Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Selvvurderet helbredKapitel 033 Selvvurderet helbredVigtigste fund. 22-48% indvandrere i alle etniske grupper har dårligt selvvurderet helbred sammenlignetmed 10% blandt etniske danskere.. Hos efterkommere fra Pakistan og Tyrkiet ses ikke signifikante forskelle sammenholdtmed etniske danskere i alderen 18-39 år.. I alle etniske grupper er andelen med dårligt selvvurderet helbred mindst i de yngstealdersgrupper og størst i de ældste. Forskellen mellem yngre og ældre er i alle etniskeminoritetsgrupper større end blandt etniske danskere.. I alle indvandrergrupper og blandt etniske danskere har kvinder dårligere selvvurderethelbred end mænd.Mange undersøgelser viser, at mennesker uanset køn, alderog etnicitet har en god evne til at vurdere deres eget helbred.Undersøgelser har vist, at der er sammenhæng mellem selvvurderethelbred, sygelighed og funktionsniveau. Og menneskermed dårligt selvvurderet helbred har en øget risiko fordød. 1,2En af flere forklaringer på dette mønster er, at selvvurderethelbred reflekterer menneskers vurdering af de samledepåvirkninger på helbredet, som de har været udsat for forudfor det tidspunkt, hvor de bliver adspurgt. Disse påvirkningerkan foruden sygdom være forskellige risikofaktorer som fxbelastende arbejdsforhold, stress eller mange fødsler og kanogså omfatte sundhedsadfærd som for eksempel rygning ogalkoholforbrug. Andre forklaringer peger på, at personlige ressourcer,mestringsstrategier og psykosociale forhold spiller enrolle for personens vurdering af eget helbred. 1I denne undersøgelse måles selvvurderet helbred ved etenkelt spørgsmål: ”Generelt, vil du sige at dit helbred er …?”:fremragende, vældig godt, godt, mindre godt eller dårligt.I de efterfølgende analyser er kategorierne fremragende,vældig godt og godt slået sammen og indikerer et godt selvvurderethelbred, mens kategorierne mindre godt og dårligter slået sammen og indikerer et dårligt selvvurderet helbred.Et flertal i alle etniske grupper svarer, at de har et godt selvvurderethelbred, men der er stor variation. De følgende tabellerog figurer omhandler kun dårligt selvvurderet helbred.26Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines