KOT - Hæftet - Optagelse.dk

optagelse.dk
  • No tags were found...

KOT - Hæftet - Optagelse.dk

Videregående uddannelser2011Du kan søge om optagelsedigitalt på www.optagelse.dkVigtige datoer:15. martsSøger du optagelse gennem kvote 2, skal uddannelsesstedernehave modtaget din ansøgning senest kl. 12.5. juliSøger du optagelse gennem kvote 1, skal uddannelsesstedernehave modtaget din ansøgning senest kl. 12.30. juliDu får endeligt svar på din ansøgning.Ansøgningsskemaer og vejledningDen Koordinerede TilmeldingViscom as


IndholdsfortegnelseOplysning fra ministerierne 4Hvor får du hjælp? 8Optagelse.dk 9Sådan ansøger du 10Skemaerne 11Fristerne 12Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet 13Prioriteringsskemaet 17Ændringsprioriteringsskemaet 19Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet 21Ansøgningsskemaerne 27Uddannelsesoversigt 43Generel vejledningFuldmagt 65Arbejdsgivererklæring 67Ansøgning om bolig 69Landekoder 71Den Koordinerede Tilmelding 3


Oplysning fra ministerierneBonus for tidlig studiestartFor optagelsen 2011 vil ansøgere,der søger optagelse i kvote 1, få gangetderes eksamensgennemsnit med1,08, hvis de har afsluttet deres gymnasialeuddannelse i 2009, 2010 eller2011. Tidspunktet for afslutning afden adgangsgivende uddannelse erdatoen for udstedelsen af eksamensbeviset.For optagelsen 2012 vil ansøgere, derhar afsluttet deres gymnasiale uddannelsei 2010, 2011 eller 2012, bliveomfattet osv.Hvis ansøgerens eksamensgennemsnitikke er givet efter 7-trinsskalaen,vil justeringen først ske efter, at deter omregnet til 7-trinsskalaen.Ansøgere, der har afsluttet deresgymnasiale uddannelse i 2007 ogfrem, og som har været forhindret i atpåbegynde en uddannelse inden fortoårsfristen kan få forlænget dennefrist med op til 4 år på grund af følgendedokumenterede forhold:1. Værnepligtstjeneste, herundertjeneste på værnepligtslignendevilkår2. Uddannelse med henblik på samtudsendelse som led i forsvaretsinternationale operationer3. Adoption eller barsel4. Længerevarende sygdom5. Pasning af nærtstående, som erhandicappede, alvorligt syge ellerdøendeAnsøgningen om fristforlængelseskal vedlægges ansøgning om optagelse.Specifikke adgangskrav til uddannelserneDu skal være opmærksom på, at derer specifikke adgangskrav (bestemtegymnasiale fag på A-, B- eller C-niveau) til alle universiteternes bacheloruddannelserog til en del af deøvrige videregående uddannelser,og at disse fag skal være beståetmed mindst 2,0 (7-trins-skalaen).Du kan få yderligere oplysninger påwww.optagelse.dk og på uddannelsesstederneshjemmesider.Hvis du ikke via din adgangsgivendeuddannelse opfylder de specifikkeadgangskrav, der kræves, eller ikkehar bestået disse, har du mulighedfor at supplere til de krævede niveauereller forbedre karakteren gennemGS-supplering, se nedenfor. Du skalher være særlig opmærksom på ”turbokurserne”,hvor du til en lang rækkeuddannelser kan hæve et niveaueller en karakter i sommerferien.Du skal være opmærksom på, at vissesproglige adgangskrav også kan opnåsundervejs i bacheloruddannelsen(propædeutik), og i disse tilfælde forlængesuddannelsen med ½ eller 1 år.Særlige karakterkrav til en rækkebacheloruddannelserUdover de specifikke adgangskravkræver enkelte af universiteternesbacheloruddannelser, at du har beståetdin gymnasiale uddannelse med etbestemt eksamensgennemsnit somminimum, eller at enkelte fag er beståetmed en bestemt minimumskarakter,der er højere end karakteren2,0 (7-trins-skalaen).Hvis den uddannelse, du søger, harsærlige karakterkrav for bestemtefag, har du mulighed for at forbedrekarakteren eller karakterer gennemGS-supplering.Bemærk dog, at du kun har mulighedfor at forbedre enkeltkaraktererog ikke dit samlede eksamensgennemsnitfra din adgangsgivendeuddannelse.For optagelsen 2011 kræver følgendeaf universiteternes bacheloruddannelsersærlige karakterkrav(7-trinsskalaen):4 Den Koordinerede Tilmelding


Universitet Uddannelse KarakterkravKøbenhavns Universitet Økonomi Gennemsnittet af gennemsnitskarakterfor matematik A og eksamensgennemsnittetifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0VeterinærmedicinEksamensgennemsnit ifølge beviset forden adgangsgivende eksamen skal værepå mindst 6,0FarmaceutEnten: Eksamensgennemsnittet ifølgebeviset for den adgangsgivende eksamenskal være på mindst 6,0Eller: Gennemsnittet af karaktererne imatematik, fysik og kemi/bioteknologi(mindst på de krævede niveauer) skalvære 6,0Handelshøjskolen i København Asian Studies Programme Kinesisk A med et gennemsnit på mindst 6,0(Chinese/English)Asian Studies Programme Japansk A med et gennemsnit på mindst 6,0(Japanese/English)Business Language andCulture (SPRØK) (English)Hvis det valgte 2. fremmedsprog erfransk fortsættersprog B eller tyskfortsættersprog B, kræves et gennemsnitpå mindst 6,0 i det valgte fagErhvervsøkonomi-psykologi Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0HA (psyk.)Erhvervsøkonomi- Dansk A med et gennemsnit på mindst 6,0virksomhedskommunikationHA (kom.)Den Koordinerede Tilmelding 5


IT-Universitetet i København Softwareudvikling Matematik A med et gennemsnitpå mindst 6,0 og engelsk B med etgennemsnit på mindst 6,0Digitale medier og designGlobal Business InformaticsMatematik B med et gennemsnitpå mindst 6,0 og engelsk B med etgennemsnit på mindst 6,0Matematik B med et gennemsnitpå mindst 6,0 og engelsk B med etgennemsnit på mindst 6,0BEMÆRK at for optagelsen 2013 indføres følgende særlige karakterkrav (7-trins-skalaen):Københavns Universitet Fødevarevidenskab Eksamensgennemsnit ifølge bevisetfor den adgangsgivende eksamenskal være på mindst 4,0Biologi-bioteknologiEksamensgennemsnit ifølgebeviset for den adgangsgivendeeksamen skal være på mindst 6,0Garantikvotienter på nogle videregåendeuddannelserNogle uddannelsessteder har indførtgarantikvotienter på nogle af deres bacheloruddannelser.Garantikvotientbetyder, at uddannelsesstedet harfastsat et mindste eksamensgennemsnit,der garanterer tilbud om optagelse.Har du dette eksamensgennemsniteller et højere gennemsnit, er dualtså helt sikker på at få tilbudt enplads, hvis du søger om optagelse ogi øvrigt opfylder adgangskravene tiluddannelsen.Du kan få nærmere oplysninger omgarantikvotienter på www.optagelse.dk og hos det uddannelsessted, hvordu søger optagelse.Gymnasial supplering (GS)Hvis du har en adgangsgivendeuddannelse, der ikke opfylder despecifikke adgangskrav til denuddannelse, du gerne vil søge, hardu mulighed for at supplere til deniveauer og karakterer, der er adgangsgivendefor uddannelsen, i defag du mangler. GS-kurser og prøverer gratis, så længe du påbegynderundervisningen senest 1. oktober ikalenderåret to år efter, at du harafsluttet din adgangsgivende uddannelse.Kursus og prøver skal væreafsluttet senest et år efter, at du erpåbegyndt kurset. Det vil sige, at hvisdu afslutter din adgangsgivende uddannelsei juni 2011, skal du senestpåbegynde GS-kurset 1. oktober2013, og prøverne til GS-kurset skalvære afsluttet senest 1. oktober2014. Du kan få yderligere oplysningerom de enkelte GS-kurser, tilmeldingog undervisningssteder påwww.gsdanmark.dk eller hosGS-koordinatorerne på følgendeadresser:Nørresundby Gymnasium og HFStudievej 149400 Nørresundbytlf. 9817 2833fax: 9817 2907www.nrsbgym.dk6 Den Koordinerede Tilmelding


VUC ÅrhusIngerslevs Boulevard 3Postboks 3598100 Aarhus Ctlf. 8732 2500fax 8732 2598www.vucaarhus.dkOdense KatedralskoleJernbanegade 345000 Odense Ctlf. 6612 2240fax 6612 2991www.odensekatedralskole.dkKVUCVognmagergade 81120 København Ktlf. 8232 6690fax 8232 6661www.kvuc.dkGentofte HFDahlénsstræde 52820 Gentoftetlf. 3965 8449 eller 3965 1103fax 3968 3670www.gentofte-hf.dkNiels BrockKultorvet 21175 København Ktlf. 3341 9100www.brock.dkVil du vide mere omGS-supplering, kan du findeoplysninger på www.uvm.dk.Betinget optagelsePå nogle uddannelser er det muligtat søge betinget optagelse, selvomdu mangler et fagniveau eller ikkeopfylder et eventuelt karakterkrav.Nogle uddannelsessteder vil give digen forhåndsgaranti på optagelse,således at du er sikker på en pladspå uddannelsen, når du har beståetsuppleringsfagene. Den betingedeoptagelse afhænger af, om du kannå at supplere. Suppleringen skaldog være afsluttet efter uddannelsesstedetsnærmere bestemmelseinden studiestart eller umiddelbartderefter.Hvis du fx har matematik på B-niveau,og uddannelsen kræver et A-niveau, så kan du supplere på et GSkursusi sommerferien, de såkaldte”turbokurser”. Du skal have afsluttetbåde undervisning og prøver indenstudiestarten 1. september ellerumiddelbart derefter. Det sammegælder, hvis du skal have bestemtekarakterer for at opfylde adgangskravene.Din endelige optagelse og rettil at starte/fortsætte på studiet erdog uden undtagelse betinget af, atdu aflægger de nødvendige prøverinden studiestart eller umiddelbartderefter og består eksamen i fagenepå det krævede niveau eller medden krævede karakter. Det betyder,at hvis du ikke består din supplering,bortfalder din studieplads. Du skalaltså søge betinget optagelse pånormal vis 15. marts 2011 / 5. juli2011. Du skal selv søge optagelsepå et suppleringskursus. Vær opmærksompå, at udbuddet af dissesuppleringskurser er begrænset tilganske få kursussteder.Nogle enkelte uddannelser afholderselv suppleringskurser i august.Få nærmere oplysninger på detuddannelsessted, hvor du søgeroptagelse.Nogle uddannelser kræver, at dusenest 5. juli 2011 indsender dokumentationfor, at du er tilmeldt GS.Muligheden for at søge betinget optagelsegælder ikke på alle uddannelser.På visse uddannelser medadgangsbegrænsning kan der kungives betinget optagelse, hvis dumangler at løfte ét fag ét niveau.Spørg for en sikkerheds skyld GSkoordinatorerneeller det uddannelsessted,du ønsker optagelse på.Du kan finde yderligere oplysningerom de enkelte uddannelser, adgangskravm.v. på www.optagelse.dk ogwww.ug.dk.Godkendte danske heltidsuddannelserer uden deltagerbetalingHvis du søger om optagelse på engodkendt dansk heltidsuddannelse(en bachelor- eller kandidatuddannelse,en professionsbacheloruddannelseeller en erhvervsakademiuddannelse),og du er danskstatsborger eller statsborger i etEU/EØS-land, skal du ikke betalefor deltagelse i undervisningen ogi de prøver og anden bedømmelse,der indgår i eksamen.Den Koordinerede Tilmelding 7


Hvor får du hjælp?www.ug.dkPå ug.dk finder du adgangskrav tilalle uddannelser i Danmark. Her kandu også bruge Studievælgeren, hvordu på egen hånd kan sortere i uddannelserneud fra dine interesser.Studievalg og eVejledningHos Studievalg og eVejledning kandu få:• Vejledning vedrørende udfyldningaf KOT-ansøgningsskemaet• Svar på, hvilke adgangskrav deforskellige uddannelser har• Information om optagelsesprocedureri kvote 1 og kvote 2• Vejledning om muligheder forsuppleringskurser• Vejledning om uddannelsersgenerelle indhold og opbygning• Vejledning om økonomi underuddannelseeVejledningeVejledning vejleder om valg af uddannelse– herunder videregåendeuddannelser. Vejledningen er digital,og du kan kontakte eVejledningpå mail, telefon, sms eller chat.eVejledning egner sig til korte opklarendespørgsmål om dit uddannelsesvalg,optagelsesregler ogansøgningsprocedurer.• Ring eller send en sms til envejleder på: 7022 2207• Send en mail til:kontakt@evejledning.dk• Chat via www.evejledning.dkeVejledning har åbent alle ugensdage - også i weekenden.Se mere på www.evejledning.dkStudievalgDu er også velkommen til at kontakteet af de syv Studievalgscentre,hvor vejledere kan hjælpe dig, hvisdu er i tvivl om, hvilken uddannelsedu skal vælge. Tidsbestilling er ikkenødvendig.I Studievalgscentrene kan du ogsåhente KOT-ansøgningsskemaet ogmaterialer om de videregåendeuddannelser.Studievalgs åbningstider og kontaktinfofinder du på www.studievalg.dkStudievalg KøbenhavnKøbmagergade 52, 3.sal1150 København KStudievalg SjællandJernbanegade 124700 NæstvedStudievalg FynAlbanigade 305000 Odense CStudievalg SydjyllandNytorv 5, 1. sal6000 KoldingStudievalg Midt- og VestjyllandBirk Centerpark 37400 HerningStudievalg ØstjyllandVestergade 248000 Aarhus CStudievalg NordjyllandSlotsgade 279000 Aalborg8 Den Koordinerede Tilmelding


Digital ansøgning – Optagelse.dkDu kan i stedet for at bruge papirskemaernei dette hæfte brugewww.optagelse.dk til at søge optagelsepå en videregående uddannelsedigitalt:• Alle kan søge optagelse digitalt,det kræver blot, at du har en digitalsignatur (NemID). Du logger påmed den digitale signatur (NemID)og udfylder og afsender ansøgningendigitalt. Når du søger digitalt,bliver din ansøgning automatisksendt til alle de uddannelsessteder,som du søger optagelse på.Du kan bestille en digital signatur(NemID) på www.nemid.nuHvis du har en adgangsgivendeeksamen fra 2004 eller senereoverføres dit eksamensgennemsnitautomatisk til din digitale ansøgningfra Undervisningsministerietseksamensdatabase. Hvis duafslutter din adgangsgivende eksameni 2011, skal du være opmærksompå, at dit eksamensgennemsnitikke kan hentes fraeksamensdatabasen, før du selvhar fået dit bevis udleveret. Hvisdu søger digitalt, inden du har fåetdit eksamensbevis, skal du derforselv sørge for at sende en kopi afdit eksamensbevis til de uddannelser,du har søgt. Hvis du anførerandre oplysninger på din ansøgning,skal du selv sørge for atsende dokumentation for oplysningernetil de uddannelser, duhar søgt (husk at skrive dit cpr.nummer på alle bilag).Hvis du har en adgangsgivendeeksamen fra før 2004 skal du selvsørge for at sende kopi af eksamensbevisetog evt. anden dokumentationtil de uddannelser, duhar søgt (husk at skrive dit cpr.nummer på alle bilag).• Du kan også udfylde din ansøgningpå optagelse.dk uden at loggedig ind med en digital signatur.Du udfylder ansøgningen på optagelse.dkog afslutter med at printede udfyldte ansøgningsskemaerud. Ansøgningerne skal du sendemed posten eller aflevere personligtpå de uddannelsessteder,hvor du søger optagelse. Husk atvedlægge dokumentation for deoplysninger du anfører på ansøgningsskemaet(kopi af eksamensbevisfor din adgangsgivende eksamenog eventuelt andre relevantebilag).• Endelig kan du printe blanke skemaerud fra optagelse.dk og udfyldedem på samme måde, somhvis du brugte skemaerne her ihæftet. Hvis du printer blanke skemaer,skal du huske også at printeet prioriteringsskema. Ansøgningerneskal du sende med posteneller aflevere personligt på de uddannelsessteder,hvor du søgeroptagelse. Husk at vedlæggedoumentation for de oplysningerdu anfører på ansøgningsskemaet(kopi af eksamensbevis for din adgangsgivendeeksamen og eventueltandre relevante bilag).Hvis du har søgt digitalt og på et seneretidspunkt ønsker at ændre prioriteringsrækkefølgenaf de uddannelser,du har søgt, eller du ønsker atsøge nye uddannelser, kan du ikkegøre det digitalt. Du skal bruge etændringsprioriteringsskema (ses. 19), som du finder i hæftet ellerprinter ud på optagelse.dk. Huskogså at indsende et ansøgningsskematil uddannelsesstedet, hvisdu søger en ny uddannelse. Fristenfor at lave en ændringsprioritering erden 5. juli kl. 12.På optagelse.dk finder du ogsåoplysninger om uddannelsernesadgangskrav, eventuelle garantikvotienter,nye uddannelser og megetmere. Information om uddannelsernesindhold og jobmuligheder, kandu finde på Uddannelsesguiden,www.ug.dk, eller på uddannelsesstederneshjemmesider.På www.kot.dk kan du den 30. julilæse om årets optagelse i det, derkaldes Hovedtal. Her kan du seantallet af ansøgere og optagne påde enkelte uddannelser, og du kanfinde årets grænsekvotienter, dvs.de gennemsnit der som minimumskulle til for at blive optaget i kvote1 på adgangsbegrænsede uddannelser.Du kan også se en oversigtover de uddannelser, der fortsat harledige studiepladser.Den Koordinerede Tilmelding 9


Sådan ansøger du:Uanset om du søger uddannelsemed frist 15. marts eller 5. juli, skaldu ansøge på samme måde. Du kanenten bruge skemaerne i dettehæfte, eller du kan søge digitalt viaoptagelse.dk (læs nærmere omat søge optagelse digitalt s. 9).Du skal indsende en ansøgning tilhver af de uddannelser, du vil søgeoptagelse på. Uddannelserne harhver sit optagelsesområdenummer,se s. 44 og frem.En ansøgning består af et ansøgningsskemamed de bilag, som denuddannelse, du søger optagelse på,kræver.Derudover skal du indsende et prioriteringsskema,hvor du skriver allede uddannelser, du vil søge. Prioriteringsskemaetskal du medsende tildet uddannelsessted med den uddannelse,du helst vil optages på,dvs. din 1. prioritet. Hvis du senerefår brug for at ændre prioriteringsrækkefølgenaf de uddannelser,du har søgt, eller du vil søge flereuddannelser, skal du bruge et ændringsprioriteringsskema.Ændringsprioriteringsskemaetskal du sendetil den 1. prioritet, der står på dit ændringsprioriteringsskema.Udfyld altid prioriteringsskemaet1 – også selvom du kun søgerén uddannelse. Hver uddannelse(optagelsesområdenummer) måkun skrives på prioriteringsskemaetén gang. Prioriteringsskemaet er påside 17, og der er en vejledning tiludfyldelsen på siderne foranskemaet.2Udfyld et ansøgningsskemafor hver uddannelse (optagelsesområdenummer),du vil søge.Ansøgningsskemaerne river du udaf hæftet. De er på siderne 27 - 42.Der er en vejledning til udfyldelsenpå siderne foran skemaerne.3Læg ansøgningsskemaernemed bilag og krævet dokumentationi hver deres A4-kuvert. Påhver kuvert skriver du den adresse,som ansøgningen skal sendes til.Du kan finde adresserne i uddannelsesoversigtenbagerst i hæftet fraside xx.Læg prioriteringsskemaet i kuvertensammen med ansøgningen til denuddannelse, der er din 1. prioritet.Læg et sæt dokumentation i hverkuvert, gerne i den rækkefølge, deer nævnt på ansøgningsskemaet.Hvis du søger optagelse i kvote 1er dokumentation som minimumen kopi af dit eksamensbevis fra dingymnasiale eksamen. Søger dukvote 2 eller en uddannelse medoptagelsesprøve, skal du vedlæggedokumentation for de aktiviteter, derskal lægge til grund for vurderingenaf din ansøgning.Send ansøgningerne til kvote 2og til de øvrige steder med frist 15.marts, så uddannelsesstederne kanhave dem senest 15. marts kl. 12.Send ansøgningerne til kvote 1 såuddannelsesstederne kan have demsenest 5. juli kl. 12. Hvis du senderansøgningerne med posten fraDanmark, skal de være poststempletsenest dagen før ansøgningsfristen.4Uddannelsesstedet er ikkeforpligtet til at bekræfte modtagelsenaf din ansøgning. Derforvil det være en sikkerhed for dig atfå en kvittering for afsendelsen påposthuset.Husk korrekt porto!Du har også mulighed for at afleveredin ansøgning personligt på det ellerde uddannelsessteder, du søger.Når du afleverer personligt, kan dubede om en kvittering.Fortryder du en ansøgning, skal duhenvende dig til det uddannelsessted,ansøgningen er sendt til.10 Sådan ansøger du


