sct. georg 08/01 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk
  • No tags were found...

sct. georg 08/01 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

NUMMERMEDLEMSBLADFORSCT. GEORGSGILDERNEI DANMARKSct. GeorgDECEMBER200168. ÅRGANGGlædelig Julog Godt Nytår8


LANDSGILDELEDELSENLandsgildemester Steen C. AndersenGl. Sellingvej 12, 8370 HadstenTlf.: 86 98 17 33. Mobil: 28 44 12 79.E-mail: lgm@sct-georgs-gilderne.dkLandsgildekansler Bente ChristensenBorgmestervænget 3, 3600 FrederikssundTlf.: 47 31 41 21E-mail: lgk@sct-georgs-gilderne.dkLandsgildeskatmesterJørgen JakobsenRanunkelvej 67 A, 9500 Hobro.Tlf.: 98 52 25 45. Mobil: 40 44 35 45.E-mail: lgs@sct-georgs-gilderne.dkInternational SekretærRigmor LauridsenSolskrænten 6, 8400 Ebeltoft.Tlf./fax: 86 34 58 89.E-mail: lgis@sct-georgs-gilderne.dkUddannelses SekretærMargrethe GybelStenhusvej 43 A, 4300 Holbæk.Tlf.: 59 43 13 03.E-mail: lgus@sct-georgs-gilderne.dkPR Sekretær Henning RoseVejenvej 37, Askov, 6600 VejenTlf.: 75 36 39 80E-mail: lgpr@sct-georgs-gilderne.dkGILDECENTER RODBJERGGAARD:Hartvig Kjeldgaard,Ørvigvej 100, 6040 Egtved.Tlf.: 75 55 08 40. Mobil: 40 89 53 99.Rodbjerggaards adresse:Vorkvej 73, 6040 Egtved.SCT. GEORGS FONDEN:Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde.Tlf. 49 17 67 00.SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K.Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51.Telefax: 33 32 29 91Internet: www.sct-georgs-gilderne.dkE-mail: kontoret@sct-georgs-gilderne.dkKontortid: man-tors. 10-14Generalsekretær: Kirsten Christensen.REDAKTØR AF SCT. GEORG:Suzanne PoulsenRostedvej 14, Rosted, 4200 SlagelseTlf./fax: 58 54 52 65.E-mail: redaktionen@sct-georgs-gilderne.dkBladet udsendes 8 gange:12/2, 12/3, 11/4, 10/5,10/8, 10/9, 11/10 og 10/12.Deadline: Den 15. i måneden forud.2Sct. GeorgOplag: 7.000 exemplarer.Produktion:O’mega Kommunikation A/S,4200 Slagelse.ISSN: 0900-9280Internationalt Udvalg (IU)Rigmor Lauridsen, formand for IU.Adresse m.v. under Landsgildeledelsen.Birthe LaurentziusUglevej 14, 2970 Hørsholm. Tlf. 45 76 25 76.Vagn Dalsgaard, Lumsås Strandvej 4Lumsås, 4500 Nykøbing S. Tlf. 59 32 14 33.Kursus Udvalget (KU)Margrethe Gybel, formand for KU.Adresse m. v. under LandsgildeledelsenSten Frost, Baldursgade 65, 6700 Esbjerg.Tlf. 75 12 66 77. E-mail: sf@esbkomm.dkBodil Kjeldgaard, Kildemarksvej 54 A,4700 Næstved. Tlf. 55 73 47 17.E-mail: bodil.kjeldgaard@mail.dkPR Udvalget (PR)Henning Rose, formand for PR.Adresse m. v. under Landsgildeledelsen.Jens M. Blauenfeldt, Postbox 432,Lyngvej 3, 9100 Aalborg.Tlf. 98 12 78 55. Fax 98 12 75 55.Webmaster Kjeld Krabsen,Brørupvej 21, 8660 Skanderborg.Tlf. 86 53 81 88. Fax 87 94 36 01.E-mail: kjeld@krabsen.dkLauget - for kampen modnarkotikamisbrugFormand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th.,2650 Hvidovre. Tlf. 36 75 10 11.Gambia ProjektFormand Hanne Monberg, Ibsensvej 47,2630 Taastrup. Tlf. 43 99 68 41.Sct. Georgs FondenFormand for bestyrelsen Ib Ladefoged Pedersen,Stationsstræde 2, 8370 Hadsten.Tlf. 86 98 14 89.Frimærkebankenv/ Hans FinkPostbox 55, 8310 TranbjergTlf. 86 72 00 40E-mail: frimaerkebanken@mail.tele.dkLæs om …Julehilsen 3Rodbjerggaard 4What’s on international 6Grossarlerlauget 9Debat 10Gildetroplauget 12Forsidefoto: Jørn Poulsen.Vinteridyl på landet ved SlagelseRespekt er som et smil,det koster ikke noget,og alle kan lide det.Arrangementerpå landsplan:10. december 2001:Fredslyset fra Betlehem kørerigennem Danmark31. maj-1. juni 2002:Købenlandstræf, København21.-22. september 2002:Gildemesterstævne i Øer MaritimeFerieby, EbeltoftInternationalearrangementer:19.-26. januar 2002:34. Europæiske Gilde Forum,Grossarl, Østrig9.-15. juni 2002:International Scout and GuideFellowship (ISGF) afholder den 23.verdenskonference i Vancouver,Canada. (Se side 6).17.-18. august 2002:Landsgildets Internationale Stævne(LIS) afholdes på SjællandSeptember 2002:Balttreff afholdes i Litauen24.-29. juni 2003:Nordisk gildetræf i Akureyri, Island2003:Nordtræf, SydslesvigHvis du vil vide mere om deforskellige arrangementer - såkontakt landsgildekontoret.På grund af meget stof denne gang,er nogle indlæg ikke medtaget, bl. a.Frimærkebankens liste over Top-ti.Denne kan ses på hjemmesiden.Red.Jule-/vinterferieLandsgildekontoret holder juleferiefra og med fredag 21.12.01til og med onsdag 02.01.02, ogvinterferie fra og med fredag18.01.02 til og med fredag25.01.02.


Julehilsen til alle ansatte ibrobyggerkonsortietSct. Georgs Gilderne i DanmarkEt nyt hold af ledende brobyggere har nu tagetover efter det foregående holds store indsats ibrobygningens tjeneste.Det nye hold, der består af seks personer, såvelmeget - som mindre erfarne og helt nye kræfter, vilfortsætte arbejdet med at vedligeholde, forbedre ogudvide den flotte bro.Holdet, hvor hver enkelt har sit eget ansvarsområde,har et stort ansvar for, at alle ca. 7000medarbejdere i brobyggerkonsortiet erglade og tilfredse. Samtidig er det utroligvigtigt, at alle ved, hvad arbejdeti denne meget sociale og udviklendeorganisation kan rumme afansvar og kreativitet.På den højeste af broenspyloner står brobyggerietsøverste chef og skuer ud overdet igangværende byggeri. Hanshoved er fyldt med mange tankerog ideer. Hvad er nu det bedste atgøre for at styrke, udvikle og ledearbejdet fremad? Han ved, at han skalsætte fokus på byggeriets vækst og fremtidsmuligheder,og han skal hele tiden bestræbe sig på atstimulere og skabe de bedst mulige vilkår for dialogpå alle niveauer. Målene med hele projektet måaldrig glemmes, ligesom den overordnede langtidsplannaturligvis skal gennemføres. Han ved også, athan må kombinere nytænkning med værdsatte traditioner,og altid lade de gammelkendte idealer væreden bærende kraft. Samarbejdsformer, der åbner forden tættest mulige dialog med alle grene i organisationen,er en af de allervigtigste ting for den chef,der skal bære ansvaret for fremtidens bro.Det er utrolig vigtigt, at vor chef har en dygtignæstkommanderende. Hun er den dagligt ansvarligepå den store arbejdsplads, og skal sikre, at sikkerhedsreglerog alle øvrige bestemmelser bliveroverholdt, og at den rette information hurtigtkommer ud til alle . Med stor kvalitet i sit arbejdeog med viden og inspiration til arbejdets udførelsesætter hun sit stærke præg på brobyggeriet .På en anden af broens pyloner står endnu enyderst vigtig person og skuer ud. Han har ansvaretfor hele den økonomiske side af brobyggeriet. Hanser stærk og glad ud, fordi han har et betydningsfuldtansvar. Svigter hans overblik, er alle ringe stillet.Han ved også, at der er flere dele i det samlede brobyggeri,der skal hænge sammen. Dele, som mangeslet ikke tænker over, er så vigtige. De ting, somikke lige er synlige, skal vor økonom også tænke på.Og han gør det! Han er en erfaren mand!!!For at kunne udføre det igangværende brobyggeribedst muligt har brobyggerkonsortiets generalforsamlingbestemt, at der skal være yderligere treledende personer, som skal være igangsættereindenfor overordnede dele af organisationen.En international leder,en udviklingsleder og en kommunikationsleder.Disse trepersoner har ansvaret for forbindelsentil alle brobyggere ihele landet og ligeledes for kontaktentil udlandet.Mange af medarbejderne ermeget optaget af at skabe forbindelsertil brobyggere i andrelande og derved opnå en kontakt,som kan gavne såvel i vort eget landsom i mange lande i nær og fjern. Vor internationaleleder er den centrale person i dette arbejde.Også hun ved, hvad hun skal gøre - og gør det!Udviklings- og kursusledelsen er altid på jagtefter nye arbejdsområder. Personlig udvikling er envæsentlig ting, hvis alle i hele organisationen skalhave glæde af og lyst til at deltage, når der er brugfor det. Ligeledes må og skal nye arbejdere hjælpes igang, så de altid føler, at de er klædt på til at tageansvar sammen med de øvrige medarbejdere.Udviklingslederen kender sit ansvar og arbejderhårdt for at leve op til det.Sidst, men ikke mindst er vor kommunikationslederet vigtigt led i vor kæde. Netop han har mulighedfor at lade alle få glæde af åbenhed, tilgængelighedog synlighed. Han kan desuden bruge sine evnerfor information til at berette om det brobyggeri, sommange flere end de 7000, der beskæftiges med det,vil have glæde af.Brobyggerkonsortiet »Sct. Georgs Gilderne iDanmark« ønsker hermed alle medbrobyggere enrigtig glædelig jul.På ledelsens vegneMargrethe Gybel3


