningerAntal medlemmer og sammensætning: Valgbestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af og blandtByrådet.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24-02-2009Opgaver: Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelseaf afstemningen i forbindelse med valg.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Valgbestyrelsen for Haderslev Kredsen.MedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Jens Chr. Gjesing Søren Rishøj Jakobsen2. Finn Lykkeskov Markvard Hovmøller3. Bent Iversen Kim Qvist4. Uwe Jessen Maria Damgaard5. H.P. Geil Allan Emiliussen6 Gunnar Nielsen August Kragh7. Thies Mathiasen Holger Mikkelsen37


BevillingsnævnetAntal medlemmer og sammensætning: Byrådet kan nedsætte et bevillingsnævn bestående afpolitidirektøren og indtil 6 øvrige medlemmer udpeget af Byrådet.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 786 af 09-08-2005Opgaver: Bevillingsnævnet varetager opgaver der, i henhold til lov om restaurations- oghotelvirksomhed er henlagt til Byrådet.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009 samt byrådsmødet den 25.februar 2010.Ændret:BevillingsnævnPolitisk udpeget1. Eigil Foged, Søholm 27, 6100 Haderslev2. Knud Peter Levinsen, Vestergade 54, 6500 Vojens.3. Gunnar Asmussen, Sundparken 13, 6100 Haderslev4. Benny Kristensen, Bjørnøvej 21, 6100 HaderslevFra organisationerne5. Keld Pedersen, Hermodsvej 5, 6500 Vojens6. Lise Tygesen, Præsteskoven 57, 6100 HaderslevØvrig7. PolitidirektørenSekretær38


IntegrationsrådetAntal medlemmer og sammensætning: Integrationsrådet består af 9 valgte medlemmerrepræsenterende de etniske grupper med bopæl i Haderslev Kommune, 2 medlemmer udpeget afHaderslev Kommune (én fra Erhvervs- og Borgerservice, og én fra Børn og familieservice samt 2medlemmer udpeget af Byrådet).Byrådet besluttede den 20. april 2010, at der fortsat skal være et Integrationsråd i HaderslevKommune.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14-12-2007Opgaver: Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektivog sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. jvf. Forretningsorden forIntegrationsrådet i Haderslev Kommune § 1.Funktionsperiode: 30.9. – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december december 2009Ændret: 30. september 2010IntegrationsrådetPolitisk udpeget1. Carsten Worch, Starup Fjordvej 21, Starup, 6100 Haderslev.2. Jesper Andreasen, Rosengade 15, Nustrup, 6500 VojensFra Administrationen3. Hanne Hauge, tosprogskonsulent, Børne- og Familieservice4. Helge Gellert, stabschef , Erhvervs- og BorgerserviceValgte medlemmer5. Douce Philemon Machozi, Olaf Ryes Vej 15, st., lejl. 2, Haderslev6. Murad Safari Haq, Varbergvej 95, kl., Haderslev7. Wyssam Nouf, Viekær 5B, Fjelstrup, Haderslev8. Sahat Safari, Varbergvej 99, 2.tv., Haderslev9. Nohamad Hadid, Varbergvej 41, st.th., Haderslev10. Princess May Gildhoff, Vandlingvej 65, Haderslev11. Reza Shanjani, Ribe Landevej 102, st., HaderslevSuppleanter39


Affaldsregion Nord / Dansk AffaldAntal medlemmer og sammensætning: Der er nedsat et repræsentantskab på i alt 18 medlemmer –de 9 medlemmer udpeges af og blandt Byrådet. Blandt de 9 medlemmer valgt af Byrådet forHaderslev kommune, vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for Affaldsregion NordHjemmel: Vedtægter af 1995 samt forslag til samarbejdsaftaleOpgaver: Bestyrelsen forestår institutionens ledelse.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget den 3. december 2009Ændret: 31. marts 2011MedlemmerSuppleanterPolitisk udpeget1. Tonny Thomsen Finn Lykkeskov2. Holger Eskildsen Irene Høgh3. Karl Gunnar Gregersen Bo Morthorst Rasmussen4. Søren Rishøj Jakobsen Bent Iversen5. Uwe Jessen Bent K. Andersen6. H.P. Geil Allan Emiliussen7. August Kragh Jesper Andreasen8. Jørgen Smed Holger Mikkelsen9. Peter Jensen Hansen Inga LykkeUdpeget til bestyrelsen:Suppleanter1. Søren Rishøj Jakobsen (Formand) Karl Gunnar Gregersen2. Tonny Thomsen Uwe Jessen3. H.P. Geil August KraghEr sammenfaldende med Dansk Affald da personerne går igen i begge bestyrelser.40


Haderslev boligselskabAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Medlemmer vælges afrepræsentantskabet. 1 medlem vælges af Domeas bestyrelse, og Byrådet kan vælge 2 medlemmer.Hjemmel: BEK nr. 870 af 11-09-2009, samt selskabets vedtægter af 13 dec. 2005.Opgaver: Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og moderniserestøttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for Haderslev BoligselskabMedlemPolitisk udpegetSuppleant1. Kirsten Grauholm, Årøsund Landevej 143, Jesper Nielsen, Skallebækvej 51,6100 Haderslev 6100 Haderslev2. Finn Wohlert, Borgervænget 12, st. tv, Jens Aage Helmig, Ny Erlevvej 10,6100 Haderslev 6100 Haderslev41


Haderslev ÆldreboligselskabAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Medlemmer vælges afrepræsentantskabet. 1 medlem vælges af Danmarks Boligselskab bestyrelse og Byrådet kan vælge 2medlemmer.Hjemmel: BEK nr. 870 af 11-09-2009, samt selskabets vedtægter af 22. oktober 2007.Opgaver: Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og moderniserestøttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for Haderslev ÆldreboligselskabMedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Kirsten Grauholm, Årøsund Landevej 143, Jesper Nielsen, Skallebækvej 51,6100 Haderslev 6100 Haderslev2. Finn Wohlert, Borgervænget 12, st. tv., Jens Aage Helmig, Ny Erlevvej 10,6100 Haderslev 6100 Haderslev42


Vojens BSB bestyrelseAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges afrepræsentantskabet. 1 medlem af Boligselskabet BSB og 1 medlem valgt af Byrådet.Hjemmel: BEK nr. 870 af 11-09-2009, samt selskabets vedtægter af 23. september 2009Opgaver: Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og moderniserestøttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for Vojens BSBMedlemSuppleantPolitisk udpeget1, Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18, Lene Vangsgaard, Søndergade 99,6500 Vojens 6500 Vojens43


Boligselskabet SydboAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges afrepræsentantskabet. Byrådet kan vælge 2 medlemmer.Hjemmel: BEK nr. 857 af 08-08-2006, samt selskabets vedtægter af 27. juni 2005.Opgaver: Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og moderniserestøttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen Boligselskabet SydboMedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Søren Knudsen, Nederbyvænget 166 Keld Thrane, Grønningen 1,6100 Haderslev 6100 Haderslev2. Leif Hartmann, Zeisesvej 2, René Andersen Dele, Øsbygade 516100 Haderslev 6100 Haderslev44


Flyvestation Skrydstrups BoligselskabAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges afrepræsentantskabet. 2 medlemmer vælges af Byrådet.Hjemmel: BEK nr. 870 af 11-09-2009, samt selskabets vedtægter.Opgaver: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse,lejefastsættelse og den daglige at den daglige administration sker i overensstemmelse med deherfor gældende regler.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for Flyvestation Skrydstrups boligselskabMedlemPolitisk udpeget1. Annemarie Hundebøl, Syrenvej 48, 6500 Vojens2. Henning Jeppesen, Møllebakken 31, Skrydstrup, 6500 VojensSuppleant1. Ib Jensen, Røddingvej 20, Nustrup, 6500 Vojens2. Peter Caspersen, Hørløkke Tværvej 1, 6500 Vojens45


Gram FjernvarmecentralAntal medlemmer og sammensætning: bestyrelsen bestå af 5 medlemmer – 4 medlemmer der erandelshavere og 1 kommunal repræsentant, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti.Hjemmel: Vedtægter for Gram fjernvarme af 14. oktober 2008.Opgaver: Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggendeFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Politisk udpeget1. Thies Mathiasen46


Region Sønderjylland – SchleswigAntal medlemmer og sammensætning: Regionalrådet består af 22 medlemmer – heraf 11 fra danskside. De fire kommuner er repræsenteret således:Bestyrelsen: 1 medlem samt 1 suppleantKultur, kontakt og samarbejde: 2 medlemmer samt 1 suppleantHjemmel: aftale om oprettelse af Region Sønderjylland-SchleswigOpgaver: At fremme udviklingen i regionen samt at skabe nærmere kontakt mellem befolkning ogerhvervsliv.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009.Ændret: Byrådet den 27. januar 2011, Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2012Bestyrelsen for Region Sønderjylland-SchleswigMedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Jens Chr. Gjesing H.P. GeilRegion Sønderjylland – Schleswig – Det Dansk - Tyske KulturudvalgMedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Karl Gunnar Gregersen Maria Damgaard2. Allan Emiliussen Maria Damgaard47