SkemaerneHæftet indeholder de skemaer, duskal bruge ved ansøgning om optagelsetil videregående uddannelsertilsluttet Den Koordinerede Tilmelding,hvis du søger på papir.Hvis du søger digitalt gennem optagelse.dk,vil vejledningen være knyttettil de enkelte punkter, du udfylder.Et prioriteringsskema1 Alle ansøgere skal udfylde etprioriteringsskema og indsende detsammen med ansøgningsskemaettil det uddannelsessted, der stårsom 1. prioritet.4 4 arbejdsgivererklæringerTil brug for dokumentation aferhvervserfaring ved kvote 2-ansøgninger,eller hvor erhvervserfaringindgår som en del af adgangskravet.Uddannelsesstedet kan fortælle digmere om, hvad de kræver af dokumentation.5En fuldmagtsblanketHvis du vil give en person fuldmagttil at søge på dine vegne, kandu benytte hæftets fuldmagtsblanket.På bagsiden af fuldmagtsblankettener der en vejledning i at brugeblanketten.2Et ændringsprioriteringsskemaHvis du ønsker at ændre din prioriteringsrækkefølgeeller søge nye uddannelser,skal du bruge et ændringsprioriteringsskema.Ændringsprioriteringsskemaetskal du sende til detuddannelsessted, der nu står som1. prioritet. Uddannelsesstedet skalhave modtaget skemaet senest 5.juli kl. 12.00.38 ansøgningsskemaerHæftet indeholder 8 ansøgningsskemaer,da du maksimalt kan søge8 uddannelser. Du skal bruge et ansøgningsskematil hver uddannelse,uanset om du søger pr. 15. martseller pr. 5. juli.Sådan ansøger du 11


Fristerne15. marts5. juliBekræftelseKvote 2 og øvrige optagelsesområdermed frist 15. martsUddannelsestedet, du søger optagelsepå, skal have modtaget ansøgningensenest den 15. marts kl. 12. Hvisdu sender din ansøgning med postenfra Danmark, skal den være poststempletsenest dagen før. Følgendeansøgere skal søge 15. marts:• Ansøgere, der søger optagelsegennem kvote 2, herunder ansøgereder søger dispensation fraadgangskravene• Ansøgere med InternationalBaccalaureate (IB) - uanset omuddannelsen er taget i Danmarkeller i udlandet• Ansøgere med udenlandske adgangsgivendeeksaminer• Ansøgere til uddannelser medoptagelsesprøveDe forhold, som du vil have tagethensyn til i kvote 2 eller lignendeoptagelsessystemer, skal værenævnt i ansøgningen pr. 15. marts.Hvis du først opfylder kvalifikationskriterierneefter 15. marts, vil en evt.optagelse være betinget af, at kraveneer opfyldt og dokumenteret inden5. juli.Kvote 1Uddannelsesstedet, du søger optagelsepå, skal have modtaget ansøgningensenest den 5. juli kl. 12.Hvis du sender din ansøgning medposten fra Danmark, skal den værepoststemplet senest dagen før.Hvis du ønsker at ændre et prioriteringsskema,du allerede har sendtind, skal du indsende et ændringsprioriteringsskematil det uddannelsessted,der er 1. prioritet på ændringsprioriteringsskemaet(seside 19). Uddannelsesstedet skalhave modtaget skemaet senest5. juli.30. juliSvarDen 30. juli får du svar. Du får kun étbrev. Enten får du et optagelsesbrev(dvs. et tilbud om en uddannelsespladseller en standby-plads fra etuddannelsessted). Eller også får duet afslagsbrev fra Den KoordineredeTilmelding, hvis du ikke er optagetpå nogen af de uddannelser, du harsøgt.Hvis du modtager et tilbud om enuddannelsesplads, skal du bekræfte,at du ønsker at bruge den. Du skalbekræfte tilbuddet inden for denfrist, uddannelsesstedet angiver ibrevet. Hvis du ikke bekræfter indenfristen, bortfalder tilbuddet. Du kangive en anden fuldmagt til at bekræftepå dine vegne. På side 65 er deren fuldmagtsblanket, som du kanbruge.Hvis du har eller får en gymnasialadgangsgivende eksamen, og duopfylder/kan opfylde adgangskravene,vil du desuden automatisk bliveprøvet i kvote 1 uden at skulleindsende en ny ansøgning.12 Sådan ansøger du


Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaetForbeholdt TilmeldingssekretariatetPrioriteringsskema 2011Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet skal du sende til det højest prioriteredeuddannelsessted.CPR-nummer1. Personlige oplysningerCPR-nummerHvis du har et dansk CPR-nummer, skriver du det her.Postnummer ByForbeholdt TilmeldingssekretariatetE-mailLandekode (se side 71-72)ndetdet år, hvor du tog din adgangsgivende eksamena Danmark (kun ét kryds)Postnummer ByFastnettelefonMobiltelefonPrioriteringsskema 2011Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet skal du sende til det højest prioriteredeuddannelsessted.LandCPR-nummer3 1 0 8 9 0 C L M 1FastnettelefonMobiltelefonAnsøgere uden dansk CPR-nummerHvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du i stedet skrive dato, månedog år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen.I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i ditførste fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efternavn. I densidste rubrik skal du angive dit køn med 1 for mand eller 2 for kvinde.En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den 31.august 1990, skal altså skrive: 310890-CLM1.en (hf)(4)(5)Højere teknisk eksamen (htx)E-mailInternational Baccalaureate (IB)(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)hx)(6) GIFa udlandet(10)fra udlandet, sæt kryds (11)Optagelsesområdenavnlsesområdets nummer og kun énudieretninger, praktiksteder o.lign.gsskemaets punkt 3).de angivne oplysningerUnderskriftDen Koordinerede Tilmelding1. Personlige oplysningerFornavn(e)EfternavnVejDen Koordinerede TilmeldingLandekode (se side 71-72)1. Land Personlige oplysningerFornavn(e)2. StatsborgerskabEfternavnDanskAndetForbeholdt TilmeldingssekretariatetVej Den Koordinerede Tilmelding3. EksamensårEksamensårLandekode (se side 71-72)Postnummer By1. Personlige Skriv oplysningerårstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen4. Land Adgangsgivende Fornavn(e) eksamen fra Danmark (kun ét kryds) E-mailKontaktoplysningerPrioriteringsskema 2011Det kan blive nødvendigt at kontakte dig i den periode, hvor ansøgningerneLæs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet skal du sende til det højest prioriteredebliver uddannelsessted. behandlet. Derfor er det vigtigt, at du udfylder kontaktoplysningermed telefon/mobil, mailadresse og postadresse.CPR-nummerDu skal udfylde din postadresse med alle oplysninger om gade/vej, husnummer,Prioriteringsskema evt. etage eller 2011 værelsesnummer, postnummer, by (postdistrikt)FastnettelefonMobiltelefonLæs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.og Skemaet land. skal du sende Bor til det du højest på prioriterede et privatudlejet værelse skal du medtage navnet på dinuddannelsessted.udlejer (C/O). Bor du på kollegium skal du medtage kollegiets navn.CPR-nummerHvis du bor i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, du bor i(se side Prioriteringsskema Fastnettelefon71).2011LandLæs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet Mobiltelefon skal du sende til det højest prioriteredeuddannelsessted.2. Du måEfternavn2. højst Statsborgerskab(1) skrive Studentereksamen 8 ønsker på prioriteringsskemaet.(stx)(4) Højere teknisk eksamen (htx)(7) Adgangseksamen Fastnettelefon til ingeniørudd.3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.Landekode (se side 71-72)Land(2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB)(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)VejDanskMobiltelefonAndet(hhx)(3) Højere handelseksamen (6) GIF(9) Andet adgangsgrundlag3. Eksamensår5. Landekode (se side 71-72)Eksamensår Adgangsgivende eksamen fra udlandet Postnummer By(se side 71).Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamenHar du Land en IB fra udlandet, sæt kryds (10)4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)E-mailAnden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)(1) 2. StatsborgerskabStudentereksamen (stx)(4) Højere teknisk eksamen (htx)(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.6. PrioriteringslisteLandekode (se side 71-72)Land(2) Højere Optagelsesområdenummerforberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) 3. Eksamensår(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)DanskAndetPrioritetOptagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navnHøjere handelseksamen (6) GIFAndet adgangsgrundlag(3) (hhx)(9)3. Eksamensår5. Adgangsgivende 1Eksamensåreksamen fra udlandetSkriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamenHar 2du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)36. Prioriteringsliste(1) Studentereksamen (stx)(4) Højere teknisk eksamen (htx)(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.4(2) OptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navnHøjere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB)(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)Prioritet5 (3) Højere handelseksamen (hhx)(6) GIF(9) Andet adgangsgrundlag15. Adgangsgivende eksamen fra udlandet62Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)73Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)846. Prioriteringsliste1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én 2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.Husk gang (prioritering Optagelsesområdenummerpå ansøgningsskemaets punkt 3). Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navnaf studieretninger, praktiksteder o.lign. 3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.5 Prioritetforetages Underskrift 6 1Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysningerDag/md/årUnderskrift7 283Husk45Dag/md/år67Underskrift(9) Andet adgangsgrundlagUddannelsesstedets navnForbeholdt TilmeldingssekretariatetPostnummer By1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun éngang (prioritering af studieretninger, praktiksteder o.lign.foretages på ansøgningsskemaets punkt 3).Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysningerForbeholdt TilmeldingssekretariatetUnderskriftE-mailLandekode (se side 71-72)2. StatsborgerskabCPR-nummerHvis du er dansk statsborger, sætter du kryds i feltet "dansk". Er du ikkedansk statsborger, skriver du landekoden på det land, hvor du er statsborgerHer skal du skrive, hvilket år du tog din adgangsgivende eksamen.Hvis du har taget flere gymnasiale eksaminer, er det altid den førsteeksamen, der er grundlaget for optagelse. Derfor er det altid årstallet forden første adgangsgivende eksamen, du skal skrive.2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.Sådan ansøger du 13


Den Koordinerede TilmeldingForbeholdt TilmeldingssekretariatetPrioriteringsskema 2011Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet skal du sende til det højest prioriteredeuddannelsessted.1. Personlige oplysningerFornavn(e)CPR-nummerEfternavnFastnettelefonVejLandekode (se side 71-72)Den Koordinerede TilmeldingLandPostnummer ByForbeholdt TilmeldingssekretariatetE-mailMobiltelefonPrioriteringsskema 2011Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet skal du sende til det højest prioriteredeuddannelsessted.2. 1. StatsborgerskabPersonlige oplysningerFornavn(e)Landekode (se side 71-72)DanskAndetEfternavn3. EksamensårEksamensårVejSkriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen4. Landekode Adgangsgivende (se side 71-72) eksamen fra Danmark Postnummer (kun ét kryds)Forbeholdt TilmeldingssekretariatetByDen Koordinerede TilmeldingLand (1) Studentereksamen (stx)1. Personlige (2) Højere oplysningerforberedelseseksamen (hf)2. Fornavn(e) Statsborgerskab(3) Højere handelseksamen (hhx)5. Efternavn Adgangsgivende Dansk eksamen fra Andet udlandet3. EksamensårVej Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)EksamensårAnden adgangsgivendeSkrivuddannelseårstallet forfradetudlandet,år, hvor dusættogkrydsdin adgangsgivende(11)eksamenLandekode (se side 71-72)Postnummer By6.4.PrioriteringslisteAdgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)LandPrioritet (1)Optagelsesområdenummer(stx)Studentereksamen E-mail(4) Optagelsesområdenavn Højere teknisk eksamen (htx)(7) Adgangseksamen Uddannelsesstedets til ingeniørudd. navn2345Prioritet617283Husk4Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun énAnden adgangsgivendegang (prioriteringuddannelseaf studieretninger,fra udlandet, sætpraktikstederkryds (11)o.lign.foretages på ansøgningsskemaets punkt 3).6. Prioriteringsliste(4)Højere E-mail teknisk eksamen (htx)2. Statsborgerskab(2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB)1Landekode (se side 71-72)Land(3) Højere handelseksamen (hhx)(6) GIFDanskAndet5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet3. EksamensårEksamensårHar du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen4. Anden Adgangsgivende adgangsgivende eksamen uddannelse fra Danmark udlandet, sæt (kun kryds ét (11) kryds)Underskrift OptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navnPrioritet 5Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysningerDag/md/årUnderskriftJeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger6Dag/md/årUnderskriftLandLæs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet skal du sende til det højest prioriteredeuddannelsessted.(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.Her skal du med et kryds – og kun ét kryds – markere hvilken dansk ad-(5) International Baccalaureate (IB)(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)gangsgivendeCPR-nummereksamen, du har taget. Hvis du har taget flere gymnasiale(6) GIF(9) Andet adgangsgrundlagLandekode (se side 71-72)LandFastnettelefon6. Prioriteringsliste(1) Studentereksamen (stx)(4) Højere teknisk eksamen (htx)(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.OptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn(2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB)(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)(3) Højere handelseksamen (hhx)5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet617283Husk 45Underskrift78HuskUnderskriftGIF1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun éngang (prioritering af studieretninger, praktiksteder o.lign.foretages på ansøgningsskemaets punkt 3).1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun éngang (prioritering af studieretninger, praktiksteder o.lign.foretages på ansøgningsskemaets punkt 3).Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysningerDag/md/årUnderskrift(6)CPR-nummerFastnettelefon4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)MobiltelefonPrioriteringsskema 2011eksaminer, er det altid den første eksamen, der er grundlaget for optagelse.Derfor er det altid typen af din første adgangsgivende eksamen, du skalMobiltelefonkrydse af.(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet(9) Andet adgangsgrundlagHvis du har en adgangsgivende eksamen fra udlandet, skal du krydse etaf felterne af.(9) Andet adgangsgrundlag6. Prioriteringsliste2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.Du skal her skrive, hvilke uddannelser, du ønsker at søge optagelse på og ihvilken rækkefølge. Du kan søge op til 8 uddannelser. Hver uddannelse måkun skrives én gang på prioriteringsskemaet.For hver uddannelse skriver du uddannelsens optagelsesområdenummer,2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.optagelsesområdets navn og uddannelsesstedets navn. I uddannelsesoversigtenbagerst i hæftet (fra side 44) kan du finde optagelsesområdenumre ogoptagelsesområdenavne for samtlige uddannelser.Du skal kun indsende ét prioriteringsskema, også selvom du både søgeruddannelser i kvote 1, kvote 2 eller på uddannelser med optagelsesprøver.Prioriteringsskemaet vedlægger du sammen med ansøgningsskemaet tilden uddannelse, der står øverst på din prioriteringsliste (din 1. prioritet). Detuddannelsessted, hvor du har din 1. prioritet sørger for, at dit prioriteringsskemabliver videresendt til Den Koordinerede Tilmelding, hvor optagelsen tilde videregående uddannelser bliver koordineret.Husk at sende en ansøgning til alle de uddannelser, du skriver på dit prioriteringsskema.2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.14 Sådan ansøger du


Eksempel på prioriteringPrioritet123456Optagelsesområdetsnummer Optagelsesområdets navn Uddannelsesstedets navn3 0 0 6 0 ArkitektArkitektskolen Aarhus3 2 0 1 0 DesignerDanmarks Designskole1 7 6 1 0 Journalistik Syddansk Universitet1 7 2 5 0 Medievidenskab Syddansk Universitet78Notér dine egne prioriteter her:PrioritetOptagelsesområdetsnummer Optagelsesområdets navn Uddannelsesstedets navn12345678Fortryder du en ansøgning, skal du henvende dig til det uddannelsessted,som du har sendt ansøgningen til.Sådan ansøger du 15


Den Koordinerede Tilmelding1. Personlige oplysningerFornavn(e)EfternavnVejLandekode (se side 71-72)Postnummer ByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)DanskAndet3. EksamensårEksamensårSkriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)(1) Studentereksamen (stx)(4) Højere teknisk eksamen (htx)(2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB)(3) Højere handelseksamen (hhx)(6) GIF5. Adgangsgivende eksamen fra udlandetHar du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysningerDag/md/årUnderskriftForbeholdt TilmeldingssekretariatetLæs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet skal du sende til det højest prioriteredeuddannelsessted.CPR-nummerFastnettelefon6. PrioriteringslisteOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavn Uddannelsesstedets PrioritetnavnUnderskrift1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun éngang (prioritering af studieretninger, praktiksteder o.lign.foretages på ansøgningsskemaets punkt 3).LandMobiltelefon(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)(9) Andet adgangsgrundlag2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.3. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.Ændringsprioriteringsskema 2011ÆndringsprioriteringsskemaOBS! Når du ændrer prioritering, skal alle uddannelser fra tidligere skema(er) med,også ikke længere aktuelle uddannelser. Se vejledning side 16.1234Hvis du ønsker at ændre din prioriteringsrækkefølge, skal du indsende etændringsprioriteringsskema.Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten på ændringsprioriteringsskemaet,og det skal være fremme på uddannelsesstedet senestden 5. juli klokken 12.5678HuskÆndringsprioriteringsskemaet skal indeholde alle de prioriteter, som du harskrevet på det første prioriteringsskema, men gerne i en anden række-følge.Du må også tilføje nye uddannelser (optagelsesområder) på ændringsprioriteringsskemaet,men husk, at du skal sende en ansøgning til de nye.Hvis der er uddannelser, du ikke længere ønsker at søge, skal du annulleredem ved at kontakte uddannelsesstederne, men du skal stadig skrive dempå prioriteringsskemaet, selvom de er annulleret.Du skal også fortsat skrive uddannelser, der ikke længere er aktuelle af andreårsager, på skemaet. Det kan fx være uddannelser, hvor du ikke har beståeten optagelsesprøve eller uddannelser, hvor du har fået besked om, at duikke opfylder et bestemt adgangskrav.Det er altså nødvendigt, at du medtager alle uddannelser, du har søgt,også selvom de ikke længere er aktuelle.Husk at datere og underskrive dit ændringsprioriteringsskema, da det nuer dette skema, der viser den rækkefølge, du ønsker at blive optaget i, ogsom vil blive lagt til grund for din optagelse.16 Sådan ansøger du


Den Koordinerede TilmeldingForbeholdt TilmeldingssekretariatetPrioriteringsskema 2011Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet skal du sende til det højest prioriteredeuddannelsessted.1. Personlige oplysningerFornavn(e)CPR-nummerEfternavnFastnettelefonVejMobiltelefonLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandDanskAndet3. EksamensårEksamensårSkriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)(1) Studentereksamen (stx)(4)Højere teknisk eksamen (htx)(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.(2) Højere forberedelseseksamen (hf)(5)International Baccalaureate (IB)(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)(3) Højere handelseksamen (hhx)(6)GIF(9) Andet adgangsgrundlag5. Adgangsgivende eksamen fra udlandetHar du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)6. PrioriteringslistePrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn12345678Husk1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun éngang (prioritering af studieretninger, praktiksteder o.lign.foretages på ansøgningsskemaets punkt 3).2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.UnderskriftJeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysningerDag/md/årUnderskrift


Ændringsprioriteringsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingForbeholdt TilmeldingssekretariatetLæs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.Skemaet skal du sende til det højest prioriteredeuddannelsessted.1. Personlige oplysningerFornavn(e)CPR-nummerEfternavnFastnettelefonVejMobiltelefonLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandDanskAndet3. EksamensårEksamensårSkriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)(1) Studentereksamen (stx)(4)Højere teknisk eksamen (htx)(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.(2) Højere forberedelseseksamen (hf)(5)International Baccalaureate (IB)(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)(3) Højere handelseksamen (hhx)(6)GIF(9) Andet adgangsgrundlag5. Adgangsgivende eksamen fra udlandetHar du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)OBS! Når du ændrer prioritering, skal alle uddannelser fra tidligere skema(er) med,også ikke længere aktuelle uddannelser. Se vejledning side 16.6. PrioriteringslistePrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn12345678Husk1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun éngang (prioritering af studieretninger, praktiksteder o.lign.foretages på ansøgningsskemaets punkt 3).2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.3. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.UnderskriftJeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysningerDag/md/årUnderskrift


Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaetDette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet.Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet udaf hæftet og hav vejledningen ved siden af skemaet, mens du udfylder det!Der er 8 ansøgningsskemaer i hæftet, svarende til at du højst kan søge 8uddannelser (optagelsesområder).For hver uddannelse du søger, skal du udfylde et skema, også selvom flereaf uddannelserne er på det samme uddannelsessted, eller du søger densamme uddannelse flere steder.Optagelsesregler og adgangskrav kan være forskellige fra uddannelse tiluddannelse og fra uddannelsessted til uddannelsessted. Spørg derfor altidpå uddannelsesstedet, tjek uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek påug.dk inden du indsender ansøgningen.Du skal til hver af dine ansøgninger vedlægge dokumentation for dinadgangsgivende eksamen og de aktiviteter, du har skrevet på skemaet.Ansøgningen og den tilhørende dokumentation skal du sende eller afleveretil uddannelsesstedet. Alle de aktiviteter, du vil have taget i betragtning vedvurderingen af din ansøgning, skal du nævne på selve ansøgningsskemaet.Ansøgningsskema 20111. Personlige oplysningereu sende til detelse på.1. Personlige oplysningerFornavn(e)CPR-nummer3 1 0 8 9 0 C L M 1FastnettelefonCPR-nummerHvis du har et dansk CPR-nummer, skriver du det her.AndetEfternavnVejLandekode (se side xx-xx)LandLandekode (se side xx-xx)åDen Koordinerede TilmeldingområdenavnPostnummerLandUddannelsesstedets navnByE-mailMobiltelefonVedlagt opholdstilladelseLæs udfyldningsvejledningen på deStudiestartEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedCPR-nummerforegående sider. Skemaet skal du sende til detpå denne I stedet for sommertandby uddannelsessted, foretrækker du søger jeg optagelse vinter på. 1. Personlige oplysningerForbeholdt uddannelsesstedet 6. Bonus for Fornavn(e) tidlig studiestartJeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.JegJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Efternavn har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringVejJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juliksamensgennemsnit År(punkt 10 udfyldes)Landekode (se side 71-72)Postnummer ByJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteksamensgennemsnit Årefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste Land (se uddannelsesoversigten)E-mailksamensgennemsnit ÅrOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavn2. StatsborgerskabPrioritetksamensgennemsnit ÅrLandekode (se side 71-72)Landksamensgennemsnit3. Ansøgning om optagelse År påOptagelsesområdenr. Optagelsesområdenavnksamensgennemsnit År123otal PointsStandby ÅrStudiestartEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedHvis jeg ikke bliver optaget på denne 4 I stedet for sommeruddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vintervilkenÅr4. Adgangsgrundlag6. Bonus for tidlig studiestart5vilken A. TilsagnJeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentationJeg har tilsagn 6 fra optagelsen i 2010vilketB. Adgangsgrundlag7. Gymnasial supplering7Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. julinEksamensgennemsnit År(punkt 10 udfyldes)Studentereksamen (stx)d særlig tilladelse8Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteournalnummerEksamensgennemsnit Årefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)Højere forberedelseseksamen(hf)uddannelsesstederne skal være opmærksomme 8. Prioriteringsliste på, skal du vedlægge (se uddannelsesoversigten)etDatoMener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somEksamensgennemsnitbrev med relevant dokumentation.Højere handelseksamen(hhx) uddannelse UnderskriftPrioritet områdenummerOptagelsesområdenavnÅrOptagelses-se på videregåendeAntal Eksamensgennemsnit Årnelser duHøjerehartekniskJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerneeksamen (htx)på ansøgningsskemaets for- og bagside, samt1i bilagene.Eksamensgennemsnit ÅrJeg har medsendt bilagJaFastnettelefonMobiltelefonDansk AndetJa NejUddannelsesstedets navn2Vedlagt opholdstilladelseAnsøgere uden dansk CPR-nummerHvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du i stedet skrive dato, månedog år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen.I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i ditAnsøgningsskema første 2011fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efternavn. I denNejsidste rubrik skal du angive dit køn med 1 for mand eller 2 for kvinde.En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den 31.august 1990, skal altså skrive: 310890-CLM1AdresseHvis din adresse er i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, dubor i (se side 71-72).Sådan ansøger du 21


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.Forbeholdt uddannelsesstedet1. Personlige oplysningerFornavn(e)CPR-nummerFastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejÅr22 Sådan ansøger duLandekode (se side 71-72)PostnummerLandE-mailAnsøgningsskema 20112. StatsborgerskabDen Koordinerede TilmeldingLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påLæs udfyldningsvejledningen på destatsborgerskab.Optagelsesområdenr. OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnCPR-nummerforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på. 1. Personlige oplysningerForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonStandbyStudiestartEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedHvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommeruddannelse, søger jeg om standby foretrækkerEfternavnjeg vinterMobiltelefon4. Adgangsgrundlag6. Bonus for tidlig studiestartVejA. TilsagnJeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentationJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Landekode (se side 71-72)Postnummer ByB. Adgangsgrundlag7. Gymnasial suppleringDen Koordinerede TilmeldingJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juliLandEksamensgennemsnit År(punkt 10 udfyldes)E-mailStudentereksamen (stx)Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte2. StatsborgerskabLæs udfyldningsvejledningen Eksamensgennemsnit Årefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)Højere forberedelseseksamensider. (hf) Skemaet skal du sende til detVedlagt opholdstilladelsepå deLandekode (se side 71-72)LandCPR-nummerforegående8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)uddannelsessted, Dansk du søger optagelseEksamensgennemsnitAndet på. 1. Personlige oplysningerHøjere handelseksamenom (hhx) optagelse påÅrJa NejForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)OptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnFastnettelefon3. AnsøgningPrioritetOptagelsesområdenr. OptagelsesområdenavnEksamensgennemsnit ÅrUddannelsesstedets navnHøjere tekniskEfternavnMobiltelefoneksamen (htx)1Eksamensgennemsnit ÅrStandbyStudiestart VejEvt.GIF2studieretning eller uddannelses-/praktikstedHvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommeruddannelse, søger jeg omAdgangseksamen tilEksamensgennemsnitstandby foretrækker jeg vinterÅrLandekode (se side 71-72)4. Adgangsgrundlag6. Bonusingeniøruddannelser3 forPostnummertidlig studiestartByA. TilsagnInternationalTotal PointsÅrJeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.LandJeg har vedlagt en dispensationsansøgning E-mail og relevant dokumentationBaccalaureate (IB)Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2010 4Den Koordinerede TilmeldingB. AdgangsgrundlagUdenlandsk adgangsgivendeeksamen5 Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juliHvilkenÅr7. Gymnasial supplering2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseErhvervsuddannelse Hvilken Eksamensgennemsnit År(punkt 10 udfyldes)Læs udfyldningsvejledningen(EUD, Danskpå deSOSU)AndetStudentereksamen (stx)CPR-nummer Ja Nejforegående sider. Skemaet skal du sende til det6 Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteuddannelsessted, 3. AnsøgningAndetom du optagelse søger optagelse Hvilket Eksamensgennemsnitpå på. 1. Personlige År oplysninger efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)Højere forberedelseseksamenForbeholdt Optagelsesområdenr.adgangsgrundlag uddannelsesstedet(hf)Optagelsesområdenavn Fornavn(e)Uddannelsesstedets navnFastnettelefon8. Prioriteringsliste 7 Standby (se uddannelsesoversigten)Ingen adgangsgivende eksamen EksamensgennemsnitHøjere handelseksamen(hhx)ÅrOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnEfternavnMobiltelefonJeg søger om optagelse med særlig tilladelsePrioritet 8StandbyStudiestartEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedEksamensgennemsnit ÅrJegHøjere Hvisharteknisk jeg ikke bliver optagettidligere fåetJournalnummerpå denne I stedet forDatosommeruddannelse, søger jeg om standby foretrækker Vej jeg vinterMener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somsærligeksamentilladelse(htx)tiluddannelsesstederne 1skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et4. Adgangsgrundlagdenne uddannelse Eksamensgennemsnit Årbrev 6. med Bonus relevant for tidlig dokumentation. studiestartA. TilsagnLandekode (se side 71-72)5. Eventuel GIF tidligere optagelse på videregående uddannelse 2 Jeg Postnummerhar eksamen fra 2007 By eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Underskrift Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentationAdgangseksamen tilEksamensgennemsnitJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Antal ÅrB. Uafsluttede Adgangsgrundlagingeniøruddannelservideregående uddannelser du har LandJeg 7. 3Gymnasial vedlægger bilag supplering til min ansøgning E-mail som dokumentation for deværet og/eller er optaget påoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.InternationalTotal PointsÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli2. StatsborgerskabBaccalaureate (IB) Eksamensgennemsnit ÅrJeg 4bekræfter (punkt under 10 udfyldes) strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Udenlandsk Jeg Studentereksamen har kandidateksamen (stx)adgangsgivendeDanskeksamenEksamensgennemsnitAndetÅr 5 efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)HvilkenLandekodeÅr(se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteHøjere forberedelseseksamenom (hf) optagelse Hvilken påDag/md/år 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)UnderskriftJa Nej3. Ansøgning ErhvervsuddannelseOptagelsesområdenr.(EUD, SOSU)EksamensgennemsnitHøjere handelseksamen(hhx)Prioritet områdenummerOptagelsesområdenavnÅrAnsøgningsskemaOptagelsesområdenavn2011Uddannelsesstedets 6navnAndetHvilketStudiestartOptagelses-adgangsgrundlag Eksamensgennemsnit Årde Tilmelding71 af 2Højere tekniskIngen adgangsgivende eksamen Standby (htx) eksamenStudiestartEvt. 1studieretning eller uddannelses-/praktikstedHvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommeruddannelse, søger jeg om standby Eksamensgennemsnit foretrækker jegJeg søger om optagelse med særlig tilladelseÅr vinter 84. AdgangsgrundlagGIF6. Bonus 2 skalfor tidligdettestudiestartfelt ikke benyttes.vejledningen på deJeg har tidligere fåetJournalnummerCPR-nummerr. Skemaet skal du sende til detDatoMener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somsærlig Adgangseksamen tilladelse til tilEksamensgennemsnit Ård, du søger optagelse på.A. Tilsagn1. Personlige oplysningeruddannelsesstederne Jeg har eksamen skal være fra 2007 opmærksomme eller 2008 og på, søger skal dispensation du vedlægge fra et toårsreglen.denne ingeniøruddannelserbrev med 3 relevant Jeg har vedlagt dokumentation.dispensationsansøgning og relevant dokumentationannelsesstedetFornavn(e)Jeg har tilsagn Fastnettelefon fra optagelsen i 20105. B. Eventuel AdgangsgrundlagInternational tidligere optagelse Total på Points videregående uddannelse År Underskrift 7. Gymnasial suppleringBaccalaureate (IB)4EfternavnMobiltelefon AntalJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juliUafsluttede videregående uddannelser du harJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deUdenlandsk adgangsgivendeeksamen5EksamensgennemsnitHvilkenÅr(punkt 10 udfyldes)været og/eller er optaget påoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.VejStudentereksamen (stx)Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteErhvervsuddannelse EksamensgennemsnitHvilkenÅrJeg bekræfter efter d. under 5. juli strafansvar (punkt 10 rigtigheden udfyldes) af oplysningerne påHøjere(EUD, SOSU)forberedelseseksamenPostnummer (hf) By8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)ansøgningsskemaet og i bilagene.Jeg har en kandidateksamen6Landekode (se side 71-72)AndetHvilketEksamensgennemsnitHøjere adgangsgrundlag handelseksamen(hhx)ÅrDag/md/år 7OptagelsesområdenummerUnderskrift OptagelsesområdenavnLandE-mailPrioritetIngen adgangsgivende eksamenEksamensgennemsnit ÅrHøjere tekniskeksamen Jeg søger (htx) om optagelse med særlig tilladelse18rskabLandekode (se side 71-72) 1 af 2 Jeg har Landtidligere fåetEksamensgennemsnitJournalnummer Vedlagt opholdstilladelse Dato ÅrMener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somGIF særlig tilladelse tiluddannelsesstederne 2 eller tjek ug.dk.skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etAndetJaNejdenne uddannelsebrev med relevant dokumentation.Adgangseksamen tilEksamensgennemsnitom optagelse påÅr5. Eventuel ingeniøruddannelsertidligere optagelse på videregående uddannelse Underskrift 3denr. OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnAntalUafsluttedeInternationalTotal PointsÅrvideregående uddannelser du harJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deværetBaccalaureateog/eller er optaget(IB)påoplysninger, 4 jeg har angivet på ansøgningsskemaet.yStudiestartEvt. studieretning Udenlandsk eller adgangsgivendeeksamen5uddannelses-/praktikstedHvilkenÅrikke bliver optaget på denne I stedet for sommerJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne pålse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinteransøgningsskemaet og i bilagene.Jeg har en kandidateksamen Hvilkenundlag6. Bonus Erhvervsuddannelsefor tidlig studiestart(EUD, SOSU)6 som du skriver på her.Jeg har eksamen fra 2007AndetHvilket eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Dag/md/årUnderskriftJeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentationJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010adgangsgrundlag7ndlag7. Gymnasial suppleringIngen adgangsgivende eksamenJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli1 af 2 Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse8Eksamensgennemsnit År(punkt 10 udfyldes)ereksamen (stx)Jeg har tidligere fåetJournalnummerDatoMener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afsluttesærlig tilladelse tiluddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etEksamensgennemsnit Årefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)orberedelsesn(hf)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)denne uddannelsebrev med relevant dokumentation.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseEksamensgennemsnitUnderskriftandelsn(hhx)Prioritet Uafsluttede områdenummervideregående uddannelser du OptagelsesområdenavnharJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deÅrOptagelses-AntalEksamensgennemsnit Årværet og/eller er optaget påoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.ekniskn (htx)1Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påEksamensgennemsnit Åransøgningsskemaet og i bilagene.Jeg har en kandidateksamenseksamen tiluddannelseronalureate (IB)dsk adgangseksamenuddannelseOSU)grundlagsgivende eksamenEksamensgennemsnitTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketr om optagelse med særlig tilladelseÅrÅr1 af 22345678Dag/md/årBy2. StatsborgerskabDu skal med kryds angive, om du er dansk statsborger eller har udenlandskHvis du sætter kryds i “Andet”, skal du skrive en landekode og landetsnavn (se side 71-72). Er du ikke fra et EU eller EØS-land, skal du desudenmarkere, om du har vedlagt kopi af din opholdstilladelse.Ansøgningsskema 20113. Ansøgning om optagelse påI feltet markeret med sort skriver du optagelsesområdenummeret på denuddannelse, du søger optagelse på. Nummeret står i den farvede rammei uddannelsesoversigten (se side 44 og frem), og det er også det nummer,du skal Ansøgningsskema bruge på prioriteringsskemaet 2011 og på prioriteringslisten på ansøgningsskemaetsforside (punkt 8). Optagelsesområdenavn (uddannelsensnavn) og uddannelsesstedets navn skriver du i de efterfølgende felter.Du kan søge en standby-plads til de fleste uddannelser. Spørg på uddannelsesstedet,tjek på uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek ug.dk. Hvis dubliver tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioritet.Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbuddet om at begynde i år, vildu få et tilsagn om optagelse til næste år.De fleste uddannelser har kun studiestart én gang om året (sommer), og såHvis et optagelsesområde har studiestart både sommer og vinter, kan du sedet i uddannelsesoversigten (fra side 44). Du kan med et kryds markere, at duforetrækker at begynde uddannelsen til vinter. Det er dog ikke en garanti for,at uddannelsesstedet kan opfylde dit ønske.Bemærk, at en del uddannelser har en selvstændig optagelse om vinteren(vinteroptagelse). Kontakt uddannelsesstederne for nærmere oplysningerStudieretning/uddannelses-/praktikstedNogle optagelsesområder omfatter flere studieretninger eller praktiksteder,I alle tilfælde må du kun søge det samme optagelsesområde én gang!Underskrift


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.Forbeholdt uddannelsesstedet1. Personlige oplysningerFornavn(e)CPR-nummerFastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mailAnsøgningsskema 20112. StatsborgerskabDen Koordinerede TilmeldingLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa NejLæs 3. Ansøgning udfyldningsvejledningen om optagelse på de påforegåendeOptagelsesområdenr.sider. Skemaet Optagelsesområdenavnskal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.Forbeholdt uddannelsesstedetUddannelsesstedets navn1. Personlige oplysningerFornavn(e)CPR-nummerFastnettelefonStandbyStudiestartEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedHvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet Efternavn for sommerMobiltelefonuddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinter4. Adgangsgrundlag6. Bonus for tidlig studiestartVejA. TilsagnA. Jeg har Jeg eksamen fra har 2007 eller tilsagn 2008 og søger dispensation fra optagelsen fra toårsreglen. i 2010Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentationJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Landekode (se side 71-72)Postnummer ByB. Adgangsgrundlag7. Gymnasial Ansøgningsskema supplering2011LandJeg er i gang med et suppleringskursus E-mailog afslutter inden 5. juliDen Koordinerede Tilmelding Eksamensgennemsnit År du(punkt 10sætteudfyldes)kryds her. (Husk at vedlægge dit tilsagnsbrev).Studentereksamen (stx)2. StatsborgerskabJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteEksamensgennemsnit Årefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)Højere forberedelseseksamen(hf)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)CPR-nummerLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseLæs udfyldningsvejledningen på deforegående Dansk sider. Skemaet skal du sende Andet til detJa Nejuddannelsessted, EksamensgennemsnitHøjereduhandelseksamenuddannelsesstedet(hhx)Fornavn(e)Prioritet områdenummerOptagelsesområdenavnFastnettelefonsøger optagelse på. 1. Personlige År oplysninger3. Ansøgning om optagelse påOptagelses-ForbeholdtOptagelsesområdenr. OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnEksamensgennemsnit ÅrHøjere tekniskeksamen (htx)Efternavn1MobiltelefonStandbyEksamensgennemsnitStudiestart ÅrEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedGIF Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I Vej stedet for sommer 2uddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinterAdgangseksamen tilEksamensgennemsnit År4. Adgangsgrundlag6. Bonus for tidlig studiestartingeniøruddannelserLandekode (se side 71-72) 3 Postnummer ByA. TilsagnJeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.InternationalTotal PointsÅrJeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentationJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Baccalaureate (IB)Land4E-mailB. Adgangsgrundlag7. Gymnasial suppleringUdenlandsk adgangsgivendeeksamen5 Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juliHvilkenÅroptagelse på andre uddannelser på almindelig vis.2. StatsborgerskabEksamensgennemsnit År(punkt 10 udfyldes)Erhvervsuddannelse Hvilken Landekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseStudentereksamen (EUD, SOSU) (stx)Dansk Andet6 Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jegJaforventer at afslutteNejEksamensgennemsnitAndetHvilketÅrefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)3. Ansøgning Højere om forberedelseseksamenadgangsgrundlagoptagelse påB. Adgangsgrundlag(hf)8. Prioriteringsliste 7(se uddannelsesoversigten)Optagelsesområdenr. OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnIngen Højere adgangsgivende handelseksamen(hhx)eksamen Eksamensgennemsnit ÅrOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnDu skal sætte ét kryds i felt 4.B Adgangsgrundlag.PrioritetJeg søger om optagelse med særlig tilladelse8Eksamensgennemsnit ÅrStandby Højere tekniskJeg har tidligere fåetJournalnummer StudiestartDatoEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedHvis eksamen jeg ikke bliver (htx) optaget på denne I stedet for sommerMener 1 du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelse, særlig tilladelse søger jeg til om standby foretrækker jeg vinteruddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etdenne uddannelse Eksamensgennemsnit Årbrev med relevant dokumentation.4. Adgangsgrundlag6. Bonus for tidlig studiestartGIF2A. 5. Tilsagn Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Underskrift Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Adgangseksamen tilEksamensgennemsnit ÅrAntalJeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentationJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Uafsluttede ingeniøruddannelservideregående uddannelser du harJeg 3vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deB. Adgangsgrundlagværet og/eller er optaget på7. Gymnasial oplysninger, suppleringjeg har angivet på ansøgningsskemaet.InternationalTotal PointsÅrBaccalaureate (IB)Jeg 4Jeg bekræfterer i gangundermedstrafansvaret suppleringskursusrigtigheden afogoplysningerneafslutter indenpå5. juliEksamensgennemsnit Åransøgningsskemaet(punkt 10 udfyldes)og i bilagene.Udenlandsk Jeg har kandidateksamenadgangsgivendeeksamenHvilkenÅrStudentereksamen (stx)5Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteEksamensgennemsnitErhvervsuddannelse HvilkenÅrefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)Højere forberedelseseksamen(EUD, (hf) SOSU)8. Prioriteringsliste 6(se uddannelsesoversigten)Dag/md/årUnderskriftAndetEksamensgennemsnitHøjere handelseksamenadgangsgrundlag (hhx)Prioritet 7 eksamensbevis områdenummerOptagelsesområdenavn til de uddannelser, du har søgt.HvilketÅrOptagelses-1 af Ingen 2 adgangsgivende eksamen Eksamensgennemsnit ÅrHøjere tekniskeksamen (htx)1Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse8Eksamensgennemsnit ÅrJeg har tidligere fåetJournalnummerDatoMener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somGIF2særlig tilladelse tiluddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etAdgangseksamen denne uddannelse tilEksamensgennemsnit Årbrev med relevant dokumentation.ingeniøruddannelser35. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse UnderskriftInternationalTotal PointsÅrAntalUafsluttede Baccalaureate videregående (IB) uddannelser du har4Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deværet og/eller er optaget påoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Udenlandsk adgangsgivendeeksamen5Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påHvilkenÅrErhvervsuddannelse Hvilkenansøgningsskemaet og i bilagene.Jeg har en kandidateksamen(EUD, SOSU)6AndetHvilketadgangsgrundlagDag/md/årUnderskriftIngen adgangsgivende eksamenJeg søger om optagelse med særlig tilladelse1 af 2Jeg har tidligere fåetJournalnummerDatosærlig tilladelse tildenne uddannelse5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget påJeg har en kandidateksamen784. AdgangsgrundlagHvis du sidste år fik tilsagn om at blive optaget på denne uddannelse, skalDet er ikke et krav, at du søger den uddannelse, som du har tilsagn til,som din 1. prioritet. Søger du den uddannelse, du har tilsagn til, som en lavereprioritet, er tilsagnet fortsat gældende, og du vil blive tilbudt en plads påuddannelsen, medmindre du bliver tilbudt en plads på en højere prioritet. Erdu ikke længere interesseret i at blive optaget på en uddannelse, du har tilsagntil, undlader du blot at søge den og kan som alle andre ansøgere søgeHvis du har en dansk gymnasial eksamen (stx, hf, htx eller hhx) eller etgymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF), skal dusætte kryds ud for den type eksamen, du har, og du skal notere dit samledegennemsnit (det eksamensresultat der står på dit eksamensbevis) og det år,du afsluttede. Hvis du først afslutter din adgangsgivende eksamen i juni2011, skriver du 2011 under afslutningsåret. Husk inden 5. juli at sende ditHar du taget flere gymnasiale eksaminer, skal du være opmærksom på, at deter den første gymnasiale eksamen, der er dit adgangsgrundlag.Supplerende kurser skal du notere i punkt 10 på ansøgningsskemaets bagside.Er du i gang med supplering eller har du tilmeldt dig et sommersuppleringskursus,skal du også udfylde punkt 7 på ansøgningsskemaets forside.Har du en adgangseksamen til ingeniøruddannelser eller en InternationalBaccalaureate (IB) skriver du dit eksamensgennemsnit og det år, du afsluttede.Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.UnderskriftHar du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, noterer du hvilken, oghvilket år du afsluttede.Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.1 af 2Dag/md/årUnderskriftHar du en erhvervsuddannelse eller et andet adgangsgrundlag, noterer duuddannelsens navn.Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen og ønsker at søge optagelse medsærlig tilladelse, sætter du kryds i feltet. Du kan altid kontakte uddannelsesstedetfor at få information om reglerne for optagelse med særlig tilladelse, eller dukan finde information på uddannelsesstedets hjemmeside. Fristen for at søgeoptagelse med særlig tilladelse er altid 15. marts kl. 12.00. Hvis du tidligere harfået særlig tilladelse, skal du notere journalnummer og dato for tilladelsen.Sådan ansøger du 23


Landekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr. OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandbyStudiestartHvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommeruddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinter4. AdgangsgrundlagA. TilsagnJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010B. AdgangsgrundlagEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartJeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringede Tilmeldingsvejledningen på deer. Skemaet skal du sende til detd, du søger optagelse på.dannelsesstedetStudentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)Højere handelseksamen(hhx)Højere tekniskeksamen (htx)GIFAdgangseksamen tilingeniøruddannelserInternationalBaccalaureate (IB)Udenlandsk adgangsgivendeeksamenErhvervsuddannelse(EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagIngen adgangsgivende eksamenEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere fåetJournalnummerDatosærlig tilladelse tildenne uddannelse5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser CPR-nummer du har1. Personlige oplysningerværet og/eller er optaget påFornavn(e)FastnettelefonEfternavnVejLandekode (se side 71-72)1 af 2Jeg har en kandidateksamenPostnummerTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketAnsøgningsskema 2011ByMobiltelefonÅrÅrÅrÅrÅrÅrÅrÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)Prioritet12345678OptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnMener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.UnderskriftJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/år5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseEr du eller har du tidligere været optaget på videregående uddannelse(r)uden at fuldføre, skal du her angive hvor mange.Hvis du to gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelseUnderskriftuden at have fuldført, kan du kun blive optaget på en ny videregåendeuddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte 3. gangsregel).LandE-mailrskabAndetom optagelse pådenr. OptagelsesområdenavnLandekode (se side 71-72)LandUddannelsesstedets navnVedlagt opholdstilladelseJaNejHvis du har en kandidatuddannelse, skal du sætte kryds i feltet.Hvis du har en kandidatuddannelse, kan du kun optages på en ny videregåendeuddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte kandidatregel).yStudiestartEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedikke bliver optaget på denne I stedet for sommerelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinterrundlag6. Bonus for tidlig studiestartJeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har Ansøgningsskema vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation 2010Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2010ndlag7. Gymnasial suppleringTilmeldingJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juliEksamensgennemsnit År(punkt 10 udfyldes)tereksamen (stx)ejledningen på deJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteCPR-nummerSkemaet sendes til EksamensgennemsnitdetÅrefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)forberedelsesn(hf)du søger optagelse på. 1. Personlige oplysninger8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)nnelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonEksamensgennemsnithandelsn(hhx)Prioritet områdenummerOptagelsesområdenavnÅrOptagelses-EfternavnMobiltelefonEksamensgennemsnit Årtekniskn (htx)1VejEksamensgennemsnit Årseksamen tilruddannelsergsgivende eksamenLandekode (se side 71-72)Eksamensgennemsnit ÅrLandndels-(hhx)Studiestartke er om optages optagelse på denne med særlig tilladelse I stedet for sommere, søger jeg om standby foretrækker jeg vintertidligere fåetJournalnummerDatodlagilladelse tiluddannelseidligere optagelse Jeg på har videregående tilsagn uddannelseamenAntalvideregående uddannelser du harr er optaget påEksamensgennemsnit Åreksamen (stx)rberedmenen kandidateksamen Eksamensgennemsnit År(hf)tionalTotal Pointsureate (IB)kabndsk adgangseksamenHvilkensuddannelse Hvilken Andetm OSU) optagelse pånr. Optagelsesområdenavn Hvilketsgrundlagnisk(htx)ksamen fordannelsernaleate (IB)sk adgangsksamengivende eksamenEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitPointsHvilkenddannelse (EUD, SOSU)Hvilketrundlagom optagelse med særlig tilladelseÅrÅrLandekode (se side 71-72)ligere fåetJournalnummerDatodelse tildannelseigere optagelse på videregående uddannelseAntaleregående uddannelser du harr optaget påÅrÅrÅrÅrÅrÅr2345678PostnummerLandUddannelsesstedets navnMener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som6. Bonus for tidlig studiestartuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.Jeg har eksamen fra 2007 og søger dispensation fra 2 års reglenUnderskrift7. Gymnasial suppleringJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg er i gang med et suppleringskursusJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påJeg er tilmeldt et suppleringskursus med henblik på betingetansøgningsskemaet og i bilagene.optagelse8. PrioriteringslisteDag/md/årOptagelsesområdenummerPrioritetByE-mailEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted12345678Vedlagt opholdstilladelseJaUnderskriftOptagelsesområdenavnMener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du skrive et brev ogvedlægge relevant dokumentation.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningernepå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.Nej6. Bonus for tidlig studiestartDu får bonus for tidlig studiestart, hvis du har en adgangsgivende eksamen fra2009, 2010 eller 2011. Bonussen bliver tildelt af uddannelsesstedet ved, at deganger dit gennemsnit (det eksamensresultat der står på dit eksamensbevis)med 1,08.Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra 2007 eller 2008, kan du få bonusfor tidlig studiestart, hvis du opfylder et af fem krav. Toårsfristen kan forlænges,hvis du har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af:1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationaleoperationer3) Adoption eller barsel4) Længerevarende sygdom5) Pasning af nærstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende7. Gymnasial suppleringHvis du er i gang med at supplere din adgangsgivende eksamen, og du planlæggerat afslutte inden d. 5. juli, skal du sætte kryds i det øverste felt. Husk atsende eksamensbeviser for supplerende kurser til de uddannelser, du har søgtind på, så de har dem senest d. 5. juli.Hvis du planlægger at supplere din adgangsgivende eksamen med et sommersuppleringskursus,som du så afslutter efter d. 5. juli, skal du sætte kryds idet nederste felt. Eksamensbeviser fra supplering efter d. 5. juli skal du eftersendehurtigst muligt.r en kandidateksamenJeg har medsendt bilagDag/md/årUnderskrift24 Sådan ansøger du


Ansøgningsskema 2011inggen på det skal du sende til detr optagelse på.tedet1. Personlige oplysningerFornavn(e)CPR-nummerFastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mailAndetgelse påptagelsesområdenavnLandekode (se side 71-72)LandUddannelsesstedets navnVedlagt opholdstilladelseJaNejoptaget på dennejeg om standbyStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartJeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Eksamensgennemsnit År(stx)Eksamensgennemsnit ÅrestilEksamensgennemsnit ÅrEksamensgennemsnit ÅrEksamensgennemsnit ÅrEksamensgennemsnit ÅrerTotal PointsÅrgs- HvilkenÅre HvilkenHvilketeksamenelse med særlig tilladelseetJournalnummerDatoptagelse på videregående uddannelseAntale uddannelser du hart påteksamenJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)OptagelsesområdenummerPrioritetOptagelsesområdenavn123Ansøgningsskema 20118. Prioriteringsliste4Optagelsesområdenr. CPR-nummerAnsøgningsskema 52011Optagelsesområdenr. CPR-nummer69. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.9. 7Beståede dele af en videregående uddannelseHvis du stadigHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.År År bestået/ År er optaget,OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnpåbegyndt forventet bestået afbrudt sæt kryds her8Hvis du stadig1.År År bestået/ ÅrAnsøgningsskema Optagelsesområdenavn 2011Optagelsesområdenr. CPR-nummerUddannelsesstedets navnpåbegyndt forventet bestået afbrudt sæt er optaget,kryds herMener 2. du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne 1.skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et3.brev med relevant dokumentation.2.4.Underskrift 3.9.4.Beståede dele af en videregående uddannelseJeg Her vedlægger skriver bilag du prøver, til min ansøgning eksaminer, som dele dokumentation fra den videregående for uddannelse.oplysninger, 10. Beståede jeg har og angivet forventede på ansøgningsskemaet.beståede prøver udover den adgangsgivende eksamenHvis du stadigUnder »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, År enkeltkurser, År bestået/ År er optaget,Jeg 10. bekræfter Beståede værkstedskurser, Optagelsesområdenavnunder og strafansvar forventede folkeuniversitet, rigtigheden beståede af studieskole.oplysningerne prøver udover Uddannelsesstedets på den adgangsgivende navn eksamen påbegyndt forventet bestået afbrudt sæt kryds heransøgningsskemaet1. Under »Type« og skriver i bilagene. du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, 10. EUD-grundforløb, Beståede enkeltkurser, prøverværkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.2.KarakterMd/år bestået/3. Dag/md/år Type UnderskriftFagNiveauMundtlig Skriftlig forventet beståetKarakter4. 1.Md/år bestået/FagNiveauType Mundtlig Skriftlig forventet bestået2.1.3.10. 2. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen4.3. Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,5. værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.4.6.5.Karakter6.Md/år bestået/11. Erhvervserfaring, Type praktik og militærtjeneste Fag (barsel kan anføres her) i kronologisk Niveau rækkefølge Mundtlig Skriftlig forventet bestået1.11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeUgentlig Antal2.ArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder3. 1.UgentligArbejdsgiverArbejdets art relevante Fra (dato/år) at Til tage (dato/år) med. arbejdstidAntalmåneder4. 2.1.5. 3.2.6. 4.3.5.4.11. 6. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge5.11. Erhvervserfaring Ugentlig Antal6.12. Andre aktiviteter Arbejdsgiver efter det fyldte 15. år, herunder Arbejdets fritidsledervirksomhedart Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder1.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedUgentlig Antal2. Inden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid månederUgentlig Antal3. 1.Inden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder4. 2.1.5. 3.2.6. 4.3.5.4.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserUgentlig AntalInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserAntal1.På hvilken skole?Fra (dato/år) Til (dato/år) månederAntal2. 1.På hvilken skole?Fra (dato/år) Til (dato/år) måneder3. 2.1.4. 3.2.5. 4.3.4.13. 14. Højskoleophold, Udlandsopholddaghøjskole og husholdningsskolekurserPrioriteringslisten i dette felt er en nøjagtig kopi af dit prioriteringsskemamed de samme oplysninger om dine uddannelsesønsker i den samme prioriterederækkefølge.9. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skal du skrive, hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse.Hvis du søger i kvote 1, skal du her skrive, hvis du har suppleret fag for atopfylde specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger.Hvis du søger i kvote 2, skal du her skrive samtlige kurser, du ønsker medi betragtningen, når uddannelsesstedet skal vurdere din ansøgning. Du kanfå mere information på uddannelsesstedet om, hvilke typer kurser, der erHer kan du skrive den erhvervserfaring, du har. Du kan få mere informationpå uddannelsesstedet om, om de stiller særlige krav til ugentligt timetal, jobtypeeller lignende.Du kan bruge en arbejdsgivererklæring, som du finder bagerst i hæftet.14. UdlandsopholdHvad foretog du dig i landet?Hvilket land?På hvilken skole? (Rejse, arbejde, studieophold)1. 1.Hvad foretog du dig i landet?Hvilket land?(Rejse, arbejde, studieophold)2. 2.1.3. 3.2.4.3.Underskrift14. Jeg Udlandsopholdbekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.UnderskriftDag/md/årUnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påHvadansøgningsskemaetforetog du dig ioglandet?i bilagene.Hvilket land?(Rejse, arbejde, studieophold)Dag/md/årUnderskrift1.Fra Fra (dato/år)Fra (dato/år)Fra (dato/år)Til Til (dato/år)Til (dato/år)Til (dato/år)AntalmånederAntalmånederAntalmåneder2.2 af 23.2 af 2UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift2 af 2Sådan ansøger du 25


9. Beståede dele af en videregående uddannelse9. Beståede Her skriver dele du prøver, af en videregående eksaminer, dele uddannelse fra den videregående uddannelse.Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navn1. OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navn1. 2.2. 3.3. 4.4.År År bestået/påbegyndt forventet beståetÅr År bestået/påbegyndt forventet beståetÅrafbrudtÅrafbrudtHvis du stadiger optaget,Hvis sæt du kryds stadig herer optaget,sæt kryds her10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen10. Beståede Under »Type« og forventede skriver du f.eks. beståede GSK, prøver enkeltfag, udover studieprøven den adgangsgivende i dansk, AVU, EUD-grundforløb, eksamen enkeltkurser,Under værkstedskurser, »Type« skriver folkeuniversitet, du f.eks. GSK, studieskole. enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.KarakterMd/år bestået/Type FagNiveauMundtlig KarakterSkriftligforventet beståetMd/år bestået/1.Type FagNiveauMundtlig Skriftlig forventet bestået1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6.11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeUgentlig AntalArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid månederUgentlig Antal1.ArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedUgentlig AntalInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid månederUgentlig Antal1. Inden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser1.1. 2.2. 3.3. 4.4.14. Udlandsophold14. UdlandsopholdHvilket land?1.1. 2.2. 3.3.UnderskriftPå hvilken skole?Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Jeg Dag/md/år bekræfter under strafansvar rigtigheden Underskrift af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/år2 af 22 af 2Hvilket land?UnderskriftPå hvilken skole?12. - 14. Andre aktiviteter, højskoleophold og udlandsopholdHer skal du skrive, hvis du har nogle af de nævnte aktiviteter. Husk at dokumenteredet, du skriver på skemaet.UnderskriftFra (dato/år)Fra (dato/år)Til (dato/år)Til (dato/år)AntalmånederAntalmånederDu skal selv datere og underskrive ansøgningen.Hvis du ikke har mulighed Antal for at underskrive selv, kan du give en fuldmagtFra (dato/år) Til (dato/år) månederAntaltil en anden Fra person, (dato/år) Til som (dato/år) du måneder giver fuldmagt til at ansøge på dine vegne.Fuldmagten skal indsendes sammen med ansøgningen. Du kan bruge enfuldmagtsblanket, som du finder bagerst i hæftet.Kontrol af oplysninger og dokumentationHusk, at du underskriver din ansøgning under strafansvar. Det betyder,at du under strafansvar står inde for, at de oplysninger, du angiver, er korrekte.Uddannelsesstedet har ret til under eller efter optagelsen at kontrollereægtheden af dine oplysninger og din dokumentation. Hvis det viser sig, atder er anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation vildet medføre politianmeldelse og annullering af ansøgningen eller en evt. tilbudtstudieplads.Om dokumentationDet er meget vigtigt for behandlingen af dine ansøgninger, at du har vedlagten korrekt og fuldstændig dokumentation. Kontroller derfor på uddannelsesstedeteller på deres hjemmeside, hvilken dokumentation, de kræver.Indsend kun fotokopier.Husk at mærke al dokumentation med CPR-nummer.26 Sådan ansøger du


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.1. Personlige oplysningerCPR-nummerForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandbyHvis jeg ikke bliver optaget på denneuddannelse, søger jeg om standby4. AdgangsgrundlagStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartA. TilsagnB. AdgangsgrundlagJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringEksamensgennemsnitÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Studentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)EksamensgennemsnitÅrJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)Højere handelseksamen(hhx)EksamensgennemsnitÅrPrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnHøjere tekniskeksamen (htx)EksamensgennemsnitÅr1GIFEksamensgennemsnitÅr2Adgangseksamen tilingeniøruddannelserEksamensgennemsnitÅr3InternationalBaccalaureate (IB)Udenlandsk adgangsgivendeeksamenErhvervsuddannelse(EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagIngen adgangsgivende eksamenTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere fåetJournalnummersærlig tilladelse tildenne uddannelseÅrÅrDato45678Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget påJeg har en kandidateksamenUnderskriftJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift1 af 2


Ansøgningsskema 2011Optagelsesområdenr.CPR-nummer9. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.1.2.3.4.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnÅrpåbegyndtÅr bestået/forventet beståetÅrafbrudtHvis du stadiger optaget,sæt kryds her10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamenUnder »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.1.2.3.4.5.6.KarakterType FagNiveauMundtlig SkriftligMd/år bestået/forventet bestået11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.6.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år)Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserPå hvilken skole?Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.4.14. UdlandsopholdHvilket land?Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift2 af 2


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.1. Personlige oplysningerCPR-nummerForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandbyHvis jeg ikke bliver optaget på denneuddannelse, søger jeg om standby4. AdgangsgrundlagStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartA. TilsagnB. AdgangsgrundlagJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringEksamensgennemsnitÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Studentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)EksamensgennemsnitÅrJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)Højere handelseksamen(hhx)EksamensgennemsnitÅrPrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnHøjere tekniskeksamen (htx)EksamensgennemsnitÅr1GIFEksamensgennemsnitÅr2Adgangseksamen tilingeniøruddannelserEksamensgennemsnitÅr3InternationalBaccalaureate (IB)Udenlandsk adgangsgivendeeksamenErhvervsuddannelse(EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagIngen adgangsgivende eksamenTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere fåetJournalnummersærlig tilladelse tildenne uddannelseÅrÅrDato45678Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget påJeg har en kandidateksamenUnderskriftJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift1 af 2


Ansøgningsskema 2011Optagelsesområdenr.CPR-nummer9. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.1.2.3.4.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnÅrpåbegyndtÅr bestået/forventet beståetÅrafbrudtHvis du stadiger optaget,sæt kryds her10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamenUnder »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.1.2.3.4.5.6.KarakterType FagNiveauMundtlig SkriftligMd/år bestået/forventet bestået11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.6.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år)Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserPå hvilken skole?Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.4.14. UdlandsopholdHvilket land?Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift2 af 2


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.1. Personlige oplysningerCPR-nummerForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandbyHvis jeg ikke bliver optaget på denneuddannelse, søger jeg om standby4. AdgangsgrundlagStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartA. TilsagnB. AdgangsgrundlagJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringEksamensgennemsnitÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Studentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)EksamensgennemsnitÅrJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)Højere handelseksamen(hhx)EksamensgennemsnitÅrPrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnHøjere tekniskeksamen (htx)EksamensgennemsnitÅr1GIFEksamensgennemsnitÅr2Adgangseksamen tilingeniøruddannelserEksamensgennemsnitÅr3InternationalBaccalaureate (IB)Udenlandsk adgangsgivendeeksamenErhvervsuddannelse(EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagIngen adgangsgivende eksamenTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere fåetJournalnummersærlig tilladelse tildenne uddannelseÅrÅrDato45678Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget påJeg har en kandidateksamenUnderskriftJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift1 af 2


Ansøgningsskema 2011Optagelsesområdenr.CPR-nummer9. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.1.2.3.4.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnÅrpåbegyndtÅr bestået/forventet beståetÅrafbrudtHvis du stadiger optaget,sæt kryds her10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamenUnder »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.1.2.3.4.5.6.KarakterType FagNiveauMundtlig SkriftligMd/år bestået/forventet bestået11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.6.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år)Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserPå hvilken skole?Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.4.14. UdlandsopholdHvilket land?Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift2 af 2


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.1. Personlige oplysningerCPR-nummerForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandbyHvis jeg ikke bliver optaget på denneuddannelse, søger jeg om standby4. AdgangsgrundlagStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartA. TilsagnB. AdgangsgrundlagJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringEksamensgennemsnitÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Studentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)EksamensgennemsnitÅrJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)Højere handelseksamen(hhx)EksamensgennemsnitÅrPrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnHøjere tekniskeksamen (htx)EksamensgennemsnitÅr1GIFEksamensgennemsnitÅr2Adgangseksamen tilingeniøruddannelserEksamensgennemsnitÅr3InternationalBaccalaureate (IB)Udenlandsk adgangsgivendeeksamenErhvervsuddannelse(EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagIngen adgangsgivende eksamenTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere fåetJournalnummersærlig tilladelse tildenne uddannelseÅrÅrDato45678Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget påJeg har en kandidateksamenUnderskriftJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift1 af 2


Ansøgningsskema 2011Optagelsesområdenr.CPR-nummer9. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.1.2.3.4.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnÅrpåbegyndtÅr bestået/forventet beståetÅrafbrudtHvis du stadiger optaget,sæt kryds her10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamenUnder »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.1.2.3.4.5.6.KarakterType FagNiveauMundtlig SkriftligMd/år bestået/forventet bestået11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.6.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år)Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserPå hvilken skole?Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.4.14. UdlandsopholdHvilket land?Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift2 af 2


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.1. Personlige oplysningerCPR-nummerForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandbyHvis jeg ikke bliver optaget på denneuddannelse, søger jeg om standby4. AdgangsgrundlagStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartA. TilsagnB. AdgangsgrundlagJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringEksamensgennemsnitÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Studentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)EksamensgennemsnitÅrJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)Højere handelseksamen(hhx)EksamensgennemsnitÅrPrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnHøjere tekniskeksamen (htx)EksamensgennemsnitÅr1GIFEksamensgennemsnitÅr2Adgangseksamen tilingeniøruddannelserEksamensgennemsnitÅr3InternationalBaccalaureate (IB)Udenlandsk adgangsgivendeeksamenErhvervsuddannelse(EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagIngen adgangsgivende eksamenTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere fåetJournalnummersærlig tilladelse tildenne uddannelseÅrÅrDato45678Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget påJeg har en kandidateksamenUnderskriftJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift1 af 2


Ansøgningsskema 2011Optagelsesområdenr.CPR-nummer9. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.1.2.3.4.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnÅrpåbegyndtÅr bestået/forventet beståetÅrafbrudtHvis du stadiger optaget,sæt kryds her10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamenUnder »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.1.2.3.4.5.6.KarakterType FagNiveauMundtlig SkriftligMd/år bestået/forventet bestået11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.6.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år)Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserPå hvilken skole?Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.4.14. UdlandsopholdHvilket land?Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift2 af 2


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.1. Personlige oplysningerCPR-nummerForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandbyHvis jeg ikke bliver optaget på denneuddannelse, søger jeg om standby4. AdgangsgrundlagStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartA. TilsagnB. AdgangsgrundlagJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringEksamensgennemsnitÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Studentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)EksamensgennemsnitÅrJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)Højere handelseksamen(hhx)EksamensgennemsnitÅrPrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnHøjere tekniskeksamen (htx)EksamensgennemsnitÅr1GIFEksamensgennemsnitÅr2Adgangseksamen tilingeniøruddannelserEksamensgennemsnitÅr3InternationalBaccalaureate (IB)Udenlandsk adgangsgivendeeksamenErhvervsuddannelse(EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagIngen adgangsgivende eksamenTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere fåetJournalnummersærlig tilladelse tildenne uddannelseÅrÅrDato45678Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget påJeg har en kandidateksamenUnderskriftJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift1 af 2


Ansøgningsskema 2011Optagelsesområdenr.CPR-nummer9. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.1.2.3.4.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnÅrpåbegyndtÅr bestået/forventet beståetÅrafbrudtHvis du stadiger optaget,sæt kryds her10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamenUnder »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.1.2.3.4.5.6.KarakterType FagNiveauMundtlig SkriftligMd/år bestået/forventet bestået11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.6.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år)Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserPå hvilken skole?Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.4.14. UdlandsopholdHvilket land?Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift2 af 2


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.1. Personlige oplysningerCPR-nummerForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandbyHvis jeg ikke bliver optaget på denneuddannelse, søger jeg om standby4. AdgangsgrundlagStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartA. TilsagnB. AdgangsgrundlagJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringEksamensgennemsnitÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Studentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)EksamensgennemsnitÅrJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)Højere handelseksamen(hhx)EksamensgennemsnitÅrPrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnHøjere tekniskeksamen (htx)EksamensgennemsnitÅr1GIFEksamensgennemsnitÅr2Adgangseksamen tilingeniøruddannelserEksamensgennemsnitÅr3InternationalBaccalaureate (IB)Udenlandsk adgangsgivendeeksamenErhvervsuddannelse(EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagIngen adgangsgivende eksamenTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere fåetJournalnummersærlig tilladelse tildenne uddannelseÅrÅrDato45678Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget påJeg har en kandidateksamenUnderskriftJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift1 af 2


Ansøgningsskema 2011Optagelsesområdenr.CPR-nummer9. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.1.2.3.4.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnÅrpåbegyndtÅr bestået/forventet beståetÅrafbrudtHvis du stadiger optaget,sæt kryds her10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamenUnder »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.1.2.3.4.5.6.KarakterType FagNiveauMundtlig SkriftligMd/år bestået/forventet bestået11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.6.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år)Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserPå hvilken skole?Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.4.14. UdlandsopholdHvilket land?Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift2 af 2


Ansøgningsskema 2011Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet skal du sende til detuddannelsessted, du søger optagelse på.1. Personlige oplysningerCPR-nummerForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)FastnettelefonEfternavnMobiltelefonVejLandekode (se side 71-72)PostnummerByLandE-mail2. StatsborgerskabLandekode (se side 71-72)LandVedlagt opholdstilladelseDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandbyHvis jeg ikke bliver optaget på denneuddannelse, søger jeg om standby4. AdgangsgrundlagStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartA. TilsagnB. AdgangsgrundlagJeg har tilsagn fra optagelsen i 2010Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation7. Gymnasial suppleringEksamensgennemsnitÅrJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli(punkt 10 udfyldes)Studentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)EksamensgennemsnitÅrJeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutteefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)Højere handelseksamen(hhx)EksamensgennemsnitÅrPrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnHøjere tekniskeksamen (htx)EksamensgennemsnitÅr1GIFEksamensgennemsnitÅr2Adgangseksamen tilingeniøruddannelserEksamensgennemsnitÅr3InternationalBaccalaureate (IB)Udenlandsk adgangsgivendeeksamenErhvervsuddannelse(EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagIngen adgangsgivende eksamenTotal PointsHvilkenHvilkenHvilketJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere fåetJournalnummersærlig tilladelse tildenne uddannelseÅrÅrDato45678Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, somuddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge etbrev med relevant dokumentation.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseAntalUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget påJeg har en kandidateksamenUnderskriftJeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for deoplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift1 af 2


Ansøgningsskema 2011Optagelsesområdenr.CPR-nummer9. Beståede dele af en videregående uddannelseHer skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.1.2.3.4.OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnÅrpåbegyndtÅr bestået/forventet beståetÅrafbrudtHvis du stadiger optaget,sæt kryds her10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamenUnder »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.1.2.3.4.5.6.KarakterType FagNiveauMundtlig SkriftligMd/år bestået/forventet bestået11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølgeArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.6.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år)Til (dato/år)UgentligarbejdstidAntalmåneder1.2.3.4.5.13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurserPå hvilken skole?Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.4.14. UdlandsopholdHvilket land?Hvad foretog du dig i landet?(Rejse, arbejde, studieophold)Fra (dato/år)Til (dato/år)Antalmåneder1.2.3.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.Dag/md/årUnderskrift2 af 2


UddannelsesoversigtKøbenhavns Universitet 44Handelshøjskolen i København 45Danmarks Tekniske Universitet 45IT-Universitetet i København 46Roskilde Universitet 46Syddansk Universitet 46Aarhus Universitet 48Aalborg Universitet 50Kunstakademiets Arkitektskole 51Arkitektskolen Aarhus 51Det Informationsvidenskabelige Akademi(Danmark Biblioteksskole) 51Danmarks Designskole 51Designskolen Kolding 51Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC 52Professionshøjskolen UCC University College 52Professionshøjskolen Sjælland University College 53PH UC Syddanmark Esbjerg - Haderslev 54Professionshøjskolen Lillebælt University College 54Professionshøjskolen VIA University College 54Professionshøjskolen University College Nordjylland 56Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 57Københavns Erhvervsakademi (KEA) 57Erhvervsakademi Sjælland 58Erhvervsakademiet Lillebælt 59Erhvervsakademi Kolding 59Erhvervsakademi SydVest 60Erhvervsakademi MidtVest 60Erhvervsakademi Århus 61Erhvervsakademi Dania 61Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 62Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 62Den Frie Lærerskole 62Ingeniørhøjskolen i København - University College 62Ingeniørhøjskolen i Århus 63Københavns Maskinmestersk. og Elinstallatørskole 63Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 63Fredericia Maskinmesterskole 63Århus Maskinmesterskole 64MARTEC 64Pharmakon 64Uddannelsesoversigt 43


Københavns UniversitetKøbenhavns UniversitetNørregade 10, Postboks 20541017 København KTlf. 3532 2626sa-info@adm.ku.dkwww.studier.ku.dkCivilingeniør i medicin og teknologi udbydes isamarbejde mellem Københavns Universitet ogDanmarks Tekniske Universitet. Ansøgningensendes til Danmarks Tekniske Universitet.Lægevidenskab 10110Studiestart: sommer og vinterFolkesundhedsvidenskab 10115Farmaceut 10117Odontologi (tandlæge) 10120Veterinærmedicin 10140It og sundhed 10150Tandplejer (professionsbachelor) 10160Ikke endelig godkendt. På www.optagelse.dk under Nyheder kan dufå oplysning om godkendelsen.Biokemi 10205Datalogi 10220Forsikringsmatematik 10221(forsikringsvidenskab/aktuar)Fysiske fag 10230(astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi)Biologi - Bioteknologi 10234Husdyrvidenskab 10237Jordbrugsøkonomi 10238Landskabsarkitektur 10240Fødevarevidenskab 10242Naturressourcer 10244(planter, miljø, naturforvaltning, miljøøkonomi)Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor) 10246Biologi 10250Geografi og geoinformatik 10270Geologi-geoscience 10275Idræt 10285Kemiske fag 10286(kemi, miljøkemi)Matematiske fag 10287(matematik, statistik)Matematik-økonomi 10288Molekylær biomedicin 10289Nanoscience 10290Naturvidenskab og it 10294Asienstudier (indologi) 10335Asienstudier (japanstudier) 10340Asienstudier (kinastudier) 10342Asienstudier (koreastudier) 10346Asienstudier (tibetologi) 10386Audiologopædi 10304Dansk 10306Engelsk 10308Eskimologi 10310Europæisk etnologi 10312Film- og medievidenskab 10314Filosofi 10316Finsk 10318Forhistorisk arkæologi 10322Fransk 10324Græsk, klassisk 10326Historie 10332Indianske sprog og kulturer 10334Indoeuropæisk 10336Italiensk 10338Klassisk arkæologi 10344Kommunikation og it 10345Kunsthistorie 10348Latin 10350Lingvistik 10380Litteraturvidenskab 10352Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) 10302Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) 10330Musikvidenskab 10354Nederlandsk 10358Nærorientalsk 10360Studieretninger: assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologiPædagogik 10370Religionsvidenskab 10372Retorik 10374Spansk sprog og kultur 10378Teatervidenskab 10382Tysk 10390Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) 10392Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier) 10328Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) 10376Jura 10410Statskundskab/Samfundsfag 10420Økonomi 10430Psykologi 10368Sociologi 10435Antropologi 10440Teologi 1050044 Uddannelsesoversigt


Handelshøjskolen i KøbenhavnDanmarks Tekniske UniversitetHandelshøjskolen i København/ Copenhagen Business SchoolAdmissions Office (Optagelsen)Porcelænshaven 26, 2. sal2000 FrederiksbergTlf. 3815 2738bacheloradmission@cbs.dkwww.cbs.dkAlmen erhvervsøkonomi, HA 13010Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it) 13015Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) 13020Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.) 13025Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.) 13030Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.) 13035Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.) 13040Uddannelser, der udbydes på engelsk:Business, Language and Culture (SPRØK) 13055Studylines: French, German, SpanishInternational Business 13060International Business and Politics 13070Business Administration and Sociology 13075Business Administration and Service Management 13080Asian Studies Programme, Japanese/English 13085Asian Studies Programme, Chinese/English 13090Danmarks Tekniske UniversitetAnker Engelunds Vej, Bygn. 101a2800 Kongens LyngbyTlf. 4525 2525dtu@dtu.dkwww.dtu.dkBacheloruddannelsen i it og sundhed udbydes isamarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitetog Københavns Universitet. Ansøgningen sendes tilKøbenhavns Universitet.Teknisk videnskab (civilingeniør):Bioteknologi 15010Byggeteknologi 15015Bygningsdesign 15017Design og innovation 15020Elektroteknologi 15025Fysik og nanoteknologi 15030IT og kommunikationsteknologi 15040Kemi og teknologi 15035Matematik og teknologi 15045Medicin og teknologi 15050Miljøteknologi 15055Produktion og konstruktion 15060Softwareteknologi 15065Teknisk biomedicin 15075Engelsk og organisationskommunikation 13240Interkulturel markedskommunikation 13265Studieretninger: Engelsk, Fransk, Spansk, TyskInternational virksomhedskommunikation,1 fremmedsprog og europæiske studier 13250Studieretninger: Engelsk, Fransk, Spansk, TyskInternational virksomhedskommunikation,1 fremmedsprog og amerikanske studier 13255Studieretninger: Engelsk, SpanskUddannelser, der udbydes på engelsk:Information Management 13270Diplomingeniør:Arktisk teknologi 15110Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik) 15120Bygningsdesign 15115Elektro 15125Fødevareanalyse 15127It 15130Kemi- og bioteknologi 15135Maskin 15140Teknologi og økonomi (kemi og økonomi) 15150Teknologi og økonomi (internetteknologi og økonomi) 15160Trafik og Transport 15165Uddannelsesoversigt 45


IT-Universitetet i KøbenhavnSyddansk UniversitetIT-Universitetet i KøbenhavnRued Langgaards Vej 72300 København STlf. 7218 5000itu@itu.dkwww.itu.dkDigitale medier og design 14505Softwareudvikling 14510Uddannelser, der udbydes på engelsk:Global Business Informatics 14515Ansøgninger til uddannelser i Odense, Kolding, Sønderborgog Esbjerg skal sendes til:Syddansk UniversitetStudiekontoret, mrk "KOT"Campusvej 555230 Odense Mwww.sdu.dkSyddansk Universitet i OdenseTlf. 6550 1051studenterservice@sdu.dkBiologi 17010Roskilde UniversitetRoskilde UniversitetUniversitetsvej 14000 RoskildeTlf. 4674 2000ruc@ruc.dkwww.ruc.dkNaturvidenskabeligt basisstudium 16010Basisstudium + fag: almen biologi, datalogi, fysik, geografi, informatik,kemi, matematik, medicinalbiologi, miljøbiologi, molekylærbiologi,sundhedsfremme og sundhedsstrategier, teknologisksamfundsvidenskabeligplanlægningNaturvidenskabeligt basisstudium + journalistik + andet fag 16012Humanistisk basisstudium 16020Basisstudium + fag: arbejdslivsstudier, dansk, engelsk, filosofi ogvidenskabsteori, fransk, historie, kommunikation, kultur- og sprogmødestudier,performance-design, psykologi, pædagogik oguddannelsesstudier, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, tyskHumanistisk basisstudium + journalistik + andet fag 16022Samfundsvidenskabeligt basisstudium 16030Basisstudium + fag: arbejdslivsstudier, erhvervsøkonomi/HA, forvaltning,geografi, Global Studies, informatik, internationale udviklingsstudier,plan, by og proces, politik og administration, socialvidenskab,sundhedsfremme og sundhedsstrategier, teknologisk-samfundsvidenskabeligplanlægning, virksomhedsstudierSamfundsvidenskabeligt basisstudium + journalistik+ andet fag 16032Humanistisk-teknologisk basisstudium 16040Basisstudium + fag: datalogi, geografi, informatik, plan, by og proces,sundhedsfremme og sundhedsstrategier, teknologisk-samfundsvidenskabeligplanlægningHumanistisk-teknologisk basisstudium + journalistik+ andet fag 16042Datalogi 17020Farmaceut 17025Idræt og sundhed 17040Matematik-økonomi 17050Naturvidenskab 17060(anvendt matematik, biokemi og molekylær biologi,biomedicin, fysik, kemi, matematik, nanobioscience)It og datamanagement 17100Klinisk biomekanik 17110Lægevidenskab 17115Studiestart: sommer og vinterPsykologi 17200Audiologi 17245Bibliotekskundskab og videnskommunikation 17205Dansk/nordisk 17210Engelsk 17215Filosofi 17220Oldtidskundskab 17230Historie 17235Interkulturel pædagogik og arabisk 17237Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 17238Litteraturvidenskab 17240Logopædi 17247Medievidenskab 17250Pædagogisk audiologi 17246Religion 17260Spanske og spanskamerikanske studier 17265Tysk 17270Uddannelser, der udbydes på engelsk:Internationale basisstudier + visse fag svarende til de naturvidenskabelige/samfundsvidenskabelige/humanistiskebasisstudierNaturvidenskabelige internationale basisstudier 16015Humanistiske internationale basisstudier 16025Samfundsvidenskabelige internationale basisstudier 16035International virksomhedskommunikation:1 fremmedsprog og medier 17340Studieretninger: engelsk, spansk, tysk1 fremmedsprog og kommunikation 17350Studieretninger: spansk, tysk2 fremmedsprog 17310Studieretninger: engelsk-spansk, engelsk-tysk, tysk-spansk46 Uddannelsesoversigt


Arabisk og kommunikation 17360Jura 17410Statskundskab/Samfundsfag 17415Økonomi 17420Almen erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi,International Business, Strategisk kommunikation, IT) 17510Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) 17520Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) 17530Studieretninger: Arabisk, Engelsk, Spansk, TyskJournalistik 176102 fremmedsprog 18110Studieretninger: engelsk-spansk, engelsk-tysk, tysk-spanskAlmen erhvervsøkonomi, HA 18210(Generel erhvervsøkonomi, Entreprenørskab oginnovation, International Business)Syddansk Universitet i SønderborgTlf. 6550 1102sdu-soenderborg@sdu.dkTeknisk videnskab (civilingeniør):Mekatronik 19015Diplomingeniør:Bygning 17815Elektro 17820Kemi (kemiteknik) 17825Informations- og kommunikationsteknologi 17830Integreret design 17835Maskin 17840Produktion (produktionsteknik) 17845Stærkstrøm 17850Teknisk videnskab (civilingeniør):Energiteknologi 17895Fysik og teknologi 17875Kemi 17880Lærings- og oplevelsesteknologi 17865Miljøteknologi 17885Robotteknologi 17870Velfærdsteknologi 17860Uddannelser, der udbydes på engelsk:Global Management and Manufacturing (diplomingeniør) 17822Product Development and Innovation (civilingeniør) 17890Syddansk Universitet i KoldingTlf. 6550 1101sdu-kolding@sdu.dkDansk/nordisk 18010Designkultur og økonomi 18030Engelsk 18015Historie 18025Informations- og kommunikationsvidenskab 18020Diplomingeniør:Mekatronik 19125Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) 19220Studieretninger: dansk-engelsk, engelsk-tyskInternational virksomhedskommunikation:Sproglig og kulturel formidling 19250Studieretninger: engelsk-dansk, engelsk-tyskUddannelser, der udbydes på engelsk:Bachelor of Engineering in Interaction Design(diplomingeniør) 19115Bachelor of Engineering in Mechatronics(diplomingeniør) 19120Business, Language and Culture (Chinese) 19230Economics and Business Administration 19215European Studies 19225Innovation and Business (civilingeniør) 19010Mechatronics (civilingeniør) 19020Syddansk Universitet i EsbjergTlf. 6550 1103sdu-esbjerg@sdu.dkFolkesundhedsvidenskab 20010Miljø og ressource management 20015Almen erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi,Sports- og eventmanagement, Virksomhedsudviklingi praksis) 20210Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) 20215Studieretninger: hotelmanagement, international turisme ogfritidsmanagementSociologi og kulturanalyse 20220International virksomhedskommunikation:1 fremmedsprog, IT og webkommunikation 18140Studieretninger: engelsk, spansk, tyskFortsættes næste side }Uddannelsesoversigt 47


Syddansk Universitet i SlagelseStudieservice SlagelseSdr. Stationsvej 284200 SlagelseTlf. 6550 9100slagelse@sdu.dkwww.sdu.dkInternational virksomhedskommunikation:1 fremmedsprog og international marketing 20520Studieretninger: engelsk1 fremmedsprog og kommunikation 20515Studieretninger: engelskErhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation(professionsbachelor) 20525Studieretninger: engelskAlmen erhvervsøkonomi, HA 20530(Generel erhvervsøkonomi, Sports- ogeventmanagement)Uddannelser, der udbydes på engelsk:Bachelor of Economics and Information Technology(professionsbachelor) 20540Aarhus UniversitetAarhus UniversitetFredrik Nielsens Vej 5,Postboks 8888100 Aarhus CTlf. 8942 1025stuf@au.dkwww.au.dkLægevidenskab 22010Studiestart: sommer og vinterOdontologi (tandlæge) 22015Tandplejer (professionsbachelor) 22020Ikke endelig godkendt. På www.optagelse.dk under Nyheder kan dufå oplysning om godkendelsen.Folkesundhedsvidenskab 22025Molekylær medicin 22105Biologi 22110Datalogi 22115Fysik 22120Geologi 22125Idræt 22130Matematik 22140Matematik-økonomi 22145Medicinalkemi 22150Molekylærbiologi 22155Nanoscience 22160IT 22170Jordbrug, fødevarer og miljø 22175Teknisk videnskab (civilingeniør):Bioteknologi 22131Geoteknologi 22133Kemi 22135Kemi og teknologi 22132Antropologi 22225Arabisk- og islamstudier 22205Studiestart: sommer og vinterBrasilianske studier 22210Digital design - it, æstetik og interaktion 22380Dramaturgi 22215Engelsk 22220Filosofi 22230Forhistorisk arkæologi 22240Fransk sprog, litteratur og kultur 22245Historie 22255Idéhistorie 22260Informationsvidenskab 2227048 Uddannelsesoversigt


Italiensk sprog, litteratur og kultur 22275Studiestart: sommer og vinterJapanstudier 22280Kinastudier 22285Klassisk arkæologi 22290Klassiske sprog 22295Studieretninger: Græsk, Klassisk filologi, LatinKunsthistorie 22300Lingvistik 22310Litteraturhistorie 22315Medievidenskab 22320Middelalder- og renæssancearkæologi 22325Musikvidenskab 22330Nordisk sprog og litteratur (dansk) 22335Religionsvidenskab 22340Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur 22355Sydasienstudier 22265Tysk sprog, litteratur og kultur 22365Æstetik og kultur 22375Østeuropastudier 22350Studieretninger: Bosnisk-kroatisk-serbisk, Russisk, Tjekkisk, UngarskTeologi 22390Erhvervsøkonomi 22410Jura 22415Psykologi 22420Statskundskab/Samfundsfag 22425Økonomi 22430Uddannelsesvidenskab - Århus 22510Uddannelsesvidenskab - København 22520Fransk og europæiske studier 22770Spansk og europæiske studier 22775Uddannelser, der udbydes på engelsk:Business Administration 22615Marketing and Management Communication 22780Aarhus Universitet i Herning:Erhvervsøkonomi:Almen erhvervsøkonomi, HA 22930Diplomingeniør:Business Development Engineer 22950Elektro 22955Uddannelser, der udbydes på engelsk:Bachelor of Engineering in Global Managementand Manufacturing 22965HA International Management 22935International communication and multimedia 22925Erhvervsøkonomi:Almen erhvervsøkonomi, HA 22610Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) 22650Erhvervsøkonomi, HA med tysk 22620International virksomhedskommunikation:Engelsk-tysk 22710Engelsk-fransk 22715Engelsk-spansk 22720Tysk-fransk 22725Tysk-spansk 22730Fransk-spansk 22735Engelsk og kommunikation 22740Tysk og kommunikation 22745Fransk og kommunikation 22750Spansk og kommunikation 22755Arabisk og kommunikation 22757Studiestart: sommer og vinterEngelsk og europæiske studier 22760Tysk og europæiske studier 22765Uddannelsesoversigt 49


Aalborg UniversitetAalborg UniversitetFredrik Bajers Vej 5, Postboks 1599100 AalborgTlf. 9940 9425studiekontor@aau.dkwww.aau.dkTeknisk videnskab (civilingeniør):Arkitektur og design 25015Bioteknologi 25017By-, energi- og miljøplanlægning 25055Byggeri og anlæg 25020Elektronik og it 25030Energi 25075Globale forretningssystemer 25035Infrastruktur 25080Internetteknologier og computersystemer 25025Kemiteknologi 25047Maskin og produktion 25040Miljøteknologi 25042Nanoteknologi 25050Produkt- og designpsykologi 25335Software 25060Sundhedsteknologi 25065Landinspektør 25090Teknoantropologi 25100Diplomingeniør 25210Studieretninger: Byggeri og Anlæg, Bæredygtig EnergiteknikDatateknik og IT, Elektronik og Elektroteknik, Industri og Produktion,NanoteknologiDiplomingeniør, Eksportteknologi 25220Diplomingeniør, Kemi- og bioteknologi 25230Biologi 25305Datalogi 25306Fysik 25307Geografi 25311Informatik 25312Informationsteknologi 25340Kemi 25313Matematik og statistik 25314Matematik-økonomi 25319Lægevidenskab 25320Idræt 25325Medicin med industriel specialisering 25330Anvendt filosofi 25405Dansk 25410Engelsk 25450Engelsk sprog og internationale studier 25455Humanistisk informatik 25420Studieretninger: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier,KommunikationMusik 25425Musikterapi 25430Psykologi 25435Spansk sprog og internationale studier 25460Tysk 25465International virksomhedskommunikation 25515Studieretninger: Engelsk, Fransk, Spansk, TyskPolitik og Administration/Samfundsfag 25610Historie 25615Sociologi 25620Økonomi 25625Jura 25630Almen erhvervsøkonomi, HA 25710Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) 25715Socialrådgiver (professionsbachelor) 25810Uddannelser, der udbydes på engelsk:Art and Technology 25345Medialogy 25317Aalborg Universitet i BallerupBy-, energi- og miljøplanlægning (civilingeniør) 25070Bæredygtig bioteknologi 25072Humanistisk informatik 25440Studieretninger: Informationsvidenskab, KommunikationLandinspektør 25085Teknoantropologi 25071Uddannelser, der udbydes på engelsk:IT, Communication and New Media (civilingeniør) 25095Medialogy 25315Aalborg Universitet i EsbjergTeknisk videnskab (civilingeniør) 26510Studieretninger: Bygge- og anlægskonstruktion, Elektronik ogDatateknik, Energi, MaskinkonstruktionTeknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og bioteknologi 26515Diplomingeniør 26610Studieretninger: Byggeri og Industri, Elektronik og DatateknikDiplomingeniør, Kemi- og bioteknologi 26620Fiskeriteknolog 26710Studieretninger: indledende trin, fagligt trinUddannelser, der udbydes på engelsk:Medialogy 2652050 Uddannelsesoversigt


Kunstakademiets ArkitektskoleDanmarks DesignskoleKunstakademiets ArkitektskolePhilip De Langes Allé 101435 København KTlf. 3268 6000arkitektskolen@karch.dkwww.karch.dkDanmarks DesignskolePhilip De Langes Allé 101435 København KTlf. 3527 7500mail@dkds.dkwww.dkds.dkArkitekt 30010Optagelse i kvote 2 sker på grundlag af indsendt materiale ogoptagelsesprøve. Informationsmateriale og tekst til hjemmeopgavekan hentes på hjemmesiden.Arkitektskolen AarhusArkitektskolen AarhusNørreport 208000 Aarhus CTlf. 8936 0000a@aarch.dkwww.aarch.dkArkitekt 30060Optagelse i kvote 2 sker på grundlag af indsendt materiale ogoptagelsesprøve. Informationsmateriale og tekst til hjemmeopgavekanhentes på hjemmesiden.Det Informationsvidenskabelige Akademi(Danmarks Biblioteksskole)Det Informationsvidenskabelige Akademi(Danmarks Biblioteksskole)Birketinget 62300 København STlf. 3258 6066iva@iva.dkwww.iva.dkDesigner 32010Ansøgningsfrist: 15. marts. Optagelse sker på grundlag af enoptagelsesprøve. Nærmere oplysninger på skolen.Studieretninger: Beklædningsdesign, Industriel design, Keramikdesign,Møbel- og Rumdesign, Production design , Spil- og Interaktionsdesign,Visuel KommunikationDanmarks Designskole BornholmStenbrudsvej 433730 NexøTlf. 5649 1003mail@gkskolenwww.glasogkeramikskolen.dkKunsthåndværker 32610Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af enoptagelsesprøve, der finder sted i uge 26.Studieretninger: Glas, KeramikDesignskolen KoldingDesignskolen KoldingÅgade 106000 KoldingTlf. 7630 1100dk@designskolenkolding.dkwww.designskolenkolding.dkDesigner 32110Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af en optagelsesprøve.Nærmere oplysninger på skolen.Studieretninger: Mode og Tekstil, Industrielt Design, Grafisk Design,Illustration og InteraktionsdesignAlle ansøgninger sendes til adressen i KøbenhavnAkademiet i KøbenhavnInformationsvidenskab og kulturformidling 31010Akademiet i AalborgInformationsvidenskab og kulturformidling 31060Uddannelsesoversigt 51


Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UCProfessionshøjskolen UCC (University College)Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UCSigurdsgade 262200 København NTlf. 7248 7500info@phmetropol.dkwww.phmetropol.dkAdministrationsøkonom (erhvervsakademiuddannelse),Frederiksberg 70010Beredskab, katastrofe- og risikomanagement,København N 40510Studiestart: sommer og vinterBioanalytiker, København N 40610Studiestart: sommer og vinterErgoterapeut, København N 42020Studiestart: sommer og vinterErnæring og sundhed, København K 45010Studiestart: sommerErnæring og sundhed, København K 45015Studiestart: vinterFolkeskolelærer, Frederiksberg 46020Fysioterapeut, København N 47020Studiestart: sommer og vinterJordemoder, København N 50010Studiestart: sommer og vinterKristendom, kultur og kommunikation -Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 50810Laborant, København N 78010Studiestart: sommer og vinterOffentlig administration, Frederiksberg 52610Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- ogprocesteknologi) (erhvervsakademiuddannelse),København N 83010Radiograf, København N 54020Studiestart: sommer og vinterSocialrådgiver, Frederiksberg 55010Studiestart: sommer og vinterSocialrådgiver, Hillerød 55017Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske - Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 56020Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske, København N 56040Studiestart: sommer og vinterProfessionshøjskolen UCC (University College)Buddinge Hovedgade 802860 SøborgTlf. 4189 7000ucc@ucc.dkwww.ucc.dkFolkeskolelærer (Zahle), København K 46010Folkeskolelærer, Bornholm 46036Folkeskolelærer (Blaagaard/KDAS), Søborg (dag) 46040Folkeskolelærer (Blaagaard/KDAS), Søborg (aften) 46042Fysioterapeut, Hillerød 47040Studiestart: sommer og vinterPsykomotorisk terapeut, Hillerød 40010Ansøgningsfrist: 15. martsStudiestart: sommer og vinterPædagog (Frøbel), Frederiksberg C 53010Studiestart: sommer og vinterPædagog, København Ø 53020Studiestart: sommer og vinterPædagog (Sydhavn), København SV 53030Studiestart: sommer og vinterPædagog, Skovlunde 53040Studiestart: sommer og vinterPædagog, Hillerød 53100Studiestart: sommer og vinterPædagog, Bornholm 53120Sygeplejerske, Hillerød 56080Studiestart: sommer og vinterTegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, København N 57010Uddannelsessted: København og Århus.Tekstile fag og formidling (Håndarbejdets Fremme),København K 57310Ansøgningsfrist: 15. martsUddannelser, der udbydes på engelsk:Bachelor of Global Nutrition and Health , København K 4501252 Uddannelsesoversigt


Professionshøjskolen Sjælland University CollegeUniversity College SjællandStudieadministrativt CenterSlagelsevej 74180 SorøTlf. 7248 1001optagelse@ucsj.dkwww.ucsj.dkBioanalytiker, Næstved 40640Bioanalytiker, e-læring, Næstved 40645Ergoterapeut, Næstved 42040Ergoterapeut, e-læring, Næstved 42045Ernæring og sundhed, Sorø 45110Studiestart: sommerErnæring og sundhed, Sorø 45115Studiestart: vinterErnæring og sundhed, e-læring, Sorø 45117Studiestart: sommerErnæring og sundhed, e-læring, Sorø 45119Studiestart: vinterFolkeskolelærer, Roskilde 46045Studiestart: sommerFolkeskolelærer, Roskilde 46046Studiestart: vinterFolkeskolelærer, e-læring, Roskilde 46047Folkeskolelærer, Holbæk 46050Folkeskolelærer, Vordingborg 46070Studiestart: sommerFolkeskolelærer, Vordingborg 46072Studiestart: vinterFysioterapeut, Roskilde 47050Fysioterapeut, Næstved 47060Studiestart: sommerFysioterapeut, Næstved 47062Studiestart: vinterFysioterapeut, e-læring, Næstved 47065Leisure Management, Roskilde 44250Pædagog, Roskilde 53130Studiestart: sommerPædagog, Roskilde 53132Studiestart: vinterPædagog, e-læring, Roskilde 53135Studiestart: sommerPædagog, e-læring, Roskilde 53137Studiestart: vinterPædagog, Slagelse 53140Studiestart: sommerPædagog, Slagelse 53142Studiestart: vinterPædagog, Nykøbing F 53160Studiestart: sommerPædagog, Nykøbing F 53162Studiestart: vinterPædagog, Vordingborg 53165Studiestart: sommerPædagog, Vordingborg 53167Studiestart: vinterSocialrådgiver, Roskilde 55030Studiestart: sommerSocialrådgiver, Roskilde 55032Studiestart: vinterSocialrådgiver, Nykøbing F 55050Studiestart: sommerSocialrådgiver, Nykøbing F 55052Studiestart: vinterSocialrådgiver, e-læring, Nykøbing F 55057Studiestart: vinterSygeplejerske, Roskilde 56120Studiestart: sommerSygeplejerske, Roskilde 56122Studiestart: vinterSygeplejerske, Slagelse 56140Studiestart: sommerSygeplejerske, Slagelse 56142Studiestart: vinterSygeplejerske, e-læring, Slagelse 56145Studiestart: sommerSygeplejerske, e-læring, Slagelse 56147Studiestart: vinterSygeplejerske, Næstved 56160Studiestart: sommerSygeplejerske, Næstved 56162Studiestart: vinterSygeplejerske, Nykøbing F 56180Studiestart: sommerSygeplejerske, Nykøbing F 56182Studiestart: vinterUddannelser, der udbydes på engelsk:Leisure Management, Nykøbing F 44115Uddannelsesoversigt 53


PH UC Syddanmark Esbjerg - HaderslevProfessionshøjskolen Lillebælt University CollegePH UC Syddanmark Esbjerg - HaderslevDegnevej 166705 Esbjerg ØTlf. 7266 2000ucsyd@ucsyd.dkwww.ucsyd.dkProfessionshøjskolen Lillebælt University CollegeBlangstedgårdsvej 45220 Odense SØTlf. 6318 3000ucl@ucl.dkwww.ucl.dkBioanalytiker, Esbjerg Ø 40660Ergoterapeut, Esbjerg Ø 42080Studiestart: sommer og vinterErhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation,Haderslev 43200Ernæring og sundhed, Haderslev 45160Folkeskolelærer, Haderslev 46100Folkeskolelærer, Esbjerg Ø 46110Fysioterapeut, Esbjerg Ø 47100Studiestart: sommer og vinterFysioterapeut, Haderslev 47110Grafisk kommunikation, Haderslev 47560Ansøgningsfrist: 15. martsJordemoder, Esbjerg Ø 50015Studiestart: sommer og vinterMedie- og sonokommunikation, Haderslev 51510Ansøgningsfrist: 15. martsOffentlig administration, Esbjerg Ø 52630Pædagog, Kolding 53190Studiestart: sommer og vinterPædagog - Netbaseret, Aabenraa 53200Studiestart: sommer og vinterPædagog, Aabenraa 53210Studiestart: sommer og vinterPædagog, Esbjerg Ø 53220Studiestart: sommer og vinterSocialrådgiver, Esbjerg Ø 55210Studiestart: sommer og vinterSocialrådgiver, Aabenraa 55220Sygeplejerske, Sønderborg 56240Studiestart: sommer, dagstudiumStudiestart: vinter, dag- og netstudiumSygeplejerske, Esbjerg Ø 56260Studiestart: sommer og vinterBioanalytiker, Odense SØ 40650Ergoterapeut, Odense SØ 42060Studiestart: sommer og vinterFolkeskolelærer, Odense V 46080Folkeskolelærer, Jelling 46120Fysioterapeut, Odense SØ 47080Studiestart: sommer og vinterOffentlig administration, Odense C 52620Pædagog, Odense V 53170Studiestart: sommer og vinterPædagog, Svendborg 53185Pædagog, Jelling 53230Radiograf, Odense SØ 54040Studiestart: sommer og vinterSocialrådgiver, Odense C 55110Studieretninger: dagstudiumStudiestart: sommer og vinterSocialrådgiver, Odense C 55120Studieretninger: it-baseretStudiestart: sommer og vinterSygeplejerske, Odense SØ 56200Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske, Svendborg 56220Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske, Vejle 56280Studiestart: sommer og vinterProfessionshøjskolen VIA University CollegeProfessionshøjskolen VIA University CollegeSkejbyvej 1, Postboks 21558240 RisskovTlf. 8755 0000viauc@viauc.dkwww.viauc.dkBandagist/ortopædiingeniør, Horsens 40310Ansøgningsfrist: 1. decemberStudiestart: kun vinterBioanalytiker, Aarhus N 40670Studiestart: sommer og vinterBygningskonstruktør, Horsens 41160Studieretninger: bygningskonstruktør, byggetekniker, kort- og landmålingsteknikerStudiestart: sommer og vinter54 Uddannelsesoversigt


