Download som PDF-fil - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

Download som PDF-fil - FOA

En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010En skattekiste af inspirationtil de lokale lønforhandlingerpå sosu-området i 2010Høreomsorg


Inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området 2010Der har med jævne mellemrum været diskussioner om, hvordan man meningsfyldt kan sætte penge på det arbejde, sommedarbejderne udfører på ældreområdet. Desuden har det været et centralt opmærksomhedspunkt, at social- ogsundhedshjælpere historisk set har opnået en mindre del af den lokale løndannelse end den resterende del af de uddannedegrupper på området. Denne udfordring over for en stor og vigtig medarbejdergruppe har parterne valgt at adressere i etpartsprojekt, og resultatet er bl.a. nedenstående oplæg i form af spørgsmål, som de lokale parter opfordres til at inddrage i denkommende dialog og forhandling om lokal løn.Formålet med spørgsmålene er, at de lokale parter også overvejer hvilke specifikke sosu-medarbejdergrupper, der vil væremålgrupper for eksisterende og nye kriterier i forhandlingen af lokal løn. Dette aspekt kan indgå som et led i de lønpolitiskedrøftelser, parterne afholder som led i lønforhandlingen i 2009/2010, jf. § 5, 2. pkt. i Aftale om lokal løndannelse for social- ogsundhedspersonale.1. Hvilke af sosu-gruppens personalegrupper tildeles typisk lokal løn efter forhåndsaftalensfunktionslønsbestemmelser ?a. Og omfattes social- og sundhedshjælpere også af de bestemmelser, der retter sig modBorgerne, kollegerne, særlige ansvarsområder, fleksibilitet, andet ?2. Hvilke af sosu-gruppens personalegrupper tildeles typisk lokal løn efter forhåndsaftalenskvalifikationslønsbestemmelser ?b. Og omfattes social- og sundhedshjælpere også af de bestemmelser, der retter sig modUddannelse, faglige kompetencer, anciennitet, personlige kompetencer, andet?3. Hvordan kan lokal løn understøtte ældreområdets mange nuværende og forestående behov, og erder måske områder, hvor social- og sundhedshjælpere i særlig grad kan bidrage ?4. Finder der særlige fokusopgaver for social- og sundhedshjælpere, som rækker ud overkerneopgaverne, og som kan understøttes af lokal løndannelse ?


En skattekiste af inspiration til de lokalelønforhandlinger på sosu-området i 20101


En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010Inspirationskataloget er udarbejdet af KL og FOA.Fokusgruppen takkes for kvalificerede bidrag og godt samarbejde.I fokusgruppen deltog: Personalekonsulent Susanne Mortensen, Jammerbugt Kommune,fællestillidsrepræsentant Helle Nielsen, FOA Sydsjælland, sektionsleder Ronny Peter,Svendborg Kommune, fællestillidsrepræsentant Dorthe Christiansen, FOA Esbjerg, KirstenNordenbæk, leder af Hjemmeplejen og Uddannelsen, Hillerød Kommune, formandfor social- og sundhedssektoren Hans Jørgensen, FOA Odense og formand for social- ogsundhedssektoren Tony W. Hansen, FOA Sønderborg afdeling.Parterne skylder en stor tak til studentermedhjælper Marie-Louise Spangsberg Mortensenfor et kompetent og engageret arbejde i forbindelse med bogens tilblivelse.Inspirationskataloget kan frit gengives eller mangfoldiggøres, og er tillige frit tilgængeligtsom pdf-fil på personaleweb.dk.2


ForordKL og FOA har en fælles interesse i, at forhandlingerne om lokal løn i 2010bliver en succes.Som inspiration til de forestående lokale forhandlinger har KL og FOA i fællesskabudarbejdet denne ”skattekiste” i form af et katalog med kriterier tilde lokale forhandlingsparter på sosu-området.Overenskomstparterne har afsat 0,70% kr. i nye midler i 2010. Det betyder,at de lokale parter skal forhandle om næsten 100 mio. kr. til områdetsmange medarbejdere. Det er en stor opgave, men også en god mulighedfor at lade den lokale løndannelse understøtte opgavevaretagelsen og delokale målsætninger på ældreområdet, og meningsfulde kriterier kan medvirketil at skabe synlighed, åbenhed og ejerskab. Ved at tænke kriterierkreativt og bruge dem offensivt, kan der skabes udvikling og dynamik påarbejdspladsen.Med kataloget i hånden vil det være muligt lokalt at overveje, om nye kriteriervil passe ind på den enkelte arbejdsplads, i den enkelte kommune ogi den eksisterende lønstruktur, og om gamle kriterier måske skal tages optil revision.Kataloget er udarbejdet på baggrund af forhåndsaftaler fra i alt 85 kommunerfordelt over hele landet. Kataloget viser en imponerende mangfol-3


dighed i kriterier. En sand skattekiste af ideer til hvordan lønnen kan tænkesind i opgaverne på ældreområdet.Vi takker for den meget store opbakning til projektet og ønsker jer rigtiggod arbejdslyst.København, den 1. november 2009Med venlig hilsenMichael ZieglerFormand for KL´sLøn- og PersonaleudvalgKaren StæhrFormand for Social- og Sundhedssektoreni FOA4


IndledningVed O.08 aftalte KL og FOA at udarbejde et personalepolitisk projekt,som skal medvirke til at understøtte lokal løndannelse på sosuområdet.Projektet belyser, hvad der i dag gives lokal løn for på området i formaf forhåndsaftaler.På baggrund af 120 forhåndsaftaler indsamlet fra i alt 85 kommuner,viser inspirationskataloget, hvad der i dag gives tillæg for. Hertilkommer individuelt tildelt lokal løn, som parterne dog har valgt særskiltikke at belyse i projektet.Forhåndsaftalerne er gennemgået og bearbejdet med rigtig godhjælp fra en fokusgruppe, bestående af repræsentanter fra de lokaleparter.Materialet viser, at der findes 110 overordnede funktionslønskriterierog 31 kvalifikationslønskriterier. Der er stor variation og iderigdom iden lokale løndannelse.Som det ses i kataloget ligger en del af forklaringen på det høje antalkriterier i, at samme funktion/kvalifikation lokalt er beskrevet ud fraflere vinkler og med forskelligt fokus, og kriterierne er udvalgt således,at forskelligheden belyses.Hver forhåndsaftale indeholder gennemsnitligt 10-15 specifikke kriterier.5


Personalegrupperne indenfor sosu-områdetDet har vist sig, at langt hovedparten af kriterierne i princippet gælderfor alle faggrupper indenfor sosu-området.Da projektet også har et mål om et særligt fokus på social- og sundhedshjælpereog eventuelle særlige problemstillinger i forhold til denlokale løndannelse for denne gruppe, indeholder kataloget også etoplæg i form af spørgsmål, som de lokale parter kan anvende til atsætte fokus på denne, såvel som på andre grupper. Oplægget ses påforsidens inderside.6


Kadence for forhandlingerne2010 forhandlingerne er fastlagt i følgende overordnede kadence.Katalogets strukturKataloget er bygget op på den måde, at de to store grupper af kriterier;funktionskriterier og kvalifikationskriterier, er adskilt, og hver afde to slags kriterier er derefter opdelt i følgende kategorier:F - Funktionskriterier:Særlige funktioner med relation til borgerenSærlige funktioner med relation til kollegerSærlige ansvarsområderFleksibilitetAndre funktionstillæg7


K - Kvalifikationskriterier:UddannelseFaglige kompetencerPersonlige kompetencerAnciennitetAndre kvalifikationstillægDenne opdeling ses øverst på katalogets sider.Inden for hver kategori er kriterierne anført i alfabetisk rækkefølge,og under hvert af de overordnede kriterier er indsat eksempler påspecifikke kriterier med konkrete formuleringer.Under R – Resultatløn er indsat eksempler på bonusløn.Herefter er der et afsnit med eksempler på formuleringer af nogle afde generelle forudsætninger G, som det er hensigtsmæssigt at havemed i en forhåndsaftale.Aftalen om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale erindsat i sin helhed.Bagest i kataloget er der et stikordsregister med kriterierne anført ialfabetisk rækkefølge.8


Katalogets anvendelsesmulighederDe gengivne formuleringer er anført uden beløbsangivelser, såledesat parterne kan sætte fokus på, hvilke opgaver det giver mening lokaltat understøtte med lokal løn.Katalogets styrke er, at det viser mangfoldigheden i kriterierne oggiver konkrete eksempler på formuleringer af disse.Kataloget kan læses fra ende til anden og tilsigter dermed at give generelinspiration til nye kriterier, som de lokale parter måske ikke harinddraget tidligere, men som kunne være relevante. En anden mulighedvil være, at anvende kataloget som et opslagsværk. Ud fra deprioriterede kriterier, som parterne ønsker at sætte fokus på, findeseksempler på formuleringer ud fra indholdsfortegnelsen eller stikordsregisteret.Det vigtige er, at der er mange muligheder for at bliveinspireret og udfordret i forhold til de forestående lokale forhandlinger.Hvis kataloget anvendes som opslagsværk er det vigtigt at være opmærksompå, at samme funktions-/kvalifikationslønskriterier kan værebeskrevet ud fra flere vinkler, hvilket kataloget søger at tage højdefor ved henvisninger.På katalogets bagside er gengivet TOP 10 over de mest anvendte kriterier.Kataloget er frit tilgængeligt som pdf-fil på personaleweb.dk.9


Uddrag af overenskomstprotokollen fra O.08:Projektet skal medvirke til at understøtte lokal løndannelse på social- og sundhedsområdet.Projektet skal blandt andet belyse, hvad der i dag gives lokal løndannelse for i kommunerne.Dette skal ske ved at indsamle eksempler på forhåndsaftaler og afdække,hvad der i dag gives tillæg for. Målet er at udgive et inspirationskatalog over kriterierfor lokal løn på social- og sundhedsområdet.Projektet har særligt fokus på social- og sundhedshjælpere og eventuelle særligeproblemstillinger i forhold til den lokale løndannelse for denne gruppe.10


IndholdsfortegnelseForordIndledningPersonalegrupperne indenfor sosu-områdetKadence for forhandlingerneKatalogets strukturKatalogets anvendelsesmulighederFunktionslønSærlige funktioner med relation til borgerenAktivitetsmedarbejder 20Alkohol 20Borgere med afvigende adfærd 21Bruger og pårørenderåd 22Caféansvarlig 22Daghjem/terapi 23Demens 24Diabetes 27Dürewall kontaktperson 27Forebyggelse 28Genoptræning 29KOL 3011


Kostvejleder 30Kultur/aktivitet 31Leve Bo Miljø 32Muskelsvind 33Opsøgende arbejde 33Psykisk syge/psykiatri 34Pædagogiske funktioner 37Respirator 38Sygeplejemæssige opgaver 39Særlige arbejdspladser/ boenheder 40Særlige belastninger 42Særligt snavsede hjem 42Sår 43Varmtvandsbassin 43Ventilatørkorps 44Ældre fysisk/psykisk handicappede 45Ældrerådgivere 45Særlige funktioner med relation til kollegerA-instruktør 46APV vurdering 46Arbejdsmiljø 47Ekstraordinært ansatte/støttejob 48Ergonomivejleder 50Ernæringsvejleder 50Forflytningsvejleder 51Fællestillidsrepræsentant 5312


Løfte/forflytningsinstruktør 54Praktik 55Ryginstruktør 58Rygpilot 58Sikkerhedsrepræsentant 59Tillidsposter 60Tillidsrepræsentant 64Tutor/mentor 66Uddannelseskoordinator 66Underviser 67Voldsressourceperson 68Særlige ansvarsområder1. assistent 69Administrative opgaver 70Aflastning 71Akutplanlægning 72Ansvarshavende 73Beboerbladsansvarlig 75Beklædning 76Ble-ansvarlig 77Depotansvar 78Disponeringsvagtfunktion 79Fordelerfunktion 80Gruppeleder 81Hygiejne 83Høreomsorg 8413


Inkontinens 86Journalinstruktør 88Kasseansvarlig 88Koordinator 89Kvalitetsudvikling 91Køkkenhygiejne 91Leder af gruppeaktiviteter 92Madudbringning/distribution 92Medicinansvarlig 93Nøgleperson 94Planlægger 95Projektdeltagelse 98Rengøringsmiddelansvarlig 99Ressourceperson 100Stedfortræder 102Superbruger 103Supervisor 105Systemadministrator 106Teamvagt 106Tjenesteplaner 107Tovholder 107Udviklingsprojekter 108Vidensperson 109Visitator 110Vitae funktioner 111Værkstedskoordinator 11214


FleksibilitetAfløsning i sygeplejerskevagter 113Feriekoloni 114Flyver/afløser 116Fridagsafløsning 118Frivillighedskoordinator 118Jobrotation 119Skiftende arbejdssteder 119Tværgående i distriktet 120Udrykker 120Vikar 121Ø-tillæg 124Andre funktionstillægCykelgodtgørelse 125Fastholdelse og rekruttering 127Gransker 128Istandgørelse af død 128Kørekort 129Kørsel i egen bil 129Lov om social service §§ 85 og 99 130Særlige funktioner 131Telefongodtgørelse 132Tolkebistand 132Udekørende aftenvagt 13315


KvalifikationslønUddannelseDemens 134Diplomuddannelse 134Efteruddannelse 135Kompetenceudvikling/fastholdelse 138Opskoling 139Psykiatri 140Rehabilitering af hjerneskadede 141TR uddannelse 142Uddannelse 143Faglige kompetencerDemens 145Medicin 145Specialviden 146Øvrige kvalifikationer 146Personlige kompetencerIndlevelse og opfindsomhed vedr. hjælpemidler 147Kerneressourceperson 147Kommunetillæg 148Kriterier for individuel kvalifikationsløn 149Motivationskompetence 151Anciennitet1 år 1522 år 15316


3 år 1554 år 1556 år 1567 år 1578 år 15810 år 158Erfaring 159Slutløntrin 160Startløn 160Andre kvalifikationstillægMinimumsløn 161Rekruttering af nyuddannede og nyansatte 162ResultatlønBonusløn 163Generelle forudsætningerGenerelle bestemmelser 165Eksempel A 175Eksempel B 177Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale 182Kapitel 1. AnvendelsesområdeKapitel 2. LønmodelKapitel 3. Pension og uddannelse17


Kapitel 4. Lokal forhandlingsprocedureKapitel 5. AftaleindgåelsenKapitel 6. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om funktions- og kvalifikationslønKapitel 7. Rets- og interessetvisterKapitel 8. Opsigelse og ophør af centrale aftaler om funktions- og kvalifikationslønKapitel 9. Overgang til lokal løndannelse for tjenestemændKapitel 10. Ikrafttrædelse og opsigelse mv.Bilag 1 - ”Det lokale økonomiske råderum”Bilag 2 - Løsning af lokale interessetvisterStikord 21018


En skattekiste af inspiration til de lokalelønforhandlinger på sosu-området i 201019


FSærlige funktioner med relation til borgerenAktivitetsmedarbejderEksempler på formulering:1. AktivitetsmedarbejderDer ydes x funktionsløntrin til fastansatte medarbejdere, der arbejder i aktivitetscentre/terapier.2. Aktivitetsmedarbejder på ældrecenter-eneansvarligx kr. årligt.Se også kultur/aktivitet side 31 og leder af gruppeaktiviteterside 92.AlkoholEksempel på formulering:1. RessourcepersonFor funktionen som ressourceperson, der har specialviden, uddannelse ogkompetence, og som anvender denne viden struktureret indenfor alkoholgives x kr. Der kan til den enkelte medarbejder dog gives maks. x kr. i tillæg imaks. 2 år af gangen.20


FSærlige funktioner med relation til borgerenBorgere med afvigende adfærdEksempler på formulering:1. Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærdDer ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte i dagvagt, der ugentligt udføreropgaver af mindst 6 timers varighed hos borgere med stærkt afvigendeadfærd.Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte i aftenvagt, der ugentligt udføreropgaver af mindst 4 timers varighed hos borgere med stærkt afvigendeadfærd.2. Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærd + individuelle tillægDer ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte, der ugentligt udfører opgaveraf mindst 8 timers omfang hos borgere med stærkt afvigende adfærd,f.eks. i form af misbrugsproblemer og stærkt tilsmudsede boliger. Tillægherudover kan forhandles individuelt. Beløbet udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad.21


FSærlige funktioner med relation til borgerenBruger og pårørenderådEksempel på formulering:1. Deltagelse i Bruger og pårørenderådPersonalerepræsentanter valgt til Bruger og pårørenderådet ydes et årligttillæg på x kr. årligt (1/1 2006-niveau).CaféansvarligEksempel på formulering:1. CaféansvarligMedarbejdere, der er ansvarlig for åben café, ydes x kr. i årligt tillæg.22


FSærlige funktioner med relation til borgerenDaghjem/terapiEksempler på formulering:1. Daghjem/terapiTil faste medarbejdere i daghjem/terapi gives tillæg på x kr. årligt uafhængigaf beskæftigelsesgraden. Der sker modregning, såfremt tillægget er givetved en tidligere aftale.2. Funktionstillæg til dagcentermedarbejdereTil ansatte i dagcentrene ydes fra 1/4 2002 et årligt pensionsgivende funktionstillægpå x kr. (31/3 2000-niveau) med reduktion ved nedsat beskæftigelsesgrad.3. Udviklings- og planlægningsopgaver på dagcenterÅrligt tillæg for udviklings- og planlægningsopgaver på tværs af ansvarsområder.Giver x kr. (31/3 2000-niveau), beløbet er pensionsgivende.4. Visiteret dagcentreTil medarbejdere, der er beskæftiget i dagcentre, hvor der ydes en ekstrafaglig indsats, for at fastholde funktionsevnen hos de visiterede borgere,ydes der et årligt funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau).23


FSærlige funktioner med relation til borgerenDemensEksempler på formulering:1. DemensområdetMedarbejdere, der er ansat i særlige botilbud for demente, honoreres medfunktionsløn svarende til et årligt tillæg på x kr. Beløbet gradueres i forholdtil beskæftigelsesgrad.2. Psykisk syge og dementeTil medarbejdere inden for ældreområdet, der hovedsageligt varetager opgaverhos psykisk syge og demente, ydes et tillæg på x løntrin. For at oppebæretillægget skal medarbejderen have gennemgået et uddannelsesforløbpå minimum 35 timer, f.eks. i AMU regi.3. NøglepersonTil nøglepersonen vedrørende demens i den enkelte plejegruppe udbetaleset pensionsgivende funktionstillæg på x kr. i årligt grundbeløb. Funktionenudføres jf. de gældende retningslinjer herfor. Funktionstillægget reduceres iforhold til beskæftigelsesgraden.4. Praksisrelateret demensspecialistDer uddannes efter aftale med lederen 2 specialister pr. distrikt/1 pr. center.Funktionslønnen udgør x løntrin.5. Stærkt demente borgere i skærmede enhederUddannet basispersonale, der arbejder med de stærkt demente borgere ikommunens skærmede enheder, ydes et pensionsgivende funktionstillægpå x løntrin, da dette arbejde kræver en særlig pædagogisk indsats og storpersonlig tålmodighed.24


FSærlige funktioner med relation til borgeren6. Nøgleperson demens-koordinator i Ældre- og HandicapforvaltningenMedarbejdere med funktion som nøgleperson demens-koordinator i henholdtil vedlagte beskrivelse fra Helseafsnittet ydes et pensionsgivende funktionsbestemttillæg på x kr. årligt grundbeløb (1/10-1984 niveau).7. Ansvarlig vejleder: DemensYdes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, 1/1 2006-niveau).Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til beskæftigelsesgrad.Tillæg som daglig vejleder inden for det enkelte område kan ikke oppebæressamtidigt.8. Daglige vejledere: DemensYdes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, 1/1 2006-niveau).Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til beskæftigelsesgrad.9. DemenskonsulentFor varetagelse af funktionen som demenskonsulent ydes x trin.10. Særlige funktionerDer ydes et årligt tillæg på x kr. for arbejdet på demensområdet. Der skalvære tale om en formel fast tilknytning til arbejdsområdet (eks. skærmetenhed/skærmet afsnit el.lign.).11. Demensafsnit og udekørende demensteamsTil faste medarbejdere på demensafsnit på plejecentre og i udekørende demensteamsmed uddannelse og erfaring indenfor demensområdet ydes xløntrin.25


FSærlige funktioner med relation til borgeren12. DemensafsnitTil fastansatte medarbejdere med over 15 timer ugentligt i demensafsnit giveset tillæg på x kr. årligt uafhængigt af beskæftigelsesgraden.Der sker modregning, såfremt tillægget er givet ved en tidligere aftale.13. DemensvidensansvarDer ydes ansatte, der har vidensansvar indenfor demensområdet, et årligttillæg på x kr. Beløbet er 31/3 2000-niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad.Se også kvalifikationskriterium demens side 134 og 145.26


FSærlige funktioner med relation til borgerenDiabetesEksempler på formulering:1. KoordinatorFaglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (diabetes).Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt.2. VejlederFaglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (diabetes).Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt.3. DiabetesressourcepersonFunktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages på de forskelligeinstitutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/3 2000-niveau og reguleresefter beskæftigelsesgrad.Dürewall kontaktpersonEksempler på formulering:1. Dürewall kontaktpersonMedarbejdere, der p.t. benævnes ”Dürewall kontaktpersoner”, ydes x løntrin.27


FSærlige funktioner med relation til borgerenForebyggelseEksempler på formulering:1. Forbyggende hjemmebesøgGrundløn 29 + x løntrin + x kr. (reguleres ikke efter kvota).2. Forbyggende hjemmebesøgFor funktionen forebyggende hjemmebesøg ydes x løntrin.3. ForebyggelsesmedarbejderDer ydes funktionsløn til medarbejder, der arbejder som forebyggelsesmedarbejder.Funktionsløn udgør x løntrin.4. Forbyggende medarbejdereGrundlønnen bygges op efter den uddannelsesmæssige baggrund efter erfaringeller erfaring før tid, plus eventuel stillingstillæg til trin X, herover ydes xtrin i funktionsløn for opgaven som forbyggende medarbejder til en samletlønindplacering på y (trinangivelse). Herudover kan forhandles individuelkvalifikationsløn ved decentrale forhandlinger. De allerede ansatte forebyggendemedarbejdere omklassificeres som ovenstående uden lønfremgangved de centrale forhandlinger, men henvises til individuelle forhandlingerdecentralt.28


FSærlige funktioner med relation til borgerenGenoptræningEksempler på formulering:1. Fysioterapi, genoptræningDer ydes funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til medarbejderen, derhar særlige opgaver i forbindelse med fysioterapi, genoptræning i bassinm.v.2. GenoptræningMedarbejdere beskæftiget med genoptræning i genoptræningscentrer ydeset tillæg på x kr. (årligt grundbeløb).29


FSærlige funktioner med relation til borgerenKOLEksempler på formulering:1. KoordinatorFaglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (KOL). Beløbx kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt.2. VejlederFaglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (KOL). Beløbx kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt.KostvejlederEksempler på formulering:1. KostvejlederTil personale, der varetager funktionen som kostvejleder, ydes x trin.30


FSærlige funktioner med relation til borgerenKultur/aktivitetEksempel på formulering:1. Kultur- og aktivitetsområdetAnsvarlig for kultur- og aktivitetsområdet (der kan kun være en stilling pr.institution). Med direkte reference til områdelederen/ass. områdeleder, udbetaleset årligt grundbeløb på x kr. (31/3 2000-niveau) p.t. x kr. pr. måned.Se også aktivitetsmedarbejder side 20 og leder af gruppeaktiviteterside 92.31


FSærlige funktioner med relation til borgerenLeve Bo MiljøEksempler på formuleringer:1. Leve Bo MiljøTil fastansat personale, som har arbejdet 1 år i Leve Bo Miljø, udbetales xløntrin – (ved tilgang på skæv dato – sker udbetalingen fra næstfølgende 1.)2. Leve Bo arbejdsmetodeX funktionstrin – fra den dag man ansættes. Ydes både i dagvagt og i aftenvagt.Ved arbejde i skærmet enhed kan der ikke samtidigt honoreres for arbejdeefter Leve Bo arbejdsmetoden.3. ”Springer” i Leve Bo enhederTil medarbejdere, som arbejder tværgående på plejecentre med Leve Boenheder, ydes x kr. årligt. Beløbet er 31/3 2000-niveau og udbetales udenhensyn til beskæftigelsesgrad.4. Gerontopsykiatrisk Leve Bo enhedDer ydes med virkning fra 1. april 2002 funktionsløn til fast sosu-personalefor funktionen i Gerontopsykiatrisk team således:20-29 timer ugentligt med et beløb på x kr. årligt.30-37 timer ugentligt med et beløb på y kr. årligt.Beløbene er 31/3 2000 niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad.5. Arbejdstidsplanlægger psykiatriDer ydes funktionstillæg på min. x kr. og maks. y kr. (31/3 2000-niveau)f.eks. grundplanlægning, sygdomsdækning m.v.32


FSærlige funktioner med relation til borgerenMuskelsvindEksempel på formulering:1. Speciel pleje af patient med muskelsvindAlle medarbejdere, som udfører funktionen og har den nødvendige uddannelse,får funktionsløn.Tillæggets størrelse er fastsat til et årligt grundbeløb på x kr. (31/3 2000-niveau). Tillægget er pensionsgivende fra 1. marts 2008, og er omfattet afudmøntningsgarantien ”KAR 3” for året 2007.Opsøgende arbejdeEksempel på formulering:1. Opsøgende arbejde.Pensionsgivende funktionsløn x kr.33


FSærlige funktioner med relation til borgerenPsykisk syge/psykiatriEksempler på formulering:1. Psykisk sygeMedarbejdere, der arbejder med psykisk syge, ydes et funktionstillæg på xkr. årligt.2. RessourcepersonerRessourcepersoner ydes tillæg på x kr. årligt. Alle tillæg i henhold til nærværendeaftale er angivet i 31/3 2000-niveau. Alle tillæg ydes i forhold til beskæftigelsesgraden.3. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonaleFunktionsløn på x kr. årligt kan gives til fastansatte med specialopgaver iforbindelse med arbejdet på Gerontopsykiatrisk afdeling.4. Støtte/kontaktpersonerStøtte/kontaktpersoner tildeles et tillæg for psykiatriarbejdet på x kr. årligt.5. Arbejde som støttekontaktpersonStøttekontaktperson ydes for de særlige vilkår og rådgivningsopgaver forbundethermed et årligt tillæg på x kr.6. Arbejde med specialopgaver og vejledning af brugere i eget hjemMedarbejdere beskæftiget med specialrådgivning og vejledning af brugere ieget hjem ydes et årligt tillæg på x kr.34


FSærlige funktioner med relation til borgeren7. Arbejde ved værestederMedarbejdere ved væresteder ydes for de særlige vilkår og rådgivningsopgaverforbundet hermed et årligt tillæg på x kr.8. MiljøstillingerAnsatte i ”miljøstillinger” ved værestederne ydes et tillæg på x kr. Tillæggetydes som kompensation for forskudttidstillæg på hverdage og manglendearbejdstidsregler.9. Særlige opgaver ved specialkurserMedarbejdere, der af ledelsen udpeges til at varetage særlige opgaver i forbindelsemed gennemførte specialkurser, ydes et årligt tillæg på x kr.Tillægget ydes i den periode, hvor den særlige opgave varetages.10. PsykiatriafdelingenDer ydes et ulempetillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til personale ansat iStøtte- og Kontaktpersonsordningen, dækkende kompensation for aften/nat/weekendarbejdeog dækkende tillæg for delt tjeneste og rådighedstjenestesamt tilfældigt forekommende overarbejde.11. Den psykiatriske ordningSocial- og sundhedspersonale, der arbejder i den psykiatriske ordning, ydeset tillæg på x kr. (årligt grundbeløb).12. Særlig støtte og træningsfunktioner i socialpsykiatrienDer ydes x løntrin for særlige støtte- og træningsfunktioner i forhold til psykiatriskeklienter. (Ansatte i socialpsykiatrien).35


FSærlige funktioner med relation til borgeren13. Kompleksitet/specialrådgivningAnsatte i socialpsykiatrien, ydes x funktionsløntrin for ”kompleksitet”. Tillæggetdækker bl.a. specialrådgivning og vejledning af beboere vedbofællesskaber for psykiatriske klienter og/eller psykiske- og fysiske handicappede.Tillægget erstatter overenskomstens § 5 stk. 2, pkt. 3-tillæg.Der kan ved individuel forhandling ydes x funktionstrin for ”kompleksitet”.Se også særlige arbejdspladser/boenheder side 40, ældrefysisk/psykisk handicappede side 45 og kvalifikationskriteriumpsykiatri side 140 .36


FSærlige funktioner med relation til borgerenPædagogiske funktionerEksempel på formulering:1. Social- og sundhedsassistenter med pædagogiske funktionerTil social- og sundhedsassistenter ansat som social- og sundhedsassistentermed pædagogiske funktioner ydes et funktionstillæg på x kr. pr. år i 31/32000-niveau for en medarbejder på fuld tid.Efter 2 års ansættelse i stillingen som social- og sundhedsassistent med pædagogiskefunktioner ydes et funtionslønstillæg på y kr. pr. år i 31/3 2000-niveau for en medarbejder på fuld tid.37


FSærlige funktioner med relation til borgerenRespiratorEksempler på formulering:1. RessourcepersonsfunktionenFunktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages på de forskelligeinstitutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/3 2000-niveau og reguleresefter beskæftigelsesgrad.2. Funktionsløn til respiratorvagtSocial- og sundhedshjælpere på ren grundløn, uden kvalifikationstillæg, dervaretager funktioner som respiratorvagt på plejehjem, ydes et tillæg på x kr.årligt (31/3 2000-niveau).Funktionstillægget bortfalder uden varsel, når funktionen ikke længere varetages.Beløbet reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad.38


FSærlige funktioner med relation til borgerenSygeplejemæssige opgaverEksempel på formulering:1. Sygeplejemæssige funktionerSocial og sundhedsassistenter, der varetager sygeplejemæssige funktioner,ydes et tillæg på x kr. årligt.39


FSærlige funktioner med relation til borgerenSærlige arbejdspladser/ boenhederEksempler på formulering:1. BoenhedenDer ydes som funktionsløn x løntrin til medarbejdere beskæftiget i x for densærlige fleksibilitet, der kræves i forhold til vagtdækning og arbejdsopgaver.2. GenoptræningsafsnittetDer ydes et funktionstillæg på x løntrin til medarbejdere i Genoptræningsafsnittet.3. AflastningsdelenAnsatte i aflastningsdelen gives et tillæg på x kr. i årligt grundbeløb. (31/32000-niveau).4. FunktionslønTillæg for at arbejde i demens-, psykiatrisk og debilenhed på x kr. årligt. Tillæggetgradueres efter ansættelsesbrøken.5. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonaleFunktionslønnen på x kr. kan gives til fastansatte med specialopgaver i forbindelsemed at arbejde i et bofællesskabslignende botilbud i dag- og aftenvagt.6. Ansættelse ved bofællesskaber m.m.For personale, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, ydes et særligt tillægpå x kr.40


FSærlige funktioner med relation til borgeren7. Arbejdet ved boenheder for yngre handicappedeMedarbejdere, som udelukkende arbejder i boenheder for yngre handicappedeydes et pensionsgivende funktionsbestemt tillæg på x kr. årligt grundbeløb.(1/10 1984-niveau). Tillægget ydes, idet arbejdet ved boenheder foryngre handicappede er en særlig opgave, som stiller store krav til medarbejderebåde med hensyn til udvikling og pædagogisk indsats.Se også psykisk syge/psykiatri side 34, ældre fysisk/psykiskhandicappede side 45 og kvalifikationskriterium psykiatriside 140.41


FSærlige funktioner med relation til borgerenSærlige belastningerEksempler på formulering:1. Særligt belastende arbejde over en længere periodeBeløbet udbetales kun i hele måneder og bortfalder, når funktionen ophører.Årligt grundbeløb x kr. (31/3 2000–niveau) p.t. x kr. pr. måned.2. Særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forholdTillæg for særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forhold på x kr. årligt.Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken.Særligt snavsede hjemEksempler på formulering:1. Arbejde i særligt snavsede hjemTil medarbejdere, der udfører arbejde i særligt snavsede hjem, ydes et funktionstillægpå x kr. pr. time (31/3 2000-niveau). Det er ledelsen, der skal definerede hjem, som udløser tillæg.2. Særligt belastede hjemKan også anvendes på plejehjem. Beløb x kr. og kan maks. deles mellem 2personer. Funktionstillægget kan ophøre uden varsel.42


FSærlige funktioner med relation til borgerenSårEksempler på formulering:1. RessourcepersonFor funktionen som ressourceperson, der har specialviden, uddannelse ogkompetence, og som anvender denne viden struktureret indenfor sår gives xkr. Der kan til den enkelte medarbejder dog gives maks. 2 tillæg i maks. 2 åraf gangen.2. KoordinatorFaglige funktioner, der understøtter de nationale indsatsområder (Sår). Beløbx kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt.3. VejlederFaglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (Sår). Beløbx kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt.VarmtvandsbassinEksempel på formulering:1. Genoptræning i varmtvandsbassinPå genoptræningscenteret tildeles to medarbejdere et funktionstillæg på xkr. årligt for arbejdet i forhold til varmtvandsbassinet.43


FSærlige funktioner med relation til borgerenVentilatørkorpsEksempel på formulering:1. VentilatørkorpsetTil det social- og sundhedspersonale, der er ansat ved ventilatørkorpset hosen hjemmeboende borger, udbetales et pensionsgivende tillæg, der udgør xkr. i årligt grundbeløb (31/3 2000-niveau). Tillægget udbetales for selvstændighedi opgavevaretagelsen i ventilatørkorpset. Tillægget reduceres i forholdtil beskæftigelsesgraden.44


FSærlige funktioner med relation til borgerenÆldre fysisk/psykisk handicappedeEksempler på formulering:1. Pleje af ældre med fysisk og psykisk handicapSocial- og sundhedshjælpere, der er ansat i særlig plejeboligenhed for ældrepersoner med psykisk- og fysisk handicap, honoreres med funktionsløn svarendetil årligt tillæg på x kr. Beløbet gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad.Plejehjemsassistenter honoreres som social- og sundhedsassistenterefter gældende overenskomst.Se også psykisk syge/psykiatri side 34, særlige arbejdspladser/boenhederside 40 og kvalifikationskriterium psykiatriside 140.ÆldrerådgivereEksempel på formulering:1. Social- og sundhedsassistenter som ældrerådgivereTillægges x trin for selvtilrettelæggende, samt et tillæg som nøgleperson –også kaldet ældrerådgiver – på x kr. (31/3 2000-niveau).45


FSærlige funktioner med relation til kollegerA-instruktørEksempel på formulering:1. A-instruktørFunktionstillæg på x kr. uanset beskæftigelsesbrøk (31/3 2000-niveau).APV vurderingEksempel på formulering:1. APV vurderingerTillæg for udfærdigelse af APV vurderinger. Betaling årligt grundbeløb på xkr. (31/3 2000-niveau), tillægget er pensionsgivende.46


FSærlige funktioner med relation til kollegerArbejdsmiljøEksempel på formulering:1. BindeledspersonDer uddannes/tilbydes kurser efter aftale med lederen til 1 person pr. distrikt/centerindenfor psykisk arbejdsmiljø, sundhedspolitik, stresspolitik ogøvrige sociale tiltag. Personen skal være bindeled mellem den aftalte politikog til medarbejderne, til gavn for den enkelte. Funktionsløn udgør x trin.47


FSærlige funktioner med relation til kollegerEkstraordinært ansatte/støttejobEksempler på formulering:1. KontaktpersonTil kontaktperson for ansatte i jobtræning udgør funktionsløn x trin.2. Ekstraordinært ansatteFor at varetage opgaver i forbindelse med beskæftigelse som social funktion,f.eks. puljejobbere og arbejdsprøvning, ydes et funktionstillæg på x kr.årligt i 31/3 2000-niveau.3. Kontaktperson for ekstraordinært ansatteDer ydes et tillæg i form af x løntrin. Funktionslønnen følger den ekstraordinærtansatte og udbetales til den, som udfører arbejdet i perioden. Det forudsættes,at perioden er aftalt til min. at være 3 mdrs. varighed. Medarbejderenvaretager kontakten og opfølgning i forhold til den ekstraordinært ansatteog har kontakten til socialrådgivere og andre relevante personer.4. ”Føl” i Senior ServiceDer ydes et årligt funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til medarbejdernei pleje- og omsorgsområdet, i den periode den ansatte har ansvar forat have et ”Føl” med. Såfremt flere medarbejdere deles om funktionen, delestillægget forholdsmæssigt.5. Det sociale ansvar for praktikanter m.v.Der ydes funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til den ansatte, som påtagersig det sociale medansvar ved at have praktikanter (ikke-elever), jobtræningeller personer under integrering tilknyttet sig i jobvaretagelsen.48


FSærlige funktioner med relation til kollegerFunktionstillægget ydes for perioden, hvor man har pågældende tilknyttetsig i jobvaretagelsen.6. VejledningAnden vejledning end praktikvejledning bibeholdes med et tillæg på x kr. årligt.Tillægget er pensionsgivende. Man er enig om, at når tillægget ydes,ydes det i første omgang i 3 måneder. Herefter foretages der en vurderingmellem vejleder og sektionsleder. Anden vejledning er virksomhedspraktik,jobtræning m.v.7. VejlederfunktionVejledning i forhold til jobtræning og virksomhedspraktikanter af min. 3mdrs. varighed. x kr. pr. påbegyndt uge. Beløbet udbetales som engangsbeløbefter endt praktik.8. Mentor for praktikanterFor varetagelse af mentorvejlederfunktionen for kolleger i introduktion ogpraktikanter via Jobcentret, skolepraktik m.m. tildeles et årligt tillæg på x kr.(31/3 2000-niveau, ikke gradueret). Tillægget udmøntes, når funktionen varetages.49


FSærlige funktioner med relation til kollegerErgonomivejlederEksempel på formulering:1. ErgonomivejledereTil medarbejdere, som har gennemført en grunduddannelse som ergonomivejledere,og efter aftale med plejegruppelederen fungerer som ergonomivejleder,ydes et pensionsgivende funktionstillæg på x kr. pr. år i 31/3 2000-niveau for en fuldtidsansat. Tillæggene er omfattet af opsigelsesvarsler ihenhold til overenskomsten.ErnæringsvejlederEksempel på formulering:1. ErnæringsvejlederErnæringsvejleder tildeles et årligt tillæg på x kr.50


FSærlige funktioner med relation til kollegerForflytningsvejlederEksempler på formulering:1. ForflytningsvejlederTil medarbejdere, der er uddannet til og har fået pålagt at skulle undervisedet øvrige personale i forflytningsteknik, gives et tillæg på x kr. årligt.2. ForflytningsvejlederfunktionDer ydes x løntrin for funktionen som forflytningsvejleder. Til ansatte, derhar uddannelsen og varetager funktionen som forflytningsvejleder, ydes etårligt tillæg på x kr.3. ForflytningsvejlederFor funktionen som forflytningsvejleder ydes et funktionstillæg på x kr. Forudsætningenfor at tillægget på x kr. kan ydes er gennemførelsen af forflytningsvejlederuddannelsen.4. ForflytningsvejledereDer betales et årligt funktionstillæg på x kr. uanset beskæftigelsesgraden.Forflytningsvejlederne skal sikre et godt og sundt arbejdsmiljø i forhold tilplejepersonalets brug af arbejds- og forflytningsteknik.5. ForflytningsvejledningTil personale, der gennemgår uddannelse til forflytningsvejleder og fungerersom sådan i lokalgrupperne, ydes funktionsløn med et beløb på x kr. årligt.Beløbet er i 31/3 2000-niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad.51


FSærlige funktioner med relation til kolleger6. Funktionstillæg for forflytningsvejledereTil medarbejdere, der fungerer som forflytningsvejledere, ydes fra 1/4 2001et årligt pensionsgivende funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) medreduktion ved nedsat beskæftigelsesgrad.7. Ansvarlig vejleder: ForflytningYdes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, niveau 1/1 2006).Tillægget ydes fuldt uden hensyn til beskæftigelsesgrad. Tillæg som dagligvejleder indenfor det enkelte område kan ikke oppebæres samtidigt.Se også løfte/forflytningsinstruktør side 54, ryginstruktør ogrygpilot side 58.52


FSærlige funktioner med relation til kollegerFællestillidsrepræsentantEksempler på formulering:1. FællestillidsrepræsentanterFTR i ældreplejen honoreres med x kr. pr. år. Tillægget reduceres ikke i forholdtil beskæftigelsesgrad. Herudover kan gives x-y ekstra løntrin.2. Fællestillidsrepræsentanter og suppleantFor varetagelse af funktionen som fællestillidsrepræsentant ydes et årligt tillægpå x kr.For varetagelsen af funktionen som suppleant for fællestillidsrepræsentantenydes et årligt tillæg på x kr. Tillægget ydes ikke i forhold til beskæftigelsesgrad.3. FTRFTR har fast kontortid en gang om ugen i 3 timer. Den faste kontortid formidles,så TR ved at de kan træffe FTR i dette tidsrum. Tiden anvendes tilforberedelse, sagsbehandling, læsning af nye regler m.v. Det er blandt andethensigten med den faste kontortid, at FTR kan planlægge med at arbejdekan udføres i dette tidsrum. Herudover har FTR 2 timer som TR. FTR har arbejdsmobiltelefon.Der ydes funktionsløn på x kr. (31/3 2000-niveau), pensionsgivendemed virkning fra den 1. marts 2007 for funktionen som FTR.Se også sikkerhedsrepræsentanter side 59, tillidsposter side60, tillidsrepræsentanter side 64 og kvalifikationskriteriumTR uddannelse side 142 .53


FSærlige funktioner med relation til kollegerLøfte/forflytningsinstruktørEksempler på formulering:1. Løfteinstruktør i Ældre- og HandicapforvaltningenDer ydes et pensionsgivende funktionsbestemt tillæg på x kr. i årligt grundbeløb(1/10 1984-niveau). Tillægget ydes i det, funktionen er en særlig opgaveog et særligt ansvar. Tillægget bortfalder automatisk, såfremt medarbejderenikke længere har funktionen.2. ForflytningsinstruktørDer ydes et årligt tillæg på x kr. for funktionen som forflytningsinstruktør.Tillægget udbetales som et fast månedligt tillæg og reduceres ikke i forholdtil beskæftigelsesgraden.3. ForflytningsinstruktørSocial- og sundhedspersonale, der fungerer som forflytningsinstruktører,ydes et tillæg på x kr. (årligt grundbeløb).Se også forflytningsvejleder side 51, ryginstruktør og rygpilotside 58.54


FSærlige funktioner med relation til kollegerPraktikEksempler på formulering:1. PraktikvejledertillægPersonale, der udpeges til at varetage funktion som praktikvejleder for social-og sundhedshjælperelever, ydes x løntrin for varetagelse af denne funktion.Forinden løntrin udbetales, skal praktikvejlederkursus være gennemført.Herudover ydes et årligt praktikvejledertillæg på x kr. i 31/3 2000-niveau.Praktikvejledertillægget følger eleven og udbetales til den/de praktikvejledere,der i perioden varetager funktionen i forhold til eleven.Praktikvejledertillægget reguleres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad.2. Etniske forskoleelever og sosu-eleverTil den udøvende praktikvejleder ydes der pensionsgivende funktionsløn påx kr. årligt (31/3 2000-niveau) for den periode, hvor der varetages dagligpraktikvejledning af etniske forskoleelever, social- og sundhedshjælpereleverog social- og sundhedsassistentelever.3. Praktikvejleder/elevkoordinatorFor varetagelse af funktionen som praktikvejleder/elevkoordinator, ydes etfunktionstillæg der årligt udgør x kr.Tillægget udbetales pr. praktikperiode ved praktikperiodens udløb med 1/12pr. måned.Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.Hvis der er 2, der deler opgaven imellem sig, deles tillægget.55


FSærlige funktioner med relation til kolleger4. Ansvarlig for praktikvejledereSocial- og sundhedsassistenter som varetager funktionen som ansvarlig forpraktikvejledere ydes x kr. årligt, når pågældende har uddannelsen som ansvarligpraktikvejleder. Der ydes herudover ikke funktionsløn for evt. varetagelseaf funktionen som daglig praktikvejleder.5. HovedvejlederDer ydes et tillæg på x kr. til hovedvejledere for sosu-elever. Beløbet ydesuafhængigt af beskæftigelsesgrad.6. PraktikvejlederfunktionDer ydes et tillæg på x kr. årligt for varetagelse af praktikvejlederfunktionen.Ovennævnte tillæg reguleres ikke i forhold til beskæftigelsesbrøk. Tillæggetydes også i perioder, hvor der ikke er elever.7. Daglig praktikvejlederAnsatte, der varetager funktionen som daglig praktik vejleder, tillægges x kr.i funktionsløn. Gives for hele perioder, hvor pågældende er ”aktiv”, hvilketvil sige at funktionslønnen også gives i kortere perioder hvor daglig praktikvejlederer ”elev-fri”. Holdes pause fra funktionen i mere end ½ år ellerfunktionen ophører, sluttes funktionslønnen. Forudsætter gennemført vejlederkursus.Beløbet udbetales i hele måneder.8. Daglig praktikvejleder / ikke punktpraktikTillægget på x kr. som praktikvejleder følger eleven. Der kan ikke udbetalestillæg for mindre end én pr. uge pr. medarbejder. Der sker afrunding ned/optil én hel uge ved 2 eller 3 dages praktikvejledning. Der udbetales ét tillægpr. medarbejder – udgangspunktet er, at praktikvejlederen kun har én praktikant.Praktikvejledertillægget ydes under ferie, sygdom og andet fravær,medmindre en anden medarbejder har overtaget funktionen. Der ydes ikkepraktikvejledertillæg til elever i punktpraktik.56


FSærlige funktioner med relation til kolleger9. Daglig praktikvejlederTil social- og sundhedspersonale, der er pålagt funktionen som praktikvejleder,ydes x kr. årligt pr. elev, når pågældende har uddannelsen som dagligpraktikvejleder. Tillægget udbetales med 1/12 pr. påbegyndt måned, hvorfunktionen varetages.10. PraktikvejlederfunktionHvor ledelsen udpeger en medarbejder til varetagelse af praktikvejlederfunktionen,ydes et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Tillægget ydespr. uge og udbetales samlet som et engangsbeløb. Der kan kun udbetales ettillæg pr. elev, og udbetales kun for den periode funktionen varetages. Tillæggetgradueres ikke efter ansættelsesbrøken.11. Tillæg for praktikvejledningI elevens praktikperiode hvor medarbejderen fungerer som praktikvejlederudbetales et funktionslønstillæg på x kr. pr. år i 31/3 2000-niveau uden reduktioni forhold til beskæftigelsesgraden. Tillæggene ydes ved førstkommendemulige lønudbetaling efter praktikperiodens ophør.12. Uddannelseskoordinator med praktikvejledningPraktikvejledning af sosu-elever, x kr. årligt. Reduceres ikke ift. beskæftigelsesgrad.Udbetales for de perioder, hvor man har elever (iht. overenskomsten).57


FSærlige funktioner med relation til kollegerRyginstruktørEksempel på formulering:1. RyginstruktørDer udbetales pensionsgivende funktionsløn til medarbejdere uddannetsom ryginstruktør og som varetager funktionen.RygpilotEksempel på formulering:1. RygpilotAnsatte, der varetager funktionen som rygpilot inden for KL’s forhandlingsområde,tillægges funktionsløn. Forudsætter gennemført uddannelse. Detforventes og der stilles krav til at rygpiloterne målrettet varetager opgavermed udgangspunkt i en funktionsbeskrivelse udarbejdet i virksomheden, oggodkendt i MED-udvalget.Se også forflytningsvejleder side 51 og løfte/forforlytningsinstruktørside 54.58


FSærlige funktioner med relation til kollegerSikkerhedsrepræsentantEksempler på formulering:1. SikkerhedsrepræsentanterSikkerhedsrepræsentanter honoreres med et årligt funktionstillæg på x kr.Funktionstillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. Tillæggetbortfalder uden yderligere varsel ved bortfald af funktionen. Honoreringfor SR-hveret medregnes i udmøntningsgarantien.2. SikkerhedsrepræsentanterHonorering af funktionen som sikkerhedsrepræsentant er afhængig af detantal medarbejdere, som man repræsenterer.For mindre end 30 medarbejdere ydes et årligt tillæg på x kr.For over 30 medarbejdere ydes et årligt tillæg på x kr.Tillægget ydes ikke i forhold til beskæftigelsesgrad.Hvis der allerede ydes et tillæg for funktionen som sikkerhedsrepræsentant,bibeholdes dette tillæg, hvis beløbet overstiger overnævnte beløb. Hvis tillæggetbibeholdes, skal det gøres pensionsgivende.3. SikkerhedsrepræsentanterTil sikkerhedsrepræsentanten udbetales som kompensation for manglendefunktionsløn i henhold til denne aftale et pensionsgivende funktionstillægpå x kr. i årligt. Funktionstillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.Se også fællestillidsrepræsentant side 53, tillidsposter side60 og tillidsrepræsentant side 64.59


FSærlige funktioner med relation til kollegerTillidsposterEksempler på formulering:1. TR/FTR i socialpsykiatrienFor varetagelse af funktionen som TR/FTR, ydes et årligt funktionstillæg jf.nedenstående.Indtil 40 kolleger indenfor valgområdetOver 40 kolleger indenfor valgområdetFællestillidsrepræsentantenx kr.y kr.z kr.Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.2. Suppleant for TRSuppleant for tillidsrepræsentant i hjemmeplejen ydes x løntrin for varetagelsenaf funktionen. Forudsætning for udbetaling af løntrin er, at TR kursuser gennemført.3. TR og SRTil tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant gives et tillæg på x kr., ogtil deres suppleanter gives et tillæg på y kr. uafhængig af beskæftigelsesgraden,når grunduddannelsen/arbejdsmiljøuddannelsen er gennemført.Der sker modregning, såfremt tillægget er givet ved en tidligere aftale.4. TR og FTRTillidsrepræsentanten og fællestillidsrepræsentanten deltager aktivt i formidlingog samarbejde på følgende områder:Funktioner og opgaver i det lokale forhandlings- og medbestemmelsessystem60


FSærlige funktioner med relation til kollegerFagligt repræsenterer medarbejderne på en sådan måde, at det ertil gavn for både medarbejderen og arbejdspladsenVære bisidder ved akutte faglige situationer, f.eks. ved afskedigelses-og påtalesager m.v.Have tæt kontakt med medarbejderen om løn- og ansættelsesspørgsmålBidrager til at sikre den gensidige informationspligt mellem ledereog medarbejdere om alle forhold, som betyder noget for det dagligearbejde og kommunens virke som helhedSamarbejdsparter i forhold til ledelsenDeltager aktivt i kommunens generelle udviklingDeltager aktivt i at opfordre kolleger til kompetenceudviklingFormidler af personalepolitikken generelt herunder kommunensværdigrundlagDeltager aktivt i sygefraværspolitikken herunder samtalerInstitutionens/afdelingens virksomhedsplan, lokale personalepolitikog lønpolitikLokal forhandlingskompetence i forhold til ledelsen på den enkeltearbejdspladsFællestillidsrepræsentanten funktioner omfatter udover overnævnte:Forhandlingskompetence i forhold til overordnede aftaler i kommunen,f.eks. forhåndsaftaler, arbejdstidsaftaler og personalesagerKontaktperson til kommunens øverste ledelse.61


FSærlige funktioner med relation til kollegerFunktionsløn for tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanterTil og med 50 medlemmerMed forhandlingskompetence ydes et tillæg på x kr. årligt (31/32000-niveau)Uden forhandlingskompetence ydes et tillæg på y kr. årligt (31/32000-niveau)50-100 medlemmerMed forhandlingskompetence ydes et tillæg på x kr. årligt (31/32000-niveau)Uden forhandlingskompetence ydes et tillæg på y kr. årligt (31/32000-niveau)100-150 medlemmerMed forhandlingskompetence ydes et tillæg på x kr. årligt (31/32000-niveau)Uden forhandlingskompetence ydes et tillæg på y kr. årligt (31/32000-niveau)150 og derudoverMed forhandlingskompetence ydes et tillæg på x kr. årligt (31/32000-niveau)Uden forhandlingskompetence ydes et tillæg på y kr. årligt (31/32000-niveau)Tillæggene er pensionsgivende.5. FTR, TR og SRFællestillidsrepræsentanter honoreres for funktionen med x kr. årligt (31/32000-niveau).62


FSærlige funktioner med relation til kollegerTillidsrepræsentanter, som samtidig er sikkerhedsrepræsentant, honoreresfor funktionen med x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Tillidsrepræsentanterhonoreres for funktionen med x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Tillæggene reduceresikke i forhold til beskæftigelsesgraden.6. TR, FTR og SRDer ydes et tillæg for tillidsrepræsentanter på x kr. årligt (31/3 2000-niveau)for funktionen som tillidsrepræsentant samt som kompensation for eventueltløntab/manglende lønudvikling som følge af hvervet.Et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau), hvis tillidsrepræsentanten har etvalgområde med mere end 35 ansatte.Et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau), hvis tillidsrepræsentanten af organisationener tillagt aftalekompetence på lønområdet.For så vidt angår FTR forhandles disse individuelt i de enkelte forvaltninger.Der ydes et tillæg for sikkerhedsrepræsentanter på x kr. årligt (31/3 2000-niveau) for funktionen som sikkerhedsrepræsentant samt som kompensationfor eventuelt løntab/manglende lønudvikling som følge af hvervet.Se også fællestillidsrepræsentant side 53, sikkerhedsrepræsentantside 59, tillidsrepræsentant side 64 og kvalifikationskriteriumTR uddannelse side 142.63


FSærlige funktioner med relation til kollegerTillidsrepræsentantEksempler på formulering:1. Lokale TRDe lokale TR’ere honoreres med et årligt funktionstillæg på x kr. for varetagelseaf TR-funktionen. Efter den fornødne TR-uddannelse og efterfølgendedelegering af kompetence fra FOA, honoreres TR-hvervet med yderligere xkr. årligt. Såfremt den lokale TR’er varetager hvervet for mere end 35 medarbejdere,honoreres hvervet med yderligere x kr. pr. år. Funktionstillæggenereduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.Funktionslønnen ophører med udgangen af den måned, hvor tillidshvervetophører.2. TillidsrepræsentantTil tillidsrepræsentanten efter denne aftale ydes et tillæg på x kr. i årligtgrundbeløb (31/3 2000-niveau), såfremt TR opfylder følgende betingelser:minimum et års erfaring (efter at de er anmeldt som TR)har gennemgået organisationens TR-uddannelseog at TR har fået delegeret forhandlingskompetence vedrørende lokalløndannelse fra organisationen.Til tillidsrepræsentanten udbetales som kompensation for manglende funktionsløni henhold til denne aftale et pensionsgivende funktionstillæg på xkr. årligt. Funktionstillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.3. TillidsrepræsentantSåfremt tillidsrepræsentanten har en lønnedgang i forbindelse med udførelseaf hvervet, kan der jævnfør MED-aftalen individuelt aftales kompensationherfor.64


FSærlige funktioner med relation til kollegerSe også fællestillidsrepræsentant side 53, sikkerhedsrepræsentantside 59, tillidsposter side 60 og kvalifikationskriteriumTR uddannelse side 142.65


FSærlige funktioner med relation til kollegerTutor/mentorEksempler på formulering:1. RessourcepersonFunktionen som mentor dækker over mulige opgaver, der kan varetages påde forskellige institutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/3 2000-niveau og reguleres efter beskæftigelsesgrad.2. TutorerDer tilrettelægges med 1 uddannet tutor i hvert team. Til medarbejderemed uddannelse og funktion som tutor/mentor gives et årligt tillæg på x kr.UddannelseskoordinatorEksempel på formulering:1. UddannelseskoordinatorUnder plejegruppelederens fravær på hele dage kan det aftales, at en medarbejder,som i forvejen fungerer som teamkoordinator udfører yderligerekoordinerede funktioner, uden ledelsesmæssige opgaver, i den lokalehjemmeplejegruppe. For denne funktion ydes et tillæg pr. dag på x kr. (31/32000-niveau).66


FSærlige funktioner med relation til kollegerUnderviserEksempler på formulering:1. Ansvarlig underviser i CareFor varetagelsen af funktionen som ansvarlig underviser i Rambøll Care omsorgssystemydes x løntrin.Det forudsættes at den ansvarlige underviser:er uddannet i og har erfaring med Rambøll Care omsorgssystemplanlægger og afvikler undervisning i anvendelse af Rambøll Careomsorgssystemudfører grundlæggende driftsopgaver i forbindelse med brugerne afRambøll Care omsorgssystemløser administrative opgaver i forbindelse med afviklingen af undervisningi anvendelse af Rambøll Care omsorgssystem.2. Medansvarlig underviser i CareFor varetagelsen af funktionen som medansvarlig underviser i Rambøll Careomsorgssystem ydes x løntrin.Det forudsættes at den medansvarlige underviser:er uddannet i og har erfaring med Rambøll Care omsorgssystemdeltager i planlægningen og afviklingen af undervisning i anvendelseaf Rambøll Care omsorgssystemudfører grundlæggende driftsopgaver i forbindelse med brugerne afRambøll Care omsorgssystem.67


FSærlige funktioner med relation til kollegerVoldsressourcepersonEksempler på formulering:1. VoldsressourcepersonMed virkning fra 1. april 2003 ydes et engangsvederlag på x kr. i 31/3 2000-niveau til en medarbejder, som er pålagt opgaver som voldressourcepersonog som efter en samtale med en medarbejder, som har været udsat for en”voldsepisode”, som har medført en henvendelse til områdets voldsressourceperson,har udarbejdet et standardspørgeskema.2. VoldsforebyggelsesvejlederFor funktionen som voldsforebyggelsesvejleder gives et tillæg på x kr.68


FSærlige ansvarsområder1. assistentEksempel på formulering:1. 1. assistenterSocial- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter ansat på et af kommunensplejehjem, der er 1. assistenter, ydes et tillæg på x kr. årligt (31/32000-niveau). Beløbet reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad.69


FSærlige ansvarsområderAdministrative opgaverEksempel på formulering:1. Enkeltstående administrative opgaverDer udarbejdes individuel funktionsbeskrivelse i forbindelse med oprettelseaf funktionen. Udbetalingen er ikke kvoteopdelt.70


FSærlige ansvarsområderAflastningEksempler på formulering:1. AflastningsenhedTillæg for at arbejde på en særskilt aflastningsenhed. Årligt pensionsgivendegrundbeløb på x kr. (31/3 2000-niveau).2. AflastningsstuerFunktionsløn for ansvar for aflastningsstuer (1 medarbejder) giver x løntrin.3. Selvindskrivnings- /aflastningshjemDer ydes et funktionstillæg på x kr. pr. år (31/3 2000-niveau) til basispersonaletfor at arbejde med både selvindskrivnings- og aflastningspladser.4. Arbejde i yngre- og aflastningsafdelingFor arbejde i yngre- og aflastningsafdeling gives et tillæg på x kr.71


FSærlige ansvarsområderAkutplanlægningEksempel på formulering:1. Nøgleperson til akutplanlægningTil nøgleperson til akutplanlægning i weekender for undergrupperne, udbetaleset tillæg på x kr. pr. vagt. Der afsættes den fornødne tid efter aftalemed lederen.Se også disponeringsvagtfunktion side 79, fordelerfunktionside 80, planlægger side 95 og tjenesteplaner side 107.72


FSærlige ansvarsområderAnsvarshavendeEksempler på formulering:1. AnsvarshavendeFunktionstillæg på x kr. årligt, 1/10 1984-niveau, til social- og sundhedsassistenter,der er ansvarshavende. Tillægget fordeles pr. vagt.2. AnsvarshavendeSocial- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter, som fungerer somansvarshavende, får et pensionsgivende funktionstillæg på x kr.3. Ansvarshavende en enkelt vagtSocial- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter, som fungerer somansvarshavende en enkelt vagt, modtager et funktionstillæg på x kr.4. Nødkaldstelefon samt vagtdækning i hjælpegruppenSocial- og sundhedsassistenter i dagvagt ydes et ansvarshavende tillæg på xkr. pr. vagt i weekender og helligdage for varetagelse af nødkaldstelefonensamt vagtdækning i hjælpergruppen ved sygefravær. De social- og sundhedsassistentersom varetager tlf. for døgnvagten ydes herudover x kr. pr.vagt i telefonpenge.5. Ansvarshavende funktion på enkelte vagtdageTil social- og sundhedsassistenter, der er pålagt ansvarshavende funktion påenkelte vagter, ydes et pensionsgivende vederlag pr. vagt på x kr. (31/32000-niveau). Der sker ikke reduktion ved nedsat beskæftigelsesgrad. Honoreresmånedsvis bagud på baggrund af hvem, der er udpeget til at varetagefunktionen.73


FSærlige ansvarsområder6. Ansvarshavende i aften/nattevagtTildeles x kr. pr. vagt som ansvarshavende i aften/nattevagt.7. AflæserTillæg som aflæser/ansvarshavende i aften- og nattetjeneste, søndag og helligdagpå x kr. pr. vagt.8. Ansvarshavende i fast aftentjenesteSocial- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter der er tillagt funktionensom ansvarshavende i fast aftentjeneste ved plejehjem, ydes et tillægpå x kr. årligt (31/3 2000-niveau), for rekruttering og fastholdelse. Beløbetreduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad.74


FSærlige ansvarsområderBeboerbladsansvarligEksempel på formulering:1. BeboerbladsansvarligTil personale, der er ansvarlig for beboerblad, ydes x trin.75


FSærlige ansvarsområderBeklædningEksempler på formulering:1. Uniformsansvarlig i hjemmeplejenUniformsansvarlig i hjemmeplejen tildeles x løntrin for varetagelse af opgavenmed uniformer.2. TøjansvarligFor varetagelse af funktionen som tøjansvarlig tildeles et årligt tillæg på x kr.(31/3 2000-niveau, ikke gradueret).3. Beklædning til personaleAnsatte der varetager funktioner vedrørende beklædning til personale tillæggesfunktionsløn. Opgaverne består af bestilling, opfølgning og afbestillingaf beklædning samt evt. at lægge tøjet på plads.4. UniformFunktionsløn på x løntrin til medarbejder(e), der har ansvar for uniform underforudsætning af, at der på den enkelte institution er medarbejder(e),der har funktionen.5. UniformsansvarligTillægget ydes for arbejdet med uniformerne, herunder bl.a. bestilling ogafbestilling af uniformer.76


FSærlige ansvarsområderBle-ansvarligEksempler på formulering:1. Ble-ansvarligFor varetagelsen af funktionen som ble-ansvarlig på plejehjemmene ydes xløntrin.2. Deltager i ble-udvalgTil medarbejdere, der vejleder om inkontinensprodukter og som deltager ible-udvalgets møder, ydes et årligt pensionsgivende funktionstillæg på x kr.(31/3 2000-niveau) med reduktion ved nedsat beskæftigelsesgrad. Tillæggetudbetales for varetagelsen af funktionen i hele måneder.3. Nøglepersoner vedrørende ble-koordineringAnsatte der varetager funktionen som nøgleperson vedrørende blekoordineringtildeles x løntrin. Den ansatte er i tæt samarbejde med bleressourcepersonen.4. Ble-ansvarligDer ydes et pensionsgivende funktionstillæg på x løntrin til maks. en bleansvarligpr. afdeling. Det er en forudsætning, at den ble-ansvarlige er udpegetaf ledelsen.5. Tillæg som ble-ansvarligTil de medarbejdere, der udpeges til funktionen som ble-ansvarlig, ydes etårligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøk.Se også inkontinens side 86.77


FSærlige ansvarsområderDepotansvarEksempler på formulering:1. TovholderMedarbejdere med tovholderfunktion er godkendt af ledelsen til at varetageen specialfunktion, som er en opgave af mere permanent karakter f.eks. depotstyring.2. DepotansvarligPersonale, der varetager funktion med depotansvar, ydes x løntrin for varetagelseaf funktionen.3. Depotansvarlig på plejehjemFor varetagelse af funktionen som depotansvarlig på plejehjemmene ydes xløntrin.4. Depotansvarlig på områdecentreDepotansvarlige på områdecentrene tildeles funktionslønstillæg med x kr.årligt.5. LinnedansvarligTillæg på x kr. uafhængigt af beskæftigelsesgraden.78


FSærlige ansvarsområderDisponeringsvagtfunktionEksempler på formulering:1. Disponeringsvagtfunktion for udekørende plejegrupperForudsætningen for at varetage denne funktion er, at medarbejderen har ensundhedsfaglig uddannelse, har interesse for IT og planlægning og er uddannetsuperbruger i disponeringsmodulet samt har en beskæftigelse påmin. 30 timer ugentligt.2. Disponator VitaeFor funktionen som Vitae disponator gives x trin.Se også akutplanlægning side 72, fordelerfunktion side 80,planlægger side 95 og tjenesteplaner side 107.79


FSærlige ansvarsområderFordelerfunktionEksempler på formulering:1. FordelereMedarbejdere i plejegrupperne med fordelerfunktion tildeles et årligt tillægpå x kr. Tillægget gives til enkeltpersoner i plejegrupperne, maks. 2 pr. gruppe,der faktisk udøver funktionen. Såfremt fordeleropgaven er organiseret iturnus, udløses tillægget ikke.2. FordelerÅrligt pensionsgivende tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Reduceres ikke iforhold til deltidsbrøk. Hvis ansættelsesbrøken er under 30/37 aftales tillæggetindividuelt.Se også akutplanlægning side 72, disponeringsvagtfunktionside 79, planlægger side 95 og tjenesteplaner side 107.80


FSærlige ansvarsområderGruppelederEksempler på formulering:1. GruppelederFor medarbejdere, der varetager funktioner som gruppeledere, forhøjes detoverenskomstbestemte pensionsgivende tillæg til x kr. årligt.2. PlejegruppelederFor varetagelse af funktionen i den nyoprettede plejegruppelederstilling i aften/natordningenydes med virkning fra indførelsen af Hjemmeplejens nyestruktur den 1. oktober 2003 et pensionsgivende funktionslønstillæg på xtrin.3. Gruppeleder på plejehjemParterne er enige om, at der – med virkning fra 1. januar 2006 – ydes socialogsundhedspersonale i basisstillinger en pensionsgivende funktionsløn påmin. x. kr. årligt (31/3 2000-niveau) for funktion som gruppeleder (eller tilsvarendefunktioner) på plejehjem.4. Funktionsløn til gruppekoordinator/stedfortræder i hjemmeplejenFast gruppekoordinator i Hjemmeplejen ydes funktionstillæg på x kr. årligt(31/3 2000-niveau).For funktionen som stedfortræder ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau) for de perioder funktionen varetages.5. GruppelederTil personale, der er pålagt funktion som gruppeleder i henhold til funktionsbeskrivelsen,udbetales et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Derudbetales x løntrin for gruppelederuddannelsen.81


FSærlige ansvarsområder6. GruppekoordinatorerGruppekoordinatorerne aflønnes på følgende måde med en differentiering iaflønningen i forhold til antal medarbejdere: Under 10 medarbejdere x kr.,over 10 medarbejdere x kr. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.7. Omsorgssystem m.v.Funktionsløn til gruppeleder for implementering/opdatering af omsorgssystemog kørselslister til A/N hold x løntrin.8. Kvalifikationsløn til decentrale gruppeledereTillæg til decentrale ledere tager udgangspunkt i den generelle lønpolitik og iden overordnede ledelsesstrategi. Af Ledelsesstrategien fremgår det, at ledelsesopgavernefordeler sig på 8 områder:MålstyringPolitisk ledelseØkonomistyringOrganisationsudvikling og innovationHelhedsledelseFaglig ledelse og brugerperspektivPersonaleledelseKommunikationI relation til dette vil der – med virkning fra 1. april 2009 – kunne gives tillægtil de decentrale ledere, der udmærker sig særligt inden for et eller flere afdisse områder, ligesom der kan gives tillæg for særlig relevant videreuddannelse,der har sigte på ledelsesdisciplinerne.82


FSærlige ansvarsområderHygiejneEksempel på formulering:1. RessourcepersonFor funktionen som ressourceperson, der har specialviden, uddannelse ogkompetence, og som anvender denne viden struktureret indenfor hygiejne,(egenkontrol) ydes x kr. Der kan til den enkelte medarbejder dog gives maks.x kr. i tillæg i maks. 2 år af gangen.83


FSærlige ansvarsområderHøreomsorgEksempler på formulering:1. HøreomsorgsmedhjælperTil medarbejdere, der varetager funktionen som høreomsorgsmedhjælper,ydes et årligt pensionsgivende tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau).2. TovholderfunktionMedarbejdere med tovholderfunktion er godkendt eller udpeget af ledelsentil at varetage en specielfunktion, som er et udvalgt indsats- /fokusområdef.eks. høre- /omsorgsmedarbejder.3. DagligvejlederDaglig vejleder indenfor høreomsorg ydes et pensionsgivende tillæg på x kr.(årligt grundbeløb, 1/1 2006-niveau). Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn tilbeskæftigelsesgrad.4. RessourcepersonFunktionen dækker over en lang række mulige opgaver, der kan varetagespå de forskellige institutioner eller distrikter. Hensigten med denne funktionsbeskrivelseer at tydeliggøre de generelle forventninger og rammer, derer gældende indenfor høreomsorg.5. Høre-omsorg (Aktivitetscentre)For varetagelse af funktionen omkring høreomsorg tildeles et årligt tillæg påx kr. (31/3 2000-niveau, ikke gradueret).84


FSærlige ansvarsområder6. HøreomsorgFor varetagelse af funktionen som ansvarlig for høreomsorg ydes x løntrin.Det forudsættes at den ansvarlige for høreomsorg:Er ansvarlig for instruktion og vejledning af brugere og kolleger ibrugen af hjælpemidler i forbindelse med høreomsorgSkal indgå i samarbejde med ekstern hørekonsulentVaretage bestilling af batterier og reservedele til høreapparater.7. HøreomsorgfunktionSom en af flere særlige funktioner indenfor døgnberedskabet ydes for høreomsorgx løntrin.85


FSærlige ansvarsområderInkontinensEksempler på formulering:1. InkontinensDer ydes et pensionsgivende funktionstillæg på x løntrin til personer, der arbejdermed inkontinens og har gennemført inkontinensuddannelsen.2. Daglige vejledere: KontinensDer ydes et pensionsgivende tillæg på x kr., tillægget ydes fuldt ud udenhensyn til beskæftigelsesgrad.3. KKP – kontinens-kontaktpersonFor funktionen som kontinens-kontaktperson tildeles et årligt tillæg på x kr.(31/3 2000-niveau, ikke gradueret).4. KontinenskontaktpersonerPersonale, der udpeges til at varetage funktion som kontinenskontaktperson,ydes x løntrin herfor.5. KontinensinstruktørFor varetagelse af funktionen som kontinensinstruktør ydes x løntrin.6. InkontinensvejlederDer ydes x funktionstrin til medarbejdere, der arbejder som inkontinensvejledere.7. Tena konsulent/instruktørTil Tena konsulenter/instruktører gives et tillæg på x kr. årligt uafhængigt afbeskæftigelsesgraden. Der sker modregning, såfremt tillægget er givet veden tidligere aftale.86


FSærlige ansvarsområder8. Inkontinens (blevurdering)Medarbejdere, som udfører funktionen inkontinens, får tillagt x løntrin.9. InkontinensMed virkning fra 1/1 2007 ydes funktionsløn på x løntrin til medarbejdere,der har relevant uddannelse og udfører funktionen.10. KontinenskoordinatorTil ansatte, der er ansvarlige for koordinering af inkontinens/bleer, ydes ettillæg på x kr. pr. år. Tillægget gradueres ikke i henhold til beskæftigelsesgraden.Se også bleansvarlig side 77.87


FSærlige ansvarsområderJournalinstruktørEksempel på formulering:1. VitaeX kr. årligt. funktionsløn ophører for den enkelte medarbejder, når funktionenikke længere varetages og afregnes altid i hele måneder.Se også superbruger side 103, systemadministrator side 106og vitae funktioner side 111.KasseansvarligEksempel på formulering:1. KasseansvarligFor funktionen som kasseansvarlig på hvert plejecenter ydes funktionstillægpå x kr.88


FSærlige ansvarsområderKoordinatorEksempler på formulering:1. Teamkoordinator uden EDB funktionerTil medarbejdere som, efter aftale med plejegruppelederen, varetager funktionsom teamkoordinator uden EDB funktioner, ydes et funktionstillæg på xkr. pr. år (31/3 2000-niveau) for en medarbejder på fuld tid.Under teamkoordinatorens fravær som følge af ferie, sygdom eller andetkan det aftales, at en anden medarbejder udfører funktionen på enkelte dage.For denne funktion ydes et tillæg pr. dag på x kr. (31/3 2000-niveau).2. Teamkoordinator med EDB funktionerTil medarbejdere som, efter aftale med plejegruppelederen, varetager funktionsom teamkoordinator med EDB funktioner ydes et funktionstillæg på xkr. pr. år (31/3 2000-niveau) for en medarbejder på fuld tid.Under teamkoordinatorens fravær som følge af ferie, sygdom eller andetkan det aftales, at en anden medarbejder udfører funktionen på enkelte dage.For denne funktion ydes et tillæg pr. dag på x kr. (31/3 2000-niveau).3. Udvidede funktioner som teamkoordinatorUnder plejegruppelederens fravær på hele dage kan det aftales, at en medarbejdersom i forvejen fungerer som teamkoordinator udfører yderligerekoordinerede funktioner, uden ledelsesmæssige opgaver, i den lokalehjemmeplejegruppe. For denne funktion ydes et tillæg pr. dag på x kr. (31/32000-niveau).89


FSærlige ansvarsområder4. Back up for teamkoordinatorFor varetagelsen af funktionen som back up for teamkoordinator tildeles etaf følgende tillæg, afhængigt af antal gennemsnitlige timer pr. uge funktionenvaretages. Back up funktionen i gennemsnitlig 5-10 timer pr. uge tildeleset årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau, ikke gradueret i forhold til beskæftigelsesgraden).Back up funktionen i gennemsnitlig 11-20 timer pr. ugetildeles et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau), ikke gradueret ift. beskæftigelsesgrad).5. Ansvarlig praktikvejlederFor varetagelse af funktionen som teamkoordinator med stedfortrædendefunktion tildeles et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau, ikke gradueret).Tillægget udmøntes kontinuerligt.6. TeamkoordinatorTeamkoordinator tildeles x trin.90


FSærlige ansvarsområderKvalitetsudviklingEksempel på formulering:1. Ressourceperson i kvalitetsudviklingDefineres af kommunen. Hvert emne aftales med FTR.KøkkenhygiejneEksempel på formulering:1. KøkkenhygiejneansvarligFunktionen dækker over en lang række mulige opgaver, der kan varetagespå de forskellige institutioner eller distrikter. Hensigten med denne funktionsbeskrivelseer at tydeliggøre de generelle forventninger og rammer, derer gældende indenfor Køkkenhygiejneansvarlig.91


FSærlige ansvarsområderLeder af gruppeaktiviteterEksempel på formulering:1. Leder af gruppeaktiviteterneVed Aktivitetscenter tildeles x løntrin.Se også aktivitetsmedarbejder side 20 og kultur/aktivitetside 31Madudbringning/distributionEksempel på formulering:6. MadudbringningFor madudbringning og kørsel i forbindelse med maddistribution, ydes deret funktionstillæg på x kr. pr. dag pr. medarbejder.92


FSærlige ansvarsområderMedicinansvarligEksempel på formulering:1. MedicinansvarligTil medarbejdere, der er pålagt medicinansvar, gives et tillæg på x kr. årligt.Det forudsættes at medarbejderen udfører følgende:Bestiller receptmedicin på apotek/modtager donationer fra lægeMedicindosering til beboerne/opfyldning af doseringsæskerHave det daglige overblik over medicinuddelingenMedicinoptælling herunder kontrol og administration af den medicin, derer i huset, aflevering af overflødig receptmedicin på apoteketAjourføring af medicinkortOrientering til kolleger om ny medicinering, den lægelige diagnose, ogden ordinerede medicins forventede virkning og eventuelle bivirkningerRådgivning af beboernes kontaktpersoner på baggrund af observationeraf helbredsmæssige ændringer hos den enkelte beboer/være til rådighedfor spørgsmål fra det øvrige personale, der ikke er uddannet omkringmedicinHolder sig ajour på området.Se også kvalifikationskriterium om medicin side 145.93


FSærlige ansvarsområderNøglepersonEksempel på formulering:1. NøglepersonerTil medarbejdere med funktion som nøglefunktion ydes funktionsløn på x kr.årligt (31/3 2000-niveau). Tillægget ydes tidsbegrænset, så længe funktionenvaretages og i henhold til konkret indberetning. Tillægget reduceres ikkei forhold til nedsat arbejdstid.Se også ressourceperson side 100 og vidensperson side109.94


FSærlige ansvarsområderPlanlæggerEksempler på formulering:1. PlanlæggerTil medarbejdere, der varetager funktionen som planlægger, ydes et pensionsgivendetillæg på x kr. årligt.2. PlanlæggereTil planlæggere i hver enhed ydes et tillæg på x kr. pr. år uanset beskæftigelsesgrad.De planlæggere der får planlæggertillæg i henhold til tidligere indgåetforhåndsaftale, og som stadig er planlæggere, vil oppebære dette tillægsom en personlig ordning med modregningsret ved fremtidige aftalte lønstigninger.3. DisponeringsplanlæggerTillægget på x kr. årligt ydes for arbejdet med udarbejdelsen af disponeringsplaner.4. Daglig planlæggerFor varetagelsen af funktionen som daglig planlægger i lokalgrupperne ydeset årligt tillæg på x kr. Tillægget ydes ikke i forhold til beskæftigelsesgrad.5. Daglig planlæggerAnsatte, der varetager funktionen som daglig planlægger inden for KL’s forhandlingsområdetillægges funktionsløn afhængig af gruppen/teamets/opgavensomfang.95


FSærlige ansvarsområder6. DisponenterTil ”disponenter” gives et tillæg på x kr. Tillægget gradueres ikke i henhold tilbeskæftigelsesgraden.7. GruppesekretærerGruppesekretærer ydes et tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Dette tillægkan som udgangspunkt ydes til 2 gruppesekretærer pr. gruppe, når disse udførerfunktionen sideordnet.8. GruppesekretærGruppesekretær, der udfører vagtplanlægning og/eller ruteplanlægning, jf.funktionsbeskrivelse.9. TavleansvarligeTil medarbejdere, der er tavleansvarlige, ydes fra 1/04 2002 et årligt pensionsgivendefunktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) uden reduktion vednedsat beskæftigelsesgrad.10. Planlæggere i udekørende teamsFunktionen honoreres med et fast årligt tillæg svarende til det, der i overenskomstenhedder gruppeledertillæg, x kr. årligt.11. GruppeplanlæggerDer ydes funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) f.eks. gruppeplanlæggerm.fl.12. VagtplanlæggereTil vagtplanlæggere gives et engangsbeløb på x kr. (1/1 2007 niveau) pr.gruppe/hus til deling for funktionen.96


FSærlige ansvarsområder13. VagtplanlæggerDer ydes funktionsløn til medarbejdere, der arbejder som vagtplanlægger,ydes til medarbejdere for udarbejdelse og ansvar for vagtplaner. Funktionenskal være pålagt af lederen.Se også akutplanlægning side 72, disponeringsvagtfunktionside 79, fordelerfunktion side 80 og tjenesteplaner side 107.97


FSærlige ansvarsområderProjektdeltagelseEksempler på formulering:1. ProjektdeltagelseDer kan ydes tillæg for deltagelse i projekter under følgende betingelser:Opstart af projekter skal godkendes i Ældresektorens ledergruppeEt projekt skal beskrives, og indeholde formål, mål og målpunkter,tidsplan samt forslag til ressourceforbrugProjektet skal være af en vis størrelse, være udviklingsorienteret,tidsbegrænset, nyt for organisationen, og kan involvere flere personertværfagligtLedelsen skal ved projektets start have tilkendegivet overfor FTR ogde deltagende, at der vil kunne blive forhandlet et vederlag for aktivdeltagelse.2. ProjektdeltagelseEfter en konkret ledelsesmæssig vurdering kan der ydes funktionsløn ift. beskæftigelsesgradog udmøntes årligt efter en konkret forhandling med denfaglige organisation.Se også udviklingsprojekter side 108 og resultatløn sin 163.98


FSærlige ansvarsområderRengøringsmiddelansvarligEksempel på formulering:1. Ansvarlig for rengøringsmidlerTillæg på x kr. uafhængigt af beskæftigelsesgrad.99


FSærlige ansvarsområderRessourcepersonEksempel på formulering:1. Ressourceperson dagcenterområdetFunktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages i de forskelligedagcentre eller træningsteams. Hensigten med denne funktionsbeskrivelseer at tydeliggøre de generelle forventninger og rammer, der er gældende.Opgaver der kan varetages ud fra ressourcepersonsfunktionen:Delegeret genoptræningSatellitfunktionIT superbruger – Rambøll CareHøreomsorgSåfremt der måtte være behov for yderligere opgaver, skal disse drøftes oggodkendes af aftaleparterne.Generelle krav til udførelsen af funktionen:Har sosu-uddannelseSåfremt der findes specifikke uddannelsestilbud til nogle af opgaverne,skal den der udfører opgaven have mulighed for at deltage irelevant kursusvirksomhedPå det enkelte arbejdssted udarbejdes en konkret opgavebeskrivelsefor den konkrete funktion. Af opgavebeskrivelsen skal fremgå,hvad den pågældende skal : Udfører – har medansvar for – er ansvarligfor100


FSærlige ansvarsområderSåfremt opgaven stiller særlige krav, skal disse fremgå af opgavebeskrivelsenSåfremt opgaven kræver særlige rammer i form af lokaler – adgangtil IT m.m., skal dette fremgå af opgavebeskrivelsen.Der er mulighed for aflønning af ressourcepersonsfunktionen på 3 niveauer.Vurderingen af efter hvilket niveau funktionen skal aflønnes, skalske mellem hhv. faglederen og den lokale tillidsrepræsentant.Se også nøgleperson side 94 og videnspersonside 109.101


FSærlige ansvarsområderStedfortræderEksempler på formulering:1. Funktionstillæg for stedfortrædereFor funktionen som stedfortræder gives x kr.2. Funktionstillæg for stedfortræder for aktivitetsledereFor funktionen som stedfortræder for aktivitetsledere gives x kr.3. Stedfortræder for distriktslederFor funktionen som stedfortræder for distriktsleder gives x kr.102


FSærlige ansvarsområderSuperbrugerEksempler på formulering:1. Superbruger i elektronisk omsorgssystemI forhold til døgnberedskabet kan der være behov for særlige funktioner indenforelektronisk omsorgssystem. Udbetalingen er ikke kvoteopdelt.2. Superbruger i it/hotline-funktionerSikrer at brugerne hurtigt bliver fortrolige med systemernes muligheder ogudnytter det i praksis. Fungerer som hotline for kolleger og varetager allepædagogiske funktioner i forhold til kolleger. For funktionen som superbrugerydes et funktionstillæg på x-y løntrin. Tillægget gøres afhængig af systemetskompleksitet og antal systemer.3. Superbruger til nødkaldTil superbrugere på nødkald på plejehjemmene ydes et tillæg på x løntrin.4. Superbruger i Rambøll CareTil superbrugere i Rambøll Care ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligtgrundbeløb, 1/1 2006-niveau) Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn tilbeskæftigelsesgrad.5. Superbruger i omsorgssystemFor varetagelse af funktionen som superbruger i brugen af omsorgssystemetydes x løntrin.Det forudsættes, at superbrugeren:Yder daglig supervision af alle slutbrugere i omsorgssystemetForetager indberetning af fejl og ønske til medansvarlig103


FSærlige ansvarsområderSikrer at de oprettede brugere har adgang til systemet (låse op forspærrede brugere)Samarbejder med øvrige superbrugere og medansvarligeEr medansvarlige for at indgående aftaler overholdesEr medansvarlige for optimal systemanvendelse i daglig drift.Blandt superbrugerne er der 3 medarbejdere med særlige opgaver i forholdtil afrapportering til it-afdelingen om tekniske fejl m.v.Se også journalinstruktør side 88, systemadministrator side106 og vitae funktioner side 111.104


FSærlige ansvarsområderSupervisorEksempler på formulering:1. SupervisorDer uddannes efter aftale med lederen 2 nøglepersoner/1 pr. center i nærmeredefinerede emner indenfor fællessprog 2, kommunikation, supervision,coaching og refleksion.2. SupervisorTillæg for at være ressourceperson inden for supervision. Årligt pensionsgivendegrundbeløb x kr. (31/3 2000-niveau).105


FSærlige ansvarsområderSystemadministratorEksempel på formulering:1. Systemadministratorer it omsorgssystemerTil ansatte, der får pålagt funktionen som systemadministratorer, ydes et årligttillæg svarende til x kr.Se også journalinstruktør side 88, superbruger side 103 ogvitae funktioner side 111.TeamvagtEksempel på formulering:1. Teamvagt i hjemmeplejenFor funktionen som teamvagt i hjemmeplejeteams ydes x kr. (tidligere benævntgruppevagt).106


FSærlige ansvarsområderTjenesteplanerEksempel på formulering:1. TjenesteplanerFor kommunens plejecentre, ydes et pensionsgivende funktionstillæg på xløntrin for udarbejdelse af tjenesteplaner. Afdelingslederen udpeger personen,og der kan maks. ydes tillæg til en person pr. afdeling.Se også akutplanlægning side 72, disponeringsvagtfunktionside 79, fordelerfunktion side 80 og planlægger side 95.TovholderEksempel på formulering:1. TovholdereFor funktionen som tovholder gives et tillæg på x kr.107


FSærlige ansvarsområderUdviklingsprojekterEksempel på formulering:1. Udviklingsprojekter i/for virksomhedenDeltagelse i udviklingsprojekter i/for virksomheden. Projektbeskrivelsenmed fastlagte kriterier for projektets forløb forelægges af ledelsen. Beløbetgives i hele måneder uafhængigt af ansættelsesbrøk.Se også projektdeltagelse side 98 og resultatløn side 163.108


FSærlige ansvarsområderVidenspersonEksempel på formulering:1. Tillæg som videnspersonTil de medarbejdere som udpeges til varetagelse af funktionen som vidensperson,ydes et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Tillægget gradueresefter ansættelsesbrøken.Se også nøgleperson side 94 og ressourceperson side 100.109


FSærlige ansvarsområderVisitatorEksempler på formulering:1. Ansat som visitatorX funktionslønstrin for funktionen som visitator og selvtilrettelæggelse afarbejdstid og opgaver.2. VisitatorerGrundlønnen bygges op efter den uddannelsesmæssige baggrund (social- ogsundhedsassistent eller sygehjælper eller andet) med erfaring eller erfaringfør tid, plus eventuelt stillingstillæg til trin x, herunder ydes x trin i funktionslønfor visitatoruddannelse, dog senest efter 12 måneders ansættelsesom visitator, uanset om pågældende har gennemført uddannelsen.110


FSærlige ansvarsområderVitae funktionerEksempler på formulering:1. Vitae funktionerVitae funktioner kategoriseres i:System- og sikkerhedsadministrator i Vitae-disponeringSystem- og sikkerhedsadministrator i Vitae-journalInstruktør i Vitae-disponeringInstruktør i Vitae-journalSystem- og sikkerhedsadministrator i Vitae-håndholdtInstruktør i Vitae-håndholdt.2. Disponent i VitaeDer aftales et samlet funktionstillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau) for at varetage begge funktioner både disponering i Vitae ogsom superbruger, som nævnt under de nedenstående punkter.Der aftales et funktionsløntillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau)udelukkende for funktionen som disponent i Vitae ansvaret for dendaglige planlægning. Funktionen udføres af medarbejdere, der hargennemgået uddannelse i disponering af Vitae omsorg og som løbendeajourfører sin viden samt er ansvarlig for oplæring af kolleger.Der aftales et funktionsløntillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau)udelukkende for at være superbruger, som har gennemgået111


FSærlige ansvarsområderuddannelsen i Vitae, som løbende ajourfører sin viden og som er ansvarligfor oplæring af kolleger.Beløbene reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.Se også journalinstruktør side 88, superbruger side 103 ogsystemadministrator side 106.VærkstedskoordinatorEksempel på formulering:1. VærkstedskoordinatorSocial- og sundhedsassistent, der varetager funktion som koordinator vedværkstedet ved de beskyttede boliger, ydes et tillæg på x kr. årligt.112


FFleksibilitetAfløsning i sygeplejerskevagterEksempel på formulering:1. Sosu-assistenters afløsning i sygeplejerskevagtVed social- og sundhedsassistenters afløsning i sygeplejerskevagt ydes et tillægpå x kr. pr. vagt (1/1 2006-niveau).113


FFleksibilitetFeriekoloniEksempler på formulering:1. Vederlag ved deltagelse i sommerferie med beboerneFor hver dag en medarbejder deltager i døgnophold med beboere udenforPlejer- og Aktivitetscentrene gives 1 fridag svarende til normal arbejdstidslængdefor den enkelte medarbejder. Der udbetales ulempetillæg, som påhverdage og lørdage udgør x kr. pr. dag. Deltidsansatte kan få udbetalt erstatningsfrihedensom løn. Under medarbejders deltagelse suspenderes reglerom arbejdstid, fx nattillæg, weekendgodtgørelse og overarbejde.2. FeriekoloniTil medarbejdere, der deltager i feriekoloni, gives et pensionsgivende tillæg,der på hverdage udgør x kr. pr. døgn og på søn- og helligdage x kr. pr. døgn.3. Feriekoloni”Aftale om vederlag for deltagelse i feriekolonier til pædagogisk personaleved døgninstitutioner m.v”. Vederlaget jf. aftalens pkt. 4 forhøjes tilx kr. pr. døgn på hverdagex kr. pr. døgn på søn- og helligdageVed deltagelse i feriekoloni indgår den daglige arbejdstid med 10 timer pr.fulde døgn. Ud- og hjemrejsedøgn reduceres forholdsmæssigt, såfremtden samlede varighed for disse ikke udgår et døgn.4. Ledsagelse af klienter ved deltagelse i ferie- og højskoleophold m.vI henhold til overenskomsten § 15 følges reglerne i feriekoloniaftalen fordøgninstitutions personale. Der ydes herudover 1 times afspadsering pr. påbegyndtdag.114


FFleksibilitet5. KoloniopholdVed deltagelse i ferieophold med borgere (koloniophold) gives et tillæg på xkr. pr. dag på hverdage. I weekender og helligdage gives et tillæg på x kr. pr.dag.115


FFleksibilitetFlyver/afløserEksempler på formulering:1. Afløsning i egen gruppeTil medarbejdere, der ikke er tilknyttet et bestemt team, men er tilknyttethele plejecentret, ydes et tillæg på x kr. årligt (under 32 timer ugentlig). Ved32 timer eller derover ydes x kr. årligt.2. FlyverfunktionSkiftende vagter på tværs af dag, aften, nat i samme afdeling/institution ihenhold til 4-ugers vagtplan.3. Uden fast gruppeMedarbejdere i hjemmeplejen, der ansættes uden fast gruppe og som kanflyttes fra dag til dag i et område, ydes x løntrin.4. Fast afløserBetaling til fast afløser bevares med honorering på x løntrin. Med fast afløsermenes afløserpuljen, som administreres fra områdekontoret. Det erfastansatte afløsere, som lønnes for deres fleksibilitet. Det er således ikke deafløsere, der er tilknyttet den enkelte sektion.5. KontorflyvereDer ydes et pensionsgivende funktionstillæg til ”kontorflyvere” på x kr. i årligtgrundbeløb (31/3 2000-niveau).6. FlyverteamsFlyverteamets ønske om fleksibilitet er tydeligt afspejlet i mulighederne forvagttyper. Medarbejderne kan selv vælge mellem vagttyperne, og der bliverydet et funktionstillæg, der afspejler fleksibiliteten.116


FFleksibilitetVagttype 1, betyder at medarbejderne kan vælge at arbejde kun ienten dagvagt, aftenvagt eller nattevagtVagttype 2, betyder at medarbejderen kan vælge hovedvagttype ogen sekundær vagttype. Dette valg, vil indebære at medarbejderenminimum har 4 sekundærvagttyper på 4 ugers rulVagttype 3, betyder at medarbejderen kan vælge en hovedvagt,men ellers har to andre vagttyper som mulige arbejdsområder. Dettevalg, vil indebære at medarbejderen minimum har 6 andre vagttyperpå et 4 ugers rul.7. FlyvereDer ydes pensionsgivende funktionsløn på x kr. årligt grundbeløb (31/32000-niveau) til flyvere. Tillægget gælder for flyvere i dagvagt på hverdage(vagt- og weekendfri).Der ydes pensionsgivende funktionsløn på x kr. i årligt grundbeløb (31/32000-niveau) til flyvere. Tillægget gælder for flyvere med dækning alle dage idøgnets 24 timer (helligdage inkl.).Se også vikar side 121.117


FFleksibilitetFridagsafløsningEksempel på formulering:1. FerieafløserePersonale, der fast varetager fridagsafløsning, ydes et tillæg på x kr. pr. vagt.FrivillighedskoordinatorEksempel på formulering:1. FrivillighedskoordinatorFrivillighedskoordinatorer tildeles funktionsløntillæg med x kr. årligt.118


FFleksibilitetJobrotationEksempel på formulering:1. Deltagelse i planlagt jobrotationDer ydes et tillæg på x kr. månedligt til ansatte, der deltager i planlagt jobrotationaf udviklende karakter som led i den ansattes kompetenceudvikling.Skiftende arbejdsstederEksempel på formulering:1. TræningsfunktionenTil medarbejdere, som under ansættelsen ved træningsfunktionen deltager iden fleksible ordning i relation til skiftende arbejdssteder, udbetales efterindividuel forhandling og aftale et pensionsgivende funktionstillæg, dermindst udgør x kr. i årligt grundbeløb (31/3 2000-niveau). Funktionstillæggetreduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.119


FFleksibilitetTværgående i distriktetEksempel på formulering:1. Tværgående i distriktetTil social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen i dagvagt gives et tillæg påx kr., for at arbejde på tværs i distrikterne.UdrykkerEksempel på formulering:1. UdrykkerMedarbejdere uden ledelse ansat i hjemmeplejen, der varetager funktionensom udrykkere ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Beløbet reduceresi forhold til beskæftigelsesgrad.120


FFleksibilitetVikarEksempler på formulering:1. Centralt vikarkorpsTil alle medarbejdere, ansat i det centrale vikarkorps ydes pensionsgivendefunktionsløn på x kr. i årligt grundbeløb (31/3 2000-niveau.) Tillægget reduceresi forhold til nedsat arbejdstid.2. Månedslønnet vikarDer gives x funktionsløntrin for rekruttering og fastholdelse til månedslønnedemidlertidigt ansatte sosu-medarbejdere (med stopdato på kontrakten),der har uddannelse som SSH, SSA, sygehjælpere, hjemmehjælpere eller plejehjemsassistenter.3. Fastansat vikarTil nævnte antal sosu-medarbejdere (SSH, SSA, sygehjælpere, hjemmehjælpereeller plejehjemsassistenter), der har ansættelse som fastansat vikar(uden stopdato på kontrakten), gives der:x funktionsløntrin for arbejde indenfor 1 vagttype (dag, aften ellernat)x funktionsløntrin for arbejde indenfor 2 vagttyper (dag/aften, aften/nateller dag/nat)x funktionsløntrin for arbejde indenfor 3 vagttyper (dag, aften ognat).121


FFleksibilitet4. Planlagte vikariaterMedarbejdere ansat til længerevarende vikariater, i forbindelse med barselorlov,længerevarende sygdom, uddannelsesorlov og ferie m.v.Mødeplan skal kendes min. 4 uger forud som led i den almindeligearbejdstidsilrettelæggelse på tjenestestedetFridøgns placering skal være kendt 4 uger forudOvergang mellem tjenestesteder og nyt vikariat kan ske med 1 ugesvarselDer ydes x løntrin i funktionsløn for fleksibilitet.5. Akutte vikariaterMedarbejdere ansat til vikardækning i forbindelse med akut opstået sygdomog fravær, som kan tage alle vagter, inden for vagttyperne dag/aften/nathverdag, weekend og helligdage.Medarbejdere ansat i denne kategori skal arbejde hver 2. weekendMedarbejderen skal som min. stille sig til rådighed for 2 vagttyperne(dag/aften/nat)Medarbejderen melder ind på, hvilke dage de kan arbejde, men arbejdsgiverbestemmer vagttypenMøde/plan/rådighedsvagt skal være kendt min. 1 uge forudFridøgns placering skal være kendt 4 uger forudMedarbejderen skal kunne kontaktes pr. tlf. eller via PDA på dage,hvor medarbejderen er i tjeneste og med 1 times varsel kunnefremmøde på tjenestestedetNormperioden er maksimum 12 uger, (men kan dog undtagelsesvisforlænges til 16 uger efter individuel aftale). Opgørelsen af timersker som udgangspunkt ved normperiodens udløb eller efter individuelaftaleDer ydes x løntrin i funktionen for fleksibilitet.122


FFleksibilitet6. Weekend vikariaterMedarbejdere som kun ønsker at arbejde i weekender.Medarbejdere skal som min. binde sig for 4 arbejdsdøgn inden foren 4 ugers periode placeret i weekenderVagterne etableres som hovedregel som fast rulTjenestestedets placering varsles med min. 12 timers varselMedarbejderen skal som min. stille sig til rådighed for 2 vagttyperdag/aften/nat Arbejdsgiver bestemmer vagttypenDer ydes x løntrin i funktionsløn for fleksibilitet.7. Arbejde i vikarkorpsDer ydes funktionsløn på x kr. årligt til ansatte, der arbejder i vikarkorpset oghar hele distriktet som arbejdsområde. Beløbet er i 31/3 2000-niveau ogudbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad.Se også flyver/afløser side 116.123


FFleksibilitetØ-tillægEksempler på formulering:1. ØerneFor arbejde på ”Kattegatøen” eller” Vesterhavsøen” ydes x løntrin.2. Ø-tillægFor fleksibilitet på jobindhold, m.v. tildeles x trin. Aftalen er gældende forfastansatte og ansatte i aftalte vikariater af mere end en måneds varighed.Se også kvalifikationskriterium kommunetillæg side 148.124


FAndre funktionstillægCykelgodtgørelseEksempler på formulering:1. CykeltillægTilsynsmedarbejdere, visitatorer samt forbyggende medarbejdere, som benytteregen cykel i tjenestetiden kan på anmodning fra leder, tildeles et tillægpå x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Beløbet er ikke pensionsgivende ogreduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad.2. TransportgodtgørelseDer udbetales et fast månedligt beløb på x kr. til månedslønnet udekørendepersonale, der bruger cykel eller knallert i forbindelse med borgerbesøg i distriktet.Timelønnede får udbetalt x øre pr. time.3. CykelgodtgørelseFor medarbejdere ansat i dagvagt i et cykeldistrikt og som stiller cykel til rådighedfor arbejdspladsen tildeles et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau,ikke gradueret). Tillægget erstatter overenskomstens bestemmelser om cykelgodtgørelse.125


FAndre funktionstillæg1. KørselsgodtgørelseDer udbetales befordringsgodtgørelse for kørsel med egen cykel/ knallertmed 6 km. pr. dag i 226,5 dage pr. år til hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælperei dagvagt.Der udbetales befordringsgodtgørelse for kørsel med egen cykel/ knallertmed 12 km. pr. dag i 164 dage pr. år til hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælperei aftenvagt. Godtgørelsen udbetales med 1/12 pr.måned. Den sats der anvendes, samt reguleringen, er i henhold til aftale omgodtgørelse for benyttelse af egen cykel/knallert.126


FAndre funktionstillægFastholdelse og rekrutteringEksempler på formulering:1. Aften/natordningenDer ydes til alle uddannede medarbejdere i fast aften/nattetjeneste et tillægpå x kr. i årligt pensionsgivende grundbeløb (31/3 2000-niveau). Tillæggetydes med virkning fra den 1. januar 2008 og ydes ud over det, der alleredeydes jf. forhåndsaftalens punkt 1. på x kr. i årligt pensionsgivende grundbeløb(31/3 2000-niveau).2. Fastholdelse/rekruttering i hjemmeplejenAften- og nattevagter giver et årligt pensionsgivende tillæg på x kr. Ved ansættelsepå mindre tid reduceres tillægget.3. Fastholdelse/rekruttering på plejehjemRekruttering og fastholdelse af medarbejdere der arbejder i aftenvagt/nattevagtmodtager et pensionsgivende tillæg på x kr. Tillægget reduceresikke i forhold til beskæftigelsesgrad.4. FastholdelseIkke-uddannede medarbejdere ansat i aftenvagt ydes efter udløbet af 3.mdrs. tilfredsstillende prøvetid et pensionsgivende tillæg på x kr. Tillæggetreduceres i forhold til beskæftigelsesgrad.Se også kvalifikationskriterier kompetenceudvikling/ fastholdelseside 138 og rekruttering af nyuddannede og nyansatteside 162.127


FAndre funktionstillægGranskerEksempel på formulering:1. GranskereTil de første udpegede granskere ydes pr. fokusområde et tidsbegrænsetfunktionstillæg med et årligt grundbeløb på x kr. Tillægget ydes for 12 måneder.Fokusområderne opstartes successivt i løbet af 2006. Tillægget reduceresikke forholdsmæssigt ved nedsat tid.Istandgørelse af dødEksempler på formulering:1. Mors (istandgørelse af død)Engangsbeløb maks. 2 personer. Evt. merarbejde + mors.2. Tillæg til social- og sundhedshjælpere m.fl. for istandgørelse af en død.For funktionen med istandgørelse af en død ydes som funktionsløn x kr. pr.gang.128


FAndre funktionstillægKørekortEksempel på formulering:1. Kørekort til aften/nattevagter i hjemmeplejenMedarbejdere i hjemmeplejen, der har kørekort og benytter dette i arbejdstiden,ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Beløbet reduceres ikkei forhold til beskæftigelsesgraden.Kørsel i egen bilEksempel på formulering:1. Fast kørsel i egen bilTil medarbejdere, der fast kører i egen bil, fordi bilkørsel er nødvendig for atudføre funktionen. Ydes et tillæg på x kr. pr. år (1/1 2006-niveau). Dette erisær landruter i hjemmeplejen og aftenvagterne på De gamles hjem, der kørerud fra hjemmet i egen bil.129


FAndre funktionstillægLov om social service §§ 85 og 99Eksempel på formulering:1. Lov om social service §§ 85 og 99Uddannet personale indenfor sosu-overenskomsten beskæftiget med arbejdsopgaveriht. Lov om social service §§ 85 og 99 kan ydes tillæg efter individuelvurdering.130


FAndre funktionstillægSærlige funktionerEksempler på formulering:1. Særlig funktionSocial- og sundhedsassistenter med særlig funktion tildeles et årligt funktionstillægpå x kr.2. Honorering for arbejde i ”specialgruppen” i HjemmeplejeDer ydes funktionsløn på x kr. årligt til ansatte, der arbejder i ”specialgruppen”i hjemmeplejen. Beløbet er i 31/3 2000-niveau og udbetales uden hensyntil beskæftigelsesgraden.3. Ansvar for særlige funktionerFor funktioner som ligger ud over indhold i stillings- og funktionsbeskrivelsegives et tillæg på x kr.131


FAndre funktionstillægTelefongodtgørelseEksempel på formulering:1. TelefongodtgørelseTil hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere uden fast tilknytning tillokale hjemmeplejegrupper udbetales telefongodtgørelse med et beløb svarendetil grundbeløb pr. 1/10 1984 på x kr. pr. måned. Der udbetales detsamme beløb uanset ansættelseskvote. I ekstraordinære tilfælde kan derudleveres telefonkort til tjenstlig brug.TolkebistandEksempel på formulering:1. TolkebistandDer ydes et pensionsgivende vederlag på x kr. (31/3 2000-niveau) for hvergang en medarbejder yder tolkebistand. Det forudsættes, at tolkebistandenbestilles og indberettes af ledelsen.132


FAndre funktionstillægUdekørende aftenvagtEksempel på formulering:1. Tillæg til udekørendeTil udekørende uddannede medarbejder ansat i Hjemmeplejens aften- ognatordning ydes et af følgende funktionslønstillæg for specielle funktioner iaften-nat:Udekørende i aftenvagt x kr. pr. år i 31/3 2000-niveau for fuld tid.Udekørende i nattevagt y kr. pr. år i 31/3 2000-niveau for fuld tid.133


KUddannelseDemensEksempel på formulering:1. DemensområdetFor social- og sundhedshjælpere, der har gennemført AMU kurset ”omsorgfor personer med demens” (37 timer), ydes x løntrin.Se også funktionskriterium demens side 24 og kvalifikationskriteriumom demens side 145.DiplomuddannelseEksempler på formulering:1. DiplomuddannelseKvalifikationsløn ydes fra den 1. i måneden efter, at medarbejderen opfylderbetingelserne herfor. Diplomuddannelse (fagrelevant og ledelsesgodkendt):1 modul = x kr., 2 moduler = x kr. fuld diplom = x kr.2. Relevant videreuddannelseDer kan gives tillæg for særlig relevant videreuddannelse, der har sigte påledelsesdisciplinerne. Diplomlederuddannelse: x kr. (årlig kvalifikationsløn31/3 2000-niveau).134


KUddannelseEfteruddannelseEksempler på formulering:1. Honorering for efteruddannelseDer gives et tillæg på x løntrin for gennemført efteruddannelse som socialogsundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.2. EfteruddannelseEfter hver periode på 3 ugers arbejdsgivergodkendt uddannelse eller kurserydes der kvalifikationsløn på x løntrin. Ved godkendelsen tages der udgangspunkti, at uddannelsen fagligt og personligt har væsentlig betydningfor medarbejderens nuværende job, og skal kunne anvendes i opgavevaretagelsen.Aftalen er gældende for uddannelser og kurser gennemført efter1. januar 2007.3. KompetenceudviklingFor at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling ydes x løntrin forgennemført efteruddannelse/kursus. Det er en forudsætning for udbetaling,at efteruddannelsen/kurset er relevant for opgavevaretagelsen og for medarbejderensfaglige udvikling samt kan anerkendes af den lokale ledelse. Dergives x trin for efteruddannelse/kursus på 60/120/180/360 timer. Der ermulighed for at akkumulere timer.4. Relevant efteruddannelseDer ydes kvalifikationsløn til medarbejdere, der har gennemgået 3 ugers relevantefteruddannelse, efter d. 1. januar 2007.135


KUddannelse5. Kursus og videreuddannelse74 timer sammenlagt, der medregnes kun uddannelse af min. 2 dages varighed.Optælling sker fra den 1. januar 2002.6. Efteruddannelse for social- og sundhedspersonaleFagrelevante kurser, med kursusbevis, der er aftalt med arbejdsstedet, ogmed en samlet varighed på 3 uger (15 dage). Tillægges x løntrin. Dette omfattereksempelvis AMU kurser, men også andre fagrelevante kurser kanmedregnes.7. Kompetencegivende kurserKvalifikationstillæg gives efter de første 60 timers kompetencegivende fagogjobrelevante kurser, der kan dokumenteres med kursusbevis. For at kurser/uddannelserkan medregnes som fagrelevante og/eller fagspecifikke skalde inden opstart godkendes af afdelingens teamleder.8. Efteruddannelse/kursus/begrænsningerUnderstøttelse af medarbejdernes kompetenceudvikling i form af gennemførtefteruddannelse/kursus. Det er en forudsætning for udbetalingen, at efteruddannelsen/kursuser relevant for opgavevaretagelsen og for medarbejdernesfaglige udvikling. De enkelte kurser skal være godkendt som relevantaf områdeledelsen efter drøftelse med lokal TR. Der ydes kvalifikationslønfor godkendt efteruddannelse/kursus på 60/120/180/360 timer. Der ermulighed for at akkumulere timer. Der kan maksimalt udmøntes x løntrin ihenhold til denne kvalifikationslønaftale. Parterne er enige om, at der bevilgeskurser, som efter aftale mellem områdeledelsen og lokal TR ikke kantælles med i de akkumulerede timer. Parterne er ligeledes enige om, atpraktikvejlederkursus ikke kan tælles med i de akkumulerede timer, idetpraktikvejlederfunktionen honoreres med funktionstillæg.136


KUddannelse9. Efteruddannelse/kursusMedarbejdere, der har gennemgået et 5 ugers kursus vedr. SSAefteruddannelsetildeles et årligt tillæg på x kr. i 31/3 2000-niveau.10. Social- og Sundhedsskolens efteruddannelseFor gennemførelse af Social- og Sundhedsskolens fulde efteruddannelse forsocial- og sundhedshjælpere ydes x løntrin (grundmodulet og 4 valgfri AMUkurser). Tilsvarende gælder for social- og sundhedsassistenter, der har bevisfor at have bestået den nye efteruddannelse.11. Relevant efter- og videreuddannelseSocial- og sundhedspersonale honoreres med x løntrin for hver 110 timersgennemført relevant efter- og videreuddannelse, som er aftalt med ledelsen.12. VidereuddannelseMedarbejdere, der under tjenestefrihed har uddannet sig fra sygehjælper tilsocial- og sundhedsassistent eller fra social- og sundhedshjælper til socialogsundhedsassistent sikres en lønstigning på mindst x løntrin i forbindelsemed uddannelsens afslutning. I det omfang det er foreneligt med forholdenepå tjenestestedet, kan medarbejdere bevilliges tjenestefrihed med elleruden løn med henblik på gennemførelse af relevant videreuddannelse.Se også uddannelse side 108137


KUddannelseKompetenceudvikling/fastholdelseEksempel på formulering:1. Kompetenceudvikling/fastholdelsestillægAlle medarbejdere kompetenceudvikles i ”Læring i praksis” og ”møder medborgeren og de pårørende”. Der forudsættes gennemført 1 uges AMU kursusefter nærmere aftale. Kurserne afvikles over 2-4 årig periode. Efter ½ årsanvendelse i praksis tillægges x løntrin oveni grundlønnen.Se også funktionskriterium fastholdelse og rekruttering side127 og rekruttering af nyuddannede og nyansatte side 162.138


KUddannelseOpskolingEksempler på formulering:1. Opskoling/efteruddannelseHjemmehjælpere og sygehjælpere, der har været på efteruddannelse, ogsom allerede var på slutløn, tillægges x løntrin. Personale, som gennemføreropskoling eller uddannelse til SSH eller SSA skal som minimum stige x løntrin.2. Indplacering efter opskolingAlle medarbejdere, der er blevet opskolet og genindtræder i jobbet, tillæggesx løntrin, såfremt de ikke ved deres tilbagevenden har opnået en lønfremgang.3. VidereuddannelseMedarbejdere, der under tjenestefrihed har uddannet sig:fra sygehjælper til social- og sundhedsassistent ellerfra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistentsikres en lønstigning på mindst x løntrin i forbindelse med uddannelsens afslutning.I det omfang det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet, kan medarbejderebevilliges tjenestefrihed med eller uden løn med henblik på gennemførelseaf relevant videreuddannelse.139


KUddannelsePsykiatriEksempler på formulering:1. PsykiatriafsnitDer ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau) til plejeruddannet- ogSSA-personale samt plejehjemsassistenter i psykiatriafsnittet under Handicap-og Psykiatriafdelingen. (Udvidelsen med plejehjemsassistenter er omfattetaf udmøntningsgarantien).Der ydes x løntrin for et bestået semester af diplomuddannelsenDer ydes x løntrin for en uddannelse, der svarer til en godkendt diplomuddannelseFor deltagelse i praksis forskningsprojekter, som de er kendt i uddannelsesområdetinden for sindslidende, ydes x løntrin. (eks. neuropædagogiskuddannelse).2. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonaleDer kan gives fastansatte, der gennemfører efteruddannelsen i psykiatri i2007, og som dokumenterer dette ved kursusbevis, x løntrin. Medregnesved opgørelse af udmøntningsgarantien.3. Socialpsykiatri AMUVed gennemført AMU kursus i Introduktion til socialpsykiatri, 74 timer, givesx løntrin.Se også funktionskriterierne psykisk syge/psykiatri side 34,særlige arbejdspladser/boenheder side 40 og ældre fysisk/psykiskhandicappet side 45.140


KUddannelseRehabilitering af hjerneskadedeEksempel på formulering:1. RehabiliteringLøntillæg gives ved gennemført AMU kursus ”Medvirken til rehabilitering afhjerneskadede –Rehab” (37 timer).141


KUddannelseTR uddannelseEksempler på formulering:1. TR og SR uddannelseParterne erenige om, at der forhandles kvalifikationsløn for tillids- og sikkerhedsrepræsentanteri det enkelte distrikt.2. TillidsrepræsentantUdbetales efter endt grund-/vekseluddannelse som TR. Bibeholdes som etpersonligt tillæg efter hvervets ophør.Se også funktionskriterierne fællestillidsrepræsentant side53, sikkerhedsrepræsentant side 59, tillidsposter side 60 ogtillidsrepræsentant side 64.142


KUddannelseUddannelseEksempler på formulering:1. KommunomuddannelseSocial- og sundhedspersonale, som har bestået kommunomuddannelsensgrundforløb, tillægges x løntrin. Social- og sundhedspersonale, der har beståetkommunomuddannelsens grundforløb tillægges x løntrin for hvert beståetspecialefag og x løntrin for afgangsprojektet (højst x løntrin i alt).2. Ordinær uddannelseDet aftales, at social- og sundhedshjælpere og sygehjælpere, der i deres ansættelsesforholdi den integrerede ordning i kommunen tager den ordinæreuddannelse som social- og sundhedsassistent og i direkte forlængelse herafansættes som social- og sundhedsassistent, på overgangstidspunktet ikkelønmæssigt stilles ringere end i deres ansættelse som social- og sundhedshjælpere/sygehjælpere.Der ydes således en personligt fastsat kvalifikationsløn. Der modregnes idenne personlige kvalifikationsløn ved fremtidige lønstigninger.3. UddannelseDer kan efter forhandling med den enkelte leder ud fra individuel vurderinggives tillæg for anden form for relevante uddannelser/kurser.4. Kvalifikationsløn for efteruddannelse og kurser omfattet sosuoverenskomstenDer gives et tillæg på x løntrin for gennemført efteruddannelse som socialogsundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.143


KUddannelseDa der kan være stor forskel på hvilke efteruddannelsesmuligheder, der erinden for de enkelte fagområder, skal pointgivningen sikre, at de fagområder,der kun har meget få efteruddannelseskurser at vælge imellem, ogsåkan opnå en kvalifikationsløn alligevel. Dette opnås ved, at samtlige kursusmuligheder– faglige og generelle relevante – inden for en faggruppe tællespointmæssigt sammen. 1 kursus time = 1 point, 74 point = x kvalifikationsløntrin.5. Arbejdsrelevante kurserDer ydes kvalifikationsløn på x løntrin til ansatte, der har afsluttet arbejdsrelevantekurser (f.eks. AMU kurser, dokumenterede kurser i forflytningsteknik,dokumenterede kurser vedr. SR-arbejde) af mindst 3 ugers sammenlagtvarighed, det vil sige 15 kursusdage af mindst 6 timer. Det forudsættes, atkurserne er gennemgået inden for de sidste 5 år.6. KompetenceudviklingVed første varige ansættelse i ældreområdet tilbydes et 2-årigt kompetenceudviklingsforløb.Efter gennemført forløb tillægges kvalifikationsløn efterindividuel vurdering. Efter konkret begrundet forslag fra en af parterne kander udover ovennævnte kvalifikationsløn, udbetales tillæg for erfarings- oguddannelsesbaserede kvalifikationer, der er relevante for arbejde.7. UddannelseDer ydes x løntrin for deltagelse i fagrelevante kurser udbudt/godkendt afarbejdsgiveren og som sammenlagt har en varighed på minimum 111 timer.Det er lederens afgørelse om frivillige kurser uden for arbejdstiden er fagrelevantfor medarbejderens funktion og derved medregnes.144


KFaglige kompetencerDemensEksempler på formulering:1. DemenskonsulentÅrligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Tillægget er pensionsgivende og reduceresved deltidsansættelse.2. Medarbejder i demensafsnittetMedarbejdere, ansat i demensafsnittet, tildeles x løntrin. Kvalifikationstillæggetudbetales dog først, når medarbejderen har opnået færdighederneved at arbejde i demensafsnittet, eller senest efter 6 måneder. Tillægget erpensionsgivende og reduceres ved deltidsansættelse.Se også funktionskriterium demens side 24 og demens side134.MedicinEksempel på formulering:1. MedicinadministrationSocial- og sundhedsassistenter med AMU kurset ”Lægemiddellære og administration”ydes x løntrin.Se også funktionstillæg om medicinansvarlig side 93.145


KFaglige kompetencerSpecialvidenEksempel på formulering:1. SpecialvidenFor specialviden der har særlig betydning for varetagelse af specifikke/konkretebeskrevne arbejdsopgaver, der er aftalt med ledelsen, og somligger udenfor stillingens normale arbejdsområde, kan der ydes kvalifikationslønmed x til y løntrin.Parterne er enige om, at der ved denne vurdering skal anvendes følgendekriterier for udvælgelse:Specialvidens nødvendighed for varetagelse af stillingenOmfanget af anvendelse af specialviden i stillingen.Øvrige kvalifikationerEksempel på formulering:1. MinimumskvalifikationslønstillægKvalifikationsløn ydes som et tillæg på minimum x kr. årligt (31/3 2000-niveau).146


KPersonlige kompetencerIndlevelse og opfindsomhed vedr. hjælpemidlerEksempel på formulering:1. Kreativitet m.v.X løntrin tildeles for at vise fleksibilitet, kreativitet, samarbejdsevne og initiativ.For at være opfindsom i specielle situationer f.eks. lejring og hjælpemidlerog for at have god indlevelsesevne i forhold til den enkelte borger.KerneressourcepersonEksempel på formulering:1. RessourcepersonParterne er enige om, at tildelingen af løntillæg også skal tilgodese medarbejdere,som i kraft af personlige kvalifikationer særligt bidrager til en stabilog kvalitetspræget drift.147


KPersonlige kompetencerKommunetillægEksempler på formulering:1. KommunetillægDer ydes et kommunetillæg til alle sundhedsfagligt uddannede medarbejderepå x løntrin for faglighed, udviklingsparathed og fleksibel opgavevaretagelse.2. KommunetillægParterne er enige om, at der gives et tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til allemedarbejdere. Parterne er enige om at der i overenskomstperioden arbejdesmed videreudvikling af en model for kvalifikationsvurdering.3. KommunetillægFast tillæg til alle på x løntrin.Se også funktionskriterium ø tillæg side 124.148


KPersonlige kompetencerKriterier for individuel kvalifikationslønEksempler på formulering:1. Kriterier for kvalifikationslønFor personer med relevant kompetencegivende uddannelse kan derindividuelt forhandles Lokal LøndannelseTil personale, der udviser et særligt engagement (stor ansvarlighed,commitment og er innovative), kan der individuelt forhandles lokalløndannelseTil personale, der udviser særligt vilje og evne til samarbejde, kander individuelt forhandles lokal løndannelseTil personale, der udviser særlig fleksibilitet, kan der individuelt forhandleslokal løndannelseTil personale, der udviser særlig mødestabilitet, kan der individueltforhandles lokal løndannelseTil personale, der udviser særlig stabilitet, kan der individuelt forhandleslokal løndannelse.2. Ekstraordinære personlige egenskaber m.v.Kvalifikationsløn forhandles individuelt og kan f.eks. ydes forRelevant videre-/efteruddannelseRelevant specialvidenRelevant erhvervserfaringEkstraordinære personlige egenskaber, der kommer arbejdsstedettil gode.149


KPersonlige kompetencer3. Øvrige kvalifikationerDen enkelte medarbejders kvalifikationer vurderes individuelt ved den årligeforhandling.Kvalifikationsløn tildeles f.eks. på baggrund af deltagelse i projekter, gennemførtuddannelse, specifikke arbejdsopgaver, nøglepersoner og fastholdelse.4. KvalifikationstillægX løntrin tildeles for at løse flere opgaver samt skabe resultater i overensstemmelsemed virksomhedens målsætninger, vise fleksibilitet, kreativitet,samarbejdsevne og initiativ.150


KPersonlige kompetencerMotivationskompetenceEksempel på formulering:1. KvalifikationslønFor kompetencen til at motivere sine samarbejdspartnere til brug af omsorgssystemetydes x løntrin.151


KAnciennitet1 årEksempler på formulering:1. 1 års erhvervserfaringSosu-hjælpere med et års erhvervserfaring: X basisløntrin.2. Arbejdsfastholdelse og rekrutteringFastansatte medarbejdere med mere end 1 års ansættelsesanciennitet tildelessom supplement til grundlønnen et årligt funktionstillæg på x kr. som”supplement til grundlønnen”.152


KAnciennitet2 årEksempler på formulering:1. 2 års anciennitetHjemmehjælpere, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere indenforhjemmeplejen oppebærer efter 2 års sammenhængende ansættelse ihjemmeplejen en lønforbedring svarende til x løntrin.Sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere på plejehjem oppebærer efter2 års sammenhængende ansættelse i hjemmeplejen en lønforbedring svarendetil x løntrin.2. FastholdelseMedarbejdere, som har været beskæftiget uafbrudt i hjemmeplejen i 2 år(gruppeledere dog 4 år) tildeles x løntrin. For sosu-elever, der overgår direktetil ordinær ansættelse efter endt elevtid, medregnes elevtiden i overnævntekarensperiode.Til deltidsansatte udbetaltes tillægget i forhold til den til enhver tid gældendebeskæftigelsesgrad. Ved opnåelse af hhv. 2 og 4 års beskæftigelse og vedændring af beskæftigelsesgrad på anden dato i måneden end den 1., udbetales/regulerestillægget fra den førstkommende 1. i måneden. Pensionsbidragaf fastholdelsestillægget ydes først, når betingelserne for pensionsordningiht. overenskomsten er opfyldt.3. TeamkoordinatorFor 2 års erfaring som teamkoordinator ydes x løntrin.153


KAnciennitet4. Fastholdelsestillæg – aften- eller nattetjenesteEfter 2 års fast ansættelse i aften- eller nattjeneste ydes x kr. årligt – ansættelsenkan tidligst regnes fra 1/1 2005.5. Tillæg for erfaring indenfor HandicapområdetTil medarbejdere med 2 års arbejdserfaring ved Handicapområdet ydes ettillæg på x løntrin. Modregnes ikke i tillæg for beskæftigelsesanciennitet jf.overenskomstens bestemmelser.154


KAnciennitet3 årEksempel på formulering:1. 3 års anciennitet3 års erfaring på baggrund af uddannelsen: Basisløntrin x.4 årEksempel på formulering:1. 4 års anciennitet4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen (x løntrin).Dokumentation skal medbringes.155


KAnciennitet6 årEksempler på formulering:1. 6 års erfaring6 års erfaring på baggrund af uddannelsen: Basisløntrin x.2. Ikke-uddannet personaleUd over overenskomstens bestemmelser ydes efter sammenlagt 2 års beskæftigelsejf. overenskomstbestemmelserne x kr. Ophører ved opnåelseaf overenskomstens automatiske ”slutløn”. Kvotebestemt.156


KAnciennitet7 årEksempler på formulering:1. 7 års erfaring som social- og sundhedshjælperEfter 7 års erfaring som social- og sundhedshjælper ydes x løntrin i kvalifikationsløn.Disse løntrin modregnes ved opnåelse af overenskomstens anciennitetsmæssigestigning efter 11 års erfaring.Ved ydelse af de x løntrin, er der mulighed for modregning i tillæg, hvor dertidligere er taget forbehold for modregning. Dette skal i givet fald forhandlesi hvert enkelt tilfælde.Der tages forbehold overfor den enkelte medarbejder for modregning isamtlige fremtidige centralt aftalte anciennitetsstigninger.2. 7 års erfaring som social- og sundhedsassistentEfter 7 års erfaring som social- og sundhedsassistent ydes x løntrin i kvalifikationsløn.Disse løntrin modregnes ved opnåelse af overenskomstens anciennitetsmæssigestigning efter 10 års erfaring.Ved ydelse af de x løntrin, er der mulighed for modregning i tillæg, hvor dertidligere er taget forbehold for modregning. Dette skal i givet fald forhandlesi hvert enkelt tilfælde.Der tages forbehold overfor den enkelte medarbejder for modregning isamtlige fremtidige centralt aftalte anciennitetsstigninger.3. FastholdelsestillægDer ydes x løntrin i fastholdelsestillæg for 7 års beskæftigelse som social- ogsundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Der vil ikke ske modregningjf. den centralt aftalte kvalifikationsløn.157


KAnciennitet8 årEksempel på formulering:1. Ikke-uddannet personaleUd over overenskomstens bestemmelser ydes efter sammenlagt 8 års beskæftigelsejf. overenskomstbestemmelserne x løntrin. Ophører ved opnåelseaf overenskomstens automatiske ”slutløn”. Kvotebestemt.10 årEksempel på formulering:1. 10 års anciennitet10 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen (x løntrin).Dokumentation skal medsendes.158


KAnciennitetErfaringEksempler på formulering:1. ErfaringDer tildeles x løntrin oveni det centralt aftalte efter 4 års erfaring, og yderligerex løntrin efter 7 års erfaring. De x løntrin modregnes efter 10 års erfaringfor assistenter og 11 års erfaring for hjælpere.2. Erfaring, bl.a. fra andre områderFor oparbejdet relevant erfaring fra tidligere eller nuværende jobs kan derydes x til y løntrin.Ved vurderingen tages der udgangspunkt i at erfaringen fagligt og personligthar væsentlig betydning for medarbejdernes nuværende job, og skal kunneanvendes i opgavevaretagelsen.3. Kvalifikationsløn til social- og sundhedshjælpere efter 1 år og 2 årSocial- og sundhedshjælpere indplaceres efter 1 års ansættelse på trin x (pr.1/4 2009 trin y). og efter 2 års ansættelse minimum på trin x. (pr. 1/4 2009trin y) for fastholdelse. Centralt aftalt kvalifikationsløn efter 4 år holdesudenfor.159


KAnciennitetSlutløntrinEksempler på formulering:1. Slutløntrin efter 6 årBasisløntrin x.2. Medarbejdere på sluttrinBasisløntrin x.StartlønEksempel på formulering:1. StartlønBasisløntrin x.160


KAndre kvalifikationstillægMinimumslønEksempler på formulering:1. MinimumslønHjemmehjælpere, som ikke i kraft af overenskomsten § 8 (anciennitetsbestemmelser)er indplaceret på løntrin x, ydes kvalifikationsløn svarende tilløntrin y. Lønanciennitetsdato fastholdes uforandret efter overenskomsten.2. GarantitillægEfter 2 års lønanciennitetsgivende beskæftigelse på trin x ydes et årligt pensionsgivendetillæg på x kr. (31/3 2000-niveau).161


KAndre kvalifikationstillægRekruttering af nyuddannede og nyansatteEksempler på formulering:1. RekrutteringstillægDer ydes x løntrin i rekrutteringstillæg til alle uddannede nyansatte medarbejdere,som indplaceres på ren grundløn. Der kan samtidig oppebæresfunktionsløn. Der vil ikke ske modregning jf. centralt aftalte kvalifikationsløn.2. Rekruttering1 års ansættelse (modregnes ikke ved oprykning efter overenskomstens § 6,stk. 2).Se også funktionskriterium fastholdelse og rekruttering side127 og kompetenceudvikling/fastholdelse side 138.162


RResultatlønBonuslønEksempler på formulering:1. BonuslønResultatløn gives til grupper af medarbejdere eller enkelt personer, deropfylder forud aftalte mål/resultater.Det distrikt eller center, som ved årets afslutning har et økonomiskoverskud, kan bruge 10% af overskuddet til lønbonus.Overskuddet må ikke skyldes lavere serviceniveau. Men overskuddetkan f.eks. hentes ved at minimere den tid medarbejdernebruger på vejene, bedre planlægning af arbejdet, fleksibilitethos medarbejderne, mindre brug af vikarer m.v.Skaf en ny medarbejder til din arbejdsplads – og få et engangsbeløbpå x kr. Vedkommende må ikke have været ansat indenforkommunen inden for de sidste 2 år. Honoraret udbetales, hvismedarbejderen ansættes.2. BonuslønKommunen har besluttet at give social- og sundhedspersonaleen ekstra halvårlig bonusløn. Bonuslønnen har til formål dels atfastholde dels at tiltrække kvalificerede medarbejdere.To kriterier skal være opfyldt for at få bonusløn:Social- og sundhedspersonalet skal være ansat på et fastugentligt timetal.163


RResultatlønSocial- og sundhedspersonalet skal have overstået deresprøvetid på 3 måneder, og de skal være ansat i hele denmåned, hvori bonuslønnen udbetales i juni/decembermåned. Det betyder, at social- og sundhedspersonaletskal være ansat senest 1. marts for at få udbetalt bonusløni juni måned, og senest 1. september for at fåudbetalt bonusløn i december måned.3. ProjektdeltagelseDer ydes resultat løn til medarbejdere, der arbejder med projektarbejde.Ved iværksættelse af projekter, projektledelse, vilder for projektmedarbejderen blive iværksat individuelle forhandlingerpå løn herfor.Se også funktionskriterier projektdeltagelse side98 og udviklingsprojekter side 108.164


GGenerelle forudsætningerGenerelle bestemmelserEksempler på formuleringer:1. Overordnede målsætninger i forhåndsaftalenForhåndsaftalen tager afsæt i kommunens motto og i den overordnedelønpolitik samt visionerne for kommunen, som disse tegner sig.Det betyder, at forhåndsaftalen:Støtter strategier og mål for sundhedsforvaltningenFremmer udviklingen af sundhedsforvaltningenUnderstøtter udviklingen af kvalifikationer og kompetencer hosmedarbejderneFremmer sammenhængen mellem den enkelte medarbejdersopgaver, kvalifikationer og ansvar og medarbejdernes samledeaflønning.Aftalen fremmer desuden de overordnede personalepolitiske målsætninger,og er opdelt efter de 4 overordnede fokusområder:Den attraktive arbejdspladsDen kompetente arbejdspladsDen sunde arbejdspladsDen rummelige arbejdsplads.165


GGenerelle forudsætningerVisionen er, at forhåndsaftalen lønpolitisk understøtter, integrerer ogfortløbende udvikler sig i samtakt med de overordnede målsætningerfor kommunen.2. Overordnede målsætninger i forhåndsaftalenAftalen har til formål at styrke kvaliteten i ældreplejen, mindske nedslidningaf allerede ansatte medarbejdere og understøtte alle medarbejderesorganisatoriske og kulturelle tilhørsforhold i ældreområdet ikommunen.Vikarbistand i kommunen rekvireres via kommunens interne vikarkorps.Det interne vikarkorps skal fortrinsvis stille egne medarbejdere til rådighed(medarbejdere ansat i korpset og allerede ansatte medarbejder, derønsker frivilligt merarbejde), forinden der rettes henvendelse til eksternleverandør af vikarer.3. Principper for løndannelseDet tilstræbes, at der ved fastsættelse af løn kan ske en individuel ogfleksibel løndannelse i relation til den enkelte enheds behov og ønskerog at lønnen afspejler de forskelligartede krav til den enkelte medarbejder.4. Principper for løndannelseMedarbejderne vurderes i tre kategorier i relation til kommunens/afdelingenslønpolitik, som 1. Fleksibel, stabil og ansvarlig, 2. Omstillingsparat,engageret, opgaveløsning præget af kvalitet, og 3. Kulturbærer,dvs. medarbejder som i særlig grad bidrager til opfyldelse af afdelingensmål. Kvalifikationsløn gradueres herefter i opadgående retning.166


GGenerelle forudsætninger5. Personbegrænsning mht. funktionstillægFunktionsbestemte tillæg ydes ikke til timelønnet personale og i enkeltståendevagter.6. PersonbegrænsningAftalen gælder for ansatte i ordinære stillinger. For ansatte i fleksjob oglignende kan der aftales speciel lønindplacering med FOA.7. IkrafttrædelseAftalen træder i kraft den 1. januar 2007, hvor intet andet er anført.8. Ikrafttrædelse med afvigelseAftalen har virkning fra 1. januar 2007. Der kan dog for de enkelte typerkvalifikations- og funktionsløn være aftalt et andet ikrafttrædelsestidspunkt.9. Ikrafttrædelse og tidsbegrænsningAftalen træder i kraft pr. 1. april 2008 og erstatter tidligere forhåndsaftaleaf 1. april 2007. Aftalen gælder i overenskomstperioden frem til 31.marts 2011.10. Ikrafttrædelse af de enkelte løntillæg/hele månederAlle lønstigninger vedr. kvalifikationsløn sker den 1. i måneden eftergennemført uddannelse mv.Hvis funktionen tiltrædes senere end den 1. i en måned, påbegyndes betalingenfra den 1. i den følgende måned. Hvis funktionen ophører tidligereend den sidste i en måned afregnes for hele måneden (forudsatman er ansat hele måneden).167


GGenerelle forudsætninger11. IndplaceringIndplacering af den enkelte medarbejder i lokal løndannelse, herunderudmøntning af nærværende aftale, sker i et samarbejde mellem FOA/TRog kommunen/lederen på det pågældende område. Der udarbejdes enmedarbejderliste, som angiver medarbejderens grundløn, funktionslønog kvalifikationsløn. Medarbejderlisten underskrives af FOA/TR ogkommunen. Listen udgør den enkelte medarbejders personlige lønprofilog betragtes som et tillæg til den pågældendes ansættelseskontrakt.12. Løbende aftaler om individuelle tillægSåfremt der løbende er behov for indgåelse af nye aftaler om indplaceringog individuelle tillæg til enkeltstående medarbejdere, sker det efteraftale mellem kommunen, den enkelte medarbejder og FOA/TR.13. Definition af et løntrinHvor ikke andet er nævnt er de i aftalen nævnte tillæg pensionsgivendeog oplyst netto i 31/3 2000-niveau. Et løntrin, der også er pensionsgivende,er regnet netto til x kr. i 1/1 2007-niveau.14. NiveauTillæg er angivet i årlige beløb i 31/3 2000-niveau, medmindre andet eranført.15. TillægsstørrelserAlle tillæg i henhold til nærværende aftale er angivet i 31/3 2000-niveau.Alle tillæg ydes i forhold til beskæftigelsesgraden. Tillæggene er pensionsgivende,for de medarbejdere, som opfylder overenskomstens betingelserfor oprettelse af en pensionsordning.168


GGenerelle forudsætninger16. BeskæftigelsesgradTillæggene reduceres i forhold til beskæftigelsesbrøken, hvor ikke andeter anført. Alle tillæg er givet ud fra fuld beskæftigelsesgrad men er omregnettil faktisk beskæftigelsesgrad svarende til det provenu, der belastes.17. Beskæftigelsesgrad/ansættelsesbrøkAlle tillæg udbetales i forhold til beskæftigelsesgraden/ansættelsesbrøken,med mindre andet er anført.18. Pensionsgivende tillægAlle tillæg er pensionsgivende, såfremt medarbejderen i øvrigt har opnåetret til pensionsordning i henhold til de gældende centralt fastsattebestemmelser.19. ModregningsbestemmelseFremtidige centrale overenskomstændringer af funktions- eller kvalifikationslønmedfører forhandling om modregning i de lokale løndele, dadet ikke er hensigten at yde dobbelt betaling.20. ModregningsbestemmelseHvis der sker ændring/forbedring i de centrale aftaler og overenskomsterbortfalder forhåndsaftalen på de konkrete punkter fra samme dato.Umiddelbart herefter optages forhandling mellem parterne om lønmidlernesanvendelse.21. ModregningsbestemmelseTillæg/trin modregnes i fremtidige lønforbedringer givet i centrale/decentralekollektive aftaler, hvis lønforbedringen er knyttet til sammefunktion/kvalifikation og er givet med samme begrundelse.169


GGenerelle forudsætningerTillæg/trin modregnes i tidligere individuelt decentralt aftalt trin/ tillæg,der er givet for samme funktion/kvalifikation.Tillæg/trin der er ydet forlods for erfaring, modregnes ved senere opnåelseaf erfaringsbaseret kvalifikationsløn ifølge overenskomsten.22. Opsigelse af funktions- og kvalifikationslønSåfremt funktionen er tillagt for en periode, bortfalder lønnen ved periodensophør uden varsel.Funktionen kan ikke bortfalde, uden at denne forinden er forhandletmed organisationen.Funktionsløn kan kun opsiges med det personlige opsigelsesvarsel.Hvis medarbejderen selv opsiger funktionen, bortfalder lønnen herfor.Kvalifikationsløn skal forhandles med organisationen, hvis en medarbejderselv søger et nyt job inden for kommunen. Hvis en medarbejder afkommunen flyttes til et nyt arbejdsområde, bevares kvalifikationslønnen.23. Opsigelse af funktionslønFunktionstillæg, der er aftalt for en helt konkret funktion, følger ikkemedarbejdere, der efter ansøgning overgår til en anden stilling i kommunen.Funktionstillæg kan opsiges med overenskomstmæssigt varsel ved beordretovergang til anden stilling i kommunen.24. Opsigelse af funktionslønArbejdsstedet kan opsige funktionslønnen med et varsel på 3 måneder,såfremt ikke andet er aftalt i forbindelse med konkrete funktioner.Funktionsløn for aftenvagt opsiges med overenskomstmæssig varsel i tilfældeaf uansøgt omplacering til anden tjeneste. Medarbejderen kanopsige funktionerne med 1 måneds varsel til udgangen af næstfølgendemåned.170


GGenerelle forudsætningerErstattes en funktion af en ny funktion, og betalingen for denne udgør ettilsvarende eller højere niveau end det tidligere betales alene løn forden nye funktion.25. Opsigelse af funktionslønFunktionsløn ydes, så længe medarbejderen varetager funktionen. Tidsbegrænsetfunktionsløn bortfalder, når tidsbegrænsningen udløber.Desuden bortfalder funktionsløn, når medarbejderen efter eget ønskeudtræder af funktionen eller fratræder sin stilling. I øvrige tilfælde gælderdet individuelle opsigelsesvarsel for medarbejderen.26. Opsigelse af kvalifikationslønKvalifikationstillæg, der helt specifikt retter sig mod bestemte arbejdsfunktionerog som ikke er relevante i forhold til den nye stilling, ophørerved overgang efter ansøgning til anden stilling i kommunen.Tidligere aftalt kvalifikationstillæg kan tages op til drøftelse i forbindelsemed stillingsskift.27. Bevarelse af kvalifikationslønMed mindre andet aftales, er kvalifikationsløn personlig og bevares vedoverførsel til anden stilling på samme niveau og inden for samme stillingsområde.Ved forfremmelse aftales, hvor stor en del af kvalifikationslønnen,der bevares.28. GenforhandlingskadenceAftalen genforhandles en gang årligt i april kvartal.29. Genforhandling ved nye overenskomsterAftalen genforhandles i forbindelse med overenskomstforhandlinger.171


GGenerelle forudsætninger30. Genforhandling mulig i hele periodenParterne er enige om, at der kan optages forhandlinger om ændringer iaftalen i hele aftaleperioden.31. Genforhandling ved revision af lønpolitikParterne er enige om at genforhandle aftalen i forbindelse med revisionaf kommunens overordnede lønpolitik. Aftalen kan i øvrigt af hver afparterne opsiges med 3 måneders varsel til bortfald.32. Genforhandling/hensigtserklæringHvis OK08 ikke giver minimum x kr. i grundlønsforbedring pr. fuldtidsansat,genforhandles FOAs forslag om x kvalifikationstrin efter 7 års ansættelse.33. Opsigelse med genforhandlingAftalen løber fra 1/1 2007 og kan opsiges af hver af parterne med 3 månedersvarsel, dog tidligst til 1/4 2008. Det forudsættes, at aftalernegenforhandles inden opsigelse. Aftalen kan ændres uden varsel vedenighed parterne imellem.34. Delvis opsigelseHele og dele af forhåndsaftalen kan af begge parter – uafhængigt af hinanden– opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.35. Opsigelse med 3 måneders varselDenne aftale kan for hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel.36. Opsigelse med 3 måneders varselAftalen kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders varsel, menkan i øvrigt ændres ved enighed mellem parterne.172


GGenerelle forudsætninger37. Opsigelse og eftervirkningNærværende aftale kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 månedertil en overenskomstperiodes udløb. Hvis aftalen opsiges, har denfortsat virkning indtil en ny aftale er indgået.38. Bortfald/genforhandlingTillæg efter denne aftale bortfalder, hvis overenskomsten på et seneretidspunkt honorerer samme kriterium. I så tilfælde genforhandles lønnenfor de pågældende.39. BortfaldAftalen bortfalder automatisk ved udgangen af en overenskomstperiode,hvis overenskomstparterne i forbindelse med en overenskomstfornyelsecentralt aftaler ændringer af eller nye gundlønstrin, funktionsog/ellerkvalifikationslønninger. Parterne er i givet fald enige om snarestmuligt herefter at optage forhandlinger om indgåelse af en ny aftale tilerstatning heraf.40. Genforhandling/bortfaldAftalen fortsætter uændret indtil en ny aftale indgås eller parterne konstaterer,at der ikke kan opnås enighed om indgåelse af aftale.41. Bortfald og konsekvens for medarbejderneIngen ansat må lide lønnedgang som følge af de hidtidige aftalers bortfald.Hidtidige tillæg, der ikke videreføres i denne aftale, videreføressom personlige tillæg.42. Opsigelse, genforhandling, bortfaldAftalen kan skriftligt opsiges til bortfald af begge parter med 3 månedersvarsel.Såfremt aftalen opsiges til bortfald, er parterne enige om snarest muligtherefter at optage forhandlinger om indgåelse af en ny aftale til173


GGenerelle forudsætningererstatning af denne. I perioden indtil ny aftale indgås, fortsætter nærværendeaftale dog uændret. Konstateres uenighed herom, forsætternærværende aftale dog uændret i 3 måneder fra det tidspunkt parternehar konstateret uenigheden.43. Tidsbegrænsede tillægFunktionstillæg beregnes pr. dag for personer, der kun lejlighedsvis udførerfunktionen. Eksempelvis fordeles det årlige tillæg på 365 dage.44. Midlertidige tillægFunktionsløn kan aftales som en midlertidig ordning. En midlertidig ordningkan være tidsbestemt (ophør på bestemt dato), opgavebestemt(ophør når opgaven er fuldført), eller begivenhedsbestemt (ophør vedbestemt begivenheds indtræden/ophør f.eks. barsel). Funktionslønnenophører uden varsel i forhold til den enkelte medarbejder. Som eksempelkan nævnes, at funktionstillæg for varetagelse af funktionen som tillidsrepræsentantbortfalder fra det tidspunkt, hvor den pågældende ikkelængere fungerer som tillidsrepræsentant på grund af manglendegenvalg m.v.174


GGenerelle forudsætningerEksempel A på formulering af enkelt kommunes aftale om generelleforudsætningerGenereltAftalen er indgået i henhold til Overenskomst for Social- og Sundhedspersonale,indgået mellem Kommunernes Landsforening og FOA – Fag og Arbejde(KL nr. 73.01), og Aftale om Lokal Løndannelse for social- sundhedspersonalemed tilhørende Procedureaftale (KL. nr. 09.02):Med mindre andet er anført under de enkelte lønelementer er følgendegældende for funktions- og kvalifikationslønaftaler.PensionDe i aftalen omhandlede funktions- og kvalifikationstillæg er pensionsgivende,medmindre andet er anført under den enkelte lønaftale.PrisniveauAftalte tillæg angives i 31/3 2000-niveau, med mindre andet er anført underden enkelte lønaftale.BeskæftigelsesgradBeløb beregnes forholdsmæssigt i forhold til pågældendes til enhver tid aktuellebeskæftigelsesgrad, med mindre andet særligt fremgår af lønaftalen.Ophør af funktionslønFunktionstillæg bortfalder uden yderligere varsel ved udgangen af den måned,hvor funktionen ophører. Hvis ledelsen uansøgt flytter funktionen tilanden/andre medarbejder(e) bortfalder funktionslønnen med 3 måneders175


GGenerelle forudsætningervarsel. Det er lederens ansvar at underrette KMD lønservice, når udbetalingenaf funktionslønnen skal stoppe.UdmøntningsgarantienDet fremgår af den enkelte lønaftale, om ydelserne indgår i udmøntningsgarantien,med angivelse af udmøntningsår.ProcedureaftaleDer henvises til den mellem Kommunen og FOA indgåede procedureaftalevedr. de lokale lønforhandlinger.IkrafttrædenAftalen træder i kraft den 1/1.2007.Revision/ændringAftalen kan ændres uden opsigelse, såfremt parterne er enige om det.OpsigelseAftalen kan af begge parter opsiges skriftligt til ophør med 3 måneders varseltil en måneds udgang.176


GGenerelle forudsætningerEksempel B på formulering af enkelt kommunes aftale om generelleforudsætningerAftaleområdeDenne aftale er en forhåndsaftale og indgås mellem Kommunen og FOA ihenhold til overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- ogsundhedspersonale med tilhørende protokollater m.v.Forhåndsaftalen omhandler følgende personalegrupper:Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere,sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter og plejere.Forhåndsaftalen er en lokal aftale, der indeholder rammer og kriterier fortildeling af funktions- og kvalifikationsløn. Aftalen indeholder desuden oplysningerom grundløn og centralt fastsat funktionens- og kvalifikationsløn.”Jf. Protokollat nr. 1 i overenskomsten for social- og sundhedspersonale, erder mellem de centrale parter enighed om, at ansatte i fleksjob, som i forholdtil deres beskæftigelseskvote opfylder de arbejdsmæssige forudsætningerfor aflønning i tilsvarende jobs på normale vilkår, forudsættes at indgåi de årlige lønforhandlinger og ikke alene være aflønnet på grundløn ilængere tid.”Parterne i denne forhåndsaftale er enige om, at aftalen gælder ansatte ifleksjob, og at funktions- og kvalifikationsløn efter denne aftale, ydes i forholdtil den faktiske arbejdsindsats. Herunder at tillæggene omregnes til177


GGenerelle forudsætningerkronebeløb i 31/3 2000-niveau. Bestemmelserne om garantiløn gælder kun,hvis det særskilt er aftalt ved ansættelsen eller indforhandlet senere.Generelle principper for den decentralt aftale funktions- og kvalifikationslønParterne er enige om at alle typer decentralt aftalte funktions- og kvalifikationsløn– medmindre andet er aftalt:Reduceres i forhold til ansættelsesbrøk - dog individuel vurdering ved engangsbeløb.Indgår i beregning af over- og merarbejde.Løntillæg er angivet i årligt grundbeløb i 31/3 2000-niveau excl. pensionsbidrag.Tillæg er pensionsgivende, såfremt medarbejderen i øvrigt har opnået ret tilpensionsordning i henhold til de gældende centralt fastsatte bestemmelser.For så vidt angår funktionstillæg beregnes disse pr. dag for personer, derkun lejlighedsvis udfører funktionen. Eksempelvis fordeles det årlige tillægpå 365 dage (f.eks. 3400/365 x reguleringsprocenten pt. 1,151539), medmindre andet er anført.Generelle principper for ændringer og ophør af decentralt aftalt funktionsogkvalifikationslønParterne er enige om, at ændringer og/eller ophør af decentralt aftalt funktionslønog kvalifikationsløn følger de mellem KTO og KL aftalte principper,og således at:Funktionsløn/kvalifikationsløn bortfalder eller reduceres, hvis dercentralt indgås kollektive aftaler, hvor der ydes løntillæg/løntrin forsamme funktion/kvalifikation. Ændringerne sker efter forhandling178


GGenerelle forudsætningermed personaleorganisationen. Ændringerne kan over for den enkeltemedarbejder gennemføres uden opsigelsesvarsel.Funktionsløn/kvalifikationsløn bortfalder eller reduceres ved fremtidigegrundlønstigninger, hvor funktionen indgår som en del afgrundlønnen og/eller det fremgår af overenskomsten, at der kan skemodregning. Ændringerne sker efter forhandling med personaleorganisationen.Ændringen kan over for den enkelte medarbejdergennemføres uden opsigelsesvarsel.Funktionsløn kan aftales som en midlertidig ordning. En midlertidigordning kan være tidsbestemt (ophør på bestemt dato), opgavebestemt(ophør når opgaven er fuldført) eller begivenhedsbestemt(ophør ved bestemt begivenheds indtræden/ophør f.eks. barsel).Funktionslønnen ophører uden varsel i forhold til den enkelte medarbejder.Som eksempel kan nævnes, at funktionstillæg for varetagelseaf funktionen som tillidsrepræsentant bortfalder fra det tidspunkt,hvor den pågældende ikke længere fungerer som tillidsrepræsentantpå grund af manglende genvalg m.v.Funktionsløn følger funktionen og ophører i de tilfælde, hvor funktionenbortfalder for den pågældende medarbejder. Ved ophør aflønforbedringen skal der som udgangspunkt ske varsel over formedarbejderen med det individuelle opsigelsesvarsel. F.eks. hvorbortfaldet af funktionen skyldes organisationsændringer mv. Ophøraf funktionslønnen kan dog f.eks. ske uden varsel over for medarbejderen,hvor ophør af funktionen sker efter medarbejderens egetønske, eller der i øvrigt indgås aftale med medarbejderen og organisationenherom.179


GGenerelle forudsætningerDecentralt aftalt kvalifikationsløn er varig for den ansatte, så længedenne er ansat i samme stilling. Ved stillingsskifte sker en ny vurderingefter forhandling med personaleorganisationen.De enkelte typer funktions- og kvalifikationslønParterne er enige om, at der ydes decentralt aftalt funktions- og kvalifikationsløni henhold til bilag 1. Af bilag 1 fremgår endvidere grundlønnen ogcentralt fastsat funktions- og kvalifikationsløn.Tillidsrepræsentantens medvirkenTillidsrepræsentanten medvirker, sammen med ledelsen, ved udarbejdelseaf forslag til indplaceringer i henhold til forhåndsaftalerne omkring:NyansættelseProjekterAlle former for kvalifikationsløn, hvor der skal en vurdering tilIndstilling til resultatlønTR underskriver skemaer/materiale inden fremsendelse til FOA.Overstående er som udgangspunkt gældende for alle tillidsrepræsentanter.Der gives besked omkring den enkelte tillidsrepræsentants rolle, såfremt/nården adskiller sig fra overstående.Behov for fortolkning af aftalenPersonalekonsulenterne og FOA kan inddrages efter behov ved fortolkninger,spørgsmål og gentagne problemstillinger vedr. denne aftale.Personalekonsulenterne i følgende forvaltninger kan kontaktes:Arbejdsmarkeds- og VoksenforvaltningenSenior og SundhedBørn- og Ungeforvaltningen180


GGenerelle forudsætningerGenerel opsigelsesbestemmelseParterne kan opsige de enkelte typer funktions- og kvalifikationsløn med 3måneders varsel til udgangen af en måned.Hele forhåndsaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af enmåned, dog tidligst med virkning fra udgangen af marts 2008.181


Aftale om lokal løndannelse forsocial- og sundhedspersonaleKLFOA - Fag og Arbejde182


Kapitel 1. Anvendelsesområde§ 1. OmrådeAftalen gælder for kommunalt ansatte, som er omfattet af en overenskomst/aftale,hvor der er henvist til denne aftale, og som er ansat:1. i KL’s forhandlingsområde,2. [O.08]i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindendevirkning at indgå overenskomster mv.,[O.08]3. på selvejende institutioner, med hvilke Københavns Kommune harindgået driftsoverenskomst, og for hvilke Københavns Kommunemed bindende virkning kan indgå overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår.Bemærkning:KL’s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunalefællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs § 60,trafikselskaber, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- ogdøgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutionerfor voksne, jf. kap. 18, 19 og 20 i Lov om Social Service, somkommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkåreneer omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn.[O.08]Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelsetil KL, jf. pkt. 2, findes i KL’s Løn og Personale, afsnit01.30.[O.08].Bemærkning vedr. KL og FrederiksbergKommune:Ansatte ved andre selvejende institutioner end dag- og døgninstitutioner(fx selvejende plejehjem) er ikke omfattet af aftalen.For sådanne selvejende institutioner kan det mellem kommunalbestyrelsenog bestyrelsen for vedkommende selvejende institutionbestemmes, at der kan aftales lokal løndannelse indenfor denne aftales bestemmelser.Det forudsættes ligeledes, at spørgsmålet om kompetence til atindgå aftaler om lokal løndannelse for institutionen afklares mel-183


lem kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for den pågældendeselvejende institution.Kapitel 2. Lønmodel§ 2. LønmodelStk. 1Lønmodellen består af følgende elementer:1. GrundlønGrundløn er aftalt mellem de centrale aftale- og overenskomstparter forden enkelte stillingsgruppe eller en flerhed af stillingsgrupper. Grundlønnenfor basisgrupper dækker de funktioner, man er i stand til at varetage,når man er nyuddannet/eventuelt nyansat.Grundlønnen er en centralt aftalt varig løndel.2. FunktionslønFunktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på defunktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling,som medarbejderen varetager. Funktionerne skal være særlige funktioner,der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget forgruppens grundløn.Funktionsløn kan aftales på lokalt og/eller centralt niveau. Funktionslønkan anvendes til personalegrupper og enkelte medarbejdere.Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel.Bemærkning:Midlertidige lønforbedringer omfatter:• tidsbegrænsede aftaler• aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse,og hvor det af parterne kan konstateres, om betingelsenfortsat er opfyldt.184


3. KvalifikationslønKvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn.Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer.Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forholdsom eksempelvis uddannelse og erfaring.Kvalifikationsløn kan aftales på lokalt og/eller centralt niveau. Kvalifikationslønkan anvendes til personalegrupper og enkelte medarbejdere.Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte medarbejder, medmindreandet særligt aftales.4. Resultatløn[O.08]Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionslønog/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsattemål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter.Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdereog enkelte medarbejdere.Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg.Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales.[O.08]Bemærkning:[O.08]Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af entenkvantitativ eller kvalitativ karakter, men det er ikke en forudsætningfor at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats,der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx ogsågives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignendeordning.[O.08]Lønmodellen har især med hensyn til funktionsløn og kvalifikationslønfået en forskellig udformning på de forskellige overenskomstområder,hvorfor der tillige henvises til den enkelteoverenskomst. I den enkelte overenskomst kan der være pegetpå vejledende og/eller obligatoriske kriterier for det konkreteområde.Det er ikke hensigten, at medarbejdere i længere perioder aleneer på grundløn.Ved indgåelse af nye lokale lønaftaler tages der stilling til, omhidtil ydede løndele, herunder eventuelle udligningstillæg, helt185


eller delvist skal afløses af nye løndele, eller om nye løndele læggestil den hidtil aftalte løn.Ved indgåelse af nye lokale aftaler tages der stilling til, om derskal aftales lønreduktion som følge af fremtidige stigninger igrundløn, funktionsløn eller kvalifikationsløn. Det bør indgå iovervejelserne, at det ikke er hensigten at yde dobbeltbetalingfor samme funktion/kvalifikation.For så vidt angår aflønning af tillidsrepræsentanter i relation tillokal løn (funktions- og/eller kvalifikationsløn) henvises til KL’sLøn og Personale, afsnit 05.80.Stk. 2Grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn procentreguleresmed generelle lønforbedringer og som udgangspunkt med samme procent.Uregulerede tillæg – herunder for særlige kommunegrupper – undtagesfra generelle lønforbedringer.Bemærkning:Der henvises til aftale pr. 1. april 2008 om lønninger for kommunaltansatte.Kapitel 3. Pension og uddannelse§ 3. PensionStk. 1Stk. 2Til overenskomstansatte ydes lokalt aftalt funktionsløn og kvalifikationslønsom pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin.For tjenestemænd gøres lokalt aftalt funktionsløn og kvalifikationslønpensionsgivende efter a, b eller c:a) Oprykning til et løntrin, ellerb) indregning af varige tillæg på pensioneringstidspunktet i tjenestemandspensionensåledes, at tjenestemænd pensioneres fra nærmestliggende løntrin inkl. tillæg. Indregningen er maksimalt gældende fortjenestemænd aflønnet til og med grundløntrin 49 (uden tillæg), eller186


c) oprettelse af en supplerende pensionsordning af tillæg (supplerendepension ydes også til midlertidige tillæg).Bemærkning til stk. 1 og stk. 2:Funktions- og kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftaltden 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttrædenfra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende.Tidligere aftaler om funktions- og kvalifikationsløn, der er ydetsom ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer deres status som ikkepensionsgivendetillæg, medmindre andet aftales.Hvis der til tjenestemænd ikke i forvejen er oprettet en supplerendepensionsordning, er tillæg på under 3.800 kr. i årligtgrundbeløb (31/3 2000-niveau) ikke pensionsgivende, medmindreandet aftales. Når den samlede ikke-pensionsgivende tillægsmasseudgør 3.800 kr. eller mere i årligt grundbeløb (31/32000-niveau) etableres pensionsordning, jf. pkt. a-c.Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales. Irelation til at resultatløn normalt ikke er pensionsgivende, er derikke påtænkt en indskrænkning af den hidtidige adgang til at ydepensionsgivende lønforbedringer af rationaliseringsgevinster.Bemærkning til stk. 2:Det skal præciseres, at en aftale for den samme del af lønnenalene kan indgås efter enten a, b eller c.Bemærkning til stk. 2, pkt. b:Ved fastsættelse af nærmest liggende løntrin rundes der op ellerned til det nærmest liggende løntrin.Bemærkning til stk. 2, pkt. c:Indbetaling til supplerende pensionsordning sker med sammeprocentsats som for tilsvarende overenskomstgrupper.Stk. 3 - PensionsforbedringerLokal løndannelse kan anvendes til udbygning og etablering af pensionskasse/pensionsforsikringsbaserede pensionsordninger. Ved pensionsforbedringerforudsætter de centrale aftaleparter, at de principper, der erindeholdt i de kollektivt aftalte pensionsordninger, respekteres.187


For tjenestemænd kan lokal løndannelse anvendes i overensstemmelsemed vilkårene i Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemændog andre ansatte med ret til tjenestemandspension.§ 4. UddannelseBemærkning:Rammeaftalen findes i KL’s Løn og Personale, afsnit 04.72.Stk. 1Midler til uddannelsesformål kan anvendes til fuld eller delvis løn og lønsupplementeller pensionsindbetaling i forbindelse med bevilget efter- ogvidereuddannelse, herunder orlov til deltagelse i uddannelse. Midler tiluddannelsesformål kan herudover anvendes til dækning af udgifter tiltransport, kursusafgifter, lærebøger mv. Midler afsat til uddannelsesformålkan ikke anvendes i forbindelse med grunduddannelse.Bemærkning:I forbindelse med de særlige muligheder for anvendelse af lokalløndannelse ved efter-/videreuddannelse og orlov til deltagelse iuddannelse kan arbejdsgiverbetalt uddannelse hjemlet særskilt iaftale/overenskomst dog ikke finansieres via lokal løndannelse.Stk. 2Forhandlinger om afsættelse af midler under de forskellige uddannelserafvikles i overensstemmelse med §§ 5-6 og §§ 11-13. Der kan indgås aftaleom hvilke midler, der afsættes til hvilke uddannelser, til hvilke medarbejdergrupperog ydelsens form.Bemærkning:De overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelsesindsatsenkan som hidtil drøftes inden for rammerne af samarbejdsudvalgsstrukturen.Spørgsmålet om, hvilke konkrete medarbejdere, der skal påhvilke uddannelser, og hvornår er ikke aftalestof, men fastlæggesaf kommunen. Voksenuddannelse betragtes også som efteruddannelse.Anvendelse af lokal løndannelse til uddannelsesformål forudsættesat supplere eksisterende uddannelsesbudgetter. Det vil såle-188


des være i strid med aftalens forudsætninger at nedsætte uddannelsesbudgettetalene med den begrundelse, at uddannelsesområdettilføres midler fra lokal løndannelse.Kapitel 4. Lokal forhandlingsprocedure§ 5. Lønpolitisk drøftelseKommunen kan fremlægge sin overordnede lønpolitik med henblik påen årlig drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg.[O.08]Som led i lønforhandlingen i 2010 føres endvidere lønpolitiskedrøftelser med FOA, jf. § 6, stk. 1, 1. afsnit.Såfremt der afholdes lønforhandlinger i 2008 og 2009, jf. § 6, stk. 1, 2.afsnit, kan der føres lønpolitiske drøftelser med FOA.[O.08]Bemærkning:Der henvises til MED-håndbogen, parternes fælles vejledningsteksttil § 9, stk. 1, og bemærkningen til § 15, stk. 1 i Aftale omtillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg.§ 6. Forhandlinger og procedureaftaleStk. 1[O.08]Der forhandles som udgangspunkt en gang i overenskomstperioden.Dette sker i forbindelse med, at de afsatte midler, jf. § 8, er til rådighedpr. 1. april 2010.Hvis en af de lokale parter ønsker det, kan der forhandles en gang årligt.Hvis ingen af parterne i 2008 og 2009 fremsætter krav om forhandling,tages ikke initiativ til afholdelse af en forhandling.[O.08]Bemærkning:Det anbefales, at parterne lokalt præciserer, hvem der har henholdsvisforhandlings- og aftalekompetence i forhandlinger omlokal løndannelse.Forslag, der ønskes drøftet, skal normalt fremsættes skriftligtover for modparten.189


Stk. 2Stk. 3Stk. 4Stk. 5Kommunen indkalder til et samlet møde med de lokale repræsentanterfor FOA med henblik på at indgå en aftale om tidsfrister og regler for delokale forhandlinger. Mødet kan evt. aftales afholdt sammen med lokalerepræsentanter for andre organisationer.[O.08]Kommunen indkalder senest den 1. oktober 2009 de (lokale) repræsentanterfor de forhandlingsberettigede organisationer, som er omfattetaf denne aftale, med henblik på at aftale tidsfrister mv. for forhandlingerom de afsatte midler til lokal løndannelse pr. 1. april2010.[O.08][O.08]Lønforholdene for den enkelte ansatte i kommunen skal vurderesved lønforhandlingen i 2010.[O.08] Det er ikke hensigten, at en medarbejderi et længerevarende ansættelsesforhold skal forblive på grundløn.De lokale forhandlingsparter skal være særligt opmærksomme på dette.Hvis der ikke er aftalt frister og regler, afholdes forhandling senest 6 ugerefter modtagelse af forhandlingsbegæring, medmindre andet aftales.Bemærkning:Sager om nyansættelser og væsentlige stillingsændringer søgesfremmet mest muligt.Stk. 6Ovennævnte ændrer ikke ved organisationens forhandlings- og aftaleret iforbindelse med nyansættelser, væsentlige stillingsændringer og ved andreomstruktureringer og arbejdsomlægninger, som medfører væsentligtændret stillingsindhold.Bemærkning:Tidsfrister for afholdelse af sådanne forhandlinger forudsættesaftalt efter bestemmelserne i stk. 2 og 3.I forbindelse med besættelse af en stilling omfattet af denne aftaleskal lønforholdene så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen.190


Hvis dette ikke af praktiske grunde er muligt, vil følgende løsningsmulighederkunne anvendes:1. Der kan indgås en midlertidig aftale om lønvilkårene2. Der kan kun udbetales grundløn + centralt aftalte løndele3. Der kan udbetales den hidtidige stillingsindehavers grundløn+ funktionsløn som en a’contoløn4. Der kan udbetales en a’contoløn svarende til(amts)kommunens løntilbud til den pågældende, idet tilbuddetforudsættes at være højere end pkt. 2.Hvis der ikke inden 3 måneder efter ansættelsen er opnået enighedom lønforholdene, anvendes forhandlingsproceduren i § 18.Stk. 7Kommunen og (lokale) repræsentanter for FOA har pligt til at forhandleløn efter denne aftale.Bemærkning til stk. 1-7:Af § 2, stk. 4 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde ogsamarbejdsudvalg samt § 11, stk. 4 i MED-rammeaftalen fremgårdet, at tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få allerelevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer,som pågældende repræsenterer, herunder en liste over deansatte. Hvis de relevante oplysninger ikke automatisk tilgår tillidsrepræsentanten,skal oplysningerne udleveres på tillidsrepræsentantensbegæring.Af § 2, stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde ogsamarbejdsudvalg samt § 11, stk. 3 i MED-rammeaftalen fremgårdet, at tillidsrepræsentanten ved forestående ansættelser ogafskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer,holdes bedst muligt orienteret. Dette indebærer, atalle oplysninger af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelseaf sin funktion i forbindelse med ansættelse og afskedigelseruopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten.Ligelønsloven fastlægger, at der ikke må ske lønmæssig forskelsbehandlingpå grund af køn. Arbejdsgiveren skal yde mændog kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af sammeværdi.Ved vurderingen af, om der er tale om samme arbejde, er detnaturligt at tage udgangspunkt i stillingsindholdet. Dette kan191


dog ikke vurderes isoleret. De samme typer af arbejde kan fxudføres på forskellige forvaltningsområder i kommunen, og deter derfor nødvendigt også at vurdere, om arbejdet er af sammeværdi for den kommunale løsning af opgaven.Lønbegrebet i ligelønsloven er bredt, dvs. det omfatter ikke alenelønelementerne i lokal løndannelse, men alle former for arbejdsvederlag.§ 7. LønstatistikAftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger gælder.Bemærkning:På kommuneplan skal der til brug for de lokale lønforhandlingerfremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale mindst engang om året. Det Fælleskommunale Løndatakontor udarbejderde landsdækkende lønstatistikker mindst en gang om året.Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger findesi KL’s Løn og Personale, afsnit 04.39.§ 8. Råderum til lokal løndannelseStk. 1[O.08]Ved overenskomstfornyelsen er der til ansatte omfattet af denneaftale pr. 1. april 2010 afsat følgende midler til lokal løndannelse:1. For ansatte omfattet af overenskomst for social- og sundhedspersonale(73.01):0,7% af organisationernes lønsum excl. lønafhængige særydelser.2. For ansatte omfattet af overenskomst for tilsynsførende assistenterved forsorgshjem (77.01):1,25% af organisationernes lønsum excl. lønafhængige særydelser.3. For ansatte omfattet af overenskomst for handicapledsagere (78.01):1,25% af organisationernes lønsum excl. lønafhængige særydelser.192


Denne lønsum anvendes i overenskomstperioden 1. april 2010 – 31.marts 2011 til følgende centralt aftalte tidsbegrænsede pensionsgivendelokallønsstillæg:Til ansatte ydes et årligt fleksibilitetstillæg på 2.350 kr. (31/3-2000-niveau).Det bemærkes, at tillægget til deltidsbeskæftigede beregnes forholdsmæssigt.4. For ansatte omfattet af overenskomsten for portører og gymnastikpædagogeransat i Københavns Kommune:1,25% af organisationernes lønsum excl. lønafhængige særydelser.Midlerne indgår i den enkelte kommunes samlede råderum til lokal løndannelse.Midlerne er således ikke organisationsopdelte.Bemærkning:Det bemærkes, at 3F og FOA begge er parter i overenskomstenfor handicapledsagere, og dermed forhandlingsberettigede i lønforhandlingeri overensstemmelse med overenskomstens bestemmelserherom.[O.08]Stk. 2Ud over de afsatte nye midler, jf. stk. 1, er der midler til rådighed til lokalløndannelse, jf. bilag 1 (råderumspapiret).Bemærkning:Det samlede råderum for de lokale forhandlinger påvirkes i betydeligtomfang af størrelsen af de afsatte midler. I 2008 og2009, hvor der ikke er afsat nye midler, må der således forventeset mere begrænset råderum for den lokale løndannelse, hvilketnaturligt vil præge indhold og omfang af de lokale forhandlinger.Afsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages dermedi budgetfasen stilling til størrelsen af midlerne til løn, somkan aftales anvendt lokalt. De afsatte midler er ikke en pulje ogder er ikke hermed centralt fastsat loft for den lokale anvendelseaf midler til lokal løndannelse.193


§ 9. UdmøntningsgarantiDen samlede virkning af de enkelte kommuners dispositioneromkring lokal løndannelse er helt afgørende for størrelsen af degenerelle lønstigninger, der udmøntes pr. automatik over reguleringsordningen,eller om midlerne er brugt mere ”aktivt” i overensstemmelsemed intentionerne bag lokal løndannelse.Stk. 1Stk. 2For ansatte omfattet af en overenskomst/aftale, hvor der henvises tildenne aftale, jf. § 1, gælder Aftale om udmøntningsgaranti af nye midlertil lokal løndannelse.[O.08]I overenskomstperioden 1. april 2005 – 31. marts 2011 er ansatteomfattet af overenskomst for handicapledsagere dog ikke omfattet af Aftaleom udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.[O.08]Bemærkning:Udmøntningspligten angår centralt afsatte midler ved organisationsforhandlingerne.Summen af disse midler udgør udmøntningsgarantierne.Den forholdsmæssige andel af den samledesum er den enkelte kommune forpligtet til at anvende til lokalløndannelse til de personalegrupper, der er omfattet af garantierne.Udmøntningsgarantierne udgør et minimum; der er ikke nogetmaksimum. Det samlede råderum for de lokale forhandlingerudgøres af de elementer, der indgår i aftalens bilag 1.[O.08]Til dokumentation af udmøntningsgarantien udlevererkommunen senest den 1. februar 2010 en statusopgørelse til de(lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer.Senest den 1. maj 2010 udleverer kommune en endeligopgørelse til de (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigedeorganisationer.Følgende elementer indgår ikke i udmøntningsgarantien:1. Aftaler om lokal løndannelse i forbindelse med nyansættelse.2. Aftaler, der lokalt er enighed om, helt eller delvist erstatter/videreførertidligere aftaler.3. Aftaler om engangsbeløb.194


4. Aftaler om resultatløn.[O.08]§ 60-selskaber og lignende samt virksomheder, som har bemyndigetKL til med bindende virkning at indgå overenskomstermv. omfattes ikke af en kommunal udmøntningsgaranti. Aftaleom udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse findesi KL´s Løn – og Personale, afsnit 09.20.§ 10. GennemsnitsløngarantiStk. 1Stk. 2Stk. 3For ansatte omfattet af en overenskomst/aftale, hvor der henvises tildenne aftale, jf. § 1, gælder Aftale om gennemsnitsløngaranti.Den enkelte garantilønsgruppe sikres på landsplan gennemsnitslønnen(ekskl. overarbejdsbetaling) med udgangspunkt i lønniveauet opgjort fornovember 2004.Gennemsnitslønnen, jf. stk. 2, reguleres med de aftalte generelle lønstigninger,evt. udmøntning fra reguleringsordningen, de gruppevise omklassificeringerog 72% af evt. finansiering af lokal løndannelse. Reguleringenkan dog ikke være mindre end de generelle satsændringer. Eventuelle afvigelserved fastlæggelse af gennemsnitslønnen kan aftales for gruppenmed en atypisk fordeling og andre særlige forhold.Bemærkning:Aftale om gennemsnitsløngaranti findes i KL’s Løn og Personale,afsnit 09.21.Kapitel 5. Aftaleindgåelsen§ 11. AftaleparterLokale lønaftaler indgås mellem kommunalbestyrelsen/selskabet/virksomheden- herunder de hertil bemyndigede og (lokale)repræsentanter for FOA.195


Bemærkning:Forslag om ydelse af løn efter principperne i denne aftale kanikke afvises med henvisning til, at medarbejderen ikke er medlemaf organisationen.Forhandlingsretten udøves af FOA. Det bemærkes, at 3F ogFOA begge er parter i overenskomsten for handicapledsagere,og dermed forhandlingsberettigede i lønforhandlinger i overensstemmelsemed overenskomstens bestemmelser herom.(Lokale) repræsentanter for de organisationer, der er forhandlingsberettigedei henhold til nærværende aftale eller tilsvarendeaftaler om lokal løndannelse/ny løn kan med kommunen aftale,at forhandlingerne føres samlet mellem en flerhed af lokale repræsentanterfor arbejdstagerne og kommunen. Sådanne forhandlingsfællesskaberkan omfatte samtlige forhandlingsberettigedeorganisationer eller et antal af de forhandlingsberettigedeorganisationer.§ 12. ForhåndsaftalerDer kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne ogformen for lønændringerne er fastlagt. Aftalerne udmøntes på det tidspunkt,hvor én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier.Bemærkning:Der vil således ikke skulle indgås en konkret aftale hver gang, eneller flere medarbejdere udfører en af forhåndsaftalen omfattetfunktion/opgave mv., erhverver kvalifikationer eller indtræder istedet for den eller de medarbejder(e), der hidtil har udførtfunktionen/opgaven. I den enkelte overenskomst/aftale kan dervære angivet mere præcise retningslinier om indgåelse af forhåndsaftaler.§ 13. BegrundelserI aftaler om anvendelse af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatlønangives de kriterier, der har dannet grundlag for aftalen. Kriterierne børfremtræde med en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen ogbetalingen herfor.196


Bemærkning:En begrundelse eller angivelse af kriterier kan også få betydningi forhold til Lov om ligeløn til mænd og kvinder, jf. bemærkningentil § 6.Protokollat af 4. november 1998 om ansættelsesbreve præciserer,at den ansatte skal underrettes skriftligt om lokalt aftalteændringer af lønforholdene efter overgang til lokal løndannelse.[O.08]Senest ved udgangen af 2010 skal de ansatte på lønspecifikationeneller på anden måde have adgang til uddybende oplysningerom koblingen mellem grundbeløb og aktuelt beløb,om beregning af pensionsbidrag samt betegnelser for eksisterendeog fremtidige centralt aftalte tillæg og fremtidigt lokalt aftaltetillæg.For at gøre lønoplysningerne mere informative også om tidligereaftalte lokale tillæg, vil aftaleparterne pege på den mulighed,at der løbende sker en registrering af betegnelserne på de eksisterendelokalt aftale tillæg, når den ansatte opnår nye lokale tillæg.[O.08]Kapitel 6. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om funktionsogkvalifikationsløn§ 14. FunktionslønStk. 1Lokale aftaler om funktionsbestemte lønforbedringer kan opsiges i overensstemmelsemed den lokale aftale eller ændres ved enighed mellem aftalensparter.Bemærkning:Denne bestemmelse dækker såvel kollektive lokale aftaler (f.eks.forhåndsaftaler) som aftaler, der kun dækker en enkelt ansat.Opsigelse over for en enkelt ansat skal ske med den pågældendesopsigelsesvarsel.Stk. 2Funktionsbestemte lønforbedringer med hjemmel i lokale aftaler kanophøre i de tilfælde, hvor funktionen bortfalder for den pågældende, og197


forudsætningen for lønforbedringen var knyttet til varetagelsen af denbestemte funktion. Lokalt aftalte lønforbedringer kan desuden ophøre ioverensstemmelse med bestemmelser herom i den lokale aftale, herunderforhåndsaftaler.Bemærkning:Ophør af lønforbedringer kan medføre vilkårsændringer for denenkelte ansatte, som skal behandles efter overenskomstens bestemmelser.Stk. 3Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd.§ 15. KvalifikationslønStk. 1Lokale kollektive aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer kanopsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enighedmellem aftalens parter.Bemærkning:De ansatte omfattet af den hidtidige aftale vil i den situation beholdederes kvalifikationsbestemte lønforbedring som en personligordning, medmindre andet aftales.Stk. 2Lokale aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer for den enkelteansatte kan i øvrigt ændres ved enighed mellem aftalens parter.Bemærkning:Et eksempel kan være stillingsskift inden for kommunen til enstilling, hvor den erhvervede kvalifikation ikke er relevant.Stk. 3Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd.§ 16. Resultatløn[O.08]De lokale parter fastsætter bestemmelser om den enkelte aftales varighed.198


Lokale aftaler om resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med bestemmelserherom i den enkelte aftale eller ændres ved enighed mellemaftalens parter.[O.08]Kapitel 7. Rets- og interessetvister§ 17. RetstvisterBrud på eller uenighed om forståelsen af denne aftale eller lokale aftalerindgået i henhold til en kollektiv overenskomst/aftale om lokal løndannelsemed en forhandlingsberettiget organisation, behandles efter hovedaftalensregler for behandling af retstvister aftalt med organisationen.Bemærkning:Hovedaftalen findes i KL’s Løn og Personale, afsnit 91.61.§ 18. Interessetvister om grundløn, funktionsløn og kvalifikationslønStk. 1I den kommune, hvor interessetvisten er opstået, føres der hurtigst muligtmellem kommunen og (lokale) repræsentanter for FOA en forhandlingmed henblik på at bilægge tvisten.Bemærkning:[O.08]Uenighed om indgåelse af resultatlønsaftaler kan ikke videreføresi tvisteløsningssystemet, dog kan de lokale parter anmodeoverenskomstparterne om at bistå ved en fornyet lokaldrøftelse.[O.08]Stk. 2Bilægges interessetvisten ikke, kan organisationsrepræsentanter fra beggeparter tilkaldes med henblik på medvirken i en lokal forhandling mellemkommunen og (lokale) repræsentanter for FOA. En af parterne kan kræveden lokale forhandling afholdt inden for en frist af 3 uger efter forhandlingeni stk. 1.199


Stk. 3Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen af en af parterneinden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til centrale forhandlingermellem den kommunale arbejdsgiverpart og FOA. Den centraleforhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen afforhandlingsbegæringen. De centrale parters løsning af tvisten er bindendefor de lokale parter.Bemærkning:Parterne er enige om, at der udfoldes store bestræbelser på atfinde løsninger lokalt (niveau 1 og 2). Hvis dette ikke lykkes, erparterne enige om, at der i niveau 3 så vidt muligt skal findes enløsning.Stk. 4Kan der ikke indgås aftale i henhold til stk. 3, kan sagen senest 6 uger efterden afsluttende forhandling under stk. 3 forelægges et paritetisksammensat nævn bestående af 6 medlemmer – 3 medlemmer som udpegesaf FOA, og 3 medlemmer som udpeges af KL.Hvis sagen drejer sig om en af arbejdsgiveren fastsat a’contoløn, og derikke har kunnet opnås enighed i det paritetiske nævn i stk. 4, 1. afsnit,kan hver af parterne anmode en uvildig person om at tiltræde nævnet.Hvis der ikke kan opnås enighed om at pege på en bestemt person, anmodesForligsinstitutionens formand om at udpege denne.Den pågældende kan mægle mellem parterne og træffer endelig afgørelsei sagen, hvis den ikke løses på anden måde.Afgørelse efter denne bestemmelse kan endvidere ske i sager, hvor derefter overenskomsten efter lokal aftale skal ydes et tillæg uden beløbsgrænse.Bemærkning:Bestemmelsen i stk. 4 omfatter alene sager rejst lokalt efter den1. april 2005.Stk. 5Mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for FOA kan der aftalesen anden model for løsning af interessetvister, der erstatter stk. 1-4. En200


sådan aftale kan være en generel aftale, der omfatter alle forhold om løsningaf interessetvister vedrørende lokal løndannelse eller en aftale, derkan omfatte en konkret interessetvist.Bemærkning:For så vidt angår løsning af lokale interessekonflikter om lokalløndannelse, jf. stk. 1-5, henvises til bilag 2.Stk. 6Hvis interessetvisten drejer sig om de generelle forudsætninger for lokalanvendelse af lokal løndannelse eller i øvrigt principielle spørgsmål, derudspringer af denne aftale, afholdes forhandling mellem KL og FOA.Bemærkning:Hvis der ikke er aftalt en grundløn for stillingen, er parterneenige om, at der er mulighed for blokade af stillingen efter hidtidigpraksis.For tjenestemænd følges proceduren i stk. 1-5, hvis der er aftalten grundløn. Hvis der ikke er aftalt en grundløn, følges procedureni tjenestemandsregulativet vedrørende bl.a. lønningsrådsbehandling.Retsstillingen for tjenestemænd er i øvrigt uændret.Kapitel 8. Opsigelse og ophør af centrale aftaler om funktions-og kvalifikationsløn§ 19. FunktionslønStk. 1Stk. 2Centrale aftaler om funktionsbestemte lønforbedringer kan opsiges ioverensstemmelse med bestemmelser i overenskomster og hovedaftalermellem parterne eller kan ændres ved enighed.Funktionsbestemte lønforbedringer med hjemmel i centrale aftaler kanophøre i de tilfælde, hvor funktionen bortfalder for den pågældende, og201


forudsætningen for lønforbedringen var knyttet til varetagelsen af denbestemte funktion.Stk. 3Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd.§ 20. KvalifikationslønStk. 1Stk. 2Centrale aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer kan opsiges ioverensstemmelse med bestemmelserne i overenskomster og hovedaftalermellem parterne eller kan ændres ved enighed.Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd.Kapitel 9. Overgang til lokal løndannelse for tjenestemænd§ 21. Særlig overgangsordning for tjenestemændStk. 1Stk. 2Stk. 3Ved tjenestemænds overgang til lokal løndannelse sikres som minimumbevarelse af nuværende løn på hidtidigt løntrin. Det forudsættes, at hidtidigstilling med hidtidig beskæftigelsesgrad mv. bevares.Tjenestemandens pension beregnes efter det løntrin den pågældende erindplaceret på i kraft af grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn, jf.dog § 3, stk. 2. En tjenestemands pension efter disse regler kan dog ikkeblive mindre end pensionen på det løntrin, tjenestemanden ville have fåetpension efter i den hidtidige lønramme på pensionstidspunktet.Hvis funktionsløn og kvalifikationsløn aftalt før den 1. juni 2002, jf. bemærkningtil § 3, stk. 2, ydes som pensionsgivende tillæg, indbetales til ensupplerende pensionsordning med samme procentsats som for tilsvarendeoverenskomstgrupper.202


Kapitel 10. Ikrafttrædelse og opsigelse mv.§ 22. IkrafttrædelseDenne aftale træder i kraft den 1. april 2008.§ 23. Opsigelse af aftalenDenne aftale kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligsttil den 31. marts 2011. Indgåede aftaler fortsætter uændret uansetopsigelse af denne aftale.København, den 3. oktober 2008For KLMads LebechGitte LyngskjoldFor FOA - Fag og ArbejdeKaren StæhrSteen Parker Sørensen203


Bilag 1 – ”Det lokale økonomiske råderum”Det lokale økonomiske råderumI dette bilag sættes der fokus på, hvilke elementer der bl.a. påvirker detøkonomiske råderum for den lokale løndannelse.IndledningParterne er enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsystem,herunder den lokale løndannelse, fungerer tilfredsstillende.Det er derfor vigtigt, at de lokale parter understøtter det nye system, somder har været enighed om at indføre.En effektiv og forsvarlig forhandlingsafvikling er helt afgørende for, atden lokale løndannelse kan understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningenog den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet.FOA og KL har drøftet det lokale økonomiske råderum i forbindelsemed udvikling af lokal løndannelse i kommunerne.Det lokale råderumDet nye lønsystem indeholder flere muligheder for at udvikle den decentraleløndannelse.Kommunerne har derfor i dag en række muligheder for at aftale en selvstændiglønprofil.Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetforbrug,og de mer- eller mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året.En række elementer påvirker det økonomiske råderum. Det økonomiskeråderum ændres derfor løbende.Elementerne i dette ”økonomiske råderum” er oplistet nedenfor.Afsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages dermed i budgetfasenstilling til størrelsen af midlerne til løn. En væsentlig ”finansieringskilde”til udvikling af ny løndannelse i form af nye midler er den såkaldte”forlodsfinansiering”, der er en fælles centralt aftalt ”fremskrivningsprocent”for nye midler til lokal løndannelse for alle kommuner204


under ét, og som sammen med andre frigjorte løndele mv. kan aftalesanvendt lokalt.Den enkelte kommune er forpligtet til at udmønte beløbet fra forlodsfinansieringen,jf. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokalløndannelse. Hertil kommer øvrige midler fra det lokale økonomiske råderum,som er beskrevet nedenfor. Der er som nævnt ikke en pulje; derer ikke noget maksimumsbeløb til udmøntning; der er alene tale om minimumsbeløbfor så vidt angår midlerne fra den centralt afsatte forlodsfinansiering.Elementerne i det lokale råderumUd over forlodsfinansieringen, som er en del af det lokale økonomiskeråderum, kan navnlig følgende elementer påvirke det økonomiske råderumi opad- eller nedadgående retning:1. Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med et langtanciennitetsforløb erstattes med medarbejdere uden eller med et kortereanciennitetsforløb.2. Personalesammensætning med eksempelvis erstatning af længerevarendeuddannet med korterevarende uddannet personale eller omvendt.3. Overgangstillæg, der bortfalder.4. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse eventuelt udmøntetsom resultatløn.5. Forhåndsaftaler.6. Bestemmelser i overenskomst, hvorefter der for eksempelvis en uddannelseeller en særlig funktion lokalt skal aftales en løn.7. Vakancer og andre fraværssituationer.8. ”Ikke-lønkroner” konverteres til lønkroner, hvis det er muligt efterden lokalt valgte økonomistyringsform, eller omvendt.9. Eventuel overførsel af overskud henholdsvis underskud for et budgetårtil det efterfølgende budgetår.205


10. Øget indtjening, hvis den lokale styringsform tillader, at den brugeshelt eller delvis til løn.11. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne bruges, hvor der er særligt behov.12. Central finansiering af afledte lokale effekter. 1De omtalte elementer er de vigtigste faktorer, der påvirker det økonomiskeråderum. Listen er dog ikke udtømmende.Man skal være opmærksom på, at nogle af elementerne giver mulighedfor varige tildelinger, mens andre, f.eks. vakancer, giver mulighed for engangsbeløb.Betydningen af reguleringsordningenSom nævnt er der ikke centralt fastsatte grænser for den lokale anvendelseaf midler til ny løndannelse.Hvis lønudviklingen i kommunerne som helhed ligger under lønudviklingenpå det private arbejdsmarked, vil lønforskellen blive samlet op afreguleringsordningen. Det betyder, at lønforskellen kompenseres via generellelønstigninger til alle ansatte i samtlige kommuner .Hvis den samlede lønudvikling i kommunerne inklusive forbrug af midlertil den lokale løndannelse nogenlunde svarer til lønudviklingen på detprivate arbejdsmarked, vil reguleringsordningen ikke udløse lønstigninger.Hvis lønudviklingen ligger ud over lønudviklingen på det private arbejdsmarked,nedsættes de generelle lønstigninger for alle ansatte tilsvarendedet følgende år.Den samlede virkning af de enkelte kommuners dispositioner omkringlokal løndannelse er derfor helt afgørende for, om der udmøntes generellelønstigninger pr. automatik over reguleringsordningen, eller om midlerneer brugt mere ”aktivt” i overensstemmelse med intentionerne baglokal løndannelse.1 Ved indgåelse af aftaler i de enkelte overenskomster for en del af en personalegruppekan der være anvendt midler til forventede lokale afledte lønaftaler for resten af personalegruppen.206


Årlig drøftelse af budgettets konsekvenserOvenstående budgetforudsætninger og elementer i det økonomiske råderumhar betydning for løn-, arbejds- og personaleforhold i kommunen.Disse elementer kan indgå i den drøftelse – normalt én gang årligt – somafholdes mellem Hovedudvalget og kommunens politiske ledelse af budgettetskonsekvenser for arbejds- og personaleforhold, jf. aftalen ommedindflydelse og medbestemmelse § 8, stk. 3 eller i drøftelser i samarbejdsudvalgeti henhold til SU-aftalens § 16, stk. 5, nr. 2.207


Bilag 2 – Løsning af lokale interessetvisterLøsning af lokale interessekonflikter efter § 18, stk. 1-4Lokale forhandlinger – evt. lokalt niveauEnighedUenighed”Hurtigst muligt”, jf. § 18, stk. 1.Niveau 1 mellem kommunen og (lokale) repræsentanterfor FOA, jf. § 18, stk. 1EnighedUenighedOrganisationsrepræsentanter tilkaldes – ingen frist forbegæring heraf, jf. § 18, stk. 2.Niveau 2 – De lokale parter med arbejdsgiver- og organisationsrepræsentantersom bisiddere. En af parterne kankræve niveau 2-forhandlingen afholdt inden for en frist af3 uger efter niveau 1-forhandlingen jf. § 18, stk. 2EnighedUenighed208


Niveau-3-forhandling begæres af en af overenskomstparterneover for den modstående overenskomstpart indenfor en frist af 14 dage efter den lokale niveau 2-forhandling er afsluttet. Niveau 2-forhandlingen er afsluttet,enten når en af parterne erklærer den for afsluttet,eller efter at de lokale parter er enige om at erklæreden for afsluttet, jf. § 18 stk. 3. Det skal fremgå af mødereferatetfra niveau-2-forhandlingen, hvornår forhandlingenanses for afsluttet.Niveau 3. De centrale parter. En af parterne kan kræveniveau 3-forhandlingen afholdt senest 3 uger efter modtagelseaf forhandlingsbegæringen, jf. § 18, stk. 3EnighedUenighedSenest 6 uger efter den afsluttende niveau 3-forhandlingkan sagen forelægges et paritetisk sammensat nævn, jf.§ 18, stk. 4.Niveau 4. Paritetisk nævn bestående af 6 medlemmer, 3fra arbejdsgiverside og 3 fra organisationssideEnighedUenighedHvis sagen drejer sig om en af arbejdsgiveren fastsata’contoløn eller om situationer, hvor der i henhold tiloverenskomsten efter lokal aftale skal ydes et tillæguden beløbsgrænse, kan hver af parterne anmode enuvildig person om at tiltræde nævnet. Den pågældendekan mægle mellem parterne og træffe endelig afgørelse isagen, jf. § 18, stk. 4.209


Stikord”Føl” i Senior Service 48”Springer” i Leve Bo enheder 321 års erhvervserfaring 1521. assistenter 6910 års anciennitet 1582 års anciennitet 1533 års anciennitet 1554 års anciennitet 1556 års erfaring 1567 års erfaring som social- og sundhedsassistent 1577 års erfaring som social- og sundhedshjælper 157Aflastningsdelen 40Aflastningsenhed 71Aflastningsstuer 71Aflæser 74Afløsning i egen gruppe 116Aften/natordningen 127A-instruktør 46Aktivitetsmedarbejder 20Aktivitetsmedarbejder på ældrecenter-eneansvarlig 20Akutte vikariater 122Ansat som visitator 110Ansvar for særlige funktioner 131Ansvarlig for praktikvejledere 56Ansvarlig for rengøringsmidler 99Ansvarlig praktikvejleder 90Ansvarlig underviser i Care 67Ansvarlig vejleder: Demens 25Ansvarlig vejleder: Forflytning 52Ansvarshavende 73Ansvarshavende en enkelt vagt 73Ansvarshavende funktion på enkelte vagtdage 73Ansvarshavende i aften/nattevagt 74210


Ansvarshavende i fast aftentjeneste 74Ansættelse ved bofællesskaber m.m. 40APV vurderinger 46Arbejde i særligt snavsede hjem 42Arbejde i vikarkorps 123Arbejde i yngre- og aflastningsafdeling 71Arbejde med specialopgaver og vejledning af brugere i eget hjem 34Arbejde som støttekontaktperson 34Arbejde ved væresteder 35Arbejdet ved boenheder for yngre handicappede 41Arbejdsfastholdelse og rekruttering 152Arbejdsrelevante kurser 144Arbejdstidsplanlægger psykiatri 32Back up for teamkoordinator 90Beboerbladsansvarlig 75Beklædning til personale 76Beskæftigelsesgrad 169Beskæftigelsesgrad/ansættelsesbrøk 169Bevarelse af kvalifikationsløn 171Bindeledsperson 47Ble-ansvarlig 77Boenheden 40Bonusløn 163Bortfald 173Bortfald og konsekvens for medarbejderne 173Bortfald/genforhandling 173Caféansvarlig 22Centralt vikarkorps 121Cykelgodtgørelse 125Cykeltillæg 125Daghjem/terapi 23Daglig planlægger 95Daglig praktikvejleder 56Daglig praktikvejleder 57Daglig praktikvejleder / ikke punktpraktik 56211


Daglige vejledere: Demens 25Daglige vejledere: Kontinens 86Dagligvejleder 84Definition af et løntrin 168Deltagelse i Bruger og pårørenderåd 22Deltagelse i planlagt jobrotation 119Deltager i ble-udvalg 77Delvis opsigelse 172Demensafsnit 26Demensafsnit og udekørende demensteams 25Demenskonsulent 25Demenskonsulent 145Demensområdet 24Demensområdet 134Demensvidensansvar 26Den psykiatriske ordning 35Depotansvarlig 78Depotansvarlig på områdecentre 78Depotansvarlig på plejehjem 78Det sociale ansvar for praktikanter m.v. 48Diabetesressourceperson 27Diplomuddannelse 134Disponator Vitae 79Disponent i Vitae 111Disponenter 96Disponeringsplanlægger 95Disponeringsvagtfunktion for udekørende plejegrupper 79Dürewall kontaktperson 27Efteruddannelse 135Efteruddannelse for social- og sundhedspersonale 136Efteruddannelse/kursus 137Efteruddannelse/kursus/begrænsninger 136Ekstraordinære personlige egenskaber m.v. 149Ekstraordinært ansatte 48Enkeltstående administrative opgaver 70212


Erfaring 159Erfaring, bl.a. fra andre områder 159Ergonomivejledere 50Ernæringsvejleder 50Etniske forskoleelever og sosu-elever 55Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale 34Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale 40Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale 140Fast afløser 116Fast kørsel i egen bil 129Fastansat vikar 121Fastholdelse 127Fastholdelse 153Fastholdelse/rekruttering i hjemmeplejen 127Fastholdelse/rekruttering på plejehjem 127Fastholdelsestillæg 157Fastholdelsestillæg – aften- eller nattetjeneste 154Ferieafløsere 118Feriekoloni 114Flyvere 117Flyverfunktion 116Flyverteams 116Forbyggende hjemmebesøg 28Fordeler 80Forebyggelsesmedarbejder 28Forflytningsinstruktør 54Forflytningsvejleder 51Forflytningsvejledning 51Frivillighedskoordinator 118FTR 53FTR, TR og SR 62Funktionsløn 40Funktionsløn til gruppekoordinator/stedfortræder i hjemmeplejen 81Funktionsløn til respiratorvagt 38Funktionstillæg for forflytningsvejledere 52213


Funktionstillæg for stedfortræder for aktivitetsledere 102Funktionstillæg for stedfortrædere 102Funktionstillæg til dagcentermedarbejdere 23Fysioterapi, genoptræning 29Fællestillidsrepræsentanter 53Fællestillidsrepræsentanter og suppleant 53Garantitillæg 161Genforhandling mulig i hele perioden 172Genforhandling ved nye overenskomster 171Genforhandling ved revision af lønpolitik 172Genforhandling/bortfald 173Genforhandling/hensigtserklæring 172Genforhandlingskadence 171Genoptræning 29Genoptræning i varmtvandsbassin 43Genoptræningsafsnittet 40Gerontopsykiatrisk Leve Bo enhed 32Granskere 128Gruppekoordinatorer 82Gruppeleder 81Gruppeleder på plejehjem 81Gruppeplanlægger 96Gruppesekretær 96Honorering for arbejde i ”specialgruppen” i Hjemmepleje 131Honorering for efteruddannelse 135Hovedvejleder 56Høreomsorg 85Høre-omsorg (Aktivitetscentre) 84Høreomsorgsmedhjælper 84Ikke-uddannet personale 156Ikke-uddannet personale 158Ikrafttrædelse 167Ikrafttrædelse af de enkelte løntillæg/hele måneder 167Ikrafttrædelse med afvigelse 167Ikrafttrædelse og tidsbegrænsning 167214


Indplacering 168Indplacering efter opskoling 139Inkontinens 86Inkontinens (blevurdering) 87Inkontinensvejleder 86Kasseansvarlig 88KKP – kontinens-kontaktperson 86Koloniophold 115Kommunetillæg 148Kommunomuddannelse 143Kompetencegivende kurser 136Kompetenceudvikling 135Kompetenceudvikling 144Kompetenceudvikling/fastholdelsestillæg 138Kompleksitet/specialrådgivning 36Kontaktperson 48Kontaktperson for ekstraordinært ansatte 48Kontinensinstruktør 86Kontinenskontaktpersoner 86Kontinenskoordinator 87Kontorflyvere 116Koordinator 27Koordinator 30Koordinator 43Kostvejleder 30Kreativitet m.v. 147Kriterier for kvalifikationsløn 149Kultur- og aktivitetsområdet 31Kursus og videreuddannelse 136Kvalifikationsløn 151Kvalifikationsløn for efteruddannelse og kurser 143Kvalifikationsløn til decentrale gruppeledere 82Kvalifikationsløn til social- og sundhedshjælpere efter 1 år og 2 år 159Kvalifikationstillæg 150Køkkenhygiejneansvarlig 91215


Kørekort til aften/nattevagter i hjemmeplejen 129Kørselsgodtgørelse 126Leder af gruppeaktiviteterne 92Ledsagelse af klienter ved deltagelse i ferie- og højskoleophold m.v 114Leve Bo arbejdsmetode 32Leve Bo Miljø 32Linnedansvarlig 78Lokale TR 64Lov om social service §§ 85 og 99 130Løbende aftaler om individuelle tillæg 168Løfteinstruktør i Ældre- og Handicapforvaltningen 54Madudbringning 92Medansvarlig underviser i Care 67Medarbejder i demensafsnittet 145Medarbejdere på sluttrin 160Medicinadministration 145Medicinansvarlig 93Mentor for praktikanter 49Midlertidige tillæg 174Miljøstillinger 35Minimumskvalifikationslønstillæg 146Minimumsløn 161Modregningsbestemmelse 169Mors (istandgørelse af død) 128Månedslønnet vikar 121Niveau 168Nødkaldstelefon samt vagtdækning i hjælpegruppen 73Nøgleperson 24Nøgleperson demens-koordinator i Ældre- og Handicapforvaltningen 25Nøgleperson til akutplanlægning 72Nøglepersoner 94Nøglepersoner vedrørende ble-koordinering 77Omsorgssystem m.v. 82Opsigelse af funktions- og kvalifikationsløn 170Opsigelse af funktionsløn 170216


Opsigelse af kvalifikationsløn 171Opsigelse med 3 måneders varsel 172Opsigelse med genforhandling 172Opsigelse og eftervirkning 173Opsigelse, genforhandling, bortfald 173Opskoling/efteruddannelse 139Opsøgende arbejde. 33Ordinær uddannelse 143Overordnede målsætninger i forhåndsaftalen 165Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærd 21Pensionsgivende tillæg 169Personbegrænsning 167Personbegrænsning mht. funktionstillæg 167Planlagte vikariater 122Planlægger 95Planlæggere i udekørende teams 96Pleje af ældre med fysisk og psykisk handicap 45Plejegruppeleder 81Praksisrelateret demensspecialist 24Praktikvejleder/elevkoordinator 55Praktikvejlederfunktion 56Praktikvejledertillæg 55Principper for løndannelse 166Projektdeltagelse 98Projektdeltagelse 164Psykiatriafdelingen 35Psykiatriafsnit 140Psykisk syge 34Psykisk syge og demente 24Rehabilitering 141Rekruttering 162Rekrutteringstillæg 162Relevant efter- og videreuddannelse 137Relevant efteruddannelse 135Relevant videreuddannelse 134217


Ressourceperson 20Ressourceperson 43Ressourceperson 66Ressourceperson 83Ressourceperson 147Ressourceperson dagcenterområdet 100Ressourceperson i kvalitetsudvikling 91Ressourcepersoner 34Ressourcepersonsfunktionen 38Ryginstruktør 58Rygpilot 58Selvindskrivnings- /aflastningshjem 71Sikkerhedsrepræsentanter 59Slutløntrin efter 6 år 160Social- og sundhedsassistenter med pædagogiske funktioner 37Social- og sundhedsassistenter som ældrerådgivere 45Social- og Sundhedsskolens efteruddannelse 137Socialpsykiatri AMU 140Sosu-assistenters afløsning i sygeplejerskevagt 113Specialviden 146Speciel pleje af patient med muskelsvind 33Startløn 160Stedfortræder for distriktsleder 102Stærkt demente borgere i skærmede enheder 24Støtte/kontaktpersoner 34Superbruger i elektronisk omsorgssystem 103Superbruger i it/hotline-funktioner 103Superbruger i omsorgssystem 103Superbruger i Rambøll Care 103Superbruger til nødkald 103Supervisor 105Suppleant for TR 60Sygeplejemæssige funktioner 39Systemadministratorer it omsorgssystemer 106Særlig funktion 131218


Særlig støtte og træningsfunktioner i socialpsykiatrien 35Særlige funktioner 25Særlige opgaver ved specialkurser 35Særligt belastede hjem 42Særligt belastende arbejde over en længere periode 42Særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forhold 42Tavleansvarlige 96Teamkoordinator 90Teamkoordinator 153Teamkoordinator med EDB funktioner 89Teamvagt i hjemmeplejen 106Telefongodtgørelse 132Tena konsulent/instruktør 86Tidsbegrænsede tillæg 174Tillidsrepræsentant 64Tillidsrepræsentant 142Tillæg for erfaring indenfor Handicapområdet 154Tillæg for praktikvejledning 57Tillæg som ble-ansvarlig 77Tillæg som vidensperson 109Tillæg til social- og sundhedshjælpere m.fl. for istandgørelse af en død. 128Tillæg til udekørende 133Tillægsstørrelser 168Tjenesteplaner 107Tolkebistand 132Tovholder 78Tovholdere 107Tovholderfunktion 84TR og FTR 60TR og SR 60TR og SR uddannelse 142TR, FTR og SR 63TR/FTR i socialpsykiatrien 60Transportgodtgørelse 125Træningsfunktionen 119219


Tutorer 66Tværgående i distriktet 120Tøjansvarlig 76Uddannelse 143Uddannelseskoordinator 66Uddannelseskoordinator med praktikvejledning 57Uden fast gruppe 116Udrykker 120Udvidede funktioner som teamkoordinator 89Udviklings- og planlægningsopgaver på dagcenter 23Udviklingsprojekter i/for virksomheden 108Uniform 76Uniformsansvarlig 76Uniformsansvarlig i hjemmeplejen 76Vagtplanlæggere 96Vederlag ved deltagelse i sommerferie med beboerne 114Vejleder 27Vejleder 30Vejleder 43Vejlederfunktion 49Vejledning 49Ventilatørkorpset 44Videreuddannelse 137Videreuddannelse 139Visitatorer 110Visiteret dagcentre 23Vitae 88Vitae funktioner 111Voldsforebyggelsesvejleder 68Voldsressourceperson 68Værkstedskoordinator 112Weekend vikariater 123Ø-tillæg 124Øvrige kvalifikationer 150220


TOP 10:Aften/nat tillægAnciennitetDemensForflytningsvejlederGruppeleder/ koordinatorInkontinensPraktikPlanlæggerTillidsposterUddannelse

More magazines by this user
Similar magazines