Museum Sønderjyllands BestyrelseAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Heraf udpeges 2medlemmer af og blandt Byrådets medlemmer.Hjemmel: Vedtægt for Museum Sønderjylland fra 1. januar 2005.Opgaver: Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: 27. januar 2011Bestyrelsen for Museum Sønderjylland.Medlem valgt af kommunalbestyrelsen.MedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Uwe Jessen Kim Qvist2. Karsten Skovbjerg Jesper Andreasen48


Skrydstrup ForsamlingsgårdAntal medlemmer og sammensætning: Udvalget består af 3 medlemmer. Èn udpeget af Byrådet og2 repræsentanter for foreninger og institutioner i lokalområdet. Alle med personlige suppleanter.Hjemmel: Forsamlingsgårdens vedtægter af 3. november 1992.Opgaver: Bestyrelsen varetager det løbende tilsyn med forsamlingsgårdens drift.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for Skrydstrup forsamlingsgård.MedlemPersonlig suppleantPolitisk udpeget1. Niels Fredskilde, Rugmarken 3, Anne Marie HundebølSkrydstrup, 6500 VojensSyrenvej 48, 6500 Vojens49


Jegerup Forsamlingshus – udvalg til varetagelse af administrationAntal medlemmer og sammensætning: Udvalget består af 3 medlemmer. Én udpeget af Byrådet, énfra skolenævnet og én fra den lokale idrætsforening.Hjemmel: Aftale om administration af Jegerup forsamlingshus af 5. juni 1987Opgaver: Forestår al udlejning vedr. forsamlingshusetFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Jegerup forsamlingshusMedlemPolitisk udpeget1. Asta Freund50


Den selvejende institution Tørning MølleAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af indtil 11 medlemmer, hvoraf 2 udpegesaf Byrådet.Hjemmel: Fundats for Tørning Mølle af 21. november 2006Opgaver: At søge tilvejebragt midler til at forestå istandsættelse og indretning afbygningerne beliggende på matr. nr. 172 Ladegård, HammelevFunktionsperiode: 1/4 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009 samt byrådsmødet den 25.februar 2010Ændret:Bestyrelsen for Tørning MølleMedlemmerPolitisk udpeget1. Dennis Hansen, Odinsvej 173, 6500 Vojens2. Lorens Meyer, Platanvej 24, Hammelev, 6500 Vojens51


Den selvejende institution Gram Fritidscenter - repræsentantskabAntal medlemmer og sammensætning: Byrådet udpeger 3 medlemmer til repræsentantskabet,Hjemmel: Vedtægter for Gram FritidscenterOpgaver: Repræsentantskabet er institutionens øverste myndighedFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Repræsentantskab for Gram FritidscenterMedlemmerPolitisk Udpeget1. Laurids Hviid Laustsen, Chr. Andersens Vej 19, 6510 Gram2. Torben Jørgensen, Birkvej 6 A, Vester Lindet 6510 Gram3. Jørgen Boiskov Hansen, Jens Holms Vej 9, 6510 Gram52


Sommersted PlejehjemAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen for den selvejende institution består af 7medlemmer. 2 medlemmer vælges af lejerne/brugerne, 1 medlem vælges af personalet, 2medlemmer vælges af Byrådet. Herudover supplerer bestyrelsen sig med 2 medlemmer der harfaglig indsigt.Hjemmel: vedtægter for den selvejende institution Sommersted Plejehjem af 31. maj 2005.Opgaver: Ansvarlig for den overordnede ledelse.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for Sommersted PlejehjemMedlemPolitisk udpeget1. Rita Juhl, Spangvej 2, Kastvrå, 6560 Sommersted2. Jan Christensen, Mosebjergvej 16, 6560 Sommersted53


Sydtrafik - RepræsentantskabAntal medlemmer og sammensætning: Repræsentantskabet består af 12 medlemmer.Hjemmel: Sydtrafiks vedtægt af 1. januar 2007Opgaver:Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Sydtrafik - Region SyddanmarkMedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Søren Rishøj Jakobsen H.P. Geil54


Den selvejende institution Ørsted Gl. SkoleAntal medlemmer og sammensætning:Hjemmel: Institutionens vedtægterOpgaver: Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af institutionenFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for den selvejende institution Ørsted Gl. SkoleMedlemPolitisk udpeget1. Mathias Aarestrup, Åstrup Allé 82, 6100 Haderslev55


Den selvejende institution Ungdomsboligerne FælleshaveAntal medlemmer og sammensætning:Hjemmel: Institutionens vedtægterOpgaver: Ansvarlig for driften af ungdomsboligerneFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: 15. december 2011Bestyrelsen for ungdomsboligerne FælleshavePolitisk udpeget1. Ole Kristiansen, Fælleshave 9, 6100 Haderslev2. Lise Gram Hansen, Fælleshave 16, 6100 Haderslev3. Bjarke Johannsen, Fælleshave 20 tv, 6100 Haderslev56


Haderslev HandelsskoleAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 1 medlem udpeges afkommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune.Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 951 af 02-10-09Opgaver: Ansvarlig for den overordnede ledelse af skolens anliggende.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for Haderslev HandelsskoleMedlemPolitisk udpeget1. Bo Morthorst Rasmussen57


Punkt HAntal medlemmer og sammensætning Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 10-12personer, der som minimum skal bestå af formændene for Haderslev Turistråd, HaderslevErhvervsråd, Haderslev Handelsråd, Haderslev Uddannelsesråd, Haderslev Haandværker- &Industriforening, LO-Haderslev og Iværksætterbyen Haderslev, samt af Haderslev Kommunesborgmester, 1 direktionsmedlem og 1 byrådsmedlem. Herudover kan generalforsamlingen efterderom fremsat forslag i henhold til § 5 vælge et antal medlemmer til bestyrelsen for 1 år adgangen. Genvalg kan finde sted.Hjemmel: Vedtægter for punkt HOpgaver: Forstå erhvervsaktiviteter til fordel for erhvervsudviklingen i Haderslev Kommunesområde, og at koordinere og gennemfører markedsføringen af Haderslev Kommunes område, såvelinternt som eksternt.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for punkt HMedlemmerPolitisk Udpeget1. Jens Christian Gjesing2. H. P. GeilFra administrationen3. Rune Larsson58


DragenAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 1 forældrerepræsentant, 2 medlemmerudpeget af og blandt Udvalget for Børn og Familier, i repræsentant udpeget af skolechefen og 1medarbejderrepræsentant.Hjemmel: Styrelsesvedtægt Haderslev kommunale skolevæsenOpgaver: Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Byrådetfastsætter. Skolebestyrelsen fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Dragens bestyrelseMedlemmerPolitisk udpeget – blandt medlemmerne af Udvalget for Børn og Familier1. Fra udvalget for Børn og Familie - Karina Grundahl2. Fra Udvalget for Børn og Familie - Signe KnappeFra administrationen1. Pia Werborg59


Moltrup SkoleAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 1 forældrerepræsentant, 2 medlemmerudpeget af og blandt Udvalget for Børn og Familier, i repræsentant udpeget af skolechefen og 1medarbejderrepræsentant.Hjemmel: Styrelsesvedtægt Haderslev kommunale skolevæsenOpgaver: Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Byrådetfastsætter. Skolebestyrelsen fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009Ændret: 31. marts 2011Moltrup skoles bestyrelseMedlemmerPolitisk udpeget blandt medlemmerne af Udvalget for Børn og Familier1. Bo M. Rasmussen2. Peter HansenFra administrationen1. Mogens Sørensen60


Den selvejende institution HelsehjemmetAntal medlemmer og sammensætning: Byrådet vælger ét medlem af og blandt Byrådet der også errepræsenteret i Børne- familieudvalget.Hjemmel: Institutionens vedtægterOpgaver: Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af institutionenFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009Ændret: 31. marts 2011Bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet.MedlemPolitisk udpeget1. Markvard Hovmøller61


Ø- udvalgetAntal medlemmer og sammensætning:Hjemmel: Hidtidig praksisOpgaver: Inddrage øboerne i de kommunale beslutninger, der har afgørende betydning forAarø.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Ø-udvalgMedlemPolitisk udpeget1. August Kragh2. Tonny ThomsenFra administrationen1. Chef for Teknik og Miljø2. Direktør for Erhvervs- og Borgerservice62


Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og MusikhusAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer. 3 medlemmerudpeges af Byrådet, 1 plads tilbydes musikskolens bestyrelse og én plads tilbydeshandelsstandsforeningen. Bestyrelsen kan desuden vælge at supplere sig med 1-3 medlemmer medlokal bopæl og særlig interesse i kultur og musikhusets drift.Hjemmel: Vedtægter for Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus.Opgaver: Bestyrelsen påser, at fondens administrative og økonomiske anliggender varetages påforsvarlig vis under hensyntagen til fondens formål og de regler, der til enhver tid er gældende forfondens ledelse og driften af fonden, herunder lovgivningens bestemmelser.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: 24. juni 2010Bestyrelsen for Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og MusikhusMedlem.Politisk udpeget1. Hans Morten Nielsen, Sjællandsgade 9, Vojens2. Henning Hansen, Ymersvang 2, Vojens3. Anne Grethe Rasmussen, Mosebjergvej 8, SommerstedSekretær:63


Fonden for brødrene Grams historiske arkivAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 6-11 medlemmer, heraf udpeges étmedlem af Byrådet.Hjemmel: Vedtægter for Fonden Brødrene Gram´s historiske arkiv og museum af 7. februar 2003.Opgaver: Bestyrelsen forestår ledelsen af Fonden.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009Ændret:Fonden for Brødrene Gram´s historiske arkiv og museum.MedlemPolitisk udpeget1. Lone Ravn64


Fonden Sønderjysk skolemuseum – Over Lerte skoleAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf udpeges 2medlemmer af Byrådet.Hjemmel: Vedtægterne for Fonden Sønderjysk skolemuseum Over Lerte Skole af 6. november 2003.Opgaver: Bestyrelsen forestår ledelsen af fonden.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Bestyrelsen for Fonden for Over Lerte SkolemuseumMedlemPolitisk udpeget1. Peter Jensen Hansen, Lertevej 10, Lerte, 6560 Sommersted2. Knud Erik Hansen, Storegade 72, 6560 Sommersted65


Legater/Fonde m.v.Hjemmel: De enkelte legaters fundatserOpgaver: Medlem af bestyrelsenFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Haderslev Fonden (bestyrelse svarende til medlemmer af Udvalget forArbejdsmarked og Erhverv)1. Finn Lykkeskov2. Tonny Thomsen3. Irene Høgh4. Bo Morthorst Rasmussen5. August Kragh6. Jesper Andreasen7. Thies MathiasenCatharinahjemmets fond (bestyrelse svarende til medlemmer af Udvalget forArbejdsmarked og Erhverv).1. Finn Lykkeskov2. Tonny Thomsen3. Irene Høgh4. Bo Morthorst Rasmussen5. August Kragh6. Jesper Andreasen7. Thies MathiasenHertug Hans Hospitalet (bestyrelse)1. Borgmesteren2. Direktøren for Statsforvaltningen3. Domprovsten4. Forstander StatsforvaltningenSlesvigske Fodregiments Parolefond (bestyrelse)1. Jens Chr. GjesingAnna Caroline Amalie Hoffs Mindelegat (bestyrelse)1. Markvard Hovmøller66


LAG Haderslev – landdistriktslovenHjemmel: Bekendtgørelse nr. 141 af 24/02/2009 – Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokaleaktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 samt vedtægter for LAGHaderslev vedtaget på generalforsamling 2009Opgaver:Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og førertilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder:- Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier.- Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet.- Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i detforløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.- Forelæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinæregeneralforsamling.- Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse på denordinære generalforsamling.- Eksklusion af medlemmer.- Udvikling af foreningens aktiviteter.- Godkendelse af resultatmål.- Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget den ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:MedlemPolitisk udpeget af og blandt Byrådet.1. Holger EskildsenSuppleant1. Jørgen Smed67


Andelsselskabet Slamforbrænding - RepræsentantskabI henhold til selskabets vedtægter udpeges repræsentantskabet af andelshaverne i en periode, somsvarer til den kommunale valgperiode.Hver andelshaver vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet fra kommunalbestyrelsen og vælgersamtidig én suppleant for hvert medlem, også fra kommunalbestyrelsen.Hjemmel: Selskabets vedtægterOpgaver:Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Andelsselskabet SlamforbrændingMedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Jørgen Smed H.P. Geil2. Tonny Thomsen Karl Gunnar Gregersen68


Udviklingsråd SønderjyllandSom konsekvens af kommunalreformen har det været nødvendigt at lave en revision afkommissoriet for UdviklingsRåd Sønderjylland - URS. Det er URS´ formål i et samarbejde mellemprivate og offentlige parter at skabe en dynamisk udvikling, så Sønderjylland er et attraktivt sted atbo, arbejde og uddanne sig. Sønderjylland skal tillige være et attraktivt sted at drive virksomhedsamt skabe sunde og udviklende arbejdspladser.På møde i URS den 5. marts 2007 var der enighed om, at de fire sønderjyske kommuner overtagerde offentlige arbejdspladser i URS. URS er i øvrigt sammensat af repræsentanter fra• arbejdsmarkedets parter,• private virksomheder og landbrugets organisationer,• Erhvervsakademierne i Sønderjylland,• CVU Sønderjylland, og• Syddansk Universitet.Hjemmel: Vedtægter UdviklingRåd SønderjyllandOpgaver:Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Udviklingsråd SønderjyllandMedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Jens Chr. Gjesing H.P.Geil69


Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark (det sociale område)Udviklingsrådet har som opgave at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og påspecialundervisningsområdet på kommunalt og regionalt niveau. Rådet udarbejder en årligredegørelse til socialministeren.Hjemmel: § 188 i Lov om social serviceOpgaver: følge og drøfte udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet påkommunalt og regionalt niveau.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3.december 2009Ændret:Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark (det sociale område)MedlemSuppleantPolitisk udpeget1. Markvard Hovmøller Gunnar Nielsen70


Sønderjyllands Symfoniorkesters nye orkestersamrådSønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, hvis formål er at drivekoncertvirksomhed m.v. i henhold til den gældende lovgivning om musik.Symfoniorkestret er et turnerende landsdelsorkester med fast koncertområde i Sydslesvig ogSønderborg, Aabenraa, Tønder, Haderslev samt Kolding kommuner.Orkestrets hjemsted er Sønderborg.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Sønderjyllands SymfoniorkesterMedlemPolitisk udpeget1. Maria Damgaard71


Fonden Slesvigske Musikhus HaderslevDen selvejende institutions formål er,• at drive og udvikle Slesvigske Musikhus Haderslev, således at det kan danne ramme forudbredelsen af kulturelle aktiviteter med hovedvægt på musikken.• at stille faciliteter til rådighed for Forsvarskommandoen! Slesvigske Musikkorps, således atorkestret har de optimale betingelser for gennemførelsen af deres virke.• at stille øvefaciliteter til rådighed for Haderslev Musikskole, herunder Det MusikalskeGrundkursus, samt danne rammen for gennemførelsen af Haderslev Musikforeningskammermusikalske koncerter.Bestyrelsen er sammensat af følgende:• i repræsentant udpeget af Haderslev Byråd• 2 repræsentanter fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste• i repræsentant fra Haderslev Kaserne• i repræsentant udpeget af Slesvigske Musikkorps musikere• 2 repræsentanter valgt af, og blandt, brugerne af den selvejende institution• i tilforordnet repræsentant for Støtteforeningen for Slesvigske Musikkorps. Tilforordnede deltageruden stemmeretFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret:Fonden Slesvigske Musikhus HaderslevMedlemPolitisk udpeget1. Administrativ medarbejder, Jørn Mejer72


Den selvejende institution Haderslev Dyre- og AktivitetshaveDen selvejende institutions formål er,Institutionens formål er at medvirke ved formidlingsaktiviteter, der tager sigte på miljø, natur,landskab og kulturhistorie, samt bidrage til at fremme friluftsliv, turisme og Agenda 21 arbejde,primært i Haderslev-Tunneldalområdet.Institutionen skal endvidere, i samarbejde med myndigheder, organisationer, lokale foreninger,områdets beboere og andre relevante partnere, medvirke til, at rammerne for formidling ogfriluftsliv i tunneldalområdet løbende udvikles.Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer udpeget med 1 medlem fra hver af følgendeinstitutioner:Haderslev kommuneUdviklingscenter HaderslevSkov- og NaturstyrelsenFunktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget ved det konstituerende byrådsmøde den 3. december 2009Ændret: 31. marts 2011Haderslev Dyre- og AktivitetshaveMedlemPolitisk udpeget1. Holger Eskildsen73


Fonden for Vojens Idræts- og sportshallerAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 8 medlemmer, heraf vælges 2 af ogblandt Byrådet. Byrådet udpeger desuden 6 medlemmer, hvoraf de 3 repræsenterer brugerne oghar teknisk/økonomisk indsigt i hallerne.Hjemmel: Vedtægterne for Fonden for Vojens idræts- og sportshaller.Opgaver: Bestyrelsen forestår fondens ledelse.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Honorering: IntetUdpeget den 3. december 2009Ændret: 16. december 2010Fonden for Vojens idræts- og sportshaller.MedlemPolitisk udpeget af og blandt Byrådet.1. Asta Freund, Mosekær 12, Jegerup, 6500 Vojens2. Finn Lykkeskov, Syrenvej 17, 6500 VojensPolitisk udpeget3. Ove Gerber, Sivsangervej 5, 6500 Vojens4. Ingolf Skousen, Mågevej 2, 6500 Vojens5. Holger Mikkelsen, Kongstedvej 5, Simmersted, 6500 Vojens6. Sven Bork, Topmejsevej 18, 6500 Vojens7. Jette Olesen, Overbæksvej 6, Jegerup, 6500 Vojens8. Irene Høgh, Odinsvej 221, 6500 Vojens74


Haderslev Forsyningsservice A/SAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, heraf vælges mindst 3af og blandt Byrådet.MedarbejderrepræsentanterHjemmel: Selskabets vedtægtOpgaver:Funktionsperiode:Udpeget den 3. december 2009Ændret:MedlemPolitisk udpeget af og blandt Byrådet.1. Tonny Thomsen2. Uwe Jessen3. H.P. Geil4. Holger Mikkelsen5. Jan Christensen, Mosebjergvej 16, 6560 Sommersted6. Mads Skau, Skovgårdvej 15, Hammelev, 6500 Vojens75


Provas - Haderslev Spildevand A/SAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf vælges mindst 3af og blandt Byrådet.MedarbejderrepræsentanterHjemmel: Selskabets vedtægtOpgaver:Funktionsperiode:Udpeget den 3. december 2009Ændret: 31. marts 2011MedlemPolitisk udpeget af og blandt Byrådet.1. Bent K. Andersen2. Holger Eskildsen3. August Kragh4. Carsten Worch, Starup Fjordvej 21, 6100 Haderslev5. Olaf S. Hansen, Skovløkkevej 5, Tiset, 6510 Gram76


Provas - Haderslev Vand A/SAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf vælges mindst 3af og blandt Byrådet.MedarbejderrepræsentanterHjemmel: Selskabets vedtægtOpgaver:Funktionsperiode:Udpeget den 3. december 2009Ændret: 31. marts 2011MedlemPolitisk udpeget af og blandt Byrådet.1. Bent K. Andersen2. Holger Eskildsen3. August Kragh4. Carsten Worch, Starup Fjordvej 21, 6100 Haderslev5. Olaf S. Hansen, Skovløkkevej 5, Tiset, 6510 Gram77


Provas - Haderslev Affald A/SAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf vælges mindst 3af og blandt Byrådet.MedarbejderrepræsentanterHjemmel: Selskabets vedtægtOpgaver:Funktionsperiode:Udpeget den 3. december 2009Ændret: 31. marts 2011MedlemPolitisk udpeget af og blandt Byrådet.1. Bent K. Andersen2. Holger Eskildsen3. August Kragh4. Carsten Worch, Starup Fjordvej 21, 6100 Haderslev5. Olaf S. Hansen, Skovløkkevej 5, Tiset, 6510 Gram78


Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S – Deponi SydI henhold til selskabets vedtægter udpeges bestyrelsesmedlemmerne i en periode, som svarer tilden kommunale valgperiode.Hver interessent udpeger ét bestyrelsesmedlem. Ligeledes udpeges en suppleant for hvertbestyrelsesmedlem.Hjemmel: Deponi Syds vedtægter af 16. december 2008.Opgaver: Selskabets formål er at klarlægge, om der kan skabes grundlag for stiftelse af et fællesdeponiselskab der gennem køb eller forpagtning, erhverver og driver de deponier inden forinteressentkommunernes område, der kan fortsætte driften efter 15. juli 2009.Funktionsperiode: 1/1 2010 – 31/12 2013Udpeget den 25. februar 2010Ændret:Politisk udpeget:medlemH.P. GeilSuppleantSøren Rishøj Jakobsen79


Brugerråd til Gråsten skovdistriktAntal medlemmer og sammensætning: Brugerrådet bør højest have 14 medlemmer forudendistriktets repræsentation og ad-hoc-deltagere. Kommunen skal tilbydes repræsentation med étmedlem.MedarbejderrepræsentanterHjemmel: Retningslinier for brugerråd på skovdistrikterne pr. 16. januar 2007Opgaver:Funktionsperiode: 25/3 2010 – 31/12 2013Udpeget den 25. marts 2010Ændret:Politisk udpeget:medlemCarsten Ørnsholt, Bragesvej 25, 6100 HaderslevsuppleantAugust KraghAdministrativ repræsentant: Helle Hartmann, Natur & Landbrug, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens80


Syddansk turisme - repræsentantskabetAntal medlemmer og sammensætning: Repræsentantskabet består bl.a af 22 medlemmer frakommunerne beliggende i Region Syddanmark. Haderslev kommune skal udpege et medlem tilSyddansk Turismes repræsentantskab. Kommunen er ikke forpligtet til at udpege et medlem, somsamtidig er medlem af Byrådet.Hjemmel: Vedtægter for Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme af 18. januar 2010.Opgaver:Funktionsperiode: 26/5 2010 – 31/12 2013Udpeget på Byrådsmødet den 26. maj 2010.Ændret:MedlemPolitisk udpegetElla Skjellerup, Parkvej 61, 6100 Haderslev81


