UHØRT PERSONALEPOLITIK - Danmarks Lærerforening

dlf.org
  • No tags were found...

UHØRT PERSONALEPOLITIK - Danmarks Lærerforening

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012Medlemsmøde i Odense Lærerforening:Fuldstændiguhørt personalepolitik- Man tror, det er løgn!- Uanstændigt og uansvarligt!- Brug og smid væk-model!- Duer ikke - yt!- Vil du kun din egen vej?Af Fl e m m i n g An d e r s e nFo t o s : An n e-Mar i e Li n d h o l mDer var 600 lærere.Og de var vrede, frustrerede og skuffede.Følelser, der alle rettede sig mod skolerådmandenog skolechefen ovenpå hele forløbet omkring de varsledefyringer.Ikke mindst en række udtalelser ipressen fra begge, men især fra rådmandStina Willumsen, SF.3- Det er uanstændigt, og det er uansvarligpersonalepolitik, sagde enindigneret lærerformand, Anne-MetteK. Jensen, i sin indledende tale.Hvad ligner det at føre sådanen personalepolitik?- Man vil fyre flere, og tidligere, enddet er nødvendigt. Man vil fyre sig tildet, man kalder ”det bedte hold. Hvadligner det at føre sådan en personalepolitik?Anne-Mette Jensen understregedetydeligt, at der ikke længere var taleom ordentlighed:- Det her er udtryk for et opgør medværdier. Vi må kræve af vores politikere,at ordentlighed og ansvarlighedogså gælder i Odense. Det er et spørgsmålom at ville, eller ikke at ville.Vi har anvist løsninger- Sidste år stod vi også i en situation,hvor der skulle fyres lærere. Mangelærere. Faktisk skulle der sendes 110- Vi har anvist løsninger, fremhævede Anne-Mette Jensenfyresedler af sted. Men da havde manpersonalepolitisk ansvarlighed nok tilat indgå en aftale, som ganske vistikke fjernede besparelsen i undervisningen,men betød, at man ikke skullesende fyresedlerne alligevel, sagdeAnne-Mette Jensen og fortsatte:- Vi har anvist, hvordan man kanundgå det i år igen, uden at det behøverat koste Odense Kommune enkrone. Hvis man har viljen til det!Lærerformanden gik skarpt i rettemed rådmand Stina Willumsens udtalelserom at ”skrue op for ambitionsniveauet”og om at ”skulle arbejdehårdere”, samtidig med, at over 400lærerstillinger vil være forsvundet iløbet af fire skoleår:-Hvordan hænger det overhovedet sammen?Det er da det rene Kejserens nyeKlæder, sagde Anne-Mette Jensen.Bondo: - Jeg haraldrig set noget lignende!Formanden for Danmarks Lærerforening,Anders Bondo, var også medtil mødet: - I Odense udviser man enpersonalepolitik, så man tror, det er➤ ➤ ➤


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012Jobrotationsprojekt:Nej til at 36ledige kunnekomme i jobSkoleafdelingen afslog 4 mio. kr.til projekt med jobrotation.Af Fl e m m i n g An d e r s e n36 ledige lærere kunne have fået jobi et halvt år.72 lærere i arbejde kunne have fået etPD-modul i faglig læsning.Men Skoleafdelingen ville ikke godkendeprojektet.- Det er uforståeligt, da rotationsprojektetbåde ville fremme beskæftigelsenfor de ledige og efteruddannelsesindsatsenog kvaliteten i skolernesindsats med faglig læsning, sigerOdense Lærerforenings formand,Anne-Mette Jensen og fortsætter:- Og det stemmer da slet ikke overensmed rådmandens udtalelse om, at derer brug for at få de unge lærere ind ifolkeskolen.Projektet- For at skaffe beskæftigelsesmulighederfor vore ledige medlemmer iOdense Lærerforening, udarbejdedevi en ansøgning om et jobrotationsprojekt,hvor ca. 36 ledige lærere icirka et halvt år kunne vikariere for72 lærere, som hver kunne deltage iet PD-modul om faglig læsning sigerAnne-Mette Jensen.- I alt var der mulighed for, at Skoleafdelingenkunne have modtaget godt3 mio. kroner fra jobrotationspuljenog cirka 1 mio. kroner i sparede dagpenge.I alt en foræring på ca. 4 mio.kroner.Men desværre meddelte Skoleafdelingen,at man ikke ønskede at godkendeprojektet, konstaterer lærerformanden.600 lærere: - Vil du kun din egen vej, rådmand Stina Willumsen?Udtalelse fra Odense Lærerforeningsmedlemsmøde den 18. januar 2012:Til rådmand Stina Willumsen, SFSom lærergruppe står vi tilbage med en klaropfattelse af, at du kan selv og ved bedst selv - ogtotalt undsiger og nedgør vores lærerfaglighed ogarbejdsindsats.Kan du overbevise os om noget andet - eller vildu kun din egen vej?Er det en ny generel praksis i Odense, at manfyrer frem for at kompetenceudvikle?Har du tænkt over, hvilke konsekvenser det harat smide mange års erfaringer ud?Har du gjort dig nogen tanke om, hvad enudmelding som din skaber af utryghed blandtde ansatte - ikke blot lærerne, men blandt alle ikommunen?Hvor har du fået inspiration til sådan en måde atgøre tingene på?5


6FestaftenEfter Odense Lærerforeningsgeneralforsamlingfredag den 16. marts 2012på Radisson SAS H.C. Andersen Hotelafholdes festaften.Der vil blive serveret en buffet samt lidtat drikke, hvorefter der er dans.Deltagerbetaling til festaften er 75 kr. per person.Festen, der kun er for medlemmer, slutter kl. 01.00.Tilmelding og betaling senest mandag den 5. marts.For medlemmer med skoletilknytning sker tilmelding gennem TR,Medlemmer uden skoletilknytning tilmelder sig i sekretariatet, Klaregade 19, 2. sal.Ønske om at sidde sammen kræver tilmelding fra samme skole.Styrelsen


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012GENERALFORSAMLING 2012Fredag den 16. marts kl. 15.30 Koncerthuset, H. C. Andersen HotelFORELØBIG DAGSORDENKl. 15.30: Start med velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv.Kl. 16.00: Den mundtlige beretning, mv1. Valg af dirigent2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere3. Formandens beretningDen skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde optrykkes i LærerBLADET nr. 14. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond5. Indkomne forslag (Frist: 2. marts kl. 12)a.b.ArbejdsprogrammetVedtægtsændringer76. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmerog tillidsrepræsentanter, jf. § 167. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent8. Valg i henhold til §§ 7, 8 og 9Der skal foretages valg af formand, næstformand, delegerede til kongressen,styrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter9. EventueltForslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 2. marts kl. 12.Dørene åbnes kl. 15.00. Der serveres kaffe og brød.Gratis P-billet kan afhentes i hotellets reception.Der serveres en sandwich i løbet af eftermiddagen.Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte, der forud har betalt forarrangementet efter generalforsamlingen.Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET nr. 1, samt annonceres på plakat på skolerne,TR SkoleKom og www.odenselaererforening.dk.Odense Lærerforening


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 20128Den skriftlige beretning 2012At ville fyre sig til ”det bedste hold”I sidste øjeblik før denne beretnings deadline er deropstået stor og grundlæggende uenighed mellem OdenseKommune og Odense Lærerforening vedrørende personalepolitikkeni forbindelse med stillingsnedlæggelser.Odense Kommune har lanceret et totalt opgør med hidtidigfremgangsmåde: Nu ønsker Odense Kommune atfyre flere - og tidligere - end nødvendigt for at ”sætte detbedste hold”.Du kan følge situationen og læse mere på vores hjemmesidewww.odenselaererforening.dk- blandt andet om vores medlemsbrev, udtalelse fra TRmøde,åbent brev til Odense Byråd og et synspunkt iFyens Stiftstidende.Økonomisk kriseOdense Kommune er i en økonomisk krise, der er én afde alvorligste, vi har oplevet i årtier.Ved sidste års budget betød det, at der blev besluttetbesparelser på det kommunale budget på 720 mio. kroner- i år er der vedtaget besparelser på 574 mio. kroneri budgetperioden. Der er altså hen over to budgetbehandlingerbesluttet besparelser i Odense for et pænt stykkeover 1 milliard kroner!Om disse besparelser nu af byrådets politikere bliverpræsenteret som ”kloge, smarte og intelligente”, der ikkerammer kerneydelsen (sidste år) - eller som ”ny virkelighed,ny velfærd”, der vil ramme kerneydelsen (i år),kan sådan set komme ud på ét. Det afgørende er, at


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012de samme politikere vælger ikke attage ansvaret for, hvad der konkretskal spares på, og dermed fortælle,hvad konsekvenserne vil blive oghvilke kvalitetsforringelser, de medfører.Politikerne leverer ikke ærligebesparelser, hvor de anerkender, at vier i en økonomisk krise, tager ansvarog udpeger, hvor forringelserne skalfinde sted.I stedet pakkes besparelserne ind ien omgang fine ballonord om, at vii Odense kan ”det hele eller mere fordet halve”. Eller sagt på en andenmåde: Øget kvalitet, men for færrepenge.Besparelserne i forbindelse med budget2012 er ifølge den øverste ledelsei Odense Kommune udtryk for et håbom, at man kan finde besparelser for574 mio. kroner især på sygefravær,digitalisering, indkøbsaftaler. Byrådetkunne i princippet lige så godtbeslutte, at det ikke vil sne i vinter.Men den alvorlige sandhed er, atuanset om det lykkes at finde besparelserneeller ej, så skal pengenefindes, og det vil betyde en nedgangi antal stillinger på ca. 500 i OdenseKommune. I sig selv et voldsomtstort antal – og endda oven i sidsteårs endnu højere tal. Men dennegang altså uden, at der tilsvarendeer besluttet kvalitetsforringelser. Detbetyder, at medarbejderne vil få desamme eller flere opgaver, men værevæsentligt færre til at løse dem.Samtidig bliver det medarbejderne,der vil stå med et forklaringsproblemover for borgerne, der ikke har fåetoplyst, at der vil blive skåret i velfærdsniveauet– snarere tværtimod.På skoleområdet rammes vi også, nårforældrene oplyses om helhedsskolerog spændende udvikling indenforbørne- og ungemiljøer.At pengene skal findes, mærker vitydeligt - også på undervisningen,hvor vi har set forslag om en nybudgetmodel, om frikommuneforsøg,om en 9-15 model, om digitaliseringosv. Fælles for disse forslag er, at defremføres som smarte, nytænkendeog innovative. Men fælles for dem erdesværre også, at de er båret af økonomisktænkning, hvor slutfacit hedder”mere for mindre” og gerne skullesætte Odense på Danmarkskortet.Ingen ønsker tilsyneladende at fortælle,hvilke kvalitetsforringelser enstillingsnedgang på lærerområdet påover 300 stillinger inden for de senesteår betyder. Vi må konstatere, atogså Odense er i en alvorlig økonomiskkrise. Men vi efterlyser ærlighedog ordentlighed. Det er afgørendemed en ordentlig og anstændig personalepolitik,hvis vi skal gennemkrisen sammen. At minimere utryghedog ubalance mellem arbejdsopgaverog resurser skal stå øverst påen ansvarlig arbejdsgivers personalepolitiskemålsætning.Et godt eksempel på ubalance er detvejledende timetal.Egentlig var et sparemål i Børn- ogUngeudvalget kædet sammen med enm id ler t id i g redu k t ion i u nder v isn i n gstimetallet.Men den politiske behandlingaf forslaget resulterede i, at denneformulering udgik af forliget. Detgjorde besparelsen imidlertid ikke!Så i Odense har man fortsat det vejledendetimetal - der gives bare ikkepenge til det!Tilbage står, at besparelserne skalfindes. Og dermed skal der ske storepersonalereduktioner. Der skal skæresi kerneydelserne, så vi får forringetkvalitet i undervisningen ogde arbejdsopgaver, der er omkringundervisningen. Alle ved, at det vil fåmærkbare konsekvenser for elevernesfremtidige muligheder.Og undervisningen har betalt! Sidsteår betalte undervisningen mereend 60 % af de samlede besparelserpå hele børne- og ungeområdet -til trods for, at undervisningsdelenudgør mindre end 25 % af det samledebudget.Alligevel har man valgt at lade undervisningenbetale en meget stor del afbesparelserne i år igen. Det er enmeget dårlig og kortsigtet løsning,omend den er mere usynlig her ognu, end om der eksempelvis er ryddetsne på vejene.StillingssituationenEnhver besparelse på undervisningenrammer selvsagt antallet aflærerstillinger.Sidste år var situationen, at det varplanlagt, at 110 lærere skulle havemodtaget et brev med opsigelsesvarselallerede omkring jul. Men OdenseLærerforening indgik en ”ikkefyringsaftale”med Odense Kommuneog fik således denne alvorlige situationafværget. Trods en reel nedgangi antallet af lærerstillinger blev derikke udsendt fyresedler på folkeskoleområdet.Aftalen indebar bl.a., at etmeget stort antal lærere valgte at fåindregnet deres 6. ferieuge i årsnormenfrem for at få den udbetalt.Aftalen indebar også, at 60 % af skolernesvikarbudgetter i dette skoleårer indgået i stillingsnormeringen, såvikartimerne læses af skolens egnelærere.Læs om aftalen påwww.odenselaererforening.dkDet blev fra flere sider forsøgt at såtvivl om, hvorvidt aftalen ville sikre,at ingen blev fyret i forbindelse medskoleåret 2011/2012. Ærgerligt, atnogen var med til at starte dennestemning omkring aftalen. Det haralene bevirket, at mange har opleveten voldsom utryghed uden grund.Andre har forsøgt at give aftalenskylden for, at der ikke er resursernok til vikardækning. Det er ikkekorrekt. Det var også et stort problemfør, og med voldsomme besparelserrammes vikardækningen naturligvisogså hårdt. Der har væretmange tilbagemeldinger fra elever,forældre og lærere på, at kvalitetenaf den vikardækning, der findersted, er afgørende forbedret, idet deter uddannede lærere og ofte kendtelærere, der dækker timerne. Tidligereoplevede mange, at det var helt ungeog uudannede vikarer, der naturligthavde ekstremt svære vilkår forat levere god og sammenhængendeundervisning. Det bør desuden overvejes,om man skal vælge at forringeundervisningen i to klasser, ved atlade en lærer dække begge klasser,frem for fx at sende den ene klasseselever hjem og opretholde uændretundervisning i den anden klasse. Vihar opfordret til, at man i skolebestyrelsendrøfter kvalitet i vikardækningen,så det ikke alene bliver enøkonomisk dagsorden om den billigstmulige løsning – men en dagsordenom kvalitet.9


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 201210Odense Lærerforening har i slutningen af novemberforetaget en evaluering af vikaraftalen. Alt i alt har tilbagemeldingerneværet positive, idet navnlig kvalitetenved at det er kendte lærere, der læser vikartimerne, erfremhævet som medvirkende til, at eleverne også får etgodt udbytte af disse timer.I 2012 rammes skolerne af yderligere besparelser:»» antallet af elever i klasserne hæves fra 26 til 28»» digitalisering/lokalt ejerskab»» reduktion af midlerne til specialundervisning ogDansk Som AndetsprogI alt er der besluttet besparelser for 26.850 mio. kroner.Hertil kommer besparelser på sygefravær, indkøbsaftaler,digitalisering, mv. I alt 124 lærerstillinger.Og med Odense Kommunes egne tal kan vi dokumentere,at der i løbet af de sidste 3 skoleår allerede er sparet over300 lærerstillinger væk!Stillingsnedgangen er dokumenteret i:»» Notat fra Odense Kommune, juni 2008 - juni 2009:Et fald på 41 stillinger.»» Odense Kommunes Personaleregnskab 2010, side 8:Et fald på 106 stillinger.»» Skoleåret 2010/2011:Et fald på ca. 60 stillinger(Odense Lærerforenings skøn, idet Personaleregnskab2011 endnu ikke er tilgængeligt).»» Aftale om ikke-fyring mellem Odense Kommuneog Odense Lærerforening, december2010, gældende for skoleåret 2011/2012:Et fald på 110 stillinger.I alt et fald på ca. 317 lærerstillinger i en periode på 3skoleår!Udsigten til yderligere reduktioner på 124 lærerstillingermedregner slet ikke eksempelvis besparelser påindkøbsaftaler mv. fra budget 2012, hvor besparelsen erudmøntet - men, såfremt den ikke kan findes, risikererat ramme lærerstillinger, skolernes underskud, hvilketogså risikerer at medføre yderligere nedgang i antallet aflærerstillinger, og at både de faglige organisationer samtSkoleafdelingens MED-udvalg er orienteret om, at detestimerede antal fyringer ikke tager højde for alt.Med en nedgang i antallet af lærerstillinger på 317 stillingersiden 2008 - og med udsigt til yderligere reduktionerpå 124 lærerstillinger, totalt over 400 lærerstillinger- er vi nået langt, langt forbi nedgangen i antalletaf elever.Elevnedgangen er nemlig minimal:6-by nøgletal fra 2006/07 til 2010/11 viser etfald på 574 elever ud af 18.550. Der er såledesi perioden 2007/08 til 2010/11 et fald på2 - 3 %.Altså en nedgang i antal elever på 2 - 3 %, mensnedgangen i antallet af lærerstillinger sammenlagter over 400 stillinger, op mod 30 %!!Og samtidig ligger der en kæmpe udfordring i en stadigtvoksende inklusionsopgave…Undervisningen har betalt sin rigelige andel af besparelserne.Vi er nået ud over den grænse, hvor det er ansvarligt!Færre lærere betyder mindre undervisning.Det går ud over børnenes fremtidige muligheder og rammerde svageste elever ekstra hårdtFor at skaffe beskæftigelsesmuligheder for vore ledigemedlemmer udarbejdede Odense Lærerforening enansøgning om et jobrotationsprojekt, hvor ca. 36 ledigelærere i cirka et halvt år kunne vikariere for 72 lærere,som hver kunne deltage i et PD-modul om faglig læsning.I alt var der mulighed for, at Skoleafdelingen kunne havemodtaget godt 3 mio. kroner fra jobrotationspuljen ogcirka 1 mio. kroner i sparede dagpenge. I alt en foræringpå ca. 4 mio. kroner!Desværre meddelte Skoleafdelingen, at man ikkeønskede at godkende projektet. Det er uforståeligt,da rotationsprojektet både ville fremme beskæftigelsenfor de ledige og efteruddannelsesindsatsen og kvaliteteni skolernes indsats med faglig læsning.Debatten om 9 - 15 modellenOdense Lærerforening har markeret sig stærkt i dennedebat med henvendelser til alle skolebestyrelses-medlemmerpå skolerne i Odense, henvendelser til Byrådet,politiske kontakter samt møder for medlemmerne rundtom på skolerne.Vores anbefaling er en lidt længere skoledag, hvor derer tale om reelle undervisningstimer, så der bliver bedremulighed for:»» mere tid til den enkelte elev»» større vekselvirkning mellem teori og praksis iundervisningen»» mere rum til elever og lærere til mere fordybelse ogen mere spændende undervisning»» inddragelse af ressourcepersoner efter eleverneskonkrete behovVi har advaret mod 9-15 modellen med dens fokus påstruktur, budgetstyring og en indbygget kunstig opsplitningaf undervisningen til fordel for fritidslignendeaktiviteter og mod dens manglende forskningsmæssigeforankring. Modellen hverken styrker eller sikrer målsætningenom, at de sidste 15 - 20 % af en årgang gennemføreren ungdomsuddannelse.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012Det har desværre været meget vanskeligt at få enslydendemeldinger om, hvilke vilkår og beslutninger, dervar gældende i forbindelse med 9-15 modellen. Det harværet meget frustrerende og har skabt mange myter. Iet forsøg på at undgå større forvirring valgte foreningenat sende en række helt konkrete spørgsmål fra skolernetil rådmand og forvaltning. Spørgsmål, vi ikke mente atkunne svare på med de oplysninger, vi havde kunnet få.Desværre har vi fået den tilbagemelding, at spørgsmåleneendnu ikke kan besvares. Dette er meget uheldigt, da detvar spørgsmål, der for mange var afgørende at få afklaret,inden man skulle melde tilbage til kommunen, omman ønskede at medvirke i udviklingsforsøget.Helt sammenfattende kan dog siges, at forskningendokumenterer, at det ikke er strukturen, men kvalitetenaf undervisningen, der gør den afgørende forskel for elevernesudbytte af undervisningen.Vi ved altså - med dokumentation i forskning - hvor derskal sættes ind, hvis vi vil det bedste for eleverne.Så lad os sætte en udvikling af folkeskolen i gang i fællesskabmed udgangspunkt i den viden.Alternativt er der stor risiko for, at eleverne ufrivilligtbliver forsøgskaniner i en udvikling, som vi ikke kenderresultatet af. De elever, der indgår i forsøg om fleksibelskolestart, anderledes skoledag fra kl. 9- 15 eller andreforsøg, har jo ikke selv mulighed for at indvilge i at deltage.De indgår i en forsøgssammenhæng, som andre tageransvaret for. De har ikke mulighed for en ”ommer”.Derfor er nødvendigt, når vi endda er i en økonomiskkrisetid, hvor Odense Kommunes egne tal viser, at der erblevet flere hundrede lærere færre de seneste år, at manpolitisk tænker sig meget nøje om, inden man går i gangmed forsøg, som er baseret på innovative tanker og ønskeom at fremstå som udviklingsfrontfigur og dermed pakkebesparelserne ind.Det ville klæde Odense Kommune, at man reelt involverermedarbejderne på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt,når man har planer om større forsøgsarbejder. Dette hardesværre ikke været tilfældet her.Fornemmelsen har været, at tingene allerede har væretbesluttet ovenfra. Hvis vi skal komme ordentligt igennemkrisen, skal vi finde en vej, vi kan være fælles om.Historisk har løsninger fundet i fællesskab skabt langtde bedste resultater.Løn og arbejdstidDer blev ikke afsat midler til lokalløn ved overenskomstforhandlingernei 2011. Lokalløn eksisterer dog stadig,idet der blot ikke er afsat nye midler via overenskomstresultatet.I forbindelse med skolelukningerne har foreningen bedtom forhandling med Odense Kommune vedr. de tilbageløbsmidler,der er opstået ved, at tillæg på de lukkedeskoler er faldet væk. Der har været afholdt et møde medkommunen, men man ønskede at afvente en generelafklaring vedr. lokale lønforhandlinger i kommunen ioverenskomstperioden. Foreningen har nu sendt konkretforslag til Odense Kommune.De lønaftaler, der er på de enkelte skoler, er blevet videreført,nogle steder med mindre ændringer.På Odense Fagskole, hvor tillidsrepræsentanten haraftaleretten, bistår foreningen TR i forhandlingerne. Detlykkedes i 2011 at indgå en aftale om et ”Fagskoletillæg”,der gives til alle lærere ved Odense Fagskole.Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)PPR besluttede i foråret 2011, at størsteparten af dedaværende tale-/hørelærere fra 1. august 2011 skulleansættes som konsulenter, mens en mindre del fortsatskal være ansat som lærere.Foreningen havde forud haft drøftelser med PPR omændringerne, og efter at beslutningen var taget, indgikforeningen i forhandlinger om lønvilkårene for konsulenterne.Der blev indgået aftale om et funktionstillæg, derdækker tillæg for 200 timers tale-/høreundervisning,samt et tillæg til tale-/hørekonsulenter, der har 12 årserfaring. Der blev desuden aftalt et lille tillæg til 4 konkretepersoner som kompensation for aldersreduktion,ligesom der blev aftalt udligningstillæg til personer, derellers ville gå ned i løn.Der er nu påbegyndt forhandlinger om arbejdstidsaftalenfor tale-/hørelærerne, idet PPR har ønsket ændringer iden eksisterende helhedsaftale.Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)Efter en række forhandlingsmøder blev der indgået nyA08-aftale for CSV til ikrafttræden 1. august 2011. Aftalenbygger på det samme værdigrundlag som aftalenpå folkeskoleområdet. Der er tale om én aftale, der er11


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012Tag udog gem!FOKUS på TR13optakt til tr-valgetforåret 2012TR-arbejdet✓✓✓✓✓✓giver høj gr ad af indflydelsegiver personlig og faglig udviklinger spændende og udfordrende


Forventninger til tillidsrepr æsentanten (TR)Tillidsrepræsentanten er bindeleddet mellemOdense Lærerforening/Danmarks Lærerforeningog skolen - og omvendt.TR er det daglige bindeled mellem foreningen og medlemmerneog er en afgørende faktor i forbindelse med at sikre nærhed og udmøntningaf Odense Lærerforenings politik14TR er lærernes/børnehaveklasseledernes talsmand på skolen.TR er Danmarks Lærerforenings repræsentant på skolen. Det betyder, atvi forventer TR arbejder efter Danmarks Lærerforenings og den af OdenseLærerforening vedtagne politik.Samarbejdet mellem Odense Lærerforening og TR bygger på en åbenog fordomsfri dialog, som giver plads til, at TR kan indgå i udviklingen afDanmarks Lærerforenings og Odense Lærerforenings politik.KommunikationDet forventes, at TR:• holder sig orienteret i den elektroniske post og videreformidler informationfra Odense Lærerforening - enten elektronisk eller i papirudgave• bruger Odense Lærerforenings sekretariat som sparringspartner• holder sig orienteret på relevante hjemmesider (Danmarks Lærerforening,Odense Lærerforening, Odense Kommune og Undervisningsministeriet)Opgaver forOdense LærerforeningDet forventes, at TR:• tjekker medlemslister, når de udsendes fra sekretariatet (noterer evt. ikkemedlemmer)• orienterer Odense Lærerforening om medlemmers til- og fraflytning fraskolen• besvarer undersøgelser indenfor den fastsatte tidsfrist• byder velkommen og afholder møde med nye medlemmer og nyansatte ogudleverer foreningens velkomstpakke


Møder og kurser i forholdtil Odense LærerforeningDet forventes, at TR:• deltager i TR- og distriktsmøderVed afbud kan suppleanten deltage• deltager i arrangementer for TR• deltager i den centrale og lokaleTR-uddannelse• deltager i det årlige TR-kursusSamarbejdeDet forventes, at TR:• har et løbende samarbejde med ledelsen, herunder de pligtige drøftelser omarbejdstid m.v.• har fokus på resultatet af de pligtige drøftelser i forbindelse med skoleåretsplanlægning• deltager i MED-udvalgets arbejde (fx med at etablere retningslinier)• etablerer, planlægger og leder møder i Faglig Klub• arbejder for at følge Danmarks Lærerforenings/Odense Lærerforenings politikom, at TR-suppleanten og Arbejdsmiljørepræsentanten er samme person• samarbejder med og informerer Arbejdsmiljørepræsentanten /TR-suppleanten15Samarbejde i øvrigtDer opfordres til, at TR:• opstiller som kandidat til skolebestyrelsen• opstiller som mødeleder til PædagogiskRåd• opstiller som næstformand i detlokale MED-udvalg


Faglig KlubDer skal være faglige klubber på alle skoler. Den faglige klubfungerer som tillidsrepræsentantens bagland. Stedet, hvorman giver og får informationer om, hvad der rører sig påskolen, i kommunen og i foreningen.Det er kun tillidsrepræsentanten, der kan indgå formelle aftalermed skoleledelsen, og Faglig Klub skal aktivt støtte dettearbejde.Alle medlemmer har ansvar for, at den faglige klub fungerergodt – det er afgørende for et kvalificeret fagligt arbejde påskolen.Odense Lærerforening dækker udgifter til fortæring, når derholdes møde i Faglig Klub. Styrelsesmedlemmer deltagergerne i møder i Faglig Klub på din skole.16Uddannelse og møderDet første halvandet år gennemgår tillidsrepræsentantenDanmarks Lærerforeningsgrunduddannelse.Derudover er der lokale og centraleintroduktionsmøder.Nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydesen opsamlende samtale ca. 6 månederefter valg.Odense Lærerforening afholder hvertefterår et 3 dages kursus for tillidsrepræsentanter.De fynske kredse afholder hvert år éndagskurser for tillidsrepræsentanter,der har været gennem grunduddannelsen.Odense Lærerforening afholder medca. en måneds mellemrum tillidsrepræsentantmødermed bl.a. faglig opgradering.Møderne finder sted torsdagfra kl. 12.30 – 15.30 i Lærernes Hus.Derudover afholdes der jævnligt møderfor tillidsrepræsentanterne i distrikterne,hvor TR bl.a. giver hinanden kollegialsupport.En gang årligt - oftest i januar - afholdeskursusdag for TR, Arbejdsmiljørepræsentantog TR-suppleant.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 201218nødvendigvis er læreruddannede. På en række skoler iOdense er SFO-lederen også indskolingsleder. OdenseLærerforening har på det kraftigste gjort opmærksom på,at det strider imod en folkeskole, hvor fagligheden er i højsædet.På Danmarks Lærerforenings kongres fik OdenseLærerforening sat fokus på spørgsmålet om lærerprofessionensbetydning for kvaliteten i undervisningen. Enenig kongres stod bag en vedtagelse om dette.UngemiljøerDet bærende i arbejdet med ungemiljøer er et begreb, derikke eksisterer: Ungedidaktik!Og med et ikke-begreb sættes der ingen retning og helleringen begrænsninger. Dette ses også i Odense Kommunesfrikommuneansøgning, hvor man kan læse nogleaf de elementer, der kan blive en del af ungemiljøerne:Fuld mulighed for holddannelse, fravigelse af fagrækken,ingen uddannelseskrav og forsøg med nye afgangsprøver,som beskrevet i et temanummer af LærerBLADETnr. 7/2011.Profilskoler og linjeskoler blev ikke en del af den politiskebeslutning om Fremtidens Skole. Alligevel er flere skoleri gang med at udvikle disse.Al forskning viser, at enhedsskolen er den bedste skoleform,og på Odense Lærerforenings generalforsamling2011 vedtog lærerne en resolution, som tydeligt tagerafstand fra de individualiserende tendenser i folkeskolen,og med et krav om at bevare enhedsskolen fra 0.-9.klasse med klassen som den bærende enhed.Specialundervisning og inklusionSom opfølgning af programmet ”Status og fornyelse pådet specialpædagogiske område” arbejder Odense Kommunemålrettet videre på to områder: Øge fleksibiliteteni tilbudsviften i forhold til målgruppernes aktuelle behovog øget overførsel af specialpædagogiske kompetencer tilalmenområdet.Der er også fokus på i højere grad at inkludere elever frade mindst indgribende specialpædagogiske tilbud f.eks.nuværende specialklasseelever, OBS-elever og elever påtale-høreområdet i almensystemet.Disse initiativer skal imidlertid ses i lyset af, at OdenseKommune har et forholdsvist lavt antal elever, som modtagerundervisning i specialklasser og specialskoler. IOdense er tallet 3,9 procent af eleverne mod 5,6 procentpå landsplan.Der er således ikke umiddelbart grundlag for at sænkeantallet af elever i specialklasser. Alligevel ønsker OdenseKommune, at tallet skal ned på 3,5 procent med envedtaget besparelse på 2,5 millioner kroner med fuldtgennemslag i 2014.I stedet for at lade besparelser styre behovet for mindrespecialundervisning og øgede krav til inklusion i almenundervisningenhar Odense Lærerforening beskrevet etsamlet udviklingsprojekt med en nøjere plan for bedreinklusion i alle Odenses folkeskoler.Hovedindholdet er:En afklaring af inklusion på den enkelte skoleEn velgennemtænkt organisering af en mere inkluderendeskole fra skole til forvaltningIkke alle elever kan inkluderesEt massivt uddannelsesprogramEkstern inspiration og ekstern evaluering.FrikommuneforsøgetOdense Kommune ansøgte og blev valgt til én af ni frikommuner.Frikommunerne skal komme med bidragtil afbureaukratisering og give inspiration til den kommunaleopgaveløsning. På grund af regeringsskiftetvil frikommuneloven først få virkning fra 1. juli 2012.Forinden skal de enkelte ministerier give konkrete tilladelsertil forsøg på eksempelvis skoleområdet. Hidtilhar Undervisningsministeriet ikke kunnet give mulighedfor at fravige formålsparagraffen og kravene til lærerneskvalifikationer.Odense Lærerforening har især hæftet sig ved kommunensønske om øget fleksibilitet i uddannelseskvalifikationer,en anderledes organisering af udskolingen underbegrebet ”ungedidaktik”, ophævelse af holddelingsgrænserne,udvidelse af undervisningsbegrebet med tid midtpå skoledagen til aktiviteter som sundhed, trivsel ogbevægelse og en alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøvernemed fokus på ”uddannelsesparathed”.I Odense Lærerforenings udtalelse til frikommuneforsøgetblev der lagt vægt på, at de børn og unge, der indgåri forsøgene ikke - som det ellers ofte er tilfældet, når manstarter forsøgsarbejde - har mulighed for at indvilge i atdeltage. De indgår i en forsøgssammenhæng, som andre- for dem - tager ansvaret for. De kender ikke konsekvenserne,og de har ingen chance for en ”ommer”!Derfor opfordrer Odense Lærerforening til, at det nøjeovervejes, hvilke forsøg, Odense Kommune ønsker ativærksætte. Vi henviser til den omfattende forskning, derfindes på skoleområdet.Den viser, hvad der virker i skolen.Læs Odense Lærerforenings udtalelse påwww.odenselaererforening.dkVi læser for livet:” Læsning og skrivning på 4. klassetrin”.Centralt fra Danmarks Lærerforening blev der i foråret2011 igangsat en kampagne ” Vi læser for livet” medfokus på faglig læsning. Danmarks Lærerforening havdeforud i flere år gjort opmærksom på, at problemer medlæsning ikke skyldes et manglende fokus på læsning iindskolingen, men derimod et manglende fokus på fagliglæsning i alle fag på mellemtrin og udskoling. Derforbesluttede foreningen centralt at investere 5 mio. kroneri projektet. Det viste sig hurtigt, at det var en succes, somogså blev anerkendt af bl.a. Skolelederforeningen og Børn- og Kulturchefforeningen.I forlængelse heraf valgte Odense Lærerforening, i samarbejdemed Skoleafdelingen, at iværksætte et treårigtprojekt ” Læsning og skrivning på 4. klassetrin”, hvormålrettede to-lærerordninger skal løfte niveauet i læsning.Skolens læsevejleder og klassens faglærere skal


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012Odense Lærerforening er fortsat afden opfattelse - som også Folkeskolelovenforeskriver - at undervisningeni folkeskolen varetages af uddannedelærere. Dansk Clearinghousehar forsøgt at sammenfatte, hvad derhar størst betydning for eleverneslæringsudbytte: Det har den veluddannedelærer, som leder klasserummetog har gode relationer til eleverne.Og det er ikke bare noget, derkan deles ud på flere personer. OdenseLærerforening har derfor oversamarbejdeom at højne kvalitetenved at have læsevejlederen med somen del af undervisningen. OdenseLærerforening sikrede sig, at derblev afsat tid til samarbejde mellemfaglærere og læsevejledere. I indeværendeskoleår er ni skoler i gang medprojektet.Læs mere om projektet påwww.odenselaererforening.dk18 nye skoler skal i løbet af de næsteto år i gang, dvs. 27 skoler ud afbyens 33 almenskoler.Det er forskningsmæssigt dokumenteret,at en satsning på læsning i alleskolens fag er afgørende for de ungesmuligheder for at gennemføre enungdomsuddannelse. Satsningen eret konkret eksempel på, at det virker,når man går ud og bakker lærerne opude i det enkelte klasselokale.Som en oplagt mulighed valgte OdenseLærerforening, at årets kanonforedragomhandlede faglig læsning. Detvar derfor med stor tilfredshed, da detlykkedes Odense Lærerforening at fåfat i en af de største kanoner på dettefelt, nemlig lektor Elisabeth Arnbak,DPU. Forud for selve foredraget varknap 200 medlemmer mødt op fredageftermiddag den 7. oktober til socialtsamvær med kolleger over et glas vinog diverse snacks på UCL i Asylgade.Trods det sene tidspunkt og det kompliceredestof må det betegnes som eneftermiddag, hvor medlemmerne fiken faglig kickstart på faglig læsning.Endvidere har Odense Lærerforeningbeskrevet et nyt projekt: ”Læseløft ialle fag”, hvor der afsættes ca. 4 mio.kroner årligt i en periode på fire årtil massiv efteruddannelse af lærernefor at styrke den faglige læsningsom et redskab - ikke bare gennemhele forløbet i folkeskolen, men ogsåvidere frem i ungdomsuddannelserneog de videregående uddannelser.UndervisningsassistenterI skoleårene 2009/10 og 2010/11 erder på landsplan gennemført i alt44 forsøg med undervisningsassistenteri 38 kommuner. Fra OdenseKommune deltog Hunderupskolen ogRasmus Rask Skolen. Derudover harOdense Kommune valgt at ansætteundervisningsassistenter på Søhusskolen,Højby Skole og Skt. Klemensskolen.De 44 forsøg er megetforskellige både i omfang, indhold ogmålgruppe, ligesom hovedparten afforsøgsresultaterne alene bygger pået enkelt års forsøg,I alle de 44 forsøg er der tilførtekstra ressourcer til skolen i formaf undervisningsassistenter. Evalueringenefterlader spørgsmålet om,hvorvidt de ekstra ressourcer kunnehave været brugt mere eller lige såhensigtsmæssigt på andre måder,f.eks. som ekstra lærerressourcer, ogdermed have medvirket til at skabebedre faglige resultater for den samledeelevgruppe.Flere af forsøgene er imidlertid megetsmå, og den korte forsøgsperiodegør det svært at konkludere nogetpræcist om brugen af undervisningsassistenter.Evalueringens resultaterbygger næsten udelukkende påde involveredes oplevelser, og der ermeget få ”hårde data”.I forhold til øget inklusion er detf.eks. ikke muligt at dokumentere enegentlig effekt i form af færre eleverhenvist til specialundervisning. Dettyder på, at en indsats, som den, derher er gennemført forsøg med, ikke isig selv er nok til at sikre kvalitetenaf elevernes læringsmiljø og medvirketil øget inklusion.Den professionelle lærer er omdrejningspunktetfor god undervisning.Hvis folkeskolen skal løfte den storeopgave med at inkludere flere elevermed særlige behov, viser forskningen,at der er behov for undervisning, somer varetaget af lærere med relevantespecialpædagogiske kvalifikationer.19


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 201220for Odense Kommune gjort kraftigtopmærksom på denne misforståelse.Desværre er det en kendsgerning, atogså Odense Kommune ligger underfor ”New Public Management- tankegangen”,hvor økonomien går forudfor faglighed. Odense Lærerforeninghar i særdeleshed gjort kommunenopmærksom på, at det på sigt vilblive alt for dyrt ikke at investerei fagligheden, men kun se på denøkonomiske gevinst her og nu. Detfinder Odense Lærerforening ganskeuansvarligt. Det må aldrig blive desvageste elever, der får det dårligstetilbud.PolitikeraftenHvert forår inviterer Odense Lærerforeningpolitikerne i Børn- og Ungeudvalget,samt gruppeformændenefra Byrådets partier, til en aften meduformelle skolepolitiske drøftelser.Desværre er vores oplevelse, at viikke hos alle politikere møder anerkendelse,hverken i forbindelse medvores erfaringer eller henvisningertil forskning, som vores udsagn byggerpå. Vi oplever, at der ikke ervilje til stede til at inddrage denfaglighed, vi som lærere har. Det ervores oplevelse, at beslutningerne ertruffet, inden der er foregået en fagligdrøftelse, som kunne kvalificerebeslutningerne.ArbejdsmiljøBesparelser, omstruktureringer,skolelukninger og overflytninger harpræget året 2011. Dette har sat sittydelige spor i arbejdsmiljøet. Derforhar en stor del af Odense Lærerforeningsarbejde været at følge overflyttelsesprocessen,udmøntningenaf vikaraftalen og nedskæring afelevernes pausetid set i forhold tilarbejdsmiljøet.Odense Lærerforening indgik enikke-fyringsaftale med Odense Kommune,hvor 60 % af vikararbejdetindgik i normeringen til faste stillinger.Dette gav ca. 41 stillinger.Ligeledes måtte der ikke forekommeovertid, og foreningen henstilledetil medlemmerne, at 6. ferieuge blevindregnet, hvilket gav ca. 20 stillinger.I forbindelse med overflytningsprocessenhar der været afholdt enrække møder for overflyttede lærerefra de lukkede skoler og for deøvrige overflyttede. Her har OdenseLærerforening gjort brug af psykologÅge Thomsen og konsulent LarsPeter Nielsen, som har afholdt enmøderække for overflyttede lærere.Desuden har foreningen afholdt etevalueringsmøde for overflyttelsesprocessen,som er efterfulgt af enskriftlig evaluering.Vikaraftalen er blevet evalueret, delspå møder med tillidsrepræsentanter(TR) og arbejdsmiljørepræsentanter(AMR) og dels ved en skriftlig evaluering.Evalueringen viste en megetpositiv tendens både blandt lærereog en del af lederne. Vikaraftalengav mere kvalitet i undervisningenmed skolens egne lærere som undervisere.Lærerne kommer rundt i hinandensklasser, der er stor ansvarlighedi forhold til vikarbeskeder ogmere ro i timerne. Skolerne skulleudarbejde retningslinjer for vikararbejdet.Elevernes daglige pauser blev beskåretmed 10 min. daglig. En del lærereoplevede dagligdagen som merestresset. Lærerne havde til gengælden 10 minutters kortere tilstedeværelsehver dag.Der har i årets løb været afholdtmøder, hvor både TR og AMR har deltaget.Desuden en del faglige møderpå de fleste skoler, hvor repræsentanterfra styrelsen har deltaget.På arbejdsmiljøområdet har OdenseLærerforening arbejdet med følgendeemner:TrivselsundersøgelsenSkolerne har i september gennemførtundersøgelsen. Skoleledernehar skullet forelægge resultatet formedarbejderne og i MED-udvalget.I december er der lavet handleplanerfor opfølgning af undersøgelsen.Skoler med særlige/alvorlige problemerkan søge hjælp fra Skoleafdelingen.Odense Lærerforening følger nøjetrivselsundersøgelsen, dels gennemTR og AMR og gennem SkoleafdelingensMED-udvalg, hvor foreningenhar tre repræsentanter. Det er vigtigt,at der handles på problemerne iundersøgelsen.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012Social kapital (tillid,samarbejde og retfærdighed)Den sociale kapital er en afgørendefaktor for trivsel, sygefravær mm.på skolerne, uanset de kommunalebesparelser, omstruktureringer ogforflyttelser.I den aftalte arbejdstidsaftale medOdense Kommune står der fortsat:”Værdigrundlaget for aftalen er tillid,retfærdighed og samarbejde - densociale kapital”. Aftalen bygger på tillidog dialog, som skal gøre folkeskolentil en attraktiv arbejdsplads. Derforskal skolerne stræbe mod en såhøj social kapital som muligt. Forskningsresultaterhar vist, at arbejdspladsermed en høj social kapital haret godt psykisk arbejdsmiljø, bl.a.med et lavt sygefravær til følge. Derforarbejder Odense Lærerforening, isamarbejde med Odense Kommune,på at få etableret et kursus om socialkapital for ledere, TR og AMR.Certificering af skolerneArbejdsmiljøcertificering er en løbendeopfølgning af arbejdsmiljøet (cirkahver 3. måned), hvor alle ansatte påskolen bidrager aktivt i en systematiseringaf arbejdsmiljøarbejdet.2 skoler i Odense er i 2011 blevetcertificeret, 16 skoler skal certificeresi 2012 og resten i 2013. Særligeopmærksomhedsfelter må være detpsykiske arbejdsmiljø (balancemodellenog social kapital), indeklimaet,lyd- og lysforhold i samtlige lokaler oglærerarbejdspladsernes indretning.BalancemodelArbejdet skal ifølge arbejdsmiljølovenvære i balance i forhold til krav ogresurser og skal drøftes på et årligtMED-udvalgsmøde.ForflyttelsesprocesDen enkelte skole skal udarbejde retningslinjerfor overflytning fra egenskole.ArbejdstidsaftalenVirkningen af aftalen set i et arbejdsmiljøperspektiv.Herunder virkningenaf vikaraftalens retningslinjer aftalt idet lokale MED-udvalg, nedsættelseaf elevernes pausetid og opfordringtil indregning af 6. ferieuge.IndeklimaSkal skolernes ventilationssystemerudskiftes/renoveres, så CO2- indholdeti klasserne kan holdes under deanbefalede 1000ppm?Flere nyere undersøgelser peger på,at et godt indeklima øger indlæringenmed op til 20 %.Et godt indeklima betyder meget bådefor elevernes indlæring og for et godtog sundt arbejdsmiljø. Et for højtindhold af CO2 i luften kan betyde,at eleverne mister udbytte, svarendetil op til to års undervisning. Deter samtidig muligt at generere storebesparelser på energiregningen vedat forbedre indeklimaet. Alt i alt enwin-win situation. I Odense Lærerforeninghar vi konstant fokus påindeklimaet, og vi arbejder løbendefor at forbedre dette alle de steder,hvor vi kan gøre vores indflydelsegældende.LærerarbejdspladserPå de fleste skoler er der et begrænsetantal lærerarbejdspladser til rådighed.Disse kan lærerne bruge påskift, hvis de har brug for at arbejdemed deres forberedelse i mellemtimereller i andre pauser i arbejdet.Lærerne har ligeledes kun mulighedfor at opbevare en begrænset mængdeaf de undervisningsmaterialer, elevarbejder,notater mv., som er nødvendigefor lærerarbejdet på skolen, som oftekun stiller et lille skab til rådighedfor hver lærer. Hovedarbejdspladsenmed diverse opbevaringsmulighederhar stort set alle lærere derhjemme,og disse stilles gratis til rådighedfor Odense Skolevæsen. I den seneretid har Skoleafdelingen sammen medandre ytret ønske om mere tilstedeværelsefor lærerne på arbejdspladsen.Odense Lærerforening har iden forbindelse igen og igen fremført,at der så i overensstemmelse medarbejdsmiljølovgivningen skal indretteslærerarbejdspladser til alle lærerepå skolerne. Disse skal nødvendigvisvære til stede, inden der stilles kravom tilstedeværelsen. Der må gælde desamme arbejdsbetingelser for lærere,som for de øvrige ansatte i OdenseKommune, hvor alle har en fuldudstyret arbejdsplads til rådighed,heraf mange med eget kontor.21


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 201222Krav til arbejdspladsernes indretning som kontorarbejdspladserefter Arbejdstilsynets vejledning A.1.15.Indsats for ledige medlemmerDesværre har vi i de forgangne år, oplevet en voldsomstigning i antallet af ledige medlemmer. Odense Lærerforeningsindsats i forhold til de ledige har derfor fået særligtstort fokus.At være uden fast arbejdssted kan ofte være en stor psykiskbelastning. Følelsen af at være alene med sine frustrationerog oplevelsen af at stå udenfor kan være utroligopslidende.Som fagforening ønsker vi derfor at være i en tæt dialogmed vores ledige medlemmer. På baggrund af dette blevder den 28. september 2011 afholdt møde for ledige medlemmeri foreningens lokaler i Klaregade.Invitationerne blev sendt ud både med post og gennemopslag i LærerBLADET og på foreningens hjemmeside.Mødets formål var, udover orientering om foreningensarbejde for de ledige, at få valgt 3 kontaktpersoner.Kontaktpersonernes opgave er, i samarbejde med entovholder fra Styrelsen, at oprette et netværk for ledigemedlemmer i Odense Lærerforening.Indtil videre har samarbejdet resulteret i bl.a. en Facebook-profil,en plakat og et arrangement i foråret 2012med cand. pæd. i pædagogisk psykologi Helle Alsted, sombl.a. har skrevet bogen ”Ledig uden Stress”.Se mere på www.odenselaererforening.dkLøntilskudsjobOdense Lærerforening har arbejdet for, at regeringenskrav vedr. løntilskud udmøntes, så ledige lærere kanfå så gode vilkår som muligt i løntilskudsjobbet samtfå reel mulighed for at forbedre de lærerfaglige kompetencer.Dette med det formål at sikre, at de ledige ikkebliver udnyttet som billig arbejdskraft, og tilmed uden atopleve, at de får et fagligt løft. Indsatsen har været bådei forbindelse med at aftale retningslinjer for løntilskud ogvirksomhedspraktik samt i forhandlinger med OdenseKommune.Odense Lærerforening har desuden, i samarbejde medFTF’s jobrotationskonsulent, udarbejdet en ansøgning omet jobrotationsprojekt, hvor ca. 36 ledige lærere i et halvtår kunne vikariere i cirka et halvt år for 72 lærere, somhver kunne deltage i et PD-modul om faglig læsning.Desværre meddelte Skoleafdelingen, at de ikke ønskedeat medvirke.Møde for overflyttedeOdense Kommunes besparelser og strukturændringerpå skoleområdet i 2011 udløste en meget omfangsrigoverflyttelsesrunde i Odenses skolevæsen. I elvte timelykkedes det Odense Lærerforening at indgå en ikkefyrings aftale med Skoleafdelingen. Aftalen gik ud på atsikre flest mulige lærerstillinger ved at indregne 60 % afvikarpuljen, undgå overarbejde og henstille til at lærernefik indregnet 6. ferieuge i normeringen. Med aftalen undgikvi fyringer i skoleåret 2011/12 og fik mulighed for, atfærre ville blive ramt af afskedigelse året efter, da dennaturlige afgang som regel tæller et pænt antal stillinger.Derudover fik medlemmerne mulighed og tid til at tegneen ledighedsforsikring.I Odense Lærerforening arbejdede vi på højtryk for atsikre ordentligheden og for at klæde TR og AMR på tilat tackle situationen. Der blev afholdt ekstraordinæremøder i Klaregade med TR og AMR fra de lukningstruedeskoler og Lars Peter Nielsen, som er psykologisk konsulent.Foreningens formand og næstformand samt voreskonsulenter var ude på skolerne, hvor de deltog i fagligeklubmøder for at informere og rådgive medlemmerne.Den 25. januar holdt foreningen et stormøde i Schacksgadefor over 100 TR, TR/S og AMR. Psykolog ÅgeThomsen havde i samarbejde med foreningen tilrettelagtdagens program.Som noget nyt valgte Skoleafdelingen i foråret 2011 atstå for informationsmødet med de berørte lærere ogbørnehaveklasseledere. Mødet blev holdt på Ørbækvej,og stemningen var præget af forvirring og frustration.Spørgsmålene fra salen var mange, men svarene fra Skoleafdelingenvar få og upræcise.En oplevelse, som havde sat dybe spor i de fremmødte,hvilket bl.a. blev bekræftet ved Odense Lærerforeningsmøde for overflyttede i efteråret 2011.Der er ingen tvivl om, at det var en vanskelig periode for


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012de kolleger, som var involveret i overflytningerne.Odense Lærerforening valgte derfor at indkalde de berørtetil et evalueringsmøde den 1. november 2011. Der blevgennem TR sendt evalueringsskemaer ud på alle skoler.Mange medlemmer valgte at sende skemaerne til foreningen,og en del valgte at aflevere dem efter mødet.Skemaerne har været med til at give os et overblik over,hvilke forbedringer vi kan pege på, når der evalueres medSkoleafdelingen.Det er derfor på sin plads at takke medlemmerne for deresindsats, som vi håber finder genlyd i Skoleafdelingen.På trods af vores bestræbelser på at sikre et godt arbejdsmiljøpå skolerne i denne svære tid må vi erkende, atinformationsniveauet ikke var optimalt. Det skyldtes påingen måde uvilje fra foreningens side, men tværtimod,at vi undervejs måtte indse, at kommunikationen medSkoleafdelingen på nogle områder var mangelfuld. Vi oplevedeen Skoleafdeling, som var rådvild og havde svært vedkomme med klare udmeldinger. Ofte måtte vi henvende osgentagne gange for at få bekræftet eller afkræftet udmeldingertil skolerne.Odense Lærerforening forventer derfor, at Skoleafdelingenvil indgå i en evaluering af sidste års overflytninger, så deri fremtiden kan leves op til målsætningen om, at OdenseKommune er en god arbejdsplads med høj social kapital.Forventninger til TRI april skal der vælges TR på skolerne i Odense Kommune.TR er en nøgleperson på skolen, og det er vigtigt, at enTR kender sine forpligtigelser og er i stand til at reflektereover dem.Odense Lærerforening har derfor lavet en liste over deforventninger, man som TR skal være villig til at indfriover for foreningen og ikke mindst over for sine kolleger.Det kan virke overvældende, men det er vigtigt at huske,at man som nyvalgt TR bliver støttet, dels ved at gennemgåTR-uddannelsen, men også gennem TR-møder iforeningen og ude i eget distrikt. Som noget nyt vil manogså fremover blive tilknyttet en mentorordning, hvordistriktsmedlemmet fra styrelsen er særlig opmærksompå at hjælpe de nyvalgte i distriktet.Nogle af de forventninger, der stilles til TR, er bl.a.:At du sikrer en god forbindelse mellem foreningen ogmedlemmerne. Det gøres ved at holde sig ajour om foreningenspolitik og sørge for, at den bliver videreformidlettil medlemmerne samt at sikre sig, at medlemmernessynspunkter bliver kendt af foreningen.At du medvirker til et godt og konstruktivt samarbejdemed ledelsen, TR-suppleanten og AMR, som understøttersammenhængskraften og er medvirkende til at opbyggeskolens sociale kapital.At du opbygger en Faglig Klub under de gældende vedtægterog derigennem skaber mulighed for, at medlemmernebl.a. kan drøfte faglige emner og giver deresmeninger til kende.Se mere om dette på: www.odenselaererforening.dkArbejdsmiljørepræsentanten (AMR)Der har i december 2011 været nyvalg til AMR på skolerne.Ændringen af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010betød, at den obligatoriske uddannelse blev ændret fra 5til 3 dage, men AMR skal tilbydes 2 dage inden for detførste år. De efterfølgende år 1,5 dage for hvert funktionsår.Odense Lærerforening arrangerer som udgangspunkten årlig kursusdag for AMR og en fælles kursusdag forTR, TR/S og AMR. Danmarks Lærerforening tilbyder énkursusdag for nyvalgte AMR.AMR arbejder under arbejdsmiljølovgivningen medArbejdstilsynet som kontrolinstans.AMR samarbejder med skolelederen/daglig sikkerhedslederom arbejdsgiverens pligt til at sørge for et sikkertog sundt arbejdsmiljø. Blandt andet har AMR en særligrolle omkring årets fag- og opgavefordeling, hvor densamlede arbejdsbelastning for det kommende arbejdsårskal vurderes for den enkelte lærer. Ligeledes indgårAMR i den årlige trivselsundersøgelse på skolen. En nyarbejdsopgave for AMR på 16 skoler i det kommende år erarbejdsmiljøcertificeringen, resten af skolerne skal certificeresi 2013. Rosengårdsskolen og H.C. Andersen Skolener blevet certificeret i 2011, og Odense Lærerforeninghar afholdt møde med de to skoler til brug for det viderearbejde med certificering af de øvrige skoler.AMR skal ifølge loven have den fornødne tid til arbejdet.MED-udvalget er en væsentlig faktor i arbejdsmiljøarbejdet.Mindst én arbejdsmiljørepræsentant skal sidde i detlokale MED-udvalg. Referater af møderne skal sendes tilSkoleafdelingen.MED-udvalget udarbejder retningslinjer, eksempelvis forvold og trusler om vold, retningslinjer for fag- og opgavefordeling,vikaraftale, uacceptabel elevadfærd mm.Et godt samarbejde mellem AMR og tillidsrepræsentant(TR) er særdeles vigtigt. Odense Lærerforening arbejderpå at styrke dette samarbejde. Foreningen har i det forløbneår haft én temadag og et distriktsvis møde, hvorbåde AMR og TR deltog. Desuden har AMR haft en temadagalene.Danmarks Lærerforening anbefaler, at den samme personvælges til AMR og suppleant for TR (TR/S).Den 26. oktober afholdt Odense Lærerforening mødefor AMR. Daglig sikkerhedsleder fra Skoleafdelingen,Nils Rasmussen, orienterede om trivselsundersøgelsen,arbejdsmiljøcertificering, valg til AMR og social kapital.Desuden var psykolog Tue Toft inviteret til at give oplægom, hvordan vi forholder os til en presset/stresset hverdag.Dagen sluttede med emnet ”At tage temperaturen på densociale kapital (tillid, samarbejde og retfærdighed)”.Temadag for TR, TR/S og AMRSkoleåret 2011 har været præget af lukning af skoler,overflyttelse og modtagelse af lærere, samt store besparelserpå skoleområdet. Dette har krævet en særlig indsatsaf TR og AMR.23


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012Odense Lærerforening ser det som envæsentlig opgave at støtte TR og AMRi dette arbejde.Tirsdag den 25. januar 2011 afholdtOdense Lærerforening temadag forTR, TR/S og AMR med ca. 100 deltagere.Mødet blev afholdt på Uddannelsescentreti Schacksgade, hvor deoverordnede emner var: Skolelukninger,krise, overflytning til ny skole, nyfælles kultur. Dagen blev varetaget afpsykolog Aage Thomsen og konsulentLars Peter Nielsen. Et lignende mødevil blive afholdt i 2012.I løbet af efteråret var alle TR og AMRdistriktsvis indkaldt til møde medOdense Lærerforening, hvor der blevevalueret på arbejdstidsaftalen, herundervikaraftalen, pauseaftalen ogindregning af 6. ferieuge.TR - kursusÅrets TR-kursus blev afholdt 7.-9.september på Skarrildhus og havdeoverskriften”Lærerfagligheden er truet”. SteenNepper Larsen, lektor fra AarhusUniversitet, var første oplægsholder.Hans oplæg havde titlen ” Fremtidensfolkeskole – hinsides mistillidog afprofessionalisering. Næste dagfortalte Niels Munkholm Rasmussenfra Hovedstyrelsen om undervisningsdifferentiering,mellem myter ogrealiteter. De to kandidater til næstformandsposteni Danmarks Lærerforeninggav senere på dagen deresbud på, hvordan lærerfagligheden ifolkeskolen styrkes. Kursets sidstedag bød på oplæg fra Klaus Hjortdal,næstformand i Skolelederforeningen.Klaus Hjortdal gav sit bud på, omledere i folkeskolen skal være læreruddannede.Sidste programpunkt varet oplæg af Thomas Aastrup Rømer,lektor fra DPU, om ”Skolens formål -Formålets skole”. Årets sociale arrangementvar en kanotur på Skjern Å.Samarbejdsfora mellemOdense Lærerforeningog Odense KommuneSamrådsmøder med Skoleafdelingen.Skolechefen deltager.Årligt møde med Børn- og Ungeudvalgetog partiernes gruppeformændi Lærernes Hus.Kontaktudvalgsmøder – politikere,skoleledere, skolebestyrelsesformænd,elevrepræsentanter og øvrigeorganisationsrepræsentanter. Afholdesdistriktsvis.Uformelle møder med politikere ogembedsmænd – eksempelvis med rådmandenfor Børn- og Ungeområdet.24Medsystemet:Hovedudvalgsmøder. Odense Lærerforeningsformand er næstformandi HU.Møder i Skoleafdelingens MEDudvalg,hvor Odense Lærerforeninghar tre repræsentanter, heraf næstformandsposten.Møder i Afdelingsudvalget i PPR.Kontaktflademøder – Direktøren forBørn- og Ungeudvalget leder møderne.Herudover deltager chefer, næstformændi afdelingsudvalg og fællestillidsrepræsentanterpå Børn- ogUngeområdet.Øvrige samarbejdsforaKOS – Kommunale OrganisationersSamarbejde i Odense. Odense Lærerforeningsformand er formand forKOS.De fynske kredse6-by samarbejdetBørnehaveklasselederneForeningen Skolelederne i Odense


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012UdvalgsoversigterPædagogisk Udvalg:»» Budget 2012»» Børnemiljøer, herunder 9-15 modellen.»» Fleksibel skolestart, herunder netværksmødermed pilotprojektskoler»» Ungemiljøer herunder fokus påsærlige målgruppers gennemførelseaf ungdomsuddannelserne.»» ”Faglig læsning og skrivning på 4.klassetrin”, 3-årigt pilotprojekt, 27skoler i alt.»» Møde med læsekonsulent HanneHermansen forår 2011.»» Kanonforedrag ”Vi læser for livet”7/10 2011, oplægsholder lektor ElisabethArnbak, DPU.»» Udarbejdelse af Odense Lærerforeningsbud på ” Faglig læsning- fagligt løft”, et projekt på mellemtrinnetog udskolingen.»» Specialundervisning.»» Møde angående inklusion medpædagogisk chef Bent Stokholm ioktober 2011.»» Udarbejdelse af Odense Lærerforeningsbud på ”Bedre inklusion”.»» Undervisningsdifferentiering, herundertemamøde i distrikterne.»» Undervisningsassistenter, herunderevaluering af de 2-årigestatslige forsøg.»» Samarbejde med Børnehaveklasselederforeningen.»» Samarbejde med LærerstuderendesLandskreds.Arbejdsmiljøudvalget:»» Trivselsundersøgelsen»» Indsats for ledige lærere»» Forventningspapir for TR-arbejdet»» Certificering af skolerne i Odense»» Møde med H. C. Andersen Skolenog Rosengårdsskolen om certificering»» Vikaraftalen»» Kursus for AMR»» Kursus for TR på Skarrildhus 1. maj»» 9-15 modellen»» Repræsentanter i Skolebestyrelsen»» Generalforsamling»» Velkomstpakke til nyvalgte TR»» Indeklima»» Arbejdspladsindretning på skoler»» Samarbejde mellem TR og AMRÅrsberetning fra Fraktion4 – pensionistudvalgetFraktion 4, pensionisterne i OdenseLærerforening, mødes til månedsmøder,tager på endagsture og rejsersammen.Møderne foregår normalt den sidstetirsdag i måneden på Skt. Klemensskolenfra kl. 15 -17 til kaffe, sang,meddelelser, foredrag/ underholdningog hyggeligt samvær.Møderne i Faglig Gruppe i månedernemaj og november holdes i LærernesHus i Klaregade fra kl.10 -12. Herdrøftes pensionistpolitik, og møderneer åbne for alle medlemmer af kreds82`s pensionister.Alle arrangementer bekendtgøresi LærerBLADET og på foreningenshjemmeside.Pensionistudvalget har i 2011haft følgende aktiviteter:»» Januar:Månedsmøde. Stadsarkivar JørgenThomsen fortalte om Assistens Kirkegårdeni Odense.»»Februar:Månedsmøde. Gretha Jørgensenfra Hovedstyrelsen fortalte om sitarbejde i Hovedstyrelsen.»»Marts:Månedsmøde. Arne Ploug og desydfynske Four Jacks underholdt.»»April:Rundvisning på Assistens Kirkegårdenmed Jørgen Thomsen somguide.Kaffe i det nye sognehus vedAnsgar Kirke.»»Maj:Sommerudflugt til Den GeografiskeHave, Koldinghus og Sixtus.Møde i Faglig Gruppe.»» August:Koloniophold på Fanø.5-dagestur til Sverige.»» September:Planlægningsmøde.»»Oktober:Tur til Naturskolen i Hudevad.»»November:Møde i Faglig Gruppe.»»December:Julemøde med frokost, underholdningog god julestemning.25


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012MindeordKaren Havelund Andersen er død.Dermed sluttede en lang kamp mod en kræftsygdom,som trods tro og optimisme ikke lod sig besejre.26Karen Havelund blev valgt ind i Odense Lærerforeningsstyrelse i år 2000. I alle årene siden da - ogindtil det allersidste - arbejdede hun med et stort ogihærdigt engagement for medlemmerne og for den folkeskole,hun holdt så meget af.Hun var dedikeret til dette arbejde: Arbejdsom,ansvarsbevidst og hele tiden parat til nye arbejdsopgaverog funktioner. Hun var der - og med en altidkoncentreret arbejdsindsats. Alle vidste, at en opgave,som Karen havde påtaget sig, blev løst punktligt, præcistog samvittighedsfuldt.I Odense Lærerforening arbejdede Karen i årevishovedsageligt med det pædagogiske område. Vi nødgodt af hendes store erfaring, baseret på det dagligearbejde med elever og forældre. Hun lagde især energii arbejdet med de svage elever.Men Karens engagement rakte også ud over skole ogfagpolitik. Foreningen Norden stod hendes hjerte nær,og her formåede hun også at lægge en stor arbejdsindsats.Karen var et meget venligt og deltagende menneske.Hun havde stor omsorg for andre, og man kunne talemed hende om alt.Vi vil savne hendes smittende latter og gode humør,hendes arbejdsindsats og hendes altid positive ogordentlige tilgang til livet og til mennesker omkringhende.Æret være Karens minde.Odense LærerforeningNy styrelse iOdense LærerforeningDer er snart ordinær generalforsamling i Odense Lærerforening.Den finder sted fredag den 16. marts 2012, ogpå dagsordenen finder man bl.a. valg til formand, næstformandog styrelse.Hvis du vil præsentere dig som kandidat til dette valg,tilbyder vi plads i LærerBLADET nr. 2, som har deadline11. februar 2012.Dit indlæg skal i omfang svare nogenlunde til en side ogskal fremsendes til redaktionen på mail: 082@dlf.orgDu må meget gerne medsende et foto som jpg-fil. For dinegen skyld er det vigtigt, at denne er i høj opløsning, såkvaliteten bliver bedst mulig.Er du i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakteOdense Lærerforening på tlf.6612 6890.Med venlig hilsenRedaktionenStyrelsesarbejdet:Ida Holm Clemensenindtræder i styrelsenAf Fl e m m i n g An d e r s e nMed baggrund i Karen Havelunds pludselige dødsfaldkort før jul blev det nødvendigt at indkalde ensuppleant til styrelsen.Ida Holm Clemensen blev på generalforsamlingeni 2010 valgt som 1. suppleant.Hun indtræder derfor i perioden januar - april2012 i styrelsen.Ida Holm Clemensen har tilkendegivet, at hun erkandidat til styrelsen ved det kommende valg pågeneralforsamlingen.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · februar 2012Til fraktion 4Generalforsamling 16. marts:Lad os mødes ved pensionistbordet til spisningen - en god tradition, som vi håber, mange vil slutte op om.Udflugt til Sydsjælland tirsdag d. 24. april:Spændende tur, hvor vi bl.a. vil besøge Herlufsholm ogPræstø, samt komme forbi flere af de store sjællandskeherregårde. Morgenkaffe med rundstykker, frokost ogkaffe med lagkage er inkluderet i prisen.Kl. 7.30 afgang fra Dannebrogsgade.Hjemkomst ml. kl. 18 -19.Pris 650 kr. Udførligt program kommer på hjemmesidenTilmelding senest 15. marts.6-dages tur til EU’s hovedstæderStrasbourg og Bruxelles d. 20. – 25. maj:Turen omfatter 3 nætter i Strasbourg med panoramaturi Alsace med vinsmagning, besøg i Europa-parlamentetog derefter nordpå gennem Ardennerne, måske med enafstikker til et ”ølkloster”, og de sidste 2 nætter overnattervi i Bruxelles.Vi vil få en byrundtur i de to spændende byer, men derbliver mulighed for også udforske byerne på egen hånd,idet der er afsat en ”frieftermiddag” begge steder.Pris 4600 kr. Tillæg for enkeltværelse 1835 kr.Udførligt program kommer på hjemmesiden.Bindende tilmelding senest 15. marts.TILMELDINGSKUPON til Sjællandstur d. 24. april:Navn:_____________________________________ Medlemsnr.___________________E-mail:____________________________________ Tlf.nr. ________________________Adresse: ________________________________________________________________Ledsagers navn:____________________________ Medlemsnr.___________________Ikke medlem: ❏ (sæt X)Sendes til Odense Lærerforening, Klaregade 19, 2.sal, 5100 Odense CNB: Tilmeldingen skal være kontoret i hænde senest torsdag d. 15. marts.TILMELDINGSKUPON til EU's hovedstæder d. 20. – 25. majNavn:_____________________________________ Medlemsnr.___________________E-mail:____________________________________ Tlf.nr. ________________________Adresse: ________________________________________________________________Fødselsdato: _ ____________________________________ (skal udfyldes)Ledsagers navn:____________________________ Medlemsnr.___________________Ikke medlem: ❏ (sæt X)Fødselsdato: _ ____________________________________ (skal udfyldes)Ønsker enkeltværelse (tillæg 1835 kr.): ❏ (sæt X)Sendes til Odense Lærerforening, Klaregade 19, 2.sal, 5100 Odense CNB: Tilmeldingen skal være kontoret i hænde senest torsdag d. 15. marts.278-dages tur til Irland d. 4.-11.september:Turens pris omfatter fælles bustransport til Kastrup,samt rundrejse i Irland med morgenmad og halvpension.Vi skal flyve med SAS, og de forlanger 10 % forudbetalingallerede d. 7. marts. Derfor er tilmeldingsfristenher allerede d. 1. marts.Vi skal opleve den smukke irske natur, samt deresdejlige musik. Der overnattes i Galway (2 nætter), Lisdoonvarna(1nat), Killarney (2 nætter), og vi slutter afi Dublin, hvor de, der har lyst kan opleve en irsk aftenmed riverdance og god mad til en pris af 350 kr. Dettearrangement er ikke inkluderet i prisen, og det skalbestilles sammen med tilmeldingen.Vi vil komme til at opleve Aranøerne, Connemara, TheBurren, Cliffs of Moher, Shannon-floden, Ring of Kerry,bare for at nævne de vigtigste naturoplevelser. Derudoverer der besøg på Clonmacnoise, Muckross Houseog Powerscourt Castle, samt byrundtur i Galway ogDublin.Pris 8998 kr. Tillæg for enkeltværelse 1185 kr.Udførligt program kommer på hjemmesiden.Bindende tilmelding senest 1. marts.TILMELDINGSKUPON til Irlandstur d. 4. – 11. septemberNavn:_____________________________________ Medlemsnr.___________________E-mail:____________________________________ Tlf.nr. ________________________Adresse: ________________________________________________________________Ledsagers navn:____________________________ Medlemsnr.___________________Ikke medlem: ❏ (sæt X)Ønsker enkeltværelse (tillæg 1185 kr.): ❏ (sæt X)Ønsker at deltage i irsk aften (tillæg 350 kr.): ❏ (sæt X)Sendes til Odense Lærerforening, Klaregade 19, 2.sal, 5100 Odense CNB: Tilmeldingen skal være kontoret i hænde senest torsdag d. 1. marts.Sæt allerede nu kryds i kalenderenved nedenstående datoer:Uge 33: Fanø


ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 19 2 , Postboks 1150, 5100 Odense CBODENSE LÆRERFORENING KREDS 82Klaregade 19 2 DLF / A Fyn:Postboks 1150 Klaregade 7 15100 Odense C 5000 Odense CTlf. 6612 6890 Tlf. 7010 0018Fax 6591 8560Åbningstider:Mandag-torsdag: 9.00-15.00. Fredag: 9.00-13.00Formanden træffes efter aftale.Formand:Anne-Mette Kæseler JensenÅløkkevænget 345000 Odense C.Tlf. 2330 1268Næstformand:Charlotte HolmFraugde Byvej 3B5220 Odense SØTlf. 5071 0984Bent Th. HansenkonsulentBo TryggedssonkonsulentGeneralforsamling:Færre medlemmeraf styrelsenBehov for besparelser får styrelsen tilat fremsætte forslag om at reducere sigselv fra ni til otte medlemmer.Af Fl e m m i n g An d e r s e nUdsigten til et forventet underskud på dekommende års budgetter har fået OdenseLærerforenings styrelse til at se nærmerepå, hvad der kan gøres for at trimmebalancen mellem indtægter og udgifter.Ud over en række mere interne besparelseri foreningen betyder styrelsens drøftelse,at der til den kommende generalforsamlingstilles forslag om, at antalletaf styrelsesmedlemmer nedsættes fra denuværende ni medlemmer til otte.Forslaget skal, inden det forelægges generalforsamlingen,godkendes af DanmarksLærerforening Hovedstyrelse. Og endeligkræver det en ændring af de nuværendevedtægter, hvilket betyder, at der skalvære 2/3 flertal for forslaget.Desuden har styrelsen besluttet at nedsætteantallet af udgivelser af LærerBLADET.Fremover udkommer bladet seks gangeårligt mod de nuværende otte gange.Flemming AndersenkonsulentUlla KrusaasekretærTine Skov HansensekretærE-mail: 082@dlf.orgwww.odenselaererforening.dkLærerb l a d e tRedaktionen:Flemming Andersen (ansvh.)Tlf. 66 12 68 90E-mail: flan@dlf.orgFoto:Niels Nørgaardtlf. 65 95 51 26Indhold i dette nummer:Leder: Ordentlighed ............ 2Medlemsmøde: Uhørt personalepolitik 3Jobrotation: Nej til 36 ledige ....... 5Generalforsamling 2012 .......... 6Den skriftlige beretning 2012. ...... 8Fokus på TR ................... 13Den skriftlige beretning 2012 (fortsat) 17Mindeord ..................... 26Styrelsen ..................... 26Fraktion 4. .................... 27Redaktionen er afsluttet 23. januar. Deadline til næste nummer: 11. februar 2012. Oplag: 3400 stk. Tryk: Rosendahls A/S - print.design.media

More magazines by this user
Similar magazines