Q1 / 2010 - Solar.eu

solar.eu
  • No tags were found...

Q1 / 2010 - Solar.eu

Q1 / 2010/A


HOVED- OG NØGLETALKoncernenQ1Året€ mio. 2010 2009 2009Hovedtal for resultat (€ mio.)Omsætning 329,3 373,2 1.431,4Primært resultat før amortisering (EBITA) 6,0 7,6 36,2Primært resultat før særlige poster 4,3 6,0 29,4Primært resultat (EBIT) 4,3 6,0 22,4Finansielle poster, netto -2,1 -0,9 -5,0Resultat før skat (EBT) 2,2 5,1 17,4Periodens resultat 1,0 2,9 10,1Periodens resultat i € pr. udestående aktie (EPS) 0,13 0,43 1,48Periodens resultat ekskl. amortisering i € pr. udeståendeaktie 0,34 0,67 2,50Hovedtal for balance (€ mio.)Aktiver i alt 639,2 617,1 620,5Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 3,8 2,2 7,8Udestående aktiekapital 105,5 90,1 105,5Egenkapital 261,4 210,2 258,7Rentebærende forpligtelser 150,9 196,9 150,7Rentebærende forpligtelser, netto 100,5 194,1 102,8Hovedtal for pengestrømme (€ mio.)Pengestrømme fra driftsaktivitet 10,7 39,5 118,2Pengestrømme fra investeringsaktivitet -6,0 -3,4 -20,4Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -3,3 -2,7 23,0Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført)Omsætningsvækst -11,8 3,4 -4,6Organisk vækst -14,3 -7,1 -12,1Overskudsgrad før afskrivning og amortisering (EBITDA) 2,7 2,8 3,4Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 1,8 2,0 2,5Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 1,3 1,6 1,6Resultatgrad 0,3 0,8 0,7Arbejdskapital (NWC)/omsætning (LTM)* 15,4 17,4 15,1Gearing (rentebærende forpligtelser, netto/EBITDA (LTM)), antal gange 2,2 2,9 2,1Egenkapitalforrentning (ROE) 1,5 5,6 4,4Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 4,2 8,7 7,3Afkast af investeret kapital (ROIC)* 2,0 3,2 4,4Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering** 4,2 4,8 6,5Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 21,1 11,3 11,5Egenkapitalandel (soliditet) 40,9 34,1 41,7Indre værdi i € pr. udestående aktie 33,3 31,3 32,9Børskurs i € 51,9 22,2 46,0Børskurs/indre værdi 1,56 0,71 1,40Børskurs i DKK 387 166 343MedarbejdereGennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) 2.973 3.352 3.175* Beregnet som varebeholdninger og tilgodehavender fra salg fratrukket gæld til leverandører ultimo perioden i forhold til de seneste 12 måneders omsætning** Beregnet på grundlag af primært resultat før særlige posterSolar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Hoved- og nøgletal/1


OVERBLIKQ1 2010I Q1 udgjorde omsætningen € 329,3 mio. mod € 373,2 mio.i Q1 2009, svarende til en omsætningsvækst på -11,8%.Den organiske vækst udgjorde -14,3%.Det kolde vejr i Nordeuropa i Q1 2010 medførte, at markedsaktiviteteni byggesektoren var på et meget lavt niveau.Bruttoavancen steg med 1,0 procentpoint til 21,7% sammenholdtmed Q1 2009.EBITA udgjorde € 6,0 mio. mod € 7,6 mio. i Q1 2009. I resultatetindgår restruktureringsomkostninger vedrørende reduktionaf medarbejdere på € 1,3 mio., der ikke var indeholdt i deoprindelige forventninger til 2010.EBT udgjorde € 2,2 mio., og periodens resultat udgjorde€ 1,0 mio. Resultat pr. udestående aktie udgjorde € 0,13 mod€ 0,43 for Q1 2009.Såvel omsætning som resultat var lavere end forventet.Den fortsatte økonomiske krise medfører, at forventningerne tilomsætning og tab på debitorer i 2010 er behæftet med nogenusikkerhed.Fokus i 2010 vil være på øget indtjening og penge strømmegennem• profit management• leverandørkonsolidering• øget effektivitet (inklusiv implementering afSolar 8000-programmet Value Realisation)• reduceret arbejdskapital og rentebærende gæld• implementering af de nye strategiske initiativer• akkvisitioner og forretningsudviklingStrategiske tiltagI forbindelse med Årsrapport 2009 offentliggjorde Solar koncernensopdaterede strategi ”#1 in Technical Wholesale” for perioden2010-2015, der er udviklet med henblik på at styrke indtjeningenog sikre koncernens position som den førende tekniskegrossist inden for el-, vvs- og ventilationskomponenter.Trods det lave aktivitetsniveau på markedet formåede Solar atterat præstere positive pengestrømme fra driftsaktivitet på € 10,7mio.Forventninger til 2010På trods af et meget lavt aktivitetsniveau i hele Q1 samt ensvag start i Q2 fastholder koncernen forventningerne tilomsætning i intervallet € 1.360 mio. til € 1.400 mio. og EBITAi intervallet € 46 mio. til € 53 mio. Specielt omsætningsudviklingenvil have afgørende indvirkning på indtjeningens størrelse.I forventningerne til EBITA indgår omkostninger til implementeringaf Solar 8000 på € 3 mio.For at nå koncernens finansielle mål er der udvalgt i alt ti strategiskeinitiativer, virksomhedsprogrammer, inden for fokusområderneGrowth, Efficiency og People.Arbejdet med at implementere og eksekvere strategien i allekoncernens selskaber blev iværksat i Q1 2010.Nettoomsætning i € mio.EBITA i € mio.400380360340320151053000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42009 20102009 2010/2 Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Overblik


koncernberetningQ1 2010OmsætningI Q1 faldt omsætningen med € 43,9 mio. til € 329,3 mio.,svarende til en omsætningsvækst på -11,8%. Den organiskevækst udgjorde -14,3%.Det kolde vejr i Nordeuropa i Q1 2010 medførte, at markedsaktiviteteni byggesektoren var på et meget lavt niveau. Afsætningtil industrien er stadig ikke mærkbart påvirket af den stigendeindustrielle aktivitet, da industrien endnu ikke har øget investeringerog vedligeholdelsesaktiviteter i væsentlig grad.Omsætningen var lavere end forventet.Primært resultat før amortiseringer (EBITA)EBITA udgjorde € 6,0 mio., hvilket svarer til 1,8% af omsætningen.Bruttoavancen steg til 21,7% mod 20,7% i Q1 2009 og påvirkededermed EBITA positivt med € 3,2 mio.EBITA blev negativt påvirket af restruktureringsomkostningervedrørende reduktion af medarbejdere på € 1,3 mio., der ikkevar indeholdt i de oprindelige forventninger til 2010.Finansielle posterFinansielle poster, netto, udgjorde € -2,1 mio. mod € -0,9 mio.i Q1 2009. I Q1 2009 var de finansielle poster positivt påvirketaf kursgevinster på primært NOK og SEK med € 1,5 mio.Resultat før skat (EBT) og periodens resultatEBT udgjorde i Q1 € 2,2 mio. mod € 5,1 mio. i tilsvarendeperiode sidste år. Resultatet i Q1 udgjorde € 1,0 mio. mod€ 2,9 mio. sidste år.Resultat pr. aktieResultat pr. udestående aktie udgjorde € 0,13 for Q1.InvesteringerFor at sikre en stabil drift og yderligere effektivisering på centrallagereti Solar Danmark A/S, Vejen, blev processen omkringopstilling af otte nye miniload-anlæg påbegyndt i Q42009. Der blev i Q1 investeret i alt € 3,3 mio. i anlæggene, dersættes i drift i Q2 2010.Solars IT-strategi blev redefineret i 2008, idet det blev besluttetat implementere koncernstandardiserede processer ogomlægge dele af koncernens egenudviklede ERP-system tilSAP (Solar 8000). Overgangen gennemføres over de kommendetre år. I Q1 2010 blev der investeret € 4,7 mio., og i alter der hermed investeret € 21,7 mio. ud af en forventet samletinvestering på op til € 40 mio.PengestrømmeDer er ligeledes i 2010 fokus på nedbringelse af arbejdskapitalog rentebærende gæld. Det er derfor tilfredsstillende, at periodenspengestrømme fra driftsaktivitet trods den meget lavemarkedsaktivititet udgjorde € 10,7 mio. mod € 39,5 mio. forQ1 2009. I forhold til Q1 2009 blev arbejdskapitalen reduceretmed € 49,4 mio. til € 213,3 mio. Forventningen om stigendeaktivitet i Q2 førte til en beslutning om ikke at reducere varelagrenei Q1 2010.Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde € -6,0 mio.mod € -3,4 mio. for Q1 2009. Salg af forretningsaktiviteten iSolar Suomi Oy i Q1 2010 har påvirket pengestrømme fra investeringsaktivitetpositivt med € 2,7 mio.Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde € -3,3 mio.mod € -2,7 mio. for Q1 2009.Resultatet var lavere end forventet.Organisk vækst i %EBITA i % af omsætningen0-5-10-154321-20Q1Q2Q3Q40Q1Q2Q3Q42009 20102009 2010Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Koncernberetning/3


koncernberetningGearing beregnet på grundlag af EBITDA for de seneste12 måneder udgjorde 2,2 gange.Samlet er rentebærende forpligtelser, netto, reduceret fra€ 102,8 mio. ultimo 2009 til € 100,5 mio.Pr. 31. marts 2010 havde Solar uudnyttede kreditfaciliteterpå € 178,9 mio.Begivenheder efter kvartalets afslutningDer er i april udbetalt udbytte på € 4,5 mio.Væsentlige risiciI Årsrapport 2009 beskriver Solar de kommercielle og finansiellerisici, der knytter sig til virksomhedens aktiviteter. De væsentligsterisici er fortsat, at Solar i lighed med øvrige internationalevirksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer,dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernener repræsenteret.STRATEGISKE TILTAGStrategiske tiltagI forbindelse med Årsrapport 2009 offentliggjorde Solar koncernensopdaterede strategi ”#1 in Technical Wholesale” forperioden 2010-2015. Den opdaterede strategi er udviklet medhenblik på at styrke indtjeningen og sikre koncernens positionsom den førende tekniske grossist inden for el-, vvs- og ventilationskomponenterpå en række udvalgte markeder.Arbejdet med udrulning af strategien i alle koncernens selskaberog koncernfunktionerne gennemføres i Q2.De finansielle mål er fastlagt for henholdsvis perioden 2010–2012 og perioden 2013–2015. Solars virksomhedsprogramomfatter 10 strategiske initiativer, der i løbet af strategiperiodenskal sikre, at vi realiserer et højere indtjeningsniveau samten reduceret arbejdskapital. Kombinationen heraf vil give enhøjere forrentning af den investerede kapital.Som en del af koncernens nye forretningssystem Solar 8000(SAP) har der siden Q2 2009 været arbejdet med at vælge deprocesser, der skal realisere værdiskabelsen af investeringen påop til € 40 mio frem til 2012. Processerne inden for Sales,Hoved- og nøgletal for koncernens selskaberSolar A/S Solar Solar Solar Solar€ mio. moderselskab* Sverige AB Norge AS Nederland B.V. Deutschland GmbHQ1 2010Omsætning 79,5 64,3 50,9 85,4 32,3EBITA 2,9 1,8 2,0 0,7 -1,9Anlægsaktiver 291,9 50,1 26,4 66,0 21,5Egenkapital 310,5 30,8 37,9 49,8 42,1Balancesum 473,8 118,8 82,9 155,4 55,7Organisk vækst -21,2% -5,3% -12,9% -16,2% -9,5%EBITA % 3,6% 2,8% 3,9% 0,8% -5,9%Q1 2009Omsætning 100,7 61,6 53,0 101,9 35,7EBITA 6,2 1,8 1,5 0,1 -1,6Anlægsaktiver 269,1 47,5 24,5 71,4 22,5Egenkapital 254,1 25,0 33,5 58,0 46,2Balancesum 429,9 108,5 86,6 175,1 59,9Organisk vækst -11,4% -2,5% 4,1% -20,1% 3,7%EBITA % 6,2% 2,9% 2,8% 0,1% -4,5%* Efter kostprismetoden** Forretningsaktiviteten i Solar Suomi Oy blev 18. januar 2010 afhændet til Ahlsell Oy.*** Intern omsætning udgjorde € 1,9 mio. (€ 2,1 mio. i Q1 2009). Regulering som følge af omregning fra kostprismetode til equity-metode er inkluderet under elimineringer./4 Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Koncernberetning


Supply Chain, Market (Product Management) samt PerformanceManagement er defineret, værdisat og vil blive implementereti de enkelte lande i perioden 2010-2012. Nogle procesændringerblev allerede påbegyndt i det hidtidige virksomhedsprogramNew Solar 2010. Andre procesændringer påbegyndesnu, mens atter andre afventer implementeringen af Solar 8000(SAP). For at nå de finansielle mål for de to perioder frem til2015, skal en ganske betydelig del af resultatforbedringen fra2009 findes gennem dette Value Realisation-projekt.Forberedelserne til implementering af Solar 8000 (SAP) fortsætterpå et meget højt aktivitetsniveau. Problemer omkringoverførsel af data fra Warehouse Management Systemet iSGS til SAP har medført, at de planlagte test er forsinket medcirka en måned. Overgangen til Solar 8000 i Norge er derforudskudt til Q3 2010. På trods af forsinkelsen forventes investeringenfortsat at kunne holdes indenfor de oprindelige € 40mio.UDVIKLINGEN I DE ENKELTE DATTER VIRKSOMHEDERvejr havde en betydelig negativ effekt i hele Q1. Sammenholdtmed Q1 har aktivitetsniveauet været svagt stigende sidenmidten af april. Aktivitetsniveauet er dog fortsat på et lavt niveau.Der igangsættes nu flere projekter, hvilket forventes athave en positiv effekt i H2. Der er dog stadig en betydeligusikkerhed om det fremadrettede aktivitetsniveau.Omsætningen til industrikunder blev i Q1 ikke påvirket af dettilsyneladende lidt højere aktivitetsniveau i de større danskeindustrivirksomheder. Investeringer og en øget MRO-aktivitet(vedligeholdelse, reparation og drift) er udskudt men forventesat stige i løbet af året.Der er i de seneste år gennemført en række forretningsudviklingstiltag,og nogle af disse fokuserer på områder, der ikkeer afhængige af aktiviteten inden for nybyggeri. Udviklingen indenfor disse områder må fortsat betegnes som tilfredsstillende,og flere af områderne fortsætter med at bidrage med positivvækst. Omlægningen af natdistributionen er gennemførtuden driftsforstyrrelser og har medført de ønskede besparelser.Solar Danmark A/SAktivitetsniveauet er fortsat lavt hos installatørkunderne indenfor nybyggeri, og ordrehorisonten er kort. Det meget koldeVi ser fortsat en meget stor interesse blandt vores kunder,rådgivere og bygherrer for at besøge vores Solar Exploriumfor at lære om energirigtige løsninger.Solar Solar P/F Solar Aurora SolarSuomi Oy** Polska Sp. z o.o. Føroyar Group Elimineringer*** KoncernQ1 2010Omsætning 0,4 4,7 1,1 12,6 -1,9 329,3EBITA 0,1 -0,4 0,2 0,6 0,0 6,0Anlægsaktiver 1,5 5,1 0,7 2,3 -226,4 239,1Egenkapital 0,6 9,1 1,8 5,2 -226,4 261,4Balancesum 3,1 14,2 3,1 24,9 -292,7 639,2Organisk vækst N/A -14,2% -5,9% -8,5% -14,3%EBITA % 25,0% -8,5% 18,2% 4,8% 1,8%Q1 2009Omsætning 3,6 4,8 1,1 12,9 -2,1 373,2EBITA -0,5 -0,2 0,2 0,1 0,0 7,6Anlægsaktiver 1,8 4,7 0,7 3,1 -223,5 221,8Egenkapital 2,6 7,1 1,8 5,4 -223,5 210,2Balancesum 6,7 12,9 2,9 28,3 -293,7 617,1Organisk vækst -20,9% -16,9% -37,7% -3,9% -7,1%EBITA % -13,9% -4,2% 18,2% 0,8% 2,0%Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Koncernberetning/5


koncernberetningImplementeringen af Lean fortsætter som planlagt og medførerfortsat øget effektivitet, kvalitet og medarbejdertilfredshed.Solar Sverige ABAktivitetsniveauet er fortsat faldende hos installatørkunderneinden for nybyggeri, og ordrehorisonten er kort. Vi ser dog enstigende aktivitet i den vigtige Stockholm-region.Konkurrencen om de få udbudte projekter er også betydelig iSverige. Vi har dog været i stand til også i Q1 at udbygge markedspositionenpå el-området. Aktivitetsmæssigt har vvs væretspecielt hårdt ramt af det meget kolde vejr. Som følge afkonjunktursituationen er der ikke i øjeblikket planlagt yderligerefilialetableringer, men vi vil løbende vurdere mulighederne forgeografisk ekspansion.Aktivitetsniveauet i industrien synes uændret sammenholdtmed Q4.Indsatsen for at forbedre indtjeningen inden for vvs fortsættersom planlagt.Det i Q1 gennemførte skift af transportør i den sydlige del afSverige for både el- og vvs-området er forløbet som planlagtog følges op af et tilsvarende skift i Stockholm-regionen i Q2.I Q3 vil Solar Norge som det første selskab i koncernen overgåtil Solar 8000 (SAP). Selskabet forsætter med at forberedeorganisationen på den nye måde at arbejde på sideløbendemed fokus på den daglige drift.Solar Nederland B.V.Aktivitetsniveauet for industrikunder er svagt stigende fra etmeget lavt niveau. Vi ser dog ingen tegn på, at vores salg tilinvesteringer og MRO-aktiviteter er stigende endnu, men forventer,at det vil være tilfældet i løbet af året. Markedet forbyggeri blev yderligere svækket i Q1. Nedgangen er fortsat ibegyndelsen af Q2, dog med mindre styrke end i Q1.Markedet er præget af et betydeligt prispres på de forholdsvisfå udbudte projekter. På trods heraf har igangværende initiativerøget bruttoavancen.Trods de vanskelige markedsforhold klarer Vegro B.V., derblev tilkøbt i Q4 2008, sig fortsat bedre end Solar NederlandB.V., men Vegro oplever nu også tilbagegang.Der er et betydeligt fokus på, ud over integrationsprocessen,at gennemføre de nødvendige tilpasninger til det nuværendemarkedsniveau samt at reducere arbejdskapitalen. Specielt iVegro er arbejdskapitalen fortsat over koncernens mål.Implementeringen af Lean fortsætter med meget tilfredsstillenderesultater.Solar Norge ASAktivitetsniveauet er fortsat faldende hos installatørkunderne indenfor nybyggeri – specielt inden for det kommercielle byggeri.Der er et underliggende behov for nye boliger, men der forventesi 2010 kun opført godt halvdelen af dette behov. Det koldevejr havde en meget negativ effekt på byggeriet, og også aktiviteteni forsynings- og telesektoren blev ramt.Sammenholdt med Q1 ser vi en stigende aktivitet i Q2.Restrukturering gennemført i 2008 medførte ganske betydeligeffektivisering, som fortsat har en positiv effekt.Arbejdet med at optimere logistikkoncepterne for derigennemat reducere de høje fragtomkostninger forløber planmæssigt.Implementeringen af Lean fortsætter ligeledes med tilfredsstillenderesultater.I 2010 forventer vi en forbedring i indtjeningen. Den vil dogvære negativt påvirket af den vanskelige konjunktursituationog den igangværende integration. Færdiggørelsen af integrationsprocessenforudsætter implementering af Solar 8000.Det er endnu for tidligt at vurdere konsekvenserne af den udskudteimplementering af Solar 8000 i Solar Norge.Solar Deutschland GmbHUdviklingen er negativt påvirket af et reduceret aktivitetsniveaupå markedet som følge af det meget kolde vejr. På trods af ensvag start på året ser vi dog nu en klart stigende aktivitet pådet tyske marked, som forventes at fortsætte i de kommendekvartaler.Filialerne i Magdeburg, Hameln og Uelzen, som åbnede i H22008, fortsætter væksten. I perioden påvirkede de nye filialerEBITA negativt med € 0,2 mio. Den negative påvirkning forventesat aftage henover 2010, og filialerne vil som oprindeligforventet fra 2011 bidrage positivt til indtjeningen i selskabet./6 Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Koncernberetning


Der er foretaget ændring i ledelsen i Solar Deutschland. Medvirkning fra 25. marts 2010 er økonomidirektør Jens Andersenfra Solar Danmark A/S tiltrådt som konstitueret CED for selskabet.Periodens resultat er negativt påvirket af restrukturingsomkostningerpå € 1,1 mio.Solar Polska Sp. z o.o.Industrien har været hårdt ramt af den generelt lave aktivitet iEuropa men oplever nu fremgang. Dette har dog endnu ikkehaft nogen mærkbar effekt for selskabet men forventes at fåvirkning fra Q2.Aktiviteten inden for nybyggeri blev også i Polen ramt af detmeget kolde vejr i Q1. Siden medio april har vi dog set stigendeaktivitet, og dette forventes at fortsætte i de kommendekvartaler.Yderligere vil det fortsatte arbejde med at forberede faciliteterog infrastruktur til EURO 2012 (Polen og Ukraine afholdereuropamesterskaberne i fodbold i 2012) påvirke aktivitetsniveauetpositivt i de næste par år.P/F Solar FøroyarSolar Føroyar oplevede også i Q1 en markant aftagende aktivitet,og der forventes ingen ændringer hertil i 2010.Aurora GroupPå trods af en svag start i Q1 lykkedes det selskabet at forbedreindtjeningen. Effekten af de betydelige ændringer, derer gennemført, fortsætter med at vise positive resultater.Arbejdet med opbygningen af stærke varemærkepositionerfor en række førende internationale producenter samt produkt-og marketingaktiviteter fortsatte i Q1.Selskabet planlægger en opgradering af sin standard IT-platformfra Concorde til Microsoft Dynamics AX2009 i Q3. Detteer den sidste større aktivitet i selskabets omfattende restruktureringsprogram,der er gennemført i de seneste 18 måneder,og som er en væsentlig årsag til den positive resultatudviklingi de seneste to kvartaler.Solar Suomi OyAfviklingen af de sidste aktiviteter i selskabet går som planlagt.Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Koncernberetning/7


koncernberetningFORVENTNINGER 2010Det meget kolde vejr i Nordeuropa i Q1 medførte, at markedsaktiviteteni hele perioden har været på et meget lavt niveau.I starten af Q2 har vi på de fleste markeder endnu kun set ensvag stigning i aktivitetsniveauet. Udviklingen i omsætningen erderfor behæftet med nogen usikkerhed.En forudsætning for at nå den øverste del af forventningerneer dog, at der er positiv organisk vækst i den resterende del af2010.I forventningerne til EBITA indgår forventede omkostninger tilimplementering af Solar 8000 på € 3 mio.Forretningsområderne vedvarende energi, belysning, sikkerhed,kommunikation samt energiforsyning og infrastruktur forventesogså i 2010 at bidrage med positive vækstrater. Derimodforventer vi fortsat, at de mere traditionelle og store områder,der er relateret til byggeri, såsom installationsmaterielog kabler, i den resterende del af 2010 kun vil være svagt stigendesammenholdt med det lave niveau i Q1. Salget af industrikomponenterkan vise en fremgang i løbet af året, såfremtinvesteringer og MRO-aktiviteter kommer i gang som følge afforøget industriel aktivitet.Markedet for optimering af energi i eksisterende bygninger,herunder belysningsprojekter samt renovering og opgraderingaf ikke mindst offentlige bygninger, vurderes fortsat at udviklesig positivt.På trods af det meget lave aktivitetsniveau i hele Q1 samt densvage start i Q2 fastholder koncernen forventningerne til enomsætning i intervallet € 1.360 mio. til € 1.400 mio. og enEBITA i intervallet € 46 mio. til € 53 mio. Stigende valutakurserpå SEK, NOK og PLN har påvirket forventningerne til omsætningpositivt med ca. € 30 mio. og EBITA med ca. € 1 mio.Arbejdet med at reducere arbejdskapitalen vil fortsætte i2010. Målet er fortsat at få arbejdskapitalen reduceret fra 15%til maksimalt 14% af omsætningen ved udgangen af 2010.Den fortsatte økonomiske krise medfører, at forventningerne tilomsætning og tab på debitorer i 2010 er behæftet med nogenusikkerhed.Fokus i 2010 vil være på øget indtjening og pengestrømmegennem• profit management• leverandørkonsolidering• øget effektivitet (inklusiv implementering afSolar 8000- programmet Value Realisation)• reduceret arbejdskapital og rentebærende gæld• implementering af de nye strategiske initiativer• akkvisitioner og forretningsudvikling/8 Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Koncernberetning


SOLARS AKTIERSolars aktiekapital er fordelt på nominelt € 12,1 mio. A-aktierog nominelt € 94,3 mio. B-aktier.Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel eller stemmeret på5% eller mere af den samlede aktiekapital pr. 31. marts 2010:Aktier StemmerFonden af 20. December, Kolding 15,6% 57,5%Chr. Augustinus Fabrikker A/S, København 10,3% 5,1%Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød 8,5% 4,2%Aktiekursudvikling (indeks)120115110105100959085801/1 2010 31/3 2010MidCapSolarKursudvikling31. marts 2010 var kursen på Solars B-aktie DKK 387 modDKK 343 primo året.Finanskalender 201022. juli - 19. august IR-tavshed19. august Delårsrapport Q2 201015. oktober - 12. november IR-tavshed12. november Delårsrapport Q3 2010Præsentationen af Delårsrapport Q2 2010 vil blive transmitteretonline fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S 19. august2010 kl. 11.00 og kan følges på www.solar.eu.Selskabsmeddelelser 2010 ekskl. insidermeddelelserDato Nr. Meddelelse16.04 11 Opdaterede vedtægter16.04 10 Forløb af generalforsamling13.04 9 Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen25.03 8 Ændring i ledelsen i Solar Deutschland GmbH25.03 7 Udstedelse af optioner til direktionen og ledende medarbejdere24.03 6 Indkaldelse til generalforsamling10.03 5 Optioner til direktionen og ledende medarbejdere i Solar A/S10.03 4 Årsrapport 2009 og Strategi ”#1 in Technical Wholesale”01.02 3 Udnævnelse af ny IR & Communications Manager18.01 2 Forretningsaktiviteten i Solar Suomi Oy er nu afhændet06.01 1 Aktionærsammensætning pr. 31. december 2009Fordeling af aktiekapital pr. 31. marts 2010Fordeling af stemmer pr. 31. marts 2010Fonden af 20. December, 15,6%Chr. Augustinus Fabrikker A/S, 10,3%ATP, 8,5%Bestyrelse og direktioninkl. nærtstående, 3,2%Øvrige danske aktionærer, 36,2%Udenlandske aktionærer, 12,9%Ej navnenoterede aktionærer, 12,4%Egne aktier, 0,9%Fonden af 20. December, 57,5%Chr. Augustinus Fabrikker A/S, 5,1%ATP, 4,2%Bestyrelse og direktioninkl. nærtstående, 2,4%Øvrige danske aktionærer, 17,9%Udenlandske aktionærer, 6,4%Ej navnenoterede aktionærer, 6,1%Egne aktier, 0,4%Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Koncernberetning/9


RESULTATOPGØRELSEKoncernenQ1Året€ mio. 2010 2009 2009Omsætning 329,3 373,2 1.431,4Vareforbrug -258,0 -296,1 -1.135,5Bruttoresultat 71,3 77,1 295,9Eksterne driftsomkostninger -16,1 -18,5 -64,3Personaleomkostninger -45,5 -47,0 -179,3Tab på tilgodehavender fra salg -0,8 -1,0 -4,3Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 8,9 10,6 48,0Afskrivning på materielle anlægsaktiver -2,9 -3,0 -11,8Primært resultat før amortisering (EBITA) 6,0 7,6 36,2Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -1,7 -1,6 -6,8Primært resultat før særlige poster 4,3 6,0 29,4Særlige poster, netto 0,0 0,0 -7,0Primært resultat (EBIT) 4,3 6,0 22,4Finansielle indtægter 1,2 2,9 7,6Finansielle omkostninger -3,3 -3,8 -12,6Resultat før skat (EBT) 2,2 5,1 17,4Selskabsskat -1,2 -2,2 -7,3Periodens resultat 1,0 2,9 10,1Periodens resultat i € pr. udestående aktie (EPS) 0,13 0,43 1,48Periodens resultat i € pr. udestående aktie (EPS-D) udvandet 0,13 0,43 1,48/10 Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Regnskab


TOTALINDKOMSTOPGØRELSEKoncernenQ1Året€ mio. 2010 2009 2009Periodens resultat 1,0 2,9 10,1Andre indregnede indtægter og omkostninger:Valutakursregulering primo -0,1 0,0 0,1Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 4,0 2,5 8,1Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -2,9 -1,6 0,9Skat af værdireguleringer 0,7 1,4 0,8Andre indregnede indtægter og omkostninger efter skat 1,7 2,3 9,9Periodens indtægter i alt 2,7 5,2 20,0Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Regnskab/11


BALANCEKoncernenPr. 31. martsUltimo€ mio. 2010 2009 2009AKTIVERImmaterielle anlægsaktiver 58,4 45,2 53,7Materielle anlægsaktiver 179,1 175,5 175,7Finansielle anlægsaktiver 1,6 1,1 1,1Anlægsaktiver 239,1 221,8 230,5Varebeholdninger 145,0 157,4 142,3Tilgodehavender fra salg 188,2 219,1 180,7Tilgodehavende selskabsskat 8,9 9,5 7,9Andre tilgodehavender 4,6 3,1 6,3Periodeafgrænsningposter 3,0 3,4 2,8Likvider 50,4 2,8 47,9Aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 2,1Omsætningsaktiver 400,1 395,3 390,0Aktiver i alt 639,2 617,1 620,5PASSIVERAktiekapital 106,4 97,8 106,4Reserver -12,3 -21,6 -14,1Overført resultat 162,8 120,5 161,9Forslag til udbytte 4,5 13,5 4,5Egenkapital 261,4 210,2 258,7Rentebærende forpligtelser 133,4 139,4 134,3Andre forpligtelser 0,1 0,2 0,0Hensættelse til pensionsforpligtelser 4,0 3,7 3,9Hensættelse til udskudt skat 21,4 19,3 21,5Andre hensatte forpligtelser 5,2 1,3 4,0Langfristede forpligtelser 164,1 163,9 163,7Rentebærende forpligtelser 17,5 57,5 16,4Gæld til leverandører 119,9 113,8 106,7Skyldig selskabsskat 5,2 2,6 4,4Andre gældsforpligtelser 64,6 68,7 63,8Periodeafgræsningsposter 2,0 0,4 0,6Andre hensatte forpligtelser 4,5 0,0 6,2Kortfristede forpligtelser 213,7 243,0 198,1Forpligtelser 377,8 406,9 361,8Passiver i alt 639,2 617,1 620,5/12 Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Regnskab


PENGESTRØMSOPGØRELSEKoncernenQ1Året€ mio. 2010 2009 2009Periodens resultat 1,0 2,9 10,1Afskrivning og amortisering 4,6 4,6 18,6Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -0,9 -0,5 8,4Finansielle poster, netto 2,1 0,9 5,0Selskabsskat 1,2 2,2 7,3Betalte finansielle poster, netto -2,0 -2,4 -8,0Betalt selskabsskat -2,1 -3,9 -4,8Pengestrømme før ændring i driftskapital 3,9 3,8 36,6Ændring af varebeholdninger 0,1 6,3 25,3Ændring af tilgodehavender -2,6 -11,1 28,2Ændring af ikke-rentebærende forpligtelser 9,3 40,5 28,1Pengestrømme fra driftsaktivitet 10,7 39,5 118,2Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -4,9 -1,0 -12,4Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -3,8 -2,2 -7,8Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver 0,0 -0,2 -0,2Salg af aktivitet 2,7 0,0 0,0Pengestrømme fra investeringsaktivitet -6,0 -3,4 -20,4Optagelse af langfristede rentebærende forpligtelser 0,0 0,0 0,8Afdrag på langfristede rentebærende forpligtelser -3,3 -2,7 -11,5Udbetalt udbytte 0,0 0,0 -13,5Kapitaludvidelse 0,0 0,0 26,5Køb og salg af egne aktier 0,0 0,0 20,7Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -3,3 -2,7 23,0Pengestrømme i alt 1,4 33,4 120,8Likvide beholdninger primo 31,5 -87,6 -87,6Valutakursreguleringer 0,0 -0,5 -1,7Likvide beholdninger ultimo 32,9 -54,7 31,5Likvide beholdninger ultimoLikvider 50,4 2,8 47,9Kortfristede rentebærende forpligtelser -17,5 -57,5 -16,4Likvide beholdninger ultimo 32,9 -54,7 31,5Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Regnskab/13


EGENKAPITALOPGØRELSEKoncernenReserver ReserverAktie- for sikrings- for valuta- Overført Forslag€ mio. kapital transakt. kursreg. resultat til udbytte I altEgenkapital pr. 1. januar 2010 106,4 -6,7 -7,4 161,9 4,5 258,7Valutakursregulering primo -0,1 -0,1Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 4,0 4,0Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -2,9 -2,9Skat af værdireguleringer 0,7 0,7Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 0,0 -2,2 4,0 -0,1 0,0 1,7Periodens resultat 1,0 1,0Totalindkomst 0,0 -2,2 4,0 0,9 0,0 2,7Udbetaling af udbytte 0,0Kapitalforhøjelse 0,0Salg af egne aktier 0,0Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Egenkapital pr. 31. marts 2010 106,4 -8,9 -3,4 162,8 4,5 261,4Egenkapital pr. 1. januar 2009 97,8 -8,4 -15,5 117,6 13,5 205,0Valutakursregulering primo 0,0Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 2,5 2,5Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -1,6 -1,6Skat af værdireguleringer 1,4 1,4Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 0,0 -0,2 2,5 0,0 0,0 2,3Periodens resultat 2,9 2,9Totalindkomst 0,0 -0,2 2,5 2,9 0,0 5,2Udbetaling af udbytte 0,0Kapitalforhøjelse 0,0Salg af egne aktier 0,0Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Egenkapital pr. 31. marts 2009 97,8 -8,6 -13,0 120,5 13,5 210,2/14 Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Regnskab


NOTERKoncernenSalg af aktivitetQ1 2010Dagsværdi på€ mio. overtagelsestidpunktetImmaterielle aktiver 0,5Materielle aktiver 0,1Varebeholdninger 2,1Samlet vederlag 2,7Solar Suomi Oy blev etableret i år 2000 efter købet af en mindre kabelgrossist Viikinkie Kaapeli Oy. Det finske elmateriel-marked er stærkt konsolideret, og dethar ikke siden været muligt at styrke markedspositionen gennem yderligere opkøb. Solar ansatte i efteråret 2007 en ny landechef, som sammen med den øvrigeledelse og medarbejderne har gennemført en omfattende restrukturering af selskabet, uden det dog har skabt det afgørende gennembrud på markedet,der kunne danne basis for en fremtidig lønsom drift af det finske selskab.Virkningerne af den finansielle krise og den efterfølgende recession har reduceret volumen på det finske elmateriel-marked markant. Der forventes også i dekommende år meget vanskelige markedsforhold, hvorfor Solar Suomi Oy ikke vil kunne præstere et resultat, der lever op til koncernens økonomiske målsætningerfor selskabet. I konsekvens heraf er det besluttet at afhænde forretningsaktiviteterne i det finske selskab. Gennemførelsen af handlen medfører, at SolarSuomis samlede aktiviteter på det finske marked er afhændet.Solar Suomi Oy indgik den 18. januar 2010 aftale om salg af forretningsaktiviteten til Ahlsell Oy. Samtidig har Ahlsell overtaget varebeholdning, enkelte anlægsaktiverog kunderelaterede aktiver, i alt svarende til € 2,7 mio. Aftalen resulterer i en omkostning på € 1,6 mio., der er udgiftsført under særlige poster i Solarkoncernensregnskab for 2009./16 Solar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Noter


ledelsespåtegningBestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendtdelårsrapporten for Q1 2010 for Solar A/S.Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabetsrevisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34”Præsentation af delårsrapporter”, som godkendt af EU, ogyderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoteredevirksomheder.Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisendebillede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stillingpr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteterog pengestrømme for Q1 2010.Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningenindeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernensaktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat ogfor koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelseaf de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernenstår over for.Kolding, 20. maj 2010I direktionenFlemming H. TomdrupCEOI bestyrelsenJens Borum Peter Falkenham Lars Lange Andersen(formand)(næstformand)Kent Arentoft Niels Borum Remy CramerBent H. Frisk Preben Jessen Jens Peter ToftSolar A/S Delårsrapport Q1 2010 / Ledelsespåtegning/19

More magazines by this user
Similar magazines