Center for Hjælpemidler og KommunikationAntal medlemmer og sammensætning:I henhold til pkt. 4 i aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa kommuner omdriften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) i perioden 2011 – 2014, sammensættesbestyrelsen af:4 medlemmer udpeget af de 4 kommunalbestyrelser4 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer i hele det sønderjyske område2 medlemmer valgt af og blandt personalet.Opgaver: CHK leverer ydelser i henhold til Lov om specialundervisning for voksne, Serviceloven,Folkeskoleloven, Aktivloven. Målgruppen for CHK’s ydelser er høre- og synshandicappede,mobilitetshandicappede, voksne med afasi, dysartri og stemmeproblemer, stammere og ordblinde,voksne med progredierende lidelser, som påvirker kommunikationen, småbørn med sværekommunikationsvanskeligheder og børn med læbe-ganespalte.Hjemmel: Vedtægter for Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme af 18. januar 2010Funktionsperiode: 24/6 2010 – 31/12 2013Udpeget på Byrådsmødet den 24. juni 2010.Ændret:MedlemPolitisk udpegetMarkvard Hovmøller82


Organisering af udviklingsprojekt Haderslev HavnAntal medlemmer og sammensætning:Projektorganisationen består af 7 politikere – 2 medlemmer fra Udvalget for Plan og Miljø/Udvalgetfor Erhverv og Kultur, 2 medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid og 2 medlemmer fra Udvalgetfor Erhverv og Arbejdsmarked samt borgmester Jens Chr. Gjesing, adhoc.Opgaver: Den politiske og administrative styregruppe sikrer fremdriften og koordinering i tætsamarbejde med den administrative organisation og de politiske udvalg for de enkelte opgaver.Funktionsperiode: 24/6 2010 – 31/12 2013Udpeget på Byrådsmødet den 24. juni 2010.Ændret:MedlemPolitisk udpeget:H.P. Geil (formand)Tonny ThomsenKim QvistAllan EmiliussenFinn LykkeskovAugust KraghJens Chr. Gjesing (adhoc)Administrativt udpeget:Rune LarssonKurt LopdrupErik AnckerAnders SanderboJohn Bo HansenErik Bay83


Råd for socialt udsatteAntal medlemmer og sammensætning: Rådet består af i alt 17 medlemmer. 8 borgere, 7medarbejdere og 2 politikere udpeget af byrådet.Opgaver: Bolig, beskæftigelse, sundhed, sociale relationer samt udvikling og rådgivning.Funktionsperiode: 24/2 2011 – 31/12 2013Udpeget på Byrådsmødet den 24. februar 2011.Ændret:Politisk udpeget:Inga LykkeBent K. Andersen84


Knud Nissen Møller FondenAntal medlemmer og sammensætning: Fonden ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer, herafen politiker udpeget af byrådet.Opgaver: Fonden har til formål at yde økonomisk støtte eller anden bistand til ældre og andreværdigt trængende personer, herunder støttebehov til psykisk og fysisk hæmmende personer.Funktionsperiode: 26/5 2011 – 31/12 2013Udpeget på Byrådsmødet den 26. maj 2011Ændret:Politisk udpeget:Gunnar Nielsen85


Haderslev MusikskoleAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 10 medlemmer. 3 blandt musikskolensforældre, 1 blandt støtteforeningens medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter blandtmusikskolens lærere, 2 af og blandt musikskolens elever (alder min. 15 år), 1 repræsentant forskolerne, kultur- og fritidschefen, udpeget af byrådet som dets repræsentant.Hjemmel: Selskabets vedtægtOpgaver: Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen ogmusikskolen og musikskolens øvrige samarbejdspartnere, samt mellem hjemmene og musikskolen.Funktionsperiode: 29/9 2011 – 31/12 2013Udpeget den 29. september 2011Ændret:MedlemJørn Mejer, kultur- og fritidschef86


Valg af nyt bestyrelsesmedlem til Haderslev KatedralskoleAntal medlemmer og sammensætning: Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Der udpeges 1 medlemaf byrådet, 1 medlem af Region Syddanmark, 1 medlem af CVU Sønderjylland, 1 medlem afSyddansk UniversitetHjemmel: Selskabets vedtægtOpgaver: Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser oglovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser.Funktionsperiode: 29/9 2011 – 31/12 2013Udpeget den: 29. september 2011Ændret:Politisk udpeget:Bent Iversen87


Hvervsfortegnelsen er opdateret den 24. januar 201288

More magazines by this user
Similar magazines