Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 04Langvarig sygdomI den seneste nationale sundheds- sygelighedsundersøgelse,SUSY-undersøgelsen fra 2005, rapporterer 39,8% af denvoksne befolkning over 15 år om en eller flere langvarigesygdomme. 1En registerundersøgelse har vist, at etniske minoriteter harflere kontakter til sundhedsvæsenet end etniske danskere. 2Der findes således nogen viden om diagnosticerede sygdommeog behandlingsforløb blandt indvandrere, men der manglerfortsat viden om forekomsten af langvarig sygdom – ogsåom de sygdomme, som ikke indebærer en hyppig kontaktmed sygehusvæsenet, men som nedsætter funktionsevnenog medfører tab af livskvalitet.I denne undersøgelse er deltagerne blevet spurgt, om de haren eller flere af i alt 16 langvarige sygdomme. ’En langvarigsygdom’ er her defineret som en sygdom, der har varet ellersom forventes at vare mindst 6 måneder. Deltagerne blevogså spurgt, om de havde sygdomme, som ikke var indeholdti en af de 16 sygdomskategorier.Deltagerne er blevet spurgt: ”Har du nogle af følgendelangvarige sygdomme?” med følgende svarkategorier: astma,allergi, sukkersyge (diabetes), grå stær, forhøjet blodtryk, hjerteproblemer,hjerneblødning eller blodprop i hjernen, kroniskbronkitis (emfysem), slidgigt/leddegigt, knogleskørhed (osteoporose),mavesår/sår på tolvfingertarmen, kræft/hvilken slagskræft …, migræne/hyppig hovedpine, forbigående psykisklidelse (lettere depression eller angst), rygsygdom, HIV/AIDS ogandre langvarige sygdomme som ikke har været nævnt …De 16 sygdomme er valgt, fordi de enten indgår i andre størresundhedsundersøgelser, som har været gennemført i de senereår, 1,3 eller på baggrund af interview med borgere fra hveraf de syv etniske minoritetsgrupper.En samlet oversigt over forekomsten af langvarige sygdommeblandt de etniske grupper er vist i tabel 4.1. Herefterfølger en tabel for hver etnisk gruppe (tabel 4.2-4.8).Etniske minoriteters sundhed31

More magazines by this user
Similar magazines