Gildecenter Rodbjerggaard(Baggrundsfotoet på disse 2 sider er af Rodbjerggaard. Red.)Af John-B. Hahn, Silkeborg,ØkonomigruppenRodbjerggaard meddeler, at vi af Told &Skat er blevet godkendt som modtager afgaver, der er fradragsberettigede i den skattepligtigeindkomstopgørelse i henhold tilLigningslovens § 8 A, ligesom vi er blevetfritaget for betaling af boafgift i henhold tilBoafgiftslovens § 3, stk. 2.Det første betyder, at når du sender beløbtil Rodbjerggaard, så kan du trække det frapå selvangivelsen inden for visse rammer.Du kan maksimalt fratrække 5.000 kr. Deførste 500 kr. du betaler, kan dog ikke fratrækkes.Et par eksempler: Indbetaling på2.500 kr. giver fradrag på 2.000 kr., indbetalingpå 5.500 kr. giver fradrag på 5.000 kr.Indbetaling kan ske på Landsgildets girokontonr. 5 14 27 25 eller på check til landsgildekontoret.I begge tilfælde mærket:Gave til Rodbjerggaard.Det andet betyder, at vi er fritaget for atbetale boafgift på 40% af testamentariskegaver, som gildebrødre eller andre ønskerat donere til Rodbjerggaard.Begge de ovennævnte ordninger har virkningfra og med 1. januar 2001. Så ønskerdu fradrag på førstkommende selvangivelse,skal du omkring posthuset indennytår.Rodbjerggaard ønsker på snarlig gensyn.Af Hartvig Kjeldgaard, Rodbjerggaards inspektørI skrivende stund er efteråret rigtig sat ind,med korte dage og indendørs hygge.Det har været en travl sommer på Rodbjerggaardmed rigtig mange gæster påbesøg. Dejlige afslappende dage underTRÆF, hvor vi fik opløst Fåreholderlauget,og oprettet foreningen RodbjerggaardsVenner, der her i november har ca. 150medlemmer (der er plads til flere).Gildernes campingplads har været brugtaf gildebrødre nogle gange i sensommerensløb.Shelter nummer to er påbegyndt, og nårder er plantet, er projekt primitiv lejrpladsfærdig.Vi havde nogle gode arbejdsdage i efterårsferien,med forskellige opgaver, somblev løst; der var bl. a. nogle søde piger,som tog fat og gjorde hovedrent.Vi havde besøg af gildebrødre, som varpå tur og lagde vejen forbi, det var fraHobro, Hørsholm, Hillerød og der var 8 gildebrødrefra Svendborg, der overnattede.Udstillingen, som blev vist på landsgildetinget,blev flittigt besøgt. Der var mange,som fik et positivt indtryk af, hvad det er,som er vores fælleseje.Til slut ønskes alle en glædelig jul og etrigtig godt nytår, og på gensyn i 2002.Gildecenter RodbjerggaardAf Steen C. Andersen, bestyrelsesformand for gildecenterfonden4En smuk solrig efterårslørdag den 10. novemberblev der set med nye øjne på GildecenterRodbjerggaard. Gildecenterfondensbestyrelse traf på sit første møde principbeslutningom, at Rodbjerggaards kernebrugereer gildebrødre og spejdere – i nævnteorden. Det betyder, at vi nu også ved, hvemvi i første række vil henvende os til, når vi


skal skabe interesse for brugen af Rodbjerggaard.PR-udvalget er tildelt en centralrolle i udarbejdelsen af en samlet markedsføringsplan.Den vil bl.a. omfatte annonceri spejderkorpsenes blade, links fra spejderneshjemmesider til vores hjemmeside omRodbjerggaard og opstramning af såvelevalueringsskema som af indholdet om GildecenterRodbjerggaard i Håndbog for Gildeledelser.Og naturligvis vil vi markedsførenyheder som fx shelters.Bestyrelsen traf også beslutning om enforenklet og styrket organisation. For detførste har Gildecenterfonden gennem detseneste par år haft både en bestyrelse og etforretningsudvalg, og forretningsudvalgetnedlægges. Bestyrelsen forestår driften ogevt. udbygning af gildecenter Rodbjerggaardjf. fondens fundats, og udgøres somhidtil af landsgildeledelsen (LGL) og Rodbjerggaardsbestyrer. For det andet blev derefter afholdelse af et Fremtidsværksted i2000 etableret to arbejdsgrupper, Teknikgruppenog Økonomigruppen. Bestyrelsenhar nu åbnet mulighed for, at de to gruppersamordnes til et rådgivende udvalg medreference til Gildecenterfondens bestyrelse,og har fået de to arbejdsgruppers tilsagnom, at de snarest udarbejder et oplæg tilbestyrelsen omhandlende det nye udvalgsmedlemssammensætning, kommissorium,rapportering og økonomi. Endelig er derblevet taget positivt imod et forslag fra gildecenterfondensbestyrelse om en sammenlægningaf Rodbjerggaard Arbejdslaug,stiftet 1999, omkring 65 medlemmer, ogRodbjerggaards Venner, stiftet 2001, omkring125 medlemmer, og LGL har besluttet,at LGPR Henning Rose fremover erLGL-repræsentant i bestyrelsen for RodbjerggaardsVenner. Falder disse tiltag ihak, har Gildecenter Rodbjerggaard fremoverén besluttende bestyrelse, ét rådgivendeudvalg og én støtteforening. Vi hartiltro til, at det kan sikre bedre forståelse ogindsigt for alle involverede i kraft af øgetinformation og kortere kommandoveje, ogat det vil resultere i øget handlekraft.Bestyrelsen underskrev nyt lån til afløsningaf 2 tidligere kreditforeningslån. Påindtægtssiden skal der gøres en indsats forat holde lejeindtægterne på det forventedeniveau i resten af budgetperioden, og detvedtagne kontingent skal reguleres ned jf.det faktiske antal gildebrødre. På udgiftssidenskal der indregnes en ny omkostningpå omkring 75.000 kr. til kloakering i2002/-03, samt en reduceret ydelse på kreditforeningslånet,og der skal udarbejdes enperiodisering af budgettet. Fremover udarbejdesder som indstilling til bestyrelsen enprioriteret ’ønskeliste’ over anskaffelser ogvedligeholdelsesarbejde o.l., der kan ventetil vi har råd, samt en ’risikoliste’ overomkostninger, der kan risikere at blive udløstaf tvingende nødvendige anskaffelserog vedligeholdelsesopgaver, og som derderfor skal reserveres midler til.På et orienteringsmøde om eftermiddagenfor repræsentanter for Arbejdslauget,Rodbjerggaards venner og Teknik- og Økonomigruppernefremkom der mange godeideer, bl.a.: TRÆF hvert år, børnenes uge iefterårsferien, åbent hus arrangementer,foredrag, højskole, KU-arrangementer og’Ambassadørbreve’.Oplæg til udvikling af Rodbjerggaardsamt økonomiske forhold vedr. omlægningaf eksisterende kreditforeningslån i ejendommen,fradragsberettigede gaver og bevillingtil at blive fritaget for boafgift vedgaver til Gildecenter Rodbjerggaard fra denu nedlagte Teknik- og Økonomigrupperblev forelagt Gildecenterfondens bestyrelse.Den nye bestyrelse vil gå ind i et nærmeresamspil herom med det nye rådgivendeudvalg, når det er nedsat. Bestyrelsesformandenudtalte stor påskønnelse afdet store engagement og den værdifuldeindsats, der er blevet lagt for dagen af gildebrødrei de forskellige arbejdsgrupper i forskelligearbejds- og opgavesammenhænge,lige fra løbende vedligeholdelsesarbejdertil planer for den fremtidige sikring ogudvikling af Sct. Georgs Gilderne i Danmarksgildecenter.Da vi rundede dagen af, var det deltagerkredsensvurdering, at det havde været engod og udbytterig dag, og at vi trækker isamme retning. Vi sluttede med at synge:”Ja, vi er danske spejdere”.5


