Welhealth #1, april 2013 - Welfare Tech

welfaretech.dk
  • No tags were found...

Welhealth #1, april 2013 - Welfare Tech

IndholdTalesyntese– nu med lægelatinEn ny dansk talesyntese kanklare lægelatin og matematiskeudtryk.Side 18Fuld fart fremLars Kolind takker af som bestyrelsesformandi Welfare Tech med en uforbeholdenopbakning til både velfærdsteknologienog dens klyngeorganisation.Side 5Konsortium tilbydertotalløsningerTre danske virksomheder slårkræfterne sammen for at imødekommebehovet for automatiseredesterilcentraler påsygehusene.Teknologi holderlynindtog iplejeuddannelserEt uddannelsesforløb om velfærdsteknologifor omsorgspersonalehar bredt sig til flere uddannelsesinstitutioner.MassageBotklar tilkommercialiseringProjektet har skiftet ledelseundervejsSide 17Side 9Få kæben påplads i 3DSide 14Bedre samtaler førbrystoperationerNy 3D-teknologi hjælper med atvise, hvordan resultatet bliver.Side 242WelHealth3D-vision-kameraertil kæbekirurgi skalhjælpe med at skabeet perfekt resultat.Side 40Kickoff i Silicon ValleyTo danske forretningsudvikleretog med Welfare Tech til Californien.Side 27


Smartphones skalforbedre sårbehandlingMobilkameraer og billeddatabaserskal bidrage til at få en mereensartet bedømmelse af sår.Side 30Satellit styrkermotorikkenForskeren Niels Henrik Helmsfik en idé til et legeredskab forpsykisk udviklingshæmmede.Side 36100 vejledningerblev til 300Welfare Tech har hjulpet virksomheder,kommuner og sygehuseover hele Danmark med atudnytte mulighederne inden forvelfærdsteknologi.Side 38Fra Osaka tilFyn og retur24 demoprojekter blev vistfrem, da Welfare Tech holdtkombineret udstilling ogforedragsdag i Odense.Side 32Jeeves – bær maden indNår man arbejder med udviklingaf velfærdsrobotter, drejerdet sig især om at reducerekompleksiteten til overskuelige,bundne opgaver.Side 42En seng, der kan føleLedere, plejepersonale og ingeniører harsammen skabt et innovativt produkt tilældre- og hjemmeplejen.Side 20WelHealth 3


Du sidder med en print-version afWelfare Techs nye tablet-magasin,som udkommer på iPad og Androidtablets.KOLOFONUDGIVER:Welfare TechForskerparken 105230 Odense MREDAKTION:TendensDesign ogProgrammering:AdmanFORSIDEFOTO:Thomas Steen SørensenKONTAKT:TendensLersø Parkallé 107DK- 2100 København ØMail: redaktion@tendens.netTelefon: + 45 20 93 94 09Magasinet understøtter det, som Welfare Techer sat i verden for:At hjælpe danske virksomheder med at realiseredet store vækstpotentiale, der ligger ivelfærdsteknologi, både på det danske og internationalemarked.Welfare Tech har i løbet af de sidste tre årudviklet sig fra at være en regional til en nationalklyngeorganisation for velfærdsteknologi.Organisationen har nu mere end 150 medlemmer. De repræsenterersmå og store virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutionerover hele landet.Første magasin ser på de resultater, som Welfare Tech har opnåetgennem de sidste tre år inden for kerneområderne forretningsudvikling,eksport, matchmaking ognetværk.I næste nummer vil fokus være på eksportmarkederneog den internationaleudvikling inden for velfærdsteknologi.WelHealth produceres af kommunikationsbureaetTendens.Vi modtager gerne ris og ros påredaktion@tendens.net4WelHealth


Lars Kolind takker af som bestyrelsesformand i Welfare Techi april 2013. Det gør han med en uforbeholden opbakning tilbåde velfærdsteknologien og dens klyngeorganisation.FuldfartfremTekst: Helle BaagøFoto: Thomas Steen SørensenWelHealth 5


Welfare Tech harevnet at sætte velfærdsteknologimegethøjt på en dagsorden,der næstenikke eksisterede fortre år siden.”Lars KolindLars Kolind er grundlæggende begejstret, når talen falder på velfærdsteknologi.Han har store forventninger og er fuld af optimisme på industriensog nationens vegne, når det gælder fremtidsmulighederne påområdet.Heldigvis, siger han, er heller ikke ældre borgere teknologiforskrækkede.De vil gerne have hjælp til at klare sig selv og være ”herre i egetliv”. Den indstilling er en af forudsætninger for, at velfærdsteknologikan blive en succes, både for virksomheder og samfundsøkonomien.En anden drivkraft er arbejdsmiljøgevinsterne i social- og sundhedssektoren,hvor teknologien kan afhjælpe mange ansattes tunge og fysiskopslidende arbejde.”Endelig er velfærdsteknologi et forretningsområde, der kan genereremange danske arbejdspladser. Det er videntungt, retter sig mod småog mellemstore virksomheder og peger frem mod globale behov, somvil vokse mange år frem i tiden på grund af demografiske udfordringeri hele verden.Potentialet for en betydelig eksport af velfærdsteknologi ligger ligetil højrebenet,” siger han i dette statusinterview efter Welfare Techsførste tre leveår.Synligt løftFor at tingene skal lykkes, må man hjælpe parterne på vej og fjerne debarrierer, der lægger sig i vejen for, at både virksomheder og det offentligekan udnytte potentialet. Det var en af visionerne for Welfare Techved starten i 2010, og den er ført ud i livet, mener Lars Kolind.Han er uforbeholden i sin opbakning til klyngeorganisationen i Odense,som efter hans mening har leveret mere, end man kunne forvente:”Vi satte os i starten nogle mål for, hvor mange arbejdspladser og6WelHealth


projekter Welfare Techs indsats skulle resultere i. De er for længst indfriet,og det er godt. Men jeg lægger faktisk mere vægt på, at WelfareTech har evnet at sætte velfærdsteknologi meget højt på en dagsorden,der næsten ikke eksisterede for tre år siden.I dag er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at dette område erhelt centralt,” siger han og erkender, at han selv i starten undervurderedegennemslagskraften:”Jeg havde måske håbet – i min vildeste fantasi – at vi kunne nå 100medlemmer. Vi når nok 150, inden dette magasin udkommer. Der errigtig mange, der har opdaget, at her er der udviklingsmuligheder,” sigerLars Kolind.Mangler spillereglerTil de værdifulde resultater tæller han bl.a. de mange partnerskaber ogmatchmakinginitiativer, som er udløbere af Welfare Techs projekter ogrådgivning. Mange af dem har banet vejen for et nyt samarbejde mellemoffentlige og private aktører.Men indsatsen har også afsløret, at der i nogle tilfælde mangler spillereglerfor et bedre og gnidningsløst samarbejde mellem virksomhederog kommuner og regioner, mener Lars Kolind.En anden udfordring for virksomhederne er kulturen inden for sygehusvæsnet,hvor de enkelte hospitaler og overlæger ikke har væretparate til at godtage testresultater for velfærdsteknologiske løsningergennemført på andre sygehuse.”Man skulle tro, at en løsning,som er accepteret og dokumenteretaf en offentlig institution, kunnesælges til tilsvarende institutionerandre steder. Men her servi, at hver enkelt overlæge skalhave sine helt egne data, før manvil godtage produktet.Det er en kilde til meget storfrustration i virksomhederne.Denne ‘kongedømmetankegang’betyder, at udviklingen går langsommere,og at færre får glædeaf løsningerne. Det tærer på virksomhedernesressourcer og udholdenhedskraft,”siger Lars Kolindog efterlyser større læringmellem forskellige institutioner idet offentlige system.Succesen for velfærdsindustrienhænger nemlig uløseligt sammenmed initiativerne og tankegangen i det offentlige.”Den offentlige sektor er kunden med de store muskler rent indkøbsmæssigtog kan tillade sig at købe ind ud fra et bredere tankesæt end enprivat virksomhed.”“Potentialet for enmeget betydeligeksport ligger ligetil højrebenet.”Lars KolindSporet lagt udDu har før fremhævet udviklingen af nicheindustrier som vejen frem.Men kan Danmark bygge sig selv op som velfærdsteknologisk motorved hjælp af små nicher?WelHealth 7


En unik indgangRegion Syddanmark er blevetkendt som et sted, der erfremme i forreste række, nårtalen falder på velfærdsteknologi,siger en af WelfareTechs store ”sponsorer”, regionsrådsformandCarl Holst(V).Han har både som regionsrådsformandog formand forSyddansk Vækstforum væretmed til at sikre et økonomiskfundament for klyngeorganisationen.Carl Holst hæfter sig ved, atvirksomhederne i regionenmed Welfare Tech har fået enunik indgang til et nyt forretningsområdeog et værdifuldtnetværk med andre virksomhederog med kommuner.”Vi har en kæmpemæssig fordel, fordi vi arbejder uformelt på danskearbejdspladser – vi har tillid til hinanden og fungerer pragmatisk udenfor mange regler. Det er en kultur, som baner vejen for, at vi kan fremdriveværdifulde nicheindustrier – og har man en 20-50 stykker af dem,kan vi tjene milliarder og skovle både job og skatteindtægter ind!”Hvilke ord vil du sende Welfare Tech af sted med, når du holder op somformand for bestyrelsen?”Fuld fart frem! Sporet er lagt ud, og motoren skal bare tunes. Der erikke brug for et strategiskifte. Nu handler det om eksekvering.Velfærdsteknologien vil vise sig at være den vigtigste erhvervsmæssigesatsning i første del af det 21. århundrede og vil få betydning 20,50, 100 år frem.”Medlemsliste med vokseværkPrivate virksomheder ligger i top, og kommuner kommer indsom nr. 2 på listen over Welfare Techs over 150 medlemsvirksomheder.I starten var det fortrinsvis arbejdspladser i RegionSyddanmark, der meldte sig ind. I dag kommer medlemmernefra hele landet og tæller både små og store virksomheder, kommunerog uddannelsesinstitutioner.Han fremhæver bl.a. arbejdetmed matchmaking og ”sidestepping”,der bringer virksomhederfra eksisterendeforretningsområder over i nyemuligheder inden for velfærdsteknologi.”Velfærdsteknologi kommertil at spille en stadig størrerolle i fremtiden. Alle ved,at der bliver flere ældre ogfærre personer til at hjælpedem.Region Syddanmark og syddanskevirksomheder skalvære klar til at udnytte dennemulighed for et nyt eksporteventyr.Welfare Tech er envigtig brik i atfå det til atlykkes,” sigerCarl Holst8WelHealth


Konsortium tilbydertotalløsningerFokusområde:Sygehus- og sundhedsinnovationTre danske virksomheder slår kræfterne sammen forat imødekomme behovet for automatiserede sterilcentralerbl.a. på supersygehusene. Det langsigtedemål er eksport.Tekst: Helle BaagøHver dag transporteres tusindvis af kirurgiske instrumenter fra operationsstuernepå landets hospitaler ned i sterilcentraler, hvor de rengøres,desinficeres, pakkes og lægges på lager til genbrug.Hidtil har ingen virksomhed kunnet stille med en løsning, der automatisererhele processen og samlet gør den mere effektiv og arbejdsmiljøvenlig.Men et totalkoncept kan snart blive en realitet, hvis det står til en nydansk konsortiedannelse.Tre virksomheder har nemlig som en udløber af et treårigt WelfareTech-projekt (DEFU STEPP) om en automatiseret sterilcentral kiggetWelHealth 9


STEPP, viceinstitutleder Oluf Larsen fra Institut for Teknologi og Innovationpå Syddansk Universitet, er konsortiedannelsen et af projektetsvigtigste resultater.”Vi tror på, at der er en fremtid i at automatisere sterilcentraler. Menbåde hospitalerne og virksomhederne skal kunne se en forretning i det.Med konsortiet er der skabt et langt bedre udgangspunkt for at få udvikletløsninger til gavn for begge parter,” siger han.Det nye konsortium regner med at have de første konceptforslag klartil sygehusene i efteråret 2013.Bedre flow og færre skaderMålet med projekt DEFU STEPP har været at udvikle konceptertil en fuldautomatiseret, arbejdsmiljøvenlig, sikker og standardiseretsterilcentral, der kan gøre arbejdsprocessen effektiv, forebyggeensidigt gentaget arbejde og nedsætte omkostningerne.Projektet har koblet virksomheder, brugere og forskningsmiljøersammen for at udnytte viden og erfaringer på tværs af brancherog sektorer.Hospitalerne har begrænset erfaring med automatisering afdenne type opgaver, og virksomhederne har ikke kendt til sygehusenesspecielle behov og krav. Det har været et af DEFUSTEPP’s mål at identificere behovene og krav til hygiejne, kvalitetskontrolog leveringssikkerhed.Fem hospitaler, ni private virksomheder og to videninstitutionerhar deltaget i projektet, der bl.a. har set på, hvordanman ved hjælp af RFID, stregkoder og visionssystemer kan sporeog klassificere de kirurgiske instrumenter.robotter, nye transportvogne og automatisering kan aflaste medarbejderneog minimere tunge løft af instrumentbakker.“Vi står meget stærkere,hvis vi kantilbyde en brederepalet og kombinerede løsninger, somde enkelte virksomhederer specialisteri.”Per Juul Nielsen, KENProjektpartnere:Syddansk Universitet, Institutfor Teknologi og Innovation(lead-partner)AlectiaAluClusterAlu TechnologiesGibotechGlostrup HospitalHilsberg ConsultIntelligent SystemsKENOdense UniversitetshospitalRoboToolSydvestjysk SygehusSygehus SønderjyllandTeknologisk Institut, RobotteknologiTriVisionÅrhus Universitetshospital,SkejbyWelfare TechProjektet er støttet via WelfareTech af Den EuropæiskeFond for Regionaludvikling ogSyddansk Vækstforum.WelHealth 11


Julius klar til at rulle2 ton mindre løft pr. medarbejderpr. måned. Såstor er aflastningen, hvisen ny casecart bliverbrugt til både at transportereog steriliserekirurgiske instrumenteri et samlet arbejdsflow.Se video i tabletudgaven.Robot tager slæbet: Også sterilcentralerkan få gavn af robotteknologi,viser en prototype udviklet af virksomhedenRoboTool i forbindelsemed DEFU STEPP-projektet. Se,hvordan robotarmen håndtererinstrumentbakken og sparer personaletfor at løfte i akavede arbejdsstillinger.Se video i tabletudgaven.Julius, som transportvognen hedder, er en gevinst både for arbejdsmiljøetog for sygehusenes økonomi, siger konsulent Pia Hilsberg fraHilsberg Consult. Hun har beregnet, at landets sygehuse tilsammen kanspare 23 mio. kr. ved at bruge Julius til 50 procent af deres udstyr.Besparelsen dækker håndteringstid og emballageomkostninger i forbindelsemed ind- og udpakning.MarkedsmodningJulius mangler en markedsmodning, før den er klar til at blive sendt ihandelen. Den er udviklet af virksomhederne Alucluster og Alu Technologiesi samarbejde med Hilsberg Consult som en del af DEFU STEPPprojektet.Parterne har søgt Fornyelsesfonden om tilskud til at forberede prototypentil egentlig produktion.Derefter kan Julius rulle ud på sygehusene som det første konkreteprodukt fra projektet om denautomatiserede sterilcentral.Julius adskiller sig fra eksisterendecasecarts ved at være bådeen transportvogn til bakker medkirurgiske instrumenter og ensteriliseringsenhed.Instrumenterne bliver autoklaveretmed damp inde i transportvognen,som er testet med goderesultater på et laboratorie i Kølnog på Regionshospitalet Viborg.På videoen ser du, hvordanmedarbejderne sparer to af løfteprocesserne,når de arbejder medJulius.12WelHealth


DEN GLOBALE DEMOGRAFISKE UDVIKLINGRUMMER ET STORT POTENTIALE FORNY EKSPORT OG VÆKST INDEN FORSUNDHEDS- OG VELFÆRDSOMRÅDET.Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologieri Danmark. Vi hjælper dig med at udvikle forretning og skaberinnovation gennem samarbejde mellem private virksomheder,offentlige parter og stærke uddannelsesmiljøer inden for sundhedsogvelfærdsområdet.Midlerne er metoder til forretningsudvikling, eksport, matchmakingog aktive netværk. Gennem denne indsats hjælper Welfare Techdin virksomhed med at realisere potentialet på det velfærdsteknologiskemarked og skabe nye forretningsområder, som givervækst i samfundet i form af nye job og eksportmuligheder i denprivate sektor.Kontakt os og hør, hvordan du udnytter potentialet på det velfærdsteknologiskemarked og hvilke fordele vi tilbyder dig som medlem.LÆS MERE PÅ WWW.WELFARETECH.DKOdense:Forskerparken 10HDK-5230 Odense MKøbenhavn:Østergade 1, 2. salDK-1100 København KT. +45 3337 9989info@welfaretech.dkwelfaretech.dkDEN EUROPÆISKE UNIONDen Europæiske Fondfor RegionaludviklingVi investerer i din fremtidWelHealth 13


Teknologiholderlynindtogi plejeuddannelserEt uddannelsesforløb om velfærdsteknologi for omsorgspersonale har hurtigtbredt sig til flere uddannelsesinstitutioner. De professionelle er blevet langtmere optaget af teknologiens muligheder, end de var for to år siden, beretterMette Damkjær Syse fra University College Lillebælt.FokusområdeUddannelsesaktivitetTekst: Ernst PoulsenHvis man skal have indført ny teknologi, er det afgørende at involveredet professionelle omsorgspersonale, der selv skal bruge eller formidleteknologien.Men hvor borgerne gerne vil bruge ny teknologi, hvis det gør demuafhængige og selvhjulpne, ser sosu-assistenter og sygeplejersker mereskeptisk på tingene.”Folk, der arbejder med omsorg, tager kun langsomt teknologien tilsig. De ser det som en modsætning til de varme hænder og det at være14WelHealth


“Det er ikke bareteknologien, derhar udviklet sigmed den sædvanligehastighed. Dethar folks forståelseaf emnet også.”Mette Damkjær Syse,University College Lillebælttæt på borgerne. Nogle tænker måske på, om de nu bliver sparet væk,”forklarer Mette Damkjær Syse fra University College Lillebælt.Hun har sammen med kollegaer været underviser på en efteruddannelsei velfærdsteknologi, arrangeret af Welfare Tech.Uddannelsen var et gratis, tværfagligt forløb, skræddersyet til ansattei social- og sundhedssektoren.Samlet set blev der gennemført fem forløb på hver fire dage med ca.150 deltagere. Alle kursusforløb var fuldt-bookede.Kernen i forløbet har været et lille testlaboratorium, som UniversityCollege Lillebælt har udviklet sammen med Teknologisk Institut.Grundlæggende er der tale om en minilejlighed, der er forsynet med25-30 nye teknologielementer.Fra skepsis til egenudviklingDeltagerne har fået lejlighed til at røre og afprøve de forskellige elementer og har på den sidste dag selv fåettil opgave at udvikle nye produkter inden for et område.”Vi forsøger gennem viden og dialog at se på teknologibegrebet fra flere perspektiver. Vi er optaget af ikkeat være teknologiforskrækkede eller teknologiforherligende, så vi bedre kan tale om det som noget, manselv kan bidrage til. Det giver et andet engagement,” siger Mette Damkjær Syse, der også lægger vægt på, atdet er folk fra hele spektret, derhar været med på kurserne – ligefra kontorchefer til undervisere,oversygeplejersker, områdeledereog sosu-assistenter.Teknologien er i øvrigt hyppigtblevet opdateret i løbet af de toår, kurset har kørt. Hvor det førhenmest var robotstøvsugere,man talte om, er det nu automatiskebleer, gps til demente og telemedicin.Forude venter også gulvbelægninger,der kan slå alarm, hvis beboereni huset er faldet og ikkekan rejse sig ved egen kraft. Næsteskridt er små gadgets og apps,hvor fx diabetikere og kræftpatienterkan måle og overvåge deresegne tal.”Det er ikke bare teknologien,der har udviklet sig med den sædvanligehastighed. Det har folksforståelse af emnet også. De professionelleer blevet langt mereoptaget af de muligheder, teknologiengiver for patienter og borgere,end de var for to år siden,”beretter Mette Damkjær Syse.Mette DamkjærSyse: Vi forsøgergennem viden ogdialog at se påteknologibegrebetfra flere perspektiver.WelHealth 15


CarelabTestlaboratoriet består afen minilejlighed, hvor mankan se aktuel teknologi installeret.Læs mere iTABLET-udgaven“Dette projekt erfaktisk så stor ensucces, at vi afslutterdet.”Simon Brødsgaard Lassen,Welfare TechFakta om uddannelsenMålet var at give ansatte indsigt i muligheder og etiske udfordringerved teknologi-produkter inden for velfærdsområdet. Målet varogså, at studerende uddanner sig i retning af selv at kunne udviklenye produkter og løsninger.Projektet er støttet via Welfare Tech af Den Europæiske Fond forRegionaludvikling og Syddansk Vækstforum.MarkedsmodningHun bemærker, at hvis der skal udvikles et marked for disse produkter,er det afgørende, at de studerende og personalet også møder teknologienunder uddannelsen.”Hvis vi skal vi udvikle den gode teknologi, skal borgerne og de professionellebrugere umiddelbart kunne tage den i brug. Når vi inddragerdem, så får vi en teknologi, der er mere markedsmoden,” vurdererMette Damkjær Syse.For godt nok er japanerne måske længere fremme med den teknologiskegrundforskning, men det er ikke afgørende.”Læg mærke til, at de kommer til Danmark for at afprøve robotterne.Som folkefærd er vi vant til at blive hørt, og vi er hurtigere til at sige voresærlige mening, hvis noget ikke fungerer,” siger Mette Damkjær Syse,der ser et stort potentiale i området.”Når borgerne ikke er bekymrede, er det afgørende, at vi får uddannetpersonalet, så de også ser muligheder snarere end bekymringer,”siger Mette Damkjær Syse.Succesen lukkesOg det er netop det, der er ved at ske, fortæller Simon Brødsgaard Lassen,der er udviklingskonsulent i Welfare Tech.”Dette projekt er faktisk så stor en succes, at vi afslutter det. De forskelligeuddannelsesinstitutioner har lynhurtigt taget ideen til sig oghar oprettet deres egne laboratorier, hvor de studerende møder teknologien.Derfor er der ingen grund til, at vi fortsætter. Det niveau er viallerede ude over.”Som en videreudvikling af projektethar University College Lillebæltoprettet et videncenter forvelfærdsteknologi, hvor man bl.a.vil studere, hvad der sker, når teknologienbliver taget i brug i marken.16WelHealth


InnovationMassageBot klar tilkommercialiseringProjekt MassageBot har skiftet ledelse undervejs.Welfare Tech er nu leadpartner og søger virksomhedermed interesse for konceptet.Projektdeltagere:Welfare Tech(lead-partner)Kofoed & CoMicro TechnicOdense KommuneTeknologisk Institut,RobotteknologiVejlefjord FondenTeknologisk Institut og Welfare Tech søger nu virksomheder med interessei at videreudvikle og kommercialisere MassageBot, fortællersouschef Morten Bierbaum, Welfare Tech.Målet med projektet har været at udvikle en intelligent massagestol,der indsamler nøgledata om brugerens fysiske tilstand og velbefindendeunder massageforløbet og sender data tilbage til behandleren, kiropraktoreneller terapeuten.Systemet kan indlejres i eksisterende massagestole og vil intensiverebehandlingen, fordi behandlerne ikke behøver være til stede under heleforløbet.Teknologisk Institut færdiggør den grundlæggende viden om markedetog teknologier, der kan understøtte en kommercialisering af enintelligent massagestol.”Den viden, der er opnået gennem projektet, er frit tilgængelig forvirksomheder, der er interesserede i konceptet,” fastslår Morten Bierbaum.MassageBot er støttet via Welfare Tech af Den Europæiske Fond forRegionaludvikling og Syddansk Vækstforum.WelHealth 17


Talesyntese– nu med lægelatinEn ny dansk talesyntese kan nu også klare lægelatinog matematiske udtryk. Det giver nye muligheder iFokusområdeSocial serviceinnovationTekst: Ernst Poulsensundhedsvæsenet.Selv om vi er ved at vænne os til, at talerobotter kan læse op for os, erder områder, som de ikke magter endnu: lægelatin og matematiske udtryk.Derfor kan fagpersonale ikke anvende talesyntese på apoteker elleri de dele af sundhedsvæsenet, hvor der indgår udtryk på latin. Den udfordringhar Mikro Værkstedet sat sig for at løse gennem projekt Talegeneratorunder Welfare Tech.”Der findes ikke en standardiseret udtale af latin,” forklarer fonetikerNiels-Jørn Dyhr fra Mikro Værkstedet. ”Hvis man spørger to læger,hvordan et udtryk udtales, så får man nemt forskellige svar. Det gør detsvært at lave en korrekt talesyntese.”I begyndelsen var det tanken, at talesyntesen skulle målrettes helesundhedssektoren.”Men her skød vi over målet, for vores test blandt sosu-assistenter18WelHealth


viste, at de ikke har brug for at få læst denne type tekst op. Derfor er dennu målrettet sygeplejerskeuddannelsen,” siger Niels-Jørn Dyhr.Fire bogstaver bliver til fem lyddeleEt af de helt store problemer med tidligere talesynteser var, at de lød robotagtige,og dermed kunne være svære at forstå. Men her er der storeforbedringer på vej.“Hvis man spørger tolæger, hvordan et udtrykudtales, så fårman nemt forskelligesvar. Det gør detsvært at lave en korrekttalesyntese.”Fonetiker Niels-Jørn Dyhr,MikroværkstedetTalesyntese er ikke en ny teknologi,men metoder og kvalitethar udviklet sig meget gennemårene. Og for hver forbedring harder typisk været tale om, at helegrundmetoden blev lavet om.”De første talecomputere vardem, man fx mødte i sin webbank,hvor man kunne få at vide, hvormeget der stod på kontoen. Detvar reelt ikke talesyntese, menblot et begrænset ordforråd, dervar indtalt,” forklarer Niels-JørnDyhr.Siden gik man over til at arbejdemed difoner, der er overgangenmellem to lyde. Dermed kunneder arbejdes med et ubegrænsetordforråd, men udtalen havde en tendens til at blive meget staccato, ogman blev hurtigt træt af at lytte til den, selv om den var forståelig.”Nu arbejder vi med det, vi kalder Unit Selection Syntese, hvor syntesemaskinengår efter større bidder af tale hentet fra en enorm databasemed indtalt naturlig tale. På den måde opnår man en næsten naturligtlydende syntetisk stemme.”Sådan lyder AnneI tablet-udgaven kan duhøre den syntetiske stemme”Anne”, der også kanstille spørgsmål.Fakta om projektetMikro Værkstedet udvikler enny dansk talesyntese, som gørdet muligt at få læst tekst op,som var den udtalt af et menneske.Den nye talesyntese vilsamtidig kunne håndtere latinog matematiske udtryk og vilderfor være langt mere brugbarinden for det sundhedsfagligeområde.Ud over dansk vil talesyntesenogså fungere på norsk ogsvensk.Anne til testMikro Værkstedets danske stemme er indtalt af Gitte Stær Hansen,der i 21 år har været TV2-speaker. Hun læste op i 14 dagefor at fodre computeren med alle mulige lydkombinationer. Detinkluderer også varianter med fx spørgende sætninger. Slutresultateter en stemme, der er så naturtro, at man nogle gange kantro, at der er tale om en rigtig stemme.Ud over at hele talesyntesen er bygget op forfra og har fåettilført helt nye emneområder, har det også spillet ind, at de computere,vi alle sammen benytter, har udviklet sig i løbet af tiden.”Da vi skrev ansøgningen til projektet i sin tid, var der ingen, derhavde tænkt på tablets, og smartphones var et meget lille område,”konstaterer Niels-Jørn Dyhr tørt.Mikro Værkstedet har lige nu en testmodel af ”Anne” ude hosnogle faste kunder, og herfra skal der så arbejdes videre mod etendeligt produkt.Samtidig er man godt i gang med at bygge norske og svenskeudgaver.Projektpartnere:Mikro Værkstedet(lead-partner)Odense UniversitetshospitalOUHOdense KommuneSyddansk Universitet,Det Humanistiske FakultetWelfare TechProjektet er støttet viaWelfare Tech afDen Europæiske Fond forRegionaludvikling ogSyddansk Vækstforum.WelHealth 19


InnovationEn seng,er kanføleFokusområde:Sygehus- og sundhedsinnovationTekst: Helle BaagøLedere, plejepersonale og ingeniører har sammen skabtet innovativt produkt til ældre- og hjemmeplejen.”Vi er blevet skarpe på brugernes behov,” siger SystemManager Peder Spek fra virksomheden LINAK A/S.20WelHealth


Tangshave i Sønderborg på Als ligner ethvert andet plejecenter medet miks af gamle og nye møbler, kørestole, rulleborde til kaffekander,grønne planter og hyggekroge med bløde sofaer.Men bag dørene til nogle af beboernes værelser gemmer der sig højteknologiskesenge, som er forsynet med avanceret software, sensorerog alarmer.Den nye teknologi er udviklet af virksomheden LINAK A/S, der erspecialist i elektriske aktuatorer (løfte-sænke-applikationer), men somher har kastet sig over et nyt forretningsområde.I samarbejde med medarbejdere i Sønderborg og Odense Kommunerhar LINAK produceret en prototype på en intelligent seng, der skal lettearbejdet med ældre og syge borgere på plejecentre og i private hjem.(Se video).Titlen på projektet er ICare og kodeordet Offentlig Privat Innovation,OPI.I OPI-projekter arbejder private virksomheder sammen med offentligearbejdspladser om at skabe nye produkter og løsninger, bl.a. indenfor velfærdsteknologi.I ICare-projektet har der været afsat ressourcer til frikøb af personalet,og det har professionaliseret forløbet, fortæller System ManagerPeder Spek, LINAK.”Det er altid godt med ildsjæle. Men vi har som virksomhed brug for,at der er struktur på feedback, evaluering og opfølgning, og at der erafsat den nødvendige tid på arbejdspladserne til at få afklaret udfordringerundervejs,” siger han.Peder Spek har selv haft fast møde på Tangshave Plejecenter hver 14.dag i forbindelse med uddannelse, support og drift af projektet.”I et forløb som dette bliver vi meget skarpe på borgernes og personaletsbehov. Vi får en viden, som er svær at kopiere for konkurrenterne,”siger han.Ny teknologiDen intelligente plejeseng rummerfire nye applikationer:Et samtalesystem, hvor plejepersonaletkan ringe til borgeren forat høre, hvilken hjælp der er brugfor – eller fx fortælle, at man bliverlidt forsinket.En sengealarm, der giver besked,hvis borgeren står ud af sengenog inden for en given tid ikkekommer tilbage.En vådsensor, der giver besked,hvis borgeren ligger våd.En kateterposesensor, som giverbesked, når det er tid til at skifteposen, eller hvis tilførslen til posener blokeret.Sengen er testet på plejehjemog i hjemmeplejen hos privateborgere i Sønderborg og OdenseKommuner.Det virkelige livCenterleder Lisbeth Andreasen, Tangshave Plejecenter, betegner projektetsom spændende og lærerigt for personalet og mener, at det givergod mening, at kommunale arbejdspladser arbejder sammen med lokalevirksomheder.”Vi bruger allerede produkterne fra LINAK, og så er det naturligt, atvi ved fælles hjælp kan få udviklet noget, de kan sælge videre, dels vedat vi kommer med forslag til nye features og forbedringer, og dels vedat vi får testet tingene i det virkelige liv,” siger hun.SelvhjulpneSønderborg Kommune har haft kig på de langsigtede perspektiver, dakommunen gik ind i ICare-projektet, fortæller kommunens projektlederi velfærdsteknologi, Mette Flintholm Fink.”Vi vil gerne være med til at udvikle løsninger, der kan gøre borgernemere selvhjulpne, og som sikrer en bedre kvalitet i plejen og i personaletsarbejdsmiljø, og som også har økonomiske gevinster.WelHealth 21


Se video i tabletudgaven.Vi går især efter ‘hverdagsrehabiliteringen’, hvor vi motiverer borgerentil at tage ansvar for eget liv. Dermed får vi frigivet tid i det daglige,”siger hun og peger på fremtidens udfordring med at få passet etstigende antal ældre.Mette Flintholm Fink understreger, at ICare-projektet ikke kun er entest af teknologi og software, men også af de ændrede arbejdsrutiner,som teknologien fører med sig.”Teknologien kræver omstilling hos personalet. De skal slippe denormale rutiner og tro på, at alarmer og anden teknologi kan bruges iplejen,” siger Mette Flintholm Fink og fortsætter:”LINAK har kunnet spørge os om de menneskelige aspekter ved atindføre denne type løsninger. Hvis man kun fokuserer på teknikken, erdet dømt til at gå galt,” siger hun.Vigtig informationI kommunens hjemmepleje har den intelligente seng været med til atgive medarbejderne en ny viden om borgerne, som allerede i dag påvirkertilrettelægningen af vagter.Det fortæller lederen af hjemmeplejen på Nordals, Lone Johannsen.For når systemet melder, at fru Andersen skal have skiftet kateterposepå præcis samme tidspunkt hver dag eller nat, er der måske engod grund til at omlægge hjemmehjælpernes besøg, så det passer meddet tidspunkt.”For os har projektet bestemt været værdifuldt. Vi føler, at vi er blevethørt. Sengen har på flere måder forbedret kvaliteten i plejen, og mangeborgere og pårørende er kommet med positive tilkendegivelser. Vi ermeget motiverede for at fortsætte samarbejdet,” siger Lone Johannsen.Test i TysklandLINAK har øjnene rettetmod både det danskeog europæiske marked imarkedsføringen af denintelligente seng. SystemManager Peder Spek fortæller,at healthcaremarkedetbåde herhjemme oginternationalt efterspørgerteknologiske løsninger, dergør borgerne selvhjulpneog dermed frigiver tid forplejepersonalet.Også markedet for privatpleje er interessant i andreeuropæiske lande. LINAKarbejder på at teste sengeni Tyskland, hvor privateborgere kan købe intelligenteplejesenge, og hvorinformationen fra sengengår direkte til borgerenspårørende.22WelHealth


Fakta om projektetEn styregruppe med repræsentanter for kommuner, plejecentre,hjemmeplejen og LINAK A/S er mødtes en gang om måneden forat diskutere fremdriften i projekt ICare, som er et projekt underWelfare Tech. Derudover har mindre arbejdsgrupper haft kontaktmed repræsentanter fra LINAK cirka hver 14. dag for at afklareproblemer, rette fejl og vurdere nye produktmuligheder.Udgangspunktet har været Sønderborg Kommunes ønsker til effektmålingaf den intelligente seng på følgende områder:1. Tryghed for borgerne2. Kvalitet i plejen3. Arbejdsmiljø for medarbejderne4. Sparet tid på omlagte rutiner5. Antal sparede besøgSengen leverer ifølge System Manager Peder Spek gode resultaterpå disse områder, og LINAK er ved at udarbejde dokumentationen.Forskeren Birthe Dinesen fra Ålborg Universitet har under heleforløbet observeret arbejdsgange og gennemført interview og fokusgruppesamtalermed medarbejdere, borgere og pårørende.Projektpartnere:LINAK A/S (lead-partner)Sønderborg KommuneWelfare TechProjektet er støttet viaWelfare Tech af DenEuropæiske Fond forRegionaludvikling ogSyddansk Vækstforum.WelHealth 23


InnovationFokusområde:Sygehus- og sundhedsinnovationedresamtalerfør brystperationerNår kvinder skal have en brystoperation, kan ny 3D-teknologi hjælpe medat vise, hvordan resultatet bliver. Men alt skal være gennemtænkt, for atteknologien ikke kommer på tværs mellem læge og patient.Tekst: Ernst PoulsenDet er en sårbar situation, når kvinder skal have lavet brystoperationer.Det gælder, uanset om det er en operation, der skal forstørre ellerformindske brysterne eller rekonstruere et bryst efter fx en kræftoperation.Derfor er det afgørende, at kommunikationen mellem læge og patienter optimal.24WelHealth


“Det er vigtigt, at udstyreter let at betjenefor både patientog læge. Derfor harvi i brugertest haftfokus på brugeroplevelse,ergonomi ogaflæselighed.”Malene Tofveson Nibe,Teknologisk InstitutEn ny 3D-visualisering kombinererfotografier af kvinden meden simulation af indgrebet. Detgør det muligt for lægen at vise,hvordan resultatet efter operationenvil være. Dermed skulle dergerne komme færre misforståelserog en bedre forventningsafstemning.Men selv om teknologien kanhjælpe, er det også vigtigt, at udstyretog arbejdsgangen understøtterlægens arbejde og bliveren naturlig del af konsultationen,forklarer Malene Tofveson Nibefra Teknologisk Institut.”Det er vigtigt, at udstyret er let at betjene for både patient og læge.Derfor har vi under brugertest haft fokus på brugeroplevelse, ergonomiog aflæselighed.”Projektet har været igennem et flerårigt udviklingsforløb hos TeknologiskInstitut, Trivision, Odense Universitetshospital og Force Technology.Men selv om man havde taget højde for meget, viste der ved deførste test i marken sig stadig ting, der skulle forbedres.Under den første test på laboratoriet havde man brugt en gine udenarme. Straks man kom ud til de første testopstillinger i virkeligheden,viste det sig, at patienterne nogle gange stillede sig med armene nedlangs siden og andre gange med armen skråt ud fra kroppen.”Det viser, at man er nødt tilat bygge instruktionen ind i systemet,så det ikke ender med,at lægen skal stå og rette på enpatient, der føler sig eksponeretnok i forvejen. Patienten skal følesig godt til rette. Men det er ligeså vigtigt, at udstyret er nemt atbruge, så lægen ikke føler, at detkommer i vejen for hans faglighed,”forklarer Malene TofvesonNibe.I øjeblikket er apparatet ude ito testopstillinger. Et hos privathospitaletGrymer, hvor det bliverbrugt, når man skal rådgivepatienter, der typisk skal havelavet brystforstørrende operationer.Her bliver der taget et billede,hvor volumenmål er en delEnormt markedTeknologisk Institut og FORCETechnology har videregiveten række designforslag tilvirksomheden TriVision, derarbejder med at få projektetud i reel produktion. DirektørOle Knudsen Neckelmann eroptimist, når det gælder markedspotentialet.”Der findes konkurrenter pådette område men produktetkan mere end konkurrenternes.Samtidigt er markedetenormt, især i Sydeuropa ogMellemøsten. Vi taler potentieltom ½-1 million brystoperationerom året.””En brystoperation kostertypisk 35.000,- kr, og denneteknologi vil give en værdiforøgelsepå 1.000,- kr. hvergang der er en, der ønsker enoperation,” så vi taler om etmarkedspotentiale på ½-1 milliard,”vurderer Ole KnudsenNeckelmann.WelHealth 25


Flere mulighederi kamerateknologiDiagnosebot-projektet startedemed ideen til et system,der kunne assistere sårsygeplejerskerog læger i sårbehandlingvia billedbehandlingog dataopsamling.Projektpartnerne har undervejsi projektet opdaget nyemuligheder i kamerateknologien,der kan udnyttes somassistance til læger, der skaludføre brystoperationer.Projektpartnerne fik lov til atforfølge ideen og undersøgede nye muligheder nærmere iDiagnose-projektet, paralleltmed det oprindelige projekt.Projektdeltagere:Teknologisk Institut,Robotteknologi (leadpartner)FORCE TechnologyOdense UniversitetshospitalOUHSyddansk Universitet,Institut for Kemi- BioogMiljøteknologiTriVisionWelfare TechProjektet er støttet viaWelfare Tech afDen Europæiske Fond forRegionaludvikling ogSyddansk Vækstforum.af billedet. Derudover kan lægen vise, hvordan patienten kommer til atse ud, alt efter om der indopereres 200 eller 300 ml i brysterne. Denførste opstilling har fungeret så godt, at den faktisk bliver brugt i detdaglige arbejde.Den anden testopstilling står på Odense Universitetshospital, hvorman typisk arbejder med kvinder, der skal have rekonstrueret et brystefter en kræftoperation, eller kvinder med for store bryster, der pågrund af komplikationer skal opereres mindre. Det har givet andre udfordringer.”Det viser sig, at standardopstillingen ikke virker særlig godt, hvisder er tale om hængende bryster, fordi kameraerne ikke kan ‘se’ bagsidenaf brystet og dermed regner maven med i volumen. Her har vi i stedetlavet en opstilling med et bord, hvorpå brysterne lægges, og billedetbliver i stedet taget oppefra,” forklarer Malene Tofveson Nibe.Gennem test blev der fundet flere elementer, man siden måtte justere,for at kvinderne følte, at de sad korrekt og behageligt.26WelHealth


Hvad sker der, når et par danskeforretningsudviklere dukker op iUSA’s kraftcenter for teknologiskinnovation? Ikke så lidt viser denneberetning om to Welfare Techmedlemmersrejse over Atlanten.Kickoffi SILICONTekst: Helle BaagøFoto: Heidi LundsgaardVALLEYWelHealth 27


Welfare Denmark fra Esbjerg og new’ish fra København er med i detvoksende felt af leverandører inden for dansk velfærdsteknologi, ogbegge er på vej til at realisere drømmen om en betragtelig eksport.En studietur til Silicon Valley arrangeret af Welfare Tech har væretmed til at sætte skub i væksten – og har nærmest taget pusten fra de toiværksættere.”Vi har efterfølgende prøvet at regne på, hvad potentialet i vores produkter – og næsten givet op. For det er jo helt absurd, hvis du ser detpå verdensplan,” siger direktør og medstifter af Welfare Denmark UlrikMøll.Virksomheden har i marts 2013 modtaget den fornemme ”MicrosoftInnovation Award” for en telemedicinsk platform til virtuel træning ieget hjem, udviklet i samarbejde med Esbjerg Kommune.Næste skridt er, at produktet isamarbejde med Microsoft markedsføresi hele verden.MilepæleStarten på eventyret var for WelfareDenmarks vedkommendemessen ”eHealth Week” i BellaCenter i København i 2012. Denførte til en invitation fra NationalHealth IT’s årlige konference, somresulterede i et møde hos de amerikanskekrigsveteraners organisation,Veteran Affairs.Næste milepæl var studieturentil Californien i oktober 2012 fordanske virksomheder inden forvelfærdsteknologi.”Silicon Valley-turen var endnuet stort kickoff for os. WelfareTech skaffede os via deres netværk møder med yderst relevante virksomheder,og vi deltog i en workshop med National Health IT, som varen opfølgning på vores besøg hos dem i Washington i september,” fortællerUlrik Møll.Siden udviklingen tog fart, er der ansat syv nye medarbejdere. WelfareDenmark er i gang med en consumerversion af selvtræningsplatformenrettet mod private forbrugere og forbereder et fremstød i Kina.”Det gælder om at komme ud ad jordvejen med det samme uden formange rundbordssamtaler,” siger direktøren.“USA var ikke nærså langt fremme,som vi havde troet.”Claus Ingemann,new’ishUlrik Møll (th.) fra WelfareDenmark og ClausIngemann fra new’ishdeltog i efteråret 2012 i enstudietur til Silicon Valley,arrangeret af WelfareTech.Nervøsitet og lettelseTyskland er effektivt, men USA er ”sejt” tænkte direktør og partner inew’ish, Claus Ingemann, efter konferencerejser til München og Stuttgartfor at afsøge det tyske marked.I Tyskland var han af en Welfare Tech-medarbejder blevet gjort opmærksompå rejsen til Silicon Valley i efteråret 2012.Claus Ingemann meldte sig til turen med en del nervøsitet.”Jeg var overbevist om, at de var meget mere avancerede end os in-28WelHealth


den for al ny teknologi. Men det viste sig, at USA faktisk er et realistiskmarked. De var ikke nær så langt fremme, som vi havde troet. Det varjeg ret lettet over,” fortæller han.new’ish står bag produktet workflow-to-go, som er et QR-kode-konceptfor ansatte i sundheds- og plejesektoren.Koderne sættes på sygehusapparatur og inventar og giver en nem oghurtig genvej til manualer og instrukser, som via en app hentes ned påbrugerens mobiltelefon.QR-appen fik en god modtagelse i Californien. Men Claus Ingemannrejste også hjem med en klar fornemmelse af, at der var plads til forbedringeri forretningsmodellen.”Selvom workflow-to-go henvender sig til business-to-businesskunder,skal brugerfladen være meget mere business-to-consumer.Designet levede ikke op til amerikanernes forventninger. De er vant tilløsninger rettet mod det privatemarked,” fortæller han.I Californien fik new’ish kontaktmed en amerikansk IT-virksomhedmed dansk direktør. Virksomhedenhar udviklet et system,“Det gælder om atkomme ud ad jordvejenmed det sammeuden for mangerundbordssamtaler.Stine B Ulrik Møll, ”Welfare Denmark esom er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder til sikkeroverførsel af personfølsomme oplysninger. new’ish arbejder på at integreredanske workflow-to-go i systemet, der har 150.000 kunder påverdensplan.Det sidste indspark fra USA-turen til new’ish var en melding om, atvirksomheden må gå over til en abonnementsmodel for at tiltrække investoreri stedet for som nu at tjene penge gennem engangsbetaling.Efter rejsen har det danske handelskontor i New York hjulpet med enmarkedsundersøgelse af, hvilke partnere i New York og Boston der errelevante for new’ish.”De fem dage i Silicon Valley var guld værd. De har virkelig åbnetdøre,” siger Claus Ingemann.Om virksomhedernenew’ish ejes og ledes af ClausIngemann, Søren Bæk og Kim G.Nielsen.Læs mere påwww.workflowtogo.euWelfare Denmarks forretningsudviklingsteambestår af bestyrelsesformandKim Baarsøe, direktørfor softwareudviklingen AllanFrikke Hansen, teknisk og kreativdirektør Simon Brandt og direktørUlrik Møll.Læs mere påwww.welfaredenmark.dkTuren går til:Rejsen til Silicon Valley i oktober 2012 var tilknyttet konferencenHealthCareVan 2.0, der har fokus på de nyeste teknologiertil sundhedsvæsenet.Derudover har Welfare Tech været arrangør eller medarrangørpå følgende studieture for danske virksomheder:Delegationsrejse til Kina (D-Care) november 2012MEDICA Messen i Düsseldorf november 2011 og i 2012Studietur til Nord Brabant-regionen i Holland december 2011Videnrejse til The International Society for Telemedicine &eHealth i Luxembourg april 2012Sundhedskonference i Grønland april 2012AAL Forum i Eindhoven, Holland september 2012Studietur til Nord Brabant-regionen i Holland december 2011AAL Forum i Lecce, Italien i september 2011WelHealth 29


Sår forsaget af diabetes eller dårligtblodomløb ses oftere og ofterei Danmark. For at monitorere dettetages billeder af sårene til dokumentation.Men er disse billederensartede nok til at give et retvisendebillede af sårets tilstand?Smartphonesskal forbedresårbehandlingTekst: Ernst PoulsenFokusområder:Sygehus- og sundhedsinnovation30WelHealth


“Vi får et bedregrundlag for atdiagnosticere ogbehandle.”Malene Tofveson Nibe,Teknologisk InstitutNår to forskellige sygeplejersker har været ude hos en patient for atpleje og skifte forbinding på et sår, kan det godt være, at de begge totager noter. Men måske har de bedømt såret forskelligt, til trods for atder findes bestemte fagudtryk.”Selv om de begge har taget billeder, kan belysningen, afstanden ogvinklen på billederne være forskellige. Det kan gøre det temmelig sværtat vurdere, om et sår er i bedring, og om medicinen virker,” forklarerMalene Tofveson Nibe fra Teknologisk Institut.Hun er projektleder på DiagnoseBot-projektet under Welfare Tech.Det skal med mobilkameraer og billeddatabaser bidrage til at få enmere ensartet bedømmelse af såret og dermed en bedre og mere konsistentbehandling.Stadig sårbehandling– men ny teknikHelt karakteristisk for mange udviklingsprojekterhar DiagnoseBotskiftet karakter undervejs.I den første del af projektet villeOdense Universitetshospital forsøgeat tage billeder med infrarødtkamera for at få billeder afblodårerne med. Det viste sig ikkeat fungere, fordi sårets omgivelservar for hævede.Bagefter begyndte man på detnuværende projekt, hvor målet erat benytte kameraer i smartphonesog billeddatabaser til at få enbedre sårbehandling.DiagnoseBot har et parallelt sporom brystopmåling. Læs mere omdet i artiklen: Bedre samtaler førbrystoperationer.Projektpartnere:Teknologisk Institut,Robotteknologi (lead partner)FORCE TechnologyOdense UniversitetshospitalSyddansk Universitet,Institut for Kemi- Bio- ogMiljøteknologiTrivisionProjektet er støttet via WelfareTech af Den Europæiske Fond forRegionaludvikling og SyddanskVækstforum.I første omgang fokuserer man på patienter med sår på underbenene.Grundet fx diabetes eller dårligt blodomløb heles sårene meget vanskeligtog langsomt. I nogle tilfælde kan et enkelt lille skrab fra en busktage flere år om at hele. Ideen er at give sårsygeplejerskerne et megetensartet grundlag at bedømme helingsprocessen på.”Når data og billeder lagres sammen med oplysninger om, hvilkenbehandling patienten har fået, får vi også et bedre grundlag for at diagnosticereog behandle andre patienter og dermed et større datagrundlagtil at udøve forskning,” forklarer Malene Tofveson Nibe.Sårbehandlingsprojektet er stadig i en tidlig fase. Derfor tager manbillederne med et webkamera, der er tilsluttet en bærbar computer. Detskyldes, at den tilhørende software er rimelig omfangsrig, men slutmåleter, at man kan benytte en almindelig app i en smartphone. Det vilgøre det muligt for patienterne selv at tage billeder og dermed ogsågøre det muligt at spare en del besøg fra sårsygeplejerker.WelHealth 31


Hele 24 demo-projekter blev vistfrem da Welfare Tech holdt kombineretudstilling og foredragsdag iOdense. Undervejs kom en japanskdelegation forbi.OsakaFrareturtil Fyn ogTekst: Ernst PoulsenFoto: Johnny Anton Wichmann32WelHealth


Claus Ingemann,new’ishWelfare Tech har sammen med sine mange partnere stået bag en helstribe innovationsforløb, hvor både erfarne fagfolk og studerende hararbejdet med udfordringer og mulige løsninger inden for sundhedsområdet.Men ideerne får først værdi, når de bliver delt med andre og kommerud til virksomheder, der kan videreudvikle dem til reelle produkter.Derfor blev 24 demomodeller udstillet i de kreative omgivelser påDOK 5000 i Odense 27. februar 2013.På jagt efter en dansk partnerUndervejs var der prominent besøg af et hold japanske direktører frateknologivirksomheder, som var på en rundtur i Danmark for at se påforskellige robotteknologier inden for sundhedssektoren.På holdet var bl.a. Hirofumi Tamai og Tomoko Kitajima fra MuscleCorporation.Muscle Corporation fremstiller en intelligent motor til robotter, ogdet er den, de håber at kunne kombinere med andre produkter. Flere afde udstillede produkter virkede interessante i den sammenhæng, konstateredeTomoko Kitajima:”Det transportable brusehoved, der gør det muligt at blive vasket i enseng, har brug for en intelligent pumpe, og måske kunne vi hjælpe medat gøre det til klar til et massemarked,” vurderede hun, inden gruppenhastede videre til de næste møder i Aalborg.Sygeplejerske Kirsten Gregersenfra Sønderborg, havde væretmed til at beskrive de praktiskeproblemer hun møder i hverdagen,og kom til Odense for at sede udstillede løsninger som skalhjælpe sygeplejersker i fremtiden.Fokusområde:Brugerfokuseret innovationLæs mere omRapid Engineering påhttp://www.welfaretech.dk/cases/rapid-engineering/WelHealth 33


Rapid engineeringEn del af de 24 ideer erfrembragt ved hjælp af enudviklingsmetode kaldet”rapid engineering”.30 personer fra erhvervslivetblev håndplukket ogfordelt i tre grupper, derskulle identificere problemstillingerinden forsundhedssektoren.Deltagerne tegnede ogbyggede deres modelleri LEGO eller modellervoksog udvalgte til sidstde ideer, som de mentehavde størst markedspotentiale.De bedste ideerindgik derefter i endnu enworkshop med fokus påvidereudvikling.Projektpartnere:Udvikling Fyn(lead-partner)FORCE TechnologySyddansk Universitet,Institut for Teknologi ogInnovationSyddansk Universitet,Mærsk Mc-Kinney MøllerInstituttetSyddansk Universitet,TEK MomentumTeknologisk Institut,RobotteknologiSygeplejerskeEn af de andre besøgende var sygeplejerske Kirsten Hjort-Gregersen,der selv har været med i den tidlige udviklingsfase på et af DEMO24-projekterne. Hun kiggede forbi udstillingen for at se resultatet af detprojekt, hun selv havde været med til at fostre.”Jeg blev inviteret til at fremlægge nogle af de problemer, vi støder påsom sygeplejersker. Jeg arbejder på en neonatalafdeling, hvor vi fx skalhjælpe mødrene med at få barnet til at die. Det kræver, at vi kommermeget tæt på moderen, og det giver typisk et knæk i ryggen,” forklarerhun.”Senge på sygehuse er udviklet for at gøre det behageligt for patienterneat ligge i dem, men man glemmer, at det nogle gange giver dårligearbejdsstillinger for personalet. Hvis jeg skal hjælpe en moder med amningen,kræver det, at jeg står i en uheldig foroverbøjet stilling.”Hun fremlagde problemerne for en gruppe studerende fra forskelligeuddannelser, der udarbejdede ideen til en seng, der ikke blot kanhæves og sænkes – men også ændres i bredden, så sygeplejersken kankomme tættere på. Siderne på sengen kan også løftes, så den ammendekvinde kan sikre sig mod, at barnet falder ud.Endelig kan sengen gradvist ændres til lænestolsfacon, hvis kvindenønsker at sidde op og amme. Det sidste gør det også nemt at kommened i og ud af sengen.Kom ud i virkelighedenPå DEMO24-dagen blev der også holdt flere oplæg, bl.a. af Brian Østergaardfra e-mergency, hvis firma skaber produkter, der skal hjælpe bl.a.ældre og demente. Han understregede, at man ikke kan udvikle sineprodukter derhjemme på kontoret.”Få produkterne ud i marken så hurtigt som muligt. Der vil altid væreen eller anden lille detalje, du ikke havde regnet med. Det kan værenoget så simpelt som, at opladerstikket er for svært at sætte i for ældremennesker. Ja, nogle gange er det faktisk irriterende selv for os, der arbejdermed computere hele tiden,” sagde han og understregede, at manskulle huske at se på hele kædenaf brugere:”Personale og myndigheder erlige så vigtige. Sørg for at find enhovedsponsor, som virkelig vildet her projekt, og gør så vedkommendetil medejer af projektet,så de går ind i udviklingen.”UdviklingsrådSønderjyllandProjektet er støttet viaWelfare Tech af DenEuropæiske Fond forRegionaludvikling ogSyddansk Vækstforum.Hirofumi Tamai og TomokoKitajima fra Muscle Corporationi Osaka kunne se mulighederi at kombinere deresviden om intelligente motorermed flere af de udstilledeprojektideer.34WelHealth


DEMO24Innovative projektideerDen 27. februar 2013 udstillede en stribe organisationer og firmaer24 brugerdrevne projektideer, der er udviklet i Welfare Techs regi.Ideerne ligger inden for træning, hygiejne og hjælpemidler, og de kanalle bidrage til et sundt og aktivt liv og gøre brugeren uafhængig afandre. Her kan du se og læse om de brugerbehov, der førte til de 24innovationsideer, samt læse om, hvordan de er foreslået løst. Alle ideerneligger til fri afbenyttelse, kontakt udviklingskonsulent KristinaLagoni, Welfare Tech, krlag@welfaretech.dk, T + 45 23699462Læs mere om de 24 produktkoncepter påhttp://www.welfaretech.dk/cases/demo24/Intelligentematerialeteknologier(til støttestrømper)Udgifterne til at hjælpe patientermed støttestrømper er betydelige,og arbejdssituationen er megetanstrengende for personalet.Mange besøg fra hjemmeplejenhar kun det ene formål at hjælpemed støttestrømper. Besøgene ernødvendige, da det er forbundetmed stor risiko ikke at anvendestøttestrømper.Konceptet bygger på at anvendeaktive polymere til at designeen strømpe, der skifter karakterefter fx temperatur. På den mådevil fibre i strømpen kunne udvidesig, når de opvarmes, og krympetil komprimerende størrelse, nårde tempereres til 37 grader.Det er tvivlsomt, om der kanopnås den nødvendige sammentrækningtil at øge kompressionen,og der er mange aktører, deragerer på et stort marked. Markedetsstørrelse og det store potentialefor tidsbesparelse kanimidlertid retfærdiggøre storeudviklingsomkostninger. udviklingsomkostninger.Projektleder:Teknologisk Institut,RobotteknologiWelHealth 35


Satellit styrkermotorikkenForskeren Niels Henrik Helms fik en idé til et legeredskab for psykisk udviklingshæmmede.To virksomheder samlede ideen op. Prototypen har vakt begejstringbåde i Danmark og i udlandet.Fokusområde:Social serviceinnovationTekst: Helle BaagøPsykisk udviklingshæmmede døjer ofte med overvægt. De har problemermed at være med i traditionel sport, og der findes ikke mange legeredskaber,som tager højde for deres fysiske og motoriske behov.Samtidig har de efter dansk lov ansvar for eget liv og ret til at bestemme,hvad de ønsker at deltage i. De skal med andre ord motiverestil at bevæge sig og skal samtidig kunne være med på flere niveauer, altefter hvor stort deres handicap er.Det var udgangspunktet for en teknologisk nyskabelse, som forskerenNiels Henrik Helms fik ideen til. Han var dengang leder af KnowledgeLabpå Syddansk Universitet og er i dag tilknyttet University CollegeSjælland.36WelHealth


”Vi ville skabe en applikation,der var spændende og motiverende,og som samtidig kunne genererenogle data om brugernestræningsresultater ind i virksomhedenTeam Online’s softwaresystemtil bosteder for psykisk udviklingshæmmede,”fortæller han.Resultatet blev til projektISpace, der kombinerer IT-systemer,sensorteknologier og træningsredskaberi en ny applikation,som gør det sjovt at bevæge Se video i tabletudgaven.sig – selv om man ikke er den hurtigstesportsudøver (se video).Applikationen består af en række digitale satellitter, der er testet afuddannelsesinstitutioner og bosteder for psykisk handicappede.Lærere, socialpædagoger og ergoterapeuter har tilført produktet denkompleksitet, der gør det til en god business case, mener Niels HenrikHelms:”Man har ikke noget tilsvarende i andre lande. Der bruger man fx detinteraktive motionsspil Wii, men teknologien er ret indviklet og kræverogså en finmotorik, som de psykisk udviklingshæmmede ikke har. Derforhar ISpace vakt begejstring på konferencer i Europa og USA,” fortællerhan.“Man har ikke nogettilsvarende i andrelande.”Forsker Niels Henrik Helms,University College SjællandFakta om projektetResultatet af ISpace-projekteter en serie satellitter udvikletaf virksomheden PlayAlive. Deindsamler og sender digitale træningsresultaterdirekte til socialeIT-værktøjer udviklet af TeamOnline. Knowledge Lab underSyddansk Universitet har stået forkonceptudvikling.Projektdeltagere:KnowledgeLab (lead-partner)Assens KommunePlay AliveSocialt Leder ForumSyddansk ErhvervsskoleTeam OnlineUdvikling FynUniversity College LillebæltWelfare TechProjektet er støttet via WelfareTech af Den Europæiske Fond forRegionaludvikling og SyddanskVækstforum.Vi vil videreVirksomheden PlayAlive A/S er producent af ISpace-applikationen oghar fået masser af dokumentation for, at der er interesse for konceptet.Næste skridt er at finde investorer til markedsmodning og til enegentlig produktion, siger direktør i PlayAlive, Claus Raaen Thomsen.”Vi har fået mange positive indikationer på, at ISpace skaber værdifor brugerne. Men der er et skridt fra prototype til færdigt produkt, ogher håber vi at kunne finde en kommerciel partner. Vi har mod på at gåvidere og mener, at produktet har et stort potentiale i forhold til både depsykisk udviklingshæmmede og andre brugergrupper,” siger han.Det bekræfter teamleder Birgitte Petersen fra Erhvervs- og Aktivitetscentrei Assens Kommune. Hun har været tovholder for testaktiviteternepå bostederne i kommunen.”Vi havde efter testen en række forslag til forbedringer og justeringer.Hvis de bliver gennemført, er satellitterne et rigtig godt produkt.Får de den rigtige fleksibilitet, er det kun fantasien hos personalet, dersætter grænser for, hvordan vi kan anvende dem i forhold til brugerne,”siger Birgitte Petersen og peger på, at ny teknologi også vinder indpas iforhold til psykisk handicappede.De bliver ligesom alle andre motiveret af innovative løsninger.WelHealth 37


100vejledningerblev til300Welfare Tech har hjulpetvirksomheder,kommuner og sygehuseover hele Danmarkmed at udnytte mulighederneinden for velfærdsteknologi.Tekst: Helle Baagø38WelHealth


For både iværksættere og internationalekoncerner kan det væresvært at navigere i et innovativtforretningsområde, der ligger ikrydsfeltet mellem den offentligeog den private sektor.Det afspejler den stigende interessefor Welfare Techs vejledningstilbud,som retter sig modbåde virksomheder, kommunerog regioner.300 vejledninger om udvikling,kommercialisering og implementeringaf velfærdsteknologi er detblevet til over de sidste tre år. Deter en tredobling af det mål, somWelfare Tech havde sat sig.Digitale løsninger til demente,sporing af medicoteknisk udstyr,showrooms for intelligente applikationer,hospitalslogistik og robottertil håndtering af blodprøverer bare nogle af de projekter,som Welfare Techs konsulenterhar hjulpet på vej.Danske virksomheder har fåethjælp til at angribe eksportmarkederog har fundet udenlandskepartnere gennem klyngeorganisationensinternationale netværk.Matchmaking mellem virksomheder,kommuner og regioner ogmellem danske og udenlandskeproducenter har været det dominerendeelement i indsatsen,efterfulgt af forretningsudviklingog fundraising.Et vejledningsforløb omfattertypisk telefonsamtaler og mødermed Welfare Techs konsulenter.Sammen med virksomhedenidentificerer konsulenten virksomhedensbehov og udfordringerog kortlægger, hvordan denkommer videre. Det kan lede overi matchmaking med nye samarbejdspartnere,fundraising, nyeprojekter eller eksportfremstødpå messer i udlandet.NETWORkingEn virksomhed henvender sig med ideen til et nyt forretningskoncepttil en digital platform, der samler styringenaf velfærdsapplikationer. Virksomheden ønskersamtidig at præsentere konceptet i et ”intelligent hjem”,hvor interesserede på egen krop kan se og opleve teknologierneog måske flytte ind i en periode. Welfare Techfår skabt kontakt til beslægtede virksomheder, der kanlevere udstyr og inventar til testrummet. Potentiellekunder kan nu se en række løsninger samlet på et sted,og dermed får både virksomheder og kunder større værdiaf testrummet.Fundraising30 virksomheder bliver inviteret til workshops efter enhenvendelse om et omfattende projekt inden for intelligenthospitalslogistik. De fysiske faciliteter hos WelfareTech i Odense danner rammen om en større matchmakingmellem parterne. Welfare Tech vejleder desuden om,hvordan projektet kan få økonomisk støtte fra Fornyelsesfonden.ForretningsudviklingEn virksomhed i restaurationsbranchen ønsker at gøre etfremstød inden for sygehusvæsenet. Welfare Tech vejlederom betingelserne for at få succes inden for hospitalssektorenog om, hvordan virksomheden får åbnet døre tilkunder i det offentlige.MatchmakingEn kommune har problemer med en særlig adfærd hosdemente beboere. Welfare Tech sætter kommunen i forbindelsemed en IT-virksomhed med speciale i digitaleløsninger, der skaber ro og tryghed på bosteder for ældreog demente.EksportfremstødEn dansk producent henvender sig om eksport til det tyskemarked. Welfare Tech undersøger via sin tyske partnermulighederne og ledsager virksomheden på MEDICAmesseni Düsseldorf. En tysk klynge og partner til WelfareTech kommer derefter til Danmark for at guide virksomhedentil et muligt partnerskab. Welfare Tech har desudenskabt kontakt til en beslægtet dansk virksomhed, somogså har ambitioner om eksport til Tyskland, og de to danskeproducenter kører nu parløb om eksportfremstødet.WelHealth 39


Innovation3D-vision-kameraer til kæbekirurgi skal hjælpe medat skabe et perfekt resultat og give hurtigere helinghos patienterne.FokusområdeSygehus- og sundhedsinnovationTekst: Ernst PoulsenNår en kæbekirurg skal hjælpe patienter ved at rette op på alvorligeproblemer med fx overbid, kræver det solid erfaring og stor rutine.Før operationen har en tandlæge udført en model af, hvordan patientenstænder sidder nu, og en model af, hvordan tænderne skal siddefremover. Modellen over det fremtidige tandsæt bliver sendt til USA,hvor den bliver konverteret til digitale 3D-billeder, som bliver sendt tilbagetil Danmark.Det forklarer designingeniør Mette Søndergaard Nielsen fra TeknologiskInstitut, Robotteknologi, der er projektleder for projekt Sense-Bot under Welfare Tech.I den nuværende løsning skal kæbekirurgen delvist huske tegningernefra USA og i hovedet, og delvist oversætte tegningene til bevægelser.Med den nye 3D-vision løsning kan kirurgen se modellen og virkelighedenoven på hinanden på en skærm foran sig, og blive guidet løbendetil korrekt placering.Det er dét, der er ideen i SenseBot-projektet.40WelHealth


”Vi arbejder netop i disse dage med en testopstilling, som den kæbekirurg,der har været med til at udtænke ideen, skal afprøve,” fortællerMette Søndergaard Nielsen.Frit udsynProjektet er ikke uden udfordringer. For at visionkameraerne skalvirke, skal patienten forsynes med en skinne eller en bøjle med markører,som programmet kan genkende. Samtidig skal kameraerne havefrit udsyn til patienten.Når disse procedurer er på plads, kan programmet lægge 3D-modellenoven på billedet af patienten og vise, i hvilken retning der skal korrigeres,før kæben ligger helt rigtigt.Men ikke blot skal datamodeller og kameraer virke rigtigt.”Det er helt afgørende, at interfacet virker logisk for kirurgen, så hanlynhurtigt bliver guidet på skærmen. Er det hurtigst at aflæse med småpile på skærmen, eller er det nemmere at aflæse billederne, der liggeroven på hinanden? Det er sådan noget, man først finder ud af i situationen,”forklarer Mette Søndergaard Nielsen.Derfor er observationer, interview og test en vigtig del af innovationsprocessenfrem mod det kæbe-kirurgiske guidance system, siger“Observationer, interviewog test er envigtig del af innovationsprocessen.”Mette Søndergaard Nielsen,Teknologisk InstitutEt helt nyt projektProdukt medpotentialeHvis det lykkes at udvikle 3D-apparaturet til kæbekirurgi, vil det ifremtiden være nemmere for yngre og mere uerfarne læger at givesig i kast med kæbeoperationer, idet justeringer i kæbepartiet ikkevil afhænge af subjektive fortolkninger, men af teknologiske data.Samtidig skulle det gerne resultere i bedre resultater for patienterne,hurtigere heling og færre genoperationer.”Da vi gik ind i projektet, troede kirurgerne ikke på, at man kunneudvikle et apparatur som dette,” forklarer Ole Knudsen Neckelmann,der er direktør i TriVision.”Der findes ikke noget tilsvarende produkt i verden, og nu er vitæt på at have en prototype klar.”Hvert år får 5.000-10.000 danskere en kæbeoperation, men direktørenfremhæver, at teknologien også har potentiale inden forandre områder.”Hvis man tager et område som ortopædkirurgi, så har det sammebehov for at sikre sig, at tingene sidder helt rigtigt for at undgåslidskader. Ortopædkirurgi er et enormt stort område,” understregerOle Knudsen Neckelmann.TriVision arbejder nu videre på at finde samarbejdspartnere, derforhåbentlig kan bringe projektet ud i produktion.SenseBot-projektet begyndtesom en robot, der skulle assisteremed at forstå og fortolkeansigtsudtryk hos folk, derikke selv kan kommunikere, fxmennesker med muskelsvind.På grund af teknologiske udfordringerog et mindre markedspotentialeend først antagetblev projektet drejet tili stedet at udnytte 3D-visionteknologieni forbindelse medkæbekirurgiske operationer.Projektpartnere:Teknologisk Institut,Robotteknologi (lead-partner)FORCE TechnologySyddansk Universitet,Mærsk Mc-Kinney MøllerInstituttetTriVisionProjektet er støttet via WelfareTech af Den EuropæiskeFond for Regionaludvikling ogSyddansk Vækstforum.WelHealth 41


Jeeves er en lille stabil og simpel robot, der skal kunne bære ting rundt i huset for ældre mennesker,der har svært ved at holde balancen og svært ved at løfte ting.Jeeves– bær maden indNår man arbejder med udvikling af robotter, drejer det sig isærom at reducere kompleksiteten til overskuelige, bundne opgaver.Fokusområde:Social serviceinnovationTekst: Ernst PoulsenMange ældre har svært ved at holde balancen og brug for noget at støttesig til, når de skal rundt i hjemmet. Det betyder imidlertid, at de også harsvært ved at bære på tunge ting som varm mad, service eller vasketøj.Løsningen kunne være en robot, som kan bære ting og selv finderundt i hjemmet. Det er udgangspunktet for ButlerBot, som er et projektunder Welfare Tech.ButlerBot omfatter udviklingen af Jeeves-robotten, som har udgangspunkteti de robotstøvsugere, som vi alle kender.Men en robotstøvsuger bevæger sig rundt i ret tilfældige mønstre,og det er ikke heldigt, hvis man skal have hjælp til at bære noget rundti huset.”I øjeblikket arbejder vi på et koncept, hvor tjener-robotten kan bevægesig mellem nogle bestemte punkter i huset og måske kan stemmestyresmed nogle kendte kommandoer,” forklarer Andreas Lyder fra42WelHealth


Teknologisk Institut. På den måde kan man bede robotten om at bæreting rundt til udvalgte steder i huset.En anden mulighed er, at robotten kunne indeholde pilleglas og opsøgeejeren, når det er tid til at tage medicin. Det er dog væsentligt, atrobotten ikke bliver for kompleks.”Det drejer det sig i stor stil om at reducere kompleksiteten, så det errealistisk at nå frem til noget, som kan sættes i produktion”, forklarerAndreas Lyder.Svært at gøre robotbevægelser simpleUd over den mobile robot ”Jeeves” arbejdes der i projektet også med etkoncept for en robotarm ”Jaco”, der kan hjælpe brugeren med at rækkeud efter ting og tage dem hen til ejeren.”Robotarmen, der er udviklet i Canada, er temmelig avanceret. Faktiskså avanceret, at den er ekstremt vanskelig at bruge,” forklarer AskeKorsgaard Hejlesen, der er forskningsassistent ved Aalborg Universitet.”I vores test tog det tyve minutter for en ung mand at løfte en sodavand.Det skyldes, at der skal virkeligt mange detail-kommandoer til,når man opdeler en bevægelse.”Derfor har han udviklet to koncepter, som skal gøre det nemmere atbruge armen. Den mest avancerede udgave betjenes via et iPad-interfaceog er fuldautomatisk. Her trykker brugeren blot ”drik” på skærmen,og så genkender armen selv koppen og sørger for resten af processen.”Mit gæt er, at det vil tage mindst 5 års fuldtidsarbejde at udvikle denudgave,” fortæller Aske Korsgaard Hejlesen.”Derfor har vi også udarbejdet et koncept for en lang mere simpelbetjening, hvor robotarmen stadig betjenes af et joystick, men hvor desmå mikrohandlinger er samlet i serie, så det er mere overkommeligtat lære.”Her er udfordringen at finde ud af, hvordan interfacet til brugerenskal indrettes. Alt afhængig af brugerens evt. handicap kan der væretale om et interface, hvor man styrer robotarmen via en joystick ellervia fx blink med øjnene.Tanken bag ButlerBot- projektet er også, at de to teknologier kankombineres, når tjener-robotten ”Jeeves” og interfacet til robotarmener færdigudviklet.Jaco robotarmen monteres på en kørestol og kan hjælpe brugerenmed at række ud og gribe ting.Se videoen i tabletudgaven.“Det drejer det sig istor stil om at reducerekompleksiteten.”Andreas Lyder,Teknologisk InstitutFakta om projektet:Målet med projekt Butler-Bot projektet er at udvikle enavanceret robot til folk, derhar nedsat mobilitet fx pågrund af sygdom eller handicap.Robotten skal give demmere bevægelsesfrihed ogstørre selvstændighed.Projektet fik stor opmærksomhedpå European Robotics Forum2012, som blev afholdt påBrandts i Odense 5.-7. marts.ButlerBot projektet er støttetvia Welfare Tech af DenEuropæiske Fond for Regionaludviklingog Syddansk Vækstforum.Projektpartnere:Teknologisk Institut,Robotteknologi(lead partner)TriVisionAalborg Universitet,Institut for Arkitekturog DesignWelfare TechWelHealth 43


Takfordi dukiggede med!Glæd dig til næste udgave af WelHealth,hvor vi har fokus på eksport af danskvelfærdsteknologi.WelHealth nr. 2 udkommer i juni 2013.På gensyn.Hent denne udgaveaf magasinet her:DEN EUROPÆISKE UNIONDen Europæiske Fondfor RegionaludviklingVi investerer i din fremtid44WelHealth

More magazines by this user
Similar magazines