Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 06Psykisk sundhed6 Psykisk sundhedVigtigste fund. Indvandrere i alle etniske minoritetsgrupper og efterkommere fra Pakistan og Tyrkiet harsignifikant dårligere psykisk sundhed end etniske danskere.. Den psykiske sundhed blandt indvandrere er dårligere blandt ældre end yngre aldersgrupperi modsætning til etniske danskere, hvor den psykiske sundhed er bedst hos de ældre.. Kvinder har dårligere psykisk sundhed end mænd i alle etniske grupper.Den psykiske helbredstilstand i en befolkning kan måles påflere måder. Uanset hvilken målemetode man benytter, erdet vigtigt at belyse både positive og negative aspekter afpsykisk sundhed, fra eksempelvis følelsen af energi og overskudtil lettere stemningssvingninger og depression. Tungerepsykiatriske sygdomme, som fx psykoser og personlighedsforstyrrelser,er forholdsvis sjældne og er vanskelige at målei befolkningsundersøgelser, som henvender sig til et bredtudsnit af befolkningen. Der er ikke spurgt om vedvarendepsykisk sygdom i denne undersøgelse.Psykisk sundhed er undersøgt ved hjælp af to spørgsmål fraSF-12 version 2. 1 SF-12 er en internationalt velafprøvet test tilmåling af forskellige dimensioner af sundhed i befolkningen.I denne sundhedsprofil benyttes dimensionen ’psykisk sundhed’.Skalaen er arbitrær og går fra 0-100, hvor 100 repræsentererden bedste psykiske sundhed.Psykisk sundhed måles på baggrund af svarene på følgendeto spørgsmål: 1. ”Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 ugerhar du følt dig rolig og afslappet?”, og 2. ”Hvor stor en del aftiden i de sidste 4 uger har du følt dig trist til mode?”Skalaen er udtryk for personers oplevelse af psykisk belastningsom følge af sygdom og/eller andre belastende forhold.Voksne personer uden langvarige sygdomme vil vurderederes psykiske sundhed som god og score højt på en skalafra 0-100. Omvendt vil personer med en langvarig sygdomvurdere deres psykiske sundhed som dårlig og score lavt påen skala fra 0-100.Spørgsmålene har i andre undersøgelser, som omfatterbefolkningsgrupper af forskellig etnisk og kulturel baggrund,vist sig anvendelige. 1Svaralternativer for begge spørgsmål var: hele tiden, detmeste af tiden, noget af tiden, lidt af tiden eller på intettidspunkt. Svarene på begge spørgsmål er efterfølgendesummeret og transformeret til en skala fra 0 til 100.Tabel 6.1 viser den gennemsnitlige score for psykisk sundhed ide etniske grupper.Etniske minoriteters sundhed47

More magazines by this user
Similar magazines