Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

MetodeKapitel 022 MetodeResultaterne i denne rapport bygger på en landsdækkendespørgeskemaundersøgelse til indvandrere fra syv oprindelseslande,efterkommere fra to oprindelseslande og etniske danskerei alderen 18-66 år. Undersøgelsen er gennemført somtelefoninterview på dansk eller på deltagerens modersmål.Det var også muligt at besvare spørgeskemaet via internet.Der er supplerende indhentet oplysninger fra følgende registre:Landspatientregisteret (LPR), Den Integrerede Databasefor Arbejdsmarkedsforskning (IDA-databasen), Befolkningensuddannelse og erhverv (BUE) og Den Demografiske Databasefra Danmarks Statistik. Bortset fra demografiske oplysninger,er registeroplysninger ikke benyttet i denne rapport.Udvikling af spørgeskemaUdviklingen af spørgeskemaet har været en lang proces.Der er udvalgt spørgsmål fra tidligere danske befolkningsundersøgelser,1 og spørgsmål som i en international sammenhænghar været brugt på tværs af etniske grupper, ogisær de etniske minoritetsgrupper som er inkluderet i denneundersøgelse. 2 Sideløbende med udvælgelsen af spørgsmåleneer borgere fra hver af de syv etniske minoritetsgrupperindledningsvis blevet interviewet om deres holdning til undersøgelsen,og hvorvidt spørgsmål om sundhed og sygdomblev opfattet som meningsfulde og relevante. Der var specieltfokus på emner, som kunne være kontroversielle. Seksualitetog alkohol blev nævnt som emner, der ikke skulle spørges om.De interviewede har fortløbende givet tilbagemeldinger påspørgeskemaet. Foruden borgere fra alle etniske minoritetsgrupperhar også et hold tolke på efteruddannelseskursus ogelever med anden etnisk baggrund end dansk fra to socialogsundhedsassistentskoler deltaget i processen omkringudvikling af spørgeskemaet. Alle har tillige efterfølgendekommenteret det færdige spørgeskema i en oversat udgave.Spørgeskemaet er vedlagt som bilag (bilag 3).Information til målgrupperneFør telefoninterviewene begyndte, blev der udarbejdeten folder på alle de involverede gruppers sprog, som kortbeskrev undersøgelsens formål, indhold og de foreståendeinterview (bilag 1). Der var tillige en opfordring til deltagelseog til mundtligt at sprede information om undersøgelsen.Folderen blev uddelt i boligområder med mange indvandrerevia netværk af etniske minoriteter, og den blev distribuerettil biblioteker, almen praksis og hospitaler. Der blev ophængtplakater i nærmiljøet. Information om undersøgelsen i deetniske minoritetsmiljøer var tilrettelagt med udgangspunkti kommentarer fra de etniske minoriteter og ud fra erfaringermed tidligere indsatser. 3Udvælgelse af stikprøvenDeltagerne blev tilfældigt udtrukket blandt otte etniske gruppermed bopæl i Danmark og i alderen 18-66 år. Alderen eropgjort den 01.04.2007.Bruttostikprøven omfatter tre hovedgrupper:1. Indvandrere fra Ex-Jugoslavien, Irak, Iran, Libanon/Palæstina,Pakistan, Somalia og Tyrkiet, som har opholdt sigmindst 3 år i Danmark2. Efterkommere fra Pakistan og Tyrkiet3. Etniske danskere.Den samlede bruttostikprøve udgjorde 11.450 personer, hvoraf9.515 kom retur med adresser fra Det Centrale Personregister,CPR (nettostikprøve). Se figur 2.1.18Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines