Årsberetning 2007 - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk
  • No tags were found...

Årsberetning 2007 - Friluftsrådet

Målsætninger 2007 - 2010Hvert år prioriterer Friluftsrådets bestyrelse en række politiske områder.Det kan være en særlig indsats for eksisterende kerneområder,udefra kommende initiativer eller helt nye områder, som bestyrelsenønsker fokus på. I 2007 besluttede bestyrelsen 13 politiske målsætninger,som kort omtales herefter. Bestyrelsen budgetterer med enfi re-årig horisont, men justerer målsætningerne hvert år.Udover de prioriterede målsætninger fastholder Friluftsrådet enrække andre kerneområder som fx turisme, internationale aktiviteter,natursyn, landbrug, planlægning og generel strukturudvikling m.fl .De politiske målsætninger søges opfyldt ad fl ere veje: gennemsamspil med medlemsorganisationer, gennem kredsbestyrelsernesarbejde og gennem central interessevaretagelse.1. AdgangFriluftsrådet arbejder for, at adgangsforholdene til naturen og produktionslandskabetfortsat forbedres, så de bliver både praktiske ogacceptable. Naturen er grundlaget for friluftslivet, og natur- og kulturarvener fælles gods og dermed fælleseje. Derfor bør der ikke opkrævesbetaling for almindelig brug af naturen til friluftsliv. Spørgsmåletom retten til at færdes og opholde sig i naturen er en kerneværdi iFriluftsrådets virke. Bestyrelsen vil inddrage medlemsorganisationer iarbejdet med at sikre retten til at færdes og opholde sig i naturen.Læs mere under Indsatsområder på side 9.2. NationalparkerFriluftsrådet vil fortsat arbejde for, at der etableres et netværk afstore nationalparker i Danmark. Nationalparkerne skal understøtteet aktivt friluftsliv, en mangfoldig natur og et tilgængeligt kulturmiljøi et levende lokalsamfund. Friluftsrådet vil bidrage med visioner,viden, erfaring og konkrete forslag til aktiviteter og formidling. Deter afgørende, at de første nationalparker bliver en succes og såledeskan sikre en fortsat vækst i antallet af nationalparker i Danmark.Bestyrelse, kredse og medlemsorganisationer skal aktivt arbejde for,at Nationalparkerne reelt bliver et nyt tiltag i den danske naturforvaltning.Friluftsrådet lokalt får sæde i Nationalparkbestyrelserne,og Friluftsrådet centralt vil arbejde for oprettelse af et nationaltNationalparkråd.Læs mere på side 5.4. NaturvejledningFriluftsrådet vil sikre en fortsat udvikling af naturvejledningen iDanmark. Det skal bl.a. ske gennem udvikling af uddannelsen fornaturvejlederne samt gennem efteruddannelsen, som Friluftsrådet nuhar fået et særligt medansvar for.Læs mere under Formidling på side 11.5. NaturformidlingEn god naturoplevelse kan gøres bedre ved en øget viden om naturen.Derfor støtter Friluftsrådet, at der formidles om natur, landskab,kulturarv osv. Naturformidlingen sker gennem naturvejledere,skiltning og formidlingscentre m.m.. Friluftsrådet ønsker gennempartnerskaber at lave en yderligere formidling gennem indførelse af”natur-rum” i Danmark.Læs mere under Formidling på side 13.6. OBSnaturFriluftsrådet vil med fortsættelsen af kampagnen OBSnatur inspireredanskerne til at undersøge og observere den danske naturs mangfoldighedgennem samarbejde med organisationer m.fl .Læs mere under Formidling på side 10.7. Friluftsliv i byenHovedparten af den danske befolkning bor i byen. For Friluftsrådet erdet vigtigt, at befolkningen har let adgang til friluftsoplevelser i bådebyens blå og grønne områder. Friluftsrådet vil derfor arbejde for, atder sættes fokus på disse områder, og at der skabes fl ere aktivitetsmulighederi parker, grønne områder, på havnearealer, vandet, osv.Læs mere under Indsatsområder på side 8.3. Natura 2000Den danske natur er underlagt en international beskyttelse gennemHabitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonventionen.De tre typer arealer kaldes også samlet for Natura 2000-områder,og er underlagt en koordineret planlægning og forvaltning.Friluftsrådet vil arbejde for at sikre en balance mellem beskyttelse ogbenyttelse i disse områder og dermed sikre, at friluftslivets mulighederikke forringes unødigt. Den sårbare natur skal sikres gennem etforbedret naturindhold og dermed større oplevelsesmuligheder. Bestyrelsen,kredsene og medlemsorganisationerne skal aktivt arbejdefor at sikre dette.Læs mere nedenfor samt på side 5 og 7.2

More magazines by this user
Similar magazines