Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

MetodeKapitel 02Tabel 2.1 StikprøvestørrelseEtnisk gruppe Population* Bruttoudvalg** Nettoudvalg*** Deltagere SvarprocentDanmark 3.139.974 1.800 1.544 1.131 73,3Ex-Jugoslavien 27.611 850 768 424 55,3Irak 14.814 1.000 858 469 54,7Iran 9.764 1.050 844 423 50,5Libanon/Palæstina 10.673 1.000 839 410 48,9Pakistan 8.773 1.100 950 436 45,9Somalia 7.547 1.200 1.043 332 31,8Tyrkiet 27.700 900 770 372 48,3Pakistan efterkommere 3.347 1.400 1.004 459 45,7Tyrkiet efterkommere 7.122 1.150 895 496 55,4I alt 3.257.325 11.450 9.515 4.952 52,1*) Stikprøvestørrelse før udtræk fra CPR.**) Stikprøvestørrelse efter fratræk af personer med forskerbeskyttelse, døde, udvandrede m.m.***) Pr. 01.01.2007 (indvandringstidspunkt før 2004).Svarprocenten for de enkelte etniske grupper varierer fra73,3 blandt etniske danskere til 31,8 blandt indvandrere fraSomalia (tabel 2.1).VægtningFor at sikre, at resultaterne er repræsentative for alle kønsogaldersgrupper i hver etnisk gruppe, er der foretaget envægtning af data.Vægtene inden for hver etnisk gruppe er beregnet ved atsammenholde køns- og aldersfordelingen blandt deltagernei undersøgelsen med sammensætningen af køn og alder forden samlede population i den pågældende etniske gruppe iDanmark. Oplysninger om den samlede population stammerfra Danmarks Statistik. En oversigt over køns- og alderssammensætningenfor den samlede population og undersøgelsensdeltagere ses i appendiks (tabel A).Hver af de otte etniske grupper er opdelt på kvinder og mændog på følgende fire aldersgrupper: 18-29 år, 30-39 år, 40-49år og 50-66 år. Dette giver i alt otte køns- og aldersgrupperinden for hver etnisk gruppe.Køns- og aldersgrupper som er underrepræsenteret blandtdeltagerne i denne undersøgelse – sammenlignet med dentilsvarende undergruppe for den pågældende etniske gruppei Danmark – er vægtet op, mens undergrupper som er overrepræsenteretvægtes ned.En oversigt over vægte er vedlagt i appendiks (tabel B).Statistiske analyserResultater er beregnet ved brug af krydstabuleringer. Der erogså beregnet en standardiseret værdi. Denne beregning ertilføjet for at tage højde for, at den demografiske sammensætningblandt etniske danskere adskiller sig fra de etniskeminoritetsgrupper. Den etnisk danske gruppe er fx ældre endde øvrige grupper. Det skal der korrigeres for, hvis man ønskerat sammenligne de etniske grupper. Ved at beregne en standardiseretværdi vægter man køns- og alderssammensætningeni de etniske minoritetsgrupper, således at de ‘ligner’ dendanske. Det vil sige, at den danske køns- og aldersfordeling ersat til at være standard. I denne rapport er der kun foretagetvurdering af statistisk signifikans på de standardiseredeværdier. Om et resultat er statistisk signifikant er vurderet påbaggrund af chi-kvadrattest, gamma-værdier og inspektionaf konfidensintervaller.Alle statistiske analyser er udført ved brug af softwareprogrammetSTATA version 10. 4 Et resultat rapporteres idenne rapport til at være statistisk signifikant hvis p < 0,05.20 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines