Fasthold den glade begivenhed – En vejledning om graviditet og ...

i.bar.dk
  • No tags were found...

Fasthold den glade begivenhed – En vejledning om graviditet og ...

Fasthold den gladebegivenhedEn vejledning om graviditetog arbejde i industrien


IndholdHvorfor denne vejledning ........................................... 3Det kan betale sig ....................................................... 4Vejen til en god graviditetspolitik............................ 5Kom godt fra start (s5)Tr in 1: Formulering af virksomhedens graviditetspolitik (s6)Tr in 2: Implementering af graviditetspolitikken (s8)Omplacering og hjemsendelse .................................... 6Kommunikation ............................................................ 9Bilag:Kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet ......... 10Forebyggende foranstaltninger ................................. 12Eksempel på graviditets politik .............................. 14Industriens BranchearbejdsmiljørådFællessekretariatetPostboks 7777www.i-bar.dkTelefon: 70 23 15 43Layout og tryk:ScandiColor ReklameBureau a/sOplag: 5000Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelsemed arbejdsmiljøloven.Branchevejledningen kan rekvireres ved henvendelse til organisationerne ellerArbejdsmiljørådets Service Center (varenr. 102059).


Hvorfor denne vejledning?Denne branchevejledning sætterfokus på emner som:• Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid?• Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravideog fostret?• Hvordan sikres omplacering til andet arbejde?• Hvordan udarbejdes en graviditetspolitik?• Hvordan bruges en graviditetspolitik i praksis?Vejledningen belyser nogle forhold, der er vigtige at inddrage, når enmedarbejder bliver gravid – for derved at medvirke til at gravide kanfastholdes i arbejde, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt.Hensigten med vejledningen er at give inspiration til,hvordan den enkelte virksomhed selv kan udarbejdeen graviditetspolitik.Vejledningen henvender sig førstog fremmest til ledelse og medlemmer afsikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg.En vejledning om graviditet og arbejde i industrien3


Det kan betale sig!“Erfaringen viser, at de fleste fraværsmeldingerog hjemsendelser kan undgås,hvis der findes en velfungerende graviditetspolitiki virksomheden.”Når en medarbejder bliver gravid, er det godt at vide, om dengravide kan fortsætte sit sædvanlige arbejde, eller om der erbehov for særlig beskyttelse, fx omplacering til andet arbejde.I mange tilfælde er fraværsmelding eller hjemsendelse entenunødvendig, eller den sker for tidligt.Virksomhedens ledelse spiller en væsentlig rolle. Ledelsen kanmed fordel signalere, at spørgsmålet om graviditet og arbejdsmiljøskal prioriteres højt.Det er ikke svært at udarbejde en graviditetspolitik. Og gevinsterneved at have en god graviditetspolitik er mange, både forde gravide, kolleger, arbejdsledere og arbejdsgivere, altså forvirksomheden som helhed.Gevinster• Virksomheden fastholder kompetent arbejdskraft• Virksomheden sender et positivt signal til omverdenen om, at"vi passer på vores medarbejdere"• Gravide forbliver i arbejde og får mulighed for at fastholdeindkomst og kontakt til kolleger og virksomhedEn vejledning om graviditet og arbejde i industrien4


Vejen til en god graviditetspolitikKom godt fra startSpørgsmålet om graviditet og arbejde er en sag for ALLE i virksomheden.Når en gravid omplaceres, fraværsmeldes eller hjemsendes,kan alle blive påvirket på en eller anden måde. En graviditetspolitikbør derfor omfatte alle grupper af medarbejdere ivirksomheden.Opgaven med at indrette arbejdspladser uden risiko for den gravideeller fostret handler om arbejdsmiljø. Derfor er virksomhedenssikkerhedsorganisation et naturligt sted at behandlespørgsmålet om graviditet og arbejde.Er arbejdsstedet egnet for gravide?Her må gravide ikke arbejde.Her må gravide arbejde medforbehold (visse arbejdsfunktionermå ikke udføres).Her kan gravide arbejde uden risiko.Men spørgsmålet om graviditet og arbejdevedrører ogomplacering af den gravide tilandet arbejde. Derfor giver det mening atinvolvere virksomhedens samarbejdsudvalg iarbejdet med graviditetspolitikken.Al erfaring viser, at de bedste graviditetspolitikkerfindes i virksomheder, hvor sikkerhedsorganisationog samarbejdsudvalg arbejder tætsammen.Hvis der ikke er oprettet sikkerhedsorganisationeller samarbejdsudvalg på virksomheden, måvirksomhedens ledelse og medarbejdere i fællesskabsamarbejde om at formulere oganvende graviditetspolitikken.En vejledning om graviditet og arbejde i industrien5


Omplacering og hjemsendelseEn graviditetspolitik skal sikre, at gravideikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger under arbejdet.Politikken er med til at fastholde gravide i arbejde.Arbejdet med graviditetspolitik består typisk af to trin:• Formulering af graviditetspolitikken: Her fastlægges indholdeti politikken.• Anvendelse af graviditetspolitikken: Sådan bruges politikken ipraksis.“En god graviditetspolitik, der erimplementeret ordentligt, ermed til at fastholde gravide i arbejde.”Trin 1: Formulering af graviditetspolitikkenArbejdet med at formulere en graviditetspolitik kan fx startemed en beskrivelse af, hvad der hidtil har været gjort, nårmedarbejdere er blevet gravide. Når uskrevne regler og rutinerskrives ned, er det lettere at få øje på, hvordan spørgsmålet omgraviditet skal håndteres fremover.En graviditetspolitik signalerer, hvordan spørgsmålet om graviditethåndteres i virksomheden. Graviditet er ikke en sygdom,men en positiv begivenhed.Målsætning• Forhold, der skal håndteres, når politikken skal anvendes i praksis• Kortlægning og vurdering• Kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet danner grundlag for de efterfølgende aktiviteter vedrørende degravide. Kortlægning og vurdering kan være en del af en arbejdspladsvurdering, men kan også være enselvstændig aktivitet. Kortlægning og vurdering består af to dele.En vejledning om graviditet og arbejde i industrien6


Det er i den gravides egen interesse at orienterearbejdsgiveren så tidligt som muligt om graviditeten.Det beskrives, hvad virksomheden ønsker at opnå ved at haveen graviditetspolitik, fx ønsket om at sikre sunde arbejdsvilkårfor gravide, fastholde medarbejdere og et godt omdømme.1. del:En generel kortlægning og vurdering, der viser, hvor virksomhedenhar mulighed for at beskæftige gravide, og hvor der er behov foromplacering mv.Virksomhedens arbejdspladser kan herefter præsenteres, fx vedhjælp af tre farver:2. del:En særlig, individuel vurdering der viser, om den gravide stadig kanudføre det konkrete job, eller om der er behov for fx omplacering.Den individuelle vurdering skal ses i lyset af, at graviditeter forløberforskelligt. Eksempelvis får nogle gravide meget vand i kroppeneller tager meget på i vægt.Forebyggende foranstaltninger, omplacering og hjemsendelseDe forebyggende foranstaltninger handler om at tilpasse arbejdsmiljøet,så den gravide og det ufødte barn ikke udsættes for risiko.Omplacering tages i brug, hvor det ikke er muligt ved hjælp afforebyggende foranstaltninger at fjerne sundhedsmæssige risicifor den gravide. Omplacering kan være hel eller delvis.En vejledning om graviditet og arbejde i industrien7


Hjemsendelse er det sidste middel, virksomheden tager i brugfor at beskytte gravide mod sundhedsskadelige påvirkninger.Hjemsendelse kan være delvis, hel eller midlertidig.Læs mere om forebyggelse, omplacering og hjemsendelse ibilag 2.Graviditetspolitikken kan også sendes tilområdets arbejdsmedicinske klinik. Sagener nemlig den, at praktiserende læger ofte blivervejledt af arbejdsmedicinsk klinik, når de har brugfor ekstra oplysninger om gravides arbejde.KommunikationPolitikken bør forklare, hvordan medarbejdere og ledere i virksomhedensamt folk uden for virksomheden orienteres om graviditetspolitikken.Bilag 3 giver et konkret eksempel på en graviditetspolitik.Trin 2:Anvendelse af graviditetspolitikkenNår graviditetspolitikken er formuleret, skal den anvendes ipraksis. Det kræver en aktiv indsats.Tidlig informationAt have en graviditetspolitik betyder, at der sættes fokus på,hvornår de gravide giver arbejdsgiveren besked om graviditeten.Arbejdsgiveren bør orienteres så tidligt som muligt, fordi denførste tredjedel af graviditeten er den mest sårbare periode.Arbejdsgiveren skal selvsagt have kendskab til graviditeten, førdet i praksis er muligt at leve op til ansvaret om at "beskyttegravide og ammende ansatte mod farer, som for dem er særligalvorlige".En vejledning om graviditet og arbejde i industrien8


KommunikationRådgivningDe konkrete sundhedsmæssige vurderinger af arbejdspladsen og de gravides arbejde skal foretages afkompetente personer. Det er derfor ofte nødvendigt, at virksomheden trækker på rådgivning fra BST,arbejdsmedicinske klinikker eller andre med solid sundhedsfaglig kompetence.Kommunikation, når politikken skal anvendes i praksisVirksomhedens graviditetspolitik skal være kendt for at være effektiv.Kendskab til graviditetspolitikkens indhold og praktiske betydning kan skabes ved hjælp af en skriftlig udgave afgraviditetspolitikken, fx en lille pjece, der også kan indeholde en liste over egnede arbejdspladser for gravide.Graviditetspolitikken udleveres til samtlige medarbejdere og ledere.Politikken kan også præsenteres på informationsmøder, hvor medarbejdere og ledelse deltager, ligesom politikken kanindgå i en eventuel personale- eller arbejdsmiljøpolitik.Ekstern kommunikationPraktiserende lægers vurdering harstor betydning for, om gravide forbliveri arbejde eller fraværsmeldesunder graviditeten. Ofte ved lægerneikke så meget om de gravideskonkrete arbejde. Det er derfor engod ide, at bede de gravide om atmedbringe virksomhedens graviditetspolitiktil deres læge.KontaktpersonVed at udpege en "kontaktperson ispørgsmål om graviditet og arbejde"gøres det lettere for medarbejdere,ledelse og praktiserende læger at fåsvar på praktiske spørgsmål om virksomhedensgraviditetspolitik.“Det er en god ide at skabe en åben dialogom graviditet og arbejde, både i virksomhedenog med praktiserende læger.”En vejledning om graviditet og arbejde i industrien9

More magazines by this user
Similar magazines