Bygningskonstruktør, Aarhus N 41170Studieretninger: bygningskonstruktør, byggeteknikerStudiestart: sommer og vinterBygningskonstruktør, Holstebro 41215Studieretninger: bygningskonstruktør, byggeteknikerStudiestart: sommer og vinterDesignteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Herning 73110Ansøgningsfrist: 15. martsStudieretninger: Design - Fashion, Design - Furniture, Pattern Design -Fashion, Branding & Marketing Management - Fashion & Furniture,Purchasing Management - Fashion & Furniture, Retail Design & Management- Fashion & Furniture, Visuel Fashion Communication FashionStudiestart: sommer og vinterDiplomingeniør, Bygning, Horsens 49310Studiestart: sommer og vinterDiplomingeniør, Maskin, Horsens 49325Diplomingeniør, Materialeteknologi, Herning 49200Studieretninger: Tekstilingeniør, MøbelingeniørErgoterapeut, Holstebro 42100Studiestart: sommer og vinterErgoterapeut, Aarhus N 42120Studiestart: sommer og vinterErnæring og sundhed, Aarhus N 45210Folkeskolelærer, Nørre Nissum 46130Folkeskolelærer, Skive 46140Folkeskolelærer, Aarhus N 46150Folkeskolelærer, Silkeborg 46160Fysioterapeut, Holstebro 47120Studiestart: sommer og vinterFysioterapeut, Aarhus N 47140Studiestart: sommer og vinterKristendom, kultur og kommunikation, Aarhus 50860Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse),Horsens 79460Offentlig administration, Aarhus N 52640Offentlig administration, Viborg 52645Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse),Horsens 84360Studiestart: sommer og vinterPsykomotorisk terapeut, Randers 40060Ansøgningsfrist: 15. martsStudiestart: sommer og vinterPædagog, Ikast 53240Studiestart: sommer og vinterPædagog, Holstebro 53250Studiestart: sommer og vinterPædagog (Peter Sabroe), Aarhus C 53260Studiestart: sommer og vinterPædagog (Jydsk), Aarhus N 53270Studiestart: sommer og vinterPædagoguddannelsen Grenaa.Studiestart: sommerPædagog, Randers 53275Studiestart: sommer og vinterPædagog, Horsens 53280Studiestart: sommer og vinterPædagog, Viborg 53290Studiestart: sommer og vinterPædagog - Netbaseret, Viborg 53292Studiestart: sommer og vinterPædagog, Thisted 53295Studiestart: sommer og vinterSocialrådgiver, Aarhus N 55310Studiestart: sommer og vinterSocialrådgiver, Holstebro 55320Sygeplejerske, Holstebro 56300Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske, Thisted 56320Sygeplejerske, Aarhus N 56340Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske, Silkeborg 56360Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske, Horsens 56370Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske, Viborg 56380Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske, Randers 56400Studiestart: sommer og vinterTekstile fag og formidling, Herning 57360Ansøgningsfrist: 15. martsUddannelser, der udbydes på engelsk:Animation, Viborg 50610Application deadline: March 15. Admission is determined by theapplicant's portfolio and an admissions test.AP Graduate in Design, Technology and Business, Herning 73115Application deadline: March 15.Studylines: International Design - Fashion, International PurchasingManagement - Fashion, International Pattern Design - Fashion, InternationalBranding & Management - Fashion & Furniture, InternationalRetail Design & Management - Fashion & FurnitureAP Graduate in Marketing Management, Horsens 79465Architectural Technology and ConstructionManagement, Horsens 41165Study start: summer and winterArchitectural Technology and ConstructionManagement, Aarhus N 41175Study start: summer and winterBachelor of Engineering in Construction 49410Bachelor of Global Nutrition and Health, Aarhus N 45215Engineering in Information and CommunicationTechnology, Horsens 49320Global Business Engineering, Horsens 49315Global Business Engineering, Aarhus C 49317Mechanical Engineering, Horsens 49425Value Chain Management, Horsens 44310Value Chain Management, Aarhus C 44315Fortsættes næste side }Uddannelsesoversigt 55


Professionshøjskolen University College NordjyllandProfessionshøjskolen University College NordjyllandSelma Lagerløfs Vej 2, postboks 389100 AalborgTlf. 7269 0000ucn@ucn.dkwww.ucn.dkAutomationsteknolog (erhvervsakademiuddannelse),Aalborg SV 70390Bygningskonstruktør, Aalborg 41210Studiestart: sommer og vinterDatamatiker (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV 71810Studiestart: sommer og vinterDesignteknolog (erhvervsakademiuddannelse),Aalborg SV 73160Ansøgningsfrist: 15. martsStudieretninger: Design, Produktion, MarketingEksport og teknologi, Nørresundby 41590Energiteknolog, Thisted 73360Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse),Aalborg SV 73390Ergoterapeut, Aalborg Øst 42140Studiestart: sommer og vinterFinans, Aalborg 45880Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg 74160Studiestart: sommer og vinterFinansøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Thisted 74165Folkeskolelærer, Aalborg SØ 46170Folkeskolelærer, Hjørring 46180Fysioterapeut, Aalborg Øst 47160Studiestart: sommer og vinterInstallatør, Stærkstrøm (erhvervsakademiuddannelse),Aalborg SV 75410Studiestart: sommer og vinterInstallatør, VVS (erhvervsakademiuddannelse),Aalborg SV 75415Studiestart: sommer og vinterIt- teknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV 76260Jordemoder, Aalborg Øst 50020Studiestart: sommer og vinterLaborant (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV 78410Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse),Nørresundby 79610Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse),Thisted 79620Multimediedesigner (erhvervsakademiuddannelse),Aalborg SV 81610Natur- og kulturformidling, Hjørring 52510Offentlig administration, Aalborg 52650Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse),Aalborg SV 84460Studiestart: sommer og vinterPædagog, Aalborg 53300Studiestart: sommer og vinterPædagog, Hjørring 53330Studiestart: sommer og vinterRadiograf, Aalborg Øst 54060Studiestart: sommer og vinterServiceøkonom (erhvervsakademiuddannelse),Nørresundby 86210Studieretninger: Hotel, Turisme, Service (Sportsmanagement ellerService- og oplevelsesøkonomi)Sygeplejerske, Aalborg Øst 56420Studiestart: sommer og vinterSygeplejerske, Hjørring 56440Studiestart: sommer og vinterUddannelser, der udbydes på engelsk:AP Graduate in Computer Science, Aalborg SV 71815AP Graduate in Design, Technology and Business,Aalborg SV 73165Application deadline: March 15.Studylines: GraphicsAP Graduate in Energy Technology, Aalborg SV 73365AP Graduate in Financial Management, Aalborg 74162AP Graduate IT Technology, Aalborg SV 76265AP Graduate in Marketing Management, Nørresundby 79615AP Graduate in Multimedia Design and Communication,Aalborg SV 81615AP Graduate in Service, Hospitality and TourismManagement, Nørresundby 86215Studylines: Hotel, Tourism, SportmanagementArchitectural Technology and Construction Management,Aalborg 41212Study start: summer and winterExport and Tecnology Management, Nørresundby 4159556 Uddannelsesoversigt


Erhvervsakademiet Copenhagen Business AcademyKøbenhavns Erhvervsakademi (KEA)Copenhagen Business AcademyKultorvet 21175 København KTlf. 3341 9193kontakt@cphbusiness.dkwww.cphbusiness.dkKøbenhavns Erhvervsakademi (KEA)Ryesgade 3F, 4.2200 København NTlf. 4646 0000kea@kea.dkwww.kea.dkDatamatiker (København Nord), Kongens Lyngby 71110Studiestart: sommer og vinterFinansøkonom (Niels Brock), København 74010Studiestart: sommer og vinterFinansøkonom (København Nord), Kongens Lyngby 74020Handelsøkonom (Niels Brock), København 74605Laborant (Laborantskolen Nordsjælland), Hillerød 78060Studiestart: sommerLaborant (Laborantskolen Nordjælland), Hillerød 78065Studiestart: vinterLogistikøkonom (Niels Brock) , København 87010Markedsføringsøkonom (Niels Brock), København 79010Studiestart: sommer og vinterMarkedsføringsøkonom (København Nord), KongensLyngby 79060Studiestart: sommer og vinterMultimediedesigner (København Nord), KongensLyngby 81060Professionsbachelor i Finans (Niels Brock), København 45810Serviceøkonom (Hotel- og Restaurantskolen), Valby 86010Serviceøkonom (København Nord), Kongens Lyngby 86060Uddannelser, der udbydes på engelsk:AP Graduate in Computer Science(København Nord), Kongens Lyngby 71115AP Graduate in Marketing Management(Niels Brock), København 79015Study start: summer and winterAP Graduate in Marketing Management(København Nord), Kongens Lyngby 79065Study start: summer and winterAP Graduate in Multimedia Design andCommunication (København Nord), Kongens Lyngby 81065AP Graduate in Service, Hospitality and TourismManagement (Hotel- og Restaurantskolen), Valby 86015AP Graduate in Service, Hospitality and TourismManagement (København Nord), Kongens Lyngby 86065Automationsteknolog, Frederiksberg 70310Studiestart: sommer og vinterBygningskonstruktør (professionsbachelor),København N 41010Studiestart: sommer og vinterStudieretning: Byggetekniker (studiestart sommer og vinter)Studieretning: Kort- og Landmålingstekniker (studiestart kun sommer)Datamatiker, København NV 71060Studiestart: sommer og vinterDesignteknolog, København Ø 73010Studiestart: sommer og vinterE-designer, København Ø 73610Energiteknolog, Frederiksberg 73310Studiestart: sommer og vinterInstallatør, Stærkstrøm, Frederiksberg 75010Studiestart: sommer og vinterInstallatør, VVS, Frederiksberg 75015It-teknolog, København NV 76010Studiestart: sommer og vinterMultimediedesigner, København NV 81010Studiestart: sommer og vinterProduktionsteknolog, København N 84010Studiestart: sommer og vinterProfessionsbachelor i Optometri, Frederiksberg 52710Uddannelser, der udbydes på engelsk:AP Graduate in Computer Science, København NV 71065Study start: summer and winterAP Graduate in Design, Technology and Business,København Ø 73015AP Graduate IT Technology, København NV 76015Study start: summer and winterAP Graduate in Multimedia Design and Communication,København NV 81015Study start: summer and winterBachelor of Architectural Technology andConstruction Management, København N 41015Study start: summer and winterUddannelsesoversigt 57


Erhvervsakademi SjællandErhvervsakademi SjællandLyngvej 194600 KøgeTlf. 5076 2600easj@easj.dkwww.easj.dkAdministrationsøkonom, Køge 70020Administrationsøkonom, Nykøbing F 70060Automationsteknolog, Nykøbing F 70320Studiestart: sommer og vinterAutoteknolog, Næstved 70410Studiestart: sommer og vinterBygningskonstruktør (professionsbachelor), Næstved 41060Studiestart: sommer og vinterDatamatiker, Roskilde 71210Studiestart: sommer og vinterDatamatiker, Næstved 71310Finansøkonom, Næstved 74030Handelsøkonom, Næstved 74610Studiestart: sommer og vinterHave- og parkingeniør (professionsbachelor), Roskilde 47710Bemærkning: De erhvervsrettede dele af uddannelsen afvikles påRoskilde Tekniske Skole, men undervisningen foregår overvejendepå Skovskolen i Nødebo.Installatør, Stærkstrøm, Nykøbing F 75160Installatør, VVS, Slagelse 75115Jordbrugsteknolog, Slagelse 77010Laborant, Roskilde 78110Studiestart: sommer og vinterLaborant, Slagelse 78160Studiestart: sommer og vinterLogistikøkonom , Køge 87030Markedsføringsøkonom, Roskilde 79160Studiestart: sommer og vinterMultimediedesigner, Slagelse 81160Multimediedesigner, Køge 81210Procesteknolog (ernærings-, fødevare-,mejeri- og procesteknologi), Roskilde 83060Studieretninger: Procesteknolog, Ernæringsteknolog, FødevareteknologStudiestart: sommer og vinterProduktionsteknolog, Slagelse 84060Serviceøkonom, Slagelse 86080Serviceøkonom, Køge 86090AP Graduate in Computer Science, Roskilde 71215Study start: summerAP Graduate in Computer Science, Roskilde 71220Study start: winterAP Graduate in Computer Science, Slagelse 71265AP Graduate in Computer Science, Nykøbing F 71375AP Graduate in Logistic Management, Køge 87035AP Graduate in Marketing Management, Roskilde 79165Study start: summer and winterAP Graduate in Multimedia Design andCommunication, Slagelse 81165AP Graduate in Multimedia Design andCommunication, Køge 81215Study start: summer and winterAP Graduate in Multimedia Design andCommunication, Nykøbing F 81235Study start: summer and winterAP Graduate in Service, Hospitality andTourism Management, Køge 86085Uddannelser, der udbydes på engelsk:AP Graduate in Commerce Management, Næstved 74615Study start: summer and winter58 Uddannelsesoversigt


Erhvervsakademiet LillebæltErhvervsakademiet LillebæltMunke Mose Allé 95000 Odense CTlf. 7010 5800eal@eal.dkwww.eal.dkAP Graduate in Marketing Management, Odense C 79215AP Graduate in Multimedia Design and Communication,Odense C 81315Study start: summer and winterAP Graduate in Production Technology, Odense C 84115AP Graduate in Service, Hospitality and TourismManagement, Odense S 86115Bachelor of Architectural Technology andConstruction Management, Odense C 41120Automationsteknolog, Odense C 70330Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Odense C 41110Studiestart: sommer og vinterDatamatiker, Odense C 71410Studiestart: sommer og vinterDatamatiker, Vejle 71560Studiestart: sommer og vinterEnergiteknolog, Odense C 73330Finansøkonom, Odense C 74060Studiestart: sommer og vinterHandelsøkonom, Vejle 74630Installatør, Stærkstrøm, Odense C 75210Studiestart: sommer og vinterInstallatør, Stærkstrøm, Vejle 75260Installatør, VVS, Odense C 75215Jordbrugsteknolog, Odense S 77060Studieretninger: Miljø og natur, Jordbrugsøkonomi og driftledelse,Planteproduktion, HusdyrproduktionLaborant, Odense S 78210Logistikøkonom , Vejle 87060Markedsføringsøkonom, Odense C 79210Studieretninger: Almen linie, Film og Medier, OplevelsesøkonomiMultimediedesigner, Odense C 81310Studiestart: sommer og vinterProcesteknolog (ernærings-, fødevare- og procesteknologi),Odense S 83110Procesteknolog (ernærings-, fødevare-,mejeri- og procesteknologi), Vejle 83160Produktionsteknolog, Odense C 84110Professionsbachelor i eksport og teknologi, Odense C 41500Professionsbachelor i Finans, Odense C 45830Professionsbachelor i Mejeriteknologi, Odense S 52300Professionsbachelor i økonomi og It, Vejle 58040Serviceøkonom, Odense S 86110Serviceøkonom, Vejle 86130Erhvervsakademi KoldingErhvervsakademi KoldingSkamlingvejen 326000 KoldingTlf. 7224 1800info@eakolding.dkwww.eakolding.dkFinansøkonom, Kolding 74070Studieretninger: Offentlig økonomi, Økonomisk styring, ManagementMarkedsføringsøkonom, Kolding 79260Multimediedesigner, Kolding 81360Studiestart: sommer og vinterUddannelser, der udbydes på engelsk:AP Graduate in Marketing Management, Kolding 79265AP Graduate in Multimedia Design andCommunication, Kolding 81365Study start: summer and winterUddannelser, der udbydes på engelsk:AP Graduate IT Technology, Odense C 76065Studylines: IT-networks, ElectronicsStudy start: summer and winterAP Graduate in Logistic Management, Vejle 87065Study start: summer and winterUddannelsesoversigt 59


Erhvervsakademi SydVestErhvervsakademi MidtVestErhvervsakademi SydVestSpangsbjerg Kirkevej 1036700 EsbjergTlf. 7613 3200vest@easv.dkwww.easv.dkErhvervsakademi MidtVestGl. Landevej 27400 HerningTlf. 9627 5700eamv@eamv.dkwww.eamv.dkBygningskonstruktør (professionsbachelor), Esbjerg 41115Studiestart: sommer og vinterDatamatiker, Sønderborg 71460Datamatiker, Esbjerg 71510Designteknolog, Sønderborg 73060Driftsteknolog - Offshore, Esbjerg 73410Finansøkonom, Esbjerg 74080Installatør, Stærkstrøm, Esbjerg 75230Laborant, Esbjerg 78260Markedsføringsøkonom, Sønderborg 79290Markedsføringsøkonom, Esbjerg 79310Multimediedesigner, Esbjerg 81410Produktionsteknolog, Sønderborg 84160Produktionsteknolog, Esbjerg 84210Datamatiker, Herning 71610Energiteknolog, Herning 73350Finansøkonom, Herning 74090Finansøkonom, Holstebro 74100Installatør, Stærkstrøm, Herning 75310Installatør, VVS, Herning 75315Laborant, Holstebro 78310Markedsføringsøkonom, Herning 79360Multimediedesigner, Herning 81460Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeriogprocesteknologi), Holstebro 83210Studieretninger: Ernæringsteknolog, FødevareteknologProduktionsteknolog, Herning 84260Serviceøkonom, Holstebro 86150Uddannelser, der udbydes på engelsk:AP Graduate in Computer Science, Sønderborg 71465AP Graduate in Computer Science, Esbjerg 71515AP Graduate in Design, Technology and Business,Sønderborg 73065AP Graduate in Management Technology Offshore,Esbjerg 73415AP Graduate in Marketing Management, Sønderborg 79295AP Graduate in Marketing Management, Esbjerg 79315AP Graduate in Multimedia Design andCommunication, Esbjerg 8141260 Uddannelsesoversigt


Erhvervsakademi AarhusErhvervsakademi DaniaErhvervsakademi AarhusSønderhøj 308260 Viby JTlf. 7228 6000info@eaaa.dkwww.eaaa.dkErhvervsakademi DaniaMinervavej 638960 Randers SØTlf. 8711 4430eadania@eadania.dkwww.eadania.dkAutomationsteknolog, Aarhus N 70350Studiestart: sommer og vinterAutoteknolog, Viby J 70460Studiestart: sommer og vinterDatamatiker, Viby J 71710Studiestart: sommer og vinterFinansøkonom, Viby J 74110It-teknolog, Aarhus N 76210Studiestart: sommer og vinterJordbrugsteknolog, Risskov 77110Studieretninger: Jordbrugsøkonomi og driftsledelse, Bygninger ogteknik, Landskab og anlæg, Miljø og natur, Husdyrproduktion - hest,Husdyrproduktion - svin, Husdyrproduktion - kvæg, Planteproduktion- landbrug, Planteproduktion - gartnerLaborant, Viby J 78360Studiestart: sommer og vinterMarkedsføringsøkonom, Viby J 79410Studieretninger: Almen, Biløkonom, IværksætterMultimediedesigner, Aarhus N 81510Studiestart: sommer og vinterMultimediedesigner, Viby J 81560Studiestart: sommer og vinterProfessionsbachelor i Finans, Viby J 45860Uddannelser, der udbydes på engelsk:AP Graduate in Agro Business and Landscapemanagement, Risskov 77115AP Graduate in Automation Engineering, Aarhus N 70360Study start: summer and winterAP Graduate in Automotive Technology, Viby J 70470Study start: summer and winterAP Graduate in Chemical and Biotechnical Science,Viby J 78370AP Graduate in Computer Science, Viby J 71715AP Graduate IT Technology, Aarhus N 76215Study start: summer and winterAP Graduate in Marketing Management, Viby J 79415AP Graduate in Multimedia Design andCommunication, Aarhus N 81520Study start: summer and winterAP Graduate in Multimedia Design andCommunication, Viby J 81565Bachelor of Financial Management and Services,Viby J 45865Administrationsøkonom, Viborg 70210Automationsteknolog, Hadsten 70370Autoteknolog, Viborg 70510Datamatiker, Skive 71660Datamatiker, Grenaa 71665Studieretninger: SpiludviklingEnergiteknolog, Hadsten 73370Finansøkonom, Hobro 74210Studieretninger: Ejendomshandel, Finansiel rådgivningFinansøkonom, Silkeborg 74215Studieretninger: Finansiel rådgivning, RevisionHandelsøkonom, Randers SØ 74660Studieretninger: SalgsledelseHandelsøkonom, Silkeborg 74670Studieretninger: AutobranchenHandelsøkonom, Hobro 74675Studieretninger: Internationalt indkøbHandelsøkonom, Horsens 74680Studieretninger: Event ManagementInstallatør, Stærkstrøm, Hadsten 75360Studiestart: sommer og vinterInstallatør, VVS, Hadsten 75365Markedsføringsøkonom, Viborg 79510Studieretninger: Økonomi, Kommunikation, EntrepreneurshipMarkedsføringsøkonom, Randers SØ 79560Studieretninger: Reklame, Internationalt salg, ØkonomiProduktionsteknolog, Skive 84310Produktionsteknolog, Randers 84410Studieretninger: Produktudvikler, Teknisk salg og indkøb,Produktions- og procesoptimeringProfessionsbachelor i Optometri, Randers 52750Serviceøkonom, Randers SØ 86160Studieretninger: Hotel/Restaurant Management, ServiceManagement med valgfag i Sport & Event eller Fitness & Wellness,Turisme ManagementServiceøkonom, Skive 86170Studieretninger: Turisme, Sociale medierUddannelser, der udbydes på engelsk:AP Graduate IT Technology, Viborg 76255Studylines: IT-networks, ElectronicsAP Graduate in Marketing Management, Viborg 79512Studylines: Logistics, Communication, EntrepreneurshipAP Graduate in Marketing Management, Randers SØ 79565Studylines: Media and Advertising, EconomicsAP Graduate in Service, Hospitality and TourismManagement, Randers 86165Uddannelsesoversigt 61


Bornholms Sundheds- og SygeplejeskoleDen Frie LærerskoleBornholms Sundheds- og SygeplejeskoleUllasvej 63700 RønneTlf. 3698 2900bhsund@bhsund.dkwww.bhsund.dkDen Frie LærerskoleSvendborgvej 15, Ollerup5762 Vester SkerningeTlf. 6224 1066dfl@dfl-ollerup.dkwww.dfl-ollerup.dkSygeplejerske, Rønne 56100Studiestart: sommer og vinterFri-, høj- og efterskolelærer, Vester Skerninge 46510Ansøgningsfrist: 15. martsDanmarks Medie- og JournalisthøjskoleDanmarks Medie- og JournalisthøjskoleMediehøjskolenEmdrupvej 722400 København NVTlf. 8944 0440www.mediehojskolen.dkIngeniørhøjskolen i København - University CollegeIngeniørhøjskolen i København - University CollegeLautrupvang 152750 BallerupTlf. 4480 5088ihk@ihk.dkwww.ihk.dkVisuel kommunikation, København NV 47510Ansøgningsfrist: 15. marts. Optagelse sker på grundlag af enoptagelsesprøve. Optagelsesprøven foregår i København.Studieretninger: Grafisk Design, Interaktivt Design, KreativKommunikation, Fotografisk kommunikationMedieproduktion og ledelse, København NV 52010Ansøgningsfrist: 15. marts. Optagelse sker på grundlag af indsendtmateriale og en optagelsesprøve. Optagelsesprøven foregår iKøbenhavn.Tv- og medietilrettelæggelse, København NV 52030Ansøgningsfrist: 15. marts. Optagelse sker på grundlag af indsendtmateriale og en optagelsesprøve. Optagelsesprøven foregår iKøbenhavn.Danmarks Medie- og JournalisthøjskoleJournalisthøjskolenOlof Palmes Allé 118200 Aarhus NTlf. 8944 0440info@dmjx.dkwww.journalisthojskolen.dkFotojournalist, Aarhus N 50315Ansøgningsfrist: 15. marts. Optagelse sker på grundlag af enoptagelsesprøve. Optagelsesprøven foregår i Århus.Studiestart: sommer og vinterJournalist, Aarhus N 50310Ansøgningsfrist: 15. marts. Optagelse sker på grundlag af enoptagelsesprøve. Optagelsesprøven foregår i Århus.Studiestart: sommer og vinterKommunikation, Aarhus N 50750Diplomingeniør, Bygning, Ballerup 48010Studiestart: sommerDiplomingeniør, Bygning, Ballerup 48110Studiestart: vinterDiplomingeniør, Bæredygtig energiteknik, Ballerup 48013Studiestart: sommerDiplomingeniør, Eksport, Ballerup 48015Studiestart: sommerDiplomingeniør, Eksport, Ballerup 48115Studiestart: vinterDiplomingeniør, Elektro, Ballerup 48025Studiestart: sommerDiplomingeniør, Elektro, Ballerup 48125Studiestart: vinterDiplomingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi,Ballerup 48030Studiestart: sommerDiplomingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi,Ballerup 48130Studiestart: vinterDiplomingeniør, Maskin, Ballerup 48035Studiestart: sommerDiplomingeniør, Maskin, Ballerup 48135Studiestart: vinterDiplomingeniør, Proces og Innovation, Ballerup 48037Studiestart: sommerDiplomingeniør, Produktion, Ballerup 48040Studiestart: sommerDiplomingeniør, Produktion, Ballerup 48140Studiestart: vinterDiplomingeniør, Stærkstrøm, Ballerup 48045Studiestart: sommerDiplomingeniør, Sundhedsteknologi, Ballerup 48050Studiestart: sommer62 Uddannelsesoversigt


Uddannelser, der udbydes på engelsk:Bachelor of Engineering in Electronics andComputer Engineering, Ballerup 48020Study start: summerBachelor of Engineering in Electronics andComputer Engineering, Ballerup 48120Study start: winterBachelor of Engineering in Information andCommunication Technology, Ballerup 48032Study start: summerBachelor of Engineering in Information andCommunication Technology, Ballerup 48132Study start: winterBachelor of Engineering in Mechanical Engineering,Ballerup 48027Study start: summerBachelor of Engineering in Mechanical Engineering,Ballerup 48127Study start: winterBachelor of Engineering in Production Engineering,Ballerup 48042Study start: summerIngeniørhøjskolen i ÅrhusIngeniørhøjskolen i ÅrhusDalgas Avenue 28000 Aarhus CTlf. 8730 2200iha@iha.dkwww.iha.dkDiplomingeniør, Bioprocesteknologi, Aarhus C 49005Studiestart: sommerDiplomingeniør, Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Aarhus C 49015Studiestart: sommerDiplomingeniør, Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Aarhus C 49115Studiestart: vinterDiplomingeniør, Bygningsdesign, Aarhus C 49010Studiestart: sommerDiplomingeniør, Bygningsdesign, Aarhus C 49110Studiestart: vinterDiplomingeniør, Elektro, Aarhus C 49020Studiestart: sommerDiplomingeniør, Elektro, Aarhus C 49120Studiestart: vinterDiplomingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi,Aarhus C 49025Studiestart: sommerDiplomingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi,Aarhus C 49125Studiestart: vinterDiplomingeniør, Maskin, Aarhus C 49030Studiestart: sommerDiplomingeniør, Maskin, Aarhus C 49130Studiestart: vinterDiplomingeniør, Stærkstrøm, Aarhus C 49035Studiestart: sommerDiplomingeniør, Stærkstrøm, Aarhus C 49135Studiestart: vinterDiplomingeniør, Sundhedsteknologi, Aarhus C 49040Studiestart: sommerKøbenhavns Maskinmestersk. og ElinstallatørskoleKøbenhavns Maskinmestersk. og ElinstallatørskoleBygning 358, Akademivej 562800 Kongens LyngbyTlf. 4525 7600info@kme.dkwww.kme.dkMaskinmester, Kongens Lyngby 51010Studiestart: sommer og vinterSvendborg International Maritime Academy, SIMACSvendborg International Maritime Academy, SIMACGraaesvej 275700 SvendborgTlf. 7221 5500mail@simac.dkwww.simac.dkMaskinmester, Svendborg 51110Studiestart: sommer og vinterFredericia MaskinmesterskoleFredericia MaskinmesterskoleKøbmagergade 867000 FredericiaTlf. 7592 2833fms@fms.dkwww.fms.dkMaskinmester, Fredericia 51210Studiestart: sommer og vinterUddannelsesoversigt 63


Århus MaskinmesterskoleÅrhus MaskinmesterskoleBorggade 68000 Aarhus CTlf. 8612 6222aams@aams.dkwww.aams.dkMaskinmester, Aarhus C 51260Studiestart: sommer og vinterMARTECMARTECHånbækvej 549900 FrederikshavnTlf. 9620 8888martec@martec.nuwww.martec.nuMaskinmester, Frederikshavn 51360Studiestart: sommer og vinterPharmakonPharmakonFarmakonomskolenMilnersvej 423400 HillerødTlf. 4820 6000elev@pharmakon.dkwww.farmakonomuddannelsen.dkFarmakonom, Hillerød 45610Ansøger skal selv finde en uddannelsesplads på et apotek.Dette gøres ved at sende en normal jobansøgning til apoteket.En liste over ledige uddannelsespladser kan medio februar sespå www.farmakonomuddannelsen.dk.64 Uddannelsesoversigt


FuldmagtDen Koordinerede TilmeldingUndertegnede:NavnCPR-nummerDatoUnderskriftgiver hermed: (nedenstående person er kontaktperson vedr. spørgsmål i forbindelse med ansøgningen)NavnAdressePostnummerByFastnettelefonMobiltelefonE-mailDatoUnderskriftfuldmagt til at søge følgende uddannelser (optagelsesområdenumre) ved optagelsen 2011 i visteprioriterede rækkefølge samt at sige »ja tak« til den uddannelse, som jeg bliver optaget på.PrioritetOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnStandby(sæt kryds)12345678Skemaet herover udfyldes som et prioriteringsskema, og der markeres med kryds, hvor der evt. skal søges om standby.Se vejledning på bagsiden.


FuldmagtDen Koordinerede TilmeldingAnsøgning om optagelse påI feltet »Optagelsesområdenummer« skriver du optagelsesområdenummeret på denuddannelse, du søger optagelse på. Hver uddannelse har et optagelsesområdenavn oget optagelsesområdenummer, som du kan finde i Uddannelsesoversigten. Hvis du ikkehar Uddannelsesoversigten fra det år, hvor du søger, udfylder du ikke rubrikken med»Optagelsesområdenummer«, men du udfylder naturligvis »Optagelsesområdenavn«(uddannelse) og »Uddannelsesstedets navn«.StandbyStandby-plads kan søges til de fleste uddannelser. Hvis du bliver optaget på enstandby-plads, kan du ikke optages på en lavere prioritet. Hvis du får en standby-plads,men ikke får tilbuddet om at begynde i år, vil du få et tilsagn om optagelse til næste år.BekræftelseHvis du modtager et tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads, skal dubekræfte, at du ønsker at modtage den, inden for den frist, uddannelsesstedet angiveri brevet. Hvis du ikke bekræfter inden den frist, uddannelsesstedet har sat, bortfaldertilbuddet.Fuldmagten skal vedlægges både ansøgningerne og »ja-tak« brevet.


ArbejdsgivererklæringDen Koordinerede TilmeldingDet attesteres herved, atNavnErklæring om arbejdets omfang og art til brugved ansøgning om optagelse på videregåendeuddannelsessteder.CPR-nummeri periodenFra (dato, måned, år) Til (dato, måned, år) Timer pr. uge (nøjagtig timetal)har været hos undertegnede somArbejdets artErklæringen udstedtDatoArbejdsgiverens underskrift og stempelArbejdsgivererklæringDen Koordinerede TilmeldingDet attesteres herved, atNavnErklæring om arbejdets omfang og art til brugved ansøgning om optagelse på videregåendeuddannelsessteder.CPR-nummeri periodenFra (dato, måned, år) Til (dato, måned, år) Timer pr. uge (nøjagtig timetal)har været hos undertegnede somArbejdets artErklæringen udstedtDatoArbejdsgiverens underskrift og stempel


ArbejdsgivererklæringDen Koordinerede TilmeldingDet attesteres herved, atNavnArbejdsgivererklæring til brug for ansøgere med skiftende ugentlig timetal.Det ugentlige timetal kan beregnes som et gennemsnit over en periode påindtil 4 sammenhængende uger.CPR-nummeri nedenstående månederMånedTimetal pr. månedMånedTimetal pr. månedJanuarJuliFebruarAugustMartsSeptemberAprilOktoberMajNovemberJuniDecemberi årÅrstalhar været hos undertegnede somArbejdets artErklæringen udstedtDatoArbejdsgiverens underskrift og stempelEmployers DeclarationDen Koordinerede TilmeldingIt is hereby certified thatNameDeclaration concerning the extent and type of employment for use in connectionwith application for admission to higher education in Denmark.CPR-nr. (Danish Civilian Registration Number)during the periodFrom (date, month, year) To (date, month, year) Exact no. of working hours per weekhas been employed by the undersigned asType of employmentIssued on theDatebySignature, address and stamp of employer


Ansøgning om boligDet er en fordel, at søge bolig samtidigmed, du søger optagelse på envideregående uddannelse.Du kan godt søge bolig i flere byersamtidig. Der er kollegiekontorer ifølgende byer:KøbenhavnCIU-CentralIndstillingsUdvalgetAl ansøgning foregår via internettetpå www.ciu.dkCentralIndstillingsUdvalgetTuborg Boulevard 122900 HellerupTlf. 3311 6444Fax 7030 2021info@ciu.dkwww.ciu.dkTelefontid:Mandag til fredag: 10 - 15Personlig henvendelse iBoligButikken påKøbenhavns Hovedbanegårdtirsdag og torsdag: 13 - 17Kollegiernes KontorI København (KKIK)Ansøg viawww.kollegierneskontor.dkPersonlig henvendelse:KKIKDahlerupsgade 3. st.1603 København V.Tlf. 3363 0500Telefontid/åbningstid:Mandag, tirsdag og onsdag:10 - 12 og 13 - 15Torsdag: 10 - 12 samt 15 - 17og fredag: 10 - 12Yderligere information findes påwww.kollegierneskontor.dkAl ansøgning foregår via internettet.RoskildeRIU-RoskildeAl ansøgning foregår viawww.riu-roskilde.dkRIU-RoskildeByvolden 1, kld.4000 RoskildeTlf. 3946 6262Fax 7030 2021info@riu-roskilde.dkKontortid:Mandag til fredag: 7.30 - 10.30samt tirsdag: 14 - 19og torsdag: 14 - 16Telefontid:Mandag til fredag: 10 - 15Postadresse:RIU-Roskildec/o Ungesboligservice.dkTuborg Boulevard 122900 HellerupOdensePå www.studiebolig-odense.dkfinder du information om ungdomsogkollegieboligernei de seks største boligselskaber iOdense. Hvis du herefter får lyst tilat søge en eller flere afderes boliger, er det muligt via detelektroniske ansøgningsskema, derfindes på siden.Hvis du ikke har adgang til Internettet,kan du henvende dig til et afnedenstående boligselskaber for atfå tilsendt ansøgningsskema.Odense AndelsboligforeningTlf. 6313 3134Arbejdernes BoligforeningTlf. 6612 4201Fyns almennyttige BoligselskabTlf. 6312 5600Boligforeningen HøjstrupTlf. 6312 5100KollegieboligselskabetTlf. 6613 4008Boligforeningen KristiansdalTlf. 6314 2220SønderborgKollegiernes kontorSkovvej 206400 SønderborgTlf. 7442 4849Fax 7413 4849kontor@kk.kollegie6400.dkwww.kk.kollegie6400.dkÅbningstid:Mandag: 8.00-14.00Tirsdag - onsdag: 11.00-15.00Torsdag: 11.00-17.00Fredag: 10.00-12.00Ansøgning om bolig sker via voreshjemmeside, hvor du også kanfinde andre relevante informationer.Fortsættes næste side }Ansøgning om bolig 69


EsbjergEsbjerg KollegieforeningNygårdsvej 376700 EsbjergTlf. 7613 5060Fax 7613 5090post@e-k-f.dkwww.e-k-f.dkBrochure og ansøgningsskemafindes på hjemmesiden.KoldingKUA-KoldingNytorv 116000 KoldingTlf. 79 79 13 65Fax 7979 1370kua@kolding.dkwww.findbolig.nuBrochure og ansøgningsskemafindes på hjemmesiden.HorsensVIA University CollegeChr. M. Østergaards Vej 48700 HorsensTlf. 8755 4000www.viauc.dk/horsensDer er gode muligheder for at findeet sted at bo under studietiden iHorsens.Det kan vi hjælpe dig med. VIA eri kontakt med boligformidlere iHorsens, der kan hjælpe dig medat finde en bolig i Horsens. Byen ergodt forsynet med ungdomsboliger,kollegieværelser og gode mulighederfor privat udlejning.Se mere på www.studyhorsens.dkAarhusKollegiekontoretNordhavnsgade 1, 1 th8000 Aarhus CTlf. 8613 2166Fax 8613 2180info@ungdomsboligaarhus.dkwww.ungdomsboligaarhus.dkDu kan søge mere end 8.000lejemål i Aarhus, og det er hurtigtog let at få en bolig. Kig ind påwww.ungdomsboligaarhus.dkog opret en ansøgning.På hjemmesiden finder du ogsåflere informationer om kollegierneog ansøgningsproceduren.SkiveSkive UngdomsboligerKongsvingervej 17800 SkiveTlf. 9914 9286Ansøgning fås ved henvendelseeller sendes frawww.skiveungdomsboliger.dkNørre NissumLæreruddannelsens kollegier:Elysium, Home og TrojaSvinget 57620 Lemvig87553255www.viauc.dk/laererinissumAD.L. Hansens Kollegiumog BrunsgårdkollegietKollegievej 17620 Lemvig96645500www.adlkollegiet.dkAalborgAKU-AalborgKayerødsgade 39, 4.9000 AalborgTlf. 9931 4298Fax 9931 4275aku@aalborg.dkwww.aku-aalborg.dkÅbningstider:Mandag, tirsdag og fredagkl. 10 - 15. Torsdag kl. 10 - 17.Onsdag lukket.Telefontid:Mandag, tirsdag, torsdag og fredagkl. 10 - 15. Onsdag lukket.AKU-Aalborg anviser kollegie- ogungdomsboliger til unge underuddannelse i Aalborg. Der er bådeværelser, 1- til 4-værelses lejlighederog rækkehuse. Det er gratis at bliveskrevet på venteliste viawww.aku-aalborg.dk, hvor duogså kan finde priser, faciliteter,billeder mv. vedr. alle vores boliger.70 Ansøgning om bolig


LandekoderLandenavnLandekodeLandenavnLandekodeLandenavnLandekodeAfghanistanAFCongo, Democratic Republic OfCDIcelandISAlbaniaALCongo, Republic OfCGIndiaINAlgeriaDZCosta RicaCRIndonesiaIDAndorraADCote D'ivoireCIIran (Islamic Republic Of)IRAngolaAOCroatiaHRIraqIQAntigua And BarbudaAGCubaCUIrelandIEArgentinaARCyprusCYIsraelILArmeniaAMCzech RepublicCZItalyITAustraliaAUDenmarkDKJamaicaJMAustriaATDjiboutiDJJapanJPAzerbaijanAZDominicaDMJordanJOBahamasBSDominican RepublicDOKazakhstanKZBahrainBHEcuadorECKenyaKEBangladeshBDEgyptEGKiribatiKIBarbadosBBEl SalvadorSVKorea, DemocraticBelarusBYEquatorial GuineaGQPeople's Republic OfKPBelgiumBEEritreaERKorea, Republic OfKRBelizeBZEstoniaEEKuwaitKWBeninBJEthiopiaETKyrgyzstanKGBhutanBTFaroe IslandsFOLand UkendtYYBoliviaBOFijiFJLao People's DemocraticBosnia And HerzegowinaBAFinlandFIRepublicLABotswanaBWFranceFRLatviaLVBrazilBRGabonGALebanonLBBrunei DarussalamBNGambiaGMLesothoLSBulgariaBGGeorgiaGELiberiaLRBurkina FasoBFGermanyDELibyan Arab JamahiriyaLYBurundiBIGhanaGHLiechtensteinLICambodiaKHGreeceGRLithuaniaLTCameroonCMGrenadaGDLuxembourgLUCanadaCAGuatemalaGTMacedonia, The FormerCape VerdeCVGuineaGNYugoslav Republic OfMKCentral African RepublicCFGuinea-bissauGWMadagascarMGChadTDGuyanaGYMalawiMWChileCLHaitiHTMalaysiaMYChinaCNHondurasHNColombiaCOHong KongHKComorosKMHungaryHUFortsættes næste side }Landekoder 71


LandenavnLandekodeLandenavnLandekodeLandenavnLandekodeMaldivesMVRussian FederationRUTurkmenistanTMMaliMLRwandaRWTuvaluTVMaltaMTSaint Kitts And NevisKNUgandaUGMarshall IslandsMHSaint LuciaLCUkendt NationalitetZZMartiniqueMQSaint Vincent AndUkraineUAMauritaniaMRThe GrenadinesVCUnited Arab EmiratesAEMauritiusMUSamoaWSUnited KingdomGBMexicoMXSan MarinoSMUnited StatesUSMicronesia,Sao Tome And PrincipeSTUruguayUYFederated States OfFMSaudi ArabiaSAUzbekistanUZMoldova, Republic OfMDSenegalSNVanuatuVUMonacoMCSerbiaRSVatican City State (Holy See)VAMongoliaMNSeychellesSCVenezuelaVEMontenegroMESierra LeoneSLViet NamVNMoroccoMASingaporeSGVirgin Islands (U.s.)VIMozambiqueMZSlovakia (Slovak Republic)SKYemenYEMyanmarMMSloveniaSIYugoslaviaYUNamibiaNASolomon IslandsSBZambiaZMNauruNRSomaliaSOZimbabweZWNepalNPSouth AfricaZANetherlandsNLSpainESNew ZealandNZSri LankaLKNicaraguaNIStatsløsXXNigerNESudanSDNigeriaNGSurinameSRNorwayNOSwazilandSZOmanOMSwedenSEPakistanPKSwitzerlandCHPalestinian TerritoryPSSyrian Arab RepublicSYPanamaPATaiwanTWPapua New GuineaPGTajikistanTJParaguayPYTanzania, United Republic OfTZPeruPEThailandTHPhilippinesPHTogoTGPolandPLTongaTOPortugalPTTrinidad And TobagoTTPuerto RicoPRTunisiaTNQatarQATurkeyTRRomaniaRO72 Landekoder


TilmeldingssekretariatetMinisteriet for Videnskab, Teknologi og UdviklingTrykt i 90.000 eksemplarerDesign og produktion:Viscom asTryk: Color PrintUdleveres på uddannelsesstederunder Den Koordinerede Tilmelding.Distribueres til elever i afgangsklasserpå gymnasieskoler, studenter- oghf-kurser, handels- og tekniske skoler.Kan også fås hos Studievalg og jobcentre.

More magazines by this user
Similar magazines