Kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i ... - Social

sm.dk
  • No tags were found...

Kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i ... - Social

1.4 Demokratikontorets rolle i opgaveløsningenDemokratikontoret vil blandt andet via sin kontakt til lokale aktører være behjælpelig medat foretage en præliminær identifikation af udsatte miljøer og medarbejdere medkendskab til disse.Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra Demokratikontoret, eksperter ogleverandøren. Der afholdes møder ca. hver tredje måned. Demokratikontoret er ansvarligfor at indkalde til følgegruppemøderne.Demokratikontoret arrangerer desuden et seminar med deltagelse af europæiskeforskere, som har erfaring med kortlægningsopgaver af denne karakter. Det forventes, atleverandøren deltager og præsenterer kortlægningsværktøjet.1.5 Udvikling af kortlægningens fremgangsmåde og metodeKortlægningsværktøjet forventes at være baseret på en række forskellige metoder,herunder blandt andet:Kvantitative spørgeskemaundersøgelser blandt lokale medarbejdereKvalitative interviews med lokale medarbejdere, øvrige relevante aktører medsærligt kendskab til antidemokratiske og ekstremistiske miljøer og personersom er tiltrukket af og direkte engageret i miljøerneFeltarbejde i miljøerne, inklusiv observation af miljøernes aktiviteter,propagandavirksomhed mv.Demokratikontoret tester i øjeblikket en kortlægningsmetode bestående af et elektroniskspørgeskema og kvalitative interviews med medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune.Leverandøren kan eventuelt tage udgangspunkt i disse erfaringer i forbindelse medudvikling af kortlægningsværktøjet.1.6 Krav til kortlægningsopgavenDer skal gives tilbud på:1. Udvikling af kortlægningsværktøj og metode til at måle udfordringer medantidemokratiske og ekstremistiske miljøerEn udvikling af en valideret kortlægningsmetode, som dels kan kortlæggemiljøerne, dels bringe ny viden om antidemokratiske og ekstremistiske miljøer.Den metode, som udvikles skal være baseret på relevant forskning oginternationale erfaringer.2. Gennemførsel af kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske miljøerog miljøernes rekrutteringsgrundlagKortlægningen af de anti-demokratiske og ekstremistiske miljøer skal belysefølgende elementer:Omfang og geografisk placeringEn kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske miljøer og geografiskeplacering.Lokale faktorer og rekrutteringsgrundlagEn undersøgelse af om der er særlige lokale, sociale eller politiske forhold, derskaber utryghed eller påvirker personer til at acceptere ekstremistiske idéer ogmetoder, og som eventuelt gør, at flere tilslutter sig ekstremistiske miljøer.5 5

More magazines by this user
Similar magazines