What’s on … international?somt internationalt selskab med gildebrødrefra hele Europa - og et par fraAustralien, så sender jeg dig en formular ogøvrige oplysninger om træffet, der findersted fra den 19.-26. januar 2002.Kiss Messmann, tlf. 9623 5252,e-mail: erik@messmann.nuSidste udkald til VancouverInternational Scout and Guide Fellowship(ISGF) afholder den 23. Verdenskonferencei Vancouver, Canada i perioden9. til 15. juni 2002.Konferencen er åben for allegildemedlemmer enten som delegeret(Danmark har 4) eller somobservatør. Selve konferencenafvikles på University of BritishColumbia, hvor også en del afdeltagerne vil blive indkvartereti studenterboliger.Prisen for konferencen,overnatning og måltider erUS$ 675.Fly tur-retur København - London/Amsterdam - Vancouver ca. DKK 5.500.De danske gildebrødre, som ønsker atdeltage i denne konference, opfordres tilsnarest at kontakte landsgildekontoret for atfå tilsendt materiale. Materialet indeholderDet 34. EuropæiskeGilde Forum i GrossarlJeg har netop hørt fra Østrig, at selv om tilmeldingsfristennu lige er udløbet, er derstadig mulighed for at få plads - hvis manindsender sin tilmeldingsformular inden forlænge.Ring mig op hvis du er interesseret i atdeltage i et både kulturelt, givtigt og moroplysningerom det detalierede program forkonferencen, om overnatningsmulighederneog om mere turistprægedeaktivitetsmuligheder før og efterselve konferencen.Da det forventes, at forholdsvismange europæiske gildemedlemmervil deltage, er det vigtigt atreservere fly i god tid. I denudstrækning landsgildekontoretmodtager kopi af tilmeldinger,vil vi forsøge atarrangere fællesrejsesammen med gildebrødrefra de øvrige nordiskelande.Alle danske deltagere opfordres til at tilmeldesig hurtigst muligt med kopi tillandsgildekontoret.Rigmor Lauridsen, ISNordisk fodslaw på Rodbjerggaard6Af Henning Rose, LGPRDer var næsten fuldt hus, da knap 30 landsgildeledelsesmedlemmerfra Finland, Island,Norge, Sverige og Danmark i dagene26.-28. oktober var samlet til NUR-seminar.NUR står for Nordisk Underregionunder ISGF, den internationale gildebevægelse.Rodbjerggaard dannede en perfektramme om arrangementet, og vore nordiskegæster udtrykte begejstring for vores naturperlepå kanten af Vejle Ådal.Mødet havde fået titlen ”Brobyggerseminar”,idet formålet var – ud over atlære hinanden bedre at kende (mangelandsgildeledelsesmedlemmer i de nordiskelande er nyvalgte) – at udveksle erfaringerog gode idéer på kryds og tværs af lan-


degrænserne. Ogsåvore nordiske gildebrødrehar problemermed stigendegennemsnitsalder ogønsker lige som osat få flere og herunderogså yngre gildebrødremed ivores bevægelse.Det var bl.a. detdanske projekt ”Gildehus”, der sammenmed det norske ”Gildefrø” var i fokus. Ogdrøftelserne viste, at de to projekter passersammen som fod i hose. Hvor det danskegildehus-projekt især fokuserer på behovetfor differentierede rammer og vilkår for gildebrødrei forskellige aldre og stadier i gildelivet,retter det norske projekt opmærksomhedenmod, hvor vi kan finde ”gildefrøene”,de kommende gildebrødre.Noget af det er hørt før: At det er deenkelte gildebrødre, der har bedst mulighedfor at finde nye gildebrødre – men detspændende ved det norske projekt var, atdet forsøger systematisk at kortlægge, hvorog hvordan man skal lede for at findefrøene. Et sådant forarbejde vil gøre opgavenfor de enkelte gilder og gildebrødre lettereat løse.Så alle fik både inspiration og arbejdemed hjem. Og det er da slet ikke utænkeligt,at vi i Danmark kommer til at høremere om, hvor man skal lede efter ”gildefrø”til udsåning i projekt ”Gilde(driv)hus”.Bloddonorerne i Danmark (BiD)Af Else Sudergaard, Sct. Georgs Gildernes repræsentant i Bloddonorerne i DanmarkDe nordiskelandsgildeledelservar trukketi arbejdstøjet påRodbjerggaard,som dannede enperfekt rammeom NUR-seminaret.Hvert andet år mødes repræsentanter fralandets donorkorps, og dette fandtsted den 6. oktober i Korsør.Sundhedsminister Arne Rolighedog Korsørs Borgmester åbnedemødet.På mødet var der 5 arbejdsgruppersom bl. a. drøftede:- donorservice i blodbankerne- en ny blodforsyningslov, dansk selvforsyningog transfusionsvæsen i Danmark- et nyt EU direktiv om blod og bloddonorernesinternationale samarbejde- skader på donorer- fastholdelse af donorer og den fremtidigepåskønnelsespraksis.Årets bloddonor Lene Fribor blev hædretved landsmødets start.I begyndelsen af november blev der påSkejby Sygehus afholdt et nyt kursus forunge informatører. Kurset skal give dekommende informatører baggrund ogviden, så de kan gå ud på skoler og uddannelsessteder,festivals o.s.v. og hverveandre unge som donorer. Målgruppen pådette kursus var de 18-30 årige.BiD har i de sidste måneder fået henvendelserfra en hotelkæde, hvor man gerne vilmarkedsføre donorsagen blandt personalet– ungdomsbladet Chili henviser i deresblad til vores hjemmeside – w.w.w.bloddonor,og DIF har lavet et Link til BiD. Vardet mon en idé at efterfølge for Sct. GeorgsGilderne i Danmark?I landskomiteen har der været en længeredebat om Donornyts fremtid, da der ikkelængere kan forventes økonomisk støtte fraSundhedsministeriet. Spørgsmålene ermange som: skal det postomdeles – skaldet uddeles i blodbankerne o.s.v., men uansetkoster det penge – hvem skal betale?Første kvartal af 2002 vil blive finansieretaf landsorganisationens egenkapital.7


Mere end blot en generalforsamlingEt landsgildeting omfatter også en række oplevelser af en fremmed egn.Af Poul Erik Johansen (Busser), 2. Næstved Gilde8Selvfølgelig er selve Landsgildetingetdet primære, og et fuldgyldigt referataf dette fremgår af Sct. Georg.Fra delegerede refereres, at tinget afvikledesuden de store sværdslag.Det skal fremhæves, at Hillerød-gildernegennem et stort forarbejde skabte et perfektarrangement i et godt samarbejde med delokale spejderkorps og – ikke mindst –byens styre.At Hillerød by – med Frederiksborg Slotog Barokhaven, samt den skovrige omegnsamtidig dannede den smukkeste rammeom Landsgildetinget, er vel overflødigt attilføje.Til lykke, Hillerød, med det hele!For én, der har deltaget i 6 landsgildeting,har det – udover tingets forløb – altid væreten fornøjelse at deltage i de sideordnedearrangementer i form af guidede udflugter,kammeratskabsaften, festmiddag (beggemed underholdning af høj klasse).Alle disse tiltag giver deltagerne en gevaldigfællesfølelse på landsplan. Det ersamtidig et positivt forum for inspiration ognye gildevenskaber – man træffer år efter åren masse gengangere herfra i andre gildesammenhænge,for eksempel på punktstævnereller træf.Udover de rent gildemæssige oplevelseroplever man de lokalkulturelle forhold ilandets forskellige byer og egne, og det er isig selv en gevinst.Selv om det er et enormt arbejde at værevært ved et landsgildeting, er det megetpositivt, at der ofte er »kampvalg« om hvordet kommende landsgildeting skal foregå.Hertil hører, at de enkelte byer er yderstinteresserede i at lægge ryg til et sådantarrangement. Det giver nemlig reklame ogprestige, både for bystyret og turistlivet.Hvad der er lige så vigtigt, er at gildebevægelsengør sig synlig på en positiv måde,hvad der tydeligst giver sig udtryk i denlokale pressedækning.Et eksempel herpå fremgår af, at FrederiksborgAmts Avis brugte en hel side på enudførlig reportage.Et landsgildeting er derfor af enorm PRværdifor gildebevægelsen.JægergårdstræfAf Willy Borgstrøm,15. København-RødovreFormand for træfudvalgetI år kunne vi desværre ikke, som vi hargjort i snart 30 år, afholde træf på Jægergårdenved Helsingør, og henlagde det derfortil Ærkesædet i Holte.Træfudvalget har gennem de seneste årmærket en manglende tilgang til Jægergårdstræffet.I år var der kun 8 tilmeldte udover træfudvalgets medlemmer, og på baggrundaf den manglende interesse, besluttedetræfudvalget i begyndelsen af augustat aflyse træffet samt, at vi ikke fremovervil afholde træf.Den 2. november holdt træfudvalget sitsidste udvalgsmøde, hvor vi besluttede, atde godt 2.500 kr., som træfudvalget er ibesiddelse af til indkøb før træffet, vil blivesendt til Landsgildets Hjælpefond.1 eller 2 Sct. Georg?Såfremt ægtepar eller samlevere kunønsker 1 stk. Sct. Georg tilsendt, bedes Ikontakte landsgildekontoret påtlf. 33 32 27 33.Husk også, at al adresseændring skalindsendes til landsgildekontoretvia gildets kansler.Kirsten ChristensenLandsgildekontoret


GrossarlerlaugetAf Erik Messmann, laugskanslerI week-end’en 10.-11. november 2001afholdt Grossarlerlauget efterårstræf oglaugsting på Spejderbakken i Vejle. HelmutHauer, chefen for organisationskomiteen afDet Europæiske Gilde Forum i Grossarl,var med for 9. gang, og kom denne gangalene med fly fra Salzburg. Trods kun énrejsetaske, var det – udover hans personligegrej – lykkedes for ham at medbringe etdusin forskellige Cd’er med østrigskmusik, et væld af Mozart-chokolade-kuglerog -plader, plakater og postkort m.m., somblev anvendt til gevinster i et lotteri, hanselv organiserede så smart, at alle fik engevinst.Under laugstinget aflagde laugsmesterenberetning om de seneste to år og kom bl.a.ind på de aktiviteter, som fandt sted i Grossarlved Forum i januar 2001, hvori SvendErik Jensen, Haslev og Louis Ludvigsen,Horsens, havde spillet fremtrædende rolle,ved at gøre det muligt for alle de europæiskedeltagere at få en træskive med detdanske flag trykt på den ene side, og at deselv kunne brænde laugets logo (Grossarlsbyvåben ved siden af gildetegnet) på denanden side af træskiven med et el-brændejern.Både beretning og laugsskatmesterensregnskab blev modtaget med klapsalver,hvorefter dirigenten, Jørgen Petersen,Århus, lagde op til valg af laugsledelse.Kiss og Erik Messmann blev genvalgt somhhv. mester og kansler, mens Karl Bligaard,Middelfart blev valgt som skatmester i.st.f.Louis Ludvigsen, som ikke ønskede genvalg.Som suppleanter genvalgtes SvendOverskrifter til Nyhedsbrevnr. 16/november 2001 udsendt til alledistrikts- og gildemestre, -kanslere og-skatmestre samt til DIS´er og DUS´er.Udvidet dialog mellem gilderne og landsgildeledelsenUdvikling af gildernes fremtidsvision,pulje på kr. 50.000.Nyt medlem til PR-Udvalget søgesDistriktsforumErik Jensen og Børge Jensen, Haslev ogLouis blev nyvalgt.Den ”gamle” laugsledelse havde besluttetat udnævne Jørgen og Merete Petersensom laugets første danske æresmedlemmerog gjorde dette ved på skift – og på rim - atfortælle om deres store og mangeårige indsatsfor både grossarlerlauget, Forum iGrossarl og for at skabe venskaber med gildebrødreover landegrænserne. Som bevisfor deres æresmedlemsskab fik de hveroverrakt et indrammet flot diplom og åretsJulekaraffel med to glas fra Holmegaard.Helmut Hauer fortalte så om programmetfor 2002, hvorefter vi kunne betale deltagergebyretfor næste Forum til ham – udengebyrer.Kl. 19 satte vi os til bords ved det, medefterårets blomster, grene og blade, flotpyntede bord, kun oplyst af stearinlys. Allelod til at nyde den traditionelle menu: Ferskrøget laks, culottesteg m/kartoffelsalat,salatbord, hjemmelavet flødeis a la Kiss,med svesker i rom og chokoladedrys, kaffeog småkager. Snakken og det kammeratligesamvær blev kort afbrudt af pølsebordet tilnatmad, hvorefter man fortsatte!Søndag formiddag blev brugt til spadsereturei skoven, fotobytning og orienteringom bussen til og fra Grossarl i januar, som30 nu har meldt sig til. Kl. 12 var buffetenanrettet med rester fra gårsdagens måltid.Efter fælles oprydning tog vi afsked medhinanden i høj sol, med et: Auf Wiederseheni Grossarl 2002.Erik S. Messmann, 9623 5252. e-mail:erik@messmann.nuTemaoplæg Blå Ugler fra DDSRidderudvalgetGenstart af spejderarbejdet i Øst og Centraleuropa,herunder RuslandSidste udkald til VancouverDesignmanualHåndbog for Gildeledelser + oversigtNye loveÆndret forretningsorden for landsgildeledelsen9


10DebatPersonlig udviklingPå nuværende tidspunkt håber jeg, at allegilder har modtaget debatoplægget fra ridderudvalget– og forhåbentlig er godt i gangmed en spændende og udviklende debat.Da ridderudvalget blev nedsat til at undersøgeriddertiden, fandt vi ud af det ikkeer muligt kun at debattere riddertiden, menat vi er nødt til at tage fat på, hvorledesvores personlige udvikling bedst kan understøttesi gilderegi. Dette indebærer, atden væsentlige debat ikke er for eller imodriddertiden, men derimod hvordan vi allesikrer, at vi alle har mulighed for at udvikleos personligt i hele vores gildetid.Derfor er det også væsentligt, at vi ALLEdeltager og giver vores opfattelse af, hvordanvi ser på denne opgave, der for mig atse er en væsentlig del af gildebevægelsen.Det er derfor underordnet, om man ersvend, væbner eller ridder – vi kan alle deltagei debatten. Det kan være, at man bliverklogere på, hvad der ligger i de enkelte arbejdstider,men det er vel også en del afvores udvikling. Det kunne måske også skeat vi fik fjernet nogle af de fordomme ellerillusioner som vi vist alle har. Men væsentligst:dem der ikke deltager bliver ikke hørt,og er dermed ikke med til at præge gildebevægelsenpå dette punkt.Derfor vil jeg bede Jer alle om at gå fordomsfritind i debatten – der forhåbentligvil komme til at handle om, hvad det er viSTØT spejderarbejdetBrug Good-Turn mærketNu kan dukøbe det nyeGood-Turnmærke.Spørg dinkansler ellerkontaktGood-Turn mærketpå tlf. 86 82 50 98gør og hvorfor vi gør det, og hvordan visikrer den bedst mulige gildebevægelse tilvore efterkommere.Med gildehilsenBente ChristensenLandsgildekanslerDen nyelandsgildeledelse . . .mødtes den 5. og 6. oktober på landsgildekontoreti København med arbejdstøjet på.Mødet var starten på den nye toårs-periode,og der var derfor en række praktiske ting,der skulle besluttes og aftales.Bl.a. skulle udvalgsposterne og landsgildeledelsensrepræsentation i forskelligefora fastlægges. Sammensætningen af defaste udvalg kan læses andetssteds i bladet.Derudover er gilderne repræsenteret i enrække andre sammenhænge. En oversigtover kontaktpersoner mv. vil kunne rekvirerespå landsgildekontoret.Som en nyskabelse vil landsgildeledelseni den kommende periode tilstræbe at placerenogle af sine møder i forskellige egneaf landet, så der i tilslutning til selve landsgildeledelsesmødeter mulighed for temadrøftelsermed distriktsgilderne og de lokalegilder om aktuelle emner.Er vi kendt fordet vi står for?Landsgildeledelsen indbyder fynskegildebrødre til temamøde lørdag den5. januar 2002 kl. 13.00 til 16.00 iOdense Stadsgildes hus, Allégade61, Odense i forbindelse medLandsgildeledelsens næste møde,der afholdes på Fyn.Emnet er kommunikation. Vi vil gernedrøfte Sct. Georg, hjemmesider, PRog meget mere med jer.Tilmelding inden 1. januar 2002 tildistriktskansler Tove Lise Sørensen,tlf. 65 32 24 36 eller mailtovelise@get2net.dkMax. deltagerantal 50 personer.


Det var også indstillingen ikke at videreføreRodbjerggaards forretningsudvalgunder gildecenterfondens bestyrelse, idetman ønskede, at sidstnævnte (som består aflandsgildeledelsen samt Rodbjerggaardsbestyrer Hartvig Kjeldgaard) har direktedialog med såvel Hartvig som de forskelligegrupperinger, der findes i relation tilRodbjerggaard.Spejderhjælpen har henvendt sig med enidé til, hvordan gilderne kunne få en aktivkoordinerende rolle i forbindelse med Spejderhjælpeni 2002. Landsgildeledelsen varpositivt indstillet over for forslaget ogarbejder videre med dette.Landsgildeledelsen drøftede også denudviklingspulje på 50.000 kr., der blev vedtagetpå landsgildetinget i Hillerød, og detblev besluttet via Nyhedsbrevet at opfordregilderne til at komme med indstillinger tillandsgildeledelsen. Landsgildeledelsen vildog også have mulighed for at støtte relevanteprojekter, der fremkommer på andenvis.Lars Kolind, som i denne sammenhængrepræsenterer Komiteen til Støtte for InternationaleSpejderformål (et dansk engagementi opbygningen af spejderarbejdet iØst- og Centraleuropa), har sendt et oplægtil projektets anden fase, hvor spejderkorpsene,gilderne og danske virksomheder erudset til at indgå i et samarbejde. Landsgildeledelsenhar svaret positivt og vil lade enrepræsentant deltage i planlægningsarbejdet.Gildernes nye designmanual blev godkendtog vil blive udsendt som blade tilledelseshåndbogen sammen med Nyhedsbrevet.Forløbet af landsgildetinget i septemberblev også drøftet, og der var stor anerkendelsetil arrangørerne.Til mødet forelå der en lang række ansøgningerom støtte fra Hjælpefonden. Detblev besluttet at bevillige 3.000 kr. til UngdomshusetFreakzone i Thisted og 5.000 kr.til Værestedet for børn og unge Fisken iKøbenhavn.LGPRWorld Gazette Mondiale 2002Nye abonnenter - fornyelse af tidligereabonnement.ISGF´s internationale blad – WORLDGAZETTE – forventes udgivet 4 gange i år2002.Abonnementet for hele år 2002 koster kr.35,00 og bladet kan bestilles i entenengelsk - eller fransksproget udgave.Landsgildet har for år 2002 tegnet abonnementfor distrikternes internationalesekretærer (DIS), som vederlagsfrit vil fåbladet tilsendt.Andre interesserede kan bestille/fornyabonnement ved at indsende kr. 35,00 pågiro 6 00 13 51 til Landsgildekontoret,Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 KøbenhavnK, eller ved check.Ved begge betalingsformer gælder, at derendelig skal anføres navn og adresse påabonnementsmodtageren.Kirsten ChristensenLandsgildekontoretDe faste udvalgPå den nye landsgildeledelses første møde i starten af oktober blev de faste udvalgbemandet:Internationalt udvalg består i perioden 2001-2003, med landsgildeldelsens internationalesekretær Rigmor Lauridsen som formand, af Birthe Laurentzius, 1. Hørsholm og VagnDalsgaard, Nykøbing Sjælland. Det er således det »gamle« udvalg, der fortsætter endnu enperiode.Kursusudvalget har landsgildeledelsens uddannelsessekretær Margrethe Gybel som fødtformand. Sten Frost fra 2. Esbjerg og Bodil Kjeldgaard fra 2. Næstved fortsætter i udvalgetendnu en periode. I forhold til det gamle udvalg er der én mindre, idet vores nyelandsgildemester tidligere havde sæde i udvalget.PR-udvalgets formand er landsgildeledelsens PR-sekretær Henning Rose. Udvalget bestårderudover p.t. kun af Jens Blauenfeldt fra 3. Aalborg, som er genganger fra det gamle udvalg.Der søges for tiden, bl. a. i det seneste Nyhedsbrev, efter et 3. medlem til udvalget. Det mågerne være en erfaren gildebror med journalistisk baggrund. Interesserede kan kontaktelandsgildekontoret for yderligere oplysninger.11


GildetroplaugetIdet vi har konstateret en voksende interesse for vores lille laug, samt en usikkerhed omkringselve formålet med lauget, vil det være på sin plads med en præcisering: Lauget kommer tilat bestå af gildebrødre og voksne spejdere, som i lejr skatter fællesskab med ligesindedevoksne ligeså højt som den direkte spejderkontakt.Der er tradition for, at mange gildebrødre er aktive på spejderkorpsenes landslejre, hvor debruger deres tid som nattevægtere, proviantfolk, sygepassere og mange andre ting. I det hele tageter gildebrødre en god ekstra ressource for lejren.Formålet med gildetroppen er desuden at skabe et forum for hygge, gensyn og det skønne i atmøde gildebrødre og spejdere, man ikke før har mødt!Det vil sige, at de gildebrødre og voksne spejdere, som ønsker at bo sammen med ligesindede påen lands-/korpslejr - og ikke blive spredt tyndt ud over en lejr, som måske huser op mod 20.000spejdere – de samles i gildetroppen!Har du set folderen ”Kom og vær med i Gildetroplauget”? Hvis ikke, så ring til Landsgildekontoretog få den tilsendt.Du kan i folderen fortælle om, hvad du har lyst til at bidrage/beskæftige dig med på fremtidigelejre.Den næste store lejr er allerede på bedding, idet KFUK spejdernes landslejr:nu er så langt fremme i planlægningen, at vi kan sige noget om vore eventuelle opgaver på lejren,gildetroppens placering på lejrgrunden, priser osv.Alt dette kommer der nærmere besked om i næste nummer af Sct. Georg, men det er måskeallerede nu på sin plads at fortælle, at lejren løber af stablen i uge 30 og at sidste tilmelding er den2. april.Lejrens tema er TID, og vi har her lånt lidt fra KFUK-spejdernes arbejdsmateriale:På lejren skal enhver deltager opleve, at der er:Tid til at hente vand – tid til at spilde vandTid til at bygge op – tid til at rive nedTid til at bygge venskab – tid til at pleje venskabTid til at eksperimentere – tid til at blive klogere.Oplægget til denne lejr er utroligt flot, og vi glæder os meget til at præsentere det for jer.12Gildetroplaugets ledelse ser efter landsgildetinget således ud :Stig Laustsen, Frederikssund. Bjarne Mortensen, Odense.Rigmor Lauridsen, Ebeltoft. Ole Bank Jacobsen, Ringkøbing.


OpslagstavlenNytårskur i Gildegården,Vanløse Allé 41 i Vanløsesøndag den 6. januar 2002kl. 14 - 16.Stadsgildets nytårskur er en hyggeliganledning til at ønske sine gildevennergodt nytår.Alle er meget velkommen.Pris kun 35 kr.Tilmelding senest fredag den 28.december - gerne før - tilHanne Borgstrøm, tlf.: 36 75 94 85,e-post: borgstrom@mailus.dkeller Ole Olesen, tlf.: 36 70 43 29,e-post: ole_olesen@post.tele.dkVenlig gildehilsenStadsgildeledelsenKøbenhavns Stadsgildeindbyder til ridderhalmandag den 28. januarkl. 20 i Gildegården,Vanløse Allé 41, Vanløse.Vandrehal fra kl. 19.30.Efterhallens traktement koster kr. 60.Tilmelding senest 22. januar tilAlice & Peter Kjær,Randkløve Allé 102, 2770 Kastrup,Skotland rundtTatoo i Edinborg, Glamis Castle,Holyrood Castle, Whiskyruten medbesøg på et kendt, Skotlandsældste, destilleri. Perth, Aberdeen,Inverurie, Loch Ness, tur overhøjlandet med lyngklædte vidder ogmeget mere.Tidspunktet bliver midt i august2002, pris ca. 6.500 kr. medhalvpension, fly til Edinburg ogretur. Opsamling med bus iDanmark diverse steder til Billund.En tur, som jeg selv var påi denne sommer.Turen er for gildebrødre med vennerog familier. Teknisk arrangør erBangsbo Rejser, Frederikshavn,som er et bureau med grupperejsersom speciale.Nærmere oplysninger i februarnummeret af Sct. Georg, men dukan allerede nu ringe til mig på86 54 54 83 og få nærmereoplysninger, program ogreservering af pladser.Birthe Mikkelsen, Odder Gildettelefon 32 50 08 35 eller 32 53 95 21.Købenlandstræf 200231.5.-1.6.Redaktørenfår nymidlertidig adressepr. 1/1-2002:Suzanne PoulsenHarevænget 984200 SlagelseNY tlf.58 53 52 65e-mail: uforandret, se side 2Nu har I igen chancen for at mødegildebrødre fra andre gilderog se nogle spændende områder iKøbenhavn, som det er sværtat nå på egen hånd.Nærmere oplysninger om priser ogtilmelding samt endeligt programforventes meddelt i marts udgavenaf Sct. Georg.Eller ring til Aase Kanding,tlf. 58 50 45 14.Reserver dagene allerede nu.På Træfudvalgets vegneAase Kanding13


JubilæerNye gildebrødre14Til pigerne:HALSSMYKKEmed gildeemblempåsat hvid rosetkr. 85,00 + porto.Bestilles hos:2. Sct. Georgs Gilde i Ballerup,Frode Grydelund, Dr. Margrethes Vej 124,3650 Ølstykke, tlf. 47 17 54 82,Lizzy Lykke, tlf. 44 53 27 80GildebluserSweatshirts og polobluserGilde-PR, der luner.En dejlig gave til jul,jubilæum og fødselsdag.Spejderkassen AabenraaKirsten Olesen, Felsted Nygade 116200 Aabenraa, tlf. 74 68 53 43GildetelegramGildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12,00Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8,00Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4,00Minna og Ib Sandahl ChristensenDamsbrovej 71, 7000 FredericiaTlf. 75 94 25 32


Postbesørget blad(0900 KHC)Langtidsplan 2001-2005Den langsigtede målsætning, som gerne skulle genspejle den udvikling, vi alle håber at sefor Sct. Georgs Gilderne i Danmark:Vi bygger broertil spejderbevægelsen• ved at arbejde for en egentlig samarbejdsaftale mellem vore organisationer• ved at deltage på de landsdækkende lejre med en gildetrop• ved at markedsføre Sct. Georgs Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden• ved at lave forsøg med nye arbejdsformertil samfundet• ved at være synlige• ved at tage del i samfundsmæssige opgaver• ved fortsat at styrke arbejdet i Lauget – for kampen mod narkotikamisbrugtil de nordiske gildebevægelser• ved at fortsætte et tæt nordisk samarbejde• ved at opfordre til deltagelse i nordiske stævner og træf• ved at opfordre til oprettelse af twinning mellem gilder i de nordiske landetil den internationale gildebevægelse• ved at invitere til Jubilæumstræf i år 2003 i Danmark• ved at opfordre til deltagelse i internationale arrangementer• ved fortsat at støtte spejder- og gildearbejdet i Gambia, Polen og Litauentil hinanden• ved at styrke distrikterne som samarbejdsorgan såvel mellem de lokale gilder sommellem landsgildeledelsen og gilderne• ved at udvikle og tilbyde kurser og stævner, hvor vi kan styrke den personligeudvikling

More magazines by this user
Similar magazines